DALIeco Control

DALIeco Control
CZ
PL
SK
SLO
DALIeco Control
1
2
DA
LI
ec
o
Co
nt
F2
F3
F4
Holiday
Ch-1
Ch-2
Prog
11
ro
0m
l
21 mm
F1
100 h
11
m
4,1 mm
8m
m
30
3
1
2
4
5
2
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Sensor
3
8
Sync
GND
9
6
10
7
11
mm
DALIeco Control
4
L
N
PE
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Sensor
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
Sync
GND
DALIeco LS/PD LI
QTi DALI ECG
CH-1
QTi DALI ECG
CH-2
5
1
2
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Sensor
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
3
Sync
GND
4
3
DALIeco Control
6a
L
N
PE
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
QTi DALI ECG
CH-1
QTi DALI ECG
CH-2
DA
DALI Professional
push button
coupler
DA
A
B
C
D
DALI LS/PD LI
4
Sensor
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
Sync
GND
DALIeco LS/PD LI
DALIeco Control
 6b
A
B
C
D
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Sensor
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
Sync
GND
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
5
Sensor
DA
DA
DALI Professional
push button
coupler
Sync
GND
DALIeco Control
7
8
Master Remote
Switch off delay
test
1 sec
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
22
Cla
7
ON
OFF
PC modes
1
2
CH-1
Offset
25
CH-2
30
30 %
50 %
ON
ON
Sensor
select
Switch off delay
test
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
n
Macro Recorder
Co r ri d o r
Cla
PROG
M
S
St air c as e
100 h
Burn-in
ON
OFF
PC modes
1
2
CH-1
Offset
ON
OFF
Corridor
PROG
gle
Si n ice
Off
5 min
26
CH-2
ON
OFF
1 sec
le
Si ng i ce
O ff
30 s
15
17
Stand-by-time
9
29
CH-1
16
Stand-by-level
10 %
Holiday Resume
n
Manual
setup
OFF
4
Open-Plan Office
-/
ting
ee sro om
s
8
3
14
ON
OFF
Auto
setup
2
Cl a M
Staircase
Corridor
ing-/
eet s ro om
s
6
27
1
28
S
S ta i rc ase
100 h
Burn-in
Single Office (default)
23
24
M
an
Ro i ta ry
om
PROG
ON
OFF
12
-/
tin g
ee s ro om
s
Open
Of fi c pl a
e
Co rr ido r
gl e
Sin ice
Off
5
21
11
13
Macro Recorder
n
10
an
Ro itary
om
4
Sensor
select
Open
O ffi c pla
e
3
ON
OFF
O pe n
Of f ic pla
e
2
DALIeco
an
R o i t ary
om
1
User Remote
S
Staircase
CH-2
Auto
setup
18
Manual
setup
Stand-by-level
15 min 30 min
60 min
Semi
Auto
OFF
Semi
Auto
OFF
OFF
19
20
10 %
30 %
50 %
Stand-by-time
5 min
ON
ON
15 min 30 min
Semi
Auto
Semi
Auto
60 min
OFF
OFF
30 s
Meetingroom / Classroom
Sanitary Room
6
DALIeco Control
9
PROG
Cl a M
OFF
ON
OFF
CH-2
30 % OFFSET
DALI2
CH-1
gle
Si n ice
Off
an
Ro itary
om
Open
O f fi c pl a
e
Corridor
ing-/
ee t s ro om
s
n
DALI1
S
REGULATED
Staircase
time
Single Office
(default)
15 min.
 10
PROG
OFF
Cl a M
gle
Sin ice
Off
an
Ro itary
om
Open
O f fi c pl a
e
Corridor
ing-/
ee t s ro om
s
n
S
ON
STANDBY
30 % OFFSET
OFF
CH-2
DALI2
CH-1
DALI1
REGULATED
Staircase
30 % OFFSET
30 % REGULATED
time
Open Plan Office
7
15 min.
60 min.
DALIeco Control
 11
Cl a M
STANDBY
PROG
ON
STANDBY
100 %
CH-2
DALI2
CH-1
gle
Si n ice
Off
an
Ro itary
om
Open
O f fi c pl a
e
Corridor
ing-/
ee t s ro om
s
n
DALI1
S
Staircase
10 %
10 %
time
5 min.
Corridor
 12
PROG
OFF
Cl a M
ON
30 % OFFSET
OFF
CH-2
DALI2
CH-1
DALI1
gle
Si n ice
Off
an
Ro itary
om
Open
O f fi c pl a
e
Corridor
ing-/
ee t s ro om
s
n
REGULATED
S
Staircase
Meetingroom / Classroom
8
Semi
Auto
time
15 min.
DALIeco Control
 13
Cl a M
PROG
OFF
ON
STANDBY
OFF
100 %
CH-2
DALI2
CH-1
gle
Si n ice
Off
an
Ro itary
om
Open
O f fi c pl a
e
Corridor
ing-/
ee t s ro om
s
n
DALI1
S
Staircase
30 %
time
15 min.
Sanitary Room
5 min.
 14
PROG
OFF
Cl a M
ON
STANDBY
100 %
OFF
CH-2
DALI2
CH-1
gle
Si n ice
Off
an
Ro itary
om
Open
O f fi c pl a
e
Corridor
ing-/
ee t s ro om
s
n
DALI1
S
50 %
Staircase
time
Staircase
9
5 min.
1 min.
CZ
DALIeco Control
DALIeco Control – instalace a obsluha
Obsah
1
1.1
1.2
Všeobecné pokyny..................................................................................... 11
Symboly a zkratky v tomto návodu.............................................................. 11
Použití v souladu s určeným účelem............................................................ 11
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Montáž a instalace..................................................................................... 11
Osazení přípojení řídicí jednotky  3 ....................................................... 11
Rozměry a montážní rozměry  2 ........................................................... 11
Schéma zapojení systémových elektrických komponent  4 ................. 11
Připojení snímače  5 ........................................................................................... 11
Externí spínač  4 ................................................................................... 11
Připojení dalších snímačů a spínačů pomocí kabelu DALI  6a ................. 11
Synchronizace řídicích přístrojů  6b ......................................................... 12
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Funkce a externí komponenty................................................................... 13
Základní princip fungování........................................................................... 13
Dvoukanálové ovládání DALI 1 / DALI 2...................................................... 13
Externí spínač  4 ................................................................................... 13
Postup při přerušení síťového napájení ....................................................... 13
4Ovládání....................................................................................................... 14
4.1
Dálkové ovládání Master Remote  7 (a  samostatný návod)............... 14
4.2
Dálkové ovládání User Remote  7 (a  samostatný návod).................. 14
4.3
Zapnutí/vypnutí systému............................................................................. 14
4.4
Stmívání systému......................................................................................... 14
5Programování systému krok za krokem pomocí ovládání
Master Remote........................................................................................... 15
5.1
Programovací režim (režim PROG)............................................................... 15
5.2
Funkční režimy  8 ................................................................................... 15
5.3
Auto setup.................................................................................................... 15
5.4
Manual setup................................................................................................ 15
5.5
Switch off delay (doba zpoždění) ................................................................ 16
5.6
Testovací funkce........................................................................................... 16
5.7
Úroveň režimu Stand-by............................................................................... 16
5.8
Doba režimu Stand-by................................................................................. 16
10
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
Funkce regulace podle denního světla a
monitorování
přítomnosti ................................................................................................... 16
Nastavení Offset........................................................................................... 17
100 h Burn-in................................................................................................ 17
Sensor select................................................................................................ 17
PC modes..................................................................................................... 17
Macro Recorder ........................................................................................... 17
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Obsluha systému pomocí ovládání User Remote .................................. 18
Tlačítka volby scény [1] až [4]  7 ........................................................... 18
Tlačítko [Holiday].......................................................................................... 18
Tlačítko [Resume] ........................................................................................ 18
Nezávislé ovládání více systémů.................................................................. 18
5.9
7Reset............................................................................................................ 18
7.1
Reset systému (pomocí ovládání Master Remote)...................................... 18
7.2
Reset ovládání Master Remote.................................................................... 18
7.3
Reset ovládání User Remote........................................................................ 18
8
Technické údaje ......................................................................................... 19
CZ
DALIeco Control
1
Všeobecné pokyny
2
1.1 Symboly a zkratky v tomto návodu
2.1 Osazení přípojení řídicí jednotky
••
1.
 2.2
 14 Položka seznamu, výčet
číslované kroky pracovního postupu se stanoveným pořadím
Odkaz na určitou kapitolu (např. 2.2), popř. samostatný návod (v tom případě bez číslic)
Odkaz na obrázek (např. na obrázek 14)
SP
LP
VLP
DP
Zkratka pro „Short Press / Krátký stisk tlačítka“ (<0,5 s)
Zkratka pro „Long Press / Dlouhý stisk tlačítka“ (>0,5 s)
„Very Long Press / Velmi dlouhý stisk tlačítka“ (>10 s)
„Double Press / rychlé dvojí stisknutí (každý stisk <0,5 s)
i
Montáž a instalace
Symbol „INFORMACE / UPOZORNĚNÍ“
3
(1) Síťová přípojka
(2) Síťová přípojka
(3)neobsazeno
(4) DALI 1(-)
(5) DALI 1(+)
(6) DALI 2(-)
(7) DALI 2(+)
(8) Přípojka snímače (4p4c)
(9) Vstup externího spínače
(10) Synchronizace připojení
(11) GND – Referenční potenciál externích spínačů
2.2 Rozměry a montážní rozměry
2
1.2 Použití v souladu s určeným účelem
Tento výrobek je vyvinut a určen speciálně pro použití s osvětlovacími tělesy v rámci systémů
řízení osvětlení. Jakékoli jiné použití, než které je popsáno v tomto návodu, se považuje za použití
v rozporu s určeným účelem.
Použitá symbolika v diagramech
Svítidlo je zapnuté:
„ON“
Svítidlo je vypnuté:
„OFF“
Automatické zapnutí osvětlení
detekcí přítomnosti.
Ruční zapnutí osvětlení externím
spínačem.
2.3 Schéma zapojení systémových elektrických komponent
4
2.4 Připojení snímače
5
Snímač je určen pro integraci svítidla. Instalace a nastavení snímače  samostatný návod.
Připojení pro max. 4 snímače (3) prostřednictvím konektoru Y (4) a snímačového kabelu (2) k přípojce řídicí jednotky (1) pro snímače.
Požadavky na polohu snímačů a svítidel:
••
Celé (monitorované) pracoviště je v dosahu monitorovacího snímače.
••
Zabraňte přímému osvětlení snímače světelnými zdroji (chyba při měření).
••
Snímač se nesmí instalovat v místech s průvanem (klimatizace/větrání) nebo tepelnými
zdroji (kopírky/topné ventilátory) (simulace pohybu osob).
2.5 Externí spínač
4
Spínač pro ruční ovládání/nastavení. Podmínky připojení  8.
Doba zpoždění 1:
Po opuštění oblasti s detekcí
přítomnosti.
min.
11
Doba zpoždění 2
min.
2.6 Připojení dalších snímačů a spínačů pomocí kabelu DALI  6a
Přídavné snímače, resp. tlačítka se přímo, resp. přes připojující jednotky dají připojit na obě
linky DALI. Tato funkce je závislá na tom, zda se připojení provádí prostřednictvím DALI kanálu 1
nebo 2. Na každý kanál DALI lze, dodatečně k 16 elektronickým předřadníkům DALI, připojit až tři
tlačítkové připojující jednotky nebo snímače.
CZ
DALIeco Control
2.6.1 Napojení spínačů pomocí spřahovače pro tlačítka
2.6.2 Připojení snímačů pomocí vedení DALI
Spínače lze ke kabelům DALI připojovat pomocí spřahovačů bez dalšího uvádění do provozu.
Každý připojený spřahovač pro tlačítka je vybaven čtyřmi vstupy (A–D).
Snímače lze ke kabelům DALI připojovat pomocí spřahovačů bez dalšího uvádění do provozu a
rozšířit tak oblast monitorování přítomnosti.
Světelné hodnoty těchto snímačů se nevyhodnocují.
Základní nastavení spřahovače pro tlačítka
V základním nastavení (stav při expedování) mají všechny vstupy/spínače tutéž funkci.
Tato funkce odpovídá spínači, který je připojen přímo k tlačítkovému vstupu řídicí jednotky  3.3.
i
Důležité upozornění:
i
Důležité upozornění:
Alternativní funkce / rozložení tlačítek u spřahovačů
Funkce spínače na vstupu spřahovače A:
• SP: Zapnutí, resp. vypnutí DALI CH-1 (funkce Toggle)
• LP: Rozetmění, resp. setmění DALI CH-1 (funkce Toggle)
 6b
K rozšíření zařízení a k zajištění centrálního zapínání/vypínání více řídicích přístrojů umožňuje
2-žilové spojení synchronizaci až 8 řídicích přístrojů.
Toto synchronizační vedení se používá k výměně signálů z pohybových snímačů a signálů generovaných stisknutím tlačítek připojených na vstupy C a D tlačítkovými připojujícími jednotkami.
Reakce při přijetí pohybových signálů, resp. signálů ze stisknutých tlačítek závisí na zvoleném
provozním režimu. Přitom je nutné rozlišovat 3 případy:
Funkce spínače na vstupu spřahovače C:
• SP a LP: Zapnutí, resp. přepnutí z režimu Standby do stavu „ON“
Funkce spínače na vstupu spřahovače D:
• SP a LP: Vypnutí, resp. přepnutí ze stavu „ON“ do režimu Standby
(1)Provozní režim bez pohotovostního stavu Standby (Single office – samostatná kancelář)
Aktivace alternativní funkce / rozložení tlačítek u spřahovačů
Spusťte programovací režim pomocí LP tlačítka „Prog“ (5) dálkového ovládání
Pomocí LP tlačítka „Prog“ (10) dálkového ovládání aktivujte snímač Select
Stiskněte libovolný spínač připojený ke spřahovači
Osvětlení se setmí na 10 % jasu, tím signalizuje počátek konfiguračního procesu
Po cca 1 minutě (v závislosti na počtu spřahovačů) je proces ukončen
a jako potvrzení osvětlení dvakrát blikne
Resetování spřahovače pro tlačítka na základní nastavení
1.
2.
3.
4.
 6a
Spusťte programovací režim pomocí LP tlačítka „Prog“ (5) dálkového ovládání
Pomocí LP tlačítka (10) dálkového ovládání aktivujte snímač Select
Stiskněte libovolný spínač připojený ke spřahovači na dobu delší než 10 s
Osvětlení se setmí na 10 % jasu, tím signalizuje počátek procesu resetování
•
•
•
Při přijetí pohybových signálů se řídicí přístroj přepne do stavu „ON“ a spustí čas doběhu,
resp. opět vynuluje čas doběhu, pokud se řídicí přístroj již nachází ve stavu „ON“.
Po stisknutí tlačítka připojeného na vstup C tlačítkovou připojující jednotkou se řídicí přístroj
přepne do stavu „ON“ a spustí čas doběhu, resp. opět vynuluje čas doběhu, pokud se řídicí
přístroj už nachází ve stavu „ON“.
Po stisknutí tlačítka připojeného na vstup D tlačítkovou připojující jednotkou se řídicí přístroj
přepne do stavu „OFF“, resp. zůstane ve stavu „OFF“.
(2)Provozní režim s definitivním pohotovostním stavem Standby
(Open plan office (otevřený kancelářský prostor)/Sanitary room (sanitární
zařízení)/Staircase (schodiště))
•
•
Po ukončení resetování se osvětlení na krátkou dobu přepne na 100% intenzitu, poté
se opět nastaví původní hodnota jasu.
•
12
Regulace podle denního světla využívá výhradně světelné hodnoty ze snímačů připojených ke snímačovému rozhraní.
2.7 Synchronizace řídicích přístrojů
Funkce spínače na vstupu spřahovače B:
• SP: Zapnutí, resp. vypnutí DALI CH-2 (funkce Toggle)
• LP: Rozetmění, resp. setmění DALI CH-2 (funkce Toggle)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Při konfiguraci řídicího systému pomocí infračerveného dálkového ovládání musí být
nejméně jeden snímač připojen ke snímačovému rozhraní řídicí jednotky.
Při přijetí pohybových signálů se řídicí přístroj přepne ze stavu „OFF“ do pohotovostního
stavu „STANDBY“ a spustí čas pohotovostního režimu „Standby“, resp. opět ho vynuluje,
pokud se řídicí přístroj už nachází v pohotovostním stavu „STANDBY“.
Po stisknutí tlačítka připojeného na vstup 3 tlačítkovou připojující jednotkou se řídicí přístroj
přepne do stavu „ON“ a spustí čas doběhu, resp. opět vynuluje čas doběhu, pokud se řídicí
přístroj už nachází ve stavu „ON“.
Po stisknutí tlačítka připojeného na vstup 4 tlačítkovou připojující jednotkou se řídicí přístroj
přepne do stavu „OFF“, resp. zůstane ve stavu „OFF“.
CZ
DALIeco Control
(3)Provozní režim s permanentním pohotovostním stavem Standby (Corradini
– chodba)
•
•
•
Při přijetí pohybových signálů se řídicí přístroj přepne do stavu „ON“ a spustí čas doběhu,
resp. opět vynuluje čas doběhu, pokud se řídicí přístroj už nachází ve stavu „ON“.
Po stisknutí tlačítka připojeného na vstup C tlačítkovou připojující jednotkou se řídicí přístroj
přepne do stavu „ON“ a spustí čas doběhu, resp. opět vynuluje čas doběhu, pokud se řídicí
přístroj už nachází ve stavu „ON“.
Po stisknutí tlačítka připojeného na vstup D tlačítkovou připojující jednotkou se řídicí
přístroj přepne do pohotovostního stavu „STANDBY“, resp. zůstane v pohotovostním stavu
„STANDBY“.
i
Doplňující pokyny:
3.1 Základní princip fungování
Řídicí jednotka mění/spíná osvětlení na pracovištích, chodbách a v jiných společně využívaných
prostorách v závislosti na využitelném denním světle a přítomnosti/pohybu osob. Tu zjišťují
snímače. Tím se zlepšuje pracovní prostředí a šetří se energie. Existují funkční režimy pro různé
aplikace/scénáře  8 .
Ty lze individuálně přizpůsobit  5.
3.2 Dvoukanálové ovládání DALI 1 / DALI 2
Svítidla lze provozovat po elektrické instalaci na kanálech DALI 1 (CH-1) a DALI 2 (CH-2) se
shodnými světelnými hodnotami nebo s nastavením OFFSET pro CH-2  5.10.
3.3 Externí spínač
Přenos signálů z tlačítek probíhá bez ohledu na to, zda je příslušná tlačítková připojující
jednotka napojená na kanál DALI 1, nebo 2.
3.4 Postup při přerušení síťového napájení
Pokud je detekce pohybu nastavená na „Semi Auto“, resp. pokud je aktivní režim
„Holiday“, řídicí přístroje nereagují ve stavu „OFF“ na příjem pohybových signálů přes
synchronizační vedení.
Pokud je detekce pohybu deaktivovaná, řídicí přístroje nereagují na příjem pohybových
signálů a nevysílají přes synchronizační vedení žádné pohybové signály.
Při aktivní testovací funkci „Test detekčního rozsahu snímačů“ nepřenáší příslušný
řídicí přístroj po synchronizačním vedení žádné pohybové signály, resp. nereaguje na
synchronizační signály.
Stisknutí tlačítek připojených na vstup tlačítek C, resp. D a příslušné signály na synchronizačním vedení nezpůsobí ukončení režimu „Holiday“.
Po synchronizačním vedení se nepřenášejí události způsobené stisknutím tlačítek
připojených přímo k řídicím přístrojům, resp. na vstup A nebo B tlačítkové připojující
jednotky a ovládací operace uživatelského dálkového ovládání User Remote.
13
Funkce a externí komponenty
Přenášejí se pohybové signály snímačů připojených přímo na řídicí přístroje i přes
vedení DALI.
3
Při naprogramování pohotovostního stavu „STANDBY 2“ pomocí počítačového
softwaru (viz návod k softwaru) platí tento pohotovostní stav „STANDBY“ pro popis
synchronizační funkce.
4
Sepnutí externího spínače má přednost oproti automatickým funkcím.
V závislosti na dříve nastaveném funkčním režimu je systém při obnovení síťového napájení
v některém z nastavených stavů:
Funkční režim
Stav
Single Office
OFF
Open Plan Office
OFF
Corridor
STANDBY
Meeting-/Classroom
LAST STATE
Sanitary Room
STANDBY
Staircase
STANDBY
CZ
DALIeco Control
4
Ovládání
4.2 Dálkové ovládání User Remote
Popis všech tlačítek/LED diod hlavního dálkového ovládání Master Remote a jeho funkcí, jakož
i popis všech tlačítek/LED diod uživatelského dálkového ovládání User Remote a jeho základních
funkcí.
4.1 Dálkové ovládání Master Remote
7
(a  samostatný návod)
Tlačítka / LED / přípojky
(1) [ON/OFF] Osvětlení zap/vyp
(2) Signalizační LED 1 (zelená/červená/oranžová)
(3) [test] Testovací režim pro nastavení monitorované oblasti (doba zpoždění 1 sekunda)
(4) [Funkční režimy] Volba
(5) [PROG] Programovací režim zap/vyp
(6) [100 h Burn-in] zap/vyp
(7) [Auto setup] Aktivace automatického ukládání nastavené hodnoty
(8) [CH-1] Nastavení jasového kanálu 1 (ručně/přímo)
(9) [Stand-by-time] Volba nastavení doby režimu STANDBY
(10) [Sensor select] Volba snímače
(11) Signalizační LED 2 (zelená/červená/oranžová)
(12) [Switch off delay] Volba nastavení zpoždění
(13) [Macro Recorder] Záznam/ukládání/odesílání posloupnosti tlačítek
(14) [Offset] Nastavení OFFSET zap/vyp
(15) [PC modes] Bez funkce
(16) [CH-2] Nastavení jasového kanálu 2 (ručně/přímo)
(17) [Manual setup] ruční nastavení světelné hodnoty
(18) [Stand-by-level] Volba nastavení režimu STANDBY
(19)
/
Volba zapnutí/poloautomatiky/vypnutí funkcí denního světla / detekce přítomnosti
(20) Přípojka USB Mini
7
(a  samostatný návod)
Spínače/LED
(21) [ON/OFF] Všechna svítidla zap/vyp
(22) Signalizační LED (zelená/červená/oranžová)
(23) [1] Tlačítko volby scény 1
(24) [3] Tlačítko volby scény 3
(25) [Holiday] Aktivace režimu Holiday
(26) [CH-1] Nastavení jasového kanálu 1 (ručně/přímo)
(27) [2] Tlačítko volby scény 2
(28) [4] Tlačítko volby scény 4
(29) [Resume] Opětovná aktivace automatické funkce regulace podle denního světla
(30) [CH-2] Nastavení jasového kanálu 2 (ručně/přímo)
Signalizační LED (22)
••
zelená
- bliká rychle při přenosu signálu (IR)
••
červená
- bliká v režimu „Ukládání“
••
oranžová - svítí během procesu „Reset“ ovládání User Remote
4.3
Zapnutí/vypnutí systému
Externí spínač:
1. Osvětlení se zapíná a vypíná stiskem (SP) externího spínače.
ON
OFF
ON
OFF
Master Remote a User Remote:
1. Stiskem tlačítka [ON/OFF] (SP) se zapíná, resp. vypíná kanál
CH-1 (DALI 1) a CH-2 (DALI 2).
4.4 Stmívání systému
Signalizační LED
••
LED 1
- bliká rychle při přenosu signálu (IR) (zeleně)
••
LED 1- bliká v režimu „PROG“ (červeně)
••
LED 1
- svítí během přenosu po USB (oranžově)
••
LED 2
- blinkt im „Sensor Select“-Modus (grün)
••
LED 2 - bliká během záznamu makra „Macro Recorder“ (červená).
••
LED 1/LED 2 - svítí během procesu „Reset“ ovládání Master Remote (oranžově)
CH-1
CH-1
14
Externí spínač:
1. Jas každého z obou kanálů se zvyšuje, resp. snižuje stisknutím (LP) externího spínače.
Master Remote a User Remote:
1. Jas kanálů DALI 1 a DALI 2 lze vzájemně nezávisle zvyšovat/
snižovat podržením stisknutých spínačů [CH-1] nebo [CH-2]
nahoře/dole.
CZ
DALIeco Control
rogramování systému krok za krokem pomocí ovládání
P
Master Remote
5.2 Funkční režimy
8
Postup při spínání předem nakonfigurovaných funkčních režimů: Diagramy  9
Programování, resp. konfigurace se provádí pomocí ovládání Master Remote nebo přímo na snímači.
Při stisku tlačítka vždy nasměrujte ovládání Master Remote na příslušný snímač.
Cor ri dor
Upozornění:
Při programování a konfigurování musí být systém přepnutý do programovacího režimu.
Open
Of fi c pl a
e
i
PROG
gl e
Sin ice
Off
Krok 1
Aktivace režimu PROG
Programovací režim  5.1
Krok 2
Volba funkčního režimu
Funkční režimy  5.2
Krok 3
Zadání požadovaných hodnot pro
regulaci osvětlení
Automatické nastavení  5.3
nebo ruční nastavení  5.4
Krok 4
Individuální přizpůsobení zvoleného funkčního režimu
Doba zpoždění  5.5
Testovací funkce  5.6
Úroveň režimu Stand-by  5.7
Doba režimu Stand-by  5.8
Funkce regulace podle denního světla a
detekce přítomnosti  5.9
Krok 5
Přizpůsobení světelné hodnoty
pro kanál 2 (CH-2)
Offset  5.10
Speciální funkce
100 h Burn-in  5.11
Sensor select  5.12
PC modes  5.13
Macro Recorder  5.14
Krok 6
M
gl e
Sin ice
Off
an
Ro i ta ry
om
PROG
Cl a
-/
tin g
ee s ro om
s
Open
Of fi c pl a
e
Cor ri dor
S
S ta irc ase
S
••
••
••
••
••
••
až  14 .
Single Office  9
Open-plan Office  10
Corridor  11
Meeting- / Classroom  12
Sanitary Room  13
Staircase  14
5.3 Auto setup
Nastaví požadovanou hodnotu regulace osvětlení na 80 % maximální intenzity osvětlení.
CH-1
CH-2
1. Spusťte kalibraci stiskem tlačítka [Auto setup] (SP). Po 3
Auto
minutové kalibraci osvětlení zabliká a spustí se automatická
setup
regulace osvětlení.
Manual
Upozornění: Během procesu „AutoSet Up“ nelze provádět
setup
nastavení. Režim „Prog“ se po provedení „AutoSet Up“automaticky ukončí.
5.4 Manual setup
Uloží libovolně nastavitelnou požadovanou hodnotu.
CH-1
CH-2
Auto
setup
1.
Nastavit hodnotu regulace lze stiskem kolébkového přepínače
[CH-1] nahoru/dolů.
Manual
setup
1. Programovací režim lze aktivovat stiskem (LP) tlačítka [PROG]
(LED 1 bliká). CH-1 / CH-2 se stmívají na poslední uloženou
nastavenou hodnotu (výchozí nastavení = 80 %).
2. Programování krok za krokem, vysvětleno v části  5.1 až
 5.14 (možnost více funkcí/nastavení po sobě).
3. Stiskem tlačítka [PROG] (SP) lze uložit nastavení a opustit
programovací režim.
Pokud nedojde k záměrnému ukončení režimu PROG, projeví se provedená nastavení
po 60 sekundách. Pokud není stisknuto tlačítko, režim PROG bude automaticky ukončen
po 60 sekundách.
15
M
S ta irc ase
5.1 Programovací režim (režim PROG)
n
Cl a
-/
tin g
ee s ro om
s
n
an
Ro i ta ry
om
5
CH-1
CH-2
Auto
setup
2.
Stiskem tlačítka [Manual setup] (SP) lze aktuální intenzitu
osvětlení nastavit jako požadovanou hodnotu (kontrolky blikají).
Manual
setup
i
Upozornění:
Pokud je regulace osvětlení deaktivována, zvýší řídicí jednotka každé 2000 hodin svícení uloženou hodnotu osvětlení o jeden krok, čímž se kompenzuje stárnutí osvětlovacích
těles. Při výměně osvětlovacího tělesa se musí uložit nová požadovaná hodnota a tím
znovu spustit celý proces.
CZ
DALIeco Control
5.5 Switch off delay (doba zpoždění)
5.8 Doba režimu Stand-by
Časovač se po posledním rozpoznání přítomnosti spustí až do opuštění stavu „ON“ (přepnutí na
„STANDBY“ nebo „OFF“). Ve funkčních režimech „Corridor“, „Staircase“ a „Sanitary“ se časovač
spustí i při deaktivaci monitorování přítomnosti při zapnutí osvětlení. Díky tomu je možné časové
řízení i při čistě manuálním ovládání.
Nastavte dobu trvání režimu STANDBY, popř. funkci STANDBY trvale vypněte.
Stand-by-time
•• Dobu trvání režimu STANDBY pro CH-1 a CH-2 lze nastavit
ON
30 s 5 min ON
stiskem jednoho z tlačítek [Stand-by-time] (SP nebo LP).
Při nastavení [Stand-by-time ∞] osvětlení nikdy nezhasne.
test
Switch off delay
1 sec
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
1.
tiskem tlačítka [Switch off delay 3 min] (SP) lze pro kanály
S
CH-1 a CH-2 nastavit dobu zpoždění 3 minuty.
15 min 30 min
Semi
emi
A
Auto
Semi
emi
A
Auto
60 min
OFF
O
FF
OFF
O
FF
5.9
Funkce regulace podle denního světla a
monitorování přítomnosti
Funkce regulace podle denního světla a monitorování přítomnosti lze:
- společně pro přímo připojené snímače (režim PROG  5.1)
- individuálně pro přímo připojený snímač (Sensor select  5.12)
5.6 Testovací funkce
Pomocí testovací funkce lze zkontrolovat oblast monitorovanou snímačem.
Funkce regulace podle denního světla
test
1 sec
Switch off delay
30 sec
1 min
1.
2.
3.
4.
5.
Testovací funkci lze zapnout stiskem tlačítka [test] (SP).
Test lze spustit stiskem tlačítka [PROG] (SP) na zavření
programovacího režimu a spuštění testu.
Vstup do monitorované oblasti:
- při rozpoznání se osvětlení přepne na 100 % ON,
- bez rozpoznání dojde po 1 s k přepnutí zpět na 1 % ON.
Monitorovanou oblast lze popř. změnit nastavením clon na
snímači a opakováním kroků 3. a 4. podle potřeby.
Po úspěšném testu buď vyčkejte 60 sekund nebo stiskněte
tlačítko [ON/OFF] nebo nejdříve stiskněte [CH-1/CH-2]
(SP), aby se testovací funkce vypnula (návrat k normálnímu
fungování).
ON
ON
Semi
Auto
Semi
Auto
OFF
OFF
16
••
Plně automatická regulace podle denního osvětlení
aktivní
Tlačítko
[Semi Auto]
••
••
Automatické vypnutí při dostatečném množství
denního světla
Ruční zapnutí
••
Regulace podle denního světla vypnuta
Tlačítko [ON]
••
Monitorování přítomnosti aktivní
Tlačítko
[Semi Auto]
••
••
Automatické přepnutí do režimu „STANDBY“, resp.
„OFF“ po uplynutí doby zpoždění
Ruční zapnutí
••
Monitorování přítomnosti vypnuto
Tlačítko [OFF]
Präsenz-Funktionen
5.7 Úroveň režimu Stand-by
Nastavte jas (%) v režimu STANDBY, popř. funkci STANDBY vypněte.
Stand-by-level
1. Nastavit režim STANDBY pro CH-1 lze např. stiskem tlačítka
OFF 10 % 30 % 50 %
[Stand-by-level 30 %] (SP nebo LP) (CH-2 popř. následuje
s nastavením OFFSET  5.10).
Stand-by-level
2. Funkce STANDBY lze vypnout stiskem tlačítka
OFF 10 % 30 % 50 %
[Stand-by-level OFF] (SP nebo LP).
Tlačítko [ON]
ON
ON
Semi
Auto
Semi
Auto
OFF
OFF
Tlačítko [OFF]
CZ
DALIeco Control
5.10 Nastavení Offset
4.
Nastavte OFFSET (= vzdálenost CH-2 od CH-1) pro určitý funkční režim.
100 h
1.
Stiskněte tlačítko [Offset] (SP).
Offset
Burn-in
PC modes
ON
OFF
1
2
CH-1
2.
Auto
setup
Manual
setup
3.
i
5.13 PC modes
Konfigurace vytvořené pomocí softwaru DALIeco PC a uložené přes port USB v paměti PC1,
resp. PC2 se dají odeslat stisknutím tlačítka PC1, resp. PC2, a přenést tak do řídicího přístroje.
ON
OFF
CH-2
Offset se nastavuje pomocí kolébkového přepínače [CH-2]:
- LP = hrubé nastavení
- SP = přesné nastavení
Offset u CH-2 může činit:
- min. = hodnota CH-1
- max. = 100 % jasu
100 h
Burn-in
ON
OFF
PC modes
1
2
Offset
ON
OFF
1.
2.
3.
Nastavení uložte stiskem tlačítka [Offset] (SP).
Spusťte programovací režim dlouhým stisknutím tlačítka
[Prog].
Odesílání zahajte stisknutím [PC1] nebo [PC2].
Úspěšný a dokončený přenos konfigurace je potvrzen blikáním osvětlení.
Podrobné informace o počítačovém softwaru najdete v příslušném návodu.
Upozornění:
Nastavení „Offset“ je možné pouze mimo programovací režim.
5.11 100 h Burn-in
Při použití zářivek je rovnoměrné vyzařování a maximální životnost zaručena teprve po fázi
zahoření (100 h při 100 %). Během zahořování jsou veškeré automatické funkce vypnuté,
všechna svítidla v systému svítí s intenzitou 100 %.
LED všech připojených snímačů nepřetržitě svítí červeně.
100 h
Burn-in
ON
OFF
PC modes
1
2
Offset
1.
ON
OFF
2.
řed uvedením do provozu, resp. před započetím řádného
P
užívání systému spusťte tento proces stiskem tlačítka
[100 h Burn-in ON/OFF] (SP).
Proces lze popř. předčasně ukončit opětovným stisknutím
tlačítka [100 h Burn-in ON/OFF] (SP).
5.14 Macro Recorder
Pokud má být více řídicích přístrojů vybaveno identickou konfigurací, umožňuje funkce „Macro
Recorder“ zaznamenávání stisknutí tlačítek na dálkovém ovládaní „Master Remote“ při uvedení
do provozu a následně jejich přenos do dalších řídicích přístrojů.
1.
Macro Recorder
5.12 Sensor select
5.
1.
ON
OFF
2.
3.
4.
Každé spuštění této funkce zahájí 100h cyklus znovu.
Sensor
select
2.
3.
17
Nastavení snímače uložte stiskem tlačítka [Sensor select]
(LP) nebo stiskněte tlačítko [PROG] (SP).
olbu snímače proveďte stiskem tlačítka [Sensor select] (LP)
V
(LED zvoleného snímače oranžově bliká).
Pravidelně se měnící LED signalizace na snímači:
- oranžová = snímač zvolen
- červená = funkce monitorování přítomnosti aktivní
- zelená = funkce regulace podle denního světla aktivní
Provedení nastavení snímače  5.9.
Pokud je v systému snímačů více, zvolte další snímač opětovným stiskem tlačítka [Sensor select] (SP).
i
Spusťte programovací režim dlouhým stisknutím tlačítka
[Prog].
Zaznamenávání spustíte dlouhým stisknutím tlačítka [rec].
(Osvětlení se přepne do stavu 100 % a červená LED dioda tlačítka „Sensor Select“ (Výběr snímače) na dálkovém ovládaní
signalizuje začátek zaznamenávání.)
Proveďte běžné programování (viz kap. 5).
Zaznamenávání ukončíte dlouhým stisknutím tlačítka [stop].
(Červená LED dioda tlačítka „Sensor Select“ (Výběr snímače)
na dálkovém ovládaní zhasne.)
Konfiguraci nahrajte tlačítkem [play] a infračerveným blokem
zpráv ji přeneste do jiného řídicího přístroje.
Důležité upozornění:
Funkce „Macro Recorder“ neumožňuje zaznamenání a přenos individuální konfigurace
jednotlivých snímačů nastavené pomocí možnosti „Sensor select“ (Výběr snímače).
Zaznamenávání se automaticky ukončí po zavření programovacího režimu.
CZ
DALIeco Control
6
Obsluha systému pomocí ovládání User Remote
Při stisku tlačítka vždy nasměrujte ovládání User Remote na příslušný snímač.
6.1 Tlačítka volby scény [1] až [4]
1
2
••
3
4
••
Holiday
Resume
CH-1
CH-2
••
1
ktivace scény: Volba uložené světelné scény stiskem
A
tlačítka (SP).
Uložení scény: intenzitu osvětlení nastavenou ručně tlačítkem
[CH-1] a/nebo [CH-2] lze stiskem (LP) uložit pod příslušné
tlačítko volby scény (systém to potvrdí blikáním).
Zablokování nebo opětovné odblokování ukládání scén:
1. Současně stiskněte tlačítka [Holiday]+[CH-2 ▲] (VLP)
(LED bliká červeně).
2. - Ukládání scén lze zablokovat stiskem tlačítka [1] (SP)
(LED se červeně rozsvítí na tři sekundy)
- Ukládání scén lze opět odblokovat stiskem tlačítka [2] (SP)
(LED se zeleně rozsvítí na tři sekundy).
2
Resume
Naučení ovládání User Remote na určitý zvolený přijímač, aby bylo možné nezávislé ovládání více
systémů (maximálně 15) v jedné místnosti.
7
6.2 Tlačítko
3
4[Holiday]
Holiday
6.4 Nezávislé ovládání více systémů
Dočasná deaktivace monitorování přítomnosti pomocí stisku tlačítka (SP), LED snímače svítí nepřetržitě červeně.
Opětovná aktivace je možná pomocí tlačítek [ON/OFF], tlačítek
volby scény [1] až [4] a [CH-1]/[CH-2].
1.
1
2
3
4
Holiday
Resume
2.
3.
CH-1
CH-2
Individuální programování lze spustit současným stiskem
tlačítek [CH-1 ] + [CH-2 ] (VLP) (LED bliká červeně).
Aktivace číselné klávesnice (nastavení z výroby = 16):
- číselná klávesnice 1–4: Stiskněte tlačítko [1] (SP).
- číselná klávesnice 5–8: Stiskněte tlačítko [2] (SP).
- číselná klávesnice 9–12: Stiskněte tlačítko [3] (SP).
- číselná klávesnice 13-16: Stiskněte tlačítko [4] (SP).
Naprogramování systémového čísla:
- Pro systémové číslo, které se má naprogramovat, stiskněte
tlačítko [1], [2], [3] nebo [4] (SP) (nastavení z výroby = 16)
(LED blikne dvakrát zeleně a systém potvrdí nastavení
zablikáním).
--> Příklad: Naprogramování systémového čísla 10:
1.
Současně stiskněte tlačítka [CH-1 ] + [CH-2 ] (VLP) (LED bliká červeně).
2.
Číselnou klávesnici 9–12 lze aktivovat stiskem tlačítka [3] (SP).
3.
Systémové číslo 10 lze naprogramovat stiskem tlačítka [2] (SP),
(LED blikne dvakrát zeleně a systém potvrdí nastavení zablikáním).
7
Reset
7.1 Reset systému (pomocí ovládání Master Remote)
1
CH-1
6.3
1.
2.
3.
2
CH-2
3
4[Resume]
Tlačítko
Holiday
Resume
CH-1
CH-2
Opětovná aktivace funkce automatické regulace osvětlení stiskem
tlačítka (SP). U funkčních režimů bez regulace osvětlení nemá toto
tlačítko žádnou funkci.
7.2 Reset ovládání Master Remote
1.
2.
3.
Programovací režim lze spustit stiskem (LP) tlačítka [PROG] (LED 1 bliká).
Současně stiskněte (VLP) tlačítka [Corridor] a [Staircase] (LED 2 bliká).
Stiskněte tlačítko [PROG] (LP) – (LED 1 a LED 2 se oranžově rozsvítí na 3 sekundy).
7.3 Reset ovládání User Remote
1.
2.
18
Programovací režim lze spustit stiskem (LP) tlačítka [PROG] (LED 1 bliká).
Výchozí funkční režim lze nastavit stiskem tlačítka [Single Office] (SP) (LED 1 rychle bliká).
Programovací režim lze opustit stiskem tlačítka [PROG] (SP).
Současně stiskněte (VLP) tlačítka [CH-1 ▲] a [Resume] (LED bliká červeně).
Stiskněte tlačítko [4] (SP) – (LED se oranžově rozsvítí na 3 sekundy).
CZ
DALIeco Control
8
Technické údaje
Připojení k síti
220–240 V AC, 50–60 Hz
Vstup spínače
Beznapěťové pracovní kontakty,
max. délka kabelu 50 m
Zátěžové (řídicí) výstupy
dle IEC 62386 dto.
DA1+/- / DA2+/Řídicí proud
max. 64 mA (na kanál)
max. 96 mA (součet obou kanálů)
max. délka kabelu 100 m (na kanál)
Připojení soustavy snímačů
DALIeco LS/PD LI = max. 4x
DALIeco LS/PD LI HF = max. 1x
max. délka kabelu 25 m, při
prodloužení/zkrácení zajistěte
obsazení kontaktů 1:1
Max. délka vedení
50 m (celkem)
synchronizační vedení / vstup tlačítka
Příkon
0,2 W – 3,0 W (v závislosti
na počtu EP/snímačů)
Okolní teplota
-20 °C až +50 °C (při provozu)
Krytí
IP 20
Třída ochrany
II, ochranná izolace
Shoda
CE
i
19
Důležité upozornění:
Funkce „Macro Recorder“ neumožňuje zaznamenání a přenos individuální konfigurace
jednotlivých snímačů nastavené pomocí možnosti „Sensor select“ (Výběr snímače).
Zaznamenávání se automaticky ukončí po zavření programovacího režimu.
PL
DALIeco Control
DALIeco Control – instalacja i obsługa
Spis treści
1
1.1
1.2
Wskazówki ogólne...................................................................................... 21
Symbole i skróty zawarte w niniejszej instrukcji.......................................... 21
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.................................................... 21
2
2.1
2.2
2.3
Montaż i instalacja..................................................................................... 21
Obsadzenie przyłączy sterownika  3 .................................................... 21
Wymiary i wymiary montażowe  2 ........................................................ 21
Schemat przyłączeniowy elektrycznych komponentów
systemowych  4 .................................................................................... 21
2.4
Podłączenie czujnika  5 ..................................................................................... 21
2.5
Przycisk zewnętrzny  4 ......................................................................... 21
2.6Przyłączanie dodatkowych czujników i przycisków poprzez
przewód DALI  6a .................................................................................................. 21
2.7
Synchronizowanie sterowników  6b ......................................................... 22
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Funkcja i zewnętrzne komponenty........................................................... 23
Podstawowa zasada działania..................................................................... 23
Sterowanie dwukanałowe DALI 1 / DALI 2.................................................. 23
Przycisk zewnętrzny  4 ......................................................................... 23
Zachowanie po przerwaniu zasilania sieciowego ....................................... 23
4Obsługa........................................................................................................ 24
4.1
Pilot Master Remote  7 (i  oddzielna instrukcja).................................. 24
4.2
Pilot User Remote  7 (i  oddzielna instrukcja)..................................... 24
4.3
Włączanie/wyłączanie systemu.................................................................... 24
4.4
Regulacja strumienia świetlnego (ściemnienie) systemu............................. 24
5Programowanie systemu krok po kroku przy pomocy
Master Remote........................................................................................... 25
5.1
Tryb programowania (tryb PROG)................................................................ 25
5.2
Tryby działania  8 ................................................................................... 25
5.3
Ustawienia automatyczne............................................................................ 25
5.4
Ustawienia ręczne........................................................................................ 25
5.5
Switch off delay (czas opóźnienia) .............................................................. 26
5.6
Funkcja testowa........................................................................................... 26
5.7Stand-by-level.............................................................................................. 26
5.8Stand-by-time............................................................................................... 26
20
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
Funkcje światła dziennego i
obecności .......................................... 26
Ustawianie offsetu........................................................................................ 27
100 h Burn-in................................................................................................ 27
Sensor select................................................................................................ 27
PC modes..................................................................................................... 27
Macro Recorder ........................................................................................... 27
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Obsługa systemu przy pomocy User Remote ....................................... 28
Przyciski scen [1] do [4]  7 .................................................................... 28
Przycisk [Holiday]......................................................................................... 28
Przycisk [Resume] ....................................................................................... 28
Niezależna obsługa kilku systemów............................................................. 28
7Reset............................................................................................................ 28
7.1
Reset systemu (przy pomocy Master Remote)............................................ 28
7.2
Reset Master Remote................................................................................... 28
7.3
Reset User Remote...................................................................................... 28
8
Dane techniczne ........................................................................................ 29
PL
DALIeco Control
1
Wskazówki ogólne
2
1.1 Symbole i skróty zawarte w niniejszej instrukcji
••
1.
 2.2
 14 Punkt listy, wyliczenie
Numerowane kroki czynności z zadaną kolejnością
Odniesienie do rozdziału (np. 2.2) wzgl. oddzielnej instrukcji (wtedy bez cyfr)
Odnośnik do rysunku (np. do rysunku 14)
SP
SP
VLP
DP
Skrót dla „Short Press / krótkie naciśnięcie przycisku“ (<0,5 s)
Skrót dla „Long Press / długie naciśnięcie przycisku“ (>0,5 s)
„Very Long Press / bardzo długie naciśnięcie przycisku“ (>10 s)
„Double Press / krótkie podwójne uruchomienie“ (każde <0,5 s)
i
Symbol „INFORMACJA /WSKAZÓWKA“
Montaż i instalacja
2.1 Obsadzenie przyłączy sterownika
3
(1) Przyłącze sieciowe
(2) Przyłącze sieciowe
(3)nieobsadzony
(4) DALI 1(-)
(5) DALI 1(+)
(6) DALI 2(-)
(7) DALI 2(+)
(8) Przyłącze czujnika (4p4c)
(9) Wejście przycisku zewnętrznego
(10) Złącze Sync
(11) GND – potencjał odniesienia przycisków zewnętrznych
2.2 Wymiary i wymiary montażowe
2
1.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Niniejszy produkt został rozwinięty i przewidziany wyłącznie do zastosowania z systemami
zarządzania oświetleniem dla lamp. Każde zastosowanie inne niż opisane w niniejszej instrukcji
jest niezgodne z przeznaczeniem.
Zastosowana symbolika wykresów
Lampa jest włączona:
„ON“
Lampa jest wyłączona:
„OFF“
Automatyczne włączanie
oświetlenia poprzez czujnik
obecności.
Ręczne włączanie oświetlenia
przyciskiem zewnętrznym.
Czas opóźnienia 1:
Po opuszczeniu obszaru
rejestrowania obecności.
Czas opóźnienia 2:
2.3 Schemat przyłączeniowy elektrycznych komponentów systemowych
4
2.4 Złącze czujnika
5
Do integracji z oświetleniem przewidziano czujnik. Instalacja i ustawienia czujnika  oddzielna instrukcja.
Podłączenie maks. 4 czujników (3) via konektor Y (4) i kabel czujnikowy (2) do przyłącza czujnika
w sterowniku (1).
Wymagania dotyczące pozycji czujników i oświetlenia:
••
Całe (przeznaczone do monitoringu) stanowisko robocze znajduje się w obszarze
nadzoru czujnika.
••
Unikać bezpośredniego naświetlania czujnika przez źródła światła (ryzyko błędów pomiarowych).
••
Czujnik nie może być instalowany w obszarach z przepływem powietrza (klimatyzacja/
wentylacja) lub źródłami ciepła (kopiarki/wentylatory grzewcze) (ruch powietrza może być
błędnie zinterpretowany jako ruch człowieka).
2.5 Przycisk zewnętrzny
min.
21
min.
4
Przycisk sterowania/ustawiania ręcznego. Warunki przyłączeniowe  8.
2.6 P
rzyłączanie dodatkowych czujników i przycisków poprzez przewód
DALI  6a
Dodatkowe czujniki lub przyciski można podłączać bezpośrednio lub poprzez sprzęgacz do obu
linii DALI. Funkcja jest uzależniona od podłączenia do kanału DALI 1 lub 2. Do każdego kanału
DALI, oprócz 16 elektronicznych układów zasilających DALI, można podłączyć maksymalnie trzy
sprzęgacze z przyciskiem lub czujniki.
PL
DALIeco Control
2.6.1 Włączanie do obwodu przycisków poprzez sprzęgacz z przyciskiem
Przyciski mogą być podłączane poprzez sprzęgacz z przyciskiem bez dalszego uruchamiania w
przewodzie DALI. Każdy podłączony sprzęgacz z przyciskiem dysponuje czterema wejściami (A-D).
Po zakończeniu procesu zerowania oświetlenie przełącza się na krótko na 100%, następnie
zostaje ustawione do pierwotnej wartości.
2.6.2 Podłączanie czujników przez przewód DALI
Ustawienie podstawowe sprzęgacza z przyciskiem
W ustawieniu podstawowym (=stan fabryczny) wszystkie wejścia/przyciski mają taką samą funkcję.
Funkcja odpowiada przyciskowi, który jest podłączony bezpośrednio do wejścia przyciskowego
sterownika  3.3.
Czujniki mogą być włączane poprzez sprzęgacz czujników bez dodatkowego uruchamiania do
przewodu DALI i umożliwiają rozszerzenie obszaru rejestracji obecności.
Wartości światła rejestrowane przez te czujniki nie są analizowane.
Funkcja alternatywna/obsadzenie przycisków sprzęgaczy z przyciskiem
Funkcja przycisku na wejściu sprzęgacza A:
• SP: włączanie wzgl. wyłączanie DALI CH-1 (funkcja przełączania)
• LP: regulacja strumienia świetlnego (ściemnienie) w górę wzgl. w dół DALI CH-1 (funkcja
przełączania)
Funkcja przycisku na wejściu sprzęgacza B:
• SP: włączanie wzgl. wyłączanie DALI CH-2 (funkcja przełączania)
• LP: regulacja strumienia świetlnego (ściemnienie) w górę wzgl. w dół DALI CH-2 (funkcja
przełączania)
Funkcja przycisku na wejściu sprzęgacza C:
• SP i LP: włączanie wzgl. zmiana ze stanu czuwania do stanu „ON“
Funkcja przycisku na wejściu sprzęgacza D:
• SP i LP: wyłączanie wzgl. zmiana ze stanu „ON“ do stanu czuwania
i
Ważna wskazówka:
i
Ważna wskazówka:
W celu skonfigurowania sterowania przy pomocy pilota na podczerwień do interfejsu
czujników sterownika musi być podłączony przynajmniej jeden czujnik.
Regulacja światła dziennego wykorzystuje wyłącznie wartości światła podawane przez
czujniki podłączone do interfejsu czujników.
2.7 Synchronizowanie sterowników
 6b
W celu rozbudowy systemów i realizacji centralnego włączania i wyłączania wielu sterowników
istnieje możliwość zsynchronizowania maksymalnie 8 sterowników przy użyciu 2-żyłowego
połączenia.
Poprzez ten przewód synchronizacji przesyłane są sygnały z czujników ruchu i sygnały naciśnięcia przycisków dołączonych poprzez sprzęgacze do wejść C i D. Reakcja przy odbieraniu
sygnałów ruchu lub sygnałów naciśnięcia przycisku zależy przy tym od wybranego trybu pracy,
przy czym należy rozróżnić 3 przypadki:
(1) Tryb bez stanu czuwania (Single office)
Aktywacja alternatywnej funkcji/obsadzenia przycisków sprzęgaczy z przyciskiem
•
Uruchomić tryb programowania poprzez LP przycisku „Prog“ (5) pilota.
Aktywować wybór czujnika poprzez LP przycisku (10) pilota.
Uruchomić dowolny przycisk podłączony do sprzęgacza z przyciskiem.
Oświetlenie zostanie ściemnione do 10% jasności i w ten sposób pokazuje początek
procesu konfiguracji.
Po ok. 1 minucie (w zależności od liczby sprzęgaczy) proces jest zakończony
i oświetlenie zamiga dwukrotnie w celu potwierdzenia.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zerowanie sprzęgacza z przyciskiem do ustawiania podstawowego
1.
2.
3.
4.
22
 6a
Uruchomić tryb programowania poprzez LP przycisku „Prog“ (5) pilota.
Aktywować wybór czujnika poprzez przyciskiem (10) pilota.
Uruchamiać dowolny przycisk podłączony do sprzęgacza z przyciskiem przez ponad 10 sekund.
Oświetlenie zostanie ściemnione do 10% jasności i w ten sposób pokazuje początek
procesu zerowania.
•
Po odebraniu sygnałów ruchu sterownik zostaje przełączony w stan ON i uruchamia czas
opóźnionego wyłączenia lub odlicza ten czas od nowa, jeśli sterownik jest już w stanie ON.
Po naciśnięciu przycisku podłączonego przez sprzęgacz do wejścia C sterownik zostaje
przełączony w stan ON i uruchamia czas opóźnionego wyłączenia lub odlicza ten czas od
nowa, jeśli sterownik jest już w stanie ON.
Po naciśnięciu przycisku podłączonego przez sprzęgacz do wejścia D sterownik zostaje
przełączony w stan OFF lub pozostaje w tym stanie.
(2) T
ryb z końcowym stanem czuwania
(Open plan office/Sanitary room /Staircase )
•
•
Po odebraniu sygnałów ruchu sterownik zostaje przełączony ze stanu OFF w stan STANDBY i
uruchamia czas czuwania lub przywraca ten czas, jeśli sterownik jest już w stanie STANDBY.
Po naciśnięciu przycisku podłączonego przez sprzęgacz do wejścia 3 sterownik zostaje
przełączony w stan ON i uruchamia czas opóźnionego wyłączenia lub odlicza ten czas od
nowa, jeśli sterownik jest już w stanie ON.
PL
DALIeco Control
•
Po naciśnięciu przycisku podłączonego przez sprzęgacz do wejścia 4 sterownik zostaje
przełączony w stan OFF lub pozostaje w tym stanie.
3
Funkcja i zewnętrzne komponenty
3.1 Podstawowa zasada działania
(3) Tryb z ciągłym stanem czuwania (Corridor)
•
•
•
Po odebraniu sygnałów ruchu sterownik zostaje przełączony w stan ON i uruchamia czas
opóźnionego wyłączenia lub odlicza ten czas od nowa, jeśli sterownik jest już w stanie ON.
Po naciśnięciu przycisku podłączonego przez sprzęgacz do wejścia C sterownik zostaje
przełączony w stan ON i uruchamia czas opóźnionego wyłączenia lub odlicza ten czas od
nowa, jeśli sterownik jest już w stanie ON.
Po naciśnięciu przycisku podłączonego przez sprzęgacz do wejścia D sterownik zostaje
przełączony w stan STANDBY lub pozostaje w tym stanie.
i
Uwagi uzupełniające:
3.2 Sterowanie dwukanałowe DALI 1 / DALI 2
Lampy po wykonaniu instalacji elektrycznej mogą być eksploatowane w DALI 1 (CH-1) i DALI 2
(CH-2) z identycznymi wartościami światła lub z wartością OFFSET dla CH-2  5.10.
Przesyłane są sygnały ruchu zarówno z czujników dołączonych bezpośrednio do sterowników, jak i dołączonych za pośrednictwem przewodu DALI.
3.3 Przycisk zewnętrzny
Przesyłanie sygnałów z przycisków działa niezależnie od tego, czy dany sprzęgacz z
przyciskiem jest dołączony do kanału DALI 1 czy też 2.
3.4 Zachowanie po przerwaniu zasilania sieciowego
Jeśli wykrywanie ruchu jest ustawione na tryb Semi Auto lub jest aktywny tryb „Holiday
mode”, sterowniki w stanie OFF nie reagują na sygnały ruchu odbierane przez przewód
synchronizacji.
Jeśli wykrywanie ruchu jest nieaktywne, sterowniki nie reagują na odbierane sygnały
ruchu ani nie wysyłają sygnałów ruchu przez przewód synchronizacji.
Gdy funkcja testu zasięgu wykrywania przez czujniki jest aktywna, odpowiedni sterownik nie wysyła sygnałów ruchu do przewodu synchronizacji ani nie reaguje na sygnały
synchronizacji.
Naciśnięcie przycisków dołączonych do wejścia C lub D lub też obecność odpowiedniego sygnału na przewodzie synchronizacji nie prowadzą do wyjścia z trybu „Holiday
mode”.
Zdarzenia związane z naciśnięciem przycisków dołączonych bezpośrednio do sterowników lub do wejścia A lub B sprzęgacza oraz operacje obsługi przez „User Remote” nie
są przesyłane przez przewód synchronizacji.
Jeśli za pomocą oprogramowania PC zostanie zaprogramowany stan STANDBY 2
(patrz instrukcja oprogramowania), wówczas w opisie funkcji synchronizacji obowiązuje
ten stan STANDBY.
23
Sterownik zmienia/przełącza oświetlenie na stanowiskach roboczych, w korytarzach i innych
wspólnie wykorzystywanych pomieszczeniach w zależności od dostępnego światła dziennego
i obecności/ruchu osób. Fakt ten jest rejestrowany przez czujniki. Dzięki temu zwiększa się
komfort pracy i oszczędza się energię. Dostępne są tryby działania dla różnych zastosowań/
scenariuszy  8 .
Istnieje możliwość ich indywidualnego dopasowania  5.
4
Uruchomienie przycisku zewnętrznego posiada priorytet w stosunku do funkcji automatycznych.
W zależności od ustawionego trybu działania po przywróceniu zasilania sieciowego system
znajduje się znów w ustawionym wcześniej stanie:
Tryb działania
Stan
Single Office (pojedyncze biuro)
OFF
Open Plan Office (biuro bez ścianek
działowych)
OFF
Corridor (korytarz)
STANDBY
Meeting-/Classroom (pomieszczenie konferencyjne/sala szkoleniowa)
LAST STATE
Sanitary Room (pomieszczenie sanitarne)
STANDBY
Staircase (klatka schodowa)
STANDBY
PL
DALIeco Control
4
Obsługa
4.2 Pilot User Remote
Opis wszystkich przycisków/diod LED „Master Remote” i ich funkcji oraz opis wszystkich przycisków/diod LED „User Remote” i ich podstawowych funkcji.
4.1 Pilot Master Remote
7
(i  oddzielna instrukcja)
Przyciski / diody LED / przyłącza
(1) [ON/OFF] oświetlenie zał/wył.
(2) Sygnalizacja LED 1 (zielona/czerwona/pomarańczowa)
(3) [test] tryb testowy do ustawiania obszaru rejestracji (1 sekunda czasu opóźnienia)
(4) [Tryby działania] wybór
(5) [PROG] tryb programowania zał./wył.
(6) [100 h Burn-in] zał./wył.
(7) [Auto setup] aktywacja automatycznego zapisu wartości zadanej
(8) [CH-1] ustawianie jasności kanału 1 (ręcznie/bezpośrednio)
(9) [Stand-by-time] wybór wytycznych czasu STANDBY
(10) [Sensor select] wybor czujnika
(11) Sygnalizacja LED 2 (zielony/czerwony/pomarańczowy)
(12) [Switch off delay] wybór wytycznych czasu opóźnienia
(13) [Macro Recorder] rejestracja/zapis/wysłanie kolejności uruchamiania przycisków
(14) [Offset] ustawienie OFFSET zał./wył.
(15) [PC modes] bez funkcji
(16) [CH-2] ustawianie jasności kanału 2 (ręcznie/bezpośrednio)
(17) [Manual setup] ręczne ustawienie wartości światła
(18) [Stand-by-level] wybór wytycznych STANDBY
(19)
/
wybór funkcji światło dzienne/obecność zał./automatycznie/wył.
(20) Przyłącze mini USB
Sygnalizacja diodami LED
••
LED 1
- miga szybko podczas przesyłania sygnału (IR) (zielona)
••
LED 1- miga w trybie „PROG“ (czerwona)
••
LED 1
- świeci się podczas przesyłania via USB (pomarańczowa)
••
LED 2
- miga w trybie „Sensor Select“ (zielona)
••
LED 2 - miga w trakcie zapisu rejestratora Macrorecorder (czerwona)
••
LED 1/LED 2 - świecą się podczas „Reset“ Master Remote (pomarańczowe)
7
(i  oddzielna instrukcja)
Przyciski/LED
(21) [ON/OFF] wszystkie lampy zał/wył.
(22) Sygnalizacja LED (zielona/czerwona/pomarańczowa)
(23) [1] przycisk sceny 1
(24) [3] przycisk sceny 3
(25) [Holiday] aktywacja trybu wakacyjnego
(26) [CH-1] ustawianie jasności kanału 1 (ręcznie/bezpośrednio)
(27) [2] przycisk sceny 2
(28) [4] przycisk sceny 4
(29) [Resume] ponowne przyjęcie automatycznej funkcji światła dziennego
(30) [CH-2] ustawianie jasności kanału 2 (ręcznie/bezpośrednio)
Sygnalizacja LED (22)
••
zielona
••
czerwona
••
pomarańczowa 4.3
Włączanie/wyłączanie systemu
Przycisk zewnętrzny:
1. Nacisnąć zewnętrzny przycisk (SP), aby włączyć lub wyłączyć
oświetlenie.
ON
OFF
ON
OFF
Master Remote i User Remote:
1. Nacisnąć przycisk [ON/OFF] (SP), aby włączyć wzgl. wyłączyć CH-1 (DALI 1) i CH-2 (DALI 2).
4.4 Regulacja strumienia świetlnego (ściemnienie) systemu
CH-1
CH-1
24
- miga szybko podczas przesyłania sygnału (IR)
- miga w trybie „zapis“
- świeci się podczas „Reset“ User Remote
Przycisk zewnętrzny:
1. Nacisnąć zewnętrzny przycisk (LP), aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność obydwu kanałów.
Master Remote i User Remote:
1. Przytrzymać wciśnięte przyciski [CH-1] lub [CH-2] górna/dół,
aby zwiększać/zmniejszać jasność kanałów DALI 1 i DALI 2
niezależnie od siebie.
PL
DALIeco Control
Uwaga:
W celu prowadzenia programowania i konfigurowania system musi być w trybie
programowania
Krok 1
Aktywacja trybu PROG
Tryb programowania  5.1
Krok 2
Wybór trybu działania
Tryby działania  5.2
Krok 3
Zadanie wartości dla
regulacji światła
Ustawienia automatyczne  5.3
lub ustawienia ręczne  5.4
Krok 4
Czas opóźnienia  5.5
funkcja testowa  5.6
Indywidualne dostosowanie wybrastand-by-level  5.7
nego trybu działania
stand-by-time  5.8
funkcje światła dziennego i obecności  5.9
Krok 5
Dostosowanie wartości światła
dla kanału 2 (CH-2)
Offset  5.10
Funkcje specjalne
100 h Burn-in  5.11
Sensor select  5.12
PC modes  5.13
Macro Recorder  5.14
Krok 6
n
Cor ri dor
PROG
gl e
Sin ice
Off
i
8
Sposób przełączania skonfigurowanych wcześniej trybów działania: Wykresy  9
Cl a
M
-/
tin g
ee s ro om
s
Programowanie wzgl. konfigurowanie odbywają się przy pomocy Master Remote wzgl. bezpośrednio przy czujniku.
Podczas naciskania przycisku kierować zawsze Master Remote na odpowiedni czujnik.
5.2 Tryby działania
an
Ro i ta ry
om
rogramowanie systemu krok po kroku przy pomocy
P
Master Remote
Open
Of fi c pl a
e
5
S
S ta irc ase
Ustawia wartość zadaną regulacji światła na 80% maksymalnego natężenia oświetlenia.
CH-1
CH-2
1. Nacisnąć przycisk [Auto setup] (SP), aby rozpocząć kalibrację.
Auto
Po 3-minutowej kalibracji oświetlenie zamiga i rozpocznie się
setup
automatyczna regulacja światła.
Manual
Wskazówka: Podczas „AutoSet Up“ ustawianie jest niemożlisetup
we. Tryb „Prog“ jest kończony automatycznie po przeprowadzonym „AutoSet Up“.
5.4 Ustawienia ręczne
Zapisuje wartość zadaną na dowolnie ustawianej wartości.
CH-1
CH-2
Auto
setup
M
gl e
Sin ice
Off
an
Ro i ta ry
om
Open
Of fi c pl a
e
PROG
Cl a
-/
tin g
ee s ro om
s
n
S
S ta irc ase
Jeżeli tryb PROG nie zostanie opuszczony świadomie, ustawienia są skuteczne po 60
sekundach. Tryb PROG zostanie automatycznie zakończony po 60 sekundach w przypadku
braku aktywności przycisków.
25
1.
Nacisnąć przełącznik wahadłowy [CH-1] góra/dół, aby ustawić wartość zadaną dla regulacji.
Manual
setup
CH-1
1. Nacisnąć przycisk [PROG] (LP), aby aktywować tryb programowania (LED 1 miga). CH-1 / CH-2 zostaną ściemnione do
ostatniej zapisanej wartości (domyślnie = 80%).
2. Programowanie krok po kroku wyjaśnia pod  5.1 do  5.14
(możliwość kilku funkcji/ustawień kolejno po sobie).
3. Nacisnąć przycisk [PROG] (SP), aby zapisać ustawienia i
opuścić tryb programowania.
Single Office  9
Open-plan Office  10
Corridor  11
Meeting- / Classroom  12
Sanitary Room  13
Staircase  14
5.3 Ustawienia automatyczne
5.1 Tryb programowania (tryb PROG)
Cor ri dor
••
••
••
••
••
••
do  14 .
CH-2
Auto
setup
2.
Nacisnąć przycisk [Manual setup] (SP), aby zapisać aktualne
natężenie oświetlenia (lampki migają).
Manual
setup
i
Wskazówka:
Jeżeli regulacja światła jest dezaktywowana, sterownik co 2000 h świecenia podnosi
zapisaną wartość światła o krok i kompensuje tym samym starzenie się źródeł światła.
Podczas wymiany źródeł światła należy zapisać wartość zadaną od nowa, aby ponownie uruchomić proces.
PL
DALIeco Control
5.5 Switch off delay (czas opóźnienia)
5.8 Stand-by-time
Timer jest ustawiany do opuszczenia stanu „ON“ (zmiana na „STANDBY“ lub „OFF“) po ostatnim
stwierdzeniu obecności. W trybie funkcjonowania „Corridor“, „Staircase“ i „Sanitary“ timer jest
uruchamiany także przy dezaktywowanej rejestracji obecności. Tym samym sterowanie czasowe
jest także możliwe w trybie całkowicie ręcznym.
Ustawienie czasu trwania STANDBY wzgl. włączanie funkcji STANDBY na stałe.
test
Switch off delay
1 sec
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
1.
Stand-by-time
rzycisnąć [Switch off delay 3 min] (SP), aby ustawić czas
P
opóźnienia wyłączenia 3 minuty dla CH-1 i CH-2.
ON
ON
15 min 30 min
Semi
emi
A
Auto
Semi
emi
A
Auto
60 min
OFF
OFF
OFF
O
FF
5.9
5.6 Funkcja testowa
Przy pomocy funkcji testowej można sprawdzić obszar rejestracji czujnika.
test
1 sec
Switch off delay
30 sec
1 min
1.
2.
3.
4.
5.
Nacisnąć przycisk [test] (SP), aby włączyć funkcję testową.
Nacisnąć przycisk [PROG] (SP), aby wyjść z trybu programowania i uruchomić test.
Wejście do obszaru rejestracji:
- w przypadku wykrycia następuje 100% ON,
- bez wykrycia po 1 s z powrotem 1% ON.
W razie potrzeby zmienić obszar rejestracji poprzez ustawienie przesłon czujnika i powtarzać kroki 3 i 4 tak często, jak
to konieczne.
Po pomyślnym zakończeniu testu odczekać 60 sekund lub
wcześniej nacisnąć przycisk [ON/OFF] lub [CH-1/CH-2]
(SP), aby wyłączyć funkcję testową (powrót do normalnego
działania).
26
Nacisnąć jeden z przycisków [Stand-by-time] (SP lub LP), aby
ustawić czas STANDBY dla CH-1 i CH-2.
Jeżeli wybrano [Stand-by-time ∞], oświetlenie nigdy się nie
wyłącza.
Funkcje światła dziennego i
obecności
Funkcje światła dziennego i obecności mogą być ustawiane:
- wspólnie dla czujników podłączonych bezpośrednio (tryb PROG  5.1)
- osobno dla czujników podłączonych bezpośrednio (Sensor select  5.12)
Funkcje światła dziennego
ON
ON
Semi
Auto
Semi
Auto
OFF
OFF
Przycisk [ON]
••
W pełni automatyczna regulacja światła dziennego
aktywna
Przycisk
[Semi Auto]
••
••
Automatyczne wyłączanie w przypadku zbyt dużej
ilości światła dziennego
Włączanie ręczne
••
Regulacja światła dziennego wyłączona
Przycisk [ON]
••
Detekcja obecności aktywna
Przycisk
[Semi Auto]
••
••
Automatyczna zmiana w „STANDBY“ wzgl. „OFF“
po upływie czau opóźnienia
Włączanie ręczne
••
Detekcja obecności wyłączona
Przycisk [OFF]
Funkcje obecności
5.7 Stand-by-level
Ustawienie jasności (%) w STANDBY wzgl. wyłączenie trybu funkcji STANDBY.
Stand-by-level
1. Na przykład nacisnąć przycisk [Stand-by-level 30%]
OFF 10 % 30 % 50 %
(SP lub LP), aby ustawić STANDBY dla CH-1 (CH-2 następuje
ew. z wartością OFFSET  5.10).
Stand-by-level
2. Nacisnąć przycisk [Stand-by-level OFF] (SP lub LP), aby
OFF 10 % 30 % 50 %
wyłączyć funkcję STANDBY.
••
5 min
30 s
ON
ON
Semi
Auto
Semi
Auto
OFF
OFF
Przycisk [OFF]
PL
DALIeco Control
5.10 Ustawianie offsetu
5.13 PC modes
Ustawianie wartości OFFSET (= odstęp pomiędzy CH-2 a CH-1) określonego trybu działania.
100 h
1.
Nacisnąć przycisk [Offset] (SP).
Offset
Burn-in
PC modes
Konfiguracje utworzone przy pomocy oprogramowania PC DALIeco i zapisane poprzez łącze
USB w pamięci PC1 lub PC2 można wysłać, naciskając przycisk PC1 lub PC2 i przesyłając je w
ten sposób do sterownika.
ON
OFF
1
ON
OFF
2
CH-1
CH-2
2.
Auto
setup
Manual
setup
3.
i
Offset jest ustawiany przełącznikiem wahadłowym [CH-2]:
- LP = ustawienie zgrubne
- SP = ustawienie dokładne
Offset od CH-2 może wynieść:
- min. = wartość CH-1
- maks. = 100% jasności
Uwaga:
5.11 100 h Burn-in
W przypadku zastosowania lamp luminoforowych stabilna praca i maksymalna trwałość są
zapewniane dopiero po fazie przepalenia (100 h przy 100%). Podczas przepalania wszystkie
funkcje automatyki są wyłączane, wszystkie lampy w systemie świecą się na 100%.
Diody LED wszystkich podłączonych czujników świecą się ciągle w kolorze czerwonym.
ON
OFF
1.
PC modes
1
2
Offset
ON
OFF
2.
ON
OFF
PC modes
1
2
Offset
ON
OFF
odczas uruchamiania wzgl. regularnego wykorzystywania
P
systemu nacisnąć przycisk [100 h Burn-in ON/OFF] (SP), aby
uruchomić proces.
Ponownie nacisnąć przycisk [100 h Burn-in ON/OFF] (SP),
aby w razie potrzeby zakończyć proces przed czasem.
5.14 Macro Recorder
W przypadku zastosowania identycznej konfiguracji w wielu sterownikach, podczas uruchamiania systemu możliwe jest zarejestrowanie naciskania przycisków Master Remote za pomocą
rejestratora Macro Recorder, a następnie przesłanie zapisu do innych sterowników.
1.
Macro Recorder
2.
3.
4.
5.12 Sensor select
5.
1.
Sensor
select
2.
3.
4.
27
2.
3.
acisnąć przycisk [Sensor select] (LP), aby wybrać czujnik
N
(LED wybranego czujnika miga na pomarańczowo).
Okresowo zmieniające się wskazanie diody LED czujnika:
- pomarańczowy = czujnik wybrany
- czerwony = funkcja obecności aktywna
- zielony = funkcja światła dziennego aktywna
Dokonywanie ustawień czujnika  5.9.
W przypadku kilku czujników w systemie ponownie uruchomić
przycisk [Sensor select] (SP), aby wybrać następny czujnik.
Nacisnąć przycisk [Sensor select] (LP), aby zapisać ustawienia czujnika lub przycisk [PROG] (SP).
Uruchom tryb programowania poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku [Prog]
Naciśnij [PC1] lub [PC2], aby uruchomić wysyłanie
Pomyślne i kompletne przesłanie konfiguracji zostanie potwierdzone błyśnięciem oświetlenia.
Więcej informacji o funkcjach oprogramowania PC zawiera
odpowiednia instrukcja.
Dla każdego wywołania funkcji uruchamiany jest od nowa
przebieg 100 h.
ON
OFF
1.
Nacisnąć przycisk [Offset] (SP), aby zapisać ustawienie.
Ustawienie offsetu jest możliwe wyłącznie poza trybem programowania.
100 h
Burn-in
100 h
Burn-in
i
Uruchom tryb programowania poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku [Prog]
Uruchom rejestrowanie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku [rec]
(oświetlenie zostaje przełączone na 100%, a czerwona dioda
LED przycisku pilota „Sensor Select” sygnalizuje rozpoczęcie
rejestrowania)
Przeprowadź zwykłe programowanie (patrz rozdział 5)
Zakończ rejestrowanie przyciskiem [stop] (czerwona dioda
LED przycisku pilota „Sensor Select” gaśnie)
Odtwórz konfigurację przyciskiem [play] i prześlij do innego
sterownika za pomocą sygnałów nadawanych w podczerwieni.
Ważna uwaga:
Za pomocą rejestratora Macro Recorder nie można rejestrować ani przesyłać indywidualnej konfiguracji poszczególnych czujników przeprowadzonej przy użyciu przycisku
„Sensor select”. Rejestrowanie zostaje automatycznie zakończone z chwilą wyjścia z
trybu programowania.
PL
DALIeco Control
6
Obsługa systemu przy pomocy User Remote
Podczas naciskania przycisku kierować zawsze User Remote na odpowiedni czujnik.
6.1 Przyciski scen [1] do [4]
1
2
••
3
4
••
Holiday
Resume
CH-1
1
CH-2
••
ywołanie sceny: wybór zapisanej sceny świetlnej naciśnięW
ciem przycisku (SP)
Zapisanie sceny: natężenie oświetlenia zmienione ręcznie
przez [CH-1] i/lub [CH-2] może zostać przypisane przyciskiem (LP) do przycisku sceny (system mignie w celu
potwierdzenia).
Blokowanie lub ponowne zwalnianie zapisu sceny:
1. Nacisnąć równocześnie przyciski [Holiday]+[CH-2 ▲] (VLP)
(LED miga na czerwono).
2. - Nacisnąć przycisk [1] (SP), aby zablokować zapis sceny
(LED zapali się na czerwono na trzy sekundy).
-N
acisnąć przycisk [2] (SP), aby zwolnić zapis (LED zapali
się na zielono na trzy sekundy).
2
Resume
Przyuczanie User Remote do wybranego, określonego odbiornika, aby umożliwić niezależną
obsługę kilku systemów (maksymalnie 15) w tym samym pomieszczeniu.
7
6.2 Przycisk
3
4 [Holiday]
Holiday
6.4 Niezależna obsługa kilku systemów
Tymczasowa dezaktywacja wykrywania obecności przy pomocy
przycisku (SP), dioda LED czujnika pozostaje na stałe czerwona.
Reaktywacja możliwa przy pomocy przycisków [ON/OFF], przycisków scen [1] do [4] i [CH-1]/[CH-2].
1.
1
2
3
4
Holiday
Resume
CH-1
CH-2
2.
3.
Nacisnąć równocześnie przyciski [CH-1 ] + [CH-2 ]
(VLP), aby uruchomić indywidualne sterowanie (LED miga na
czerwono).
Aktywacja bloku numerycznego (ustawienie fabryczne = 16):
- Blok numeryczny 1-4: Nacisnąć przycisk [1] (SP).
- Blok numeryczny 5-8: Nacisnąć przycisk [2] (SP).
- Blok numeryczny 9-12: Nacisnąć przycisk [3] (SP).
- Blok numeryczny 13-16: Nacisnąć przycisk [4] (SP).
Programowanie numeru systemowego:
- Nacisnąć przycisk [1], [2], [3] lub [4] (SP) dla programowanego numeru systemowego (ustawienie fabryczne = 16)
(zielona dioda LED mignie dwukrotnie i system zamruga w
celu potwierdzenia).
--> Przykład: Programowanie numeru systemowego 10:
1.
Nacisnąć równocześnie przyciski [CH-1 ] + [CH-2 ] (VLP) (LED miga na czerwono).
2.
Nacisnąć przycisk [3] (SP), aby aktywować blok numeryczny 9-12.
3.
Nacisnąć przycisk [2] (SP), aby zaprogramować numer systemowy 10
(zielona dioda LED mignie dwukrotnie i system zamiga w celu potwierdzenia).
7
Reset
7.1 Reset systemu (przy pomocy Master Remote)
1
CH-1
6.3
1.
2.
3.
2
CH-2
3
4 [Resume]
Przycisk
Holiday
Resume
CH-1
CH-2
Ponowne przyjęcie automatycznej funkcji sterowania światłem
przyciskiem (SP). W trybach działania bez regulacji światła przycisk
ten nie posiada żadnej funkcji.
Nacisnąć przycisk [PROG] (LP), aby uruchomić tryb programowania (LED 1 miga).
Nacisnąć [Single Office] (SP), aby ustawić domyślny tryb działania (LED 1 szybko miga).
Nacisnąć przycisk [PROG] (SP), aby opuścić tryb programowania.
7.2 Reset Master Remote
1.
2.
3.
Nacisnąć przycisk [PROG] (LP), aby uruchomić tryb programowania (LED 1 miga).
Równoczesne naciśnięcie (VLP) [Corridor] i [Staircase] (LED 2 miga).
Nacisnąć przycisk [PROG] (LP) – (LED 1 i LED 2 zapalą się w kolorze pomarańczowym na
3 sekundy).
7.3 Reset User Remote
1.
2.
28
Równoczesne naciśnięcie (VLP) [CH-1 ▲] i [Resume] (LED miga na czerwono).
Nacisnąć [4] (SP) – (LED zapali się w kolorze pomarańczowym na 3 sekundy).
PL
DALIeco Control
8
Dane techniczne
Przyłącze sieciowe
220-240 V AC 50-60 Hz
Wejście przycisków
Bezpotencjałowe zestyki zwierne,
maks. długość przewodu 50 m
Wyjścia (sterowania) obciążeniowe,
wg IEC 62386
DA1+/- / DA2+/Prąd sterowania
maks. 64 mA (na kanał)
maks. 96 mA (suma obydwu kanałów)
maks. długość kabla 100 m (na kanał)
Przyłącze sensoryki
DALIeco LS/PD LI = maks. 4x
DALIeco LS/PD LI HF = maks. 1x
maks. długość przewodu 25 m,
w razie przedłużenia/skrócenia
zapewnić obsadzenie zestyków 1:1
Maks. długość przewodów
50 m (łącznie)
Przewód synchronizacji /
wejście przycisku
Pobór mocy
0,2 W – 3,0 W (w zależności od
liczby elektr. ukł. zasil./czujników)
Temperatura otoczenia
-20 °C do +50 °C (praca)
Stopień ochrony
IP20
Klasa ochrony
II, klasa izolacji
Zgodność
CE
i
29
Ważne uwagi:
Za pomocą rejestratora Macro Recorder nie można rejestrować ani przesyłać indywidualnej konfiguracji poszczególnych czujników przeprowadzonej przy użyciu przycisku
„Sensor select”. Rejestrowanie zostaje automatycznie zakończone z chwilą wyjścia z
trybu programowania.
SK
DALIeco Control
Ovládanie DALIeco Control – inštalácia a obsluha
Obsah
1
1.1
1.2
Všeobecné pokyny..................................................................................... 31
Symboly a skratky v tomto návode na obsluhu........................................... 31
Použitie v súlade s určením.......................................................................... 31
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Montáž a inštalácia.................................................................................... 31
Obsadenie pripojení riadiacej jednotky  3 ............................................ 31
Miery a montážne rozmery  2 ............................................................... 31
Pripojovacia schéma elektrických systémových komponentov  4 ....... 31
Prípojka snímača  5 ............................................................................................ 31
Externé tlačidlo  4 ................................................................................. 31
Pripojenie prídavných snímačov a tlačidiel cez vedenie DALI  6a ............ 32
Synchronizácia riadiacich prístrojov  6b .................................................. 32
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Funkčnosť a externé komponenty............................................................ 33
Základné funkcie.......................................................................................... 33
Dvojkanálové riadenie DALI 1/DALI 2.......................................................... 33
Externé tlačidlo  4 ................................................................................. 33
Reakcia po prerušení siete .......................................................................... 33
4Obsluha........................................................................................................ 34
4.1
Diaľkové ovládanie Master Remote  7 (a  osobitný návod)................ 34
4.2
Diaľkové ovládanie User Remote  7 (a  osobitný návod).................... 34
4.3
Zapnutie/vypnutie systému.......................................................................... 34
4.4
Tlmenie systému........................................................................................... 34
5Programovanie systému pomocou diaľkového ovládania Master
Remote krok za krokom............................................................................ 35
5.1
Programovací režim (režim PROG)............................................................... 35
5.2
Funkčné režimy  8 .................................................................................. 35
5.3
Auto setup (automatické nastavenie)........................................................... 35
5.4
Manual setup (manuálne nastavenie)........................................................... 35
5.5
Switch off delay (čas dobehu) ..................................................................... 35
5.6
Testovacia funkcia........................................................................................ 35
5.7Stand-by-level.............................................................................................. 35
5.8Stand-by-time............................................................................................... 35
30
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
Funkcie denného svetla a
prítomnosti ........................................... 36
Nastavenie Offset......................................................................................... 37
100 h Burn-in (zahorenie)............................................................................. 37
Sensor select (výber snímača)...................................................................... 37
PC modes (režimy PC)................................................................................. 37
Macro Recorder ........................................................................................... 37
6Systémová obsluha pomocou diaľkového ovládania
User Remote .............................................................................................. 38
6.1
Tlačidlá scény [1] až [4]  7 .................................................................... 38
6.2
Tlačidlo [Holiday].......................................................................................... 38
6.3
Tlačidlo [Resume] ........................................................................................ 38
6.4
Nezávislá obsluha viacerých systémov........................................................ 38
7Reset............................................................................................................ 38
7.1
Reset systému (pomocou diaľkového ovládania Master Remote)............... 38
7.2
Reset diaľkového ovládania Master Remote............................................... 38
7.3
Reset diaľkového ovládania User Remote................................................... 38
8
Technické údaje ......................................................................................... 39
SK
DALIeco Control
1
Všeobecné pokyny
2
Montáž a inštalácia
1.1 Symboly a skratky v tomto návode na obsluhu
2.1 Obsadenie pripojení riadiacej jednotky
••
1.
 2.2  14 Odrážka, zoznam
očíslovanie krokov postupu v predurčenom poradí
Odkaz na odsek (napr. 2.2), resp. osobitný návod (potom bez čísiel)
Odkaz na obrázok (napr. na obrázok 14)
SP
LP
VLP
DP
Skratka pre „Short Press /krátke stlačenie tlačidla“ (<0,5 s)
Skratka pre „Long Press /dlhé stlačenie tlačidla“ (>0,5 s)
„Very Long Press /veľmi dlhé stlačenie tlačidla“ (>10 s)
„Double Press /krátke dvojité stlačenie“ (každé stlačenie <0,5 s)
(1) sieťové pripojenie
(2) sieťové pripojenie
(3)neobsadené
(4) DALI 1(-)
(5) DALI 1(+)
(6) DALI 2(-)
(7) DALI 2(+)
(8) pripojenie snímača (4p4c)
(9) vstup externých tlačidiel
(10) Prípojka synchronizácie
(11) GND – referenčný potenciál externých tlačidiel
i
Symbol „INFORMÁCIA/UPOZORNENIE"
2.2 Miery a montážne rozmery
3
2
1.2 Použitie v súlade s určením
Tento výrobok je vyvinutý a určený špeciálne na použitie so systémami ovládania svetla pre svietidlá. Akékoľvek iné použitie, ako je použitie popísané v tomto návode na obsluhu, je v rozpore s
určením.
Použitá symbolika schém
Svietidlo je zapnuté:
„ON “
Svietidlo je vypnuté:
„OFF“
Automatické zapnutie osvetlenia prostredníctvom detekcie
prítomnosti.
Manuálne zapnutie osvetlenia
prostredníctvom externého tlačidla.
2.3 Pripojovacia schéma elektrických systémových komponentov
4
2.4 Prípojka snímača
5
Snímač je určený na integrovanie svietidiel. Inštalácia a nastavenia na snímači  osobitný návod.
Pripojenie max. 4 snímačov (3) cez konektor Y (4) a kábel snímača (2) na prípojke snímača
riadiacej jednotky (1).
Požiadavky na polohu snímačov a svietidiel:
••
Celé (monitorované) pracovisko leží v detekčnom priestore snímača.
••
Zabráňte priamemu ožiareniu snímača zo zdrojov svetla (chybné merania).
••
Snímač sa nesmie inštalovať v oblastiach s prievanom (klimatizačné zariadenie/vetranie) alebo v blízkosti zdrojov tepla (kopírovacie zariadenie/ohrievač vzduchu) (simuluje
to pohyb osôb).
2.5 Externé tlačidlo
4
Tlačidlo na manuálne ovládanie/nastavenie. Podmienky pripojenia  8.
Čas omeškania 1:
Po opustení detekčného
priestoru prítomnosti.
min.
31
Čas omeškania 2
min.
2.6 Pripojenie prídavných snímačov a tlačidiel cez vedenie DALI
 6a
Prídavné snímače, resp. tlačidlá sa priamo, resp. cez väzbové členy dajú pripojiť na obe
linky DALI. Funkčnosť pritom nezávisí od toho, či sa pripojenie vykoná prostredníctvom DALI kanála 1 alebo kanála 2. Na každý kanál DALI sa smú dodatočne k 16 elektronickým predradníkom
DALI pripojiť až tri tlačidlové prepájacie jednotky alebo snímače.
SK
DALIeco Control
2.6.1 Prepojenie tlačidiel cez tlačidlovú prepájaciu jednotku
2.6.2 Prepojenie snímačov pomocou vedenia DALI
Tlačidlá sa môžu na vedenie DALI pripojiť bez ďalšieho uvedenia do prevádzky pomocou tlačidlovej prepájacej jednotky. Každá pripojená tlačidlová prepájacia jednotka má štyri vstupy (A-D).
Snímače sa môžu pripojiť prostredníctvom snímačovej prepájacej jednotky bez ďalšieho uvedenia do prevádzky a umožňujú rozšírenie detekčného priestoru prítomnosti.
Svetelné hodnoty týchto snímačov sa nevyhodnocujú.
Základné nastavenie tlačidlovej prepájacej jednotky
V základnom nastavení (= v stave pri dodaní) majú všetky vstupy/tlačidlá tú istú funkciu.
Funkcia zodpovedá tlačidlu, ktoré je priamo pripojené na vstup tlačidla riadiacej jednotky  3.3.
i
Dôležité upozornenie:
i
Dôležité upozornenie:
Alternatívna funkcia/obsadenie tlačidiel tlačidlovej prepájacej jednotky
Funkcia tlačidla na vstupe prepájacej jednotky A:
• SP: Zapnutie/vypnutie DALI CH-1 (funkcia toggle)
• LP: Zvyšovanie/znižovanie tlmenia DALI CH-1 (funkcia toggle)
Funkcia tlačidla na vstupe prepájacej jednotky B:
• SP: Zapnutie/vypnutie DALI CH-2 (funkcia toggle)
• LP: Zvyšovanie/znižovanie tlmenia DALI CH-2 (funkcia toggle)
Funkcia tlačidla na vstupe prepájacej jednotky C:
• SP a LP: Zapnutie/zmena z pohotovostného režimu „Standby“ do stavu „ON“
Funkcia tlačidla na vstupe prepájacej jednotky D:
• SP a LP: Vypnutie/zmena zo stavu „ON“ do pohotovostného režimu „Standby“
 6b
Na rozšírenie zariadení a na zaistenie centrálneho zapínania/vypínania viacerých riadiacich
prístrojov umožňuje 2-žilové spojenie synchronizáciu až 8 riadiacich prístrojov.
Toto synchronizačné vedenie sa využíva na výmenu signálov z pohybových snímačov a signálov
generovaných stláčaním tlačidiel pripojených na vstupy C a D-tlačidlovými prepájacími jednotkami. Reakcia pri prijatí pohybových signálov, resp. signálov zo stláčaných tlačidiel závisí od
zvoleného prevádzkového režimu. Pritom sa musia rozlišovať 3 prípady:
(1) P
revádzkový režim bez pohotovostného stavu Standby (Single office –
samostatná kancelária)
•
Spustite programovací režim pomocou LP tlačidla „Prog“ (5) na diaľkovom ovládaní
Aktivujte výber Sensor Select pomocou LP tlačidla (10) na diaľkovom ovládaní
Stlačte ľubovoľné tlačidlo pripojené na tlačidlovú prepájaciu jednotku
Osvetlenie stlmí jas na 10 % a indikuje tak začiatok konfiguračného procesu
Po cca 1 minúte (v závislosti od počtu prepájacích jednotiek) sa postup ukončí
a osvetlenie dvakrát zabliká na potvrdenie
•
Obnovenie nastavenia tlačidlovej prepájacej jednotky na základné
nastavenie  6a
1.
2.
3.
4.
Spustite programovací režim pomocou LP tlačidla „Prog“ (5) na diaľkovom ovládaní
Aktivujte výber Sensor Select pomocou tlačidla (10) na diaľkovom ovládaní
Stlačte ľubovoľné tlačidlo pripojené na tlačidlovej prepájacej jednotke na viac ako 10 s
Osvetlenie stlmí jas na 10 % a indikuje tak začiatok procesu obnovenia nastavenia
Po ukončení procesu obnovenia nastavenia sa osvetlenie krátko prepne na 100 %, následne
sa opäť nastaví pôvodná hodnota.
32
Regulácia denného svetla využíva výhradne svetelné hodnoty snímačov pripojených na
rozhranie snímača.
2.7 Synchronizácia riadiacich prístrojov
Aktivácia alternatívnej funkcie/obsadenia tlačidiel tlačidlovej prepájacej jednotky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na konfiguráciu ovládania pomocou infračerveného diaľkového ovládania musí byť na
rozhraní snímača riadiacej jednotky pripojený aspoň jeden snímač.
•
Pri prijatí pohybových signálov sa riadiaci prístroj prepne do stavu „ON“ a spustí čas dobehu,
resp. opäť vynuluje čas dobehu, ak sa riadiaci prístroj už nachádza v stave „ON“.
Po stlačení tlačidla pripojeného na vstup C-tlačidlovou prepájacou jednotkou sa riadiaci
prístroj prepne do stavu „ON“ a spustí čas dobehu, resp. opäť vynuluje čas dobehu, ak sa
riadiaci prístroj už nachádza v stave „ON“.
Po stlačení tlačidla pripojeného na vstup D-tlačidlovou prepájacou jednotkou sa prepne do
stavu „OFF“, resp. riadiaci prístroj zostane v stave „OFF“.
(2) P
revádzkový režim s definitívnym pohotovostným stavom Standby
(Open plan office (otvorený kancelársky priestor)/Sanitary room (sanitárne
zariadenie)/Staircase (schodisko))
•
•
•
Pri prijatí pohybových signálov sa riadiaci prístroj prepne zo stavu „OFF“ do pohotovostného
stavu „STANDBY“ a spustí čas pohotovostného režimu „Standby“, resp. opäť ho vynuluje,
ak sa riadiaci prístroj už nachádza v pohotovostnom stave „STANDBY“.
Po stlačení tlačidla pripojeného na vstup 3-tlačidlovou prepájacou jednotkou sa riadiaci
prístroj prepne do stavu „ON“ a spustí čas dobehu, resp. opäť vynuluje čas dobehu, ak sa
riadiaci prístroj už nachádza v stave „ON“.
Po stlačení tlačidla pripojeného na vstup 4-tlačidlovou prepájacou jednotkou sa riadiaci
prístroj prepne do stavu „OFF“, resp. zostane v stave „OFF“.
SK
DALIeco Control
(3) P
revádzkový režim s permanentným pohotovostným stavom Standby (Corridor – chodba)
•
•
•
Pri prijatí pohybových signálov sa riadiaci prístroj prepne do stavu „ON“ a spustí čas dobehu,
resp. opäť vynuluje čas dobehu, ak sa riadiaci prístroj už nachádza v stave „ON“.
Po stlačení tlačidla pripojeného na vstup C-tlačidlovou prepájacou jednotkou sa riadiaci
prístroj prepne do stavu „ON“ a spustí čas dobehu, resp. opäť vynuluje čas dobehu, ak sa
riadiaci prístroj už nachádza v stave „ON“.
Po stlačení tlačidla pripojeného na vstup D-tlačidlovou prepájacou jednotkou sa prepne do
pohotovostného stavu „STANDBY“, resp. riadiaci prístroj zostane v pohotovostnom stave
„STANDBY“.
i
Doplňujúce pokyny:
3
Funkčnosť a externé komponenty
3.1 Základné funkcie
Riadiaca jednotka mení/prepína osvetlenie na pracoviskách, chodbách a v iných spoločných
priestoroch v závislosti od využiteľného denného svetla a prítomnosti/pohybu osôb. Zaznamenáva sa to prostredníctvom snímačov. Zvyšuje sa tým pracovné pohodlie a znižuje spotreba
energie. Pre rôzne použitia/situácie sú k dispozícii funkčné režimy  8 .
Funkčné režimy sa dajú individuálne prispôsobiť  5.
3.2 Dvojkanálové riadenie DALI 1/DALI 2
Svietidlá sa môžu prevádzkovať po elektrickej inštalácii na DALI 1 (CH-1) a DALI 2 (CH-2) s identickými svetelnými hodnotami alebo nastavením OFFSET pre CH-2  5.10.
Prenášajú sa taktiež pohybové signály snímačov pripojených priamo na riadiace prístroje, ako aj cez vedenie DALI.
3.3 Externé tlačidlo
Prenos signálov z tlačidiel pracuje bez ohľadu na to, či je príslušná tlačidlová prepájacia
jednotka napojená na kanál DALI 1 alebo kanál 2.
3.4 Reakcia po prerušení siete
Ak je detekcia pohybu nastavená na „Semi Auto“, resp. ak je aktívny režim „Holiday“,
riadiace prístroje nereagujú v stave „OFF“ na príjem pohybových signálov cez synchronizačné vedenie.
Ak je detekcia pohybu deaktivovaná, riadiace prístroje nereagujú na príjem pohybových
signálov a nevysielajú cez synchronizačné vedenie žiadne pohybové signály.
Pri aktívnej testovacej funkcii „Test detekčného rozsahu snímačov“ neprenáša príslušný
riadiaci prístroj po synchronizačnom vedení žiadne pohybové signály, resp. nereaguje
na synchronizačné signály.
4
Stlačenie externého tlačidla má prednosť pred automatickými funkciami.
V závislosti od predtým nastaveného funkčného režimu je systém pri obnovení sieťového napätia
v prednastavenom stave:
Funkčný režim
Stav
Single Office (samostatná kancelária)
OFF
Open Plan Office (otvorený kancelársky
priestor)
OFF
Stlačenie tlačidiel pripojených na vstup tlačidiel C, resp. D a príslušné signály na synchronizačnom vedení nespôsobia ukončenie režimu „Holiday“.
Corridor (chodba)
STANDBY (pohotovostný režim)
Po synchronizačnom vedení sa neprenášajú udalosti spôsobené stlačením tlačidiel
pripojených priamo na riadiace prístroje, resp. na vstup A alebo B tlačidlovej prepájacej
jednotky a ovládacie operácie (používateľského) diaľkového ovládania User Remote.
Meetingroom/Classroom (zasadacia miestnosť/učebňa)
LAST STATE (posledný stav)
Pri naprogramovaní pohotovostného stavu „STANDBY 2“ pomocou počítačového softvéru (pozrite si návod pre softvér) platí tento pohotovostný stav „STANDBY“ pre popis
synchronizačnej funkcie.
Sanitary Room (sanitárne zariadenie)
STANDBY (pohotovostný režim)
Staircase (schodisko)
STANDBY (pohotovostný režim)
33
SK
DALIeco Control
4
Obsluha
4.2 Diaľkové ovládanie User Remote
Popis všetkých tlačidiel/LED (hlavného) diaľkového ovládania Master Remote a jeho funkcií, ako
aj popis všetkých tlačidiel/LED (používateľského) diaľkového ovládania User Remote a jeho
základných funkcií.
4.1 Diaľkové ovládanie Master Remote
7
(a  osobitný návod)
Tlačidlá/LED/pripojenia
(1) [ON/OFF] zapnutie/vypnutie osvetlenia
(2) Signalizácia LED 1 (zelená/červená/oranžová)
(3) [test] testovací režim na nastavenie detekčného priestoru (1 sekunda času dobehu)
(4) [Funktionsmodi] výber
(5) [PROG] zapnutie/vypnutie programovacieho režimu
(6) [100 h Burn-in] zapnutie/vypnutie
(7) [Auto setup] aktivácia automatického uloženia požadovanej hodnoty
(8) [CH-1] nastavenie jasu na kanáli 1 (manuálne/priamo)
(9) [Stand-by-time] výber údajov pre čas pohotovostného režimu STANDBY
(10) [Sensor select] výber snímača
(11) Signalizácia LED 2 (zelená/červená/oranžová)
(12) [Switch off delay] výber údajov pre čas dobehu
(13) [Macro Recorder] záznam/uloženie/odoslanie poradia tlačidiel
(14) [Offset] zapnutie/vypnutie nastavenia OFFSET
(15) [PC modes] bez funkcie
(16) [CH-2] nastavenie jasu na kanáli 2 (manuálne/priamo)
(17) [Manual setup] manuálne nastavenie svetelnej hodnoty
(18) [Stand-by-level] výber údajov pre pohotovostný režim STANDBY
(19)
/
výber – zapnuté/poloautomatické/vypnuté funkcie denného svetla/prítomnosti
(20) Pripojenie USB Mini
7
(a  osobitný návod)
Tlačidlá/LED
(21) [ON/OFF] zapnutie/vypnutie všetkých svietidiel
(22) Signalizácia LED (zelená/červená/oranžová)
(23) [1] tlačidlo scény 1
(24) [3] tlačidlo scény 3
(25) [Holiday] aktivácia režimu Holiday
(26) [CH-1] nastavenie jasu na kanáli 1 (manuálne/priamo)
(27) [2] tlačidlo scény 2
(28) [4] tlačidlo scény 4
(29) [Resume] obnovenie automatickej funkcie denného svetla
(30) [CH-2] nastavenie jasu na kanáli 2 (manuálne/priamo)
Signalizácia LED (22)
••
zelená
- bliká rýchlo pri prenose signálu (infračervený)
••
červená
- bliká v režime „Uloženie“
••
oranžová - svieti počas funkcie „Reset“ diaľkového ovládania User Remote
4.3 Zapnutie/vypnutie systému
Externé tlačidlo:
1. Stlačte externé tlačidlo (SP), aby ste zapli alebo vypli osvetlenie.
ON
OFF
ON
OFF
Diaľkové ovládania Master Remote a User Remote:
1. Stlačte tlačidlo [ON/OFF] (SP), aby ste zapli alebo vypli CH-1
(DALI 1) a CH-2 (DALI 2).
4.4 Tlmenie systému
Signalizácia LED
••
LED 1
- bliká rýchlo pri prenose signálu (infračervený prenos) (zelená)
••
LED 1- bliká v režime „PROG“ (červená)
••
LED 1
- svieti počas prenosu cez USB (oranžová)
••
LED 2
- bliká v režime „Sensor Select“ (zelená)
••
LED 2 - bliká počas zaznamenania záznamu makra „Macro Recorder“ (červená).
••
LED 1/LED 2 - svietia počas funkcie „Reset“ diaľkového ovládania Master Remote (oranžová)
CH-1
CH-1
34
Externé tlačidlo:
1. Stlačte externé tlačidlo (LP), aby ste zvýšili alebo znížili jas
každého kanálu.
Diaľkové ovládania Master Remote a User Remote:
1. Podržte tlačidlá [CH-1] alebo [CH-2] stlačené hore/dole,
aby ste nezávislo od seba zvýšili/znížili jas kanálov DALI 1
a DALI 2.
SK
DALIeco Control
Upozornenie:
Na programovanie a konfigurovanie musí byť systém prepnutý do programovacieho režimu.
Krok 1
Aktivácia režimu PROG
Programovací režim  5.1
Krok 2
Výber funkčného režimu
Funkčné režimy  5.2
Krok 3
Zadanie požadovanej hodnoty
na svetelnú reguláciu
Auto setup  5.3
alebo Manual setup  5.4
Krok 4
Individuálne prispôsobenie zvoleného funkčného režimu
Čas dobehu  5.5
Testovacia funkcia  5.6
Stand-by-level  5.7
Stand-by-time  5.8
Funkcie denného svetla a prítomnosti  5.9
Krok 5
Prispôsobenie svetelných hodnôt
pre kanál 2 (CH-2)
Offset  5.10
Špeciálne funkcie
100 h Burn-in  5.11
Sensor select  5.12
PC modes  5.13
Macro Recorder  5.14
Krok 6
Cor ri dor
n
PROG
gl e
Sin ice
Off
i
8
Spínacia reakcia vopred nakonfigurovaných funkčných režimov: Schémy  9
Cl a
M
-/
tin g
ee s ro om
s
Programovanie, resp. konfigurácia sa vykonáva prostredníctvom diaľkového ovládania Master
Remote alebo priamo na snímači.
Pri stlačení tlačidla diaľkového ovládania Master Remote mierte vždy na príslušný snímač.
5.2 Funkčné režimy
an
Ro i ta ry
om
rogramovanie systému pomocou diaľkového ovládania
P
Master Remote krok za krokom
Open
Of fi c pl a
e
5
S
S ta irc ase
••
••
••
••
••
••
až  14 .
Single Office (samostatná kancelária)  9
Open Plan Office (otvorený kancelársky priestor)  10
Corridor (chodba)  11
Meetingroom/Classroom (zasadacia miestnosť/učebňa)
 12
Sanitary Room (sanitárne zariadenie)  13
Staircase (schodisko)  14
5.3 Auto setup (automatické nastavenie)
Nastaví požadovanú hodnotu svetelnej regulácie na 80 % maximálnej intenzity osvetlenia.
CH-1
CH-2
1. Stlačte tlačidlo [Auto setup] (SP), aby ste spustili kalibráciu.
Auto
Po 3-minútovej kalibrácii zabliká osvetlenie a spustí sa autosetup
matická svetelná regulácia.
Manual
Upozornenie: Počas „Auto setup“ nie je možné žiadne
setup
nastavovanie. Režim „Prog“ sa po vykonaní „Auto setup“
automaticky ukončí.
5.4 Manual setup (manuálne nastavenie)
Uloží požadovanú hodnotu na ľubovoľne nastaviteľnú hodnotu.
CH-1
CH-2
Auto
setup
1.
Stlačte kolískové tlačidlo [CH-1] dole/hore, aby ste nastavili
požadovanú hodnotu regulácie.
Manual
setup
5.1 Programovací režim (režim PROG)
CH-1
M
gl e
Sin ice
Off
an
Ro i ta ry
om
Open
Of fi c pl a
e
PROG
Cl a
-/
tin g
ee s ro om
s
n
Cor ri dor
S
S ta irc ase
1. Stlačte tlačidlo [PROG] (LP), aby ste aktivovali programovací
režim (LED 1 bliká). Kanály CH-1/CH-2 sa stlmia na naposledy
uloženú požadovanú hodnotu (predvolené nastavenie = 80 %).
2. Programovanie krok za krokom je vysvetlené v časti  5.1 až
 5.14 (možnosť viacerých funkcií/nastavení za sebou).
3. Stlačte tlačidlo [PROG] (SP), aby ste uložili nastavenia a
opustili programovací režim.
Ak sa režim PROG neopustí cielene, budú nastavenia účinné po 60 sekundách.
Režim PROG sa po 60 sekundách bez stlačenia tlačidla automaticky ukončí.
35
CH-2
Auto
setup
2.
Stlačte tlačidlo [Manual setup] (SP), aby ste uložili aktuálnu
intenzitu osvetlenia ako požadovanú hodnotu (lampy blikajú).
Manual
setup
i
Upozornenie:
Ak je svetelná regulácia dezaktivovaná, zvyšuje riadiaci prístroj každých 2000 hodín
horenia uloženú svetelnú hodnotu o jeden stupeň a automaticky tak kompenzuje starnutie svetelného prostriedku. Pri výmene svetelného prostriedku sa musí požadovaná
hodnota nanovo uložiť, aby sa postup znova spustil.
SK
DALIeco Control
5.5 Switch off delay (čas dobehu)
5.8 Stand-by-time
Časovač sa nastaví až do opustenia stavu „ON“ (prepnutie do pohotovostného režimu
„STANDBY“ alebo „OFF“) po poslednej detekcii prítomnosti. Vo funkčných režimoch „Corridor“,
„Staircase“ a „Sanitary“ sa časovač spustí aj pri dezaktivovanej detekcii prítomnosti pri zapnutí
osvetlenia. Ovládanie v závislosti od času je preto možné aj pri čisto manuálnej obsluhe.
Nastavte trvanie pohotovostného režimu STANDBY, resp. trvalo zapnite funkciu STANDBY.
Stand-by-time
•• Stlačte jedno z tlačidiel [Stand-by-time] (SP alebo LP), aby
ON
30 s 5 min ON
ste nastavili čas pohotovostného režimu STANDBY pre CH-1
a CH-2.
Semi
emi
Semi
emi
min
30
15 min
Ak zvolíte [Stand-by-time ∞], osvetlenie sa nikdy nevypne.
A
Auto
A
Auto
test
Switch off delay
1 sec
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
1.
tlačte tlačidlo [Switch off delay 3 min] (SP), aby ste nastavili
S
čas dobehu 3 minúty pre CH-1 a CH-2.
60 min
OFF
OFF
5.9
5.6 Testovacia funkcia
Testovacia funkcia slúži na kontrolu detekčného priestoru snímača
test
1 sec
Switch off delay
30 sec
1 min
1.
2.
3.
4.
5.
Stlačte tlačidlo [test] (SP), aby ste zapli testovaciu funkciu.
Stlačte tlačidlo [PROG] (SP), na zatvorenie programovacieho
režimu a spustenie testu.
Vstup do detekčného priestoru:
- pri detekcii vykazuje 100 % ON,
- bez detekcie po 1 s späť na 1 % ON.
Prípadne detekčný priestor zmeňte nastavením clôn na snímači a opakujte kroky 3. a 4. dovtedy, kým je to potrebné.
Po úspešnom teste buď počkajte 60 sekúnd, alebo predtým
stlačte tlačidlo [ON/OFF] alebo [CH-1/CH-2] (SP), aby ste
vypli testovaciu funkciu (návrat do normálnej funkcie).
36
Funkcie denného svetla a
prítomnosti
Funkcie denného svetla a prítomnosti sa môžu nastaviť:
– spoločne pre priamo napojené snímače (režim PROG  5.1)
– individuálne pre priamo napojený snímač (Sensor select  5.12)
Funkcie denného svetla
ON
ON
Semi
Auto
Semi
Auto
OFF
OFF
Tlačidlo [ON]
••
Plnoautomatická regulácia denného svetla je aktívna
Tlačidlo
[Semi Auto]
••
••
Automatické vypnutie pri príliš intenzívnom dennom
svetle
Manuálne zapnutie
••
Tageslichtregelung ausgeschaltet
Tlačidlo [ON]
••
Detekcia prítomnosti je aktívna
Tlačidlo
[Semi Auto]
••
••
Automatické prepnutie do pohotovostného režimu
„STANDBY“, resp. „OFF“ po uplynutí času dobehu
Manuálne zapnutie
••
Detekcia prítomnosti je vypnutá
Tlačidlo [OFF]
5.7 Stand-by-level
Nastavte jas (%) v pohotovostnom režime STANDBY, resp. vypnite funkciu STANDBY.
Stand-by-level
1. Napríklad stlačte tlačidlo [Stand-by-level 30%] (SP alebo
OFF 10 % 30 % 50 %
LP), aby ste nastavili pohotovostný režim STANDBY pre CH-1
(CH-2 nasleduje príp. s nastavením OFFSET  5.10).
Stand-by-level
2. Stlačte tlačidlo [Stand-by-level OFF] (SP alebo LP), aby ste
OFF 10 % 30 % 50 %
vypli funkciu STANDBY.
OFF
O
FF
Präsenz-Funktionen
ON
ON
Semi
Auto
Semi
Auto
OFF
OFF
Tlačidlo [OFF]
SK
DALIeco Control
5.10 Nastavenie Offset
5.13 PC modes
Nastavte OFFSET (= vzdialenosť od CH-2 ku CH-1) určitého funkčného režimu.
100 h
1.
Stlačte tlačidlo [Offset] (SP).
Offset
Burn-in
PC modes
Konfigurácie vytvorené pomocou softvéru DALIeco PC a uložené cez port USB v pamäti PC1,
resp. PC2 sa dajú odoslať stlačením tlačidla PC1, resp. PC2, a preniesť tak do riadiaceho
prístroja.
ON
OFF
1
2
ON
OFF
2.
CH-1
CH-2
Auto
setup
Manual
setup
3.
i
Offset sa nastavuje kolískovým tlačidlom [CH-2]:
- LP = hrubé nastavenie
- SP = jemné nastavenie
Offset kanála CH-2 môže mať hodnotu:
- min. = hodnota CH-1
- max. = 100 % jas
Stlačte tlačidlo [Offset] (SP), aby ste uložili nastavenie.
100 h
Burn-in
ON
OFF
PC modes
1
Spustite programovací režim dlhým stlačením tlačidla [Prog].
Na spustenie odosielania stlačte [PC1] alebo [PC2].
Úspešný a úplný prenos konfigurácie sa potvrdí blikaním
osvetlenia.
5.14 Macro Recorder
Ak má byť viacero riadiacich prístrojov vybavených identickou konfiguráciou, umožňuje funkcia
„Macro Recorder“ zaznamenávanie stláčania tlačidiel na diaľkovom ovládaní „Master Remote“
pri uvádzaní do prevádzky a následne ich prenos do ďalších riadiacich prístrojov.
1.
PC modes
1
2
Offset
ON
OFF
2.
ri uvedení do prevádzky, resp. pred pravidelným používaním
P
systému stlačte tlačidlo [100 h Burn-in ON/OFF] (SP), aby ste
spustili proces.
Stlačte tlačidlo [100 h Burn-in ON/OFF] ešte raz (SP), aby ste
proces príp. predčasne ukončili.
5.12 Sensor select (výber snímača)
1.
Sensor
select
2.
3.
4.
Stlačte tlačidlo [Sensor select] (LP), aby ste zvolili snímač
(LED zvoleného snímača bliká na oranžovo).
Indikátor LED na snímači:
- Oranžová = snímač je zvolený
- Červená = funkcia prítomnosti je aktívna
- Zelená = funkcie denného svetla je aktívna
Vykonajte nastavenia snímača  5.9.
Ak je v systéme viacero snímačov, stlačte tlačidlo
[Sensor select] ešte raz (SP), aby ste vybrali ďalší snímač.
Stlačte tlačidlo [Sensor select] (LP), aby ste uložili nastavenia
snímača alebo stlačte tlačidlo [PROG] (SP).
1.
2.
3.
4.
Každé vyvolanie funkcie spustí časový priebeh 100 h odznova.
37
1.
2.
3.
Podrobné informácie o počítačovom softvéri nájdete v príslušnom návode.
Macro Recorder
ON
OFF
ON
OFF
Upozornenie:
Pri použití žiariviek sú stabilné pracovné podmienky a maximálna životnosť zaručené až po fáze
zahorenia (100 hodín pri 100 %). Počas zahorenia sú vypnuté všetky automatické funkcie, všetky
lampy v systéme svietia na 100 %.
LED diódy všetkých pripojených snímačov svietia trvalo na červeno.
ON
OFF
Offset
Nastavenie „Offset“ je možné iba mimo programovacieho režimu.
5.11 100 h Burn-in (zahorenie)
100 h
Burn-in
2
5.
i
Spustite programovací režim dlhým stlačením tlačidla [Prog].
Zaznamenávanie spustite dlhým stlačením tlačidla [rec].
(Osvetlenie sa prepne do stavu 100 % a červená LED dióda
tlačidla „Sensor Select“ (výber snímača) na diaľkovom ovládaní signalizuje začiatok zaznamenávania.)
Vykonajte normálne programovanie (pozrite si kap. 5).
Zaznamenávanie ukončite dlhým stlačením tlačidla [stop].
(Červená LED dióda tlačidla „Sensor Select“ (výber snímača)
na diaľkovom ovládaní zhasne.)
Konfiguráciu nahrajte tlačidlom [play] a infračerveným blokom
správ ju preneste do iného riadiaceho prístroja.
Dôležité upozornenie:
Funkcia „Macro Recorder“ neumožňuje zaznamenanie a prenos individuálnej konfigurácie jednotlivých snímačov nastavenej pomocou „Sensor select“ (Výber snímača).
Zaznamenávanie sa automaticky ukončí po zatvorení programovacieho režimu.
SK
DALIeco Control
6
ystémová obsluha pomocou diaľkového ovládania
S
User Remote
6.4 Nezávislá obsluha viacerých systémov
Naprogramovanie diaľkového ovládania User Remote na určitý vybraný prijímač, aby bola možná
nezávislá obsluha viacerých systémov (maximálne 15) v tom istom priestore.
Pri stlačení tlačidla diaľkového ovládania User Remote mierte vždy na príslušný snímač.
1.
6.1 Tlačidlá scény [1] až [4]
1
2
••
3
4
••
Holiday
CH-1
1
Resume
CH-2
••
7
yvolanie scény: Výber uloženej svetelnej scény pomocou
V
stlačenia tlačidla (SP).
Uloženie scény: Manuálne zmenená intenzita svetla prostredníctvom [CH-1] a/alebo [CH-2] sa môže uložiť stlačením
tlačidla (LP) na príslušnom tlačidle scény (systém bliká na
potvrdenie).
Zablokovanie a opätovné uvoľnenie uloženia scén:
1. Súčasne stlačte tlačidlá [Holiday]+[CH-2 ▲] (VLP)
(červená LED dióda bliká).
2. - Stlačte tlačidlo [1] (SP), aby ste zablokovali uloženie scény
(LED svieti na červeno na tri sekundy)
-S
tlačte tlačidlo [2] (SP), aby ste uvoľnili uloženie scény
(LED svieti na zeleno na tri sekundy).
2
1
2
3
4
Holiday
Resume
2.
3.
CH-1
CH-2
Súčasne stlačte tlačidlá [CH-1 ] + [CH-2 ] (VLP), aby ste
spustili individuálne programovanie (červená LED dióda bliká).
Aktivácia číselného bloku (nastavenie z výroby = 16):
- Číselný blok 1-4: Stlačte tlačidlo [1] (SP).
- Číselný blok 5-8: Stlačte tlačidlo [2] (SP).
- Číselný blok 9-12: Stlačte tlačidlo [3] (SP).
- Číselný blok 13-16: Stlačte tlačidlo [4] (SP).
Programovanie čísla systému:
- Stlačte tlačidlo [1], [2], [3] alebo [4] (SP) na naprogramovanie čísla systému (nastavenie z výroby = 16)
(zelená LED dióda dvakrát zabliká a systém bliká na potvrdenie).
--> Príklad: Programovanie čísla systému 10:
1.
Súčasne stlačte tlačidlá [CH-1 ] + [CH-2 ] (VLP) (červená LED dióda bliká).
2.
Stlačte tlačidlo [3] (SP), aby ste aktivovali číselný blok 9-12.
3.
Stlačte tlačidlo [2] (SP), aby ste naprogramovali číslo systému 10
(zelená LED dióda dvakrát zabliká a systém bliká na potvrdenie).
6.2 Tlačidlo
3
4[Holiday]
Holiday
1
CH-1
Resume
Dočasná dezaktivácia detekcie prítomnosti stlačením tlačidla (SP),
LED snímača svieti trvalo na červeno.
Možnosť reaktivácie pomocou tlačidiel [ON/OFF], tlačidiel scény
[1] až [4] a [CH-1]/[CH-2].
2
CH-2
3
4[Resume]
6.3 Tlačidlo
Holiday
Resume
7
Reset
7.1 Reset systému (pomocou diaľkového ovládania Master Remote)
1.
2.
3.
Stlačte tlačidlo [PROG] (LP), aby ste spustili programovací režim (LED 1 bliká).
Stlačte [Single Office] (SP), aby ste nastavili predvolený funkčný režim (LED 1 bliká rýchlo).
Stlačte tlačidlo [PROG] (SP), aby ste opustili programovací režim.
7.2 Reset diaľkového ovládania Master Remote
Obnovenie automatickej funkcie ovládania svetiel stlačením tlačidla
(SP). Pri funkčných režimoch bez svetelnej regulácie nemá toto
tlačidlo žiadnu funkciu.
1.
2.
3.
Stlačte tlačidlo [PROG] (LP), aby ste spustili programovací režim (LED 1 bliká).
Súčasne stlačte (VLP) [Corridor] a [Staircase] (LED 2 bliká).
Stlačte tlačidlo [PROG] (LP) – (LED 1 a LED 2 svietia na oranžovo na 3 sekundy).
7.3 Reset diaľkového ovládania User Remote
CH-1
38
CH-2
1.
2.
Súčasné stlačenie (VLP) [CH-1 ▲] a [Resume] (červená LED dióda bliká).
Stlačte tlačidlo [4] (SP) – (LED svieti na oranžovo na 3 sekundy).
SK
DALIeco Control
8
Technické údaje
Sieťové pripojenie
220 – 240 V AC 50 – 60 Hz
Vstup tlačidla
Bezpotenciálové uzatváracie
kontakty, max. dĺžka vedenia 50 m
Záťažové (riadiace) výstupy
podľa technického štandardu
DA1+/- / DA2+/-
IEC 62386 pre oba výstupy
Riadiaci prúd
max. 64 mA (na kanál)
max. 96 mA (súčet oboch kanálov)
max. dĺžka kábla 100 m (na kanál)
Pripojenie senzoriky
DALIeco LS/PD LI = max. 4x
DALIeco LS/PD LI HF = max. 1x
max. dĺžka vedenia 25 m, pri
predĺžení/skrátení zaistenie
obsadenia kontaktov 1:1
Max. dĺžka vedenia
50 m (celkom)
synchronizačné vedenie/vstup tlačidla
Príkon
0,2 W – 3,0 W (nezávislo
od počtu elektronických
predradníkov/snímačov)
Teplota okolia
-20 °C až +50 °C (prevádzka)
Druh krytia
IP20
Trieda ochrany
II, ochranná izolácia
Zhoda
CE
i
39
Dôležité upozornenia:
Funkcia „Macro Recorder“ neumožňuje zaznamenanie a prenos individuálnej konfigurácie jednotlivých snímačov nastavenej pomocou „Sensor select“ (Výber snímača).
Zaznamenávanie sa automaticky ukončí po zatvorení programovacieho režimu.
SLO
DALIeco Control
DALIeco Control – Namestitev in upravljanje
Kazalo vsebine
1
1.1
1.2
Splošna opozorila....................................................................................... 41
Simboli in kratice v teh navodilih.................................................................. 41
Namenska uporaba...................................................................................... 41
2
Montaža in namestitev............................................................................... 41
2.1
Priključna shema kontrolne enote  3 .................................................... 41
2.2
Dimenzije in vgradne mere  2 ............................................................... 41
2.3
Priključna shema električnih sistemskih komponent  4 ........................ 41
2.4
Priključek senzorja  5 ......................................................................................... 41
2.5
Zunanje tipkalo  4 ................................................................................. 41
2.6Priklop dodatnih senzorjev in tipkal prek vmesnika DALI  6a ................ 41
2.7
Sinhronizacija krmilnih naprav  6b ........................................................... 41
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Funkcije in zunanje komponente.............................................................. 43
Osnovni načini delovanja.............................................................................. 43
DALI 1 / DALI 2 dvokanalno krmiljenje......................................................... 43
Zunanje tipkalo  4 ................................................................................. 43
Lastnosti ob izpadu omrežja ....................................................................... 43
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
Funkciji dnevne svetlobe in
prisotnosti .......................................... 46
Nastavitev „OFFSET“................................................................................... 46
100 h Burn-in................................................................................................ 46
Sensor select................................................................................................ 47
PC modes..................................................................................................... 47
Macro Recorder ........................................................................................... 47
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Upravljanje sistema z daljinskim upravljavcem za uporabnike ............ 47
Scenske tipke [1] do [4]  7 .................................................................... 47
Tipka [Holiday].............................................................................................. 47
Tipka [Resume] ............................................................................................ 47
Neodvisno upravljanje več sistemov............................................................ 48
7Reset............................................................................................................ 48
7.1
System Reset (z glavnim daljinskim upravljavcem)...................................... 48
7.2
Reset Master Remote................................................................................... 48
7.3
Reset User Remote...................................................................................... 48
8
4Upravljanje.................................................................................................. 43
4.1Daljinsko upravljanje glavnega daljinskega upravljavca  7
(in  ločena navodila)................................................................................... 43
4.2Daljinsko upravljanje z daljinskim upravljavcem za uporabnika  7
(in  ločeno navodilo)................................................................................... 44
4.3
Vklop/izklop sistema..................................................................................... 44
4.4
Zatemnitev sistema...................................................................................... 44
5
Postopno programiranje sistema
z uporabo glavnega daljinskega upravljavca.......................................... 44
5.1
Način programiranja (način „PROG“)........................................................... 44
5.2
Načini delovanja  8 ................................................................................. 45
5.3
Samodejna namestitev................................................................................. 45
5.4
Ročna namestitev......................................................................................... 45
5.5
Switch off delay (Delovanje po izkopu) ....................................................... 45
5.6
Testna funkcija.............................................................................................. 45
5.7Stand-by-level.............................................................................................. 45
5.8Stand-by-time............................................................................................... 46
40
Tehnični podatki ......................................................................................... 48
SLO
DALIeco Control
1
Splošna opozorila
2
Montaža in namestitev
1.1 Simboli in kratice v teh navodilih
2.1 Priključna shema kontrolne enote
••
1.
 2.2  14 Pika na seznamu, naštevanje
Oštevilčeni korak ravnanja v določenem zaporedju
Napotilo na razdelek (npr 2.2) oz. ločena navodila (v tem primeru brez številk)
Napotilo na sliko (npr. na sliko 14)
SP
LP
VLP
DP
Kratica za „Short Press/Kratek pritisk na tipko“ (<0,5 s)
Kratica za „Long Press /Dolg pritisk na tipko“ (>0,5 s)
„Very Long Press / Zelo dolg pritisk na tipko“ (>10 s)
„Double Press / kratki, dvojni pritisk na tipko“ (vsakokrat <0,5 s)
(1) Omrežni priključek
(2) Omrežni priključek
(3)nezaseden
(4) DALI 1(-)
(5) DALI 1(-)
(6) DALI 2(-)
(7) DALI 2(-)
(8) Priključek kabla senzorja (4p4c)
(9) Vhod za zunanje tipkalo
(10) Priklop Sync
(11) GND - priključna sponka zunanjega tipkala
i
Simbol „INFORMACIJA/OPOZORILO“
2.2 Dimenzije in vgradne mere
3
2
1.2 Namenska uporaba
Ta izdelek je posebej razvit in predviden za uporabo skupaj s sistemom za upravljanje svetlobe
za luči. Vsaka drugačna uporaba od opisane v teh navodilih za uporabo je nenamenska.
2.3 Priključna shema električnih sistemskih komponent
4
2.4 Priključek senzorja
Uporabljena simbolika diagramov
Luč je vklopljena:
„ON “
Luč je izklopljena:
„OFF“
Samodejni vklop razsvetljave z
zaznavanjem prisotnosti.
Ročni vklop razsvetljave z zunanjim
tipkalom.
Časovna zakasnitev 1:
Po zapustitvi območja zaznavanja prisotnosti.
Časovna zakasnitev 2:
5
Senzor je namenjen integraciji luči. Namestitev in nastavitve senzorja  ločena navodila.
Priklop do najv. 4 senzorjev (3) prek konektorja Y (4) in kabla senzorja (2) na priključek senzorja
krmilne enote (1).
Zahteve glede položaja senzorja in luči:
••
Celotno delovno območje (ki bo nadzorovano) leži v območju zaznavanja senzorja.
••
Izognite se neposrednemu osvetljevanju senzorja s svetili (napačne meritve).
••
Senzor ne sme biti nameščen na območjih prepiha (klimatske naprave/prezračevanje) ali
toplotnih teles (fotokopirni stroji/kalorifer) (simulacija premikanja oseb).
2.5 Zunanje tipkalo
min.
41
min.
4
Tipkalo za ročno krmiljenje/nastavitev. Pogoji za priklop  8.
2.6 Priklop dodatnih senzorjev in tipkal prek vmesnika DALI  6a
Dodatne senzorje oz. tipkala lahko priključite neposredno oz. prek povezovalnikov na obe liniji
DALI. Funkcija je neodvisna od tega, ali priključek poteka prek DALI kanala 1 ali 2. Na vsak kanal
DALI je dovoljeno, poleg 16 DALI EVG, priključiti do tri povezovalnikov tipkal ali senzorjev.
SLO
DALIeco Control
2.6.1 Vključitev tipkal prek povezovalnika tipkal
2.6.2 Vključitev senzorjev prek napeljave DALI
Tipkalo se lahko na vmesnik DALI priključi prek povezovalnika tipkal brez nadaljnjega zagona.
Vsak priključen povezovalnik tipkal ima na voljo štiri vhode (A–D).
Senzorji se lahko priključijo prek povezovalnika senzorjev na vmesnik DALI brez dodatnega
zagona, s čimer se omogoči razširitev območja zaznavanja prisotnosti.
Svetlobne vrednosti teh senzorjev niso ocenjene.
Osnovna nastavitev povezovalnika tipkal
V osnovni nastavitvi (=stanje ob dobavi) imajo vsi vhodi/tipkala iste funkcije.
Funkcija ustreza tipkalu, ki je priključeno neposredno na vhod za tipkalo krmilne naprave  3.3.
i
Pomembno opozorilo:
i
Pomembno opozorilo:
Alternativna funkcija/Preklopna shema povezovalnika tipkal
Funkcija tipkala na vhodu povezovalnika A:
• SP: Vklop oz. izklop DALI CH-1 (Preklopna funkcija)
• LP: Zatemnitev navzgor oz. navzdol DALI CH-1 (Preklopna funkcija)
Funkcija tipkala na vhodu povezovalnika B:
• SP: Vklop oz. izklop DALI CH-2 (Preklopna funkcija)
• LP: Zatemnitev navzgor oz. navzdol DALI CH-2 (Preklopna funkcija)
Funkcija tipkala na vhodu povezovalnika C:
• SP in LP: Preklop oz. prehod iz načina Standby v način „ON“
Preklop oz. prehod iz načina Standby v način „ON“
• SP in LP: Preklop oz. prehod iz načina „ON“ v način „ Standby“
(1) Način obratovanja brez pripravljenosti (Single office)
•
5.
6.
Zagon načina programiranja prek tipke LP „Prog“ (5) daljinskega upravljavca
Zagon Sensor Select prek LP tipke (10) daljinskega upravljavca
Vklop poljubnega tipkala, priključenega na povezovalnik tipkal
Razsvetljava se zatemni na 10 % svetlosti in tako prikaže začetek konfiguracijskega
postopka
Po približno 1 minuti (glede na število povezovalnikov) je postopek zaključen
in razsvetljava dvakrat utripne v potrditev
Ponastavitev povezovalnika tipkal na osnovno nastavitev
1.
2.
3.
4.
 6a
Zagon načina programiranja prek LP tipke „Prog“ (5) daljinskega upravljavca
Zagon Sensor Select prek tipke (10) daljinskega upravljavca
Vklop poljubnega tipkala, priključenega na povezovalnik tipkal, za več kot 10 s
Razsvetljava se zatemni na 10 % svetlosti in tako prikaže začetek postopka ponastavljanja
Po zaključku ponastavljanja se razsvetljava za kratek čas vklopi na 100 %, nato pa
se ponovno nastavi na prvotno vrednost.
42
Funkcija uravnavanja dnevne svetlobe uporablja izključno svetlobne vrednosti senzorjev, priključenih na vmesnik za senzor.
2.7 Sinhronizacija krmilnih naprav  6b
Za razširitev naprav in za izvedbo centralnega vklopa/izklopa več krmilnih naprav lahko sinhronizirate do 8 krmilnih naprav prek ene 2-žilne povezave.
Prek tega sinhronizacijskega voda se izmenjujejo signali senzorjev premikanja in signali pritiskov
tipk, ki so priključeni prek povezovalnika tipkal na vhodih C in D. Reakcija pri sprejemu signalov
premikanja oz. signalov pritiskov tipk je pri tem odvisna od izbranega načina obratovanja, pri tem
pa razlikujemo 3 načine:
Aktiviranje alternativne funkcije/Preklopna shema povezovalnika tipkal
1.
2.
3.
4.
Za konfiguracijo krmiljenja z infrardečim daljinskim upravljavcem je treba priključiti
najmanj en senzor na vmesnik za senzor krmilne naprave.
•
•
Pri sprejemu signalov premikanja krmilna naprava preklopi v stanje ON (vklop) in zažene čas
naknadnega teka oz. ponastavi čas naknadnega teka, če se krmilna naprava že nahaja v
stanju ON (vklop).
Ob pritisku na tipko na povezovalniku tipkal vhoda C krmilna naprava preklopi v stanje ON
(vklop) in zažene čas naknadnega teka oz. ponastavi čas naknadnega teka, če se krmilna
naprava že nahaja v stanju ON (vklop).
Ob pritisku tipke na povezovalniku tipkal vhoda D krmilna naprava preklopi v stanje OFF
(izklop) oz. ostane v stanju OFF (izklop).
(2) N
ačin obratovanja z omejeno pripravljenostjo
(Open plan office/Sanitary room /Staircase )
•
•
•
Pri sprejemu signalov premikanja krmilna naprava preklopi iz stanja OFF (izklop) v STANDBY
(pripravljenost) in zažene čas pripravljenosti oz. ga ponastavi, če se krmilna naprava že
nahaja v STANDBY (pripravljenost).
Ob pritisku na tipko na povezovalniku tipkal vhoda 3 krmilna naprava preklopi v stanje ON
(vklop) in zažene čas naknadnega teka oz. ponastavi čas naknadnega teka, če se krmilna
naprava že nahaja v stanju ON (vklop).
Ob pritisku tipke na povezovalniku tipkal vhoda 4 krmilna naprava preklopi v stanje OFF
(izklop) oz. ostane v stanju OFF (izklop).
SLO
DALIeco Control
(3)
•
•
•
Način obratovanja s trajno pripravljenostjo (Corridor)
Pri sprejemu signalov premikanja krmilna naprava preklopi v stanje ON (vklop) in zažene čas
naknadnega teka oz. ponastavi čas naknadnega teka, če se krmilna naprava že nahaja v
stanju ON (vklop).
Ob pritisku na tipko na povezovalniku tipkal vhoda C krmilna naprava preklopi v stanje ON
(vklop) in zažene čas naknadnega teka oz. ponastavi čas naknadnega teka, če se krmilna
naprava že nahaja v stanju ON (vklop).
Ob pritisku tipke na povezovalniku tipkal vhoda D krmilna naprava preklopi v STANDBY
(pripravljenost) oz. ostane v STANDBY (pripravljenost).
i
Dodatni napotki:
Prenašajo se signali za premikanje neposredno do krmilnih naprav ali prek senzorjev,
priključenih na napeljavo DALI.
Prenos signalov tipkal deluje neodvisno od tega, ali je ustrezni povezovalnik tipkal
priključen na DALI kanal 1 ali 2.
Če je zaznavanje premikanja nastavljeno na Semi Auto (polavtomatsko) oz. če je aktiven
način za počitnice »Holiday mode«, krmilne naprave v stanju OFF (izklop) ne reagirajo
na sprejem signalov premikanja prek sinhronizacijskega voda.
Če je zaznavanje premikanja izklopljeno, krmilne naprave ne reagirajo na sprejem signalov premikanja in ne pošiljajo signalov premikanja prek sinhronizacijskega voda.
Če je testna funkcija za preizkus dosega zaznavanja senzorjev aktivna, zadevna krmilna
naprava ne prenaša nobenih signalov premikanja na sinhronizacijski vod oz. ne reagira
na signale za sinhronizacijo.
Pritisk na tipkala, ki so priključena na vhodu C oz. D tipkala, oz. ustrezni signali v sinhronizacijskem vodu ne povzročijo zaključka načina za počitnice »Holiday mode«.
Dogodki s pritiskom na tipkala, priključena neposredno na krmilne naprave oz. na vhod
A ali B povezovalnika tipkal, in upravljalni postopki uporabniškega daljinskega upravljalnika (User Remote) se ne prenašajo prek sinhronizacijskega voda.
Če je prek računalniške programske opreme programirano STANDBY 2 (pripravljenost
2) (glejte navodila programske opreme), potem velja ta STANDBY (pripravljenost) v
opisu funkcije sinhronizacije.
43
3
Funkcije in zunanje komponente
3.1 Osnovni načini delovanja
Krmilna enota spreminja/preklaplja razsvetljavo na delovnih mestih, hodnikih in drugih prostorih,
ki so v skupni uporabi, in sicer glede na uporabno dnevno svetlobo in prisotnost/gibanje oseb.
Slednje zajemajo senzorji. S tem se poveča udobje pri delu in privarčuje električna energija.
Obstajajo načini delovanja za različno uporabo/scenarije  8 .
Te lahko prilagodimo individualno  5.
3.2 DALI 1 / DALI 2 dvokanalno krmiljenje
Luči lahko po električni namestitvi na DALI 1 (CH-1 in DALI 2 (CH-2) delujejo z enakimi svetlobnimi vrednostmi ali z OFFSET za CH-2  5.10.
3.3 Zunanje tipkalo
4
Vklop zunanjega tipkala ima prednost pred samodejnimi funkcijami.
3.4 Lastnosti ob izpadu omrežja
Glede na predhodno nastavitev načina delovanja je sistem pri ponovno vzpostavljenem električnem napajanju v predhodno nastavljenem stanju:
Način delovanja
Stanje
Single Office
OFF
Open Plan Office
OFF
Corridor
STANDBY
Meeting-/Classroom
LAST STATE
Sanitary Room
STANDBY
Staircase
STANDBY
SLO
DALIeco Control
4
Upravljanje
4.2 D
aljinsko upravljanje z daljinskim upravljavcem za uporabnika
(in  ločeno navodilo)
Opis vseh tipk/LED lučk glavnega daljinskega upravljalnika (Master Remote) in njegovih funkcij
ter opis vseh tipk/LED lučk uporabniškega daljinskega upravljalnika (User Remote) in njegovih
osnovnih funkcij.
4.1 D
aljinsko upravljanje glavnega daljinskega upravljavca
(in  ločena navodila)
7
Tipke/LED/priključki
(1) [ON/OFF] Razsvetljava vklopljena/izklopljena
(2) Signalizacija LED 1 (zeleno/rdeče/oranžno)
(3) [test] Testni način za nastavitev območja zajemanja (1 sekunda delovanja po izklopu)
(4) [Načini delovanja] Izbira
(5) [PROG] Način programiranja vklopljen/izklopljen
(6) [100 h Burn-in] vklopljen/izklopljen
(7) [Auto setup] Aktiviranje samodejnega shranjevanja nastavitvene vrednosti
(8) [CH-1] Nastavljanje svetlosti kanal 1 (ročno/neposredno)
(9) [Stand-by-time] Izbira nastavitve čas STANDBY
(10) [Sensor select] Izbira senzorja
(11) Signalizacija LED 2 (zeleno/rdeče/oranžno)
(12) [Switch off delay] Izbira nastavitve delovanje po izklopu
(13) [Macro Recorder] posnemi/shrani/pošlji zaporedje tipk
(14) [Offset] Nastavitev OFFSET vklop/izklop
(15) [PC modes] ni funkcije
(16) [CH-2] Nastavitev svetlosti kanal 2 (ročno/neposredno)
(17) [Manual setup] Ročna nastavitev svetlobne vrednosti
(18) [Stand-by-level] Izbira nastavitve STANDBY
(19)
/
Izbira funkcij dnevne svetlobe/prisotnosti vklop/polavtomatsko/izklop
(20) Priključek USB mini
Signalizacija LED
••
LED 1
- hitro utripa pri prenosu signala (IR) (zeleno)
••
LED 1- utripa v načinu „PROG“ (rdeče)
••
LED 1
- sveti med prenosom USB (oranžno)
••
LED 2
- utripa v načinu „Sensor Select“ (zeleno)
••
LED 2 - utripa med zapisovanjem snemalnika makrov (Macro Recorder) (rdeča)
••
LED 1/LED 2 - utripa v načinu „Sensor Select“ (zeleno)
Tipke/LED
(21) [ON/OFF] vse luči so vklopljene/izklopljene
(22) Signalizacija LED (zeleno/rdeče/oranžno)
(23) [1] Scenska tipka 1
(24) [3] Scenska tipka 3
(25) [Holiday] Aktiviranje načina „počitnice“
(26) [CH-1] Nastavitev svetlosti kanal 1 (ročno/neposredno)
(27) [2] Scenska tipka 2
(28) [4] Scenska tipka 4
(29) [Resume] Ponovni začetek samodejne funkcije dnevne svetlobe
(30) [CH-2] Nastavitev svetlosti kanal 2 (ročno/neposredno)
Signalizacija LED (22)
••
zeleno
- hitro utripa pri prenosu signala(IR)
••
rdeče
- utripa v načinu „shranjevanja“
••
oranžno - sveti med funkcijo „Reset“ glavnega daljinskega upravljavca
4.3 Vklop/izklop sistema
Zunanje tipkalo:
1. Pritisnite zunanje tipkalo (SP), da bi vklopili ali izklopili
razsvetljavo.
ON
OFF
ON
OFF
Glavni daljinski upravljavec in daljinski upravljavec za uporabnika:
1. Taste [ON/OFF] (SP), da bi vklopili oz. izklopili CH-1 (DALI 1)
in CH-2 (DALI 2).
4.4 Zatemnitev sistema
CH-1
CH-1
44
7
Zunanje tipkalo:
1. Pritisnite zunanje tipkalo (LP), da bi vsakokrat povečali oz.
zmanjšali svetlost obeh kanalov.
Glavni daljinski upravljavec in daljinski upravljavec za uporabnika:
1. Držite tipki [CH-1] ali [CH-2] pritisnjeni zgoraj/spodaj, da bi
povečali/zmanjšali svetlost kanalov DALI 1 in DALI 2 neodvisno drug od drugega.
SLO
DALIeco Control
Napotek:
Za programiranje in konfiguracijo mora biti sistem v načinu za programiranje
Cor ri dor
n
PROG
gl e
Sin ice
Off
i
8
Način preklapljanja predhodno konfiguriranih načinov delovanja: Diagrami  9
Cl a
M
-/
tin g
ee s ro om
s
Programiranje oz. konfiguracija se izvaja z glavnim daljinskim upravljavcem oz. neposredno na senzorju.
5.2 Načini delovanja
an
Ro i ta ry
om
ostopno programiranje sistema z uporabo glavnega
P
daljinskega upravljavca
Open
Of fi c pl a
e
5
S
S ta irc ase
1. korak
Aktiviranje načina „PROG“
Način programiranja  5.1
2. korak
Izbira načina delovanja
Načini delovanja  5.2
3. korak
Nastavitvena vrednost za uravnavanje svetlobe
Samodejna namestitev  5.3
ali ročna namestitev  5.4
4. korak
Delovanje po izkopu  5.5
Testna funkcija  5.6
Individualna prilagoditev izbranega
Stand-by-level  5.7
načina delovanja
Stand-by-time  5.8
Funkciji dnevne svetlobe in prisotnosti  5.9
5. korak
Prilagoditev svetlobne vrednosti
za kanal 2 (CH-2)
Offset  5.10
Posebne funkcije
100 h Burn-in  5.11
Sensor select  5.12
PC modes  5.13
Macro Recorder  5.14
••
••
••
••
••
••
do  14 .
Single Office  9
Open-plan Office  10
Corridor  11
Meeting- / Classroom  12
Sanitary Room  13
Staircase  14
5.3 Samodejna namestitev
Nastavi nastavitveno vrednost uravnavanja svetlobe na 80 % največje moči razsvetljave.
CH-1
CH-2
1. Pritisnite tipko [Auto setup] (SP), da bi začeli s kalibriranjem.
Auto
Po 3 minutah kalibriranja razsvetljava zasveti in začne se
setup
samodejno uravnavanje svetlobe.
Manual
Opozorilo: Med namestitvijo „AutoSet Up“ niso mogoče
setup
nobene nastavitve. Način „PROG“ se po izvršeni namestitvi
„AutoSet Up“ samodejno zaključi.
5.4 Ročna namestitev
Shrani nastavitveno vrednost na poljubno nastavljivo vrednost.
6. korak
CH-1
CH-2
Auto
setup
1.
Pritisnite prevesno stikalo [CH-1] spodaj/zgoraj, da bi nastavili
nastavitveno vrednost za uravnavanje svetlobe.
Manual
setup
5.1 Način programiranja (način „PROG“)
M
gl e
Sin ice
Off
an
Ro i ta ry
om
Open
Of fi c pl a
e
PROG
Cl a
-/
tin g
ee s ro om
s
n
Cor ri dor
S
S ta irc ase
1. Pritisnite tipko [PROG] (LP), da bi aktivirali način programiranja (LED 1 utripa). CH-1/CH-2 se zatemnita na nazadnje
shranjeno nastavitveno vrednost (prednastavljeno = 80 %).
2. Postopno programiranje pojasnjeno v  5.1 do 5.14 (možnih
več zaporednih funkcij/nastavitev).
3. Pritisnite tipko [PROG] (SP), da bi shranili nastavitve in zapustili način programiranja.
Če načina „PROG“ne zapustite namensko, bodo nastavitve začele veljati po 60 sekundah.
Način „PROG“ se po 60 sekundah brez pritiska na tipko samodejno zaključi.
45
CH-1
CH-2
Auto
setup
2.
Pritisnite tipko [Manual setup] (SP), da bi shranili aktualno
moč razsvetljave (luči utripajo).
Manual
setup
i
Opozorilo:
Če je uravnavanje svetlobe izklopljeno, krmilna naprava vsakih 2000 obratovalnih ur
poveča shranjeno svetlobno vrednost za en korak in tako samodejno izravna staranje
svetil. Pri menjavi svetila je treba nastavitveno vrednost shraniti na novo, da bi operacijo
začeli znova.
SLO
DALIeco Control
5.5 Switch off delay (Delovanje po izkopu)
5.8 Stand-by-time
Časovnik se nastavi po zadnjem prepoznavanju prisotnosti, dokler ne zapustimo načina „ON“
(preklop v način „STANDBY“ ali „OFF“). Časovnik se nastavi po zadnjem prepoznavanju
prisotnosti, dokler ne zapustimo načina „ON“ (preklop v način „STANDBY“ ali „OFF“). S tem je
časovno pogojeno krmiljenje omogočeno tudi pri izključno ročnem upravljanju.
Nastaviti trajanje funkcije STANDBY oz. funkcijo STANDBY vklopiti trajno.
Stand-by-time
•• Pritisniti eno od tipk [Stand-by-time] (SP ali LP), da bi nastavili
ON
30 s 5 min ON
čas STANDBY za CH-1 in CH-2.
Če je izbrana funkcija [Stand-by-time ∞], se razsvetljava nikoli
Semi
emi
Semi
emi
min
30
15 min
ne izklopi.
A
Auto
A
Auto
test
Switch off delay
1 sec
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
1.
ritisnite tipko [Switch off delay 3 min] (SP), da bi za CH-1 in
P
CH-2 nastavili čas delovanja po izklopu v trajanju 3 minute.
60 min
OFF
OFF
5.9
5.6 Testna funkcija
S testno funkcijo lahko preverimo območje zajemanja senzorja.
test
1 sec
Switch off delay
30 sec
1 min
1.
2.
3.
4.
5.
Za vklop testne funkcije pritisnite tipko [test] (SP).
Pritisnite tipko [PROG] (SP), da zapustite način programiranja
in zaženete preizkus.
Stopite v območje zajemanja:
- pri prepoznavi sledi 100 % ON,
- brez prepoznave po 1 sekundi nazaj na 1 % ON.
Po potrebi z nastavitvijo zaslonk na senzorju spremeniti
območje zajemanja, 3. in 4. korak pa ponoviti, kolikor krat je
to potrebno.
Po uspešno opravljenem testu bodisi počakati 60 sekund
bodisi pritisniti tipko[ON/OFF] bodisi predhodno pritisniti
tipko [CH-1/CH-2] (SP), da bi testno funkcijo izklopili (vrnitev
v normalno funkcijo).
46
Funkciji dnevne svetlobe in
prisotnosti
Funkciji dnevne svetlobe in prisotnosti je mogoče:
- za neposredno priključene skupne senzorje (PROG-Modus  5.1)
- za neposredno priključen posamezni senzor (Sensor select  5.12)
Funkcije dnevne svetlobe
ON
ON
Semi
Auto
Semi
Auto
OFF
OFF
Tipka [ON]
••
Polavtomatsko uravnavanje dnevne svetlobe aktivno
Tipka [Semi
Auto]
••
••
Samodejno izklapljanje pri premočni dnevni svetlobi
Vklop ročno
Tipka [OFF]
••
Uravnavanje dnevne svetlobe izklopljeno
Tipka [ON]
••
Prepoznavanje prisotnosti aktivno
Tipka [Semi
Auto]
••
••
Samodejni preklop v način „STANDBY“ oz. „OFF“ po
preteku časa delovanja po izklopu
Vklop ročno
••
Prepoznavanje prisotnosti izklopljeno
Präsenz-Funktionen
5.7 Stand-by-level
Nastaviti svetlost (%) v načinu STANDBY oz. izklopiti funkcijo STANDBY.
Stand-by-level
1. Zgled: pritisnite tipko [Stand-by-level 30%] (SP ali LP), da bi
OFF 10 % 30 % 50 %
nastavili funkcijo STANDBY za CH-1 (CH-2 sledi po potrebi s
funkcijo OFFSET  5.10).
Stand-by-level
2. Pritisnite tipko [Stand-by-level OFF] (SP ali LP), da bi funkcijo
OFF 10 % 30 % 50 %
STANDBY izklopili.
OFF
O
FF
ON
ON
Semi
Auto
Semi
Auto
OFF
OFF
Tipka [OFF]
SLO
DALIeco Control
5.10 Nastavitev „OFFSET“
5.13 PC modes
Nastavitev „OFFSET“ (=razdalja od CH-2 k CH-1) določenega načina delovanja.
100 h
1.
Pritisnite tipko [Offset] (SP).
Offset
Burn-in
PC modes
Konfiguracije, ki so bile ustvarjene s pomočjo računalniške programske opreme DALIeco in
odložene prek USB v pomnilniku PC1 oz. PC2, lahko s pritiskom na tipko PC1 oz. PC2 pošljete
in jih tako prenesete do krmilne naprave.
ON
OFF
1
2
ON
OFF
2.
CH-1
CH-2
Auto
setup
Manual
setup
3.
i
„OFFSET“ bo nastavljen s previsnim stikalom [CH-2]:
- LP = Približna nastavitev
- SP = Točna nastavitev
„OFFSET“ CH-2 lahko znaša:
- najm. = vrednost CH-1
- najv. = 100 % svetlosti
Pritisnite tipko [Offset] (SP), da bi shranili nastavitev.
100 h
Burn-in
ON
OFF
2
Offset
ON
OFF
1.
2.
3.
Aktivacija načina programiranja z dolgim pritiskom na tipko
[Prog]
Pritisnite [PC1] ali [PC2], da zaženete postopek pošiljanja
Uspešen in popoln prenos konfiguracije potrdi utripanje
razsvetljave.
Podrobnosti o funkcijah računalniške programske opreme
najdete v pripadajočih navodilih.
Napotek:
Nastavitev zamika je mogoča le izven načina programiranja.
5.11 100 h Burn-in
Pri uporabi fluorescentnih sijalk sta stabilno delovanje in čim daljša življenjska doba zagotovljena
šele po začetnem preskusu (100 ur pri 100 %). Pri uporabi fluorescentnih sijalk sta stabilno
delovanje in čim daljša življenjska doba zagotovljena šele po začetnem preskusu (100 ur pri 100 %).
LED vseh priključenih senzorjev ves čas svetijo rdeče.
100 h
Burn-in
ON
OFF
1.
PC modes
1
2
Offset
ON
OFF
2.
b zagonu oz. pred redno uporabo sistema pritisnite tipko
O
[100 h Burn-in ON/OFF] (SP), da bi zagnali postopek.
Ponovno pritisnite tipko [100 h Burn-in ON/OFF] (SP), da bi
postopek po potrebi predčasno zaključili.
5.14 Macro Recorder
Če ima več krmilnih naprav identično konfiguracijo, lahko pritiske na tipke na glavnem daljinskem
upravljalniku (Master Remote) ob zagonu posnamete s snemalnikom makrov (Macro Recorder) in
jih nato prenesete do nadaljnjih krmilnih naprav.
1.
Macro Recorder
5.12 Sensor select
ON
OFF
Sensor
select
2.
3.
4.
Vsaka izbira funkcije ponovno zažene funkcijo časovnega
poteka 100 ur.
5.
1.
2.
3.
4.
47
PC modes
1
izbiro senzorja pritisnite tipko [Sensor select] (LP)
(LED izbranega senzorja utripa oranžno).
Periodično izmenjujoč prikaz LED na senzorju:
- oranžno = senzor izbran
- Rrdeče = funkcija prisotnosti aktivna
- zeleno = funkcija dnevne svetlobe aktivna
Začnite z nastavitvami senzorja  5.9.
Če je v sistemu več senzorjev, ponovno pritisnite tipko
[Sensor select] (SP), da bi izbrali naslednji senzor.
Pritisnite tipko [Sensor select] (LP), da bi shranili nastavitve
senzorja, ali pa pritisnite tipko [PROG] (SP).
i
Aktivacija načina programiranja z dolgim pritiskom na tipko
[Prog]
Zaženite zapisovanje z dolgim pritiskom na tipko [rec]
(razsvetljava preklopi na 100 % in rdeča LED lučka tipke
»Sensor Select« (izbira senzorja) na daljinskem upravljalniku
sporoča začetek zapisovanja)
Izvedite običajno programiranje (glejte pogl. 5)
Zapisovanje zaključite s tipko [stop] (rdeča LED lučka tipke
»Sensor Select« (izbira senzorja) na daljinskem upravljalniku
ugasne)
Ponovite konfiguracijo s tipko [play] in jo prenesite v drugo
krmilno napravo prek IR telegramov.
Pomemben napotek:
Posamezne konfiguracije, izvedene prek »Sensor select« (izbira senzorja) posameznih
senzorjev, ni mogoča zapisati s snemalnikom makrov (Macro Recorder) in jih prenesti.
Zapisovanje se samodejno zaključi, ko zapustite način programiranja.
SLO
DALIeco Control
6
Upravljanje sistema z daljinskim upravljavcem za uporabnike
Ob pritisku na tipko je treba daljinski upravljavec za uporabnike vedno usmeriti v ustrezni senzor.
6.1 Scenske tipke [1] do [4]
1
2
••
3
4
••
Holiday
Resume
CH-1
CH-2
••
1
6.4 Neodvisno upravljanje več sistemov
Prilagoditev daljinskega upravljavca za uporabnike na določeni izbrani sprejemnik omogoča
neodvisno upravljanje več sistemov (najv. 15) v istem prostoru.
7
Izbira scene: Izbira shranjene svetlobne scene s pritiskom na
tipko (SP).
Shranjevanje scene: Shranjevanje scene: [CH-1] in/ali [CH-2]
lahko s pritiskom na tipko (LP) shranimo pod vsakokratno
scensko tipko (sistem utripne v potrditev).
Zaklepanje ali odklepanje shranjene scene:
1. Sočasno pritisnite tipke [Holiday]+[CH-2 ▲] (VLP)
(LED utripa rdeče).
2. - Pritisnite tipko [1] (SP), da bi shranjene scene zaklenili
(LED tri sekunde utripa rdeče)
-P
ritisnite tipko [2] (SP), da bi shranjeno sceno odklenili
(LED tri sekunde utripa zeleno).
2
1.
1
2
3
4
Holiday
Resume
2.
3.
CH-1
CH-2
Sočasno pritisnite tipko [CH-1 ] + [CH-2 ] (VLP), da bi
nastavili individualno programiranje (LED utripa rdeče).
Aktiviranje numerične tipkovnice (tovarniška nastavitev = 16):
- Numerična tipkovnica 1–4: Pritisnite tipko [1] (SP).
- Numerična tipkovnica 5-8: Pritisnite tipko [2] (SP).
- Numerična tipkovnica 9-12: Pritisnite tipko [3] (SP).
- Numerična tipkovnica 13-16: Pritisnite tipko [4] (SP).
Programiranje sistemske številke:
- Pritisnite tipko [1], [2], [3] ali [4] (SP) za sistemsko številko,
ki jo je treba programirati (tovarniška nastavitev = 16)
(LED utripne dvakrat zeleno in sistem utripne v potrditev).
--> Zgled: Programiranje sistemske številke 10:
1.
TaSočasno pritisnite tipke [CH-1 ] + [CH-2 ] (VLP) (LED utripa rdeče).
2.
Za aktiviranje numerične tipkovnice 9–12 pritisnite tipko [3] (SP).
3.
Za programiranje sistemske številke 10 pritisnite tipko[2] (LED utripne dvakrat zeleno in
sistem utripne v potrditev).
6.2 Tipka
[Holiday]
3
4
Holiday
1
CH-1
Resume
Prepoznavanje prisotnosti začasno izklopite s pritiskom na tipko
(SP), senzor LED sveti ves čas rdeče.
Funkcijo je mogoče ponovno vklopiti s tipkami [ON/OFF], scenskimi tipkami [1] do [4] in [CH-1]/[CH-2].
3
4
6.3 Tipka
[Resume]
Resume
CH-1
CH-2
3.
Ponovni začetek samodejne funkcije dnevne svetlobe s pritiskom
na tipko (SP). V načinih delovanja brez uravnavanja svetlobe je ta
tipka brez funkcije.
Za zagon načina programiranja pritisnite tipko [PROG] (LED1 utripne).
Pritisnite tipko [Single Office] (SP), da bi nastavili prednastavljeni način delovanja
(LED1 utripa hitro).
Pritisnite tipko [PROG] (SP), da bi zapustili način programiranja.
7.2 Reset Master Remote
1.
2.
3.
Za zagon načina programiranja pritisnite tipko [PROG] (LED1 utripne).
Sočasno pritisnite (VLP) [Corridor] in [Staircase] (LED2 utripne).
Pritisnite tipko [PROG] (LP) – (LED1 in LED2 svetita oranžno 3 sekunde).
7.3 Reset User Remote
1.
2.
48
Reset
7.1 System Reset (z glavnim daljinskim upravljavcem)
1.
2.
2
CH-2
Holiday
7
Sočasno pritisnite (VLP) [CH-1 ▲] in [Resume] (LED utripa rdeče).
Pritisnite tipko [4] (SP) – (LED orange sveti oranžno 3 sekunde).
SLO
DALIeco Control
8
Tehnični podatki
Omrežni priključek
220 – 240 V AC 50-60 Hz
Vhod za tipkalo
Normalno odprti kontakti brez
potenciala,
najv. dolžina kabla 50 m
Obremenitev krmilnih izhodov
v skladu z IEC 62386 dto.
DA1+/- / DA2+/Krmilni tok
najv. 64 mA (na kanal)
najv. 96 mA (vsota obeh kanalov)
najv. dolžina kabla 100 m (na kanal)
Priključitev senzorjev
DALIeco LS/PD LI = najv. 4x
DALIeco LS/PD LI HF = najv. 1x
najv. dolžina kabla 25 m, pri
podaljševanju/krajšanju je treba
zagotoviti preklopno shemo 1:1
Največja dolžina voda
50 m (skupno)
Sinhronizacijski vod/vhod tipkala
Poraba električne energije
0,2 W – 3,0 W (glede na število
elektronskih predstikalnih
naprav/senzorjev)
Temperatura okolja
–20 °C do +50 °C (med delovanjem)
Vrsta zaščite
IP20
Razred zaščite
II, zaščitna izolacija
Skladnost
CE
i
49
Pomembni napotki:
Posamezne konfiguracije, izvedene prek »Sensor select« (izbira senzorja) posameznih
senzorjev, ni mogoča zapisati s snemalnikom makrov (Macro Recorder) in jih prenesti.
Zapisovanje se samodejno zaključi, ko zapustite način programiranja.
50
51
CZ
PL
SK
SLO
C10449064
G10521816
24.04.2014
OSRAM GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.osram.com