ETC 3DD127D

华晶分立器件
3DD127D
低频放大管壳额定双极型晶体管
1 概述与特点
3DD127D 硅 NPN 型功率开关晶体管 主要用于电子节能灯 电子镇流器 该产品采用了一种
特殊设计 将保护二极管直接集成在 E C 极之间 既简化了外围线路 又提高了产品自身的可靠
性 其特点如下
击穿电压高 反向漏电流小
开关速度快
饱和压降低 电流特性好
高温性能好
封装形式 TO-126F
8.1max
10.9max
3
3.4max
2.20
2.23
3.0
2 电特性
1.27
单位
V
V
V
A
16min
2.1 极限值 除非另有规定 Tamb= 25
参 数 名 称
符号
额定值
集电极-发射极电压
VCE0
400
集电极-基 极电压
VCB0
700
发射极-基 极电压
VEB0
9
集电极电流
IC
2.5
Ta=25
1.25
耗散功率
Ptot
Tc=25
50
结温
Tj
150
贮存温度
Tstg
-55 150
0.75max
1.92
2.29
2.29
B
C
E
0.51max
C
B
W
E
电路等效图
2.2 电参数 除非另有规定 Tamb= 25
参 数 名 称
符 号
集电极-基极截止电流
发射极-基极截止电流
共发射极正向电流传输比
的静态值
小电流下 hFE1 与大电流下
hFE2 比值
集电极-发射极饱和电压
基 极-发射极饱和电压
下降时间
贮存时间
ICB0
IEB0
VCB=700V, IE=0
VEB=9V, IC=0
hFEa
VCE=5V, IC=0.5A
hFE1/
hFE2
VCE sata
VBE sata
tf
ts
特征频率
fT
a: 脉冲测试 tp 300 s,
测 试 条 件
hFE1: VCE=5V, IC=5mA
hFE2: VCE=5V, IC=0.5A
IC=2A, IB=0.5A
IC=2A, IB=0.5A
VCC=120V, IC=2A
2IB1=-IB2=0.4A
VCE=10V, IC=200mA
f=1MHz
最小
规 范 值
典型 最大
0.1
0.1
10
0.75
单位
mA
mA
40
0.9
1
1.5
0.8
3.6
5
V
V
s
s
MHz
2%
无锡华晶微电子股份有限公司
地址 江苏省无锡市梁溪路 14 号
电话
0510 5807228-2268 2299
第 1 页
共 2 页
传真
0510 5800360
华晶分立器件
3DD127D
3 特性曲线
Ptot - T 关系曲线
安全工作区(直流)
IC (A)
Ptot (W)
Tcase=25
40
Ptot-Tcase
1
30
20
0.1
10
0.01
1
Ptot-Tamb
0
10
100
VCE (V)
0
hFE - IC 关系曲线
50
100
T( )
VCEsat - IC 关系曲线
hFE
VCEsat (V)
Tamb=25
VCE=5V
Tamb=25
IC/IB=4
1
10
0.1
1
0.01
0.1
1
IC(A)
0.01
0.1
VBEsat - IC 关系曲线
V
BEsat
(V)
Tamb=25
IC/IB=4
1.6
1.2
0.8
0.4
0.1
1
IC(A)
第 2 页
共 2 页
1
IC (A)