Årsstämma 2011 - Dagordning

Bilaga 3
DAGORDNING
Årsstämma 2011 med aktieägarna i
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
1
Val av ordförande vid årsstämman
2
Upprättande och godkännande av röstlängd
3
Godkännande av dagordning
4
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5
Val av två personer att justera årsstämmans protokoll
6
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen,
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorernas
redogörelse för revisionsarbetet under 2010
7
VDs tal och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
8
Beslut om:
8.1
fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
samt
dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
8.2
8.3
9
Redogörelse för valberedningens förslag, val av styrelse m m
9.1
9.5
Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter
Fastställande av arvode till icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i
styrelsen och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens
kommittéer
Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter
Beslut om procedur för att utse ledamöter i valberedningen och fastställande
av valberedningens uppdrag
Fastställande av arvode till valberedningens ledamöter
9.6
Fastställande av arvode till revisor
9.7
Val av revisor
9.2
9.3
9.4
1
Bilaga 3
10
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
11
Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2011
11.1 Beslut om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda
11.2 Beslut om överlåtelse av egna aktier för Aktiesparplanen
11.3 Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Aktiesparplanen
11.4 Beslut om inrättande av Plan för nyckelpersoner
11.5 Beslut om överlåtelse av egna aktier för Plan för nyckelpersoner
11.6 Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Plan för nyckelpersoner
11.7 Beslut om inrättande av Resultataktieplan för högre chefer
11.8 Beslut om överlåtelse av egna aktier för Resultataktieplan för högre chefer
11.9 Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Resultataktieplan för högre
chefer
12
Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om
Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2007, 2008, 2009 och 2010
13
Beslut om ändring av bolagsordningen
14
Beslut om förslag från Einar Hellbom om att årsstämman bör besluta uppdra
åt styrelsen att utreda hur aktierna ska ges samma röstvärde och till nästa
årsstämma lägga fram ett förslag om detta
15
Stämmans avslutande
2
Similar pages