1 - Holtek

Chip Writer
À06ÃZz¢K
)
[ Ž *
Copyright  2002 by HOLTEK SEMICONDUCTOR INC. All rights reserved.
¬Ã
¬Ã
Oí ........................................................................................... 1
k ........................................................................................... 1
=]/ .................................................................................... 1
=]
.................................................................................... 1
6Ãì4 /OTP Chip ]Ò .................................................. 3
DIP Switch 4Ö¢: .................................................................. 3
OTP Chip 6úA .................................................................... 4
EPROM/Flash ROM ŸçpÄ,0~› ....................................... 5
74óB .................................................................................... 5
Chip Writer
Oí
k
À06ÃZz¢K
RÂÈUì(Chip Writer)ÌÞ1äh"ÈU¢RÂÀ(Dice)1 OTP IC`˜
ÈUìB1 J2 ¨ J1^J4 1ÈU›ÆQ(î öÕ ″Ïﻜ″…Ô)^ñ4w2È
UìV OTP RÂw^ ¨"4‘wµ2ÈUìV OTP R²w^ féÈ
U`
&µ™(Stand alone)^ñâÑéÈUäh^lÁޑw!3=°¨ ݖ
À=°
z < ÈU1ÿ›Æ^ 4 Cñ Þé {àÈU² ^» } OTP R ¨ ¨4
è1uÑ^2¼ÈUì˜Ͳ 1]ïœ^ñéÈU
z
=]/
=-¨t(Power Adapter)Aà=˜a 16V
z ˜Ë ÈU÷±1 EPROM ¨ Flash ROM` ‡ ÈU OTP R›^ Šc Þ2
÷±È
) EPROM ¨ Flash ROM^f2p:5RÂÈUì1 U6 ¨ U5^
põñ2 EPROM/Flash ROM 1÷±ÈU ) OTP RÂ`ñ 4 1
EPROM/Flash ROM å ¶ 27C010_27C020_27C040_29C010_29C020_
z
29C040
=]
J3
U5
U6
D3
D2
D1
S1
^
:5`
˜`
˜`
DC JACK DC 16V
FLASH ROM
EPROM
LED
LED
LED
S2
8å
“å
¦å
8rÂ
«ïÈUL
BZ1
BUZZER
J1
J2
^ J4
ÈU›ÆwQ
ÈU›ÆwQ
1
Chip Writer
J4
À06ÃZz¢K
J1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AD3
AD2
AD1
AD0
CLK
CSB
RWB
VDD
VPP
HEADER 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
J2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
HEADER 20
2
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
HEADER 10X2
AD0
AD1
AD2
AD3
CLK
CSB
RWB
VDD
VPP
Chip Writer
À06ÃZz¢K
6Ãì4/OTP Chip ]Ò
OTP Chip
J1
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
OSC1
AD0
AD1
AD2
AD3
CLK
CSB
RWB
(
VDD
RESB
VSS
VDD
VPP
(
DIP Switch
^ J2^ J4 MF
4ww Ground)
4ww Ground)
4Ö¢:
DIP1
AUTO
DIP2
LOCK
DIP3
BLANK
CHECK
DIP4
BUZZER
8r ´”aÞïÈUS¤– OTP ChipË5
Hðõ”Þï^éÈU”¤Š
ÈU
h–
8rÂ2 ON´”ÈUõ OTP Chipƒp÷±ð–
8rÂ3 ON´”ÈU›cBLANK CHECK”À7
¼OTP"!a<;–É8rÂ3 OFF”ž4M^éÈ
U–
°ÈUïa[Blank Check]ÆProgramÆVerify±
8r 4 ON´”‡ÈU«ä¨]´ƒÇà"|”
<L4C–
1 ON
TEXTTOOL
3
Chip Writer
OTP Chip
6ú)
6ú)

]Á

L]Á
À06ÃZz¢K
:B EPROM/Flash ROM
ÂÍ EPROM/Flash ROM m1÷±-”îöÕ@ÿ1 ″EPROM/Flash
ROM 1O8¾Â- ″+
2. ^ï=:B 16V =-¨t”Ó-^5ñ²#ª
3.
OTP Chip ˇ TEXTTOOL B Hð
Ë58 EPROM/Flash ROM Ùp÷±uьu1 OTP Chip
4. ÈUv”^éÈU
5. 7ŽÉƔÀ7ÈU«ä¨]
6. [email protected]ÈUõp OTP Chip” Writer ƒ) Standby #ª
7. ùÿ¡ 3~6
1.
6ú)
:B EPROM/Flash ROM
ÂÍ EPROM/Flash ROM m1÷±-”îöÕ@ÿ1 ″EPROM/Flash
ROM 1O8¾Â- ″+
2. ^ï=:B 16V =-Mt”Ó-^5ñ²#ª
3.
OTP Chip ˇ TEXTTOOL B Hð
Ë58 EPROM/Flash ROM Ùp÷±uьu1 OTP Chip”¼´Ó-Þ
ï^5ÈU#ª
4. 7ŽÉƔÀ7ÈU«ä¨]
5. [email protected]ÈUõp OTP Chip” Writer ƒ) Standby #ª
6. ùÿ¡ 3~5
1.
4
Chip Writer
EPROM/Flash ROM
À06ÃZz¢K
ŸçFÄ,~›
3 OTP ¾
È ^ EPROM/Flash ROM p ÷ ± a .OTP ¾ – OTP ¾ ž 7 Holtek
HT-IDE2000 à”á2¡îöÕ HT-IDE2000 USER S GUIDE
z 4 EPROM/FLASH ROM ÈUt” OTP ¾È^ EPROM ¨ FLASH ROM
m
z
EPROM ˇ U6 ¨"
Flash ROM ˇ U5
z ^ï=-õ”¨^5ñ²#ª–ɦɔžñh?•@ :
- EPROM/FLASH mp÷±Ñ¤8 OTP ¾l$”îùO
- EPROM/FLASH þO
- EPROM/FLASH ˜ïœQT
z
¶
7"óB
¦É
&É
“É
ÂÖ
ÂÂÖ
ÂÂÂÖ
ÂÂÂÂÖ
ÂÂÂÂÂÖ
vÂ
vÂ
¬Â
LÂ
¼OTPboð
mp÷±8OTPuÑl$
¼OTPƒb¶÷±˜‡
ÈU]
ÈUõÚힴÇ3QT
!ÔQT”•OTP Chip˘
ÈU«ä
ñ²m: ¬¶#ª%,^ñrD^éÈ7
È7m: %‡^éÈ7
EPROM/Flash ROM
5