PG-C20XE

Viktig
information
BRUKSANVISNING
Uppställning &
anslutningar
Tillvägagångssätt
Praktiska egenskaper
MODELL
Underhåll &
felsökning
PG-C20XE
LCD-PROJEKTOR
Bilaga
This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC
and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.
Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/
EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.
Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/
336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/
23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.
Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC
med tillæg nr. 93/68/EEC.
Quest’ apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e
73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.
« „ͷًÛÙ·ÛÁ ·ıÙfi ·ÌÙ·ÔÍÒflÌÂÙ·È ÛÙÈÚ ··ÈÙfiÛÂÈÚ Ù˘Ì Ô‰Á„È˛Ì
ÙÁÚ EıÒ˘·˙ÍfiÚ EÌ˘ÛÁÚ 89/336/EOK Í·È 73/23/EOK, ¸˘Ú ÔÈ
Í·ÌÔÌÈÛÏÔfl ·ıÙÔfl ÛıÏÎÁÒ˛ËÁÍ·Ì ·¸ ÙÁÌ Ô‰Á„fl· 93/68/EOK.
Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e
73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.
Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y
73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE.
Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/
23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.
Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/EEC og 73/
23/EEC i endringen 93/68/EEC.
Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset,
joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.
SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.
The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A fuse. Should
the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked
or
and of the same rating as
above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.
Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.
In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the
mains plug and fit an appropriate type.
DANGER:
The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in
a safe manner.
Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious
electric shock may occur.
To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:
IMPORTANT:
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:
Blue: Neutral
Brown: Live
As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings
identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
• The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.
• The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red.
Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug.
Before replacing the plug cover make sure that:
• If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
• The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.
IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
The supplied CD-ROM contains operation instructions in English, German, French, Swedish, Spanish, Italian,
Dutch, Chinese, Korean and Arabic. Carefully read through the operation instructions before operating the LCD
projector.
Die mitgelieferte CD-ROM enthält Bedienungsanleitungen in Englisch, Deutsch, Französisch, Schwedisch,
Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Chinesisch, Koreanisch und Arabisch. Bitte lesen Sie die
Bedienungsanleitung vor der Verwendung des LCD-Projektors sorgfältig durch.
Le CD-ROM fourni contient les instructions de fonctionnement en anglais, allemand, français, suédois,
espagnol, italien, néerlandais, chinois, coréen et arabe. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de faire
fonctionner le projecteur LCD.
Den medföljande CD-ROM-skivan innehåller bruksanvisningar på engelska, tyska, franska, svenska, spanska,
italienska, holländska, kinesiska, koreanska och arabiska. Läs noga igenom bruksanvisningen innan projektorn
tas i bruk.
El CD-ROM suministrado contiene instrucciones de operación en inglés, alemán, francés, sueco, español,
italiano, holandés, chino, coreano y árabe. Lea cuidadosamente las instrucciones de operación antes de utilizar
el proyector LCD.
Il CD-ROM in dotazione contiene istruzioni per l’uso in inglese, tedesco, francese, svedese, spagnolo, italiano,
olandese, cinese, coreano e arabo. Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima di usare il proiettore LCD.
De meegeleverde CD-ROM bevat handleidingen in het Engels, Duits, Frans, Zweeds, Spaans, Italiaans,
Nederlands, Chinees, Koreaans en Arabisch. Lees de handleiding zorgvuldig door voor u de LCD projector in
gebruik neemt.
Läs noga denna bruksanvisning innan LCD-projektorn tas i bruk.
Viktig
information
BRUKSANVISNING
SVENSKA
VIKTIGT
För hjälp vid förlust eller stöld av denna LCD-projektor
bör du anteckna och noga förvara serienumret som
återfinns på projektorns undersida. Kontrollera noga
att samtliga föremål som står förtecknade i listan
“Medföljande tillbehör” på sidan 11 återfinns i paketet
innan det kastas.
Modell Nr.: PG-C20XE
Serie Nr.:
VARNING:
Apparaten avger starkt ljus. Akta ögonen och titta aldrig direkt in i ljusstrålen. Se noga
till att barn aldrig tittar direkt in i ljusstrålen.
VARNING:
För att undvika brand och elektrisk stöt skall vätskor och dylikt inte förvaras i närheten
av projektorn.
OBSERVERA:
För att minska risken för elektriska stötar från apparaten får apparathöljet inte öppnas.
Det finns inga delar inuti som konsumenten kan reparera. Reparationer får endast
utföras av kvalificerad personal.
VARNING:
Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten orsaka störningar på
radiomottagningen, i vilket fall användaren kan behöva vidta motåtgärder.
1
VARNING:
Viktig
information
Kylfläkten i denna projektor fortsätter att snurra i cirka 90 sekunder efter att projektorn slagits av. Under normal
drift ska projektorn alltid slås av med tangenten ON/OFF på projektorn eller POWER på fjärrkontrollen. Kontrollera
sedan att kylfläkten stannat innan nätkabeln kopplas ur.
UNDER NORMAL DRIFT FÅR PROJEKTORN ALDRIG SLÅS AV GENOM ATT KOPPLA UR NÄTKABELN. DETTA
KAN FÖRKORTA LAMPANS LIVSLÄNGD.
Att observera angående lampbyte
Se “Byte av projektorlampan” på sidorna 40 och 41.
LAMP REPLACEMENT CAUTION
BEFORE REMOVING THE SCREW, DISCONNECT POWER CORD.
HOT SURFACE INSIDE. ALLOW 1 HOUR TO COOL BEFORE
REPLACING THE LAMP. REPLACE WITH SAME SHARP LAMP
UNIT TYPE BQC-PGC20X // 1 ONLY. UV RADIATION : CAN CAUSE
EYE DAMAGE. TURN OFF LAMP BEFORE SERVICING.
MEDIUM PRESSURE LAMP : RISK OF EXPLOSION.
POTENTIAL HAZARD OF GLASS PARTICLES IF LAMP HAS
RUPTURED. HANDLE WITH CARE. SEE OPERATION MANUAL.
PRECAUTIONS A OBSERVER LORS DU
REMPLACEMENT DE LA LAMPE.
DEBRANCHER LE CORDON D’ALIMENTATION AVANT DE RETIRER LES VIS.
L’INTERIEUR DU BOITIER ETANT EXTREMEMENT CHAUD, ATTENDRE 1 HEURE
AVANT DE PROCEDER AU REMPLACEMENT DE LA LAMPE.
NE REMPLACER QUE PAR UNE LAMPE SHARP DE TYPE BQC- PGC20X //1.
RAYONS ULTRAVIOLETS : PEUVENT ENDOMMAGER LES YEUX.
ETEINDRE LA LAMPE AVANT DE PROCEDER A L’ENTRETIEN.
LAMPE A MOYENNE PRESSION : RISQUE D’EXPLOSION. DANGER POTENTIEL
DE PARTICULES DE VERRE EN CAS D’ECLATEMENT DE LA LAMPE.
A MANIPULER AVEC PRECAUTION, SE REPORTER AU MODE D’EMPLOI.
USER SERVICE SCREW
VIS POUR ENTRETIEN PAR L’UTILISATEUR
ATT OBSERVERA VID LAMPBYTE
KOPPLA UR NÄTKABELN INNAN SKRUVEN AVLÄGSNAS. HETA YTOR INUTI. LÅT ENHETEN SVALNA I
MINST 1 TIMME FÖRE LAMPBYTE. BYT ENDAST UT MOT SAMMA LAMPENHET BQC-PGC20X//1 FRÅN
SHARP. UV-STRÅLNING: KAN ORSAKA SYNSKADOR. SLÅ AV LAMPAN FÖRE BYTE. LAMPA AV
MEDELTRYCK: RISK FÖR EXPLOSION. RISK FÖR SKÄRSÅR FRÅN GLASBITAR OM LAMPAN SPRUCKIT.
HANTERA MED FÖRSIKTIGHET. SE BRUKSANVISNINGEN.
ANVÄNDARENS SERVICESKRUV
2
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Viktig
information
OBSERVERA: Läs dessa föreskrifter innan du använder projektorn för första gången och
spara dem för framtida bruk.
För din egen säkerhets skull och för en lång användning av projektorn, läs och lägg nedanstående “viktiga
säkerhetsföreskrifter” på minnet före apparatens användning.
Den här projektorn har utvecklats och tillverkats för att kunna säkerställa din personliga säkerhet. FELAKTIG
HANTERING KAN MEDFÖRA RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ELLER BRAND. För att inte sätta de
säkerhetsanordningar som byggts in i denna LCD-projektor ur spel, måste följande grundregler beaktas vid
installering, användning och underhåll.
1. Drag ur LCD-projektorns stickkontakt före rengöring.
2. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sådana av
sprejtyp. Rengör med en fuktig trasa.
3. Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av
projektorns tillverkare då dessa kan innebära fara.
4. Använd inte denna projektor i närheten av vatten, nära
badkar, tvättfat, diskbänk, tvättmaskin, i fuktiga utrymmen,
bredvid simbassäng eller dylikt. Spill aldrig någon vätska
i projektorn.
5. Ställ inte projektorn på ett instabilt underlag. Projektorn
kan falla och allvarligt skada barn eller vuxna och/eller
själv gå sönder.
6. Vägg- eller takmontering—Projektorn får endast
monteras enligt tillverkarens rekommendationer.
7. Projektor och annan utrustning på
rullbord måste flyttas med största
försiktighet. Plötsliga stopp eller
ojämt underlag kan få rullbordet
med utrustning att tippa över.
8. Ventilationsöppningarna får inte övertäckas med duk eller
dylikt och hålen på undersidan får inte blockeras.
Springorna och hålen i projektorns hölje är till för
ventilation samt för att säkra projektorns drift och hindra
den från att överhettas. Dessa springor får inte blockeras
eller övertäckas.
9. Projektorn får inte placeras ovanpå element eller annan
värmekälla. Projektorn får inte installeras i skåp eller i en
bokhylla, om inte tillräcklig ventilation kan erhållas.
10. Projektorn får endast drivas med spänningskälla angiven
på märkningsskylten. Om du är osäker på vilken spänning
som råder där projektorn skall användas, fråga
återförsäljaren eller lokal elleverantör.
11. Placera ingenting på nätsladden. Placera inte projektorn
så att man lätt trampar eller snubblar på sladden.
12. Följ alla varningar och instruktioner som finns angivna på
projektorn.
13. För att skydda projektorn från skada (tex vid åska) när
den inte används, bör stickkontakten dragas ur
vägguttaget. Detta för att undvika skada som kan inträffa
vid strömrusningar om blixten skulle slå ned.
14. Överbelasta inte vägguttag och förlängningssladdar då
detta kan orsaka brand eller elektriskt stöt.
15. Inga främmande föremål får stoppas in i projektorn genom
höljets springor då högspänningskomponenter kan
vidröras med risk för kortslutning, brand eller elektrisk
stöt.
16. Försök inte att reparera projektorn själv. Om höljet öppnas
eller
avlägsnas,
blottas
delar
med
högspänningskomponenter. Överlåt alla servicearbeten
till en kvalificerad servicetekniker.
3
17. Drag ur stickkontakten och vänd dig till en kvalificerad
servicetekniker i följande fall:
a. Stickkontakten eller nätsladden är skadad.
b. Vätska har spillts på eller i projektorn.
c. Projektorn har utsatts för regn eller fukt.
d. Om projektorn inte fungerar normalt, även om alla
angivna anvisningar har följts till punkt och pricka.
Gör endast de inställningar som anges i
bruksanvisningen eftersom felaktig justering av
övriga kontroller kan orsaka skada, som ofta kräver
omfattande reparationsarbeten av en kvalificerad
servicetekniker för att kunna återställa projektorn
till sitt ursprungliga skick.
e. Projektorn har fallit i golvet eller höljet har skadats.
f. Projektorn bär sig underligt åt, vilket ofta är ett
tecken på behov av service.
18. Om reservdelar behövs, se till att serviceteknikern
använder endast av tillverkaren godkända delar med
samma egenskaper som originaldelarna. Delar med
felaktiga värden kan medföra brand, elektriska stötar eller
annan fara.
19. Denna LCD-projektor är försedd med en av följande
kontakttyper. Om kontakten ej passar i vägguttaget ska
du kontakta en elektriker.
Använd aldrig en kontakt som kan tänkas vara osäker.
a. Nätkontakt av tvåledningstyp.
b. Jordad nätkontakt av treledningstyp med
jordanslutning.
Denna kontakt passar bara i ett jordat vägguttag.
Egenskaper
1. AVANCERAD KOMPATIBILITET MED WORKSTATIONS OCH
PERSONDATORER AV HÖG KLASS
L
H
Viktig
information
Kompatibel med upp till 85 Hz vertikal repetitionsfrekvens samt signalen Sync on Green och
sammansatt synksignal för användning med ett brett utbud av persondatorer och workstations
av hög klass. (sidan 12)
X
2. 3D DIGITAL LIKFORMIGHET
Försedd med ny 3D digital likformighetsteknik för en klarare, mera enhetlig bild.
3. AKTIV DIGITAL KEYSTONE-KORRIGERING
Korrigerar keystone-förvrängning som uppstår när den projicerade bilden inte är vinkelrät mot
duken. Denna metod sörjer för såväl horisontell som vertikal korrigering, vilket bevarar det
ursprungliga bildformatet 4:3 och eliminerar tagglinjer. (sidan 20)
4. LÄTTANVÄNT ANVÄNDARGRÄNSSNITT (GUI)
Ett menysystem i flera färger medger enkel bildjustering. (sidan 23)
5. AUTOMATISK SYNKRONISERINGSTEKNIK FÖR AUTOMATISK
BILDPERFEKTION
Utför automatiskt alla nödvändiga justeringar för att få perfekt synkroniserade datorbilder. (sidan
28)
6. INTELLIGENT KOMPRIMERING OCH EXPANSION
Genom att använda intelligent teknologi för formatändringar, kan denna projektor visa detaljbilder med både högre och lägre
upplösning utan att kompromissa beträffande kvaliteten. (sidan 33)
7. FUNKTION FÖR GAMMAKORRIGERING
Sörjer för klarare bilder med mörkersynkronisering och kontrastjustering i enlighet med bilden och ljusstyrkan i rummet. Tre
gammainställningar kan användas. (sidan 32)
8. FUNKTION FÖR STRÖMBESPARING
Denna funktion reglerar mängden ljus som projiceras. Välj “ON” eller “OFF” för att sänka eller höja ljusstyrka, strömförbrukning
och fläktbuller. (sidan 35)
9. XGA-UPPLÖSNING FÖR PRESENTATIONER MED HÖG UPPLÖSNING
Med sin XGA-upplösning (1.024 ⳯ 768) kan projektorn visa mycket detaljerad presentationsinformation.
10. KOMPATIBEL MED SXGA
Bilder med upplösningen SXGA (1.280 ⳯ 1.024) omformateras till 1.024 ⳯ 768 för fullskärmsvisning.
4
Innehåll
Viktig
information
Viktig information
Uppställning &
anslutningar
Viktiga säkerhetsföreskrifter ……………………
Egenskaper …………………………………………
Innehåll ………………………………………………
Bruksföreskrifter …………………………………
Framtagning av PDF-bruksanvisningar
(för Windows och Macintosh) ………………
Delarnas benämning ………………………………
Praktiska egenskaper
3
4
5
6
7
8
Uppställning & anslutningar
Medföljande tillbehör …………………………… 11
Anslutning av projektorn ………………………… 12
Stillbildsfunktion …………………………………
Förstoring av digital bild …………………………
Gammakorrigering ………………………………
Val av bildvisningsläge …………………………
Kontroll av ingångssignal
och lampans brukstid …………………………
Automatisk avstängning av projektorn ………
Val av en bakgrundsbild …………………………
Funktion för strömbesparing ……………………
Funktion för spegelvänd/upp-och-nedvänd
bild ………………………………………………
Justering av specialfunktion ……………………
30
31
32
33
34
34
35
35
36
36
Underhåll & felsökning
Tillvägagångssätt
Bilaga
Underhåll &
felsökning
Praktiska egenskaper
Tillvägagångssätt
Grundläggande tillvägagångssätt ………………
Uppställning av duken ……………………………
Att styra den trådlösa musen med
fjärrkontrollen …………………………………
Användning av GUI-menyskärmen
(grafiskt användargränssnitt) ………………
Val av skärmspråk …………………………………
Val av videoingångssystem
(enbart läget INGÅNG 2 eller 3) ……………
Bildjusteringar ……………………………………
Justeringar för datorbilder
(enbart läget INGÅNG 1) ……………………
Inställning av automatisk synkronisering ……
Justering av datorbilden ………………………
5
16
18
Underhåll av luftfilter ……………………………
Lampa och indikatorer för underhåll …………
Byte av projektorlampan …………………………
Användning av Kensington-låset ………………
Felsökning …………………………………………
37
39
40
42
42
21
23
26
26
27
28
28
29
Bilaga
Fastsättning av objektivskyddet ………………
Tilldelning av anslutningsstift …………………
Tekniska data för porten RS-232C ……………
Tabell över datorkompatibilitet …………………
Tekniska data ………………………………………
Mått …………………………………………………
Ordlista ………………………………………………
Alfabetiskt index …………………………………
43
44
45
47
48
49
50
51
Bruksföreskrifter
Det föreligger risk för skärskador om lampan spricker. Låt en auktoriserad Sharp
LCD-projektorhandlare eller en serviceverkstad utföra lampbytet om detta skulle
inträffa.
Se “Byte av projektorlampan” på sidorna 40 och 41.
C AUT I ON
Viktig
information
Att observera angående lampenheten
OBSERVERA
A T T E NT I ON
BQC-PGC20X //1
Angående projektorns uppställning
Ⳮ35˚C
Ⳮ5˚C
För att behöva minimalt servicearbete och försäkra en fortsatt hög bildkvalitet
rekommenderar SHARP att projektorn installeras på ett ställe som ej utsätts för
fukt, damm och cigarrettrök. Om projektorn används i sådana miljöer behöver
objektivet och filtret rengöras (eller filtret bytas ut) oftare, och en intern rengöring
kan bli nödvändig. Användning i dessa slags miljöer förkortar dock inte projektorns
livslängd så länge den rengörs regelbundet. Intern rengöring bör endast utföras
av en auktoriserad Sharp LCD-projektorhandlare eller en serviceverkstad.
• Utsätt inte projektorn för alltför höga eller låga temperaturer.
Brukstemperatur: Ⳮ5°C till Ⳮ35°C
Förvaringstemperatur: ⳮ20°C till Ⳮ60°C
Vid användning
• Märket som visas till vänster gör användaren uppmärksam på en del av
projektorn som avger hög värme under användning.
• Luftuttaget, lamphuslocket och de omkringliggande delarna kan bli väldigt
heta under användning. Vidrör aldrig dessa delar förrän de hunnit svalna
ordentligt.
• Se till att det förekommer ett utrymme på minst 10 cm mellan kylfläkten
(luftuttaget) och närmaste vägg eller föremål.
• En skyddsanordning slår automatiskt av projektorlampan om kylfläkten
blockeras. Detta tyder inte på fel. Koppla bort projektorns nätkabel från
vägguttaget och vänta i minst 10 minuter. Anslut sedan nätkabeln på nytt.
Projektorn bör då fungera som vanligt.
Temperaturövervakningsfunktion
Meddelandet “TEMP.” dyker upp i bildens nedre vänstra hörn om projektorn
börjar överhettas p.g.a. uppställningsproblem eller ett smutsigt luftfilter. Om
temperaturen därefter fortsätter att stiga slocknar lampan,
temperaturvarningsindikatorn på projektorn börjar blinka och strömmen slås
sedan av efter en kylperiod på 90 sekunder. Vi hänvisar till anvisningarna under
“Lampa och indikatorer för underhåll” på sidan 39 för ytterligare upplysningar.
• Kylfläkten reglerar den interna temperaturen och dess funktion kontrolleras automatiskt.
Ljudet från fläkten kan variera under användning p.g.a. växlingar i fläkthastigheten.
Lampövervakningsfunktion
Meddelandet “LAMP” dyker upp i bildens nedre vänstra hörn som ett tecken på
att lampan bör bytas när projektorn slås på då lampan använts i minst 900 timmar.
Se sidorna 40 och 41 för detaljer om lampbyte. Om lampan använts i runt 1.000
timmar slås strömmen av automatiskt och projektorn ställs i beredskapsläget. Vi
hänvisar till anvisningarna under “Lampa och indikatorer för underhåll” på sidan
39 för ytterligare upplysningar.
6
Framtagning av PDF-bruksanvisningar (för Windows och Macintosh)
Viktig
information
Bruksanvisningar för PDF på flera språk förekommer på din CD-ROM. För att kunna använda dessa anvisningar
måste du installera Adobe Acrobat Reader i din persondator (Windows eller Macintosh). Om du ännu inte har
installerat Acrobat Reader, kan du nerladda den från Internet (http://www.adobe.com) eller installera den från CDROM-skivan.
Installation av Acrobat Reader från din CD-ROM-skiva
För Windows:
För Macintosh:
1 Sätt in CD-ROM-skivan i din CD-ROM-drivenhet.
1 Sätt in CD-ROM-skivan i din CD-ROM-drivenhet.
2 Dubbelklicka på ikonen “My Computer”.
2 Dubbelklicka på ikonen “CD-ROM”.
3 Dubbelklicka på drivenheten “CD-ROM”.
3 Dubbelklicka på mappen “manuals”.
4 Dubbelklicka på mappen “manuals”.
4 Dubbelklicka på mappen “acrobat”.
5 Dubbelklicka på mappen “acrobat”.
5 Dubbelklicka på mappen “mac”.
6 Dubbelklicka på mappen “windows”.
6 Dubbelklicka på önskat installationsprogram och
följ sedan anvisningarna på skärmen.
7 Dubbelklicka på önskat installationsprogram och
följ sedan anvisningarna på skärmen.
För andra operativsystem:
Nerladda Acrobat Reader från Internet (http://www.adobe.com).
För andra språk:
Om du vill använda Acrobat Reader för språk utöver de som inkluderas på CD-ROM-skivan, kan du ladda ner lämplig version
från Internet.
Framtagning av PDF-anvisningarna
För Windows:
För Macintosh:
1 Sätt in CD-ROM-skivan i din CD-ROM-drivenhet.
1 Sätt in CD-ROM-skivan i din CD-ROM-drivenhet.
2 Dubbelklicka på ikonen “My Computer”.
2 Dubbelklicka på ikonen “CD-ROM”.
3 Dubbelklicka på drivenheten “CD-ROM”.
3 Dubbelklicka på mappen “manuals”.
4 Dubbelklicka på mappen “manuals”.
4 Dubbelklicka på mappen “pg-c20xe”.
5 Dubbelklicka på mappen “pg-c20xe”.
5 Dubbelklicka på språket (mappnamnet) som du
vill titta på.
6 Dubbelklicka på språket (mappnamnet) som du
vill titta på.
7 Dubbelklicka på pdf-filen “c20” för att tillgå
projektorns anvisningar.
6 Dubbelklicka på pdf-filen “c20” för att tillgå
projektorns anvisningar.
7 Dubbelklicka på pdf-filen.
8 Dubbelklicka på pdf-filen.
• Om den önskade pdf-filen inte kan öppnas genom att dubbelklicka med musen, ska du först starta Acrobat Reader och
sedan specificera önskad fil med menyn “File”, “Open”.
• Läs filen “readme.txt” på CD-ROM-skivan för viktig information om CD-ROM-skivan som ej förekommer i denna bruksanvisning.
7
Delarnas benämning
Projektor
Viktig
information
Numren intill delarnas namn anger sidorna i denna bruksanvisning som ger en närmare förklaring.
Sedd framifrån och ovanifrån
Strömbrytare (ON/OFF)
16
Strömindikator
16
ON/OFF
39
Indikator för lampbyte
39
Temperaturvarningsindikator
28
23
Synkronisering/införingstangent
(AUTO SYNC/ENTER)
LAMP
POWER
TEMP.
KEYSTONE
Ingångsväljare/
återgångstangent
(INPUT/BACK)
17
23
Keystone/justeringstangenter
(KEYSTONE∂/ƒ)
20
23
23
Menytangent (MENU)
Zoomratt
17
37
Luftfilter/Kylfläkt (Luftintag)
Fokusratt (FOCUS)
17
Kylfläkt (Luftuttag)
6
22
Fjärrkontrollsensor
19
43
Ögla för
objektivskyddets rem
INPUT
BACK
Fotfrigörare
AUTO SYNC
ENTER
MENU
Högtalare
Sedd från sidan och bakifrån
INPUT 2
INPUT 3
S-VIDEO
VIDEO
42
Uttag för Kensington
Security Standard
12
Nätintag
22
Fjärrkontrollsensor
AUDIO INPUT
(S-VIDEO, VIDEO INPUT)
L
R
RS-232C
INPUT 1
AUDIO
COMPUTER
OUTPUT (INPUT 1)
AUDIO
COMPUTER
Datorutgång för ingång 1
(HD 15) (COMPUTER OUTPUT
för INPUT 1)
S-videoingång 2 (S-VIDEO
INPUT 2) (4-stiftig Mini DIN)
13
Videoingång 3
(VIDEO INPUT 3, RCA)
13
14
Ljudutgång för ingång 1
(3,5 mm stereominikontakt)
(AUDIO OUTPUT för INPUT 1)
Ljudingångar
(AUDIO INPUT, RCA)
13
12
Datoringång 1 (HD 15)
(COMPUTER INPUT 1)
Porten RS-232C
(9-stiftig Mini DIN)
15
12
Ljudingång 1
(3,5 mm stereominikontakt)
(AUDIO INPUT 1)
8
Delarnas benämning
Viktig
information
Fjärrkontroll
Sedd framifrån
Mus- (∂/ƒ)/
Justerings- (∂/ƒ)
tangenter
Sedd bakifrån
22
23
22
Mustangent (©)
22 Vänsterklick/
återgångstangent
23 (L-CLICK/BACK)
Mustangent (ß)
22
16
Strömbrytare
(POWER)
Tangenten MOUSE
22
22
23
Högerklick/
Införingstangent
(R-CLICK/ENTER)
Stillbildstangent
(FREEZE)
30
31
Förstoringsknapp
(ENLARGE)
Menytangent
(MENU)
23
28
Synkroniseringstangent
(AUTO SYNC)
Ingångsväljare
(INPUT)
17
17
AV Dämpningstangent
(AV MUTE)
Keystone-tangenter
(KEYSTONE)
20
33
Omformateringstangent
(RESIZE)
Volymtangenter
(VOL Ⳮ/ⳮ)
17
32
Gammatangent
(GAMMA)
Att öppna locket
Lock
Isättning av batterier
1
•
•
•
•
•
9
Tryck på fliken och lyft
upp batterilocket i pilens
riktning.
2
Sätt i två batterier av
storlek AAA med polerna
ⴐ och ⴑ vända enligt
märkena i batterifacket.
3
För in flikarna på ändan
av batterilocket i
skårorna och tryck
sedan locket på plats.
Torka av fjärrkontrollen omedelbart om den råkar bli våt.
Undvik hög värme och luftfuktighet.
Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas en längre tid.
Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.
Det finns vissa operationer som enbart kan styras med fjärrkontrollen. Hantera den därför ytterst varsamt.
Uppställning & anslutningar
Uppställning &
anslutningar
10
Medföljande tillbehör
Fjärrkontroll
Uppställning &
anslutningar
Två batterier av storlek AAA
Nätkabel
För Europa, Hong Kong och Singapore
(För Europa, utom Storbritannien)
För Australien, Nya Zeeland och Oceanien
(För Storbritannien, Hong Kong och
Singapore)
• Formen på vägguttag varierar från land till land. Använd en nätkabel som passar vägguttaget i landet där enheten används.
Datorkabel RGB
Datorljudkabel
Kabeln DIN-D-sub RS-232C
Fjärrkontrollmusens mottagare
Muskontrollkabel PS/2
Muskontrollkabel USB
Extra luftfilter
Objektivskydd
Objektivskyddets
rem
CD-ROM-skiva
Bruksanvisning för
LCD-projektor
11
Snabbvägledning för projektorn
Anslutning av projektorn
Anslutning av nätkabeln
Anslut den medföljande nätkabeln till nätintaget på projektorns baksida.
Nätkabel
Uppställning &
anslutningar
OBSERVERA
• Tryck in nätkabeln i vägguttaget ordentligt.
• Formen på vägguttag varierar från land till land. Använd en nätkabel som passar vägguttaget i landet där enheten används.
Anslutning av projektorn till datorn
Du kan ansluta din projektor till en persondator för visning av fullfärgs datorbilder.
Anslutning till en dator med standard 15-stiftig ingång
Datorkabel RGB
Datorljudkabel
1 Anslut den ena ändan av den medföljande datorkabeln
RGB till ingången COMPUTER INPUT 1 på projektorn.
2 Anslut den andra ändan till monitorutgången på datorn.
Fäst kontakterna ordentligt genom att dra åt
vingskruvarna.
3 För att använda det inbyggda ljudsystemet ska den ena
ändan av den medföljande datorljudkabeln anslutas till
ingången AUDIO INPUT 1 på projektorn.
4 Anslut den andra ändan till ljudutgången på datorn.
OBSERVERA
• Kontrollera att både projektorn och datorn är avslagen före
anslutning. Slå först på projektorn efter att alla anslutningar
utförts. Datorn ska alltid slås på allra sist.
RS-232C
INPUT 1
AUDIO
COMPUTER
OUTPUT (INPUT 1)
AUDIO
COMPUTER
• Läs noggrant igenom persondatorns bruksanvisning.
• Vi hänvisar till “Tabell över datorkompatibilitet” på sidan 47 för
en lista över datorsignaler som är kompatibla med projektorn.
Om du använder andra datorsignaler än de som räknas upp,
kan det hända att vissa funktioner inte fungerar.
• En Macintosh-adapter kan behövas för vissa Macintosh-datorer.
Kontakta närmaste auktoriserade Sharp LCD-projektorhandlare
eller en serviceverkstad.
12
Anslutning av projektorn
Anslutning till andra kompatibla datorer
En separat kabel kan behövas vid anslutning av projektorn till en kompatibel dator utöver en IBM-PC (VGA/SVGA/
XGA/SXGA) eller en Macintosh (t.ex. Workstation). Rådfråga din handlare.
• Anslutning av en dator utöver de rekommenderade typerna kan orsaka skador på projektorn, datorn eller både och.
Funktionen “Plug and Play”
Uppställning &
anslutningar
• Denna projektor är kompatibel med VESA-normen DDC 1/DDC 2B. Projektorn och en dator kompatibel med
VESA DDC kommunicerar sina respektive inställningskrav och medger därmed snabb och enkel uppställning.
• Vid användning av funktionen “Plug and Play” ska du slå på projektorn först och den anslutna datorn allra sist.
• Funktionen DDC Plug and Play på denna projektor fungerar enbart med en dator som är kompatibel med VESA DDC.
Anslutning av projektorn till videoutrustning
Projektorn kan anslutas till en videobandspelare, laserskivspelare, DVD-spelare, DTV*-avkodare eller annan
audivisuell utrustning.
OBSERVERA
• För att skydda såväl projektorn som den audivisuella utrustning som ansluts ska du alltid kontrollera att projektorn är avslagen
före anslutning.
Anslutning till en videokälla (videobandspelare, laserskivspelare, DTV-avkodare eller DVD-spelare)
med standard videoingång
1 Anslut ena ändan av S-videokabeln till ingången SVIDEO INPUT 2, eller ena ändan av videokabeln till
ingången VIDEO INPUT 3, på projektorn och den andra
ändan till videoutgången på videokällan.
2 För att använda det inbyggda ljudsystemet ska du
ansluta de röda och vita RCA-kontakterna till
motsvarande röda och vita ingångar AUDIO INPUT på
projektorn och till ljudutgångarna på videokällan.
Ingången S-VIDEO INPUT 2 framställer en högre bildkvalitet
genom att använda sig av ett videosignalsystem där
bildsignalen delas in i en färg- och en luminanssignal.
• Använd ingången S-VIDEO INPUT 2 på projektorn för att erhålla en
högre bildkvalitet. En S-videokabel måste införskaffas separat.
• Använd den sammansatta videoutgången om din videoutrustning inte
är försedd med en S-videoutgång.
Projektor
INPUT 2
INPUT 3
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO INPUT
(S-VIDEO, VIDEO INPUT)
L
R
2 Ljudkabel (extra tillbehör)
Till ljudutgångarna
1 Videokabel (extra tillbehör)
Till videoutgången
S-videokabel (extra tillbehör)
Till S-videoutgången
Videobandspelare,
laserskivspelare,
DTV-avkodare eller
DVD-spelare
*DTV är ett samlingsbegrepp som används för det nya digitala TV-systemet i USA.
13
Anslutning av projektorn
Anslutning till en videokälla (DTV-avkodare eller DVD-spelare) med en 15-stiftig ingång
1 Anslut ena ändan av kabeln HD-15/RCA eller kabeln
HD-15/RGB till ingången COMPUTER INPUT 1 på
projektorn.
2 Anslut den andra ändan till motsvarande uttag på
videokällan.
3 För att använda det inbyggda ljudsystemet ska den ena
ändan av ljudkabeln anslutas till ingången AUDIO
INPUT 1 på projektorn.
Anslut den andra ändan till ljudutgången på videokällan.
Uppställning &
anslutningar
• Projektorn kan enbart acceptera DTV-signalerna 480P via
ingången COMPUTER INPUT 1. Ställ därför din DTV på
utgången RGB.
• Bildkvaliteten kan försämras beroende på DTV-signalens
kompatibilitet.
Kabel HD-15/RCA (extra tillbehör)
Projektor
RS-232C
2 Till videoutgångarna
INPUT 1
AUDIO
COMPUTER
OUTPUT (INPUT 1)
AUDIO
Kabeln HD-15-RGB (extra tillbehör)
COMPUTER
DTV-avkodare
eller
DVD-spelare
2 Till videoutgångarna
Ljudkabel (extra tillbehör)
3 Till ljudutgångarna
Anslutning av en förstärkare och andra ljudkomponenter
1 Anslut ena ändan av ljudkabeln till ljudutgången AUDIO
OUTPUT för INPUT 1 på projektorn.
2 Anslut den andra ändan till motsvarande uttag på
ljudkomponenten.
OBSERVERA
• För att skydda både projektorn och ljudkomponenten bör du
noga kontrollera att båda är avslagna innan anslutningen utförs.
• Användning av yttre ljudkomponenter gör det möjligt att höja
volymen och förbättra ljudkvaliteten.
• Ljudutgången AUDIO OUTPUT för INPUT 1 gör det möjligt att
utmata ljud till en ljudkomponent från ingången AUDIO INPUT
1 som är ansluten till audivisuell utrustning.
Projektor
INPUT 1
O
COMPUTER
OUTPUT (INPUT 1)
AUDIO
COMPUTER
Ljudkabel (extra tillbehör)
Till ljudingångarna
Förstärkare
14
Anslutning av projektorn
Anslutning till porten RS-232C
Genom att ansluta porten RS-232C på projektorn till datorn med en RS-232C kabel (nollmodem, korstyp, extra
tillbehör) kan datorn användas för att styra projektorn och kontrollera dess status. Se sidorna 45 och 46 för detaljer.
Uppställning &
anslutningar
Kabeln DIN-D-sub
RS-232C
1 Anslut den medföljande kabeln DIN-D-sub RS-232C till porten RS-232C på projektorn.
2 Anslut en RS-232C kabel (nollmodem, korstyp, extra tillbehör) till den andra ändan av kabeln DIN-D-sub RS232C och till serieporten på datorn.
2 RS-232C kabel
(nollmodem, korstyp, extra tillbehör)
1 Kabeln DIN-D-sub
RS-232C
Projektor
RS-232C
INPUT 1
AUDIO
OBSERVERA
• Var noga med att inte ansluta eller koppla bort kabeln RS-232C från datorn när denna är påslagen. Detta kan orsaka skador
på datorn.
• Den trådlösa musen eller funktionen RS-232C fungerar kanske inte om datorporten är felaktigt inställd. Vi hänvisar till datorns
bruksanvisning för korrekt uppställning/installering av rätt musdrivenhet.
• En Macintosh-adapter kan behövas för vissa Macintosh-datorer. Kontakta närmaste auktoriserade Sharp LCDprojektorhandlare eller en serviceverkstad.
15
COM
Tillvägagångssätt
Tillvägagångssätt
Grundläggande tillvägagångssätt
Indikatorer för underhåll
ON/OFF
POWER
LAMP
TEMP.
KEYSTONE
Projektor
ON/OFF
Fjärrkontroll
LAMP
POWER
1 Utför alla nödvändiga anslutningar. Anslut
nätkabeln till ett vägguttag. Indikatorn POWER
tänds i rött och projektorn ställs i beredskapsläge.
• Indikatorn POWER börjar blinka om filterlocket på sidan ej
är fastsatt ordentligt.
2 Håll ON/OFF på projektorn eller POWER på
fjärrkontrollen intryckt i en dryg sekund.
2
TEMP.
KEYSTONE
INPUT
BACK
AUTO SYNC
ENTER
MENU
Indikatorer för underhåll
ON/OFF
POWER
LAMP
TEMP.
KEYSTONE
• Den blinkande gröna indikatorn för lampbyte anger att
uppvärmning av lampan pågår. Vänta tills indikatorn upphör
att blinka innan projektorn tas i bruk.
• Strömmen kan inte slås på igen i cirka en minut efter att
den slagits av.
• Om strömmen slås av och sedan omedelbart på igen kan
det dröja en stund innan lampan slås på.
• Efter att projektorn packats ur och slagits på för första
gången kan det utsöndras en viss doft från luftuttaget.
Denna doft försvinner dock efter ett tag.
• Tryck inte på några tangenter förrän startbilden försvinner.
Innan meddelandet “Bildjustering pågår” visas kan endast
ON/OFF eller POWER användas.
När strömmen slås på, lyser indikatorn för lampbyte för att
visa lampans tillstånd.
Grön: Lampan är redo.
Blinkande grön: Uppvärmning pågår.
Röd: Byt lampa.
16
Grundläggande tillvägagångssätt
3 Vrid på zoomratten. Bilden kan justeras till lämplig
storlek inom det tillåtna zoomomfånget.
3
4 Vrid på ratten FOCUS tills bilden på duken är så
klar som möjligt.
4
Projektor
ON/OFF
Fjärrkontroll
LAMP
POWER
8
TEMP.
Tillvägagångssätt
BACK
• Meddelandet “Bildjustering pågår” visas när den valda
ingångssignalen mottages.
• Meddelandet “EJ SIGNAL” visas om ingen signal mottages.
Meddelandet “EJ REG” visas vid mottagning av en signal
som projektorn ej är förinställd att mottaga.
7
KEYSTONE
INPUT
AUTO SYNC
ENTER
5 Tryck på INPUT för att välja önskat ingångsläge.
Tryck på INPUT igen för att ändra läge.
5
MENU
6
6 Tryck på VOLUME på fjärrkontrollen för att justera
volymnivån.
EXAMPLE
5 Läget INGÅNG 1
(RGB)
Läget INGÅNG 1
(KOMPONENT)
8 Håll ON/OFF på projektorn eller POWER på
fjärrkontrollen intryckt i en dryg sekund.
Tryck åter på ON/OFF eller POWER medan
meddelandet visas.
g
d
f
Läget INGÅNG 3
(VIDEO)
Läget INGÅNG 2
(S-VIDEO)
s
6
7 Tryck på AV MUTE på fjärrkontrollen för att tillfälligt
slå av bild och ljud. Tryck åter på AV MUTE för att
slå på dessa igen.
• Om du råkar trycka på ON/OFF eller POWER av misstag
och ej vill slå av strömmen ska du helt enkelt vänta tills
skärmen för strömavslag försvinner.
• Två tryck på ON/OFF eller POWER gör att indikatorn
POWER tänds i rött, och kylfläkten snurrar i ytterligare 90
sekunder. Projektorn ställs sedan i beredskapsläget.
• Vänta tills kylfläkten stannat innan nätkabeln kopplas ur.
• Strömmen kan slås på igen genom att trycka på ON/OFF
eller POWER på nytt. När strömmen slås på tänds
strömindikatorn och indikatorn för lampbyte i grönt.
• Indikatorn POWER börjar blinka om filterlocket på höger
sida inte är påsatt ordentligt.
7
8
17
VARNING:
Kylfläkten i denna projektor fortsätter att köra i cirka 90
sekunder efter att projektorn slagits av. Under normal drift
ska strömmen alltid slås av med tangenten ON/OFF på
projektorn eller POWER på fjärrkontrollen. Kontrollera att
kylfläkten har stoppat innan nätkabeln kopplas ur.
VID NORMAL DRIFT FÅR PROJEKTORN ALDRIG SLÅS
AV GENOM ATT KOPPLA UR NÄTKABELN. I SÅ FALL
KAN LAMPAN BRÄNNAS UT SNABBARE ÄN VANLIGT.
Uppställning av duken
Du får bästa tänkbara bild om du placerar projektorn vinkelrätt mot duken med alla fötter platta på en plan yta.
Flytta projektorn framåt eller bakåt om bildens kanter är förvrängda.
• Projektorns objektiv skall vara centrerat mot mitten av duken. Om objektivet inte är vinkelrätt mot duken blir bilden förvrängd och svår att titta
på.
• Placera duken så att den inte står i direkt solljus eller kraftig rumsbelysning. Ljus som faller direkt på duken bleker färgerna och gör det svårt
att se bilden. Drag för gardinerna och dämpa belysningen när projektorn skall användas i ett soligt eller klart upplyst rum.
• Du kan inte använda en så kallad polariserande duk för denna projektor.
Normal uppställning (frontprojektion)
Ställ projektorn på erforderligt avstånd från duken, i enlighet med den önskade bildstorleken (se nedanstående
tabell).
Läget NORMAL
(4:3)
Bildstorlek (diag.) (x)
Läget STRÄCKNING
(16:9)
Bildstorlek (diag.) (x)
572 cm (225⬙)
508 cm (200⬙)
381 cm (150⬙)
338 cm (133⬙)
269 cm (106⬙)
254 cm (100⬙)
234 cm (92⬙)
213 cm (84⬙)
183 cm (72⬙)
152 cm (60⬙)
102 cm (40⬙)
Läget GRÄNS
(4:3)
Bildstorlek (diag.) (x)
457 cm (180⬙)
381 cm (150⬙)
254 cm (100⬙)
213 cm (84⬙)
183 cm (72⬙)
152 cm (60⬙)
102 cm (40⬙)
Minimalt
9,9 m
7,9 m
5,9 m
3,9 m
3,3 m
2,8 m
2,3 m
1,6 m
Projektionsavstånd (L)
Maximalt
10,0 m
10,0 m
7,8 m
6,9 m
5,5 m
5,2 m
4,8 m
4,4 m
3,7 m
3,1 m
2,0 m
Minimalt
9,8 m
8,7 m
6,5 m
5,7 m
4,6 m
4,3 m
4,0 m
3,6 m
3,1 m
2,6 m
1,7 m
Projektionsavstånd (L)
Maximalt
10,0 m
9,6 m
6,3 m
5,3 m
4,6 m
3,8 m
2,5 m
Minimalt
9,5 m
7,9 m
5,3 m
4,4 m
3,8 m
3,1 m
2,1 m
Avstånd från objektivets mitt till
bildens nederkant (H)
38,1 cm
30,5 cm
22,9 cm
15,2 cm
12,8 cm
11,0 cm
9,1 cm
6,1 cm
Avstånd från objektivets mitt till
bildens nederkant (H)
Tillvägagångssätt
635 cm (250⬙)
508 cm (200⬙)
381 cm (150⬙)
254 cm (100⬙)
213 cm (84⬙)
183 cm (72⬙)
152 cm (60⬙)
102 cm (40⬙)
Projektionsavstånd (L)
Maximalt
10,0 m
9,6 m
7,2 m
4,8 m
4,0 m
3,4 m
2,8 m
1,9 m
ⳮ9,3 cm
ⳮ8,3 cm
ⳮ6,2 cm
ⳮ5,5 cm
ⳮ4,4 cm
ⳮ4,2 cm
ⳮ3,8 cm
ⳮ3,5 cm
ⳮ3,0 cm
ⳮ2,5 cm
ⳮ1,7 cm
Avstånd från objektivets mitt till
bildens nederkant (H)
ⳮ9,1 cm
ⳮ7,6 cm
ⳮ5,1 cm
ⳮ4,3 cm
ⳮ3,7 cm
ⳮ3,0 cm
ⳮ2,0 cm
• Värden med ett minustecken (ⳮ) anger avståndet för objektivets mitt under skärmens underkant.
18
Uppställning av duken
Användning av justeringsfoten
Höjden på bilden kan justeras genom att höja projektorn med
fotfrigörarna.
1 Tryck in fotfrigörarna och lyft projektorn till önskad vinkel.
(Kan justeras upp till cirka 7° från grundpositionen.)
2 Ta bort händerna från fotfrigörarna. Släpp sedan projektorn när
justeringsfötterna låsts i önskat läge.
3 Om duken är en aning vinklad går det att justera vinkeln på bilden.
Återföring av projektorn till utgångsläget
Fatta tag i projektorn, tryck in fotfrigörarna och sänk långsamt projektorn till
ursprunglig position.
Tillvägagångssätt
• När en justering görs, kan bilden bli förvrängd (keystone-effekt) på grund av de relativa
positionerna för projektorn och duken.
OBSERVERA
• Tryck inte in fotfrigörarna när justeringsfötterna är utsträckta utan att ha fattat ett fast grepp om projektorn.
• Håll inte i objektivet när du lyfter eller sänker projektorn.
• Vid sänkning av projektorn bör du akta dig för att klämma fingrarna i utrymmet mellan justeringsfötterna och projektorn.
Uppställning för omvänd bild
Bakprojicering
Projicering med hjälp av en spegel
• Placera en genomskinlig skärm mellan projektorn och
åskådarna.
• Använd projektorns menyfunktion för att vända den
projicerade bilden. (Se sidan 36 om hur denna
funktion används.)
• När avståndet mellan projektorn och duken är
otillräckligt för normal bakprojicering kan du använda
en spegel för att reflektera bilden på duken.
• Placera en spegel (vanlig platt typ) framför objektivet.
• Projicera den normala bilden på spegeln.
• Bilden som reflekteras från spegeln projiceras på den
genomskinliga duken.
• Optimal bildkvalitet erhålls när projektorn placeras i rät vinkel till duken och med fötterna flata och jämna.
OBSERVERA
• Vid användning av en spegel, skall du vara noga med placeringen av både projektorn och spegeln, så att ljuset inte lyser
direkt in i åskådarnas ögon.
Uppställning för takmontering
• Vi rekommenderar användning av en valfri takmonteringshållare
från Sharp för denna slags installation.
• Innan du börjar montera projektorn, skall du kontakta närmaste
auktoriserade Sharp LCD-projectorhandlare eller en
serviceverkstad, för att köpa den rekommenderade
takmonteringshållaren (extra tillbehör). (Takmonteringshållare ANZ7T och förlängningsrör AN-TK201/202 för AN-Z7T.)
• När projektorn är vänd upp-och ned, skall du använda dukens övre
kant som baslinje.
• Använd projektorns menyfunktion för att välja lämplig
projiceringsfunktion. (Se sidan 36 om hur denna funktion används.)
19
Uppställning av duken
Digital Keystone-korrigering
• När bilden blir förvrängd p.g.a. projektionsvinkeln går
den att justera med funktionen för Digital Keystonekorrigering.
• Digital keystone-korrigering kan göras med
tangenterna KEYSTONE eller med posten “Keystone”
på menyn GUI.
Användning av menyn GUI
Projektor
ON/OFF
Tryck på MENU.
2
Tryck på ∂/ƒ för att välja “Val” och tryck därefter
på ENTER.
3
Tryck på ∂/ƒ för att välja “keystone” och tryck
därefter på ENTER.
4
Tryck på ∂/ƒ för att flytta märket
inställning.
5
Tryck på MENU för att lämna GUI.
LAMP
POWER
TEMP.
2, 3, 4
AUTO SYNC
2, 3
KEYSTONE
INPUT
BACK
1
Fjärrkontroll
ENTER
MENU
1, 5
till önskad
• Tryck på BACK för att nollställa KEYSTONE-inställning.
• Raka linjer och kanterna på den visade bilden kan te sig en
aning ojämna när bilden justerats med KEYSTONE.
Projektor
ON/OFF
Fjärrkontroll
Användning av tangenterna KEYSTONE
1
LAMP
POWER
Tillvägagångssätt
(GUI) Skärmvisning
Tryck på KEYSTONE för att justera inställningen.
TEMP.
KEYSTONE
INPUT
BACK
1
AUTO SYNC
ENTER
MENU
20
Att styra den trådlösa musen med fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen kan användas som en fjärrkontrollmus.
Anslutning av fjärrkontrollmusens mottagare
Anslutning till porten USB på en PC eller Macintosh
1 Anslut ena ändan av den medföljande muskontrollkabeln USB till motsvarande uttag på datorn.
2 Anslut den andra ändan till porten USB på fjärrkontrollmusens mottagare.
Muskontrollkabel
USB
Tillvägagångssätt
Fjärrkontrollmusens
mottagare
Porten USB
Använd porten USB
(PC eller Macintosh)
för att ansluta den
medföljande
muskontrollkabeln
USB till
fjärrkontrollmusens
mottagare.
Anslutning till porten PS/2 på en PC
1
2
3
4
Slå av datorn.
Anslut ena ändan av den medföljande muskontrollkabeln PS/2 till motsvarande uttag på datorn.
Anslut den andra ändan till porten PS/2 på fjärrkontrollmusens mottagare.
Slå på datorn.
Muskontrollkabel PS/2
Fjärrkontrollmusens
mottagare
Porten PS/2
•
•
•
•
OBSERVERA
Var noga med att inte ansluta eller koppla bort muskontrollkabeln från datorn när denna är påslagen. Detta kan orsaka skador på datorn.
Anslut inte båda muskontrollkablarna PS/2 och USB till fjärrkontrollmusens mottagare samtidigt.
Windows 95 understöder inte programvaran för USB drivrutinen.
Minimala systemkrav för mussystem av typ USB anges nedan.
Windows
Maskinvara: PC/AT kompatibel dator med USB port och Windows 98/ Windows 2000 eller högre installerad.
Operativsystem: Windows 98/Windows 2000 eller högre
Macintosh
Maskinvara: Macintosh series med USB port
Operativsystem: OS 8.5 eller högre
• De trådlösa musfunktionerna kan användas för att styra datorer kompatibla med mussystemen PS/2 eller USB.
21
Använd porten PS/2
(PC) för att ansluta
den medföljande
muskontrollkabeln
PS/2 till
fjärrkontrollmusens
mottagare.
Att styra den trådlösa musen med fjärrkontrollen
Placering av mottagare för musfjärrkontroll
• Fjärrkontrollen kan styra projektorn inom de omfång som visas nedan.
• Fjärrkontrollmusens mottagare kan användas tillsammans med fjärrkontrollen för att styra musfunktionerna hos
en ansluten dator inom de omfång som visas nedan.
• För att underlätta fjärrmanövreringen kan du reflektera fjärrkontrollernas signal mot duken. Det effektiva avståndet för signalen
kan dock variera i enlighet med materialet i duken.
Manövrering av projektorn
Användning av den trådlösa musen
Fjärrkontroll
Fjärrkontroll
7m
30˚
30˚
30˚
30˚
45˚
120˚
Fjärrkontrollmusens
mottagare
45˚
30˚
Tillvägagångssätt
4m
Fjärrkontroll
Användbara tangenter i läget MOUSE
Fjärrkontrollen
(Sedd framifrån)
Mus
Användning som trådlös mus
• Ett tryck på tangenten MOUSE gör att tangenterna
på fjärrkontrollen tänds och fjärrkontrollen ställs i läget
MOUSE.
• I läget MOUSE kan markören användas som pekare.
Läget MOUSE är aktiverat i cirka tio sekunder medan
tangenterna är tända.
• Ett tryck på tangenten MENU eller ENLARGE gör att
läget MOUSE återställs till normalt läge.
• Kontrollera att den medföljande fjärrkontrollmusens
mottagare är ansluten till din dator.
MOUSE
R-CLICK
AV MUTE
• Den trådlösa musen kan fungera felaktigt om serieporten
på datorn är felaktigt inställd. Vi hänvisar till datorns
bruksanvisning för detaljer om uppställning/installation av
musdrivenhet.
• För ett mussystem med endast en knapp kan du använda
endera L-CLICK eller R-CLICK.
Fjärrkontrollen
(Sedd bakifrån)
L-CLICK
22
Användning av GUI-menyskärmen (grafiskt användargränssnitt)
Denna projektor har tre uppsättningar menyskärmar (INGÅNG 1 (RGB), INGÅNG 1 (KOMPONENT) och INGÅNG
2 (S-VIDEO) eller 3 (VIDEO)) som gör det möjligt att justera bilden och olika inställningar på projektorn. Dessa
menyskärmar kan styras från projektorn eller fjärrkontrollen med hjälp av följande tangenter.
Projektor
Fjärrkontroll
7
ON/OFF
LAMP
POWER
TEMP.
2, 4, 6
AUTO SYNC
3, 5
KEYSTONE
INPUT
BACK
ENTER
MENU
1, 8
(GUI) Skärmvisning
Läget INGÅNG 1 (RGB)
4
1
Tillvägagångssätt
s
Läget INGÅNG 1 (KOMPONENT)
4
1
s
Läget INGÅNG 2 (S-VIDEO) eller 3 (VIDEO)
4
1
s
1
2
3
4
5
6
7
8
Tryck på MENU för att visa huvudmenyn.
Tryck på ∂/ƒ för att välja en post på huvudmenyn.
Tryck på ENTER för att visa delmenyn.
Tryck på ∂/ƒ för att välja en post på delmenyn.
Tryck på ENTER för att aktivera den valda posten.
Tryck på ∂/ƒ för att justera posten.
Tryck på BACK för att återgå till föregående skärm.
Tryck på MENU för att lämna menyn GUI.
• Se trädstrukturen på sidorna 24 och 25 för närmare detaljer om olika poster på menyskärmen.
23
Användning av GUI-menyskärmen (grafiskt användargränssnitt)
Poster på menystapeln för
Läget INGÅNG 1 (KOMPONENT)
Poster på menystapeln för
Läget INGÅNG 1 (RGB)
Delmeny
Huvudmeny
Bild
Kontrast
ⳮ30
Ⳮ30
Ⳮ30
Ljusinst.
ⳮ30
Ⳮ30
ⳮ30
Ⳮ30
Röd
ⳮ30
Ⳮ30
ⳮ30
Ⳮ30
Blå
ⳮ30
Ⳮ30
Ⳮ30
ⳮ30
Ⳮ30
Ljusinst.
ⳮ30
Röd
Blå
Bild1
Nollst.
Nollst.
Finsynk.
Klocka
ⳮ127 Ⳮ127
Färg
ⳮ30
Fas
ⳮ120 Ⳮ120
Toning
ⳮ30
H.Pos.
ⳮ50
Ⳮ50
Skärpa
0
V.Pos.
ⳮ50
Ⳮ50
Ⳮ30
7
Nollst.
Signalinformation
ⳮ127 Ⳮ127
ⳮ127 Ⳮ127
Lamptimer
ON
Lamptimer
ON
Keystone
OFF
Keystone
OFF
Auto Avstängning
Blue
Auto Avstängning
Blue
Bakgrund
None
Bakgrund
None
Strömbesparingläge
ON
Strömbesparingläge
ON
English
OFF
English
Val
Språk
Deutsch
OFF
Deutsch
Español
Español
Nederlands
Nederlands
Français
Français
Italiano
Italiano
Svenska
Svenska
Português
Tillvägagångssätt
Språk
Bild2
Signalinformation
Nollst.
Val
Delmeny
Huvudmeny
Kontrast
Português
PRJ funk.
PRJ funk.
TakⳭFram
TakⳭFram
Bak
Bak
TakⳭBak
TakⳭBak
Specialfunktioner
Fram
Fram
640⳯480
Specialfunktioner
640⳯480
480P
480P
24
Användning av GUI-menyskärmen (grafiskt användargränssnitt)
Poster på menystapeln för
Läget INGÅNG 2 (S-VIDEO) eller INGÅNG 3 (VIDEO)
Delmeny
Huvudmeny
Bild1
Kontrast
ⳮ30
Ⳮ30
Ljusinst.
ⳮ30
Ⳮ30
Röd
ⳮ30
Ⳮ30
Blå
ⳮ30
Ⳮ30
Nollst.
Bild2
Färg
ⳮ30
Ⳮ30
Toning
ⳮ30
Ⳮ30
Skärpa
0
7
Nollst.
Val
Signalinformation
Tillvägagångssätt
Lamptimer
Språk
Keystone
ⳮ127 Ⳮ127
Auto Avstängning
ON
Bakgrund
OFF
Strömbesparingläge
Blue
English
None
Deutsch
ON
Español
OFF
Nederlands
Français
Italiano
Svenska
Português
PRJ funk.
Fram
TakⳭFram
Bak
TakⳭBak
Video syst
Auto
PAL
NTSC3.58
SECAM
NTSC4.43
PAL M
PAL N
PAL (60Hz)
• “Toning” visas inte vid mottagning av “PAL”, “SECAM”, “PAL M”, “PAL N” eller “PAL (60Hz)” i läget INGÅNG 2 (S-VIDEO) eller
INGÅNG 3 (VIDEO).
25
Val av skärmspråk
Fjärrkontroll
Projektor
ON/OFF
LAMP
POWER
TEMP.
2, 3
AUTO SYNC
2, 4
1 Tryck på MENU.
1, 5
2 Tryck på ∂/ƒ för att välja “Språk” och tryck sedan
på ENTER.
KEYSTONE
INPUT
BACK
Engelska är det förinställda språket för skärmvisning.
Det går att välja mellan engelska, tyska, spanska,
holländska, franska, italienska, svenska, portugisiska,
kinesiska, koreanska och japanska.
ENTER
MENU
3 Tryck på ∂/ƒ för att välja önskat språk.
(GUI) Skärmvisning
4 Tryck på ENTER för att spara inställningen.
Därmed har skärmdisplayen programmerats för
användning av det valda språket.
5 Tryck på MENU för att lämna GUI.
Fjärrkontroll
Projektor
ON/OFF
LAMP
POWER
TEMP.
2, 3
AUTO SYNC
2, 4
KEYSTONE
INPUT
BACK
ENTER
MENU
1, 5
Tillvägagångssätt
Val av videoingångssystem (enbart läget INGÅNG 2 eller 3)
Videoingångssystemet är förinställt på “Auto”. Det går
dock att ändra till ett annat system om det valda
systemet inte är kompatibelt med den anslutna
audivisuella utrustningen.
1 Tryck på MENU.
2 Tryck på ∂/ƒ för att välja “Video syst” och tryck
sedan på ENTER.
3 Tryck på ∂/ƒ för att välja önskat videosystem.
(GUI) Skärmvisning
4 Tryck på ENTER för att lagra inställningen.
5 Tryck på MENU för att lämna GUI.
• När systemet står på “Auto” kan bildkvaliteten försämras
p.g.a. signalskillnader. Skifta över till videosystemet hos
källsignalen om detta inträffar.
26
Bildjusteringar
Projektor
ON/OFF
Fjärrkontroll
LAMP
POWER
TEMP.
2, 3, 4
AUTO SYNC
2, 3
KEYSTONE
INPUT
BACK
Du kan justera projektorbilden efter eget önskemål med
hjälp av följande bildinställningar.
ENTER
MENU
1, 5
(GUI) Skärmvisning
Läget INGÅNG 1 (RGB)
Beskrivning av inställningsbara poster
Vald post
ƒ Tangenten
Kontrast
Ljusinst.
Röd
Blå
Nollst.
Färg
Toning
Skärpa
För svagare kontrast
För skarpare kontrast
För större ljusstyrka
För mindre ljusstyrka
För svagare röd
För kraftigare röd
För svagare blå
För kraftigare blå
Alla bildjusteringsposter återställs till fabriksinställningarna.
För svagare färger
För skarpare färger
Hudtonen blir lilafärgad
Hudtonen blir grönaktig
För mindre skärpa
För större skärpa
∂ Tangenten
• “Färg”, “Toning” och “Skärpa” visas inte i läget INGÅNG 1
(RGB).
• “Toning” visas inte vid mottagning av “PAL”, “SECAM”, “PAL
M”, “PAL N” eller “PAL (60Hz)” i läget INGÅNG 2 (S-VIDEO)
eller INGÅNG 3(VIDEO).
Tillvägagångssätt
Läget INGÅNG 1 (KOMPONENT)
1 Tryck på MENU.
2 Tryck på ∂/ƒ för att välja “Bild” i läget INGÅNG
1 (RGB) eller för att välja “Bild1” eller “Bild2” i läget
INGÅNG 1 (KOMPONENT), INGÅNG 2 (S-VIDEO)
eller INGÅNG 3 (VIDEO), och tryck sedan på
ENTER.
3 Tryck på ∂/ƒ för att välja posten att justera och
tryck sedan på ENTER.
4 Tryck på ∂/ƒ för att flytta markeringen
för
den valda justeringsdetaljen till önskad inställning.
5 Tryck på MENU för att lämna GUI.
Läget INGÅNG 2 (S-VIDEO) eller 3 (VIDEO)
27
• Nollställ alla justerade poster genom att välja “Nollst.” och
sedan trycka på ENTER.
• Justeringarna kan minneslagras separat för funktionerna
INGÅNG 1, INGÅNG 2 och INGÅNG 3.
Justeringar för datorbilder (enbart läget INGÅNG 1)
Projektor
ON/OFF
Fjärrkontroll
• Används för automatisk justering av en datorbild.
• Justeringen för automatisk synkronisering kan göras
manuellt genom att du trycker på AUTO SYNC.
LAMP
POWER
Inställning av automatisk synkronisering
TEMP.
KEYSTONE
INPUT
BACK
1
AUTO SYNC
ENTER
• Synkroniseringsjusteringen utförs automatiskt varje gång
du sätter på projektorn medan den är ansluten till en
persondator eller när ingångsvalet ändras.
MENU
1 Tryck på AUTO SYNC.
Skärmvisning
Under automatisk synkronisering visas meddelandet
“Bildjustering pågår” såsom anges till vänster.
• Det kan ta en viss tid att slutföra den automatiska justeringen
av synkroniseringen, beroende på bilden från den
persondator som är ansluten till projektorn.
• När en optimal bild inte kan uppnås med en automatisk
justering av synkroniseringen, skall du utföra en manuell
justering. (Se sidan 29.)
Tillvägagångssätt
28
Justeringar för datorbilder (enbart läget INGÅNG 1)
Projektor
ON/OFF
Fjärrkontroll
LAMP
POWER
TEMP.
2, 3, 4
AUTO SYNC
2, 3
KEYSTONE
INPUT
BACK
ENTER
MENU
1, 5
Justering av datorbilden
Vid visning av mycket detaljerade datormönster
(skärmplattor, lodräta ränder, etc.), kan interferens
uppträda mellan LCD-bildpunkterna, vilket kan leda till
flimmer, lodräta ränder eller oregelbunden kontrast på
delar av skärmen. Om detta inträffar skall du justera
“Klocka”, “Fas”, “H.Pos.” och “V.Pos.” för att få bästa
tänkbara datorbilder.
Beskrivning av inställningsbara poster
(GUI) Skärmvisning
Vald post
Beskrivning
Klocka
Fas
Justering för lodräta störningar.
Justering för vågräta störningar (samma som spårningen för din
videobandspelare).
Centrerar skärmbilden genom att flytta åt vänster eller höger.
Centrerar skärmbilden genom att flytta uppåt eller nedåt.
H.Pos.
V.Pos.
• Justering av datorbilden kan göras enkelt med tangenten
AUTO SYNC ( ). Se sidan 28 för detaljer.
Tillvägagångssätt
(Välj önskat datoringångsläge med INPUT.)
1 Tryck på MENU.
2 Tryck på ∂/ƒ för att välja “Finsynk.” och tryck
sedan på ENTER.
3 Tryck på ∂/ƒ för att välja en speciell
justeringsdetalj och tryck sedan på ENTER.
för
4 Tryck på ∂/ƒ för att flytta markeringen
den valda justeringsdetaljen till önskad inställning.
5 Tryck på MENU för att lämna GUI.
• För att återställa samtliga justerade detaljer, skall du välja
“Nollst.” på “Finsynk.”-menyskärmen och trycka på ENTER.
29
Praktiska egenskaper
Stillbildsfunktion
Fjärrkontroll
Skärmvisning
Praktiska egenskaper
1, 2
Denna funktion gör det möjligt att omedelbart frysa en
rörlig bild. Detta är praktiskt när du vill visa en stillbild
från en dator eller video och förklara detaljerna närmare
för en publik.
Funktionen kan också användas för att frysa en datorbild
medan du förbereder visning av de efterföljande
bilderna.
1 Tryck på FREEZE på fjärrkontrollen för att frysa
bilden.
2 Tryck på FREEZE igen för att återgå till rörliga
bilder.
30
Förstoring av digital bild
Fjärrkontroll
2
Denna funktion medger förstoring av en specifik del av
bilden. Detta är praktiskt när du vill visa en närbild av
en speciell detalj.
1 Tryck på ENLARGE på fjärrkontrollen.Bilden
förstoras varje gång du trycker på ENLARGE.
1
2 När bilden är förstorad, kan du panorera och söka
runt bilden med hjälp av ∂/ƒ eller ß/©.
Skärmvisning
• Tryck på BACK för att återgå till ⳯1.
• Varje gång du trycker på ENLARGE ändras bildförstoringen
på nedanstående sätt.
ⴒ1
ⴒ2
ⴒ3
ⴒ4
ⴒ6
ⴒ8
Praktiska egenskaper
sg
• Bilden återgår till ⳯1 om du ändrar ingångssignal då en
digital bild är förstorad. Ingångssignalen ändras
(a) vid ett tryck på INPUT,
(b) när ingångssignalen avbryts, eller
(c) när ingångsupplösning och repetitionsfrekvens ändras.
31
Gammakorrigering
Fjärrkontroll
1
Skärmvisning
s
STANDARD
GAMMA 1
• Gammakorrigering är en bildförbättringsfunktion som
sörjer för en klarare bild genom att göra de mörka
delarna av bilden ljusare utan att påverka de ljusare
delarna av bilden.
• Det går att välja mellan tre gammainställningar
beroende på bilderna som visas och ljusstyrkan i
rummet.
• Vid visning av bilder med många mörka scener, t.ex.
en film eller en konsert, eller vid visning i ett väldigt
ljust rum, gör denna funktion de mörka scenerna
lättare att se och ger bilden känslan av ett större djup.
Gammalägen
Valt läge
Gammaläge
STANDARD
För en klart definierad bild som betonar hög
kontrast och färgåtergivning.
GAMMA 1
Lämpligast för användning i ett klart upplyst
rum.
GAMMA 2
För en varm, mjuk bild där kontrast och
ljusstyrka regleras.
s
1 Tryck på GAMMA på fjärrkontrollen. Vart tryck på
GAMMA ändrar gammaläget såsom visas till
vänster.
GAMMA 2
Praktiska egenskaper
32
Val av bildvisningsläge
Denna funktion gör det möjligt att modifiera och
skräddarsy bildvisningen. Det går att välja önskat
bildvisningsläge i enlighet med den aktuella
ingångssignalen.
Fjärrkontroll
1
DATOR
1 Tryck på RESIZE på fjärrkontrollen. Vart tryck på
RESIZE ändrar bildläget i nedanstående ordning.
EXEMPEL
NORMAL
1024 ⳯ 768
1024 ⳯ 768
1024 ⳯ 768
SVGA (800 ⳯ 600)
XGA (1024 ⳯ 768)
SXGA (1280 ⳯ 1024)
Bildformat 4:3
Övriga bildformat
Ingångssignal
DOT BY DOT
800 ⳯ 600
–
1280 ⳯ 1024
Utgående skärmbild
NORMAL
DOT BY DOT
OMFORMATERA
OMFORMATERA
NORMAL
DOT BY DOT
VGA,
SVGA
Bildformat 4:3
OMFORMATERA
OMFORMATERA
NORMAL
DOT BY DOT
SXGA
Praktiska egenskaper
Övriga bildformat
VIDEO/DTV
EXEMPEL
4:3
Brevlåda
Hoptryckt
Bildformat 4:3
480I/P, NTSC, PAL, SECAM
Ingångssignal
NORMAL
OMFORMATERA
NORMAL
NORMAL
1024 ⳯ 768
1024 ⳯ 768
1024 ⳯ 768
STRÄCKNING
1024 ⳯ 576
1024 ⳯ 576
1024 ⳯ 576
Utgående skärmbild
STRÄCKNING
GRÄNS
768 ⳯ 576
768 ⳯ 576
768 ⳯ 576
GRÄNS
OMFORMATERA
OMFORMATERA
STRÄCKNING
GRÄNS
Bildformat 4:3
480I/P,
NTSC,
PAL,
SECAM
OMFORMATERA
NORMAL
OMFORMATERA
STRÄCKNING
GRÄNS
Brevlåda
OMFORMATERA
NORMAL
Hoptryckt
33
OMFORMATERA
OMFORMATERA
OMFORMATERA
STRÄCKNING
GRÄNS
Kontroll av ingångssignal och lampans brukstid
Projektor
ON/OFF
Fjärrkontroll
LAMP
POWER
TEMP.
2
AUTO SYNC
2
1 Ttyck på MENU.
KEYSTONE
INPUT
BACK
ENTER
MENU
Denna funktion gör det möjligt att kontrollera information
om den nuvarande ingångssignalen och lampans
samlade brukstid.
2 Tryck på ∂/ƒ för att välja “Val” och tryck sedan
på ENTER. Information om den nuvarande
ingångssignalen och lampans brukstid visas.
1
• Vi rekommenderar byte av lampan efter cirka 900 timmars
bruk. Se sidorna 40 och 41 för detaljer om lampbyte.
(GUI) Skärmvisning
Automatisk avstängning av projektorn
Projektor
ON/OFF
Fjärrkontroll
Projektorn stängs av automatiskt, om ingen
ingångssignal avkänns under mer än 15 minuter.
LAMP
POWER
2, 3, 4
INPUT
AUTO SYNC
2, 3
ON
Strömmen slås av automatiskt när det gått 15 minuter
utan någon inmatad signal.
BACK
1, 5
OFF
Automatisk avstängning kan ej aktiveras.
ENTER
MENU
1 Tryck på MENU.
(GUI) Skärmvisning
Praktiska egenskaper
Beskrivning av automatisk avstängning
TEMP.
KEYSTONE
2 Tryck på ∂/ƒ för att välja “Val” och tryck sedan
på ENTER.
3 Tryck på ∂/ƒ för att välja “Auto Avstängning” och
tryck sedan på ENTER.
4 Tryck på ∂/ƒ för att välja “ON” eller “OFF”.
5 Tryck på MENU för att lämna GUI.
• “Auto Avstängning” är förinställd på “ON”.
34
Val av en bakgrundsbild
Projektor
ON/OFF
Fjärrkontroll
LAMP
POWER
TEMP.
2, 3, 4
AUTO SYNC
2, 3
Beskrivning av bakgrundsbilder
KEYSTONE
INPUT
BACK
Denna funktion ger dig möjlighet att välja den bild som
visas när ingen signal sänds till projektorn.
ENTER
MENU
Blue
Blå skärm
None
Svart skärm
1, 5
1 Tryck på MENU.
2 Tryck på ∂/ƒ för att välja “Val” och tryck därefter
på ENTER.
(GUI) Skärmvisning
3 Tryck på ∂/ƒ för att välja “Bakgrund” och tryck
därefter på ENTER.
4 Tryck på ∂/ƒ för att välja “Blue” eller “None”.
5 Tryck på MENU för att lämna GUI.
Funktion för strömbesparing
Projektor
ON/OFF
LAMP
POWER
Praktiska egenskaper
Fjärrkontroll
TEMP.
2, 3, 4
AUTO SYNC
2, 3
KEYSTONE
INPUT
BACK
ENTER
MENU
Denna funktion reglerar mängden ljus som projiceras.
Välj “ON” eller “OFF” för att höja eller sänka ljusstyrka,
strömförbrukning och fläktbuller.
Beskrivning av strömbesparingslägen
ON
Ljusmängden är 70%.
Strömförbrukningen är 200 W.
OFF
Ljusmängden är 100%.
Strömförbrukningen är 230 W.
1, 5
1 Tryck på MENU.
(GUI) Skärmvisning
2 Tryck på ∂/ƒ för att välja “Val” och tryck därefter
på ENTER.
3 Tryck på ∂/ƒ för att välja “Strömbesparingläge”
och tryck därefter på ENTER.
4 Tryck på ∂/ƒ för att välja “ON” eller “OFF”.
5 Tryck på MENU för att lämna GUI.
• “Strömbesparingläge” är fabriksinställd på “OFF” .
• Fläktbullret ökar vid val av “OFF” för “Strömbesparingläge”.
• Även vid val av “ON” för “Strömbesparingläge” kan
fläktbullret öka om den inre temperaturen stiger tillräckligt
för att aktivera kylfunktionen.
35
Funktion för spegelvänd/upp-och-nedvänd bild
Projektor
ON/OFF
Fjärrkontroll
LAMP
POWER
TEMP.
2, 3
AUTO SYNC
2, 3
KEYSTONE
INPUT
BACK
ENTER
MENU
Denna projektor har en funktion för spegelvänd/uppoch-nedvänd bild, som ger dig möjlighet att
spegelvända bilder eller visa upp-och-nedvända bilder
för olika användningsområden.
Beskrivning av projicerade bilder
1, 4
(GUI) Skärmvisning
Vald post
Projicerad bild
Fram
Vanlig bild
TakⳭFram
Upp-och-nedvänd bild
Bak
Spegelvänd bild
TakⳭBak
Spegelvänd samt upp-ochnedvänd bild
1 Tryck på MENU.
2 Tryck på ∂/ƒ för att välja “PRJ funk.” och tryck
sedan på ENTER.
3 Tryck på ∂/ƒ för att välja önskad
projiceringsfunktion och tryck sedan på ENTER.
4 Tryck på MENU för att lämna GUI.
• Denna funktion används för uppställningar för spegelvända
samt upp-och-nedvända bilder. Se sidan 19 för dessa
uppställningar.
Projektor
ON/OFF
Fjärrkontroll
LAMP
POWER
TEMP.
2, 3
AUTO SYNC
2, 4
KEYSTONE
INPUT
BACK
ENTER
MENU
1, 5
(GUI) Skärmvisning
Vanligtvis avkänns typen av ingångssignal och ett
lämpligt upplösningsläge väljs automatiskt. Eftersom
projektorn inte kan skilja mellan 640 ⳯ 480
signalupplösning på en dator och 480P på en DTV bör
du dock välja ett lämpligt läge på “Specialfunktioner”.
Praktiska egenskaper
Justering av specialfunktion
1 Tryck på MENU.
2 Tryck på ∂/ƒ för att välja “Specialfunktioner” och
tryck sedan på ENTER.
3 Tryck på ∂/ƒ
upplösningsläge.
för
att
välja
optimalt
4 Tryck på ENTER för att spara inställningen.
5 Tryck på MENU för att lämna GUI.
• Vid inmatningen av signalerna DTV 480P ska du välja “480P”
i steg 3 ovan.
36
Underhåll &
felsökning
Underhåll av luftfilter
Sedd från sidan
Luftfilter
• Denna projektor är försedd med ett luftfilter som ser till att
upprätthålla optimal driftskondition för projektorn.
• Luftfiltret bör rengöras efter cirka 100 timmars bruk. Rengör filtren
ännu oftare om projektorn används i en dammig eller rökig miljö.
• Kontakta din auktoriserade Sharp LCD-projektorhandlare eller en
serviceverkstad för byte av luftfiltret (PFILD0123CEZZ) när det inte
längre går att rengöra.
Rengöring av luftfiltret
Underhåll &
felsökning
1
Koppla ur nätkabeln.
Koppla bort nätkabeln från nätintaget.
2
Ta av filterlocket.
Vänd projektorn upp och ned. Tryck på fliken och
avlägsna filterlocket i pilens riktning.
Flik
37
Underhåll av luftfilter
3
Rengör luftfiltret.
4
Använd en dammsugare med smalt rör för att suga
bort damm från filtret och locket.
Sätt tillbaka filterlocket.
För in fliken på ändan av filterlocket i filterlockets
öppning och tryck filterlocket på plats.
Flik
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
Fastsättning av luftfiltret
1
Koppla ur nätkabeln.
Koppla bort nätkabeln från
nätintaget.
2
Ta av filterlocket.
Vänd projektorn upp och ned.
Tryck på fliken och avlägsna
filterlocket i pilens riktning.
3
Ta ur luftfiltret.
1 Avlägsna luftfiltrets stoppare.
2 Ta ur luftfiltret.
Flik
;;;;;;
;;;;;;
;;;;;
;;;;;;
;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
4
Sätt i luftfiltret.
5
1 Sätt det nya luftfiltret på plats.
2 Sätt luftfiltrets stoppare tillbaka på plats.
Sätt tillbaka filterlocket.
För in fliken på ändan av filterlocket i filterlockets
öppning och tryck filterlocket på plats.
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;
Underhåll &
felsökning
Flik
;;;;;;
;;;;;;
;;;;;;
;;;;;;
• Kontrollera att filterlocket är fäst ordentligt. Strömmen slås inte på om locket är felaktigt påsatt.
38
Lampa och indikatorer för underhåll
Indikatorer för underhåll
ON/OFF
POWER
Strömindikator
LAMP
Indikator för lampbyte
TEMP.
KEYSTONE
Indikator för underhåll
Temperaturvarningsindikator
Indikator för
lampbyte
Temperaturvarningsindikator
Förhållande
Den interna
temperaturen är
onormalt hög.
• Varningsljusen på projektorn anger att det uppstått
problem inuti projektorn.
• Det finns två varningsljus: temperatur-varningsindikatorn
anger att temperaturen inuti projektorn blivit alltför hög,
medan indikatorn för lampbyte anger att det är dags att
byta lampan.
• Om ett problem uppstår tänds temperaturvarningsindikator eller indikator för lampbyte i rött. Utför
åtgärderna som anges nedan.
Problem
• Blockerat luftintag.
• Placera projektorn på ett ställe med ordentlig
ventilation.
• Igentäppt luftfilter.
• Rengör luftfiltret.
(Se sidan 37 och 38.)
• Kylfläkten strejkar.
• Fel på den interna
kretsen.
• Ta med projektorn till en auktoriserad Sharp
LCD-projektorhandlare eller en
serviceverkstad för reparation.
Indikatorn blinkar i rött.
• Nerkylning pågår.
• Vänta tills indikatorn upphör att blinka och
slås av.
Lampan tänds inte.
• Lampan är utbränd.
• Fel på lampkretsen.
• Byt ut lampan försiktigt. (Se sidorna 40 och
41.)
• Ta med projektorn till en auktoriserad Sharp
LCD-projektorhandlare eller en
serviceverkstad för reparation.
Lampan behöver bytas. • Lampan har använts i
över 900 timmar.
Strömindikator
Lämplig åtgärd
Indikatorn blinkar i rött
när projektorn är
påslagen.
• Filterlocket står öppet.
• Sätt på filterlocket ordentligt.
• Om temperaturvarningsindikatorn. tänds ska du följa anvisningarna ovan och sedan vänta tills projektorn svalnat helt och hållet innan
strömmen slås på igen. (Vänta minst 5 minuter.)
• Om strömmen slås av och sedan på igen, t.ex. efter en kort paus, kan det hända att indikatorn för lampbyte tänds och förhindrar strömmen
från att slås på. Koppla bort nätkabeln från vägguttaget och anslut den sedan igen om detta inträffar.
Lampa
Lampan i denna projektor kan användas i totalt cirka 1.000 timmar, beroende på bruksmiljön. Vi rekommenderar
byte av lampan efter 900 timmars bruk eller när du märker en betydande försämring av bild- och färgkvalitet. Det
går att kontrollera lampans brukstid med hjälp av skärmvisning. (Se sidan 34).
Underhåll &
felsökning
OBSERVERA
• Ytterst skarpt ljus. Titta aldrig rakt in i bländaren eller objektivet när projektorn är igång.
• Beroende på den omgivande miljön kan det hända att brukstiden blir kortare än 1.000 timmar.
• Värdet “1.000 timmar” ovan avser genomsnittlig livslängd och bör blott betraktas som ett riktmärke. Detta skiljer sig från garantiperioden.
• Av säkerhetsskäl slås strömmen inte på från den fjärde gången när du slår på strömmen utan att ha bytt lampa då denna använts i cirka
1.000 timmar.
Förhållande
Indikatorn för lampbyte tänds och “LAMP”
visas i gult i bildens nedre vänstra hörn.
Problem
• Lampan har använts i
över 900 timmar.
En märkbar försämring av bild- och
färgkvalitet inträffar.
Strömmen slås av automatiskt och
projektorn ställs i beredskapsläget.
“LAMP” visas i rött i bildens nedre vänstra
hörn och strömmen slås sedan av.
39
• Lampan har använts i
över 1.000 timmar.
Lämplig åtgärd
• Köp en ny lampenhet (lampbur/modul) av
den nuvarande typen BQC-PGC20X//1
från en auktoriserad Sharp LCDprojektorhandlare eller en serviceverkstad.
• Byt ut lampan. (Se sidorna 40 och 41.) Om
du är osäker kan du få lampan utbytt hos
en auktoriserad Sharp LCDprojektorhandlare eller en serviceverkstad.
Byte av projektorlampan
OBSERVERA:
• Det föreligger risk för skärskador om lampan spricker. Låt en auktoriserad Sharp LCDprojektorhandlare eller en serviceverkstad utföra lampbytet om detta skulle inträffa.
• Avlägsna aldrig lampburen strax efter att projektorn använts. Lampan kan fortfarande vara väldigt
het. Det tar minst en timme efter att nätkabeln kopplats ur tills lampburen är tillräckligt sval för att
kunna avlägsnas.
Vi rekommenderar byte av lampan efter cirka 900 timmars sammantaget bruk eller när du märker att bild- och
färgkvalitet börjar försämras. Byt ut lampan genom att noga följa stegen nedan.
Om den nya lampan inte tänds efter bytet ska du ta med projektorn till en auktoriserad Sharp LCD-projektorhandlare
eller en serviceverkstad för reparation. Köp en ny lampenhet (lampbur/modul) av den nuvarande typen BQCPGC20X//1 från en auktoriserad Sharp LCD-projektorhandlare eller en serviceverkstad och byt sedan lampa enligt
anvisningarna nedan. Om du är osäker kan du få lampan utbytt hos en auktoriserad Sharp LCD-projektorhandlare
eller en serviceverkstad.
Borttagning och isättning av lampenheten
OBSERVERA
• Ta ur lampburen genom att fatta tag i dess handtag. Rör inte vid glasytan på lampburen eller insidan av projektorn.
• För att undvika personskador eller skador på lampan ska du följa anvisningarna nedan ytterst noga.
• Byt även luftfiltret när du byter lampa. Ett luftfilter återfinns i lampenhetens förpackning.
1
Slå av strömmen.
Tryck på ON/OFF på projektorn
eller POWER på fjärrkontrollen.
Vänta tills kyfläkten stoppats.
2
Koppla ur nätkabeln.
Koppla bort nätkabeln från
nätintaget.
3
Ta av filterlocket.
Vänd projektorn upp och ned.
Tryck på fliken och avlägsna
filterlocket i pilens riktning.
ON/OFF
Flik
eller
4
Ta ur luftfiltret.
Sätt i luftfiltret.
1 Sätt det nya luftfiltret på
plats.
2 Sätt luftfiltrets stoppare
tillbaka på plats.
6
Sätt tillbaka
filterlocket.
För in fliken på ändan av
filterlocket i filterlockets öppning
och tryck filterlocket på plats.
Underhåll &
felsökning
1 Avlägsna luftfiltrets stoppare.
2 Ta ur luftfiltret.
5
Flik
;;;;;;
;;;;;;
;;;;;
;;;;;;
;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;
;;;;;;
;;;;;;
;;;;;;
;;;;;;
40
Byte av projektorlampan
7
Ta av lampburens lock.
8
Vänd projektorn upp och ned och lossa
serviceskruven som håller lampburens lock på
plats. Lyft sedan locket i pilens riktning.
9
Ta ur lampburen.
Lossa fästskruvarna på lampburen. Håll
lampburen i handtaget och dra den mot dig.
10
Sätt i den nya lampburen.
Tryck in lampburen i facket ordentligt. Dra sedan åt
fästskruvarna.
Sätt fast lampburens lock.
Skjut lampburens lock i pilens riktning. Dra sedan
åt serviceskruven.
Nollställning av lampans timer
1
Anslut nätkabeln.
Underhåll &
felsökning
Anslut nätkabeln till projektorns
nätintag.
2
Nollställ lampans timer.
1 Tryck samtidigt på KEYSTONE ∂
och KEYSTONE ƒ på projektorn.
2 Tryck samtidigt på INPUT och
AUTO SYNC på projektorn.
3 Tryck samtidigt på AUTO SYNC
och MENU på projektorn.
1
INPUT
2
• Lampans timer ska nollställas enbart efter lampbyte.
41
BACK
AUTO SYNC
ENTER
MENU
3
“LAMP 0000H” visas som
tecken på att lampans
timer är nollställd.
Användning av Kensington-låset
Uttag för Kensington
Security Standard
Projektorn är försedd med ett uttag för Kensington
Security Standard för användning med Kensington
MicroSaver Security System. Läs informationen som
medföljer systemet för detaljer om hur det ska användas
för att låsa projektorn.
Felsökning
Problem
Ingen bild och inget ljud.
Ljudet hörs men ingen bild visas.
Färgen är blek eller svag.
Bilden är suddig.
Bilden visas men ljudet hörs inte.
Ett märkligt ljud hörs då och då
från projektorn.
En indikator för underhåll tänds.
Bildstörningar uppträder.
480P-bilder visas inte.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera
Projektorns nätkabel är inte ansluten till ett vägguttag.
Filterlocket är inte fastsatt ordentligt.
Fel ingång är vald. (Se sidan 17.)
Kablar felaktigt anslutna till sidan och baksidan av projektorn. (Se sidorna 12–15.)
Fjärrkontrollens batterier har tagit slut. (Se sidan 9.)
Kablar felaktigt anslutna till sidan och baksidan av projektorn. (Se sidorna 12–15.)
Inställningar för “Kontrast” och “Ljusinst.” står i minimiläget. (Se sidan 27.)
Fel inställning av “Färg” eller “Toning”. (Se sidan 27.)
Justera fokusen. (Se sidan 17.)
Projektorn befinner sig alltför långt från eller alltför nära duken för att medge rätt skärpeinställning.
(Se sidan 18.)
Kablar felaktigt anslutna till sidan och baksidan av projektorn. (Se sidan 12–15.)
Volymen står i minimiläget. (Se sidan 17.)
Om bilden är normal beror ljudet på att projektorns hölje dras samman p.g.a. temperaturväxlingar.
Detta är normalt och tyder inte på fel.
Se avsnittet “Lampa och indikatorer för underhåll” på sidan 39.
Justera inställningen “Fas”. (Se sidan 29.)
Ställ upplösningsläget på 480P. (Se sidan 36.)
Underhåll &
felsökning
42
Bilaga
Fastsättning av objektivskyddet
Sätt på objektivskyddet för att förhindra skador på objektivet när projektorn ska flyttas. En rem medföljer för att
förhindra förlust av objektivskyddet.
1
Fäst objektivskyddets
rem på
objektivskyddet.
2
Fäst objektivskyddets
rem på projektorn.
3
Placera
objektivskyddet på
objektivet med dess
snörhål vänt uppåt.
OBSERVERA
• Lyft inte projektorn genom att hålla i objektivet eller objektivskyddet då detta kan skada objektivet.
Bilaga
• Det går även att använda en pennspets eller annat spetsigt föremål till att leda objektivskyddets rem genom öppningarna.
43
Tilldelning av anslutningsstift
Datoringång 1: 15-stiftig mini D-sub honkontakt
1
6
11
5
10
15
Datoringång
Analog
1. Videoingång (röd)
2. Videoingång
(grön/sync on green)
3. Videoingång (blå)
4. Ej ansluten
5. Sammansatt synk
6. GND (röd)
7. GND (grön/sync on green)
8. GND (blå)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ej ansluten
Ej ansluten
GND
Dubbelriktad data
Horisontell synksignal
Vertikal synksignal
Dataklocka
RS-232C porten: 9-stiftig D-sub hankontakt för kabeln DIN-D-sub RS-232C
Stiftnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
1
9
6
Signal
Namn
RD
SD
Mottag data
Sänd data
SG
Signal jordad
I/U
Ingång
Utgång
Referens
Ej ansluten
Ansluten till intern krets
Ansluten till intern krets
Ej ansluten
Ansluten till intern krets
Ej ansluten
Ej ansluten
Ej ansluten
Ej ansluten
Uttaget RS-232C: 9-stiftig mini-DIN honkontakt
8
7
9
6
3
4
5
2
Stiftnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Signal
Namn
RD
SD
Mottag data
Sänd data
SG
Signal jordad
I/U
Ingång
Utgång
Referens
Ej ansluten
Ansluten till intern krets
Ansluten till intern krets
Ej ansluten
Ansluten till intern krets
Ej anslutend
Ej ansluten
Ej ansluten
Ej ansluten
1
Bilaga
44
Tekniska data för porten RS-232C
Datorstyrning
Projektorn kan styras med hjälp av datorn genom att ansluta en RS-232C kabel (nollmodem, korstyp, extra tillbehör)
till projektorn. (Se sidan 15 för anslutning.)
Kommunikationsvillkor
Ställ in serieportarna på datorn till att matcha de som visas i tabellen.
Signalformat:
Överensstämmer med normen RS-232C.
Överföringshastighet (baud): 9.600 bps
Datalängd:
8 bits
Paritetsbit:
NON
Stoppbit:
1 bit
Flödeskontroll:
Ingen
Grundformat
Kommandon från datorn sänds i följande ordning: kommando, parameter och returkod. Efter att projektorn behandlat
kommandot från datorn sänder den en svarskod till datorn.
Kommandoformat
C1
C2
C3 C4
P1
P2
Kommando 4 siffror
P3
P4
Returkod (0DH)
Parameter 4 siffror
Svarskodformat
Normalt svar
O
Returkod (0DH)
K
Problematiskt svar (Misslyckande beroende på felaktigt kommando/parameter eller övriga
kommunikationsfel)
E
R
R
Returkod (0DH)
Vid sändning av flera koder ska varje kommando sändas efter att svarskoden OK för det tidigare kommandot från
projektorn har bekräftats.
Bilaga
• Vid användning av datorkontrollfunktionerna på projektorn kan projektorns driftsstatus inte avläsas av datorn. Bekräfta därför
statusen genom att sända visningskommandon för varje inställningsmeny och kontrollera indikeringarna på skärmen. Om
projektorn mottager ett kommando utöver ett menyvisningskommando kommer detta kommando att verkställas utan att det
visas på skärmen.
45
Tekniska data för porten RS-232C
Kommandon
EXEMPEL
• När “LJUSINST.” för INGÅNG 1 (RGB) BILDJUSTERING står på 10.
Dator
R
A
B
_
R
1
→
←
0
KOMMANDO
PARAMETER
C1 C2 C3 C4
P1 P2 P3 P4
KONTROLLPOST
KONTROLLINNEHÅLL
Projektor
O
K
KOMMANDO
PARAMETER
C1 C2 C3 C4
P1 P2 P3 P4
KONTROLLPOST
KONTROLLINNEHÅLL
S
P
M
D
_
_
_
0
640480
M
E
S
Y
_
_
_
1
AUTO
S
P
M
D
_
_
_
1
480P
M
E
S
Y
_
_
_
2
PAL
A
P
O
W
_
_
_
0
AUTO STRÖMAVSLAG (AV)
M
E
S
Y
_
_
_
3
NTSC 3.58
A
P
O
W
_
_
_
1
AUTO STRÖMAVSLAG (PÅ)
M
E
S
Y
_
_
_
4
SECAM
T
H
M
D
_
_
_
0
STRÖMBESPARINGLÄGE AV
M
E
S
Y
_
_
_
5
NTSC 4.43
T
H
M
D
_
_
_
1
STRÖMBESPARINGLÄGE PÅ
M
E
S
Y
_
_
_
6
PAL (M)
P
O
W
R
_
_
_
0
STRÖMMEN AV (BEREDSKAP)
M
E
S
Y
_
_
_
7
PAL (N)
P
O
W
R
_
_
_
1
STRÖMMEN PÅ
M
E
S
Y
_
_
_
8
PAL (60 Hz)
I
R
G
B
_
_
_
1
INGÅNG 1(RGB)
I
M
B
G
_
_
_
3
BLUE
I
R
G
B
_
_
_
2
INGÅNG 1(KOMPONENT)
I
M
B
G
_
_
_
4
NONE
I
V
E
D
_
_
_
1
INGÅNG 2(S-VIDEO)
M
E
L
A
_
_
_
1
ENGLISH
I
V
E
D
_
_
_
2
INGÅNG 3(VIDEO)
M
E
L
A
_
_
_
2
DEUTSCH
I
C
H
K
_
_
_
0
INGÅNGSKONTROLL
M
E
L
A
_
_
_
3
ESPAÑOL
M
E
L
A
_
_
_
4
NEDERLANDS
M
E
L
A
_
_
_
5
FRANÇAIS
M
E
L
A
_
_
_
6
ITALIANO
SPECIALFUNKTIONER
AUTO STRÖMAVSLAG
VAL AV
VIDEOSYSTEM
STRÖMBESPARINGLÄGE
STRÖMINSTÄLLNING
BAKGRUNDSVAL
VAL AV INGÅNGSSIGNAL
INGÅNGSKONTROLL
VOLYMINSTÄLLNING
V
O
L
A
_
_
*
*
VOLYM (00 – 60)
I
M
B
K
_
_
_
0
AV DÄMP. AV
I
M
B
K
_
_
_
1
AV DÄMP. PÅ
M
E
L
A
_
_
_
7
SVENSKA
KEYSTONE
(127 – 127)
M
E
L
A
_
_
_
8
PORTUGUÊS
M
E
L
A
_
_
_
9
AV DÄMP.
KEYSTONEKORRIGERING
INGÅNG 1
(RGB)
BILDJUSTERING
INGÅNG 2(S-VIDEO)/
INGÅNG 3(VIDEO)
BILDJUSTERING 1
INGÅNG 2(S-VIDEO)/
INGÅNG 3(VIDEO)
BILDJUSTERING 2
INGÅNG 1
(KOMPONENT)
BILDJUSTERING 1
INGÅNG 1
(KOMPONENT)
BILDJUSTERING 2
AUTOMATISK
SYNKRONISERING AV
INGÅNG
K
E
Y
S
*
*
*
*
SPRÅKVAL
R
B
P
I
_
*
*
*
KONTRAST (30 – 30)
M
E
L
A
_
_
1
0
R
B
B
R
_
*
*
*
LJUSINST (30 – 30)
M
E
L
A
_
_
1
1
R
B
R
D
_
*
*
*
RÖD (30 – 30)
G
A
M
R
_
_
_
1
STANDARD
R
B
B
E
_
*
*
*
BLÅ (30 – 30)
G
A
M
R
_
_
_
2
GAMMA1
R
B
R
E
_
_
_
1
NOLLST.
G
A
M
R
_
_
_
3
GAMMA2
V
A
P
I
_
*
*
*
KONTRAST (30 – 30)
G
A
M
V
_
_
_
1
STANDARD
V
A
B
R
_
*
*
*
LJUSINST (30 – 30)
G
A
M
V
_
_
_
2
GAMMA1
V
A
R
D
_
*
*
*
RÖD (30 – 30)
G
A
M
V
_
_
_
3
GAMMA2
V
A
B
E
_
*
*
*
BLÅ (30 – 30)
G
A
M
V
_
_
_
1
STANDARD
V
A
R
E
_
_
_
1
NOLLST.
G
A
M
V
_
_
_
2
GAMMA1
V
A
C
O
_
*
*
*
FÄRG (30 – 30)
G
A
M
V
_
_
_
3
GAMMA2
V
A
T
I
_
*
*
*
TONING (30 – 30)
R
B
S
R
_
_
_
1
NORMAL
V
A
S
H
_
_
_
*
SKÄRPA (0 – 7)
R
B
S
R
_
_
_
2
PUNKT FÖR PUNKT
V
A
R
E
_
_
_
2
NOLLST.
R
A
S
V
_
_
_
1
NORMAL
R
A
P
I
_
*
*
*
KONTRAST (30 – 30)
R
A
S
V
_
_
_
2
STRÄCKNING
R
A
B
R
_
*
*
*
LJUSINST (30 – 30)
R
A
S
V
_
_
_
3
GRÄNS
R
A
R
D
_
*
*
*
RÖD (30 – 30)
R
A
S
R
_
_
_
1
NORMAL
R
A
B
E
_
*
*
*
BLÅ (30 – 30)
R
A
S
R
_
_
_
2
STRÄCKNING
R
A
R
E
_
_
_
1
NOLLST.
R
A
S
R
_
_
_
3
GRÄNS
R
A
C
O
_
*
*
*
FÄRG (30 – 30)
I
M
R
E
_
_
_
0
SPEGELVÄND AV
R
A
T
I
_
*
*
*
TONING (30 – 30)
I
M
R
E
_
_
_
1
SPEGELVÄND PÅ
R
A
S
H
_
_
_
*
SKÄRPA (0 – 7)
I
M
I
N
_
_
_
0
OMVÄND AV
R
A
R
E
_
_
_
2
NOLLST.
I
M
I
N
_
_
_
1
OMVÄND PÅ
A
D
J
S
_
_
_
1
AUTOSYNK. START
INGÄNG 1
(RGB)
GAMMAVAL
INGÅNG 2(S-VIDEO)/
INGÅNG 3(VIDEO)
GAMMAVAL
INGÄNG 1
(KOMONENT)
GAMMAVAL
INGÅNG 1(RGB)
OMFORMATERA
INGÅNG 2(S-VIDEO)/
INGÅNG 3(VIDEO)
OMFORMATERA
INGÄNG 1
(KOMONENT)
OMFORMATERA
SKÄRMINSTÄLLNING
Bilaga
• Mata in ett mellanslag om det visas ett understreck (_) i parameterspalten. Om en asterisk (*) uppträder ska du mata in ett
värde i omfånget angivet inom klamrar under KONTROLLINNEHÅLL.
46
Tabell över datorkompatibilitet
Horisontell frekvens: 15–80 kHz
Vertikal frekvens: 43–85 Hz
Bildpunktklocka: 12–108 MHz
Kompatibel med synk på grönt och sammansatta synksignaler
Kompatibel med SXGA (1.280 1.024) vid intelligent komprimering
PC/
MAC/
WS
Upplösning
640 350
720 350
640 400
VGA
720 400
PC
640 480
SVGA
XGA
800 600
1.024 768
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
VESA
Standard
27,0
60
31,5
70
37,9
85
27,0
60
31,5
70
27,0
60
31,5
70
37,9
85
27,0
60
31,5
70
37,9
85
26,2
50
31,5
60
34,7
70
37,9
72
37,5
75
43,3
85
31,3
50
Visning
PC/
MAC/
WS
Upplösning
1.152 864
PC
SXGA
1.152 882
48,4
60
60,0
75
49,7
75
68,7
75
MAC 16"
SVGA
832 624
MAC 21"
SXGA 1.152 870
44,5
70
48,1
72
46,9
75
53,7
85
35,5
43
40,3
50
48,4
60
56,5
70
60,0
75
68,7
85
67
1.024 768
60
35,0
XGA
56
75
54,8
60
PC/
MAC 19"
60
67,5
72
35,1
60
70
64,0
640 480
37,9
55,0
66,2
VESA
Standard
65,9
VGA
Förstora
Vertikal
frekvens
(Hz)
1.280 1.024
PC/
MAC 13"
Horisontell
frekvens
(kHz)
Visning
Intelligent
komprimering
Förstora
Intelligent
komprimering
Sann
Bilaga
• Denna projektor kan kanske inte visa bilder från en notebook-dator i simultanläge (CRT/LCD). Om detta inträffar ska du
slå av LCD-skärmen på datorn och utmata data enbart i läget CRT (“CRT only”). Anlita bruksanvisningen som medföljer
din notebook-dator.
• Denna projektor kan mottaga VGA-signaler av formatet 640 350 VESA, men “640 400” kommer då att visas på
skärmen.
47
Tekniska data
Produkt
Modell
Videosystem
Projektionsmetod
LCD-panel
Objektiv
Projektionslampa
Kontrastförhållande
Videoinsignal
S-videoinsignal
Horisontell upplösning
Ljuduteffekt
RGB-ingångssignal för dator
Bildpunktsklocka
Vertikal frekvens
Horisontell frekvens
Datorns insignal
Högtalarsystem
Märkspänning
Inmatad ström
Märkfrekvens
Effektförbrukning
Brukstemperatur
Förvaringstemperatur
Hölje
I/R bärvågsfrekvens
Mått (ca.)
Vikt (ca.)
Medföljande tillbehör
Reservdelar
LCD-projektor
PG-C20XE
PAL/PAL 60/PAL-M/PAL-N/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/DTV 480P
3 LCD-paneler, RGB optisk slutarmetod
Panelstorlek: 22,9 mm (0,9) (13,9 [H] 18,5 [B] mm)
Projektion: Genomskinlig TN flytande kristallpanel
Drift: Aktiv matrispanel med TFT (tunnfilmstransistorer)
Antal bildpunkter: 786.432 bildpunkter (1.024 [H] 768 [V])
1–1,2 zoomobjektiv, F2,3–2,6, f = 36,0–43,2 mm
Likströmslampa på 150 W
500:1
RCA-kontakt: VIDEO, sammansatt video, 1,0 Vp-p, negativ synk, 75 Ω avslutad
RCA-kontakt: AUDIO, 0,5 Vrms, över 22 kΩ (stereo)
4-stiftig Mini DIN-kontakt
Y (luminanssignal): 1,0 Vp-p, negativ synk, 75 Ω avslutad
C (krominanssignal): Skur 0,286 Vp-p, 75 Ω avslutad
580 TV-linjer (videoingång)
1,0 W (enkanalig)
15-STIFTIG MINI D-SUB KONTAKT (Datoringång 1, Datorutgång:
RGB separat/sammansatt analog ingång av typ synk/sync on green: 0–0,7 Vp-p,
positiv, 75 Ω avslutad
STEREOMINIKONTAKT: AUDIO, 0,5 Vrms, över 22 kΩ (stereo)
HORISONTELL SYNKSIGNAL: TTL-nivå (positiv/negativ) eller sammansatt synk (endast Apple)
VERTIKAL SYNKSIGNAL: Som ovan
12–108 MHz
43–85 Hz
15–80 kHz
9-stiftig mini-DIN honkontakt (Porten RS-232C)
2,8 cm (1 7⁄64), rund
100–240 V växelström
2,6 A
50/60 Hz
230 W (Val av “OFF” för “Strömbesparingläge”.)
200 W (Val av “ON” för “Strömbesparingläge”.)
5°C–35°C
20°C–60°C
Plast
38 kHz
260 74 207 mm (B H D) (enbart huvudstomme)
260 82 207 mm (B H D) (inklusive justeringsfötter och utskjutande delar)
2,6 kg
Fjärrkontroll, två batterier av storlek AAA, nätkabel (3,6 m), datorkabel RGB (3 m),
datorljudkabel (3 m), muskontrollkabel PS/2 (1 m), muskontrollkabel USB (1,5 m), kabeln
DIN-D-sub RS-232C (15 cm), fjärrkontrollmusens mottagare, extra luftfilter, objektivskydd
(fastsatt), objektivskyddets rem, CD-ROM-skiva, bruksanvisning för LCD-projektor,
snabbvägledning för projektorn
Lampenhet (lampbur/modul) (BQC-PGC20X//1), fjärrkontroll (RRMCG1613CESA), batterier
av storlek AAA, nätkabel, datorkabel RGB (QCNWG0002CEZZ), datorljudkabel
(QCNW-4870CEZZ), muskontrollkabel PS/2 (QCNW-5113CEZZ), muskontrollkabel USB
(QCNW-5680CEZZ), kabeln DIN-D-sub RS-232C (QCNW-5288CEZZ), fjärrkontrollmusens
mottagare (RUNTK0694CEZZ), luftfilter (PFILD0123CEZZ), objektivskydd
(PCOVZ1095CEKA), objektivskyddets rem, (UBNDT0013CEZZ), CD-ROM-skiva
(UDSKA0048CEN1), bruksanvisning för LCD-projektor (TINS-7271CEZZ),
snabbvägledning för projektorn (TINS-7272CEZZ, TINS-7284CEZZ, TINS-7285CEZZ)
Denna projektor från SHARP använder sig av ytterst avancerade LCDpaneler (flytande kristall) som består av 786.432 bildpunkter ( RGB)
av TFT (tunnfilmstransistorer). Liksom alla avancerade elektroniska
komponenter, t.ex. stora TV-apparater, videobandspelare och
videokameror, finns det vissa acceptabla villkor som produkten måste
uppfylla.
Denna enhet har en del inaktiva TFT inom acceptabel toleransnivå,
vilka kan återges som upplysta eller inaktiva punkter på skärmen.
Detta påverkar dock inte bildkvaliteten och enhetens förväntade
livslängd.
Rätten till ändringar förbehålles utan föregående meddelande.
Bilaga
48
49
Enhet: mm
Bilaga
Sedd underifrån
58
8
118
42
82
Sedd framifrån
32
260
Sedd från sidan
FOCUS
ZOOM
169,5
207
INPUT 2
INPUT 3
S-VIDEO
VIDEO
ON/OFF
POWER
LAMP
TEMP.
KEYSTONE
AUTO SYNC
INPUT
L
R
AUDIO INPUT
(S-VIDEO, VIDEO INPUT)
BACK
ENTER
MENU
Sedd ovanifrån
100-240V
RS-232C
AUDIO
INPUT 1
COMPUTER
OUTPUT (INPUT 1)
AUDIO
COMPUTER
Sedd bakifrån
Mått
Ordlista
Aktiv digital keystone-korrigering
Korrigerar keystone-förvrängning som uppstår när den projicerade bilden inte är vinkelrät mot duken. Denna metod sörjer
för såväl horisontell som vertikal korrigering, vilket bevarar det ursprungliga bildformatet 4:3 och eliminerar tagglinjer.
Automatisk synkronisering
Optimerar visade datorbilder genom att automatiskt justera vissa tekniska karakteristika.
Bakgrundsbild
En förinställd bild som visas när inte signal matas in.
Bildformat
Förhållande mellan bildens bredd och höjd. Det normala formatet för en dator- och videobild är 4:3. Det finns också vissa
breda bilder med bildformatet 16:9 eller 21:9.
Dot by dot (Punkt för punkt)
Funktion som visar bilderna med deras ursprungliga upplösning.
Fas
Fasskiftning är en ändring av timing för isomorfa signaler med samma upplösning. När fasnivån är felaktig, uppträder
typiskt vågrätt flimmer på den bild som visas.
Funktion för strömbesparing
Denna funktion reglerar mängden ljus som projiceras. Välj “ON” eller “OFF” för att sänka eller höja ljusstyrka,
strömförbrukning och fläktbuller.
Förstoring
Digital inzoomning av en del av en bild.
Gammakorrigering
Sörjer för klarare bilder med mörkersynkronisering och kontrastjustering i enlighet med bilden och ljusstyrkan i rummet. Tre
gammainställningar kan användas.
GUI
Graphical User Interface (grafiskt användargränssnitt). Gränssnitt med illustrationer för att förenkla manövreringen.
Intelligent komprimering och expansion
Högkvalitativ omformatering av bilder med högre och lägre upplösning för att passa projektorns naturliga upplösning.
Klocka
Klockjustering används för att justera lodräta störningar när klocknivån är inkorrekt.
Kompatibilitet
Förmåga att användas med olika bildsignalfunktioner.
PDF
Portable Document Format. Dokumentationsformat som används för överföring av text och bilder från CD-ROM-skivan.
RS-232C
Funktion för att kontrollera projektorn från persondatorn genom att använda porten RS-232C på både projektorn och
persondatorn.
Sammansatt synksignal
En signal som kombinerar vågräta och lodräta synkroniseringspulser.
Stillbild
Funktion för att stoppa en rörlig bild.
Sync on green
Videosignalfunktion för en persondator, som överlappar vågräta och lodräta synkroniseringssignaler till stiftet för
grönfärgssignaler.
Trådlös mus
Funktion för att manövrera persondatorns mus med den medföljande fjärrkontrollen.
XGA upplösning
Upplösning med 1.024 768 bildpunkter som använder signalen hos en dator kompatibel med IBM/AT (DOS/V).
Bilaga
50
Alfabetiskt index
A
Aktiv digital keystone-korrigering .....................................
AUDIO INPUT ljudingång 1 .............................................
AUDIO INPUT ljudingångar .............................................
AUDIO OUTPUT ljudutgång för INPUT 1 .........................
Automatisk avstängning av projektorn .............................
Automatisk synkroniseringsjustering ...............................
N
4
12
13
14
34
28
B
Bakgrundsbild ..................................................................
Bakprojicering ..................................................................
Bildformat .........................................................................
Bildjustering .....................................................................
Bildvisningsläge ...............................................................
35
19
33
27
33
D
Datoringång 1 ..................................................................
Datorkabel RGB ...............................................................
Datorljudkabel ..................................................................
Datorutgång för ingång 1 .................................................
Dot by dot (Punkt för punkt) .............................................
12
12
12
8
33
F
Fas ...................................................................................
Fjärrkontroll ......................................................................
Fjärrkontrollmusens mottagare ........................................
Fjärrkontrollsensor ............................................................
Fokusratt ..........................................................................
Fotfrigörare .......................................................................
Förstoring av digital bild ..................................................
29
22
21
22
17
19
31
G
GUI (grafiskt användargränssnitt) .................................... 23
H
Högtalare .........................................................................
8
I
Indikator för lampbyte ...................................................... 39
Intelligent komprimering och expansion .......................... 4
J
Justeringstangenter ......................................................... 23
K
Kabeln DIN-D-sub RS-232C ............................................ 15
Klocka .............................................................................. 29
Kylfläkt (luftintag) ............................................................. 37
Kylfläkt (luftuttag) ............................................................. 6
O
Objektivskydd .................................................................. 43
P
PDF .................................................................................. 7
Porten RS-232C ............................................................... 15
S
Signal info. .......................................................................
Språk för skärmvisning ....................................................
Strömbesparingläge ........................................................
Strömindikator ..................................................................
S-VIDEO INPUT 2 ingång ................................................
Sync on green ..................................................................
Tak Bak ........................................................................
Takmontering ....................................................................
Tangenten AUTO SYNC ...................................................
Tangenten AV MUTE ........................................................
Tangenten BACK .............................................................
Tangenten ENLARGE .......................................................
Tangenten ENTER ............................................................
Tangenten FREEZE ..........................................................
Tangenten GAMMA ..........................................................
Tangenten INPUT .............................................................
Tangenten L-CLICK ..........................................................
Tangenten MENU .............................................................
Tangenten MOUSE ...........................................................
Tangenten ON/OFF ..........................................................
Tangenten POWER ...........................................................
Tangenten R-CLICK .........................................................
Tangenten RESIZE ...........................................................
Tangenterna KEYSTONE .................................................
Tangenterna VOLUME .....................................................
Temperaturvarningsindikator ...........................................
Trådlös mus ......................................................................
Uttag för Kensington Security Standard .......................... 42
V
VIDEO INPUT 3 ingång .................................................... 13
X
Lamptimer ........................................................................ 34
Lock ................................................................................. 9
Luftfilter ............................................................................ 37
Luftfilter, extra ................................................................... 37
Z
51
36
19
28
17
23
31
23
30
32
17
22
23
22
17
17
22
33
20
17
39
21
U
XGA-upplösning ...............................................................
Muskontrollkabel PS/2 ...................................................... 21
Muskontrollkabel USB ...................................................... 21
Mustangenter ................................................................... 22
34
26
35
16
13
44
T
L
M
Bilaga
Nätintag ............................................................................ 12
Nätkabel ........................................................................... 12
4
Zoomratt ........................................................................... 17
Ö
Ögla för objektivskyddets rem ......................................... 43
SHARP CORPORATION