ETC CD7331CS

华晶双极电路
CD7331CS
功率音频放大电路
1. 概述与特点
CD7331CS 是一块音频功率放大电路 适用于 3V 4.5V 系列微型盒式录音机或收音机中作低
功耗音频功放 其特点如下
输出功率 PO =300mW (标准)
电源电压范围宽
VCC =2 ~ 5V
电源电流小 (VCC =3V ICC =3mA)
封装形式 SIP9
2. 功能框图与引脚说明
2. 1 功能框图
7
4
8
1
10k
A1
2
6
A2
9
3
5
2. 2 引脚说明
引脚
1
2
3
4
5
符 号
IN
GNDPre
COMP
DC
GNDPW
功 能
输入
前置地
补偿
退耦
功放地
引脚
6
7
8
9
符 号
OUT
VCC
BS
FB
功 能
输出
电源
自举
反馈
无锡华晶微电子股份有限公司
地址 江苏省无锡市梁溪路 14 号
电话
0510 5807123-5506
第 1 页 共 4 页
传真
0510 5803016
华晶双极电路
CD7331CS
3. 电特性
3. 1 极限参数
除非另有规定 Tamb= 25
参 数 名 称
电源电压
工作电源电压
功耗
工作环境温度
贮存温度
符 号
VCC
VCC(OP)
PD
Tamb
Tstg
注 25 以上时 温度每升高 1
额 定 值
8
5
700
-10 ~ 60
-55 ~150
单 位
V
V
mW
额定功耗减少 5.6mW
3. 2 电特性
除非另有规定 Tamb= 25
参 数 名 称
符 号
ICCQ
ICCQ
静态电流
电压增益
AV
输出功率
PO
失真度
规 范 值
典型 最大
3
5
5
6.5
47
50
53
40
170
200
测 试 条 件
最小
VCC = 3V
VCC = 4.5V
RNF=0
CNF=33uF
CNF=33uF
RNF=82
THD=10%
THD=10% VCC= 4.5V
RL= 8
PO=100mW RNF=0
PO=100mW RNF=0
RL=8
S置1
Rg=1k
带宽 50Hz~20kHz
1
2
THD
输出噪声电压
S置2
VCC= 3V f=1kHz RL= 4
Vno
1.0
5
%
0.8
0.2
6
0.4
7
8
9
RNF
470uF
100
RL
220uF
4.7k
220uF
0.22uF
100k
100k
4
10uF
4.7uF
1
1k
交流
信号源
S
CLPF=1000pF
2
3
Vcc
Rg=600
第 2 页 共 4 页
33uF
dB
5
CD7331CS
2
mA
mV
300
4. 测试线路
1
单位
C NF
mV
华晶双极电路
CD7331CS
5. 应用线路
5. 1 单通道应用
CD7331CS
5
6
47k
7
8
220uF
4
470uF
1000pF
8.6k
10k
10uF
4.7uF
3
0.22uF
2
33uF
1
输入
9
33uF
RL
C NF
Vcc
5. 2 BTL 应用
CD7331CS
4
5
7
8
9
150
0.22uF
47k
220uF
RL
8
100k
10uF
输入
6
100
1000pF
1uF
3
33uF
2
1k
1
Vcc
10k
0.22uF
33uF
10uF
1000pF
10k
22uF
47k
1k
GND
220uF
100
1
2
3
4
5
6
CD7331CS
第 3 页 共 4 页
7
8
9
华晶双极电路
CD7331CS
6. 外形尺寸
第 4 页 共 4 页