Cree C2M0160120D 碳化硅功率MOSFET

C2M0160120D
VDS 1200 V
ID @ 25ºC
19 A
RDS(on) 160 mΩ
碳化硅功率MOSFET
C2MTM MOSFET技术
N沟道增强模式
特点
封装
• 全新C2M SiC MOSFET技术
• 低导通电阻下的高阻断电压
• 具有高阻斷電壓與低導通電阻
• 便于并联,易于驱动
• 雪崩耐受性强
• 抗闩锁效应
• 无卤素,符合RoHS规范
TO-247-3
优势
• 更高的系统效率
• 更低的冷卻需求
• 更高的功率密度
• 更高的系统开关频率
应用
• 太阳能逆变器
• 开关式电源 • 高压DC/DC转换器
• LED 照明电源 部件号
封装
C2M0160120D
TO-247-3
最大额定值(除非另行指定,否则TC = 25ºC)
符号
值
单位
测试条件
VDSmax
漏源电压
1200
V
VGS = 0 V,ID = 100 μA
VGSmax
栅源电压
-10/+25
V
绝对最大值
VGSop
栅源电压
-5/+20
V
推荐工作值
19
VGS = 20 V,TC = 25ºC
图19
连续漏极电流
ID(pulse)
脉冲漏极电流
40
A
脉冲宽度tP受Tjmax限制
图22
耗散功率
125
W
TC=25ºC,TJ = 150ºC
图20
-55到+150
ºC
ºC
TJ , Tstg
工作结温和储存温度
12.5
TL
焊接温度
260
Md
安装扭矩
1
8.8
C2M0160120D修订版本B
A
注
ID
PD
1
参数
VGS = 20 V,TC = 100ºC
距外壳1.6mm,持续10秒
Nm
lbf-in M3或6-32螺丝
电气特性(除非另行指定,否则TC = 25ºC)
符号
V(BR)DSS
VGS(th)
参数
漏源击穿电压
栅极阈值电压
IDSS
零栅极电压漏极电流
IGSS
栅源泄漏电流
RDS(on)
漏源导通电阻
最小值 典型值
最大值 单位
1200
测试条件
V
VGS = 0 V,ID = 100 μA
2.4
2.5
V
VDS = 10V,IDS = 2.5 mA
1.8
1.9
V
VDS = 10V,IDS = 2.5 mA,TJ = 150ºC
1
160
100
μA
VDS = 1200 V,VGS = 0 V
250
nA
VGS = 20 V,VDS = 0 V
196
mΩ
290
4.8
VGS = 20 V,ID = 10 A
VGS = 20 V,ID = 10A,TJ = 150ºC
VDS= 20 V,IDS= 10 A
图11
图4、5、6
图7
gfs
跨导
Ciss
输入电容
525
Coss
输出电容
47
Crss
反向传输电容
4
Eoss
Coss储能
25
μJ
EAS
雪崩能量,单脉冲
600
mJ
ID = 10A,VDD = 50V
图29
EON
导通开关能量
79
EOFF
关断开关能量
57
μJ
VDS = 800 V,VGS = -5/20 V,ID =
10A,RG(ext) = 2.5Ω,L= 256 μH
图25
td(on)
导通延迟时间
9
上升时间
11
关断延迟时间
16
ns
图27
下降时间
10
VDD = 800 V,VGS = -5/20 V
ID = 10 A
RG(ext) = 2.5 Ω,RL = 80 Ω
时间相对于VDS
依照IEC60747-8-4第83页之规定
内部栅极电阻
6.5
Ω
f = 1 MHz,VAC = 25 mV
nC
VDS = 800 V,VGS = -5/20 V
ID = 10 A
依照IEC60747-8-4第21页之规定
tr
td(off)
tf
RG(int)
S
注
4.3
Qgs
栅源电荷
7
Qgd
栅漏电荷
14
Qg
栅极总电荷
34
VDS= 20 V,IDS= 10 A,TJ = 150ºC
pF
VGS = 0 V
VDS = 1000 V
f = 1 MHz
VAC = 25 mV
图17、18
图16
图12
二极管反向特性
符号
VSD
参数
二极管正向电压
典型值
最大值
3.3
单位
V
3.1
IS
连续二极管正向电流
trr
反向恢复时间
23
19
ns
A
Qrr
反向恢复电荷
105
nC
Irrm
反向恢复峰值电流
9
A
测试条件
VGS = -5 V,IF=5 A
VGS = -5V,IF=5 A,TJ = 150 ºC
注
图8、9、10
TC = 25ºC
注1
VGS = - 5 V,ISD = 10 A,VR = 800 V
dif/dt = 3200 A/µs
注1
注(1):使用SiC体二极管时,建议的最大VGS = -5V
热特性
符号
2
参数
RθJC
从结点到表面的热阻
RθJA
热阻,结点到环境
C2M0160120D修订版本B
典型值
最大值
0.9
1.0
40
单位
K/W
测试条件
注
图21
典型性能
40
条件:
Conditions:
VGS = 20 V
TJ = -55 °C
tp < 200 µs
35
VGS = 18 V
30
VGS = 16 V
25
VGS = 14 V
20
15
VGS = 12 V
10
VGS = 10 V
5
VGS = 20 V
TJ = 25 °C
tp < 200 µs
35
Drain-Source
Current,
漏源电流,I
(A)IDS (A)
DS
Drain-Source
Current,
漏源电流,I
(A)IDS (A)
DS
40
条件:
Conditions:
VGS = 18 V
30
VGS = 16 V
25
VGS = 14 V
20
VGS = 12 V
15
VGS = 10 V
10
5
0
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.0
12.5
2.5
5.0
图1. 输出特性(TJ = -55 ºC)
40
VGS = 20 V
S On
VGS = 16 V
25
VGS = 14 V
20
12.5
VGS = 12 V
VGS = 10 V
15
Conditions:
条件:
IDS = 10 A
VGS = 20 V
tp < 200 µs
2.0
VGS = 18 V
On 导通电阻,RD
Resistance, RDS On (P.U.)
(P.U.)
Drain-Source
Current,
漏源电流,I
(A) IDS (A)
DS
2.5
TJ = 150 °C
tp < 200 µs
30
10.0
图2. 输出特性(TJ = 25 ºC)
Conditions:
条件:
35
7.5
漏源电压,V
Drain-Source
Voltage,DSVDS (V)
漏源电压,V
(V)VDS (V)
Drain-Source
Voltage,
DS
10
1.5
1.0
0.5
5
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.0
12.5
-50
-25
0
TJ = 150 °C
DS On
320
240
TJ = 25 °C
160
TJ = -55 °C
80
0
100
125
150
125
150
280
240
VGS = 14 V
200
VGS = 16 V
160
VGS = 18 V
VGS = 20 V
120
80
40
0
0
5
10
15
20
25
漏源电流,I
(A) IDS (A)
Drain-Source
Current,
DS
图5. 导通电阻与漏极电流
(对于各种温度)
3
75
条件:
Conditions:
IDS = 10 A
tp < 200 µs
320
On Resistance,
RDS On (mOhms)
导通电阻,R
(mOhm)
On Resistance,
RDSDS
(mOhms)
导通电阻,R
(mOhm)
OnOn
360
条件:
Conditions:
VGS = 20 V
tp < 200 µs
400
50
图4. 归一化导通电阻与温度曲线图
图3. 输出特性(TJ = 150 ºC)
480
25
Junction Temperature,
结温,TJ (°C) TJ (°C)
(V)V (V)
漏源电压,V
DS
Drain-Source
Voltage,
DS
C2M0160120D修订版本B
30
35
-50
-25
0
25
50
75
结温,TJ
Junction Temperature,
TJ (°C)
图6. 导通电阻与温度曲线图
(对于各种栅极电压)
100
典型性能
20
-5
条件:
Conditions:
-3
-2
-1
TJ = 150 °C
0
0
条件:
Condition:
VGS = -5 V
TJ = -55 °C
tp < 200 µs
15
-5
VGS = 0 V
漏源电流,I
(A)IDS (A)
Drain-Source
Current,
DS
漏源电流,ICurrent,
(A) IDS (A)
Drain-Source
DS
VDS = 20 V
tp < 200 µs
-4
TJ = 25 °C
10
TJ = -55 °C
5
-10
VGS = -2 V
-15
-20
-25
-30
0
0
2
4
6
8
10
12
14
栅源电压,V
(V)
Gate-Source
Voltage,
GS VGS (V)
图7. 传输特性
(对于各种结温)
-4
-3
图8. 体二极管特性(-55 ºC)
-1
-2
条件:
Condition:
VGS = -5 V
TJ = 25 °C
tp < 200 µs
漏源电流,I
(A)IDS (A)
Drain-Source
Current,
DS
VGS = 0 V
-5
0
-4
-3
-1
-2
0
TJ = 150 °C
tp < 200 µs
-5
-10
VGS = -2 V
-15
-20
-25
0
条件:
Condition:
VGS = 0 V
-15
-20
-25
-30
-35
图10. 体二极管特性(150 ºC)
3.5
VDS = 10 V
IDS = 2.5 mA
3.0
GS
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-25
0
25
50
75
Junction Temperature
TJ (°C)
结温 T (°C)
J
图11. 阈值电压与温度曲线图
4
C2M0160120D修订版本B
100
125
条件:
Conditions:
IDS = 10 A
IGS = 100 mA
VDS = 800 V
TJ = 25 °C
20
典型值
Typ
Gate-Source
Voltage,
栅源电压,V
(V) VGS (V)
阈值电压,V
(V)Vth (V)
Threshold
Voltage,
th
25
Conditons
条件:
-50
-35
漏源电压,V
Drain-Source
Voltage, VDSDS(A)
(A)
图9. 体二极管特性(25 ºC)
2.5
-5
-10
-30
漏源电压,V
(A)
Drain-Source
Voltage,
DS VDS (A)
0
VGS = -2 V
VGS = -5 V
Drain-Source
Current,
漏源电流,I
(A)IDS (A)
DS
-5
-35
漏源电压,V
Drain-Source
Voltage, VDSDS(A)
(A)
150
15
10
5
0
-5
0
5
10
15
20
25
Gate
Charge, Q
(nC)
(nC)
栅极电荷,Q
G G
图12. 栅极电荷特征
30
35
40
典型性能
-5
-4
-3
-2
-1
0
-5
-4
-3
-2
-1
0
0
Conditions:
条件:
TJ = -55 °C
tp < 200 µs
0
条件:
Conditions:
VGS = 0 V
TJ = 25 °C
tp < 200 µs
DS
VGS = 10 V
-15
VGS = 15 V
-20
VGS = 20 V
-25
-10
VGS = 10 V
DS
Drain-Source
Current,
漏源电流,I
(A)IDS (A)
-10
-5
VGS = 5 V
Drain-Source
Current,
漏源电流,I
(A)IDS (A)
-5
VGS = 5 V
VGS = 0 V
-15
VGS = 15 V
-20
VGS = 20 V
-25
-30
-30
-35
Drain-Source
Voltage,(V)
VDS (V)
漏源电压,V
DS
图13. 第三象限特性(-55ºC)
-5
-4
-3
-2
-1
图14. 第三象限特性(25ºC)
0
30
0
Drain-Source
Current,
漏源电流,I
(A)IDS (A)
DS
VGS = 5 V
25
-5
VGS = 10 V
-10
VGS = 15 V
-15
VGS = 20 V
-20
-25
OSS
VGS = 0 V
TJ = 150 °C
tp < 200 µs
Stored
Energy,
EOSS (µJ)
储能,E
(μJ)
条件:
Conditions:
-35
Drain-Source
Voltage, V(V)
DS (V)
漏源电压,V
DS
20
15
10
5
-30
0
0
-35
Drain-Source
Voltage,(V)
VDS (V)
漏源电压,V
200
400
Capacitance
电容 (pF) (pF)
Capacitance
电容 (pF) (pF)
1000
Coss
100
10
1200
TJ = 25 °C
VAC = 25 mV
f = 1 MHz
Ciss
100
Coss
10
Crss
Crss
1
1
0
50
100
Drain-Source
Voltage,
漏源电压,V
(V) VDS (V)
DS
图17. 电容与漏源
电压曲线图(0 - 200V)
5
1000
条件:
Conditions:
Conditions:
条件:
TJ = 25 °C
VAC = 25 mV
f = 1 MHz
Ciss
800
图16. 输出电容储能
图15. 第三象限特性(150ºC)
1000
600
Drain to Source
Voltage,
VDS (V)
漏源电压,V
(V)
DS
DS
C2M0160120D修订版本B
150
200
0
200
400
600
Drain-Source
Voltage,(V)
VDS (V)
漏源电压,V
DS
图18. 电容与漏源
电压曲线图(0 - 1000V)
800
1000
典型性能
140
Conditions:
条件:
18
TJ ≤ 150 °C
Maximum
Dissipated Power,
最大耗散功率,P
(W) Ptot (W)
tot
Drain-Source
ContinousDSCurrent,
连续漏源电流,I
(A) IDS (DC) (A)
(DC)
20
16
14
12
10
8
6
4
2
100
0
-55
-30
-5
20
45
70
95
120
Conditions:
条件:
TJ ≤ 150 °C
120
80
60
40
20
0
145
-55
Case Temperature, TC (°C)
-30
-5
20
95
120
1
10 µs
0.5
0.1
0.05
0.02
SinglePulse
单脉冲
10E-3
受限于R
Limited
by DSROn
DS On
10.00
0.3
100E-3
0.01
100 µs
1 ms
100 ms
1.00
0.10
条件:
Conditions:
TC = 25 °C
D = 0,
Parameter:
tp
参数:t
p
0.01
1E-3
1E-6
10E-6
100E-6
1E-3
10E-3
Time, tpp(s)
(s)
时间,t
100E-3
0.1
1
1
450
350
TJ = 25 °C
VDD = 800 V
RG(ext) = 2.5 Ω
VGS = -5/+20 V
FWD = C4D05120A
L = 256 μH
300
条件:
Conditions:
TJ = 25 °C
VDD = 600 V
RG(ext) = 2.5 Ω
VGS = -5/+20 V
FWD = C4D05120A
L = 256 μH
300
ETotal
250
Switching
Energy
(uJ)
开关损耗
(mJ)
350
250
EOn
200
150
EOff
100
100
1000
图22. 安全工作区域
Conditions:
条件:
400
10
Drain-Source
Voltage,
(V)VDS (V)
漏源电压,V
DS
图21. 瞬态热阻抗
(结点至表面)
Switching
Energy
(uJ)
开关能量
(mJ)
145
图20. 最大功耗降额与
表面温度曲线图
Drain-Source
漏源电流,ICurrent,
(A) IDS (A)
DS
Junction
To Case Impedance,
ZthJC (oC/W)
结点到表面阻抗,Z
(oC/W)
thJC
70
C
图19. 连续漏极电流降额与
表面温度曲线图
ETotal
200
EOn
150
EOff
100
50
50
0
0
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
Drain to
Source Current,
漏源电流,I
(A) IDS (A)
Drain to Source
Current,
漏源电流,I
(A)IDS (A)
DS
图23. 钳位电感开关能量与
漏极电流曲线图(VDS = 800 V)
图24. 钳位电感开关能量与
漏极电流曲线图(VDS = 600 V)
DS
6
45
Case Temperature,
TC (°C)
表面温度,T (°C)
表面温度,TC (°C)
C2M0160120D修订版本B
20
25
典型性能
350
TJ = 25 °C
VDD = 800 V
IDS = 10 A
VGS = -5/+20 V
FWD = C4D05120A
L = 256 μH
250
Conditions:
条件:
IDS = 10 A
VDD = 800 V
RG(ext) = 2.5 Ω
VGS = -5/+20 V
FWD = C4D10120A
L = 256 µH
200
ETotal
开关损耗Loss
(mJ)(uJ)
Swithcing
300
开关损耗
(mJ)
Switching
Loss
(uJ)
240
条件:
Conditions:
200
EOn
150
EOff
100
160
ETotal
120
EOn
80
EOff
40
50
0
0
0
5
10
15
20
25
30
External
Gate Resistor RG(ext)
(Ohms)
外接栅极电阻,RG(ext)
(Ohm)
-50
-25
0
25
50
75
Junction结温,T
Temperature,
(°C) TJ (°C)
J
图26. 钳位电感开关能量与
温度曲线图
图25. 钳位电感开关能量与RG(ext)曲线图
35
Conditions:
条件:
TJ = 25 °C
VDD = 800 V
RL = 80 Ω
VGS = -5/+20 V
30
时间Time
(ns)(ns)
25
td (off)
tf
tr
20
15
td (on)
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
External
Gate Resistor, RG(ext)
(Ohms)
外接栅极电阻,R
(Ohm)
G(ext)
图28. 开关时间定义
图27. 开关时间与RG(ext)曲线图
18
Conditons:
条件:
VDD = 50 V
16
雪崩电流Current
(A)
Avalanche
(A)
14
12
10
8
6
4
2
0
0
25
50
75
100
125
Time雪崩时间
in Avalanche
TAV (us)
T (us)
AV
图29. 单雪崩SOA曲线
7
C2M0160120D修订版本B
150
175
200
100
125
150
测试电路示意图
D1
L=256 uH
VDC
C4D05120A
5A, 1200V
SiC
Schottky
SiC肖特基
二极管
CDC=42.3 uF
Q2
RG
D.U.T
C2M0160120D
图30. 钳位电感开关
波形测试电路
Q1
RG
L=256 uH
VDC
CDC=42.3 uF
D.U.T
C2M0160120D
VGS= - 5V
RG
Q2
C2M0160120D
图31. 体二极管恢复测试电路
ESD额定值
8
ESD测试
设备采样总数
分类结果
ESD-HBM
所有设备通过1000V测试
2 (>2000V)
ESD-MM
所有设备通过400V测试
C (>400V)
ESD-CDM
所有设备通过1000V测试
IV (>1000V)
C2M0160120D修订版本B
封装尺寸
Package Dimensions
T
V
U
W
引脚信息:
Pinout Information:
•
•
•
•
•
•
引脚 1 = 栅极
引脚
漏极
Pin 2,
1 4==Gate
引脚
Pin 32,= 4源极
= Drain
Pin 3 = Source
建议的焊盘布局
Recommended Solder Pad Layout
TO-247-3
9
英寸
POS
封装 TO-247-3
C2M0160120D修订版本B
毫米
最小值
最大值
最小值
A
.190
.205
4.83
最大值
5.21
A1
.090
.100
2.29
2.54
A2
.075
.085
1.91
2.16
b
.042
.052
1.07
1.33
b1
.075
.095
1.91
2.41
b2
.075
.085
1.91
2.16
b3
.113
.133
2.87
3.38
b4
.113
.123
2.87
3.13
c
.022
.027
0.55
0.68
D
.819
.831
20.80
21.10
D1
.640
.695
16.25
17.65
D2
.037
.049
0.95
1.25
E
.620
.635
15.75
16.13
E1
.516
.557
13.10
14.15
5.10
E2
.145
.201
3.68
E3
.039
.075
1.00
1.90
E4
.487
.529
12.38
13.43
e
.214 BSC
N
3
5.44 BSC
3
L
.780
.800
19.81
20.32
L1
.161
.173
4.10
4.40
ØP
.138
.144
3.51
3.65
Q
.216
.236
5.49
6.00
S
.238
.248
6.04
6.30
T
9˚
11˚
9˚
11˚
U
9˚
11˚
9˚
11˚
V
2˚
8˚
2˚
8˚
W
2˚
8˚
2˚
8˚
部件号
封装
标识
C2M0160120D
TO-247-3
C2M0160120
说明
• 符合RoHS规范
本产品中受RoHS限制材料的含量低于此类物质所允许的最大浓度值(也称为阈值),或者依照欧盟2011/65/EC号指令(RoHS2)
用于可豁免的应用场合(依照2013年1月2日实施的版本)。本产品的RoHS声明可向Cree代表索取或从www.cree.com的“产品
文档”部分获取。
• 符合REACh规范
本产品提供REACh高度关注物质(SVHC)的信息。由于欧洲化学品管理局(ECHA)已发布通告,称其计划在可预见的将来频繁修订
SVHC清单,因此请联系Cree代表,确保您了解最新的REACh SVHC合规性声明。也可索取REACh禁止物质的信息(REACh第67
条款)。
• 本产品并非设计用于以下应用,亦未针对以下应用进行测试:植入人体的装置或者若产品发生故障可能导致死亡、人身伤害或财产损
失的装置,包括但不限于运营核设施所用的设备、生命维持机、心脏除颤器或类似急救医疗设备、飞机导航或通信或控制系统、空中
交通管制系统。
相关链接
• C2M PSPICE模型:www.cree.com/power
• SiC MOSFET隔离式栅极驱动器参考设计:www.cree.com/power
• 碳化硅MOSFET应用注意事项:www.cree.com/power
版权所有 © 2014 Cree, Inc.保留所有权利。
本文所列信息随时可能出现更改,恕不另行通知。
Cree、Cree徽标和Zero Recovery是Cree, Inc.的注册商标。
10
C2M0160120D修订版本B
Cree, Inc.
4600 Silicon Drive
Durham, NC 27703
美国电话:+1.919.313.5300
传真:+1.919.313.5451
www.cree.com/power