1 Tryck på

MODELL
Anslutningar och uppställning
Grundbruk
Användarvänliga funktioner
LCD-PROJEKTOR
Introduktion
BRUKSANVISNING
XG-C50X
Bilaga
VIKTIGT
För att underlätta rapportering ifall projektorn skulle bli stulen
bör du skriva ner serienumret som återfinns på projektorns
undersida och bevara denna information. Kontrollera noga
att samtliga föremål som står förtecknade i listan “Medföljande
tillbehör” på sid 14 återfinns i paketet innan det kastas.
Modell Nr.: XG-C50X
Serienr.:
The supplied CD-ROM contains operation instructions in English, German, French, Swedish, Spanish, Italian,
Dutch, Portuguese, Chinese (Traditional Chinese and Simplified Chinese), Korean and Arabic. Carefully read
through the operation instructions before operating the projector.
Die mitgelieferte CD-ROM enthält Bedienungsanleitungen in Englisch, Deutsch, Französisch, Schwedisch, Spanisch,
Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionelles Chinesisch und einfaches Chinesisch), Koreanisch
und Arabisch. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Projektors sorgfältig durch.
Le CD-ROM fourni contient les instructions de fonctionnement en anglais, allemand, français, suédois,
espagnol, italien, néerlandais, portugais, chinois (chinois traditionnel et chinois simplifié), coréen et arabe.
Veuillez lire attentivement ces instructions avant de faire fonctionner le projecteur.
Den medföljande CD-ROM-skivan innehåller bruksanvisningar på engelska, tyska, franska, svenska, spanska,
italienska, holländska, portugisiska, kinesiska (traditionell kinesiska och förenklad kinesiska), koreanska och
arabiska. Läs noga igenom bruksanvisningen innan projektorn tas i bruk.
El CD-ROM suministrado contiene instrucciones de operación en inglés, alemán, francés, sueco, español,
italiano, holandés, portugués, chino (chino tradicional y chino simplificado), coreano y árabe. Lea
cuidadosamente las instrucciones de operación antes de utilizar el proyector.
Il CD-ROM in dotazione contiene istruzioni per l’uso in inglese, tedesco, francese, svedese, spagnolo, italiano,
olandese, portoghese, cinese (cinese tradizionale e cinese semplificato), coreano e arabo. Leggere
attentamente le istruzioni per l’uso prima di usare il proiettore.
De meegeleverde CD-ROM bevat handleidingen in het Engels, Duits, Frans, Zweeds, Spaans, Italiaans,
Nederlands, Portugees, Chinees (Chinees Traditioneel Chinees en Vereenvoudigd Chinees), Koreaans en
Arabisch. Lees de handleiding zorgvuldig door voor u de projector in gebruik neemt.
O CD-ROM fornecido contém instruções de operação em Inglês, Alemão, Francês, Sueco, Espanhol, Italiano,
Holandês, Português, Chinês (Chinês Tradicional e Chinês Simplificado), Coreano e Árabe. Leia
cuidadosamente todas as instruções de operação antes de operar o projetor.
Läs noga denna bruksanvisning innan projektorn tas i bruk.
SVENSKA
Introduktion
Introduktion
Det finns två viktiga anledningar till att snabbt registrera garantin för din SHARP-projektor med hjälp av
registreringskortet som medföljer projektorn.
1. GARANTI
Denna är till för att försäkra att du erhåller alla förmåner ifråga om reservdelar, service och arbete som
garanteras för enheten vid inköpet.
2. SÄKERHETSLAG FÖR KONSUMENTPRODUKT
För att försäkra att du snabbt erhåller säkerhetsbesked om inspektion, modifiering eller återkallning som
SHARP är förpliktad att ge enligt 1972 års Säkerhetslag för Konsumentprodukter, BÖR DU NOGA LÄSA DEN
VIKTIGA KLAUSULEN “BEGRÄNSAD GARANTI”.
ENBART USA
VARNING: Väldigt skarp ljuskälla. Titta inte rakt in i strålen. Var speciellt noga med att barn inte tittar direkt in i ljusstrålen.
VARNING: För att begränsa risken för brand eller elstötar skall enheten hållas borta från regn och fukt.
Se apparatens undersida.
OBSERVERA
RISK FÖR ELSTÖTAR. AVLÄGSNA
INTE NÅGRA SKRUVAR UTÖVER
DE SPECIFIKT ANGIVNA
SERVICESKRUVARNA.
OBSERVERA: FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR ELSTÖTAR
FÅR LOCKET INTE TAS AV.
UTÖVER LAMPENHETEN FINNS DET INGA DELAR SOM
KONSUMENTEN KAN REPARERA. ÖVERLÅT ALLT
SERVICEARBETE TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
VARNING:
Symbolen med en blixt inuti en liksidig triangel är
avsedd att varna användaren för närvaron av
oisolerad “farlig spänning” inuti enheten som är
tillräcklig kraftig för att orsaka elstötar.
Utropstecknet inuti en triangel gör användaren
uppmärksam på viktiga föreskrifter för drift och
underhåll (service) i dokumentationen som
medföljer enheten.
De amerikanska FCC-bestämmelserna fastslår att ändringar eller modifieringar utan särskilt tillstånd från
tillverkaren kan häva användarens rätt att använda enheten.
ENBART USA
INFORMATION
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränserna för digitala produkter av klass A, i enlighet med
del 15 i de amerikanska FCC-reglerna. Dessa gränser är fastställda för att erbjuda rimligt skydd mot skadliga
störningar i en kommersiell miljö. Denna utrustning alstrar, använder sig av och kan avge radiofrekvensenergi
och kan störa radiomottagning om den inte installeras eller används i enlighet med anvisningarna i denna
bruksanvisning. Användning av denna utrustning i en hemmiljö kommer sannolikt att orsaka störningar, i
vilket fall kunden själv måste lösa problemet på egen hand.
ENBART USA
Den medlevererade datorkabeln måste användas med enheten. Denna kabel försäkrar att enheten uppfyller FCC:s
godkännande av produkten för klass A.
ENBART USA
VARNING:
Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten störa radiomottagning, i vilket fall användaren kan behöva vidta
motåtgärder.
-1
VARNING:
Kylfläkten i denna projektor fortsätter att gå i cirka 90 sekunder efter att projektorn slagits av. Under normal drift skall projektorn
alltid slås av med Strömbrytaren (OFF) på projektorn eller på fjärrkontrollen. Kontrollera att kylfläkten har stannat innan nätkabeln
kopplas loss.
VID NORMAL DRIFT FÅR PROJEKTORN ALDRIG SLÅS AV GENOM ATT KOPPLA LOSS NÄTKABELN. I SÅ FALL KAN LAMPAN
BRÄNNAS UT SNABBARE ÄN VANLIGT.
BORTSKAFFANDE AV PRODUKTEN
Denna produkt har tennblylödning och en högintensiv urladdningslampa som innehåller en liten mängd kvicksilver.
Av miljöskäl kan bortskaffning av dessa material vara föremål för reglering. För information om bortskaffning eller återvinnig bör du
kontakta de lokala myndigheterna eller, om du befinner dig i USA, Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.
Att observera vid lampbyte
Se “Byta lampan” på sid 85.
ATT OBSERVERA VID LAMPBYTE
LAMP REPLACEMENT CAUTION
BEFORE REMOVING THE SCREW, DISCONNECT POWER CORD.
HOT SURFACE INSIDE. ALLOW 1 HOUR TO COOL BEFORE REPLACING THE LAMP.
REPLACE WITH SAME SHARP LAMP UNIT TYPE BQC-XGC50X//1 ONLY.
UV RADIATION : CAN CAUSE EYE DAMAGE. TURN OFF LAMP BEFORE SERVICING.
MEDIUM PRESSURE LAMP : RISK OF EXPLOSION. POTENTIAL HAZARD OF GLASS
PARTICLES IF LAMP HAS RUPTURED. HANDLE WITH CARE. SEE OPERATION MANUAL.
PRECAUTIONS A OBSERVER LORS DU
REMPLACEMENT DE LA LAMPE.
DEBRANCHER LE CORDON D’ALIMENTATION AVANT DE RETIRER LES VIS.
L’INTERIEUR DU BOITIER ETANT EXTREMEMENT CHAUD, ATTENDRE 1 HEURE
AVANT DE PROCEDER AU REMPLACEMENT DE LA LAMPE.
NE REMPLACER QUE PAR UNE LAMPE SHARP DE TYPE BQC-XGC50X//1.
RAYONS ULTRAVIOLETS : PEUVENT ENDOMMAGER LES YEUX.
ETEINDRE LA LAMPE AVANT DE PROCEDER A L’ENTRETIEN.
LAMPE A MOYENNE PRESSION : RISQUE D’EXPLOSION. DANGER POTENTIEL
DE PARTICULES DE VERRE EN CAS D’ECLATEMENT DE LA LAMPE.
A MANIPULER AVEC PRECAUTION, SE REPORTER AU MODE D’EMPLOI.
-2
KOPPLA LOSS NÄTKABELN INNAN SKRUVEN AVLÄGSNAS.
HETA YTOR INUTI. LÅT ENHETEN SVALNA I MINST 1 TIMME
FÖRE LAMPBYTE. BYT ENDAST UT MOT SAMMA LAMPENHET
BQC-XGC50X//1 FRÅN SHARP. UV-STRÅLNING: KAN ORSAKA
SYNSKADOR. SLÅ AV LAMPAN FÖRE BYTE. LAMPA MED
MEDELTRYCK: RISK FÖR EXPLOSION. RISK FÖR SKÄRSÅR
FRÅN GLASBITAR OM LAMPAN SPRUCKIT. HANTERA MED
FÖRSIKTIGHET. SE BRUKSANVISNINGEN.
Utmärkande egenskaper
Introduktion
1. Ultrahög ljusstyrka från en kompakt projektor
• AC 250W-lampa
AC 250W-lampan ger överlägsen färgenhetlighet och ultrahög ljusstyrka.
• Funktionen för strömbesparingsläge ger lägre brusnivåer, reducerad
strömförbrukning och förlänger lampans livslängd.
2. Enkel och lätt användning
• Det användarvänliga gränssnittet med lättanvänt operativsystem och
anslutningsområden gör att installationen är mycket enkel.
Smidig installation och användning tack vare snabbknappar,
anslutningsplacering, färgscheman samt kombinerad användning av automatisk
inmatning och sökning.
• Enkelt linsbyte
Tack vare det lättåtkomliga linsskyddet och en ny bajonettfattning kan tilläggslinsen monteras lätt.
3. Maximal datorkompatibilitet
• Kompatibel med upp till 200 Hz vertikal uppdateringsfrekvens, synk på grönt
och sammansatta synksignaler för användning med många olika datorer och
arbetsstationer.
• Tack vare bruk av avancerad intelligent komprimeringsteknik är det möjligt att
återge UXGA-bilder med en upplösning på 1.600 × 1.200 utan någon större
dataförlust vid komprimering.
4. Integrerad kretsteknik för dator- och videobilder
• Projektorn ger imponerande levande bilder med den senaste tekniken inom
avancerad bildkretsteknologi.
• Ny intelligent bildbehandlingsalgoritm ger förbättrade egenskaper vid rörliga bilder som
kräver intelligent bildbehandling.
Radikal förbättring av taggiga kanter eller lutande linjer i rörliga
bilder.
• Färghanteringssystem
sRGB-stöd.
Det gör att ljusstyrka, färgvärde och -nyans kan ställas in
separat för sex målfärger.
• Brusreducering
Detta gör att bilden alltid är tydlig även om videobrusnivån
ökar.
• Ny kantförstoring
Reducerar taggiga bildkanter och bildflimmer vid förstoring av linjer i bilden som lutar. Detta ger en markant
förbättring av bildskärpan.
5. Stöldskydd och säker konstruktion
• Stöldskydd
Denna funktion gör att projektorn är obrukbar tills en tangentkod anges.
• Notevision-spärr
Notevision-spärren (toppbult) är kopplad med en optisk metallmekanism.
Således förhindrar Notevision-spärren insatsmuttern från att falla ut, också vid
starka påkänningar, och eftersom projektorn kan monteras fastare än tidigare
är detta effektivt båda för att förhindra stöld och när det gäller säkerhet.
-3
Innehåll
Introduktion
Utmärkande egenskaper ............................................. 3
Innehåll ......................................................................... 4
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ..................... 6
Hur du läser PDF-bruksanvisningarna (Windows,
Macintosh) .............................................................. 9
Delarnas namn ........................................................... 10
Projektor (framifrån och ovanifrån) ................................... 10
Projektor (bakifrån) ........................................................... 11
Fjärrkontroll (framifrån) ...................................................... 12
Fjärrkontroll (ovanifrån) ..................................................... 12
Använda fjärrkontrollen ............................................. 13
Fjärrkontrollens funktionsområde ...................................... 13
Sätta i batterier .................................................................. 13
Tillbehör ...................................................................... 14
Anslutningar och uppställning
Ansluta projektorn till annan utrustning .................. 16
Innan anslutningarna ........................................................ 16
Denna projektor kan anslutas till: ...................................... 16
Ansluta nätkabeln ............................................................. 17
Ansluta projektorn till en dator ..................................... 18
Ansluta projektorn till annan utrustning ........................ 20
Ansluta till en förstärkare ............................................. 22
Styra projektorn via datorn ........................................... 23
Anslutning till en bildskärm .......................................... 24
Använda fjärrkontrollens trådlösa
presentationsfunktion ............................................. 25
Använda en fjärrkontroll med sladd .............................. 26
Uppställning ...................................................... 27
Justera fötterna ................................................................. 27
Justera objektivet .............................................................. 28
Uppställning av duken ...................................................... 29
Dukstorlekar och projiceringsavstånd .............................. 30
Projicering av en spegelvänd/upp-och-nedvänd bild ...... 32
Grundbruk
Inställning med tangenterna
Bildprojicering ............................................................ 34
Grundläggande tillvägagångssätt .................................... 34
Välja språk på skärmdisplayen ........................................ 36
Korrigera trapetsförvrängning
(Keystone-korrigering) ........................................ 38
Inställning via menyerna
Menyalternativ ............................................................ 40
Använda skärmmenyn ............................................... 42
Menyalternativ (justeringar) .............................................. 42
Menyalternativ (inställningar) ............................................ 44
Välja signaltyp ................................................................... 46
Progressivt läge ................................................................ 47
Justera datorbilder ..................................................... 48
När Autosynk. är OFF ....................................................... 48
Spara justeringsinställningarna ........................................ 48
Välja justeringsinställningarna .......................................... 49
Specialfunktioner inställningarna ...................................... 49
Kontrollera insignalen ....................................................... 49
Justera Autosynk. ............................................................. 50
Visa Autosynk.-funktionen ................................................. 50
Användarvänliga funktioner
Välja bildvisningssätt ................................................
Visa en stillbild ...........................................................
Förstora en del av bilden ...........................................
Gammakorrigering .....................................................
Visa två bilder (Bild i bild) .........................................
Black Screen-funktion (Svart SKÄRM) .....................
Visa paustimern .........................................................
Färghanteringssystem (C. M. S.) ..............................
52
54
55
56
57
58
59
60
Välja färgreproduktionsläget ............................................
Välja målfärg ....................................................................
Ställa in målfärgens ljusstyrka .........................................
Ställa in målfärgens färgstyrka ........................................
Ställa in målfärgens färgnyans ........................................
Återställa användardefinierade färginställningar .............
Översikt av alla färginställningar ......................................
60
60
61
61
61
62
62
Ställa in ljudutmatningstyp .......................................
Sätta på/stänga av den interna högtalaren ..............
Autosök .......................................................................
Digitalt bildstörningsreduceringssystem
(Brusred.) ..............................................................
Ställa in skärmvisningen ...........................................
Ställa in videosystemet .............................................
Spara projicerade bilder ............................................
63
63
64
65
65
66
67
Bildhämtning ..................................................................... 67
Radera den inhämtade bilden .......................................... 67
Ställa in en bakgrundsbild ........................................ 68
Välja en startbild ........................................................ 68
Välja budgetläget ....................................................... 69
Välja Strömbesparingsläge ............................................... 69
Funktionen Monitor ut/RS-232C av ................................... 69
Automatisk avstängning ................................................... 70
Visa lampans återstående livslängd (i procent) ...... 70
Spegelvända/upp-och-nedvända bilden .................. 71
Låsa projektorns tangenter ....................................... 71
Aktivera tangentlåset ........................................................ 71
Koppla ur tangentlåset ..................................................... 72
Justera bilden ............................................................. 46
Välja överföringshastighet (RS-232C) ...................... 72
Bestämma ett lösenord ............................................. 73
Justering av bildpreferens ................................................ 46
Ange ett lösenord ............................................................. 73
-4
Introduktion
Ändra lösenord ................................................................. 74
Om du glömt lösenordet ................................................... 74
Ställa in stöldskydd ................................................... 75
Ange en tangentkod ......................................................... 75
Ändra tangentkoden ......................................................... 76
Nollställning ............................................................... 77
Visa inställningarna ................................................... 78
Bilaga
Underhåll ....................................................................
Byta ut luftfiltret .........................................................
Underhållsindikatorer ................................................
Angående lampan ......................................................
80
81
83
85
Lampa ............................................................................... 85
Observera angående lampan ........................................... 85
Byta lampan ...................................................................... 85
Ta ut och sätta i lampenheten ........................................... 86
Nollställa lamptimern ........................................................ 87
Tilldelning av anslutningsstift .................................. 88
(RS-232C) Specifikationer och
kommandoinställningar ...................................... 89
Specifikationer för fjärrkontrollens
kabelanslutning .................................................. 92
Tabell över datorkompatibilitet ................................. 93
Felsökning .................................................................. 94
Om du behöver hjälp från SHARP ............................ 96
Specifikationer ........................................................... 97
Mått .............................................................................. 98
Ordlista ........................................................................ 99
Alfabetiskt index ...................................................... 100
-5
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
OBSERVERA: Läs dessa föreskrifter innan du använder produkten för första gången och spara dem för
framtida bruk.
Man kan använda elektricitet till många praktiska saker. Denna produkt har utvecklats och tillverkats för att kunna säkerställa
din personliga säkerhet. FELAKTIG HANTERING KAN MEDFÖRA RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ELLER BRAND. För att
inte sätta de säkerhetsanordningar som byggts in i denna produkt ur spel, måste följande grundregler beaktas vid installation,
användning och underhåll.
1. Läs anvisningarna
Läs noga alla föreskrifter om säkerhet och drift innan
produkten tas i bruk.
2. Bevara anvisningarna
Alla föreskrifter om säkerhet och drift bör förvaras på ett säkert
ställe för framtida referens.
3. Iaktta varningarna
Iaktta samtliga varningar som förekommer i bruksanvisningen
och på själva produkten.
4. Följ anvisningarna
Följ noga samtliga instruktioner om säkerhet och
tillvägagångssätt.
5. Rengöring
Koppla loss enheten från el-uttaget före rengöring. Använd
inte flytande rengöringsmedel eller sådana av sprejtyp.
Rengör med en fuktig trasa.
6. Anordningar
Använd inte anordningar som inte specifikt rekommenderas
av tillverkaren då sådana kan orsaka problem.
7. Vatten och fukt
Använd inte enheten i närheten av vatten – t.ex. nära ett
badkar, tvättställ, diskbänk eller tvättmaskin, och ej heller i
en fuktig källare, nära en simbassäng e.dyl.
8. Tillbehör
Placera inte enheten på en ostadig vagn, ställning, stativ,
hållare eller bord. Enheten kan falla och skadas eller utsätta
någon för personskador. Använd endast en vagn, ställning,
stativ, hållare eller bord som rekommenderas av tillverkaren
eller säljs tillsammans med enheten. Montering av enheten
bör utföras enligt tillverkarens anvisningar och med
monteringstillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
9. Transport
En kombination av denna enhet och en
vagn bör flyttas med största försiktighet.
Hastiga stopp, kraftiga stötar och
ojämna underlag kan göra att ekipaget
välter och skadas.
10. Ventilation
Skåror och öppningar är avsedda att förse enheten med
ventilation som försäkrar felfri drift och skyddar mot
överhettning. Dessa öppningar bör aldrig täckas över eller
blockeras genom att placera enheten på en säng, soffa, tjock
matta eller liknande underlag. Enheten bör ej heller placeras
på inneslutna ställen såsom i en bokhylla eller ställning såvida
inte lämplig ventilation kan försäkras enligt tillverkarens
anvisningar.
-6
11. Strömkällor
Denna produkt får endast drivas med den typ av strömkälla
som anges på märketiketten. Kontakta din återförsäljare eller
det lokala elkraftbolaget om du är osäker på vilken spänning
som används i hemmet. För produkter som skall drivas med
batterier eller någon annan strömkälla bör du anlita
bruksanvisningen som medföljer denna.
12. Jordning och polarisation
Till denna produkt medföljer en av de följande typerna
av stickproppar. Om stickproppen inte kan stickas in i
eluttaget, skall du kontakta en elektriker. Koppla inte ur
jorden i stickproppen. Upphäv inte stickproppens
säkerhetssyfte.
a. Tvåtrådig (nät-) stickpropp.
b. Tretrådig jordad (nät-) stickpropp med jorduttag.
Denna stickpropp passar endast i ett jordat eluttag.
13. Skydd av nätkabeln
Alla nätkablar skall dras så att det inte finns risk att någon
trampar på dem eller att de kläms av möbler eller andra
föremål. Var speciellt försiktig med kablarnas kontakter,
förlängningsledningar nätintaget på enheten.
14. Åskväder
Koppla för säkerhets skull loss nätkabeln från både eluttaget
och nätintaget på enheten vid åskväder och inför perioder
då enheten inte skall användas under en längre tid. Detta
förhindrar skador på enheten som kan orsakas av blixtnedslag
eller strömrusning.
15. Överbelastning
Akta dig för att överbelasta vägguttag, förlängningskablar
och stickproppsadatprar då detta kan skapa risk för brand
och elstötar.
16. Intrång av föremål och vätskor
Stick aldrig in föremål av något slag i öppningarna på enheten
då de kan vidröra delar med högspänning eller kortsluta
kretsar och därmed skapa risk för brand och elstötar. Var
också noga med att inte spilla vätskor på enheten.
17. Servicearbete
Försök aldrig att reparera produkten på egen hand då
öppning eller borttagning av locken kan utsätta dig för hög
spänning eller andra faror. Överlåt alla servicearbeten till en
kvalificerad servicetekniker.
Introduktion
18. Skador som kräver service
19. Reservdelar
Koppla loss enheten från eluttaget och kontakta kvalificerad
servicepersonal om något av det följande inträffar:
a. Nätkabeln eller dess stickpropp har skadats.
b. Vätska har spillts på eller föremål har trängt in i
produkten.
c. Produkten har utsatts för regn eller vattenstänk.
d. Om produkten uppträder onormalt trots att den
hanteras enligt bruksanvisningen. Använd endast de
reglage som specifikt anges i bruksanvisningen då
felaktig justering med övriga reglage kan leda till svåra
skador, som kan kräva omfattande reparationer av en
kvalificerad tekniker.
e. Produkten har tappats eller på något sätt utsatts för
skador.
f. Service kan också behövas när bild- och ljudkvalitet
skiljer sig märkbart från den normala.
Om några delar behöver bytas skall du försäkra att teknikern
använder delar som specifikt anges av tillverkaren eller som
har samma egenskaper som den ursprungliga delen. Delar
som ej godkänts kan medföra risk för brand, elektriska stötar
eller annan fara.
20. Säkerhetskontroll
Efter avslutad service eller reparationsarbete skall du be
teknikern att utföra en fullständig säkerhetskontroll för att
försäkra att produkten är i fullgod driftskondition.
21. Tak- eller väggmontering
Vid montering av enheten på en vägg eller hängande i taket
skall tillverkarens rekommendationer noggrant följas.
22. Värme
Produkten bör hållas på behörigt avstånd från värmekällor
som element, värmeutsläpp, spisar och andra föremål
(inklusive förstärkare) som avger värme.
INTELLEKTUELL ÄGANDERÄTT
VIKTIGT
LÄS DETTA INNAN ENHETEN ANVÄNDS
• Du har anskaffat en produkt som omfattar mjukvara licensierad till företaget SHARP av Lineo, Inc. (“Lineo”).
Mjukvaran skyddas av upphovsmannarätt, internationella lagar om upphovsrätt och andra intellektuella äganderätter
och fördrag. Lineo och dess leverantörer behåller all äganderätt, inklusive intellektuella äganderätter och
upphovsmannarätt, till mjukvarukomponenter samt alla kopior av de samma under förutsättning att specifika delar
av mjukvaran och dess komponenter licensierats under den GNU General Public-licens (version 2), som Lineo
stödjer. En kopia av GNU General Public-licensen kan hämtas på http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html. Lineo håller
källkoden för de komponenter i mjukvaran som licensierats enligt GNU General Public-licensen tillgänglig. För att få
källkoden kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected]
• OS: Embedix (Embedded Linux) EmbedixTM är ett registrerat varumärke som tillhör U.S.A. LINEO, Inc.
• Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i Förenta Staterna och/eller
andra länder.
• PC/AT är ett registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation i Förenta Staterna.
• Adobe Acrobat är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.
• Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. i Förenta Staterna och/eller andra länder.
• Detta program baseras delvis på funktionen hos den oberoende JPEG-gruppen.
• Alla andra företags- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive
ägare.
-7
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Observera följande säkerhetsföreskrifter vid projektorns
uppställning.
■ Det föreligger risk för skärsår om lampan
råkar spricka. Kontakta auktoriserad
Sharp-projektorhandlare eller en
serviceverkstad för att köpa en
byteslampa om detta inträffar.
Se “Byta lampan” på sid 85.
■ Se till att luftintaget och ventilationsöppningarna inte
blockeras.
■ En skyddsanordning slår automatiskt av projektorlampan om
kylfläkten blockeras. Detta tyder inte på något fel. Koppla
loss projektorns nätkabel från eluttaget och vänta i minst 10
minuter. Se till att projektorn står på en plats där luftintaget
och ventilationsöppningarna inte blockeras, anslut nätkabeln
igen och sätt på projektorn. Projektorn bör då fungera som
vanligt.
Observera angående projektorns uppställning
Observera angående transport av projektorn
Observera angående lampenheten
■ För att reducera behovet för servicearbete och försäkra en
fortsatt hög bildkvalitet rekommenderar SHARP att projektorn
installeras på ett ställe som ej utsätts för fukt, damm och
cigarrettrök. Objektivet måste rengöras oftare om projektorn
används i en sådan miljö. Användning i dessa slags miljöer
förkortar dock inte projektorns livslängd så länge den
rengörs regelbundet. Intern rengöring bör endast utföras av
en auktoriserad Sharp-projektorhandlare eller en
serviceverkstad.
Placera inte projektorn på en plats som utsätts för
direkt solljus eller mycket stark belysning.
■ Placera duken så att den inte utsätts för direkt solljus eller
rummets belysning. Ljus som träffar duken direkt orsakar
bleka färger och försvårar tittningen. Dra för gardinerna och
dämpa belysningen i rummet om visningen gör i ett rum med
mycket solljus eller annan stark belysning.
Projektorn kan lutas till en vinkel på högst 12
grader.
■ Den bör placeras inom +
–12 grader.
Utsätt inte projektorn för hårda stötar och/eller
skakningar.
■ Se upp så att objektivet inte utsätts för stötar eller att linsytan
skadas.
Låt dina ögon vila med jämna mellanrum.
■ Timtals tittning kan göra dina ögon trötta. Ta därför paus in
emellan för att vila ögonen.
Undvik varma och kalla platser.
■ Projektorns arbetsmiljö är från 41°F till 104°F (+5°C till +40°C).
■ Projektorns förvaringstemperatur är från –4°F till 140°F
(–20°C till +60°C).
Blockera inte ventilationsöppningarna.
■ Lämna ett utrymme på minst 7.9'' (20 cm) mellan luftuttaget
och närmaste vägg eller annat föremål.
-8
■ Se till att projektorn inte utsätts för hårda stötar och/eller
skakningar när den skall transporteras, eftersom detta kan
orsaka skador. Var mycket försiktig med objektivet. Inna
projektorn flyttas, skall du koppla loss dess nätkabel från
eluttaget samt andra kablar som anslutits till den.
Annan ansluten utrustning
■ Vid anslutning till en dator eller annan audio-visuell utrustning
skall dessa anslutningar göras EFTER att strömmen slagits
av på projektorn samt på den utrustning som skall anslutas.
■ Läs bruksanvisningarna för projektorn och den andra
utrustningen som skall anslutas för information om hur
anslutningarna görs rätt.
Användning av projektorn i andra länder
■ Strömförsörjningen och stickkontaktens utformning kan vara
annorlunda i andra länder där projektorn skall användas. Om
projektorn skall användas i ett annat land, skall du anskaffa
en korrekt nätkabel för det land du tänker besöka.
Temperaturövervakningsfunktion
■ “
” och “
” börjar blinka i
bildens nedre vänstra hörn, om
projektorn börjar överhettas på grund
av felaktig installation eller
blockerade ventilationsöppningar.
Om temperaturen därefter fortsätter att stiga slocknar
lampan, temperaturvarningsindikatorn (TEMP.) på projektorn
börjar blinka och strömmen slås sedan av efter en kylperiod
på 90 sekunder. Se avsnittet “Underhållsindikatorer” på sid
83 för mer information.
Försiktig
• Kylfläkten reglerar den interna temperaturen och dess
funktion kontrolleras automatiskt. Ljudet från fläkten kan
variera under användning p.g.a. växlingar i fläkthastigheten.
Detta är normalt och tyder inte på något fel.
• Koppla inte loss nätkabeln under bildvisning eller när
kylfläkten är igång. Detta kan orsaka skador i projektorn
som följd av överhettning, eftersom kylfläkten då stannar.
Hur du läser PDF-bruksanvisningarna
(Windows, Macintosh)
Introduktion
På cd-skivan finns bruksanvisningar i PDF-format på flera olika språk så att du kan använda projektorn
även om du inte har denna bruksanvisning. För att kunna använda dessa anvisningar måste du installera
Adobe Acrobat Reader i din persondator (Windows eller Macintosh). Om du inte redan har installerat
Acrobat Reader, kan du göra det från cd-skivan.
Installation av Acrobat Reader från din CD-ROM-skiva
För Windows:
1 Sätt in CD-ROM-skivan i din CD-ROM-drivenhet.
2 Dubbelklicka på ikonen “Den här datorn”.
3 Dubbelklicka på “CD-ROM-enhet”.
4 Dubbelklicka på mappen “acrobat”.
5 Dubbelklicka på det språk (mappnamn) som du vill
se.
6 Dubbelklicka på installationsprogrammet och följ
anvisningarna på skärmen.
För Macintosh:
1 Sätt in CD-ROM-skivan i din CD-ROM-drivenhet.
2 Dubbelklicka på ikonen “CD-ROM”.
3 Dubbelklicka på mappen “acrobat”.
4 Dubbelklicka på det språk (mappnamn) som du vill
se.
5 Dubbelklicka på installationsprogrammet och
följ anvisningarna på skärmen.
För andra operativsystem:
Nerladda Acrobat Reader från Internet (http://www.adobe.com).
För andra språk:
Om du vill använda Acrobat Reader för språk utöver de som inkluderas på CD-ROM-skivan, kan du ladda ner
lämplig version från Internet.
Hur du läser PDF-bruksanvisningarna
För Windows:
1 Sätt in CD-ROM-skivan i din CD-ROM-drivenhet.
2 Dubbelklicka på ikonen “Den här datorn”.
3 Dubbelklicka på “CD-ROM-enhet”.
4 Dubbelklicka på mappen “MANUALS”.
5 Dubbelklicka på det språk (mappnamn) som
du vill se.
6 Dubbelklicka på pdf-filen “C50X” för att öppna
projektorns bruksanvisningar.
För Macintosh:
1 Sätt in CD-ROM-skivan i din CD-ROM-drivenhet.
2 Dubbelklicka på ikonen “CD-ROM”.
3 Dubbelklicka på mappen “MANUALS”.
4 Dubbelklicka på det språk (mappnamn) som
du vill se.
5 Dubbelklicka på pdf-filen “C50X” för att öppna
projektorns bruksanvisningar.
Anm
• Om den önskade pdf-filen inte kan öppnas genom att dubbelklicka med musen, ska du först starta Acrobat Reader
och sedan specificera önskad fil med menyn “Fil”, “Öppna”.
• I “readme.txt”-filen på cd-skivan finns viktig information som inte finns i denna bruksanvisning.
-9
Delarnas namn
Siffrorna inom ramarna
funktioner beskrivs.
hänvisar till de sidnummer i denna bruksanvisning där respektive
Projektor (framifrån och ovanifrån)
Strömtangenter (ON/OFF)
/OFF) 34
Ingångstangent (INPUT)
35 INPUT
Används för att välja ingång
Slår på och av strömmen.
ttons
For sw
bland
1,
2, 3 1, 2, 3 och 4.
or off.
Strömindikator
icator 34
Keystonetangent (KEYSTONE)
38 KEYS
en är
thei
Lyser rött när projektorn
andby.
beredskapsläget. Indikatorn
turned
lyser grönt när strömmen
är
tor på.
will
Används
For
ad för justering av Keystoneoch Digitalskift-inställningarna.
Digital
Synkroniseringstangent
50 AUTO
green.
(AUTO
For
au SYNC)
adjust
Används för att automatiskt justera bilder
conne
som överförs från en ansluten dator.
Lampbytesindikator
ement 83
icator
(LAMP)
icating
Tänds med grönt sken och indikerar
eplace
normal funktion. Byt lampan
om
dicator
indikatorn lyser
rött.
Justeringstangenter
42 Adjus
', ""
('
", \
\, |
|)
(',
For
se för val av menyalternativ.
Används
es red.
Volymtangenter (VOL)
35 VOLU
Temperaturvarningsarning 83
indikator (TEMP.)
icator
Används
For
ad för att reglera
volymen.
sound
Indikatorn lyser rött
om
nternal
temperaturen inuti projektorn
es, this
atehög.
red.
blir för
Menytangent (MENU)
43 MENU
Används
For
dis för att visa justeringsoch inställningsmenyerna.
and
se
Ångratangent (UNDO)
button 39
Används för att ångra
ett
eration
default
kommando eller återgå
till
ettings.
grundinställningarna.
Bekräftelsestangent
button 42
elected
(ENTER)
Används för att bekräftamenu.
valda
alternativ eller inställningar på
menyn.
Höjdjusteringstangent 27
(HEIGHT ADJUST)
28 Zoomspak
28 Fokuseringsring
Justeringsfot 27
80 IVentilationsöppning
Bärhandtag
13 Fjärrkontrollsensor
s
81 ALuftfilter/kylfläkt
Fastsättning och
objektivskyddet
borttagning
av
• Tryck in de båda knapparna på
objektivskyddet och placera skyddet
över objektivet. Släpp upp knapparna,
så att skyddet låses fast.
• Tryck in de båda knapparna och ta bort
objektivskyddet från objektivet.
-10
f(ventilationsöppning)
((på
projektorns
tundersida)
USB-anslutning
USB Port 25
1-, 2-anslutning
AUDIO INPUT
1, 2
18 Ljudingång
För
anslutning
av en
Port
for connecting
via enusing
USBadator
computer
a
USB kabel.
cable.
(AUDIO
INIT 1, 2)
terminal
Delad
ljudingång
INPUT 1- och
Shared
audioför
input
terminal for INPUT 1
2-anslutning.
and 2.
RS-232C-anslutning
RS-232C terminal 23
WIREDREMOTE-anslutning,
REMOTE
26 WIRED
ingång
förinput
fjärrkontrollskabel
control
För att styra
For projektorn
controlling
via enusing
dator.a
projector
terminal
computer.
(INPUT 3)
INPUT3-ansluting
3 terminal
20 Ingång
Ljudutgång
(AUDIO 22
AUDIO OUTPUT
OUTPUT)
terminal
För
anslutning av
For connecting
video equipment.
videoutrustning.
Delad ljud-utgång
för INPUT
Shared
audio
terminal for
1-, 2-, output
3- och 4-anslutning.
3-, 4-anslutningar
AUDIO (L/R)
20 Ljudingang
(AUDIO
INPUT(L/R)
3, 4INPUT 3-, 4)
INPUT 1, 2, 3 and 4.
Ingång1-anslutning
INPUT
1 terminal
(INPUT for
1)
Terminal
Delade
ljudingångar för
terminals
Shared3-audio
input
INPUT
och 4-anslutningar.
18
terminals for INPUT 3
and 4.
Anslutning
för datorns
computer
RGBRGBand
component
signals.
och komponentsignaler.
Utgång-anslutning
OUTPUT
(INPUT 1, 2)
(OUTPUT (INPUT
1, 2))
terminal
(INPUT 4)
INPUT 44terminal
20 Ingång
Ingång
förforanslutning av
Terminal
connecting videomed en
videoutrustning
equipment with an
S-VIDEO-utgång.
24
Shared
Delad
utgång computer
för datorns
RGB and component
RGB- och
signals output
komponentssignaler
för
terminal
INPUT 1- och 2-anslutning.
for INPUT 1 and 2.
Ingång2-anslutning
INPUT
2 terminal
(INPUT for
2)
Terminal
computer
RGBRGBand
Anslutning
för datorns
component
signals.
och komponentsignaler.
S-video terminal.
18
socket
17 AC
Nätintag
Luftuttagvent
80 Exhaust
Kensington
Kensington Security
SecurityStandard
connector
stöldskyddsanslutning
Feet
27 Adjustment
Justerbara fötter
Används för Kensington-låsning av projektorn
• Projektorn har en Kensington Security-stöldskyddsanslutning som kan användas med Kensington MicroSaver Securitysystemet. Se den information som medföljer detta stöldskyddssystem för närmare anvisningar om hur projektorn kan
stöldskyddas.
Bära projektorn
Dra ut bärhandtagen helt innan du lyfter
projektorn.
-11
Introduktion
Projektor (bakifrån)
Delarnas namn
Fjärrkontroll (framifrån)
Keystonetangent
(KEYSTONE)
KEYSTONE
button 38
Strömtangenter
(ON/OFF)
(ON/OFF) buttons
34 Power
Föradjusting
justeringKeystone
av keystoneeller
For
or Digital
Shift setting.
digitalskiftinställningar.
For
on or off.
Slårturning
på ochthe
av power
strömmen.
Menytangent
button (MENU)
42 MENU
Bekräftelsestangent
(ENTER)
ENTER
button 42
Används
för attadjustment
visa justeringsFor
displaying
and och
inställningsmenyerna.
setting
screens.
Används
för att
bekräfta
valda
For setting
items
selected
or
adjusted onpå
themenyn.
menu.
alternativ eller inställningar
Justeringstangenter
buttons (', ", \, |)
42 Adjustment
Ångratangent
UNDO(UNDO)
button 39
Används
(',
", \,för|)val av menyalternativ.
Används For
för att
ångra an
ett operation
kommando
undoing
or
eller återgå
till to
grundinställningarna.
returning
the default settings.
Zoomtangenter
(ENLARGE)
ENLARGE
(Enlarge/Reduce)
buttons
Används för att förstora
eller
For enlarging
or reducing
part of
förminska
delar av bilden.
For selecting menu items.
Bild-i-bild-tangent
(PinP)
button
57 PinP
För displaying
visning avdual
dubbla
bilder.
For
pictures.
55
Framåt-/bakåttangenter
buttons
25 FORWARD/BACK
(FORWARD/BACK)
Moves
forward or backwards when
Flyttar framåt
bakåt vid
anslutning
connected
to resp.
a computer
using
a
till encable.
dator via
en USB-kabel.
Samma
USB
Same
as the [Page
funktionand
som[Page
[PageUp]
Down]Down]
keys och
on a[Page
Up]-tangenterna
på datorns tangentbord.
computer
keyboard.
the image.
Gammatangent
(GAMMA)
GAMMA
button 56
Används
för att
bildens
For
correcting
thekorrigera
brightness
of an
ljusstyrka
denthe
är images
svår att displayed
se p.g.a.
image,om
when
are hard
to see because
the
belysningen
i rummet.
Det finnsoffyra
brightness ofattthe
room.
Four
gammalägen
välja
mellan.
gamma modes are available to
choose from.
Stillbildstangent
button (FREEZE)
54 FREEZE
Används
förimages.
att frysa bilden.
For
freezing
Svart-skärm-tangent
SCREEN button (BLACK
58 BLACK
SCREEN)
For
superimposing a black screen.
Synkroniseringstangent
(AUTObutton
SYNC) 50
AUTO SYNC
För att lägga över en svart bild.
Används
för att automatiskt
justera
bilder
For automatically
adjusting
images
som
överförs
från entoansluten
dator.
when
connected
a computer.
Omformateringstangent
(RESIZE)
button
52 RESIZE
Används
för att välja
ett annatsize
skärmformat
For
switching
the screen
(NORMAL, INRAMNING/BILD
(NORMAL,
BORDER, etc). osv.).
Ingångstangenter
INPUT (INPUT)
buttons 35
För attFor
växla
mellantoingångslägena.
switching
the respective
Dämpningstangent
(MUTE)
button
36 MUTE
input modes.
For
turning
the
För temporarily
att stänga av
ljudetoff
temporärt.
sound.
Volymtangenter
(VOL) 35
VOLUME buttons
Paustimer-tangent
(BREAK TIMER)
TIMER button
59 BREAK
Används
för attthe
reglera
volymen.
For adjusting
speaker
sound
För displaying
att visa paustimern.
For
the break timer.
level.
Fjärrkontroll (ovanifrån)
26 WIRED
Uttag R/C
för JACK
fjärrkontrollskabel
For
controlling
projector by
(WIRED
R/C the
JACK)
connecting the remote control to the
För att styra projektorn via en ansluten
projector.
fjärrkontroll.
Fjärrkontrollens
signalsändare
Remote
control signal
transmitters
-12
13
Använda fjärrkontrollen
Introduktion
Fjärrkontrollens funktionsområde
■ Fjärrkontrollen kan användas för att styra projektorn inom de
avstånd som visas på bilden.
Anm
• För att underlätta kan signalen från fjärrkontrollen reflekteras via en
skärm. Signalens effektiva användningsavstånd kan variera något
beroende på materialet på den reflekterande ytan.
30°
Fjärrkontrollens
signalsändare
30°
45°
Fjärrkontrollsensor
23' (7 m)
Vid användning av fjärrkontrollen:
• Fjärrkontrollen får inte tappas, utsättas för fukt eller höga temperaturer.
• Fjärrkontrollen kan fungera felaktigt i lysrörsbelysning.
Flytta i så fall projektorn bort från sådan lysrörsbelysning.
Fjärrkontroll
Sätta i batterier
Batterierna (två styck R-6-batterier (storlek “AA”,
UM/SUM-3, HP-7 e.likn.)) medföljer i kartongen.
1
Dra ner fliken på höljet och ta bort
det i pilens riktning.
2
Sätt i de medlevererade batterierna.
3
Sätt i höljets nedre flik i öppningen
och sänk höljet tills det snäpps
fast.
• Sätt i batterierna så att polerna passas rätt
och
markeringarna
samman med
i batterifacket.
Fel användning av batterierna kan resultera i att de börja läcka eller exploderar. Följ därför föreskrifterna härunder.
Observera
• Sätt i batterierna så att polerna passas rätt samman med
och
markeringarna i batterifacket.
• Batterier av olika typ har olika egenskaper och man bör därför inte blanda batterierna om de är olika.
• Blanda inte nya och gamla batterier.
Detta kan nedsätta batteriernas livstid och kan göra att de gamla batterierna börjar läcka.
• Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen när de inte längre har någon kraft i sig, eftersom de i annat fall kan börja läcka.
Batterivätska som läckt ur batterierna är skadlig för huden, och måste torkas bort med en trasa.
• Batterierna som medföljer projektorn kan ta slut inom rätt kort tid beroende på hur de har förvarats.
Byt därför ut dem så fort som möjligt mot nya batterier.
• Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om den inte skall användas under en längre tid.
-13
Tillbehör
Medföljande tillbehör
Fjärrkontroll
RRMCGA029WJSA
Två R-6-batterier
(storlek “AA”, UM/SUM-3, HP-7 e.likn.)
Nätkabel
(1)
(2)
För USA, Kanada osv.
(11'10" (3,6 m))
QACCDA010WJPZ
(4)
(3)
För Europa utom
Storbritannien
(6' (1,8 m))
QACCV4002CEZZ
För Storbritannien, Hong
Kong och Singapore
(6' (1,8 m))
QACCBA012WJPZ
För Australien, Nya
Zeeland och Oceanien
(6' (1,8 m))
QACCL3022CEZZ
Anm
• Projektorn levereras endast med en nätkabel (se ovan) beroende på destinationslandet. Använd en nätkabel som
passar med eluttagets utformning i ditt land.
RGB-kabel
(9'10" (3 m))
QCNWGA012WJPZ
USB-kabel
(9'10'' (3 m))
QCNWGA014WJPZ
Objektivskydd (medföljer) Extra luftfilter
PFILDA005WJZZ
PCAPHA003WJSA
Datorljudkabel
(ø3,5 mm stereo
minijackskabel) (9'10'' (3 m))
QCNWGA013WJPZ
DIN-D-sub RS-232Cadapter (6 45/64'' (15 cm))
QCNWGA015WJPZ
Cd-skiva med projektorns
bruksanvisning och tekniska data
UDSKAA007WJZZ
Cd-skiva med programmet Sharp
Advanced Presentation
UDSKAA005WJN1
Bruksanvisning (detta häfte)
Snabbguidesetikett
Extra kablar
3 RCA/15-polig D-sub-kabel (9'10'' (3,0 m))
RGB-anslutningskabel för dator (32'10'' (10,0 m))
5 BNC/15-polig D-sub-kabel (9'10'' (3,0 m))
RS-232C seriell styrkabel (32'10'' (10,0 m))
Anm
-14
AN-C3CP
AN-C10BM
(för IBM-, NEC-datorer i serien PC-9821 och PC-98NX)
AN-C10MC (för Macintosh-datorer)
AN-C10PC
(för NEC-datorer i serien PC-98 (förutom PC-9821 och PC-98NX))
AN-C3BN
AN-C10RS
• En del kablar kanske inte finns i vissa regioner. Kontakta närmaste auktoriserade Sharp-projektorhandlare
eller serviceverkstad.
Anslutningar och
uppställning
Anslutningar och uppställning
Ansluta projektorn till annan utrustning
Innan anslutningarna
Anm
• Stäng av projektorn och annan utrustning som skall anslutas innan anslutningarna görs. När alla anslutningar gjorts,
skall du slå på projektorn och den andra utrustningen.
Vid anslutning av en dator skall du se till att denna slås på sist av annan utrustning efter det att anslutningarna har gjorts.
• Läs bruksanvisningarna för den andra utrustningen innan du gör några anslutningar.
Denna projektor kan anslutas till:
En dator med:
■ En RGB-kabel och en datorljudkabel (Se sid 18.)
■ En DIN-D-sub RS-232C adapter och en RS-232C seriell styrkabel (ANC10RS) (säljs separat)
(Se sid 23.)
Video- eller audiovisuell utrustning med anslutning
för komponentsignal:
■ en videobandspelare, laser disc-spelare eller annan audio-visuell
utrustning (Se sid 20.)
■ en DVD-spelare eller DTV-avkodare* (Se sid 21.)
* DTV är ett generellt uttryck som används för att ange det nya digitala
TV-systemet i USA.
En förstärkare eller ljudkomponenter med:
■ En ljudkabel (säljs i handeln) (Se sid 22.)
En bildskärm med:
■ En RGB-kabel (Se sid 24.)
■ En dator-RGB-kabel (AN-C10BM, AN-C10MC eller AN-C10PC)
(säljs separat) (Se sid 24.)
-16
Ansluta nätkabeln
1
Medföljande
tillbehör
Nätkabel
Anslut den medlevererade
nätkabeln till nätintaget på
projektorns baksida.
Anslutningar och uppställning
-17
Ansluta projektorn till annan utrustning
Ansluta projektorn till en dator
Ansluta till en dator
med RGB-kabeln
1
RGB-kabel
Medföljande
tillbehör
Ansluta projektorn till datorn med
den medföljande RGB-kabeln.
• Säkra kontakterna genom att dra åt
skruvarna i kontakterna.
Datorljudkabel
Bärbar dato
Till RGB-utgång
2
Till ljudutgång
För att mata in en ljudsignal,
anslut projektorn till datorn med
den medföljande datorljudkabeln.
Anm
• Se avsnittet “Tabell över datorkompatibilitet”
på sid 93 för en förteckning över datasignaler
som är kompatibla med projektorn.
Användning av andra datasignaler än de som
tas upp i förteckningen kan orsaka felfunktion.
• Välj “RGB” under “Signaltyp” på menyn “Bild”
när projektorn ansluts till en dator på detta sätt.
(Se sid 46.)
• Vid anslutning till en Macintosh-dator kan det
krävas en Macintosh-adapter. Kontakta din
närmaste auktoriserade Sharp-projektorhandlare eller serviceverkstad.
• Beroende på vilken dator som används kan
det vara nödvändigt att växla över
signalutgången till extern utgång. Mer information finns i datorns användarhandbok.
1 RGB-kabel
2 Datorljudkabel
Anslutning av kabelkontakter med vridskruvar
■ Anslut skruvkabeln och se till att den passar in i
kontakten på rätt sätt. Dra sedan åt vridskruvarna på
båda sidor av kontakten.
■ Ta inte bort ferritkärnan som sitter fast på RGB-kabeln.
Ferritkärna
-18
“Plug and Play”-funktion (vid anslutning via en 15-polig anslutning)
■ Projektorn är kompatibel med VESA-standard DDC 1/DDC 2B. Projektorn och VESA DDC-kompatibla datorer
kommunicerar automatiskt sina nödvändiga inställningar till varandra för snabb och enkel installation.
■ Innan du använder “Plug and Play”-funktionen måste du se till att projektorn ansluts först och att den anslutna
datorn slås på sist i kedjan.
Anslutningar och uppställning
Anm
• DDC “Plug and Play”-funktionen i denna projektor fungerar endast tillsammans med VESA DDC-kompatibla
datorer.
-19
Ansluta projektorn till annan utrustning
Ansluta projektorn till annan utrustning
Anslutning till
videoutrustning med
en S-VIDEO-, video- eller
ljudanslutningskabel
Med hjälp av en S-VIDEO-, video- eller
ljudanslutningskabeln kan man ansluta en
videobandspelare, laser disc-spelare eller
annan audiovisuell utrustning till INPUT 3-,
INPUT 4- och AUDIO(L/R)-anslutningarna.
1
Anslut projektorn till videoutrustningen med en S-VIDEOeller videokabel (båda säljs i
handeln).
2
Anslut projektorn till videoapparaten med en ø3,5 mm stereominijack/RCA-ljudkabel (finns i
handeln).
Anm
• För INPUT 4-anslutningen (S-VIDEO) används
ett videosignalsystem i vilket bilden delas in i
färg- och ljusstyrkesignaler för att ge bilden
högre kvalitet. Om du vill se en bild med högre
kvalitet ska du ansluta en S-videokabel, som
införskaffats i handeln, mellan INPUT 4anslutningen på projektorn och S-videoutgången på videoapparaten.
• En RCA-ljudkabel för ø3,5 mm
stereominijack (säljs i handeln) krävs för
ljudinmatning.
-20
-20
Videobandspelare eller annan audiovisuell utrustning
Till S-VIDEO-utgången
Till videoutgången
Till ljudutgången
2 ø3,5 mm stereo-minijack/RCAljudkabel (säljs i handeln)
1 Videokabel (säljs i handeln)
1 S-VIDEO-kabel (säljs i handeln)
Anslutning till
videoutrustning med
komponentsignal
Använd en 3 RCA/15-polig D-sub-kabel vid
anslutning till INPUT 1 eller 2-anslutning,
komponentvideoapparater som t.ex. DVD-spelare
och DTV-avkodare*.
Extra
kabel
3RCA/15-polig D-sub-kabel
Typ: AN-C3CP
(9' 10'' (3,0 m))
Till utgången för analog
komponent
Till ljudutgången
DVD-spelare eller
DTV-avkodare*
1
Anslut projektorn till videoapparaten med 3 RCA/15-polig Dsub-kabeln.
2
Anslut projektorn till videoapparaten med en ø3,5 mm stereominijack/RCA-ljudkabel (finns i
handeln).
Anslutningar och uppställning
* DTV är ett generellt uttryck som används för att
ange digital-TV.
1 3 RCA/15-polig D-sub-kabel
(säljs separat)
2 ø3,5 mm stereo-minijack/RCA-ljudkabel
(säljs i handeln)
Anm
• När projektorn ansluts till videoutrustningen på
detta sätt, skall du välja “Komponent” under
“Signaltyp” på menyn “Bild”. (Se sid 46.)
• I detta fall rekommenderas användning av en
ljudanslutningskabel med en ø3,5 mm
stereominikontakt/RCA (säljs i handeln) för
överföring av ljudet.
-21
Ansluta projektorn till annan utrustning
Ansluta till en förstärkare
Ansluta till en förstärkare eller andra ljudkomponenter
Ljudingång
Med en ø3,5 mm stereo-minijack/RCA-ljudkabel
kan en förstärkare eller andra ljudkomponenter
anslutas till ljudutgången (AUDIO OUTPUT).
Anslut projektorn till videoapparaten
med en ø3,5 mm stereo-minijack/
RCA-ljudkabel (finns i handeln).
Förstärkare
ø3,5 mm stereo-minijack/RCA-ljudkabel
(säljs i handeln)
Försiktig
• Stäng alltid av projektorn innan du
ansluter ljudkomponenter för att skydda
både projektorn och de komponenter som
ansluts.
• Genom att använda exter na ljudkomponenter kan volymen förstörkas så
att ljudet blir bättre.
• Via AUDIO OUTPUT-anslutningen kan
ljud från vald AUDIO-ingång (INPUT 1och 2-anslutning) eller AUDIO (L/R)ingångarna (INPUT 3- och 4-anslutning)
som är ansluta till ljudvisuell utrustning,
matas ut till ljudkomponenter.
• Mer information om VAO (Variable Audio
Output - Variabel ljudutmatning) och FAO
(Fixed Audio Output - Fast ljudutmatning)
finns på sidan 63.
• En ø3,5 mm stereo-minijack/RCAljudkabel (finns i handeln) behövs för
ljudinmatning.
-22
Styra projektorn via datorn
När RS-232C-kontakten på projektorn ansluts
till en dator med en DIN-D-sub RS-232C
adapter och en RS-232C seriell styrkabel
(korstyp, säljs separat), kan datorn användas
för att styra projektorn och kontrollera dess
status. Se sida 89 för information.
1
Anslut medföljande DIN-D-sub
RS-232C adapter till en RS-232C
seriell styrkabel (säljs separat).
2
Använd ovanstående kablar för att
ansluta projektorn till datorn.
Medföljande
tillbehör
Extra
kabel
DIN-D-sub RS-232Cadapter
RS-232C seriell styrkabel
Type: AN-C10RS (32'10" (10,0 m))
Anslutningar och uppställning
Ansluta till en dator
med en DIN-D-sub RS232C adapter och en
RS-232C seriell
styrkabel
RS-232C-anslutning
Bordsdator
DIN-D-sub
RS-232C adapter
RS-232C seriell styrkabel
(säljs separat)
Anm
• Datorn ska alltid stängas av innan en RS-232C
seriell styrkabel ansluts eller kopplas bort.
Annars kan datorn skadas.
• Om inte dator-anslutningen är korrekt inställd
kan det hända att RS-232C-funktionen inte
fungerar. Mer information finns i datorns
bruksanvisning.
• Se sida 88 för anslutning av en RS-232C seriell
styrkabel.
-23
Ansluta projektorn till annan utrustning
Anslutning till en bildskärm
Se bilder både med
projektorn och på en
bildskärm
Genom att använda två RGB-kablar är det
möjligt att visa datorbilder både på projektorn
och på en separat bildskärm. En RGB-kabel
följer med projektorn. En extra RGB-kabel
måste inskaffas för att kunna ansluta
projektorn till en bildskärm.
1
Anslut projektorn till datorn och
bildskärmen med hjälp av RGBkablar (en medföljer, en till säljs
separat).
2
Ta fram menyn "Val (1)" och välj
alternativet "Ekonomiläge". Välj
"Skärm/RS232C" och inställningen
"ON" (se sid. 69).
Supplied
accessory
Optional
cable
RGB-kabel
RGB-anslutningskabel för dator (32'10'' (10,0 m))
Typ: AN-C10BM
AN-C10MC
AN-C10PC
Till RGB-ingång
RGB kable
(säljs i separat)
Bildskärm
Bärbar dator
RGB kable
(medföljer)
Anm
• Analoga RGB-signaler såväl som
komponentsignaler kan överföras till
bildskärmen.
-24
Till RGB-utgång
Använda fjärrkontrollens trådlösa presentationsfunktion
Den trådlösa presentationsfunktionen på projektorn fungerar på samma sätt som [Page Up]- och [Page
Down]-tangenterna på datorns tangentbord. Funktionen kan även användas för att flytta framåt eller
bakåt när man tittar på presentationer, som t.ex. i PowerPointTM.
1
Medföljande
tillbehör
USB-kabel
Anslutningar och uppställning
Använda fjärrkontrollens
trådlösa
presentationsfunktion
Bärbar dator
USB-anslutning
Anslut projektorn till datorn
med den medlevererade USBkabeln.
Anm
• Denna funktion fungerar endast med
Microsoft Windows OS och Mac OS.
Men den fungerar inte med följande
operativsystem som inte stöder USB.
• Versioner tidigare än Windows 95.
• Versioner tidigare än Windows NT 4.0.
• Versioner tidigare än Mac OS 8.5.
2
USB-kabel
Tryck på
eller
när
presentationsprogrammet
körs på datorn.
• Tryck på
• Tryck på
sida.
för att gå till nästa sida.
för att gå till föregående
Bakåttangent
(BACK)
Framåttangent
(FORWARD)
-25
Ansluta projektorn till annan utrustning
Använda en fjärrkontroll med sladd
Ansluta fjärrkontrollen
till projektorn
Om fjärrkontrollen inte kan användas på grund
av riktningen eller projektorns placering
(projicering bakifrån etc.), kan en ø3,5 mm
minijack-kabel (finns i handeln eller kan
beställas från Sharp, reservdelsnummer
QCNW-4870CEZZ) anslutas mellan WIRED R/
C JACK (uttag för fjärrkontrollskabel) överst
på fjärrkontrollen och WIRED REMOTE (ingäng
för fjärrkontrollskabel).
-26
WIRED REMOTE-anslutning, ingång för
fjärrkontrollskabel
Till fjärrstyrningsingången
WIRED R/C
ø3,5 mm minijack-kabel
(finns i handel eller kan beställas från Sharp,
reservdelsnummer QCNW-4870CEZZ)
Uppställning
Justera fötterna
Projektorns höjd kan ställas in med
justeringsfötterna fram och bak på projektorn
när den placeras på en ojämn yta eller om
duken är vinklad.
Bilden kan projiceras högre genom att justera
projektorns fötter om den står lägre än duken.
Höjdjusteringstangent
(HEIGHT ADJUST )
1
Tryck på HEIGHT ADJUST.
2
Lyft upp projektorn till önskad
höjd och ta bort ditt finger från
HEIGHT ADJUST.
3
Du kan finjustera genom att vrida
på justeringsfötterna längst bak
på projektorn.
Upp
Anm
Ned
Anslutningar och uppställning
Justeringsfot
Justerbara
fötter
• När projektorn ska sättas tillbaka till det
ursprungliga läget håller du stadigt i projektorn
och trycker på HEIGHT ADJUST och därefter
sänker försiktigt ner den.
• Projektorn kan justeras upp till cirka 12 grader
fram och 3 grader bak från standardpositionen.
Försiktig
• Tryck inte på HEIGHT ADJUST utan att stadigt
hålla i projektorn när justeringsfoten är
förlängd.
• Håll inte i objektivet när projektorn justeras i
höjdled.
• Var försiktig när du sänker ner projektorn så
att inte ditt finger fastnar i området mellan
justeringsfoten och projektorn.
-27
Uppställning
Justera objektivet
Fokuseringsring
Zoomspak
Du kan fokusera bilden och justera bildformatet
som önskas med fokuseringsringen och
zoomspaken på projektorn.
1
Vrid på fokuseringsringen för att
justera fokuseringen.
2
Rör på zoomspaken för att zooma.
Zoo
ma
ut
in
ma
Zoo
-28
Uppställning av duken
Placera projektorn i rät vinkel mot duken och med alla fötter i kontakt med underlaget och i jämn höjd. Detta
ger bästa möjliga bild.
Anm
Anslutningar och uppställning
• Projektorns objektiv bör centreras i dukens mitt. Bilden blir förvrängd och tittningen försvåras om en föreställen horisontal
linje från objektivets centrum inte håller rät vinkel mot duken.
• Placera duken så att den inte utsätts för direkt solljus eller rummets belysning för att få en så bra bild som möjligt. Ljus
som träffar duken direkt orsakar bleka färger och försvårar tittningen. Dra för gardinerna och dämpa belysningen i
rummet om visningen görs i ett rum med mycket solljus eller annan stark belysning.
• En polariserande duk kan inte användas tillsammans med denna projektor.
Det finns även en tilläggslins (AN-C12MZ) från Sharp som används vid specialtillämpningar. Kontakt en
auktoriserade återförsäljare av Sharp-projektorer för information om linsen. (När du monterar en lins ska du
läsa tillhörande installationsmanual.)
Projektionsavstånd
■ Diagrammet nedan är för 100 tums (254 cm) skärm med 4:3 normalläge.
Skärm
5
10
15
20
Vanlig uppställning (projicering framifrån)
■ Placera projektorn på det erforderliga avståndet från duken
beroende på det bildformat som önskas. (Se sid 30.)
Exempel på vanlig uppställning
• Avståndet från duken till projektorn varierar beroende
Sidovy
på dukens storlek.
Sid 30
• Fabriksinställningen kan användas när projektorn
90°
placeras framför duken. Om den projicerade bilden
spegelvänds eller vänds upp-och-ned, skall “PRJ funk.”
ställas på “Fram”.
Sid 71
Publikum
Ovanifrån
• Placera projektorn så att en föreställen horisontal linje
från objektivets centrum håller rät vinkel mot duken.
90°
-29
Uppställning
Dukstorlekar och projiceringsavstånd
Horisontal linje:
Den horisontala linjen går genom
objektivcentrum.
Duk
Objektivcentrum
H
L:Projiceringsaustånd
Standardlins
Projektionsförhållande
1:1,77 till 2,25
Avstånd från objektivcentrum
till bildens underkant (H)
NORMAL-läge (4:3)
Bildformat (duk)
Diag. (X)
Bredd
Projiceringsavstånd (L)
Höjd
Maximum (L1)
Minimum (L2)
Avstånd från objektivcentrum
till bildens underkant (H)
300" (762 cm) 240" (609,6 cm) 180" (457,2 cm) 46' 4" (14,12 m)
36'
250" (635 cm) 200" (508 cm) 150" (381 cm)
30'
(9,13 m) 14 3 / 4"
200" (508 cm) 160" (406,4 cm) 120" (304,8 cm) 30'10" (9,39 m)
24'
(7,29 m) 11 13 / 16" (30,0 cm)
150" (381 cm) 120" (304,8 cm) 90" (228,6 cm)
23' 1"
(7,03 m)
17' 11" (5,46 m)
8
7 / 8"
(22,5 cm)
100" (254 cm) 80" (203,2 cm) 60" (152,4 cm)
15' 4"
(4,67 m)
11' 11" (3,62 m)
5
7 / 8"
(15,0 cm)
84" (213,3 cm) 67" (170,1 cm) 50" (127 cm)
12'11" (3,92 m)
10'
4
72" (182,8 cm) 58" (147,3 cm) 43" (109,2 cm)
11'
38' 7" (11,76 m)
(10,97 m) 17 11 / 16" (45,0 cm)
(3,03 m)
(37,5 cm)
15 / 16" (12,6 cm)
(3,35 m)
8' 6"
(2,59 m)
4
1 / 4"
60" (152,4 cm) 48" (121,9 cm) 36" (91,4 cm)
9' 2"
(2,78 m)
7' 1"
(2,15 m)
3
9 / 16"
(9,0 cm)
40" (101,6 cm) 32" (81,2 cm)
6' 1"
(1,84 m)
4' 8"
(1,42 m)
2
3 / 8"
(6,0 cm)
24" (60,9 cm)
(10,8 cm)
Formel för bildformat i förhållande till
projiceringsavstånd
L1 (fot) = (0,0472X – 0,0517) / 0,3048
L2 (fot) = (0,0367X – 0,0529) / 0,3048
H (tum) = (0,1499X – 0,0064) / 2,54
X:
L:
L1:
L2:
H:
Bildformat (diagonalt) (tum)
Projiceringsavstånd (fot)
Max projiceringsavstånd (fot)
Min projiceringsavstånd (fot)
Avstånd från objektivcentrum till
bildens underkant (tum)
STRÄCKNING-läge (16:9)
Bildformat (duk)
Diag. (X)
Bredd
Projiceringsavstånd (L)
Höjd
Maximum (L1)
Minimum (L2)
Avstånd från objektivcentrum
till bildens underkant (H)
300" (762 cm)
240" (609,6 cm) 180" (457,2 cm)
50' 6" (15,37 m) 39' 3" (11,95 m)
–4 15/ 16" (–12,6 cm)
250" (635 cm)
218" (553,7 cm) 123" (312,4 cm)
42'
(9,95 m)
–4
1/ 8" (–10,5 cm)
(12,80 m) 32' 8"
225" (571,5 cm) 196" (497,8 cm) 110" (279,4 cm)
37'10" (11,51 m) 29' 5"
(8,95 m)
–3
3 / 4" (–9,5 cm)
200" (508 cm)
174" (441,9 cm) 98" (248,9 cm)
33' 7" (10,23 m) 26' 1"
(7,95 m)
–3
5 / 16" (–8,4 cm)
150" (381 cm)
131" (332,7 cm) 74" (188 cm)
25' 2"
(7,66 m) 19' 7"
(5,95 m)
–2
1 / 2" (–6,3 cm)
133" (337,8 cm) 116" (294,6 cm) 65" (165,1 cm)
22' 3"
(6,78 m) 17' 4"
(5,27 m)
–2
3 / 16" (–5,6 cm)
106" (269,2 cm) 92" (233,6 cm) 52" (132 cm)
17' 9"
(5,40 m) 13' 9"
(4,19 m)
–1
3 / 4" (–4,5 cm)
100" (254 cm) 87" (220,9 cm) 49" (124,4 cm)
16' 9"
(5,09 m) 13'
(3,95 m)
–1
5 / 8" (–4,2 cm)
92" (233,6 cm) 80" (203,2 cm) 45" (114,3 cm)
15' 5"
(4,68 m) 11' 11" (3,63 m)
–1
9 / 16" (–3,9 cm)
84" (213,3 cm) 73" (185,4 cm) 41" (104,1 cm)
14'
(4,27 m) 10' 11" (3,31 m)
–1
3 / 8" (–3,5 cm)
72" (182,8 cm) 63" (160 cm)
35" (88,9 cm)
12'
(3,65 m)
9' 4"
(2,83 m)
–1
60" (152,4 cm) 52" (132 cm)
29" (73,6 cm)
10'
(3,03 m)
7' 9"
(2,35 m)
–31 / 32" (–2,5 cm)
(2,00 m)
5' 2"
(1,55 m)
–11 / 16" (–1,7 cm)
40" (101,6 cm) 35" (88,9 cm) 20" (50,8 cm)
6' 7"
Formel för bildformat i förhållande till
projiceringsavstånd
L1 (fot) = (0,0514X – 0,0516) / 0,3048
L2 (fot) = (0,04X – 0,0523) / 0,3048
H (tum) = (– 0,0422X + 0,0018) / 2,54
3 / 16" (–3,0 cm)
Anm
• Formeln ovan har en felmarginal på ± 3%.
• Värden som indikeras med minus (–) indikerar avståndet från objektivcentrum under bildens underkant.
-30
AN-C12MZ
Projektionsförhållande
1:1,18 till 1,48
NORMAL-läge (4:3)
Bildformat (duk)
Bredd
Projiceringsavstånd (L)
Höjd
Maximum (L1)
Minimum (L2)
Avstånd från objektivcentrum
till bildens underkant (H)
300" (762 cm) 240" (609.6 cm) 180" (457,2 cm)
30' 5"
(9,26 m) 24' 3"
(7,38 m) 17 3 / 4"
250" (635 cm) 200" (508 cm) 150" (381 cm)
25' 4"
(7,71 m) 20' 2"
(6,14 m) 14 13 / 16" (37,6 cm)
(45,1 cm)
200" (508 cm) 160" (406,4 cm) 120" (304,8 cm)
20' 3"
(6,15 m) 16' 1"
(4,89 m) 11 13 / 16" (30,0 cm)
150" (381 cm) 120" (304,8 cm) 90" (228,6 cm)
15' 2"
(4,60 m) 12'
(3,65 m)
8
7 / 8"
(22,5 cm)
100" (254 cm) 80" (203,2 cm) 60" (152,4 cm)
10'
(3,04 m)
7'11"
(2,41 m)
5
7 / 8"
(15,0 cm)
(2,54 m)
6' 8"
(2,02 m)
4
84" (213,3 cm) 67" (170,1 cm) 50" (127 cm)
8' 4"
72" (182,8 cm) 58" (147,3 cm) 43" (109,2 cm)
7' 2"
(2,17 m)
5' 8"
(1,72 m)
4
1 / 4"
60" (152,4 cm) 48" (121,9 cm) 36" (91,4 cm)
5' 11"
(1,80 m)
4' 8"
(1,42 m)
3
9 / 16"
(9,0 cm)
40" (101,6 cm) 32" (81,2 cm)
3' 11"
(1,18 m)
3' 1"
(0,92 m)
2
3 / 8"
(6,0 cm)
24" (60,9 cm)
15 / 16" (12,6 cm)
(10,8 cm)
Anslutningar och uppställning
Diag. (X)
Formel för bildformat i förhållande till
projiceringsavstånd
L1 (fot) = (0,0311X – 0,0676) / 0,3048
L2 (fot) = (0,0248X – 0,0693) / 0,3048
H (tum) = (0,1504X – 0,0328) / 2,54
X:
L:
L1:
L2:
H:
Bildformat (diagonalt) (tum)
Projiceringsavstånd (fot)
Max projiceringsavstånd (fot)
Min projiceringsavstånd (fot)
Avstånd från objektivcentrum till
bildens underkant (tum)
STRÄCKNING-läge (16:9)
Bildformat (duk)
Diag. (X)
Bredd
Projiceringsavstånd (L)
Höjd
Maximum (L1)
Minimum (L2)
Avstånd från objektivcentrum
till bildens underkant (H)
300" (762 cm) 240" (609,6 cm) 180" (457,2 cm)
33' 2" (10,10 m) 26' 5"
(8,04 m) –5"
(–12,7 cm)
250" (635 cm) 218" (553,7 cm) 123" (312,4 cm)
27' 7"
(8,40 m) 22'
(6,69 m) –4
3 / 16" (–10,6 cm)
225" (571,5 cm) 196" (497,8 cm) 110" (279,4 cm)
24'10"
(7,55 m) 19' 9"
(6,01 m) –3
3 / 4" (–9,5 cm)
200" (508 cm) 174" (441,9 cm) 98" (248,9 cm)
22' 1"
(6,71 m) 17' 7"
(5,34 m) –3
3 / 8" (–8,5 cm)
150" (381 cm) 131" (332,7 cm) 74" (188 cm)
16' 6"
(5,01 m) 13' 2"
(3,99 m) –2
1 / 2" (–6,4 cm)
133" (337,8 cm) 116" (294,6 cm) 65" (165,1 cm)
14' 7"
(4,44 m) 11' 7"
(3,53 m) –2
3 / 16" (–5,6 cm)
106" (269,2 cm) 92" (233,6 cm) 52" (132 cm)
11' 7"
(3,52 m)
9' 3"
(2,80 m) –1
3 / 4" (–4,5 cm)
100" (254 cm) 87" (220,9 cm) 49" (124,4 cm)
10'11"
(3,32 m)
8' 8"
(2,63 m) –1
5 / 8" (–4,2 cm)
92" (233,6 cm) 80" (203,2 cm) 45" (114,3 cm)
10' 1"
(3,05 m)
8'
(2,42 m) –1
9 / 16" (–3,9 cm)
84" (213,3 cm) 73" (185,4 cm) 41" (104,1 cm)
9' 2"
(2,78 m)
7' 3"
(2,20 m) –1
7 / 16" (–3,6 cm)
72" (182,8 cm) 63" (160 cm)
35" (88,9 cm)
7'10"
(2,37 m)
6' 3"
(1,88 m) –1
60" (152,4 cm) 52" (132 cm)
29" (73,6 cm)
6' 6"
(1,97 m)
5' 2"
(1,55 m)
–31 / 32" (–2,5 cm)
40" (101,6 cm) 35" (88,9 cm)
20" (50,8 cm)
4' 3"
(1,29 m)
3' 4"
(1,01 m)
–11 / 16" (–1,7 cm)
Formel för bildformat i förhållande till
projiceringsavstånd
L1 (fot) = (0,0339X – 0,0669) / 0,3048
L2 (fot) = (0,027X – 0,0683) / 0,3048
H (tum) = (– 0,0424X + 0,0079) / 2,54
3 / 16" (–3,0 cm)
Anm
• Formeln ovan har en felmarginal på ± 3%.
• Värden som indikeras med minus (–) indikerar avståndet från objektivcentrum under bildens underkant.
-31
Uppställning
Projicering av en spegelvänd/upp-och-nedvänd bild
Projicering bakifrån duken
■ Placera en genomskinlig duk mellan projektorn och tittarna.
■ Spegelvänd bilden genom att ställa “PRJ funk.” på “Bak”. Se sid 71
angående användning av denna funktion.
När grundinställningarna används.
▼ Skärmvisning
Projicering med en spegel
■ Placera en spegel (vanlig, plan spegel) framför objektivet.
■ Spegelvänd bilden genom att ställa “PRJ funk.” på “Bak” om spegeln
står på sidan av tittarna. Se sid 71 för användning av denna funktion.
Bilden är spegelvänd.
När grundinställningarna används.
▼ Skärmvisning
Försiktig
• Om en spegel används, skall projektorn och spegeln placeras så att
ljuset inte träffar tittarnas ögon.
Takmontering
■ För denna typ av installation rekommenderas användning av Sharps
takmonteringsfäste (säljs separat).
Kontakta din närmaste auktoriserade Sharp-projektorhandlare eller
serviceverkstad för anskaffning av det rekommenderade
takmonteringsfästet (säljs separat) innan projektorn monteras på detta
sätt. (Takmonteringsfästet AN-XGCM55, dess förlängningsrör ANEP101B och universalfästet AN-JT200 (för montering i lutande
tak; enbart USA) takadaptern BB-M20T, dess takmonteringssystem
BB-NVHOLDER280, BB-NVHOLDER550 och BB-NVHOLDER900
(för TYSKLAND) eller takmonteringsfästet AN-60KT, dess
förlängningsrör AN-TK301/AN-TK201 och AN-TK302/AN-TK202
(för andra länder än USA. och TYSKLAND).)
■ Justera projektorns läge så att det passar med avståndet (H) från
objektivcentrum (se sid 30) till bildens undre kant
då projektorn monteras i taket.
■ Bilden kan vändas upp-och-ned genom att
ställa “PRJ funk.” på “Tak+Fram”. Se sid
71 för användning av denna funktion.
-32
Bilden är spegelvänd.
När grundinställningarna används.
▼ Skärmvisning
Bilden har vänts upp och ned.
Grundbruk
Grundbruk
Bildprojicering
Grundläggande
tillvägagångssätt
Anslut annan extern utrustning till projektorn
innan du utför något av följande moment.
Strömindikator
Lampbytesindikatorn
(LAMP)
Försiktig
• Språket förinställt på fabriken är engelska.Följ
anvisningarna på sid 36 om du vill ändra till
ett annat språk i skärmdisplayen.
1
Anslut nätkabeln till ett eluttag.
2
Tryck på
på projektorn eller på
fjärrkontrollen.
• Strömindikator tänds röd och
projektorn ställs i beredskapsläget.
ON
Ingångstangent
(INPUT)
Strömtangent
(ON)
Justeringstangenter
(',",\,| )
Menytangent
(MENU)
Strömtangent
(OFF)
Bekräftelsestangent
(ENTER)
• Strömindikator lyser nu grönt.
Projektorn är klar att använda efter att
Lampbytesindikatorn (LAMP) tänds.
Anm
• Lampbytesindikatorn (LAMP) visar
projiceringslampans status.
Grön: Lampan är klar att användas.
Blinkande grön: Lampan värms upp.
Röd: Lampan skall bytas.
• Om strömmen slås av och sedan på med
det samma36 efter detta kan det ta en stund
innan Lampbytesindikatorn (LAMP) tänds.
• Vänta i minst 30 sekunder efter att strömmen
slagits på med att överföra kommandona,
när projektorn ska manövreras med hjälp av
RS-232C-kommandon från en dator.
Inmatningsfältet för tangentkoden visas
när ”Stöldskydd” (se sid 75) är inställt.
• Skriv in tangentkoden.
Strömtangent
(OFF)
Bekräftelsestangent
(ENTER)
Strömtangent
(ON)
MENU button
Justeringstangenter
(',",\,| )
Ingångstangent
(INPUT)
Anm
• Tryck på de tangenter som tidigare ställdes
in på projektorn eller fjärrkontrollen.
Försiktig
• Skriv in tangentkoden när “Stöldskydd” är
inställt, annars kommer inte inläsningsfältet
att visas. Fältet visas inte ens vid
signalinmatning.(Se sid 75.)
-34
▼ Inmatningsfältet för tangentkoden
▼ Skärmvisning (exempel)
Tryck på
,
,
eller
på fjärrkontrollen för att välja
ingångsläget (INPUT).
INGÅNG 1
➝
3
När RGB används
• När du tryckt på
en gång, använd
för att välja önskat ingångsläge.
Anm
Angående INGÅNG-lägena
INGÅNG 3
När Video
används
INGÅNG 4
När S-Video
används
Grundbruk
4
När komponentsignal används
➝
Används för projicering av
bilder från utrustning som
sänder RGB- eller komponentsignaler och har
anslutits till RGB-ingången.
INGÅNG 3 Används för projicering av
bilder från utrustning som
(Video)
anslutits till VIDEOingången.
INGÅNG 4 Används för projicering av
(S-Video) bilder från utrustning som
anslutits till S-VIDEOingången.
När RGB används
➝
INGÅNG 1
INGÅNG 2
(RGB/
Komponent)
INGÅNG 2
➝
• “EJ SIGNAL” visas om ingen signal tas
emot. Om en signal som projektorn inte
är inställd att hantera tas emot visas “EJ
REG.”.
• Medan Autosök är på är det möjligt att välja
ingångslägena med signaler. (Se sid 64.)
• Ingångsläget visas inte då “OSD visn.”
är satt till “Nivå A” eller “Nivå B”. (Se
sid 65.)
När komponentsignal används
Tryck på
eller
på
fjärrkontrollen för att reglera
högtalarens volymen.
Anm
• Tryck på
för att minska volymen.
Tryck på
för att öka volymen.
• Du kan justera volymen från projektorn
genom att trycka på
•
,
eller
.
på projektorn fungerar som
Volymtangenter
(VOL)
markörknappar (\,|) när skärmmenyn
är aktiverad.
-35
Bildprojicering
5
Tryck på
för att stänga av
ljudet temporärt.
Anm
• Tryck på
ljudet.
6
igen för att få tillbaka
Tryck på
och bekräfta med
igen under tiden bekräftelsesmeddelandet visas för att stänga av
projektorn.
Anm
• Om du trycker på
av misstag och
inte vill stänga av strömmen kan du
vänta tills bekräftelsesmeddelande
försvinner.
Försiktig
• Koppla inte loss nätkabeln under
bildvisning eller när kylfläkten är igång.
Detta kan orsaka skador i projektorn
som följd av överhettning, eftersom
kylfläkten då stannar.
• Om projektorn har anslutits till annan
utrustning, som t.ex. en förstärkare,
skall du först stänga av strömmen till
den anslutna utrustningen innan
strömmen till projektorn stängs av.
Välja språk på
skärmdisplayen
• Språket på skärmdisplayen kan ställas in till
engelska, tyska, spanska, holländska, franska,
italienska, svenska, portugisiska, kinesiska,
koreanska eller japanska.
1
Tryck på
2
Tryck på \ eller | och välj
“Språk”.
-36
.
• Menyn kommer visas.
Strömbrytare
(OFF)
Bekräftelsestangent
(ENTER)
Strömbrytare
(ON)
Menytangent
(MENU)
Justeringstangenter
(', ", \, |)
Dämpningstangent
(MUTE)
3
Tryck på ' eller " för att välja
önskat språk och tryck sedan på
.
4
Tryck på
.
• Det valda språket ställs in för
skärmdisplayen.
Grundbruk
-37
Korrigera trapetsförvrängning (Keystone-korrigering)
Korrigera
trapetsförvrängning
Använd denna funktion för att justera Keystone (dvs. trapetsförvrängning av bilden).
Keystonetangent (KEYSTONE)
Bekräftelsestangent (ENTER)
Ångratangent (UNDO)
Justeringstangenter
(', ", \, |)
Anm
• Om bilden projiceras i en vinkel antingen
uppifrån eller underifrån mot duken förvrängs
bilden och man får s.k. trapetsförvrängning.
Keystone-korrigering är en justering som görs
för att eliminera trapetsförvrängning.
• Trapetsdistorsionen kan korrigeras upp till ±35
graders vinkel.
1
2
Tryck på
Normal visning
Skärm för korrigering av
trapetsförvrängning
(Keystone-Korrigering)
.
• Om du trycker en gång till på
när
INRAMNING/BILD-, STRÄCKNING- eller
SMARTSTRÄCKNING-visningen görs
aktiveras digitalskiftfunktionen. Se sid 39.
Tryck på ', ", \ eller | för att
justera Keystone.
Pressar ihop
bildens övre
del.
• För fininställning, skall du trycka på
för
att visa ett testmönster och sedan
användas ', ", \ eller | för justeringen.
Anm
• Eftersom bildens trapetsdistorsion kan
korrigeras upp till ±35 graders vinkel
kan även den verkliga skärmen ställas
in diagonalt till den vinkeln.
• Tryck på
om du ångrar dig och vill
avbryta Keystone-justeringen.
• När ingen signal avkänns uppvisas
testmönstret även om du inte trycker
på .
3
Tryck på
Pressar ihop
bildens under
del.
Provmönster
.
Anm
• Du kan använda samma inställningar
som gäller i NORMAL 4:3-läge för 16:9läget.
• Raka linjer och bildkonturer kan vara
taggiga under tiden bilden justeras.
-38
XG-C50X#Sw_PDF#p33_41.p65
38
02.6.27, 07:13 PM
Digitalskiftinställning
Denna funktion flyttar bilden upp eller ned på skärmen när den visar
bilder från DVD-spelare och DTV-dekoders* i 16:9-format för att på
så sätt underlätta tittningen.
* DTV är ett generellt uttryck som används för att ange digital-TV.
Tryck på ' för att flytta
den projicerade bilden
uppåt.
Tryck på
för att
nollställa bilden.
Ångratangent (UNDO)
Tryck på " för att flytta
den projicerade bilden
nedåt.
Tryck på
för att
nollställa bilden.
• Digitalskiftfunktionen fungerar med INRAMNING/BILD-, STRÄCKNING- och SMARTSTRÄCKNINGvisningen. Se sid 53 för närmare information.
Grundbruk
-39
XG-C50X#Sw_PDF#p33_41.p65
39
02.6.27, 07:13 PM
Menyalternativ
Förteckningen visar de alternativ som kan ställas in i projektorn.
■ INGÅNG 1/2-läget
Huvudmeny
Bild
Sid 46
Huvudmeny
Undermeny
Val (1)
–30
+30
Ljusinst.
–30
+30
Färg
–30
+30
Högtalare [ON/OFF]
Toning
–30
+30
Autosök [ON/OFF]
Skärpa
–30
+30
Brusred.
OFF
Nivå 1
Röd
–30
+30
OSD visn.
Normal
Nivå A
Nivå B
Bildhämtning
Spara bild
Radera
Bakgrund
Sharp
Anpassad
Blå
Ingen
Startbild
Sharp
Anpassad
Ingen
Ekonomiläge
Strömbesparing [ON/OFF]
Skäm/RS232C [ON/OFF]
Autoavst. [ON/OFF]
Blå
Färgtemp
–30
Ljudutgång
Sid 63
+30
–3
+3
Nollst.
Signaltyp
RGB
Komponent
Progressivt läge
2D Progressiv
3D Progressiv
Filmläge
Standard
Anpassad 1
sRGB
Färg
C.M.S.
Undermeny
Kontrast
Sid 60
Mål
Ljusst.
–30
+30
Färgst.
–30
+30
Nyans
–30
+30
Anpassad 3
[R] Röd
[Y] Gul
[G] Grön
[C] Cyan
[B] Blå
[M] Magenta
Val (2)
Sid 70
PRJ funk.
Fram
Tak+Fram
Bak
Tak+Bak
Tangentlåsnivå
Normal
Nivå A
Nivå B
RS-232C
9600 bps
38400 bps
115200 bps
Lösenord
Gml. lösnord
Nytt lösnord
Bekräfta
Stöldskydd
Gammal kod
Ny kod
Bekräfta
Granska inställningar
Finsynk.
Sid 48
Klocka
Fas
H.pos.
V.pos.
–150
–30
–150
–60
+150
+30
+150
+60
Nollst.
Spara inst.
Välj inst.
Upplösn.
1 1024 × 768
2
800 × 600
V.frek.
60 Hz
75 Hz
Nivå 3
Lamptid kvar
Nollställ (denna färg)
Nollställ (alla färger)
FLU
VLU
Nollställ allt
•
•
7
Upplösn.
1 1024 × 768
2 800 × 600
V.frek.
60 Hz
75 Hz
Språk
Sid 36
•
•
7
Specialfunktioner
1
2
3
4
•
•
Upplösn.
1024 × 864
1152 × 864
1152 × 870
1152 × 882
English
Deutsch
Español
Nederlands
Français
Italiano
Svenska
Português
7
Signalinformation
Upplösn.
H.frek.
V.frek.
Autosynk.
OFF
Normal
Hög hastighet
Autosynkvisn. [ON/OFF]
1024 × 768
48.4 KHz
60 Hz
Status
Sid 78
Anm
• Värden som visas under upplösning, vertikal frekvens och horisontal frekvens ovan är endast ur
demonstrationssyfte.
• Endast då signaltypen är satt till “Komponent” i menyn “Bild” för INGÅNG 1 eller 2, visas “Färg”, “Toning”
och “Skärpa”.
• Vissa alternativ kan inte nollställas även om “Nollställ allt” väljs under Val (2). Se sid 77 för närmare
anvisningar.
-40
■ INGÅNG 3/4-lägena
Huvudmeny
Bild
Sid 46
Huvudmeny
Undermeny
Kontrast
–30
Ljusinst.
–30
+30
Färg
–30
+30
Toning
–30
+30
Skärpa
–30
+30
Röd
–30
+30
Blå
–30
+30
Färgtemp
Val (2)
+30
–3
Sid 70
PRJ funk.
Fram
Tak+Fram
Bak
Tak+Bak
Tangentlåsnivå
Normal
Nivå A
Nivå B
RS-232C
9600 bps
38400 bps
115200 bps
+3
Nollst.
Lösenord
2D Progressiv
3D Progressiv
Filmläge
Gml. lösnord
Nytt lösnord
Bekräfta
Stöldskydd
Färg
Standard
Nivå 1
Nivå 3
Gammal kod
Ny kod
Bekräfta
Nollställ allt
Mål
[R] Röd
[Y] Gul
[G] Grön
[C] Cyan
[B] Blå
[M] Magenta
Progressivt läge
C.M.S.
Sid 60
Undermeny
Lamptid kvar
Ljusst.
–30
+30
Färgst.
–30
+30
Nyans
–30
+30
Språk
Sid 36
Nollställ (denna färg)
Nollställ (alla färger)
English
Deutsch
Español
Nederlands
Français
Italiano
Svenska
Português
Grundbruk
Granska inställningar
Val (1)
Ljudutgång
Sid 63
FLU
VLU
Status
Sid 78
Högtalare [ON/OFF]
Autosök [ON/OFF]
Brusred.
OFF
Nivå 1
OSD visn.
Normal
Nivå A
Nivå B
Videosystem
Auto
PAL (50/60Hz)
SECAM
NTSC4.43
NTSC3.58
PAL-M
PAL-N
Bakgrund
Sharp
Anpassad
Blå
Ingen
Startbild
Sharp
Anpassad
Ingen
Economiläge
Strömbesparing [ON/OFF]
Skärm/RS232C [ON/OFF]
Autoavst. [ON/OFF]
Nivå 3
-41
Använda skärmmenyn
Projektor har två uppsättningar av skärmmenyer via vilka du kan justera bilden och projektorns olika
inställningar.
Gör så här för att använda menyerna från projektorn eller fjärrkontrollen.
Skärmmeny för INGÅNG 1 eller INGÅNG
2 i RGB-läge
Skärmmeny för INGÅNG 3- eller INGÅNG
4-läge
Menybalk
(Huvudmeny)
Menybalk
(Huvudmeny)
Menyalternativ
(justeringar)
1
Tryck på
Bekräftelsestangent
(ENTER)
Justeringstangenter
', ", \ , |)
('
.
• Skärmmenyn visas.
Menytangent (MENU)
Anm
• Menyn “Bild” för den valda ingången
visas.
• Om läget INGÅNG 1 eller 2 väljs, visas
OSD-displayen längst ner till höger.
Bekräftelsestangent
(ENTER)
"Skärmmeny
-42
Menytangent (MENU)
Justeringstangenter
', " , \ , | )
('
2
Tryck på \ eller | för att välja
menyn på vilken du vill göra
justeringar.
Anm
• Se menyförteckningen på sid 40 och 41
för mer information om menyerna.
3
Tryck på ' eller " för att välja
det alternativ du vill justera.
Anm
• För att endast visa ett alternativ skall
efter att du valt
du trycka på
alternativet. I så fall visas endast
menybalken och det valda alternativet.
Om du nu trycker på ' eller ", visas
nästa alternativ (“Röd” efter “Ljusinst.”).
|
Grundbruk
• Tryck på
när du vill gå tillbaka till
den förra skärmmenyn.
4
Tryck på \ eller | för att justera
det valda alternativet.
• Justeringen sparas.
5
Tryck på
.
• Skärmmenyn försvinner.
-43
Använda skärmmenyn
Menyalternativ
(inställningar)
1
Tryck på
Bekräftelsestangent
(ENTER)
Justeringstangenter
', " , \ , | )
('
.
• Skärmmenyn visas.
Menytangent (MENU)
Anm
• Menyn “Bild” för den valda ingången
visas.
• Om läget INGÅNG 1 eller 2 väljs, visas
OSD-displayen längst ner till höger.
2
Tryck på \ eller | för att välja
menyn på vilken du vill göra
justeringar.
Bekräftelsestangent
(ENTER)
Menytangent (MENU)
Justeringstangenter
', ", \ , |)
('
Anm
• Se menyförteckningen på sid 40 och 41
för mer information om menyerna.
3
"Skärmmeny
Tryck på ' eller " för att välja
det alternativ du vill ställa in.
Anm
• Tryck på
när du vill gå tillbaka till
den förra skärmmenyn.
• Använd “
” för att välja en ikon på
vissa menyer.
Undermeny
-44
4
Tryck på |.
• Markören flyttas till undermenyn.
5
Tryck på ' eller " för att ändra
inställningen av punkten på
undermenyn.
6
Tryck på
Undermeny
Grundbruk
.
• Inställningen av punkten har nu ändrats.
Anm
• Ett bekräftelsemeddelande om
ändringen kan visas på skärmen.
När du ändrar en punkt, skall du trycka
på \ eller | för att välja “Ja” eller “OK”
och sedan bekräfta med
.
7
Tryck på
.
• Menyn kommer att försvinna.
-45
Justera bilden
Du kan justera den projicerade bilden som önskas med följande bildinställningar.
Valt
alternativ
Beskrivning
\ tangent
| tangent
Kontrast
Används för att justera kontrasten
För mindre kontrast
För mer kontrast
Ljusinst.
Används för att justera bildens ljusstyrka
För en mörkare bild
För en ljusare bild
Färg
Används för att justera färgernas intensitet
För mattare färger
För starkare färger
Toning
Används för att justera bildens färgton
Hudfärger blir mer rödaktiga
Hudfärger blir mer grönaktiga
Skärpa
Används för att göra bildkonturerna skarpare eller mjukare
För mjukare konturer
För skarpare konturer
Röd
Används för att justera nivån av rött i bilden
För svagare röd färg
För starkare röd färg
Blå
Används för att justera nivån av blått i bilden
Färgtemp
Används för att justera bildens färgtemperatur
För svagare blå färg
Minskar färgtemperaturen
för en varmare, rödare bild,
liknande scener med
levande ljus.
För starkare blå färg
Ökar färgtemperaturen
för en mjukare, mer blåaktig
bild, liknande
lysrörsbelysning.
Justering av bildpreferens
Gör justeringar på menyn Bild i menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av menyskärmen.
Anm
• “Färg”, “Toning” och “Skärpa” visas inte när INGÅNG
1 eller 2 har valts och “Signaltyp” står på “RGB”.
• Det går att lagra separata bildinställningar för de olika
ingångslägena.
• När signaltypen för INGÅNG 1 eller 2 har satts till
Komponent, kan “Skärpa” justeras om 480I, 480P,
540P, 580I, 580P, 720P, 1035I eller 1080I signaler är
anslutna.
• Välj “Nollst.” och tryck på
om du vill nollstäla alla
inställningspunkter.
• “Röd”, “Blå” och “Färgtemp” kan inte justeras när “Färg”
på C.M.S.-menyn är satt till “sRGB”.
Välja signaltyp
Med denna funktion kan du välja signaltypen på
INGÅNG 1 eller 2 mellan RGB och Komponent.
Ta fram “Signaltyp” på menyn “Bild” i menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av menyskärmen.
Anm
•
RGB
Använd detta alternativ när RGB-signaler tas emot.
•
Komponent
När Komponent-signaler tas emot.
-46
Progressivt läge
Denna funktion medger val av progressiv visning
av en videosignal. Det progressiva läget ger en
videobild av högre kvalitet.
Ta fram “Progressivt läge” på menyn “Bild”
i menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning
av menyskärmen.
Anm
•
Grundbruk
2D Progressiv
Denna funktion är praktisk för visning av
snabbt rörliga bilder, t.ex. spor t och
actionfilmer. Bilden optimeras då på skärmen.
•
3D Progressiv
Denna funktion är praktisk för visning av bilder
med relativt långsamma rörelser, t.ex. dramer
och dokumentärfilmer.
Bilden optimeras genom att uppskatta
rörelsem i ett antal föregående och
efterföljande bildrutor.
•
Filmläge
Återger bilden i filmer tydligare. Optimerar
filmbilder genom att omvandla och förstärka
antingen NTSC- och PAL60Hz-signaler eller
PAL50Hz- och SECAM-signaler till bilder för
det progressiva läget.
* Filmkällan är en digital videoinspelning med
kodning av originalet med 24 bildrutor/
sekund. Projektorn kan omvandla
filmmaterial till det progressiva videoläget
med 60 bildrutor/sekund för NTSC och
PAL60Hz eller med 50 bildrutor/sekund med
PAL50Hz och SECAM och på så sätt återge
en bild med hög upplösning.
• När Progressivt läge används, visas signalen
som tas emot endast i detta läge, vilket
betyder att 2D Progressiv, 3D Progressiv och
Filmläge inte kan väljas. Dessa lägen kan
endast väljas med andra linjeavsökningssignaler än 1080I.
• Även om 3D Progressiv har ställts på NTSC
eller PAL60Hz, så aktiveras bildförstärkningen
tre eller två rullgardinsbilder automatiskt om
en filmkälla väljs.
• Bildförstärkningen i två eller två rullgardiner
aktiveras endast i Filmläge när filmläget har
ställts på PAL50Hz eller SECAM.
-47
Justera datorbilder
Använd Finsynk.-funktionen om det uppstår bildstörningar, som t.ex. vertikala streck eller flimmer,
i bilden.
Valt alternativ
Beskrivning
Klocka
Justerar vertikalt bildbrus.
Fas
Justerar horisontalt bildbrus (fungerar ungefär som spårningskontrollen på en videobandspelare).
H.pos.
Använd för att centrera bilden i sidled på skärmen.
V.pos.
Använd för att centrera bilden i höjdled på skärmen.
När Autosynk. är OFF
När “Autosynk.” är “OFF”, kan störningar, som
t.ex. flimmer eller vertikala streck, uppstå i
bilder med rutmönster eller ver tikala
streckmönster. Om detta inträffar skall du
justera “Klocka”, “Fas”, “H.pos.” och “V.pos.”
för att få en bättre bild.
Ta fram “Klocka” “Fas” “H.pos.” eller
“V.pos.” på menyn “Finsynk.” i menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning
av menyskärmen.
Anm
• Man kan enkelt
genom att trycka på
information.
justera datorbilder
. Se sid 50 för närmare
Spara
justeringsinställningarna
Projektorn ger dig möjlighet att spara upp till
sju justerade inställningar för användning med
olika datorer.
Ta fram “Spara inst.” på menyn “Finsynk.” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning
av menyskärmen.
-48
Välja justeringsinställningarna
Det är lätt att komma åt de inställningar som
lagrats i projektorn.
Ta fram “Välj inst.” på menyn “Finsynk.” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
• Om ingenting har lagrats på en minnesplats visas
varken
upplösningseller
frekvensinställningen.
• När du använder “Välj inst.” för att välja en lagrad
inställning kan du ställa in projektorn enligt de
lagrade inställningarna.
Specialfunktioner
inställningarna
Grundbruk
Vanligtvis avkänns typen av ingångssignal
och det korrekta upplösningsläget väljs
automatiskt. För vissa signaler kan det dock
vara nödvändigt att välja optimal upplösning
med “Specialfunktioner” på menyn “Finsynk.”
för att passa datorns visningsläge.
Ställ in upplösningen genom att välja
“Specialfunktioner” på menyn “Finsynk.” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
• Undvik att visa datormönster som repeteras
varannan linje (vågräta ränder).
(Bildflimmer kan uppstå, så att det blir svårt att
se bilden.)
• Välj 480P som insignal vid anslutning av en
DVD-spelare eller digital videoutrustning.
• Se “Kontrollera insignalen” nedan för information
angående den insignal som valts för tillfället.
Kontrollera insignalen
Använd denna funktion för att kontrollera
informationen om insignalen som används för tillfället.
Ta fram “Signalinformation” på menyn “Finsynk.”
i menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
• Projektorn visar antalet avsökta rader från audio-visuell utrustning som t.ex. en DVD-spelare
eller digitalvideo.
-49
Justera datorbilder
Justera Autosynk.
Används för automatisk synkronisering av en
datorbild.
Ta fram “Autosynk.” på menyn “Finsynk.” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
Om inställningen “ Normal” eller “ Hög
hastighet” används:
• Justering av automatisk synkronisering görs
när projektorn slås på eller när en ny insignal
väljs och projektorn är ansluten till en dator.
Manuell justering bör göras i följande fall:
• När en optimal bild inte kan fås med
Autosynk.-justeringen. Se sid 48.
• Justering av automatisk synkronisering kan
ta en stund beroende på bildsignalerna som
tas emot från datorn som anslutits till
projektorn.
• Om “Autosynk.” ställs på “OFF” eller “Hög
så utförs
hastighet” och man trycker på
automatisk synkronisering i “Hög hastighet”läget. Om du trycker en gång till på samma
tangent inom en minut görs automatisk
synkronisering i “Normal”-läget.
Visa Autosynk.-funktionen
Denna funktion används för att visa den
automatiska synkroniseringen på skärmen.
Ta fram “Autosynkvisn.” på menyn
“Finsynk.” i menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
•
•
-50
..... Bilden som bestämts som
bakgrundsbild visas.
..... Datorbilden som justeras visas.
Skärmdisplay under Autosynk.
Synkroniseringstangent
(AUTO SYNC)
Användarvänliga
funktioner
Användarvänliga funktioner
Välja bildvisningssätt
Med denna funktion kan du modifiera eller anpassa bildvisningen så att den passar den bildsignal
projektorn tar emot. Du kan välja mellan “NORMAL”, “FULL”, “DOT BY DOT”, “INRAMNING/BILD”,
“STRÄCKNING” eller “SMARTSTRÄCKNING” beroende på den signal som tas emot.
Ändra visningssätt med
användning av olika
bildsignaler
Tryck på
Omformateringstangent (RESIZE)
.
• Varje gång
trycks ned kommer displayen att
ändras enligt sid 52 och 53.
Försiktig
Visningslägets skärmvisning
• I läget Dot by Dot visas bilderna med deras
originalupplösning och av denna anledning
förstoras de inte.
• Tryck på
då “OMFORMATERA” visas i
bilden för att få tillbaka en normalbild.
DATOR
Bildförhållande 4:3
Andra bildförhållanden
SVGA (800 × 600)
XGA (1024 × 768)
SXGA (1280 × 960)
UXGA (1600 × 1200)
SXGA (1280 × 1024)
NORMAL
1024 × 768
1024 × 768
1024 × 768
1024 × 768
960 × 768
FULL
—
—
—
—
1024 × 768
DOT BY DOT
800 × 600
—
1280 × 960
1600 × 1200
1280 × 1024
• “NORMAL” är ett fast läge när projektorn tar emot XGA-signaler (1024 × 768).
Bild från projektorn
NORMAL
Insignal
Upplösning lägre
än XGA
Bildförhållande 4:3
XGA
Bildförhållande 4:3
Upplösning högre
än XGA
Bildförhållande 4:3
SXGA (1280 × 1024)
-52
FULL
En bild som fyller hela duken visas och En bild som fyller hela duken visas samtidigt
det ursprungliga bildförhållandet behålls. som signalens bildförhållande ignoreras.
DOT BY DOT
I detta läge visas bilden
med sin originalupplösning.
VIDEO
FULL
INRAMNING/BILD
1024 × 768
—
768 × 576*
—
—
1024 × 768
—
—
—
NORMAL
480I, 480P, 580I, 580P, Bildförhållande 4:3
NTSC, PAL, SECAM Letterbox, sammanpressad
540P
Bildförhållande 16:9
720P, 1035I, 1080I
STRÄCKNING
SMARTSTRÄCKNING
1024 × 576*
1024 × 576*
—
—
• “STRÄCKNING” är ett fast läge när 720P-, 1035I- eller 1080I-signaler tas emot.
* Digitalskiftfunktionen kan användas tillsammans med dessa bilder.
Bild från projektorn
Insignal
NORMAL
FULL
INRAMNING/BILD
STRÄCKNING
En bild som fyller hela
duken visas.
Den mittersta delen projiceras
på en skärm av formatet 4:3
genom att förstora bilden 1,3
gånger i horisontell riktning.
Visar en 4:3-bild (höger/vänster
avklippt) helt utsträckt
(bilden i följande kolumn).
Visar en 16:9-bild i
originalformatet över hela duken
(svarta över-/underkanter).
SMARTSTRÄCKNING
Ett läge som visar bilden i största
möjliga format i en skärm med
bildförhållandet 16:9 genom att
endast sträcka ut de omgivande
ytorna medan mittendelens
bildförhållande hålls till 4:3.
Bildförhållande 4:3
480I, 480P,
580I, 580P,
NTSC,
PAL, SECAM
Letterbox
Sammanpressad
Bildförhållande 16:9
540P
Användarvänliga funktioner
Bildförhållande 16:9
(bildförhållandet 4:3 på en
skärm av formatet 16:9)
720P, 1035I, 1080I
Bildförhållande 16:9
-53
Visa en stillbild
Med denna funktion kan du frysa en rörlig bild. Funktionen är praktisk för att visa en stillbild från en
dator eller annan videoutrustning då du vill ta tid på dig och förklara bilden till åskådarna.
Spara en stillbild
1
Tryck på
.
• Bilden på duken fryses.
Stillbildstangent
(FREEZE)
▼ Skärmvisning
2
54 -54
Tryck en gång till på
again för
att fortsätta bildvisningen från den
anslutna utrustningen.
Förstora en del av bilden
Med denna funktion kan du förstora en önskad del av bilden. Funktionen är praktisk om du vill visa
detaljer i en del av bilden.
Visa en förstorad
del av bilden
1
Tryck på
.
• Förstorar bilden.
• Tryck på
eller
för att förstora
respektive förminska bilden.
Justeringstangenter
' ,"
" ,\
\,|
|)
('
Zoomtangenter
(ENLARGE)
Anm
För att
förstora
×1 ×2 ×3 ×4 ×9 ×16 ×36 ×64
För att
förminska
• Du kan ändra placeringen av en
förstorad bild med ', ", \ och |.
• När en bild med högre upplösning än SXGA visas är det inte möjligt att välja "×2" eller "×3".
Tryck på
om du vill avbryta
funktionen. Bildförhållandet blir
då åter normala ×1.
▼ Skärmvisning
Användarvänliga funktioner
2
Anm
Bilden återgår till normalt format (×1) i
följande situationer.
• När ingångsläget ändras.
• Om du trycker på
-tangenten.
• Om insignalen ändras.
• Om insignalens upplösning eller
uppdateringsfrekvens (vertikal frekvens)
ändras.
-55
Gammakorrigering
Gammakorrigering är en bildförbättringsfunktion som sörjer för en klarare bild genom att göra de
mörka delarna av bilden ljusare utan att påverka de ljusare delarna av bilden.
Vid visning av bilder med många mörka scener, t.ex. en film eller en konsert, eller vid visning i ett
väldigt ljust rum, gör denna funktion de mörka scenerna lättare att se och ger bilden känslan av ett
större djup.
Valt läge
Beskrivning
STANDARD
För en normalbild
PRESENTATION
Gör de mörka delarna av bilden ljusare för en effektivare presentation.
BIOGRAF
Ger de mörkare delarna av bilden större djup och sörjer därmed för större närvarokänsla.
ANPASSAD
Gammavärdet kan justeras med hjälp av Sharp Advanced Presentation Software.
Gammakorrigering
1
2
Tryck på
.
• Gammanivån växlar mellan olika
gammalägen varje gång du trycker på
.
Ångratangent
(UNDO)
Gammatangent
(GAMMA)
Tryck på
medan “GAMMA” visas för att återställa grundinställningarna.
Anm
• Gamma-läget fungerar inte för INGÅNG
1 eller INGÅNG 2 när “Färg” på C.M.S.menyn är satt till “sRGB”.
56 -56
STANDARD
ANPASSAD
PRESENTATION
BIOGRAF
Visa två bilder (Bild i bild)
Med bild i bild-funktionen kan du visa två bilder samtidigt på duken. Du kan visa bilden som tas emot
via INPUT 3 eller 4 som en infälld bild i huvudbilden som tas emot via INPUT 1 eller 2.
Visa en infälld bild
1
Tryck på
2
Tryck på
eller
på
fjärrkontrollen eller
på
projektorn för att växla den
infällda bilden.
3
Tryck på ', ", \ eller | för att
bestämma den infällda bildens
placering i huvudbilden.
.
Ångratangent (UNDO)
Bekräftelsestangent
(ENTER)
Justeringstangenter
(', ", \, |)
Bild-i-bild-tangent
(PinP)
Ingångstangenter 3/
4 (INPUT 3/4)
• Tryck på
för att hindra ramen från att
röra på sig eller försvinna.
4
Tryck på
för att förflytta den
infällda bilden.
• Den infällda bilden flyttas till den infällda
bildramen.
Användarvänliga funktioner
Anm
• Den infällda bilden kan endast visas under
förutsättning att det är en kompositvideosignal
(NTSC/PAL/SECAM) eller en S-videosignal.
• Stillbildsfunktionen kan endast användas med den
infällda bilden då Bild i bild-funktionen används.
Bild i bild-funktionen fungerar inte när signalen
som tas emot via INGÅNG 1 eller 2 är av
följande typ:
• Upplösningen är större än SXGA.
• När insignalen är en 480I-, 480P-, 540P-,
580I-, 580P-, 720P-, 1035I- eller 1080I-signal.
• Insignalen har ändrats till radsprångsavsökningsläget då RGB-signaler tas emot.
• När bildvisningsläget är inställt på “DOT BY DOT”.
• Ingen signal tas emot via INGÅNG 1eller 2,
eller upplösningen eller uppdateringsfrekvens (vertikal frekvens) ändras.
-57
Black Screen-funktion (Svart SKÄRM)
Denna funktion kan användas för att visa en svart bild.
Mörkläggning av visad
bild
1
Tryck på
2
För att återgå till den ursprungliga
projektionsbilden, tryck på
igen.
.
Svart-skärm-tangent
(BLACK SCREEN)
• Skärmen blir svar t och “SVART
SKÄRM” visas på skärmen.
"
58 -58
Proijcerad bild
Visa paustimern
Denna funktion kan användas för att visa återstående tid för paus under ett möte.
Visa och ställa in
paustimern
1
Justeringstangenter
(', ", \, |)
Tryck på
. Paustimern sätter
igång att räkna ner från 5 minuter.
Paustimer-tangent
(BREAK TIMER)
2
Tryck på ' , " , \ eller | för att
visas.
ställa in paustimern när
• Paustimern kan ställas in på önskad tid
från 1 till 60 minuter (i enheter om 1 minut).
• Paustimern sätter igång och räkna ner så
fort ' , " , \ eller | trycks ned.
3
Tryck på
paustimern.
för att avbryta
"Skärmvisning
Användarvänliga funktioner
Anm
• Automatisk avstängning är temporärt
urkopplad under tiden paustimern används.
Om ingen insignal identifieras under 15 minuter stängs projektorn av automatiskt om
paustimerns tid gått ut.
• Paustimern visas i startbilden. Om du vill ändra
visningen på duken då paustimern visas, skall
du ändra inställningen under “Startbild”. (Se
sid 68.)
-59
Färghanteringssystem (C. M. S.)
Med hjälp av denna funktion kan du individuellt justera egenskaper hos sex färger (R: Röd, Y: Gul, G:
Grön, C: Cyan, B: Blå, M: Magenta) .
Välja
färgreproduktionsläget
Ta fram “Färg” på menyn “C.M.S.” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning
av menyskärmen.
Anm
• Mer information om sRGB-funktionen finns på
“http://www.srgb.com/”.
• “sRGB” kan inte väljas för “Färg” på C.M.S.menyn när “Komponent” har valts för
“Signaltyp” i menyn “Bild” .
• När “sRGB” har valts,
• kan inte gammakorrigering ställas in.
• och “Röd”, “Blå” eller “Färgtemp” i “Bild” kan
inte justeras.
• Om “Standard” eller “sRGB” har valts som
“Färg” kan inga andra alternativ (t.ex. Mål)
ändras.
Vald post
Standard
Anpassad 1-3
sRGB
Beskrivning
Sharps standardinställning
“Ljusst.”, “Färgst.” och “Nyans” kan
justeras för var och en av de sex färgerna.
Läget ändras till sRGB
Försiktig
• När “sRGB” valts kan den projicerade bilden
bli mörk. Det är emellertid ingen indikation på
felfunktion.
Välja målfärg
Ta fram “Mål” på menyn “C.M.S.” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning
av menyskärmen.
-60
Röd
Cyan
Gul
Blå
Grön
Magenta
Ställa in målfärgens
ljusstyrka
Ta fram “Ljusst.” på menyn “C.M.S.” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Ställa in målfärgens
färgstyrka
Ta fram “Färgst.” på menyn “C.M.S.” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Användarvänliga funktioner
Ställa in målfärgens
färgnyans
Ta fram “Nyans” på menyn “C.M.S.” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
-61
Färghanteringssystem (C. M. S.)
Återställa
användardefinierade
färginställningar
Ta fram “Nollställ (denna färg)” eller
“Nollställ (alla färger)” på menyn “C.M.S.” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Översikt av alla
färginställningar
Ta fram “Granska inställningar” på menyn
“C.M.S.” i menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
-62
Vald post
Nollställ
(denna färg)
Nollställ
(alla färger)
Beskrivning
“Ljusst.”, “Färgst.” och “Nyans” för
färgen som valts för “Mål” återställs.
“Ljusst.”, “Färgst.” och “Nyans” för alla
färger återställs.
Ställa in ljudutmatningstyp
Med denna funktion kan du ställa in ljudutmatningstypen.
Beskrivning
Valt alternativ
FLU
(Fast ljudutmatning)
Ljudutmatning som inte ändras i styrka med källprojektorns volymnivå.
VLU
(Variabel ljudutmatning)
Ljudutmatning som andras i styrka med källprojektorns volymnivå.
Stalla in
ljudutmatningstyp
Ta fram “Ljudutgång” på menyn “Val (1)” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Användarvänliga funktioner
Sätta på/stänga av den interna högtalaren
Med denna funktion kan du sätta på/stänga av den interna högtalaren.
Sätta på/stänga av den
interna högtalaren
Ta fram “Högtalare” på menyn “Val (1)” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
-63
Autosök
Med denna funktion kan du automatiskt söka efter och ändra insignalläget beroende på de signaler
som tas emot då projektorn är på eller när du trycker på Ingångstangent (INPUT).
Använda Autosök
Ta fram “Autosök” på menyn “Val (1)” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
•
ON
Växlar automatiskt till det läge i vilket signaler
tas emot när projektorn sätts på eller när du
på projektorn.
trycker på
•
OFF
på projektorn för att växla
Tryck på
ingångsläge manuellt i följd.
• Tryck på
på projektorn eller
,
,
eller
på fjärrkontrollen för att sluta söka
efter ingångsläget.
Försiktig
• När
,
,
eller
trycks ned på
fjärrkontrollen kommer respektive läge att
väljas, även om denna funktion söker
ingångssignaler.
• Även medan sökning efter insignaler pågår för
funktionen kan föregående ingångsläge väljas
genom att trycka på
-64
på projektorn.
Digitalt bildstörningsreduceringssystem (Brusred.)
Digital brusreducering (Brusred.) ger bilder av mycket hög kvalitet med minimal punktinterferens och
färgblödning.
Bildbrusreducering (Brusred.)
Ta fram “Brusred.” på menyn “Val (1)” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
• Välj en brusreduceringsnivå som ger en
tydligare bild.
Ställ Brusred. på “OFF” i följande fall:
• Om bilden är suddig.
• Om konturer och färger i rörliga bilder släpar efter.
• Vid projicering av TV-program med svaga signaler.
Försiktig
• Denna funktion finns tillgänglig med
INGÅNG 1, 2 (480I-, 480P-, 580I- och 580Psignaler) och INGÅNG 2, 3 (alla signaler).
Användarvänliga funktioner
Ställa in skärmvisningen
Med denna funktion kan du välja att visa eller inte visa meddelanden på duken. Om du väljer “
Nivå
A” eller “
Nivå B” under “OSD visn.” visas inte ingångsläget (t.ex. INGÅNG 1) även då du trycker
på Ingångstangent (INPUT).
Valt alternativ
Normal
Beskrivning
Alla meddelanden visas på duken.
Nivå A
Ingång/Frysning/Förstora/Autosynk./Volym/Dämpning/Svart-skärm visas inte.
Nivå B
Inga meddelanden visas på duken.
(med undantag av meny- och varningsmeddelanden samt meddelanden som visas på skärmen
när KEYSTONE-tangenten trycks ned (Avstängning/Temp./Byt lamp. osv.))
Stänga av skärmvisningen
Ta fram “OSD visn.” på menyn “Val (1)” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
-65
Ställa in videosystemet
Videoingångssystemet är förinställt på “Auto”. Det kan dock hända att man inte får en tydlig bild från
den anslutna AV-utrustningen beroende på skillnader i videosignalen. I detta fall kan videosignalen
ändras.
Ställa in videosystemet
Ta fram “Videosystem” på menyn “Val (1)”
i menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
• Det går endast att ställa in videosignalen för
de signaler som går via INGÅNG 3 och
INGÅNG 4.
• I läget “Auto” visas bilder i PAL-formatet även
om projektorn tar emot PAL-N- eller PAL-Msignaler.
PAL
SECAM
NTSC4.43
NTSC3.58
-66
Vid anslutning till PAL-videoutrustning.
Vid anslutning till SECAM-videoutrustning.
När NTSC-signaler återges på PALvideoutrustning.
Vid anslutning till NTSC-videoutrustning.
Spara projicerade bilder
• Projektorn kan spara projicerade bilder (RGB-signaler) och använda dem som startbild eller
bakgrundsbild då den inte tar emot signaler från ansluten utrustning.
• Du kan hämta in bilderna som matas in via RGB-signaler.
Bildhämtning
Ta fram “Bildhämtning” på menyn “Val (1)”
i menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
1
Tryck på ' eller " för att välja
“
Spara bild” och tryck på
.
• Bilden på duken hämtas in.
Bildhämtningen kan ta en liten stund.
2
1 Tryck på \ eller | för att välja
“Ja”.
2 Tryck på
.
Anm
Användarvänliga funktioner
• Endast bilder från XGA (1024 × 768) ickelinjeavsökningssignaler i INGÅNG 1- eller
INGÅNG 2-läge kan hämtas in.
• Den sparade bilden reduceras till 256 färger.
• Det går inte att hämta in bilder från utrustning
som anslutits till INPUT 3 eller INPUT 4.
• Endast en bild kan infångas och sparas.
• Bildens färg kan ändras efter att den har
sparats, om den inhämtade bilden
justerats via “C.M.S.”-funktionen.
Radera den inhämtade
bilden
1
Välj “
2
1 Tryck på \ eller | för att välja
“OK”.
Radera” och tryck på
2 Tryck på
.
.
-67
Ställa in en bakgrundsbild
Med denna funktion kan visa en önskad bild när projektorn inte tar emot någon signal.
Valt alternativ
Beskrivning
Sharp
SHARPs grundbild
Anpassad *1
En användardefinierad bild (t.ex. företagslogotyp)
Blå
Blå skärm
Ingen
Svart skärm *2
*1 Du kan använda en bild som bakgrundsbild genom att välja “Anpassad”.
*2 Om det finns störningar i bildsignalen visas störningarna även i bakgrundsbilden.
Välja en bakgrundsbild
Ta fram “Bakgrund” på menyn “Val (1)” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
• Om “Anpassad” har valts, kan du visa bilden
som sparats med funktionen “Bildhämtning”
som bakgrundsbild.
• “Anpassad” bild är i grundinställningen en svart
bild.
Välja en startbild
Med denna funktion kan visa en önskad bild när projektorn slås på.
Valt alternativ
Beskrivning
Sharp
SHARPs grundbild
Anpassad *
En användardefinierad bild (t.ex. företagslogotyp)
Ingen
Svart skärm
* Du kan använda en bild som startbild genom att välja “Anpassad”.
Välja en startbild
Ta fram “Startbild” på menyn “Val (1)” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
• Om “Anpassad” har valts, kan du visa bilden som
sparats med funktionen “Bildhämtning” som startbild.
• “Anpassad” bild är i grundinställningen en svart bild.
-68
Välja budgetläget
Med dessa funktioner kan du reducera projektorns strömförbrukning.
Välja Strömbesparingsläge
Välj “Strömbesparing” i “Ekonomiläge i
menyn “Val (1)” i skärmmenyn.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
• Även om lampans livslängd och brus förbättras
när “Strömbesparing” är satt till “ON”, minskas
ljusstyrkan med 20%.
• Grundinställningen för “Strömbesparing” är
“OFF”.
Status
ON
(Strömbesparingsläge)
OFF
(Normalläge)
Ljusstyrka Strömförbrukning
Lampans
livslängd
80%
290 W
2,000 timmar
100%
340 W
1,500 timmar
Användarvänliga funktioner
Funktionen Monitor ut/
RS-232C av
Denna projektor förbrukar ström när man
använder en monitor som är ansluten till
Utgång-anslutningen (Ingång 1, 2) och en
dator är ansluten till RS-232C-kontakten. När
inte dessa terminaler används kan “Skärm/
RS232C” sättas till “OFF” för att reducera
strömförbrukning i standby-läge.
Välj “Skärm/RS232C” i “Ekonomiläge” i
menyn “Val (1)” i skärmmenyn.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Skärm/RS-232C-anslutningen är
inställd i läget “ON”.
Skärm/RS-232C-anslutningen är
inställd i läget “OFF”.
ON
Off
Anm
• Sätt “Skärm/RS232C” till “ON” när programmet
Sharp Advanced Presentation används.
-69
Välja budgetläget
Automatisk avstängning
Projektorn stänger av sig själv automatiskt om
ingen signal tas emot i mer än 15 minuter när
detta alternativ står på “ON”.
Funktionen för automatisk avstängning är
urkopplad när alternativet ställts på “ OFF”.
Välj “Autoavst.” i “Ekonomiläge” i menyn
“Val (1)” i skärmmenyn.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
• När funktionen för automatiskt avstängning
ställts på “ON” visas 5 minuter före
avstängningen meddelandet “AV inom X min”
på duken och indikerar de återstående
minuterna.
Visa lampans återstående livslängd (i procent)
Kontrollera lampans
återstående livslängd (i
procent)
Lampans återstående
livslängd
(i procent)
Med denna funktion kan du kontrollera
lampans återstående livslängd (i procent).
Välj menyn “Val (2)” i skärmmenyn.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
• Lampan bör bytas ut när dess återstående
livslängd är 6 %.
Kontakta närmaste auktoriserad återförsäljare/
serviceverkstad för Sharp-projektorer då lampan
ska bytas ut.
• Tabellen till höger visar grova uppskattningar vid
användning med endast någotdera av de lägen som
anges. Lampans återstående livslängd varierar inom de
värden som anges beroende på hur ofta “Strömbesparing”
är inställt i läget “ON” respektive “OFF” (se sid 69).
-70
-70
Lampans återstående livslängd
100%
6%
Används endast med “ON”
2.000 timmar
på “Strömbesparing”
(Strömbesparingsläge)
Används endast med “OFF”
på “Strömbesparing”
1.500 timmar
(Normalläge)
133 timmar
100 timmar
Spegelvända/upp-och-nedvända bilden
Projektorn har en funktion för att spegelvända resp. vända bilden upp-och-ned beroende på hur den
används.
Valt alternativ
Beskrivning
Fram
Normal bild
Tak + Fram
Upp-och-nedvänd bild
Bak
Spegelvänd bild
Tak + Bak
Upp-och-ned- och spegelvänd bild
Ställa in projiceringsläget
Ta fram “PRJ funk.” på menyn “Val (2)” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
• Om ett lösenord används, visas rutan för
lösenordet då “PRJ funk.” väljs.
• Denna funktion används för att spegelvända
bilden vid projicering bakifrån eller vända den
upp-och-ned vid takmontering. Se sid 32
angående uppställningen.
Fram
Tak + Fram
Bak
Tak + Bak
Användarvänliga funktioner
Låsa projektorns tangenter
Denna funktion kan användas för att låsa bruket av vissa driftstangenter på projektorn.
Följande tre låsnivåer finns.
Tangentlåsnivå
Beskrivning
Normal
Alla driftstangenter kan användas.
Nivå A
Endast tangenterna INPUT/VOL/MUTE på projektorn kan användas.
Nivå B
Inga driftstangenter på projektorn kan användas.
Aktivera tangentlåset
Ta fram “Tangentlåsnivå” på menyn “Val (2)”
i menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
• Om ett lösenord används, visas rutan för
lösenordet då “Tangentlåsnivå” väljs.
-71
Spegelvända/upp-och-nedvända bilden
Koppla ur tangentlåset
Alla tangenter fungerar som vanligt när
Tangentlåsnivå ställs på “Normal”.
Välj “Tangentlåsnivå” på menyn “Val (2)”
och ändra inställningen till “ Normal”
i menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
• Om ett lösenord används, visas rutan för
lösenordet då “Tangentlåsnivå” väljs.
• Om både ett lösenord används och
Tangentlåsnivå har aktiverats, måste
lösenordet anges innan inställningen av
Tangentlåsnivå kan ändras..
Välja överföringshastighet (RS-232C)
I denna meny kan du ställa in överföringshastigheten vid RS-232C-anslutning genom att välja baudrate.
Välja överföringshastighet
(RS-232C)
Välj “RS-232C” på menyn “Val (2)” i
menyfönstret
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
• Om ett lösenord ställts in och “RS-232C” väljs
visas en inmatningsruta för lösenord.
• Kontrollera att både projektorn och datorn
ställts in på samma överföringshastighet. I
datorns bruksanvisning finns instruktioner om
hur man ställer in dess överföringshastighet.
-72
Bestämma ett lösenord
Användaren kan ställa in ett lösenord för att förhindra ändring av vissa inställningar på menyn “Val (2)”.
Det är ännu mer effektivt att använda ett lösenord tillsammans med Tangentlåsnivå (sid 71).
Ange ett lösenord
Ta fram “Lösenord” på menyn “Val (2)” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
1
Tryck på ' eller " för att välja
en önskad siffra och tryck på |.
2
Ange de tre andra siffrorna på
samma sätt och tryck sedan på
.
3
Ange lösenordet en gång till vid
“Bekräfta” och tryck på
.
Anm
Användarvänliga funktioner
• När ett lösenord har ställts in i
projektorn måste det anges innan
inställningarna under “PRJ funk.”,
“Tangentlåsnivå”, “RS-232C”,
“Stöldskydd” och “Nollställ allt” kan
ändras.
-73
Bestämma ett lösenord
Ändra lösenord
Ta fram “Lösenord” på menyn “Val (2)” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
1
Tryck på ', " och | för att ange
lösenordet vid “Gml. lösenord”
.
och tryck på
2
Tryck på ', " och | för att ange
det nya lösenordet och tryck på
3
Ange det nya 4-siffriga lösenordet
en gång vid “Bekräfta” och tryck
på
.
Anm
• Om du inte vill använda ett lösenord med
projektorn skall du låta fälten i steg 2 och 3
vara tommar och sedan trycka på
.
• Klicka på
om du vill cancellera
lösenordsinställningarna.
Om du glömt lösenordet
Om du glömt bort ditt lösenord, skall du
radera det och ställa in ett nytt lösenord med
hjälp av anvisningarna nedan.
ON
Tryck på
ON
-74
ON
Ställa in stöldskydd
Systemlåset förhindrar att icke-auktoriserad användning av projektorn. Du kan välja att använda
denna funktion eller inte. Skriv inte in tangentkoden om du inte vill använda funktionen. När den
andra funktionen väl aktiverats kommer man att behöva skriva in korrekt tangentkod varje gång
projektorn startas. Skrivs inte korrekt tangentkod in kommer bildvisning att förhindras. I det följande
förklaras hur man använder funktionen.
Ange en tangentkod
• “Stöldskydd” kan inte väljas om inte “Lösenord”
är valt. (Se sid 73.)
• När “Stöldskydd” är valt kommer lösenordsfältet
att visas. Skriv in tangentkoden efter att korrekt
lösenord skrivits in.
Ta fram “Stöldskydd” på menyn “Val (2)” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Försiktig
1
Användarvänliga funktioner
• När funktionen aktiverats måste du komma
ihåg den korrekta tangentkoden. Vi föreslår
att du skriver ner tangentkoden på ett säkert
ställe dit endast auktoriserade användare har
tillträde. Kontakta närmaste auktoriserade
Sharp-projektorhandlare eller serviceverkstad
om du skulle glömma bort tangentkoden. (Se
sid 96.) Du kan behöva ta med projektorn till
dem för att återställa den till sitt ursprungliga
fabriksskick (återinställning av lösenord och
tangentkod).
Tryck på en valfri tangent på
fjärrkontrollen eller projektorn
för att ange den första siffran i
“Ny kod”.
Anm
• Följande tangenter på fjärrkontrollen
och projektorn kan användas för
tangentkod:
• Strömtangenter (ON/OFF)
• Bekräftelsestangent (ENTER)
• Ångratangent (UNDO)
• Menytangent (MENU)
• Framåttangent (FORWARD)
• Bakåttangent (BACK)
-75
Ställa in stöldskydd
2
Ange de 3 övriga siffrorna genom
att trycka på vilka tangenter du
vill.
3
Ange samma låskod en gång vid
“Bekräfta”.
Anm
• Låskoden kopplas temporärt ur.
När “Stöldskydd” är satt, visas en
inmatningsruta för tangentkod efter det att
strömmen slagits på.
När den dyker upp, ange rätt tangentkod.
• Tryck på tangenterna på fjärrkontrollen om det är
de som används för att skriva in tangentkoden.
Tryck på tangenterna på projektorn på samma
sätt om det är de tangenterna som används för
att skriva in tangentkoden.
Ändra tangentkoden
• Inmatningsfältet för lösenordet visas när
“Stöldskydd” väljs. Du kan ändra tangentkoden
efter att lösenordet skrivits in.
Ta fram “Stöldskydd” på menyn “Val (2)” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
1
Tryck på tangenterna på
fjärrkontrollen eller projektorn för
att ange den fyrsiffriga låskoden
vid “Gammal kod”.
2
Tryck på en valfri tangent på
fjärrkontrollen eller projektorn för
att ange den nya tangentkoden.
3
Ange samma 4-siffriga tangentkod
vid “Bekräfta”.
Anm
• Om du inte vill använda en tangentkod med
projektorn skall du låta tangentkodfälten i steg
2 och 3 vara tomma och sedan trycka på .
-76
Nollställning
Du kan nollställa alla inställningar i projektorn så att de återställs till grundinställningarna.
Återgå till
grundinställningarna
Ta fram “Nollställ allt” på menyn “Val (2)” i
menyfönstret.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
Anm
• Om ett lösenord har ställts in, visas
inmatningsfältet för lösenordet då “Nollställ
allt” väljs.
Användarvänliga funktioner
Följande inställningar kan inte nollställas.
• C. M. S.
• “Ljusst.”, “Färgst.” respektive “Nyans” sparade
för Anpassad 1-3 på C.M.S.- menyn
• Finsynk.
• Specialfunktioner
• Signalinformation
• Val
• Lamptid kvar
• Stöldskydd
• Språk
• Bilder som lagras med “Bildhämtning”
-77
Visa inställningarna
Med denna funktion kan de visa alla inställningar som gjorts i en förteckning på skärmen.
Översikt över samtliga
menyinställningar
Välj menyn “Status” på skärmmenyn och
tryck på
.
➝ Se sid 42 till 45 angående användning av
menyskärmen.
-78
Bilaga
Bilaga
Underhåll
Rengöra projektorn
Rengöra objektivet
■ Koppla loss nätkabeln innan du rengör projektorn.
■ Projektorns hölje och kontrollpanel är gjord av plast.
Undvik därför att använda bensen och thinner,
eftersom de kan skada höljets ytbehandling.
■ Använd inte flyktiga ämnen, som t.ex. insektsspray,
på eller i närheten av projektorn.
Klistra inte fast gummi- eller plastdekaler på projektorn
med mindre det handlar om en kort stund.
Vissa medel i plasten kan skada projektorns
ytbehandling och missfärga den.
■ Använd en linsborste (säljs i handeln) eller särskilda
rengöringsdukar för objektiv (de som är avsedda för
glasögon och kameraobjektiv) för rengöring av
objektivlinsen. Använd inte flytande rengöringsmedel,
eftersom de kan skada linsens ytbehandling.
■ Var försiktig så att objektivlinsen inte repas eller stöter
emot någonting, eftersom linsytan mycket lätt kan
skadas.
Rengöringsdukar
Vax
Thinner
■ Torka av damm med en mjuk flanelltrasa.
tralt
Neu
■ Använd en dammsugare för att avlägsna damm från
luftuttaget och ventilationsöppningarna.
del
tme
tvät
Neutralt tvättmedel
utspätt med vatten
■ Om det är svårt att få bort smutsen, kan du fukta en
mjuk trasa i ett neutralt tvättmedel som spätts ut med
vatten, vrida ur trasan och sedan torka av projektorn
försiktigt.
Starka tvättmedel kan missfärga, bukta eller
skada projektorns yta.
Var noga med att först testa på en liten obetydlig
yta på projektorn.
-80
Rengöra luftuttaget och ventilationsöppningarna
Byta ut luftfiltret
• Denna projektor är försedd med luftfilter
för att säkerställa optimala driftförhållanden för projektorn.
• Luftfiltrena bör rengöras var 100:e
drifttimme. Rengör filtrerna oftare om
projektorn används i dammiga eller rökiga
lokaler.
• Be närmaste auktoriserad återförsäljare/
serviceverkstad för Sharp-projektorer att
byta ut filtret (PFILDA005WJZZ) när det
inte kan rengöras längre.
M4
M4
M4
M4
Luftfilter
(ej borttagbart)
Luftfilter
Strömtangent (OFF)
Rengöra och byta ut det
nedre luftfiltret
1
Stäng av strömmen och dra ur
nätsladden.
• Tryck på
stannat.
. Vänta tills kylfläkten
Strömtangent
(OFF)
2
Ta bort skyddet för det nedre
filtret.
• Vänd projektorn upp och ner. Fatta tag
i fliken och skjut av filterskyddet i pilens
riktning.
3
Ta bort luftfiltret.
Filk
• Fatta tag i luftfiltret med fingrarna och
lyft ut det ur filterskyddet.
Bilaga
-81
Byta ut luftfiltret
4
Rengöra luftfiltret.
5
Byta ut luftfiltret.
6
Byta ut filterskyddet.
• Använd en dammsugare och sug upp
damm på luftfiltret och skyddet.
• Sätt luftfiltret under flikarna på
filterskyddet.
• Skjut filterskyddet i pilen riktning för att
stänga det.
Anm
• Kontrollera att filterskyddet är monterat på rätt
sätt. Strömmen slås inte på om det är felaktigt
monterat.
• Om damm eller smuts samlats inne i det nedre
luftfiltret (ej borttagbart), rengör filtret med en
dammsugare.
-82
Underhållsindikatorer
■ Varningsindikatorerna på projektorn tänds om det uppstår problem inuti projektorn.
■ I händelse av ett problem, tänds antingen temperaturvarningsindikatorn (TEMP.) eller lampbytesindikatorn
(LAMP) med rött ljus och strömmen slås av automatiskt. Följ anvisningarna nedan för att åtgärda problemet
efter att strömmen stängts av.
Angående lampbytesindikatorn
Strömindikator
Lampbytesindikator
(LAMP)
Temperaturvarningsindikator (TEMP.)
Angående temperaturvarningsindikatorn (TEMP.)
“
” börjar blinka i bildens nedre
vänstra hörn om projektorn börjar
överhettas på grund av felaktig installation eller blockerade ventilationsöppningar. Om temperaturen därefter
fortsätter att stiga slocknar lampan,
temperaturvarningsindikatorn (TEMP.)
på projektorn börjar blinka och
strömmen slås sedan av efter en 90
sekunders kylperiod med fläkten på.
” visas.
Gör följande efter att “
Underhållsindikator
Normalt
TemperaturvarningsSläckt
indikator
(TEMP.)
Lampbytesindikator
(LAMP)
Grön lyser/
Röd lyser
Händelse
Temperaturen
inuti projektorn är
onormalt hög.
Problem
Möjlig åtgärd
• Blockerade
• Ställ projektorn på en annan plats
ventilationsöppningar
med bra ventilation.
• Kylfläkten är trasig
• Lämna in projektorn hos närmaste
• Fel i interna kretsar
auktoriserade Sharp-projektorhandlare
• Blockerade
eller serviceverkstad (se sid 96) och
ventilationsöppningar
be dem reparera den.
Röd
blinkar/
Röd lyser
Dags att byta
lampan
• Lampans återstående
livstid är 6 % eller
under.
Lyser rött/
strömmen
av
Lampan tänds
inte.
• Lampan är trasig
• Fel i lampkretsen
Strömindikatorn
blinkar rött när
projektorn är
påslagen.
• Filterskyddet,
lampenheten eller
objektivenheten är
öppet/öppen.
Röd
blinkar
” på skärmen i gult. När procenttalet
når 0% ändras “
” till “ ” (röd) samtidigt
som lampan slocknar, varefter projektorn slås
av automatiskt. Samtidigt tänds den röda
lampbytesindikatorn (LAMP) på projektorn.
■ Om du försöker slå på projektorn en fjärde
gång utan att lampan har bytts, förblir
projektorn avstängd.
• Byt försiktigt ut lampan. (Se sid 86.)
• Lämna in projektorn hos närmaste
auktoriserade Sharp-projektorhandlare
eller serviceverkstad (se sid 96) och
be dem reparera den eller byta
lampan.
• Var försiktig när du byter lampan.
Bilaga
Strömindikator
Lyser grönt
Blinkar
grönt
när
lampan
lyser.
visas “
Onormalt
Lyser rött/
strömmen
av
■ Lampans livslängd är 0 %, då den använts i
cirka 2.000 timmar med “ON” i
“Strömbesparing” eller cirka 1.500 timmar
med “OFF” i “Strömbesparing”. (Se sid 69).
■ Nar lampans livslängd är 6 % eller mindre,
• Montera filterskyddet på rätt sätt.
• Om strömindikatorn blinkar även då
filterskyddet monterats på rätt sätt,
ska du kontakta närmaste
auktoriserad återförsäljare/
serviceverkstad för Sharp-projektorer
och be om råd.
-83
Underhållsindikatorer
Försiktig
• Om temperaturvarningsindikator (TEMP.) tänds och strömmen slås av, skall du följa en av de föreslagna åtgärderna
ovan och vänta tills projektorn kylts ned helt innan nätkabeln ansluts till ett eluttag och strömmen åter slås på. (Minst 5
minuter.)
• Om strömmen slås av och sedan på igen, t.ex. för ett test, kan lampbytesindikatorn (LAMP) tändas och motverka att
strömmen slås på. Om detta händer, skall du koppla loss nätkabeln från eluttaget och sedan ansluta den igen.
• Om du upptäcker att ventilationsöppningarna behöver rengöras under en presentation, skall du första trycka på
och
sedan vänta tills strömmen stängs av och kylfläkten stannar innan ventilationsöppningarna rengörs.
• Koppla inte loss nätkabeln förrän strömmen har stängts av och kylfläkten har stannat. Kylfläkten fortsätter gå i ca. 90
sekunder.
-84
Angående lampan
Lampa
■ Lampan (säljs separat) bör bytas ut när dess återstående livslängd är 6% eller mindre, eller om du märker
betydlig försämring av bild- och färgkvalitet. Lampans livslängd (i procent) kan kontrolleras via OSD-displayen.
Se sid 70.
■ Be din närmaste auktoriserade Sharp-projektorhandlare eller serviceverkstad byta lampan åt dig.
VIKTIGT FÖR KUNDER I USA:
Lampan som medföljer projektorn skyddas av 90 dagars garanti för delar och servicearbete. All service på projektorn
som utförs under denna garantiperiod, inklusive lampbyte, skall överlåtas till en auktoriserad Sharp-projektorhandlare
eller serviceverkstad. För mer information om närmaste auktoriserade Sharp-projektorhandlare eller serviceverkstad
kan du ringa avgiftsfritt till. 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277).
Endast USA
Observera angående lampan
■ Projektorn använder en högintensiv kvicksilverlampa. Ett starkt ljud kan vara ett tecken på att lampan gått
sönder. Om lampan utsätts för stötar, nötning, oriktig nedkylning eller används utöver den rekommenderade
användningstiden, kan den gå sönder. Som följd av produktskillnader och olika användningsförhållanden, är
kvicksilverlampornas totala användningstid ungefärlig. Observera att lampan ofta spräcks när den går sönder.
■ Nät lampbytesindikatorn (LAMP) tänds eller börjar blinka rött, skall lampan bytas mot en ny så fort som
möjligt, även om den verkar fungera normalt.
■ Om den högintensiva projiceringslampan exploderar, kan glasbitar flyga omkring i lampenheten och gasen
från lampan kan släppas ut via projektorns luftuttag. Eftersom gasen i högintensiva kvicksilverlampor är
kvicksilverhaltig måste du ventilera väl och omedelbart kontakta en läkare om du råkar inandas gasen eller får
den i munnen eller ögonen.
■ Om den högintensiva kvicksilverlampan exploderar, kan glasrester flyga omkring inuti projektorn. Om detta
inträffar skall du kontakta din närmaste auktoriserade Sharp-projektorhandlare eller serviceverkstad och be
dem kontrollera projektorn inuti och samtidigt byta lampan.
Byta lampan
Observera
• Ta inte ut lampan direkt efter att projektorn stängts av. Lampan kan vara mycket varm och du kan bränna sig.
• Vänta minst en timme efter att nätkabeln kopplats loss för att vara säker på att lampan kylts av tillräckligt och det är
säkert att ta ut lampenheten.
■ Lämna in projektorn hos närmaste auktoriserade Sharp-projektorhandlare eller serviceverkstad om den nya
lampan inte tänds efter att du har bytt den. Byteslampan för denna projektor har beställningsnumret BQCXGC50X//1 och finns att köpa hos din närmaste auktoriserade Sharp-projektorhandlare eller serviceverkstad.
Byt lampan försiktigt enligt anvisningarna i detta avsnitt. Om du vill kan du be din närmaste auktoriserade
Sharp-projektorhandlare eller serviceverkstad byta lampan åt dig.
Bilaga
-85
Angående lampan
Ta ut och sätta i
lampenheten
Försiktig
• Ta endast i lampans handtag. Undvik att röra
lampans glasyta och delar inuti projektorn.
• Följ noggrant stegen nedan för att undvika
skada dig själv eller lampan.
• Skruva inte lös några andra skruvar än de
som hör till lampenheten och lampan. (Endast
de silverfärgade skruvarna ska lossas.)
• Se installationsmanualen som medföljer
lampan.
1
Lampenhet
BQC-XGC50X//1
Strömtangent (OFF)
Tryck på
på projektorn för att
stänga av strömmen till projektorn.
• Vänta tills kylfläkten stannat.
Varning
• Ta inte bor t lampenheten från
projektorn direkt efter användning.
Lampan blir mycket het och kan
orsaka brännskador.
2
Koppla loss nätkabeln.
3
Byta ut luftfiltret.
4
Ta av locket till lampenheten.
-86
• Koppla loss nätkabeln från nätintaget.
• Låt lampan kylas ned helt (detta tar ca.
1 timme).
• Byt ut luftfiltret varje gång du monterar
lampenheten. (Se sid 81och 82.)
• Lossa skruven som håller fast locket till
lampenheten. Skjut sedan locket i pilens
riktning för att öppna det.
Nätintag
Användarskruv
5
Ta ut lampenheten.
6
Sätt i den nya lampenheten.
7
Sätt på locket till lampenheten.
• Skruva loss skruvarna som håller fast
lampenheten. Hall lampenheten i
handtaget och dra ut den i pilens riktning.
• Tryck lampenheten helt ned i lamprummet.
Säkra sedan lampenheten med skruvarna.
Säkringsskruv
• Sätt i lampenhetshöljets flik i öppningen
och tryck ner höljet tills det snäpps fast.
Försiktig
• Om lampenheten och skyddet för
lampenheten inte är korrekt monterade
kommer strömmen att slås på även om
nätsladden är ansluten till projektorn.
Användarskruv
Nollställa lamptimern
Lamptimern skall nollställas efter byte av lampan.
1
Anslut nätkabeln.
2
Nollställ lamptimern.
• Anslut nätkabeln till nätintaget på
projektorn.
• Håll
,
, och
intryckta på
ON
projektorn och tryck samtidigt på
på
projektorn.
• “LAMP 100%” visas som tecken på att
lamptimern nollställts.
Försiktig
• Nollställ inte lamptimern förrän du bytt
lampa. Om du nollställer lamptimern och
fortsätter använda samma lampa kan
lampan förstöras och explodera.
Nätintag
Ingångstangent (INPUT) Bekräftelsestangent (ENTER)
Strömtangent
(ON)
Ångratangent
(UNDO)
Bilaga
-87
Tilldelning av anslutningsstift
INPUT 1/2 RGB- och OUTPUT Signal-anslutning: 15-polig Mini D-sub honkontakt
RGB-ingång
5
10
15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1
6
11
Komponentingång
Videoingång (röd)
Videoingång (grön/synk på grön)
Videoingång (blå)
Reservingång 1
Sammansatt synk
Jord (röd)
Jord (grön/synk på grön)
Jord (blå)
Inte ansluten
JORD
JORD
Dubbelriktade data
Horisontell synksignal
Vertikal synksignal
Dataklocka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
PR (CR)
Y
PB (CB)
Inte ansluten
Inte ansluten
Jord (PR)
Jord (Y)
Jord (PB)
Inte ansluten
Inte ansluten
Inte ansluten
Inte ansluten
Inte ansluten
Inte ansluten
Inte ansluten
RS-232C-anslutning: 9-polig Mini DIN honkontakt
8
9
7
6
3
4
5
2
Stiftnr.
1
2
3
4
Signal
VCC
RD
SD
EXIR
5
6
SG
ERX
7
8
9
RS
CS
ETX
1
Namn
I/O
+3,3V (Reserverad)
Utgång
Ta emot data
Ingång
Sänd data
Utgång
Ansluten till intern krets
Ingång
Detektor i valenhet (Reserverad)
Signaljord
IR överföringssignal
Ingång
IR-förstärkare (Reserverad)
Sändningsbegäran
Utgång
Klart för sändning
Ingång
IR mottagningssignal från Utgång
(Reserverad)
Referens
Inte ansluten
Ansluten till intern krets
Ansluten till intern krets
Inte ansluten
Ansluten till intern krets
Inte ansluten
Inte ansluten
Inte ansluten
Inte ansluten
9-polig D-sub-hankontakt på DIN-D-sub RS-232C-adapter
1
6
Stiftnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
9
Signal
CD
RD
SD
ER
SG
DR
RS
CS
CI
Namn
I/O
Ta emot data
Sänd data
Ingång
Utgång
Signaljord
Klart för drift
Sändningsbegäran
Klart för sändning
Utgång
Ingång
Referens
Inte ansluten
Ansluten till intern
Ansluten till intern
Inte ansluten
Ansluten till intern
Inte ansluten
Ansluten till intern
Ansluten till intern
Inte ansluten
krets
krets
krets
krets
krets
Rekommenderad anslutning för RS-232C-kabel: 9-polig D-sub honkontakt
5
9
Stiftnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
6
Signal
CD
RD
SD
ER
SG
DR
RS
CS
CI
Stiftnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Signal
CD
RD
SD
ER
SG
DR
RS
CS
CI
Anm
• På grund av systemkonfigurationen är det nödvändigt att ansluta stift 4 och stift 6 på styrenheten (t.ex. dator).
Projektor
Stiftnr.
4
5
6
Dator
Stiftnr.
4
5
6
USB-anslutning: 4-polig B-typ USB-kontakt
2
1
3
4
-88
Stiftnr.
1
2
3
4
Signal
VCC
USB–
USB+
SG
Namn
USB-ström
USB data–
USB data+
Signaljord
(RS-232C) Specifikationer och kommandoinställningar
Datorstyrning
Man kan styra projektorn via en dator om man ansluter en RS-232C seriell styrkabel (korstyp, säljs separat) till projektorn.
(Se sid 23 för anslutning.)
Kommunikationsvillkor
Ställ in datorns inställningar för seriell port så att de matchar värdena i tabellen.
Signalformat: Överensstämmer med RS-232C standard.
Överföringshastighet: 9.600 bps
Datalängd: 8 bitar
Paritetsbit: Ingen
Stoppbit: 1 bit
Flödeskontroll: Ingen
Grundformat
Kommandon från datorn sänds i följande oring’ kommando, parameter och returkod. Efter projrktorn bearbetat
kommandot från datorn skickar den en svarskod till darton.
Kommandoformat
C1 C2 C3 C4 P1 P2 P3 P4
4-siffrigt kommando
Returkod (0DH)
4-siffrig parameter
Svarskodformat
Normalt svar
O
Problemsvar (kommunikationsfel eller felaktigt kommando)
K
E
Returkod (0DH)
R
R
Returkod (0DH)
Försiktig
• När mer än en kod sänds, ska man vänta tills projektorn sänder svarskoden OK från föregående kommando innan man
sänder nästa kod.
• Vid överföring av kommandon i standbyläge tar det upp till 30 sekunder innan svarskoden tas emot.
• Vänta i minst 30 sekunder efter att strömmen slagits på med att överföra nästa kommando, när strömmen
slås på i standbyläge med hjälp av kommandot "STRÖM PÅ".
Anm
• Projektorns driftstatus kan inte läsas av datorn då projektorns datorstyrningsfunktion används. Bekräfta därför status
genom att överföra visa-kommandona för varje justeringsmeny och kontrollera status på OSD-displayen. Om projektorn
får ett kommando som inte är ett menyvisningskommando, körs kommandot utan att OSD-displayen visas.
Kommandon
Exempel:
• När “Ljusinst.” för INGÅNG 1 bildjustering är satt till –10.
Dator
A
B
R
–
1
KOMMAND PARAMETER
0
O
RETUR
STRÖM PÅ
P O W R _ _ _ 1 OK ELLER ERR
STRÖM AV
P O W R _ _ _ 0 OK ELLER ERR
VOLYM (0 - 60)
V O L A _ _ * * OK ELLER ERR
DÄMPNING PÅ
M U T E _ _ _ 1 OK ELLER ERR
DÄMPNING AV
M U T E _ _ _ 0 OK ELLER ERR
KEYSTONE (–127 - +127)
K E Y S * * * * OK ELLER ERR
DIGITALSKIFT (–96 - +96)
L N D S _ * * * OK ELLER ERR
K
KONTROLLINNEHÅLL
KOMMAND PARAMETER
RETUR
SVART SKÄRM PÅ
I M B K _ _ _ 1 OK ELLER ERR
SVART SKÄRM AV
I M B K _ _ _ 0 OK ELLER ERR
INGÅNG 1
I R G B _ _ _ 1 OK ELLER ERR
INGÅNG 2
I R G B _ _ _ 2 OK ELLER ERR
INGÅNG 3
I V E D _ _ _ 1 OK ELLER ERR
INGÅNG 4
I V E D _ _ _ 2 OK ELLER ERR
INGÅNGSKONTROLL
I C H K _ _ _ 0 OK ELLER ERR
FRYS PÅ
F R E Z _ _ _ 1 OK ELLER ERR
FRYS AV
F R E Z _ _ _ 0 OK ELLER ERR
AUTOMATISK SYNKSTART
A D J S _ _ _ 1 OK ELLER ERR
Bilaga
KNAPPAR & FJÄRRKONTROLLSTANGENTER
KONTROLLINNEHÅLL
_
KNAPPAR & FJÄRRKONTROLLSTANGENTER
R
Projektor
→
←
-89
(RS-232C) Specifikationer och kommandoinställningar
KOMMAND PARAMETER
KONTROLLINNEHÅLL
RETUR
INGÅNG 1 OMFORMATERA : DOT BY DOT
RETUR
V A B E _ * * * OK ELLER ERR
R A S R _ _ _ 5 OK ELLER ERR
INGÅNG 3 Färg (–30 - +30)
V A C O _ * * * OK ELLER ERR
R A S R _ _ _ 3 OK ELLER ERR
INGÅNG 3 Toning (–30 - +30)
V A T I _ * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 1 OMFORMATERA : STRÄCKNING
R A S R _ _ _ 2 OK ELLER ERR
INGÅNG 3 Skärpa (–30 - +30)
V A S H _ * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 1 OMFORMATERA : SMARTSTRÄCKNING
R A S R _ _ _ 4 OK ELLER ERR
INGÅNG 3 Färgtemp (–3 - +3)
V A C T _ _ * * OK ELLER ERR
INGÅNG 2 OMFORMATERA : NORMAL
R B S R _ _ _ 1 OK ELLER ERR
INGÅNG 3 VISNING
V A R E _ _ _ 0 OK ELLER ERR
INGÅNG 2 OMFORMATERA : FULL
R B S R _ _ _ 5 OK ELLER ERR
INGÅNG 3 ÅTERSTÄLLNING AV JUSTERING
V A R E _ _ _ 1 OK ELLER ERR
INGÅNG 2 OMFORMATERA : DOT BY DOT
R B S R _ _ _ 3 OK ELLER ERR
INGÅNG 4 Kontrast (–30 - +30)
V B P I _ * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 2 OMFORMATERA : STRÄCKNING
R B S R _ _ _ 2 OK ELLER ERR
INGÅNG 4 Ljusinst (–30 - +30)
V B B R _ * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 2 OMFORMATERA : SMARTSTRÄCKNING
R B S R _ _ _ 4 OK ELLER ERR
INGÅNG 4 Röd (–30 - +30)
V B R D _ * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 3 OMFORMATERA : NORMAL
R A S V _ _ _ 1 OK ELLER ERR
INGÅNG 4 Blå (–30 - +30)
V B B E _ * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 3 OMFORMATERA : INRAMNING/BILD
R A S V _ _ _ 3 OK ELLER ERR
INGÅNG 4 Färg (–30 - +30)
V B C O _ * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 3 OMFORMATERA : STRÄCKNING
R A S V _ _ _ 2 OK ELLER ERR
INGÅNG 4 Toning (–30 - +30)
V B T I _ * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 3 OMFORMATERA : SMARTSTRÄCKNING
R A S V _ _ _ 4 OK ELLER ERR
INGÅNG 4 Skärpa (–30 - +30)
V B S H _ * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 4 OMFORMATERA : NORMAL
R B S V _ _ _ 1 OK ELLER ERR
INGÅNG 4 Färgtemp (–3 - +3)
V B C T _ _ * * OK ELLER ERR
INGÅNG 4 OMFORMATERA : INRAMNING/BILD
R B S V _ _ _ 3 OK ELLER ERR
INGÅNG 4 VISNING
V B R E _ _ _ 0 OK ELLER ERR
INGÅNG 4 OMFORMATERA : STRÄCKNING
R B S V _ _ _ 2 OK ELLER ERR
INGÅNG 4 ÅTERSTÄLLNING AV JUSTERING
V B R E _ _ _ 1 OK ELLER ERR
INGÅNG 4 OMFORMATERA : SMARTSTRÄCKNING
R B S V _ _ _ 4 OK ELLER ERR
INGÅNG 3 2D Progressiv
V A I P _ _ _ 0 OK ELLER ERR
RGB GAMMA : STANDARD
G A M R _ _ _ 1 OK ELLER ERR
INGÅNG 3 3D Progressiv
V A I P _ _ _ 1 OK ELLER ERR
RGB GAMMA : PRESENTATION
G A M R _ _ _ 2 OK ELLER ERR
INGÅNG 3 Filmläge
V A I P _ _ _ 2 OK ELLER ERR
RGB GAMMA : BIOGRAF
G A M R _ _ _ 3 OK ELLER ERR
INGÅNG 4 2D Progressiv
V B I P _ _ _ 0 OK ELLER ERR
RGB GAMMA : ANPASSAD
G A M R _ _ _ 4 OK ELLER ERR
INGÅNG 4 3D Progressiv
V B I P _ _ _ 1 OK ELLER ERR
Video GAMMA : STANDARD
G A M V _ _ _ 1 OK ELLER ERR
INGÅNG 4 Filmläge
V B I P _ _ _ 2 OK ELLER ERR
Video GAMMA : PRESENTATION
G A M V _ _ _ 2 OK ELLER ERR
Färg : Standard
C M C S _ _ 0 0 OK ELLER ERR
Video GAMMA : BIOGRAF
G A M V _ * * 3 OK ELLER ERR
Färg : sRGB
C M C S _ _ 0 1 OK ELLER ERR
Video GAMMA : ANPASSAD
G A M V _ * * 4 OK ELLER ERR
Färg : Anpassad 1
C M C S _ _ 1 1 OK ELLER ERR
INGÅNG 1 Kontrast (–30 - +30)
R A P I _ * * * OK ELLER ERR
Färg : Anpassad 2
C M C S _ _ 1 2 OK ELLER ERR
INGÅNG 1 Ljusinst. (–30 - +30)
R A B R _ * * * OK ELLER ERR
Färg : Anpassad 3
C M C S _ _ 1 3 OK ELLER ERR
INGÅNG 1 Röd (–30 - +30)
R A R D _ * * * OK ELLER ERR
Mål : Röd
C M T G _ _ _ 1 OK ELLER ERR
INGÅNG 1 Blå (–30 - +30)
R A B E _ * * * OK ELLER ERR
Mål : Gul
C M T G _ _ _ 2 OK ELLER ERR
INGÅNG 1 Färg (–30 - +30)
R A C O _ * * * OK ELLER ERR
Mål : Grön
C M T G _ _ _ 3 OK ELLER ERR
INGÅNG 1 Toning (–30 - +30)
R A T I _ _ * * OK ELLER ERR
Mål : Cyan
C M T G _ _ _ 4 OK ELLER ERR
INGÅNG 1 Skärpa (–30 - +30)
R A S H _ _ _ * OK ELLER ERR
Mål : Blå
C M T G _ _ _ 5 OK ELLER ERR
INGÅNG 1 Färgtemp (–3 - +3)
R A C T _ _ _ * OK ELLER ERR
Mål : Magenta
C M T G _ _ _ 6 OK ELLER ERR
INGÅNG 1 VISNING
R A R E _ * * 0 OK ELLER ERR
Ljusst. (–30 - +30)
C M S L _ * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 1 ÅTERSTÄLLNING AV JUSTERING
R A R E _ * * 1 OK ELLER ERR
Färgst. (–30 - +30)
C M S C _ * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 2 Kontrast (–30 - +30)
R B P I _ * * * OK ELLER ERR
Nyans. (–30 - +30)
C M S H _ * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 2 Ljusinst. (–30 - +30)
R B B R _ * * * OK ELLER ERR
Nollställ (denna färg)
C M R E _ _ _ 1 OK ELLER ERR
INGÅNG 2 Röd (–30 - +30)
R B R D _ * * * OK ELLER ERR
Nollställ (alla färger)
C M R E _ _ _ 2 OK ELLER ERR
INGÅNG 2 Blå (–30 - +30)
R B B E _ * * * OK ELLER ERR
Klocka (–150 - +150)
I N C L * * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 2 Färg (–30 - +30)
R B C O _ * * * OK ELLER ERR
Fas (–60 - +60)
I N P H _ * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 2 Toning (–30 - +30)
R B T I _ _ * * OK ELLER ERR
H. pos.(–150 - +150)
I A H P * * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 2 Skärpa (–30 - +30)
R B S H _ _ _ * OK ELLER ERR
V. pos. (–60 - +60)
I A V P _ * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 2 Färgtemp (–3 - +3)
R B C T _ _ _ * OK ELLER ERR
RGB-INGÅNGSVISNING
I A R E _ _ _ 0 OK ELLER ERR
INGÅNG 2 VISNING
R B R E _ _ _ 0 OK ELLER ERR
RGB ÅTERSTÄLLNING AV JUSTERING
I A R E _ _ _ 1 OK ELLER ERR
INGÅNG 2 ÅTERSTÄLLNING AV JUSTERING
R B R E _ _ _ 1 OK ELLER ERR
Spara inst. (1 - 7)
M E M S _ _ _ * OK ELLER ERR
INGÅNG 1 Signaltyp : RGB
I A S I _ _ _ 1 OK ELLER ERR
Väli inst. (1 - 7)
M E M L _ _ _ * OK ELLER ERR
INGÅNG 1 Signaltyp : Komponent
I A S I _ _ _ 2 OK ELLER ERR
KONTROLL AV RGB HORISONTELL FREKVENS
T F R Q _ _ _ 1 kHz (***. * ELLER _)
INGÅNG 2 Signaltyp : RGB
I B S I _ _ _ 1 OK ELLER ERR
KONTROLL AV RGB VERTIKAL FREKVENS
T F R Q _ _ _ 2 Hz (***. * ELLER _)
INGÅNG 2 Signaltyp : Komponent
I B S I _ _ _ 2 OK ELLER ERR
Autosynk. AV
A A D J _ _ _ 0 OK ELLER ERR
INGÅNG 1 2D Progressiv
R A I P __ _ _ 0 OK ELLER ERR
NORMAL AUTOSYNK
A A D J _ _ _ 1 OK ELLER ERR
INGÅNG 1 3D Progressiv
R A I P _ _ _ 1 OK ELLER ERR
AUTOSYNK MED HÖG HASTIGHET
A A D J _ _ _ 2 OK ELLER ERR
INGÅNG 1 Filmläge
R A I P
_ _ 2 OK ELLER ERR
DISPLAY FÖR AUTOSYNK PÅ
I M A S _ _ _ 1 OK ELLER ERR
INGÅNG 2 2D Progressiv
R B I P _ _ _ 0 OK ELLER ERR
DISPLAY FÖR AUTOSYNK AV
I M A S _ _ _ 0 OK ELLER ERR
INGÅNG 2 3D Progressiv
R B I P _ _ _ 1 OK ELLER ERR
INGÅNG 2 Filmläge
R B I P _ _ _ 2 OK ELLER ERR
INGÅNG 3 Kontrast (–30 - +30)
V A P I _ * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 3 Ljusinst. (–30 - +30)
V A B R _ * * * OK ELLER ERR
INGÅNG 3 Röd (–30 - +30)
V A R D _ * * * OK ELLER ERR
-90
Bild
INGÅNG 1 OMFORMATERA : FULL
KOMMAND PARAMETER
INGÅNG 3 Blå (–30 - +30)
C. M. S.
R A S R _ _ _ 1 OK ELLER ERR
Finsynk.
Bild
KNAPPAR & FJÄRRKONTROLLSTANGENTER
KONTROLLINNEHÅLL
INGÅNG 1 OMFORMATERA : NORMAL
Val (1)
KONTROLLINNEHÅLL
KOMMAND PARAMETER
KONTROLLINNEHÅLL
RETUR
KOMMAND PARAMETER
RETUR
T L T L _ _ _ 1 0-100 (HELTAL)
LAMPSTATUS
T L P S _ _ _ 1
PRJ funk. : SPEGELVÄND AV
I M R E _ _ _ 0 OK ELLER ERR
PRJ funk. : SPEGELVÄND PÅ
I M R E _ _ _ 1 OK ELLER ERR
P I N P _ _ 1 2 OK ELLER ERR
PRJ funk. : UPP-OCH-NER-VÄND AV
I M I N _ _ _ 0 OK ELLER ERR
Bild i bild : UPPE TILL HÖGER
P I N P _ _ 1 3 OK ELLER ERR
PRJ funk. : UPP-OCH-NER-VÄND PÅ
I M I N _ _ _ 1 OK ELLER ERR
Bild i bild : UPPE TILL VÄNSTER
P I N P _ _ 1 4 OK ELLER ERR
Tangent låsnivå : Normal
K E Y L _ _ _ 0 OK ELLER ERR
Bild i bild AV
P I N P _ _ _ 0 OK ELLER ERR
Tangent låsnivå : Nivå A
K E Y L _ _ _ 1 OK ELLER ERR
Strömbesparing : NORMAL
T H M D _ _ _ 0 OK ELLER ERR
Tangent låsnivå : Nivå B
K E Y L _ _ _ 2 OK ELLER ERR
Strömbesparing : STRÖMBESPARING
T H M D _ _ _ 1 OK ELLER ERR
SPRÅKVAL : English
M E L A _ _ _ 1 OK ELLER ERR
Brusred. : AV
3 D N R _ _ _ 0 OK ELLER ERR
SPRÅKVAL : Deutsch
M E L A _ _ _ 2 OK ELLER ERR
Brusred. : Nivå 1
3 D N R _ _ _ 1 OK ELLER ERR
SPRÅKVAL : Español
M E L A _ _ _ 3 OK ELLER ERR
Brusred. : Nivå 2
3 D N R _ _ _ 2 OK ELLER ERR
SPRÅKVAL: Nederlands
M E L A _ _ _ 4 OK ELLER ERR
Brusred. : Nivå 3
3 D N R _ _ _ 3 OK ELLER ERR
SPRÅKVAL : Français
M E L A _ _ _ 5 OK ELLER ERR
Autosök : AV
I N S E _ _ _ 0 OK ELLER ERR
SPRÅKVAL: Italiano
M E L A _ _ _ 6 OK ELLER ERR
Autosök : PÅ
I N S E _ _ _ 1 OK ELLER ERR
SPRÅKVAL : Svenska
M E L A _ _ _ 7 OK ELLER ERR
OSD visn. Normal
I M D I _ _ _ 1 OK ELLER ERR
SPRÅKVAL :
M E L A _ _ _ 8 OK ELLER ERR
OSD visn. AV Nivå A
I M D I _ _ _ 2 OK ELLER ERR
SPRÅKVAL : Português
M E L A _ _ _ 9 OK ELLER ERR
OSD visn. AV Nivå B
I M D I _ _ _ 0 OK ELLER ERR
SPRÅKVAL :
M E L A _ _ 1 0 OK ELLER ERR
SVART BILD-DISPLAY PÅ
I M B O _ _ _ 1 OK ELLER ERR
SPRÅKVAL :
M E L A _ _ 1 1 OK ELLER ERR
SVART BILD-DISPLAY AV
I M B O _ _ _ 0 OK ELLER ERR
KONTROLL AV MODELLNAMN
M N R D _ _ _ 1 MODELLNAMN
VAL AV VIDEOSYSTEM : Auto
M E S Y _ _ _ 1 OK ELLER ERR
KONTROLL AV SERIENR.*2
S N R D _ _ _ 1 SERIENUMMER
VAL AV VIDEOSYSTEM : PAL (50/60Hz)
M E S Y _ _ _ 2 OK ELLER ERR
P J N 1 * * * * OK ELLER ERR
VAL AV VIDEOSYSTEM : SECAM
M E S Y _ _ _ 3 OK ELLER ERR
INSTÄLLNING AV PROJEKTORNAMN 1
(de första fyra tecknen)
VAL AV VIDEOSYSTEM : NTSC4.43
M E S Y _ _ _ 4 OK ELLER ERR
M E S Y _ _ _ 5 OK ELLER ERR
INSTÄLLNING AV PROJEKTORNAMN 2
(de mellersta fyra tecknen)
P J N 2 * * * * OK ELLER ERR
VAL AV VIDEOSYSTEM : NTSC3.58
VAL AV VIDEOSYSTEM : PAL-M
M E S Y _ _ _ 6 OK ELLER ERR
M E S Y _ _ _ 7 OK ELLER ERR
INSTÄLLNING AV PROJEKTORNAMN 3
(de sista fyra tecknen)
P J N 3 * * * * OK ELLER ERR
VAL AV VIDEOSYSTEM : PAL-N
BAKGRUNDSVAL : Sharp
I M B G _ _ _ 1 OK ELLER ERR
KONTROLL AV PROJEKTORNAMN
P J N 0 _ _ _ 1 PROJEKTORNAMN
BAKGRUNDSVAL : Anpassad
I M B G _ _ _ 2 OK ELLER ERR
BAKGRUNDSVAL : Blå
I M B G _ _ _ 3 OK ELLER ERR
BAKGRUNDSVAL : Ingen
I M B G _ _ _ 4 OK ELLER ERR
VAL AV STARTBILD: Sharp
I M S I _ _ _ 1 OK ELLER ERR
VAL AV STARTBILD: Anpassad
I M S I _ _ _ 2 OK ELLER ERR
VLU
A O U T _ _ _ 2 OK ELLER ERR
Högtalare PÅ
A S P K _ _ _ 1 OK ELLER ERR
Högtalare AV
A S P K _ _ _ 0 OK ELLER ERR
Bild i bild : NERE TILL HÖGER
P I N P _ _ 1 1 OK ELLER ERR
Bild i bild : NERE TILL VÄNSTER
VAL AV STARTBILD: Ingen
I M S I _ _ _ 3 OK ELLER ERR
Monitor ut AV
M O U T _ _ _ 0 OK ELLER ERR
Monitor ut PÅ
M O U T _ _ _ 1 OK ELLER ERR
Auto Avstängning : INGEN ANVÄNDNING
A P O W _ _ _ 0 OK ELLER ERR
Auto Avstängning : ANVÄNDNING
A P O W _ _ _ 1 OK ELLER ERR
Språk
A O U T _ _ _ 1 OK ELLER ERR
Val (2)
Lamptid kvar (i procent)
FLU
0:AV, 1:PÅ, 2:OMFÖRSÖK,
3:VÄNTAR, 4:LAMPFEL
Bilaga
Anm
• Om ett understreck (_) visas i parameterkolumnen, mata in ett mellanslag. Om en asterisk (*) visas, ange ett värde
inom det område som visas i parentesen under KONTROLLINNEHÅLL.
• *1 FINSYNK kan endast ställas in i det visade RGB-läget.
• *2 Kommandot KONTROLL AV SERIENR. används för avläsning av det 12-siffriga serienumret.
-91
Specifikationer för fjärrkontrollens kabelanslutning
Specifikationer för fjärrkontrollens kabelingång
• ø3,5 mm minijack
• Externt: +5 V (1 A)
• Internt: JORD
Funktions- och överföringskoder
SYSTEMKOD
DATAKOD
EXTERN KOD
KONTROLLINNEHÅLL
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15
ON
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
OFF
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
VOLUME +
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
VOLUME –
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
MUTE
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
MENU
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
KEYSTONE
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
BLACK SCREEN 1
0
1
1
0
1
0
0
1
ENTER
1
0
1
1
0
1
1
1
RESIZE
1
0
1
1
0
0
1
UNDO
1
0
1
1
0
1
FREEZE
1
0
1
1
0
ENLARGE (+)
1
0
1
1
ENLARGE (–)
1
0
1
1
SYSTEMKOD
1
0
1
1
C5
C6
0
*
DATAKOD
EXTERN KOD
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15
AUTO SYNC
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
GAMMA
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
PinP
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
BACK
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
FORWARD
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
BREAK TIMER
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
INPUT 1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
INPUT 2
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
INPUT 3
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
INPUT 4
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
Funktionskod för fjärrkontroll med sladd
LSB
C1
SYSTEMKOD
KONTROLLINNEHÅLL
MSB
DATAKOD
*
*
*
*
*
*
C13
C14
C15
*
1
0
• Systemkoderna C1 till C5 är fixerade till “10110”.
• Koderna C14 och C15 är bekräftelesbitar för omvändning, där “10” anger “Fram” och “01” anger “Bak”.
Signalformat för Sharp fjärrkontroll
Överföringsformat: 15-bitars format
D
D
D
D
D
D
67,5 ms
D
D
D
D
D
D
D
67,5 ms
Utsignalens vågform: Pulsplaceringmodulering används för utsignalen
t
T1
T0
“1”
“0”
26.4 µs
“0”
“0”
“0”
“1”
“0”
t
D
• t = 264 µs
• T0 = 1,05 ms
• T1 = 2,10 ms
• Bärpulsfrekvens = 455/12 kHz
• Pulsförhållande = 1:1
Styrkod för överföring
15 bit
C1
C2
C3
C4
Systemadress
D till D gemensam databit
-92
C5
C6
Exempel på omvänd D till D
C7
C8
C9
C10
Databit för funktionskod
C11
C12
C13
Dataexpansion
Omvänd i D
C14
C15
DataMask avslut
D
D
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
Tabell över datorkompatibilitet
Dator
• Stöd för flera signaler
Horisontal frekvens: 15–126 kHz, Vertikal frekvens: 43–200 Hz*, Pixelklocka: 12–230 MHz
• Kompatibel med synk på grönt och sammansatta synksignaler
• Kompatibel med UXGA och SXGA vid avancerad intelligent komprimering
• Omformateringstekniken AICS (Advanced Intelligent Compression and Expansion System)
Förteckningen anger de lägen som uppfyller VESA-standarden. Projektorn har dock även stöd för andra signaler
än VESA-standardsignaler.
PC/
MAC/
WS
Äkta
640 × 350
720 × 350
640 × 400
720 × 400
VGA
640 × 480
PC
SVGA
XGA
800 × 600
1.024 × 768
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
27,0
31,5
37,9
27,0
31,5
27,0
31,5
37,9
27,0
31,5
37,9
26,2
31,5
34,7
37,9
37,5
43.3
47,9
53,0
61,8
78,5
80,9
100,4
31,4
35,1
37,9
44,5
48,1
46,9
53,7
56,8
64,0
77,2
98,3
102,1
125,6
35,5
40,3
48,4
56,5
58,1
60,0
68,7
73,5
77,2
80,6
98,8
113,2
60
70
85
60
70
60
70
85
60
70
85
50
60
70
72
75
85
90
100
120
150
160
200
50
56
60
70
72
75
85
90
100
120
150
160
200
43
50
60
70
72
75
85
90
96
100
120
140
VESAStandard
Display
PC/
MAC/
WS
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
54,3
64,0
64,1
67,5
75,7
77,3
90,2
54,8
65,9
67,4
64,0
74,6
78,1
80,0
91,1
108,4
64,0
74,7
75,0
81,3
87,5
90,1
93,8
106,3
60
70
72
75
80
85
100
60
72
74
60
70
74
75
85
100
60
52
60
65
70
72
75
85
640 × 480
34,9
67
1.024 × 768
48,4
60,0
60
75
Äkta
✔
1.152 × 864
✔
SXGA
1.152 × 882
✔
1.280
×
1.024
PC
✔
✔
✔
SXGA+ 1.400 ×1.050
Upscale
UXGA
✔
✔
PC/
MAC 13”
PC/
MAC 19”
PC/
MAC 21”
MAC
16”
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
XGA
SXGA 1.280×1.024
80,0
75
800 × 600
832 × 624
SXGA 1.152 × 870
HP (WS)
1.280×1.024
PC (WS)
1.280 × 960
WS
SXGA
1.280×1.024
SGI (WS)
46,8
49,6
68,5
78,1
60,0
85,9
53,5
76,8
60,9
71,9
75
75
75
72
60
85
50
72
66
76
SUN (WS)
Åkta
VGA
1.600
×
1.200
SVGA
1.152 × 900
VESAStandard
Display
✔
✔
Avancerad
intelligent
komprimering
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Intelligent
komprimering
Upscale
✔
✔
Åkta
✔
Avancerad
intelligent
komprimering
Upscale
✔
Avancerad
intelligent
komprimering
* Tillfälliga störningar kan synas med vertikala frekvenser
över 100 Hz om OSD-funktioner är aktiverade.
Anm
• Denna projektor kan kanske inte visa bilder från en bärbar dator i simultanläge (CRT/LCD). Om detta inträffar skall du slå av LCD-skärmen
på datorn och utmata data enbart i läget CRT. Anlita bruksanvisningen som medföljer din bärbara dator angående hur videoläget kan ändras.
• När denna projektor tar emot 640 × 350 VGA-signaler i VESA-format kommer “640 × 400” visas på skärmen.
• När 1.600 × 1.200 VESA-signaler tas emot kan det hända att en del av bilden beskärs eftersom den visas i 1.024 linjer.
Signal
480I
480P
540P
580I
580P
720P
1035I
1080I
1080I
Horisontal frekvencs (kHz)
15,7
31,5
33,8
15,6
31,3
45,0
33,8
33,8
28,1
Bilaga
DTV
Vertikal frekvencs (Hz)
60
60
60
50
50
60
60
60
50
-93
Felsökning
Problem
Ingen bild och inget ljud
eller projektorn startar inte
Kontrollera
• Projektorns nätkabel är inte ansluten till ett eluttag.
• Strömmen till annan ansluten utrustning är av.
• Fel ingångsläge har valts.
• Kablarna är felaktigt anslutna till sidan av projektorn.
• Fjärrkontrollens batterier har tagit slut.
• Den externa utgången har inte valts vid anslutning av en bärbar dator.
• Lampenhetens hölje är felaktigt monterad.
• Kablarna är felaktigt anslutna till bakpanelen på projektorn.
• “Ljusinst.” står i minimilägena.
Sid
17
—
35
18
13
18
87
18
46
• Bildinställningarna är fel.
(Endast videoingång)
• Utrustning ansluten till videoingången är fel inställd.
(Endast INGÅNG 1 och 2)
• Insignalen av typ RGB/komponentsignal är fel inställd.
46
• Justera fokuseringen.
• Projiceringsavståndet ligger utanför fokuseringsavståndet.
(Endast datoringång)
• Utför “Finsynk.”-inställningarna (justering av “Klocka”)
• Utför “Finsynk.”-inställningarna (justering av “Fas”)
• Bildbrus kan uppstå beroende på datorn som används.
28
29
• Inställningen av “Brusred.” (digital brusreducering) är fel.
• Kablarna är felaktigt anslutna till sidan av projektorn.
• Ljudstyrkan står på minimum.
• Indikeringen DÄMPNING visas.
65
18
35
36
• Om bilden är normal beror ljudet på att höljet har “krympt” beroende på
ändringar i rumstemperaturen. Denna påverkar inte projektorns
funktion eller prestanda.
• Se “Underhållsindikatorer”.
—
Ljudet hörs, men ingen
bild visas
66
46
Färgerna är bleka eller dåliga
Bilden är suddig;
brus i bilden
48
48
—
Bilden visas, men inget
ljud hörs
Onormalt ljud hörs ibland
från höljet
Underhållsindikatorn
tänds
Bilden kan inte hämtas in
-94
• Signalen i INPUT 1- eller 2-anslutningen är inte en RGB XGA (1024 ×
768) signal. Bilder kan inte inhämtas om bildsignalen är av en annan
typ än denna.
83
67
Felsökning
Problem
Kontrollera
• Signalen från INGANG 1 eller 2 är inställd på en upplösning som
överstiger SXGA.
Bild i bild fungerar
• Signalen från INGANG 1 eller 2 består av komponentsignaler (480I,
inte
540P, 580I, 580P, 480P, 720P, 1035I eller 1080I).
• Signalen från INGANG 1 eller 2 är inställd på
radsprångsavsökningsläget då RGB-signaler tas emot.
• Tangentlåsnivån har aktiverats.
Strömmen kan inte slås på
Alla tangenter är låsta när Tangentlåsnivå står på Nivå B. Om
eller av med Strömtangenter
Tangentlåsnivå står på Nivå A, fungerar endast tangenterna INPUT,
på projektorn
VOL och MUTE.
• Ändra insignalens inställning.
Bilden är grön från INGÅNG 1
eller 2 KOMPONENT
Sid
57
71
46
Bilden är för rosa (inget grönt)
från INGÅNG 1 eller 2 RGB
Bilden är mörk
Bilden är för ljus eller
vitaktig
Volymtangenterna (VOL)
på projektorn fungerar inte
Ingen svarskod kan tas
emot vid ett försök att
manövrera projektorn med
hjälp av RS-232Ckommandon från en dator i
standbyläge.
• Lampbytesindikatorn (LAMP) blinkar rött. Byt ut lampan.
83
• Bildinställningarna är fel.
46
Volymtangenterna (VOL) fungerar inte när: (pröva att använda VOL+/–
på fjärrkontrollen)
• menyn visas
• linsmenyn visas
• när Bild i bild används
• bilden har förstorats (till mer än dubbelt format)
• en punktupplösning som är större än panelens upplösning används.
• Vid överföring av RS-232C-kommandon från en dator i
standbyläge tar det upp till 30 sekunder innan datorn tar emot
svarskoden. Ställ därför in datorns väntetid för svarskod på
minst 30 sekunder.
—
89
Bilaga
-95
Om du behöver hjälp från SHARP
Om du stöter på problem under uppsättningen eller användning av projektorn, bör du först försöka
lösa problemet enligt anvisningarna i avsnittet “Felsökning” på sid 94 och 95. Om bruksanvisningen
inte kan hjälpa dig lösa problemet, bör du kontakta SHARPs följande serviceavdelningar.
USA
Sharp Electronics Corporation
1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277)
[email protected]
http://www.sharplcd.com
Kanada
Sharp Electronics of Canada Ltd.
(905) 568-7140
http://www.sharp.ca
Mexiko
Latinamerika
Sharp Electronics Corporation Mexico
Branch
(525) 716-9000
http://www.sharp.com.mx
Sharp Electronics Corp. Latin American
Group
(305) 264-2277
[email protected]
http://www.siempresharp.com
Tyskland
Sharp Electronics (Europe) GMBH
01805-234675
http://www.sharp.de
Storbritannien
Sharp Electronics (U.K.) Ltd.
0161-205-2333
[email protected]
http://www.sharp.co.uk
Italien
Sharp Electronics (Italy) S.P.A.
(39) 02-89595-1
http://www.sharp.it
Frankrike
Sharp Electronics France
01 49 90 35 40
[email protected]
http://www.sharp.fr
Spanien
Sharp Electronica Espana, S.A.
93 5819700
[email protected]
http://www.sharp.es
Schweiz
Sharp Electronics (Schweiz) AG
0041 1 846 63 11
[email protected]
http://www.sharp.ch
Sverige
Sharp Electronics ( Nordic ) AB
(46) 8 6343600
[email protected]
http://www.sharp.se
-96
Österrike
Sharp Electronics Austria
(Ges.m.b.H.)
0043 1 727 19 123
[email protected]
http://www.sharp.at
Australien
Sharp Corporation of Australia
Pty. Ltd.
1300-135-022
http://www.sharp.net.au
Nya Zeeland
Sharp Corporation of New Zealand
(09) 634-2059, (09) 636-6972
http://www.sharpnz.co.nz
Singapore
Sharp-Roxy Sales (S) Pte. Ltd.
65-226-6556
[email protected]
http://www.sharp.com.sg
Hong Kong
Sharp-Roxy (HK) Ltd.
(852) 2410-2623
[email protected]
http://www.sharp.com.hk
Malaysia
Sharp-Roxy Sales & Service Co.
(60) 3-5125678
UAE
Sharp Middle East Fze
971-4-81-5311
[email protected]
Thailand
Sharp Thebnakorn Co. Ltd.
02-236-0170
[email protected]tcl.global.sharp.co.jp
http://www.sharp-th.com
Korea
Sharp Electronics Incorporated of
Korea
(82) 2-3660-2002
[email protected]
http://www.sharp-korea.co.kr
Indien
Sharp Business Systems (India)
Limited
(91) 11- 6431313
[email protected]
Specifikationer
Produkttyp Lcd-projektor
Modell XG-C50X
Videosystemet NTSC 3,58/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL 60/SECAM/
DTV480I/DTV480P/DTV540P/DTV580I/DTV580P/DTV720P/DTV1035I/DTV1080I
Visningssätt LCD-panel × 3, optisk RGB-slutarmetod
LCD-panel Panelstorlek: 0,99 tum(25,1 mm)(15 [H] × 20 [B] mm)
Antal bildpunkter: 786.432 punkter (1.024 [H] × 768 [V])
Standardobjektiv 1–1,27 × zoomobjektiv, F1,7–2,2, f = 36,5–46,3 mm
Projiceringslampa 250 W lampa (växelström)
Komponentinsignal 15-stifts mini D-subkontakt
(INPUT 1/2) Y: 1,0 Vt-t, negativ synk., 75 Ω avslutad
PB: 0,7 Vt-t, 75 Ω avslutad
PR: 0,7 Vt-t, 75 Ω avslutad
Horisontal upplösning 750 TV-linjer (DTV720P)
Dator-RGB-insignal 15-stifts mini D-subkontakt
(INPUT 1/2) Analog ingång med separat RGB/synk. på grönt: 0–0,7 Vt-t, positive, 75 Ω avslutad
HORISONTAL SYNK.-SIGNAL: TTL-nivå (positiv/negativ)
VERTIKAL SYNK.-SIGNAL: Samma som ovan
Videoinsignal RCA-anslutning: VIDEO, kompositvideo, 1,0 Vt-t, negativ synk., 75 Ω
(INPUT 3) avslutad
S-videoinsignal 4-polig mini-DIN-kontakt
(INPUT 4) Y (luminanssignal): 1,0 Vt-t, negativ synk., 75 Ω avslutad
C (krominanssignal): Signaltopp 0,286 Vt-t, 75 Ω avslutad
Datorns styrsignal (RS-232C) 9-polig mini-DIN-kontakt
Pixelklocka 12–230 MHz
Vertikal frekvens 43–200 Hz*
Horisontal frekvens 15–126 kHz
Ljudinsignal ø3,5 Minijack: AUDIO, 0,5 Vrms, mer än 47 kΩ (stereo)
Ljudutgång 3,0 W (mono)
Högtalarsystem 4 cm × 7 cm
Märkspänning 100–240 V växelström
Ingångsström 3,4 A
Märkfrekvens 50/60 Hz
Strömförbrukning (normalt) 340 W (normalläge) / 290 W (strömbesparingsläge)
Strömförbrukning (standby) Ca 0,8 W (med “Skärm/RS232C” i läget “OFF”)
Värmeförlust 1.280 BTU/timme
Användningstemperatur 41°F till 104°F (+5°C till +40°C)
Förvaringstemperatur –4°F till 140°F (–20°C till +60°C)
Hölje Plast
Infraröd bärvågsfrekvens 38 kHz
Mått (cirka) 15 3⁄8" × 3 7⁄8" × 11 9⁄16" (390 (B) × 99,0 (H) × 294 (D) mm) (endast huvudenheten)
15 1⁄2" × 4 7⁄16" × 11 5⁄8" (393 (B) × 114,0 (H) × 303,2 (D) mm) (justeringsfot och projiceringsdelar ingår)
Vikt (cirka) 11,3 lbs. (5.1 kg)
Medföljande tillbehör Fjärrkontroll, två R-6-batterier, nätkabel för USA, Kanada osv. (11' 10'', 3,6 m), nätkabel för Europa
utom Storbritannien (6', 1,8 m), nätkabel för Storbritannien, Hong Kong och Singapore (6', 1,8 m),
nätkabel för Australien, Nya Zeeland och Oceanien (6', 1,8 m), RGB-kabel (9' 10'', 3 m), USB-kabel
(9' 10'',3 m), Datorljudkabel (9' 10'', 3 m), DIN-D-sub RS-232C-adapter (6 45⁄64", 15 cm), Extra luftfilter,
objektivskydd (medföljer), Cd-skiva med projektorns bruksanvisning och tekniska data,Cd-skiva med
programmet Sharp Advanced Presentation, bruksanvisning, Snabbguidesetikett
Reservdelar Lampenhet (lamp-/hylsmodul) (BQC-XGC50X//1) fjärrkontroll (RRMCGA029WJSA), två R-6-batterier
(format “AA”, UM/SUM-3, HP-7 e.likn.), nätkabel för USA, Kanada etc. (QACCDA010WJPZ), nätkabel
för Europa utom Storbritannien (QACCV4002CEZZ), nätkabel för Storbritannien, Hong Kong och
Singapore (QACCBA012WJPZ), nätkabel för Australien, Nya Zeeland och Oceanien
(QACCL3022CEZZ), RGB-kabel (QCNWGA012WJPZ), USB-kabel (QCNWGA014WJPZ),
Datorljudkabel (QCNWGA013WJPZ), DIN-D-sub RS-232C-adapter (QCNWGA015WJPZ), luftfilter
(PFILDA005WJZZ), objektivskydd (PCAPHA003WJSA), Cd-skiva med projektorns bruksanvisning
och tekniska data (UDSKAA007WJZZ),Cd-skiva med programmet Sharp Advanced Presentation
(UDSKAA005WJN1), bruksanvisning (TINS-A163WJZZ), Snabbguidesetikett
Denna SHARP-projektor använder en LCD-skärm (Liquid Crystal
Display - Flytande kristallskärm). Denna mycket sofistikerade
skärm består av 786.432 pixlar (× RGB) TFT:er (Thin Film Transistors - Tunnfilmstransistorer). Liksom alla avancerade
elektroniska komponenter, t.ex. stora TV-apparater,
videobandspelare och videokameror, finns det vissa acceptabla
Bilaga
* Tillfälliga störningar kan synas med vertikala frekvenser över 100 Hz om OSD-funktioner är aktiverade.
villkor som produkten måste uppfylla.
Denna enhet har en del inaktiva bildpunkter inom en acceptabel
toleransnivå, vilka kan återges som upplysta eller inaktiva punkter
på skärmen. Detta påverkar dock inte bildkvaliteten och enhetens
förväntade livslängd.
Rätt till ändringar förbehålles.
-97
Mått
Enhet: tum (mm)
1/8 (4)
Bakifrån
Sidovy
Ovanifrån
3/16
(5,2)
11 9/16 (294)
8 7/16 (213,8)
Sidovy
1/16
15 3/8 (390)
(1,5)
1/16
2 1/8
1 3/4
(54,5) (44,5)
3 1/8 (80)
(15)
Framifrån
3 7/8 (98,8)
5 (126,5)
9/16
9
1/2
3 15/16 (100,5)
(241,5)
4 3/8 (111,75)
2
15/16
(75)
(7,5)
5/16
4 15/16 (124,5)
2 11/16 (67,5)
Underifrån
M4
4 1/8 (104)
M4
M4
M4
-98
ø 67,5
(1,5)
Ordlista
Autosynk.
Optimerar visade datorbilder genom att automatiskt
justera vissa tekniska karakteristika.
Avancerad intelligent komprimering
Högkvalitativ omformatering av bilder med högre och
lägre upplösning för att passa projektorns naturliga
upplösning.
Bakgrund
En förinställd bild som visas när inte signal matas in.
Bild i bild
Medger pålägg av videobilder på en dataskärmbild för
att på så sätt skapa effektivare presentationer.
Bildförhållande
Förhållande mellan bildens bredd och höjd. Det normala
formatet för en dator- och videobild är 4:3. Det finns
också vissa breda bilder med bildförhållandet 16:9 och
21:9.
C.M.S.
(Color Management System Färghanteringssystem)
Med hjälp av denna funktion kan du individuellt justera
egenskaper hos sex färger (R: Röd, Y: Gul, G: Grön,
C: Cyan, B: Blå, M: Magenta)
Digitalskift
Skiftar enkelt bilden uppåt eller nedåt med tangenterna
', ", när den mottagna bildens OMFORMATERAläge ställts på INRAMNING/BILD, STRÄCKNING eller
SMARTSTRÄCKNING för VIDEO-och DTVingångarna.
Dot by dot
Ett läge som återger bilden med dess originalupplösning.
Fas
Fasskiftning är en ändring av timing för isomorfa signaler med samma upplösning. När fasnivån är felaktig,
uppträder typiskt vågrätt flimmer på den bild som visas.
Färgtemp. (färgtemperatur)
Denna funktion används för att justera
färgtemperaturen i enlighet med den bildtyp som
inmatas i projektorn. Sänk färgtemperaturen för att
skapa varmare, rödaktiga bilder för naturliga hudfärger,
eller höj den för att skapa svalare, blåaktiga och därmed
ljusare bilder.
Gamma
kanter på keystone-bilder och komprimerar bilden inte
bara horisontellt utan även vertikalt för att bevara
bildförhållandet 4:3.
Klocka
Klockjustering används för att justera lodräta störningar
när klocknivån är inkorrekt.
Lösenord
Projektorn kan skyddas med ett lösenord för att
förhindra ändring av inställningarna på menyn “Val (2)”.
Notevision-spärr
En ny takmonterad mekanism som ger stöldskydd och
förbättrad installationsstabilitet.
OMFORMATERA
Med denna funktion kan du modifiera eller anpassa
bildvisningen så att den passar den bildsignal projektorn
tar emot. Du kan välja mellan sex olika inställningar:
NORMAL, FULL, DOT BY DOT, INRAMNING/BILD,
STRÄCKNING och SMARTSTRÄCKNING.
Progressivt läge
Det progressiva läget ger en videobild av högre kvalitet.
Du kan välja mellan tre olika inställningar: 2D
Progressiv, 3D Progressiv och Filmläge.
Smartsträckning
Ett läge som visar bilden i största möjliga format i en
skärm med bildförhållandet 16:9 genom att endast
sträcka ut de omgivande ytorna medan mittendelens
bildförhållande hålls till 4:3.
sRGB
En internationell standard för färgreproduktion som
regleras av IEC (den internationella elektrotekniska
kommissionen). Eftersom den fasta färgytan har
bestämts av IEC ändras färgen enligt DLP så att
bilderna visas i en naturlig färgton baserad på
originalbilden när man skiftar till “sRGB”-läget.
Sträckning
Ett läge som sträcker ut 4:3-bilden horisontellt för
visning i största möjliga format på en 16:9-skärm.
Stöldskydd
Du måste ange samma tangentkod som ställts in under “Keycode” (“Tangentkod”), annars fungerar inte
projektorn även om signaler matas in.
Tangentlåsnivå
Låser tangenterna på projektorn för att undvika
ofrivilliga misstag.
Bilaga
Detta är en bildförbättringsfunktion som sörjer för en
klarare bild genom att göra de mörka delarna av bilden
ljusare utan att påverka de ljusare delarna av bilden.
Du kan välja mellan fyra olika inställningar av gamma:
STANDARD, PRESENTATION, BIOGRAF och SPEL.
Keystone-korrigering
Inramning/bild
Visar en bild med förhållandet 4:3 i största möjliga format (med samma bildförhållande) som kan visas på
en bredbildskärm med förhållandet 16:9
-99
Alfabetiskt index
2D Progressiv ...................................................... 47
3D Progressiv ...................................................... 47
Ångratangent (UNDO) ......................................... 39
Automatisk Avstängning ...................................... 70
Autosök ................................................................ 64
Autosynk.-justering .............................................. 50
Autosynk.-visning ................................................ 50
Bakgrund ............................................................. 68
Bakåttangent (BACK) .......................................... 25
Bärhandtag .......................................................... 10
Batterier ............................................................... 13
Bekräftelsestangent (ENTER) ............................. 42
Bild i bild .............................................................. 57
Bild-i-bild-tangent (PinP) ..................................... 57
Bildförhållande ..................................................... 52
Bildhämtning ........................................................ 67
Brusred. ............................................................... 65
C.M.S. .................................................................. 60
Datorljudkabel ...................................................... 18
Dämpningstangent (MUTE) ................................. 36
Digitalskift ............................................................ 39
DIN-D-sub RS-232C-adapter .............................. 23
DOT BY DOT ....................................................... 52
Extra kablar .......................................................... 14
Färg ...................................................................... 60
Färgst. .................................................................. 61
Färgtemp. (färgtemperatur) ................................. 46
Fas ....................................................................... 48
Filmläge ............................................................... 47
Finsynk. ................................................................ 48
Fjärrkontroll .......................................................... 12
Fjärrkontrollsensor ............................................... 13
FLU ...................................................................... 63
Fokuseringsring ................................................... 28
Framåttangent (FORWARD) ............................... 25
FULL .................................................................... 52
Gammatangent (GAMMA) ................................... 56
Högtalare ............................................................. 63
Höjdjusteringstangent (HEIGHT ADJUST) ......... 27
Ingång 1 (INPUT 1) ............................................. 18
Ingång 2 (INPUT 2) ............................................. 18
Ingång 3 (INPUT 3) ............................................. 20
Ingång 4 (INPUT 4) ............................................. 20
Ingång-tangent (INPUT) ...................................... 34
INPUT 1 – 4 lägen ............................................... 35
INRAMNING/BILD ............................................... 53
Justera bilden ...................................................... 46
Justera datorbilder ............................................... 48
Justera objektivet ................................................. 28
Justerbara fötter ................................................... 27
Justeringstangenter ............................................. 42
Kensington Security-stöldskyddsanslutning ........ 11
Keystonetangent (KEYSTONE) .......................... 38
Keystone-korrigering ........................................... 38
-100
Klocka .................................................................. 48
Lampa .................................................................. 85
Lampbytesindikator (LAMP) ................................ 83
Lamptid kvar ........................................................ 70
Ljudingång 1-,2-anslutning (AUDIO) ................... 18
Ljudingång 3-,4-anslutningar (AUDIO (L/R)) ...... 20
Ljudutgång (AUDIO OUTPUT) ............................ 22
Ljusst. ................................................................... 61
Lösenord .............................................................. 73
Luftfilter ................................................................ 81
Luftuttag ............................................................... 80
Mål ....................................................................... 60
Medföljande tillbehör ........................................... 14
Menytangent (MENU) .......................................... 42
Nätintag ............................................................... 17
Nätkabel ............................................................... 17
Nollställ allt ........................................................... 77
NORMAL .............................................................. 52
Nyans ................................................................... 61
Objektivskydd ...................................................... 10
Omformateringstangent (RESIZE) ...................... 52
OSD-visn. ............................................................ 65
Paustimer-tangent (BREAK TIMER) ................... 59
PDF ........................................................................ 9
PRJ funk. ............................................................. 71
Progressivt läge ................................................... 47
RGB-kabel ........................................................... 18
RS-232C-anslutning ............................................ 23
Signalinformation ................................................. 49
Signaltyp .............................................................. 46
SMARTSTRÄCKNING ......................................... 53
Spara inst. ............................................................ 48
Specialfunktioner ................................................. 49
Spegelvända/upp-och-nedvända bilden ............. 71
sRGB ................................................................... 60
Startbild ................................................................ 68
Status ................................................................... 78
Stillbildstangent (FREEZE) .................................. 54
STRÄCKNING ..................................................... 53
Stöldskydd ........................................................... 75
Strömbesparing ................................................... 69
Strömindikator ...................................................... 34
Strömtangenter .................................................... 34
Svart-skärm-tangent (BLACK SCREEN) ............ 58
Synkroniseringstangent (AUTO SYNC) .............. 50
Takmontering ....................................................... 32
Tangentlåsnivå ..................................................... 71
Temperaturvarningsindikator (TEMP.) ................. 83
Trådlösa presentationsfunktion ........................... 25
USB-anslutning .................................................... 25
USB-kabel ............................................................ 25
Utgång-anslutning (OUTPUT (INPUT 1, 2)) ....... 69
Uttag för fjärrkontrollskabel
(WIRED R/C JACK) ............................................ 26
Välja språk på skärmdisplay ................................ 36
Välj inst. ............................................................... 49
Ventilationsöppningar .......................................... 80
Videosystemet ..................................................... 66
VLU ...................................................................... 63
Volymtangenter (VOL) ......................................... 35
WIRED REMOTE-anslutning,
ingång för fjärrkontrollskabel ............................... 26
Zoomspak ............................................................ 28
Zoomtangenter (ENLARGE) ............................... 55
Bilaga
-101
SHARP CORPORATION