ETC CD7666GP

华晶双极电路
CD7666GP
电平指示驱动电路
1. 概述与特点
CD7666GP 是一块 5dB 5dB 3dB 3dB 间隔 5 点 2 电平指示驱动电路 其特点如下
内有双通道 最适合于立体声音响系统
电源电压范围宽 VCC = 6 ~ 12V
静态电流小 ICCQ = 4mA 标准
VCC=9V
可用外部电阻调整输入放大器增益
封装形式 DIP16
2. 功能框图与引脚说明
2.1 功能框图
16
15
14
13
12
11
10
_
A2
+
+
_C5
+
_C4
+
_ C3
+
_ C2
+
_ C1
_
_
_
_
_
9
Vcc
基准
电压
Vcc
+
_ A1
1
+
C5
2
+
C4
+
3
C3
4
+
C2
5
+
8
C1
6
7
2.2 引脚说明
引脚
1
2
3
4
5
6
7
8
符 号
IN1
OUT1A
OUT15
OUT14
OUT13
OUT12
OUT11
GND
功 能
通道 1 输入
通道 1 放大器输出
通道 1 输出 5
通道 1 输出 4
通道 1 输出 3
通道 1 输出 2
通道 1 输出 1
地
引脚
9
10
11
12
13
14
15
16
符 号
VCC
OUT21
OUT22
OUT23
OUT24
OUT25
OUT2A
IN2
功 能
电源
通道 2 输出 1
通道 2 输出 2
通道 2 输出 3
通道 2 输出 4
通道 2 输出 5
通道 2 放大器输出
通道 2 输入
无锡华晶微电子股份有限公司
地址 江苏省无锡市梁溪路 14 号
电话
0510 5807123-5542
第 1 页 共 3 页
传真
0510 5803016
华晶双极电路
CD7666GP
3. 电特性
3.1 极限参数
除非另有规定 Tamb= 25
参 数 名 称
电源电压
输出电流
LED 驱动端电压
功耗 注
工作环境温度
贮存温度
符 号
VCC
IO
VLED
PD
Tamb
Tstg
注 25 以上时 温度每升高 1
额 定 值
14
30
15
750
-30 ~ 75
-55 ~ 150
单 位
V
mA
V
mW
额定功耗减少 6 mW
3.2 电特性
除非另有规定 Tamb= 25
参 数 名 称
符 号
测 试 条 件
ICCQ
IO
IOLE
AV
VI =0
VCE =2V
VI =0
静态电流
输出电流
输出漏电流
电压增益
两通道 1
灯启辉电压差
灯启辉输入电压
VCC=9V f=1kHz
规 范 值
典型
4
20
最小
15
单 位
最大
6
30
50
mA
mA
uA
dB
12.6
VILA
VILA(5)
VILA(4)
VILA(3)
VILA(2)
VILA(1)
AV =12.6dB
-10.25
0
10.25
mV
AV =12.6dB
189
134
89
47
24
212
150
106
60
34
238
168
126
75
47
mV
mV
mV
mV
mV
4. 测试线路
VCC=9V
430
430
430
430
430
600
2
0.47uF
10k
1 SW1 4.7uF
LED
(25)
43k
16
15
LED
(24)
14
LED
(23)
13
LED
(22)
12
LED
(21)
11
10
9
6
7
8
CD7666GP
Vin
1
4.7uF
1 SW2
10k
2
2
43k
3
4
5
LED
(15)
LED
(14)
LED
(13)
LED
(12)
LED
(11)
430
430
430
430
430
0.47uF
600
第 2 页 共 3 页
华晶双极电路
CD7666GP
5. 应用线路
3dB
0dB
RL
-3dB
RL
-8dB
-13dB
RL
RL
VCC
RL
0.47uF
10k
LED
(25)
43k
4.7uF
16
15
LED
(24)
14
LED
(23)
13
LED
(22)
12
LED
(21)
11
10
9
7
8
CD7666GP
1
4.7uF
2
43k
10k
3
LED
(15)
4
5
6
LED
(14)
LED
(13)
LED
(12)
LED
(11)
RL
RL
RL
RL
0.47uF
3dB
0dB
-3dB
6. 外形尺寸
第 3 页 共 3 页
-8dB
RL
-13dB