ETC 74HC164N/D

LED CONTROLLER
-2-
脚位图
74HC164N(DIP14)
74HC164D(SOP14)
管脚功能定义
符号
管脚名称
管脚号
说明
A/B
数据输入
QA,QB,QC,
QD,QE,QF,
QG,QH.
数据输出
CLK
时钟输入
8
在上升沿读取串行数据
_______
CLR
复位
9
该端口输入为低时,所有输入无效,
所有输出口清零,该端口为高时,发
送数据
VDD
逻辑电源
14
GND
逻辑地
7
V0903A
1,2
该管脚为与门输入
3 ,4 ,5 ,6 并行输出口
10,11,12,
13
2V~6V
系统地
第 2 页 共 7 页
LED CONTROLLER
-3-
逻辑框图
*注:
输入输出脚位与脚位图对应.
时序图
复位清”0”
V0903A
复位清”0”
第 3 页 共 7 页
LED CONTROLLER
-4-
极限参数
单位
SM74HC164
最小值
2
供应电源
VCC
VIH
输入电压高电平
VIL
输入电压低电平
VCC=2V
VCC=4.5V
VCC=6V
VCC=2V
VCC=4.5V
VCC=6V
典型值
5
最大值
6
1.5
3.15
4.2
V
VI
输入电压
0
0.5
1.35
1.8
VCC
VO
输出电压
0
VCC
VCC=2V
△t/△v
输入信号转换时间
TA
正常工作温度范围
V
V
V
V
1000
VCC=4.5V
VCC=6V
-40
ns
500
400
85
0
C
时序要求
VCC
时钟频率
fclock
______
CLR为低
tW
脉冲宽度
CLK 为高或低
数据
数据在 CLK 上
升沿到达前的
建立时间
tSU
th
______
CLR不变
数据在 CLK 上升沿到达后的保持时间
V0903A
2V
4.5
6V
2V
4.5V
6V
2V
4.5V
6V
2V
4.5V
6V
2V
4.5
6V
2V
4.5
6V
TA=25 0C
最小
最大
6
31
36
100
20
17
80
16
14
100
20
17
100
20
17
5
5
5
SM74HC164
最小
最大
5
25
28
125
25
21
100
20
18
125
25
21
125
25
21
5
5
5
第 4 页 共 7 页
单位
MHz
ns
ns
ns
LED CONTROLLER
-5-
电气特性
参数
输出高电平
测试条件
输入为高电
平或低电平
VCC
IOH=-20uA
IOH= -4mA
IOH=-5.2mA
输出低电平
输入为高电
平或低电平
IOL=20uA
IOL= -4mA
IOL=5.24mA
输入电流
电源电流
输入为高电平
输入为高或低电平,输出电
流为 0
输入电容
最小
1.9
4.4
5.9
3.98
5.48
2V
4.5V
6V
4.5V
6V
2V
4.5
6V
4.5V
6V
6V
6V
2V—6V
TA=25 0C
典型
最大
1.998
4.499
5.999
4.3
5.8
0.002
0.1
0.001
0.1
0.001
0.1
0.17
0.26
0.15
0.26
±0.1 ±1000
8
3
SM74HC164
最小
最大
1.9
4.4
5.9
3.84
5.34
0.1
0.1
0.1
0.33
0.33
±1000
80
10
10
单位
V
V
nA
uA
PF
注:IOH 为输出为高电平时的输出电流
IOL 为输出为低电平时的输出电流
转换特性
参数
从
至
fmax
______
tPHL
tpd
tt
V0903A
CLR
CLK
任一输出
任一输出
VCC
2V
4.5V
6V
2V
4.5V
6V
2V
4.5V
6V
2V
4.5V
6V
TA=25 0C
最小 典型
6
10
31
54
36
62
140
28
24
115
23
20
38
8
6
最大
205
41
35
175
35
30
75
15
13
SM74HC164
最小
最大
5
25
28
255
51
46
220
44
38
95
19
16
第 5 页 共 7 页
单位
MHz
ns
ns
LED CONTROLLER
-6-
参数波形描述
V0903A
第 6 页 共 7 页
LED CONTROLLER
-7-
典型应用电路
V0903A
第 7 页 共 7 页