Akumulatory niklowo-kadmowe HT SRA/SRA LT/SRA

listopad 2013 r.
Akumulatory niklowo-kadmowe HT
SRA/SRA LT/SRA
Instrukcje dotyczące instalacji i obsługi
Istotne zalecenia
 Nie zbliżaj się z otwartym płomieniem
lub iskrą do akumulatora, szczególnie
w trakcie ładowania.
 Nie pal w trakcie wykonywania
czynności związanych z
akumulatorem.
 Dla skuteczniejszej ochrony zakładaj
gumowe rękawice, odzież z długimi
rękawami i okulary przeciwbryzgowe
lub osłonę twarzy.
 Elektrolit może uszkodzić skórę i oczy.
W przypadku kontaktu ze skórą lub
oczami spłukaj niezwłocznie dużą
ilością wody. W przypadku dostania
się elektrolitu do wnętrza oczu
przepłukaj je wodą i niezwłocznie
zasięgnij pomocy medycznej.
 Przed rozpoczęciem pracy z
akumulatorem zdejmij wszystkie
kolczyki, zegarki i inne przedmioty
zawierające metalowe części.
 Używaj narzędzi izolowanych.
 Unikaj elektryczności statycznej i
podejmij środki zabezpieczające przed
porażeniem prądem.
 Przed rozpoczęciem pracy z
akumulatorem rozładuj wszystkie
źródła elektryczności statycznej na
odzieży i/lub narzędziach przez
dotknięcie uziemionej części.
1. Odbiór przesyłki
Odpakuj akumulator natychmiast po
otrzymaniu. Nie odwracaj paczki dnem do
góry. Uszczelki transportowe znajdują się
pod pokrywą korka. Dostarczany akumulator
jest zwykle naładowany i gotowy do
instalacji.
 Sprawdzając listę pakowania, upewnij
się, że paczka zawiera wszystkie pozycje.
 Sprawdź, czy akumulator nie jest
uszkodzony i nie ma wycieku elektrolitów.
Wszelkie nieprawidłowości zgłoś
przewoźnikowi i przedstawicielowi Saft.
 Zdejmij plastikowe uszczelki
transportowe. Nie wolno podłączać do
prądu akumulatora z niezdjętą plastikową
uszczelką transportową, gdyż może ona
spowodować jego trwałe uszkodzenie.
 Akumulator jest gotowy do instalacji.
2. Przechowywanie
Akumulator przechowuj w suchym, czystym i
chłodnym pomieszczeniu (temp. od 0 do
+30°C / od +32 do +86°F).
 Upewnij się, że w trakcie
przechowywania uszczelki transportowe
pozostają nietknięte.
 Nie wystawiaj akumulatora na
bezpośrednie działanie światła
słonecznego i nadmiernego ciepła.
 Dostarczony naładowany (80%)
akumulator można przechowywać nie
dłużej niż 3 miesiące (wliczając czas
transportu).
Jeśli naładowany akumulator musi być
przechowywany dłużej niż przez 3
miesiące, rozładuj każde ogniwo do 1 V
(lub bardziej) prądem 0,2 C5A.
 Dostarczony akumulator, który jest
rozładowany, ale napełniony, można
przechowywać przez wiele lat przed
pierwszą instalacją.
 Jeśli przed wykorzystaniem akumulatora
w celach handlowych należy go
przechować, wyczyść jego metalowe
części i pokryj je grubą warstwą
neutralnej wazeliny lub smaru
wazelinowego zatwierdzonego przez
Saft. Aby chronić akumulator przed
pyłem, wilgocią i zwarciami, pozostaw go
w opakowaniu transportowym.
3. Instalacja
Usuń uszczelki transportowe i zamknij korki.
3.1. Sprawdź, czy ogniwa zostały
prawidłowo podłączone do siebie oraz czy
akumulator został prawidłowo podłączony do
obciążenia.
3.2. Sprawdź poziom dokręcenia nakrętek
biegunów. Zastosowany moment dokręcenia
musi wynosić:
 10 ± 2 Nm dla ogniw:
SRA 75 do 140,
SRA LT 75 do 140,
SRA HT 70 do 130,
 30 ± 3 Nm dla ogniw:
SRA 1 60 do 375,
SRA LT 1 60 do 375,
SRA HT 150 do 350.
Złącza i nakrętki biegunów należy chronić
przed korozją za pomocą cienkiej warstwy
neutralnej wazeliny lub oleju
antykorozyjnego zatwierdzonego przez Saft.
3.3. Elektrolit
Zastosowany elektrolit jest określony dla
danej linii produktu:
- SRA:
E 10,
- SRA LT: E 34,
- SRA HT: Na 15 L.
4. Przekazanie do eksploatacji
Uwaga! Podczas ładowania skrzynia
akumulatora musi być otwarta.
4.1. Dostarczone ogniwa są naładowane
w 80%.
Ładowanie i rozładowywanie należy
wykonywać stałym prądem.
 Dla akumulatora przechowywanego
krócej niż 3 miesiące w temperaturze <
+30°C
Ładowanie / rozładowywanie przed
użytkowaniem nie jest wymagane.
 Dla akumulatora przechowywanego
dłużej niż 3 miesiące w temperaturze >
+30°C
 Rozładuj każde ogniwo prądem 0,2 C5A
do śr. 1 V/ogniwo.
 Pozostaw akumulator w obwodzie
otwartym na 8 godzin lub do osiągnięcia
temperatury w przedziale od 10°C do
30°C.
 Ładuj przez 8 h prądem 0,2 C5A.
4.2. Dostarczone ogniwa są rozładowane.
Uwaga! Nawet jeśli akumulator jest
rozładowany, zawsze może zawierać
ładunek elektryczny, który może wywołać
porażenie prądem.
Ładowanie i rozładowywanie należy
wykonywać stałym prądem.
 Dla akumulatora w eksploatacji
niezwłocznie po dostawie lub
przechowywanego krócej niż rok
 Preferowane rozwiązanie: ładowanie
stałym prądem – ładuj akumulator przez
8 h prądem 0,2 C5A.
Uwaga! Podczas ładowania stałym
prądem skrzynia akumulatora musi być
otwarta.
 Ładowanie stałym napięciem: 1,55
V/ogniwo przez 20 h prądem
ograniczonym do 0,2 C5A.
 Dla akumulatora przechowywanego
dłużej niż rok
 Ładuj przez 8 h prądem 0,2 C5A.
 Rozładuj każde ogniwo prądem 0,2 C5A
do napięcia 1 V/ogniwo.
 Pozostaw akumulator w obwodzie
otwartym na 8 godzin lub do osiągnięcia
temperatury w przedziale od 10°C do
30°C.
 Ładuj przez 8 h prądem 0,2 C5A.
Akumulator jest gotowy do instalacji.
5. Ładowanie podczas eksploatacji
 1,47 V/ogniwo w temp. +20°C (+68°C) z
kompensacją napięcia
-3 mV/°C/ogniwo (-1,7 mV/°F/ogniwo)
W przypadku wyższych napięć ładowania
skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem
Saft.
6. Uzupełnianie wody
Częstotliwość uzupełniania należy określić
dla każdego akumulatora osobno. Przez
pierwszy rok użytkowania akumulator należy
uzupełniać co 6 miesięcy celem określenia
idealnego okresu pomiędzy uzupełnieniami,
którego długość zależy od napięcia
ładowania i rzeczywistego użytkowania
akumulatora.
Poziom elektrolitu nigdy nie może spaść
poniżej oznaczonego minimalnego poziomu.
Do uzupełniania używaj wyłącznie wody
destylowanej lub demineralizowanej.
W przypadku ładowania stałym prądem
uzupełnianie należy przeprowadzać przy
naładowanych ogniwach po czasie
odpoczynku min. 2 h.
W przypadku ładowania stałym
napięciem poziom elektrolitu można
uzupełnić w każdej chwili.
listopad 2013 r.
Akumulatory niklowo-kadmowe HT SRA/SRA LT/SRA
 Akumulatory niewyposażone w
centralny system napełniania wodą
(typowa częstotliwość uzupełniania:
co 6 miesięcy)
Jeśli stosujesz uzupełniacz wody firmy
Saft, nie ma potrzeby pomiaru poziomu
elektrolitu, gdyż pozwala on na uzyskanie
prawidłowego poziomu przez proste
ustawienie końcówki. Zobacz długości
końcówek w tabeli A. W przypadku braku
uzupełniacza poziom elektrolitu musi
zostać zmierzony. Do otworu
wentylacyjnego ogniwa włóż pionowo
przezroczystą, szklaną lub plastikową
rurkę (odporną na alkalia, o średnicy 5–6
mm) do momentu dotknięcia górnej
części elektrod. Zakryj palcem górny
koniec rurki i wyjmij ją z ogniwa. Poziom
płynu w rurce wskazuje poziom
elektrolitu.
Rodzaj ogniwa
Poziom
wysokie
(mm)
niskie
SRA 75 do 140
66
15
SRA 1 60 do 375
75
15
SRA LT 75 do 140
66
15
SRA LT 160 do 375
59
15
SRA HT 70 do 130
66
15
SRA HT 150 do 350
75
15
 Akumulatory wyposażone w centralny
system napełniania wodą (typowa
częstotliwość uzupełniania: co 12
miesięcy)
 Zdejmij uszczelki transportowe i podłącz
przewody hydrauliczne pomiędzy
ogniwami (maks. do 50 ogniw).
 Upewnij się, że wszystkie rurki są
prawidłowo ułożone i zapewniają dobrą
szczelność.
 Połączenia hydrauliczne dla ogniw muszą
być równoległe do połączeń
elektrycznych, aby uniknąć różnic napięć
większych niż 1,2 V pomiędzy dwoma
połączonymi hydraulicznie ogniwami.
 Połączenia hydrauliczne muszą być
poziome w celu uniknięcia syfonowania.
 Otwór wylotowy obwodu zasilania wodą
nie może znajdować się zbyt blisko
sprzętów elektrycznych, obwodów
elektrycznych ani metalowych konstrukcji.
 Otwór wlotowy obwodu zasilania wodą
musi być podłączony do wlewu
samozamykającego.
 Uzupełnianie można wykonywać z
wykorzystaniem grawitacji lub za pomocą
odpowiednio dostosowanej pompy o
natężeniu przepływu 0,7 l/min i
maksymalnym ciśnieniu względnym 0,3
bara.
7. Konserwacja okresowa
 Czynności konserwacyjne (nie
wliczając czynności związanych z
uzupełnianiem)
Saft
Industrial Battery Group
12, rue Sadi Carnot
93170 Bagnolet – Francja
Tel.: +33 1 49 93 19 18
Fax: +33 1 49 93 19 64
www.saftbatteries.com
Tabela A
Pojemność C5 Ah
(Ah)
Prąd ładowania
0,2 C5A (A)
Rezerwa elektrolitu
(cm3)
Dł. końcówki
uzupełniacza (mm)
SRA 75
75
15
185
59
SRA 90
SRA 110
SRA 125
SRA 140
90
110
125
140
18
22
25
28
285
280
335
335
59
59
59
59
SRA 160
SRA 190
SRA 220
SRA 260
SRA 280
SRA 310
SRA 340
SRA 375
160
190
220
260
280
310
340
375
32
38
44
52
56
62
68
75
575
570
645
765
900
900
1085
1085
54
54
54
54
54
54
54
54
SRA LT 75
SRA LT 90
SRA LT 110
SRA LT 125
SRA LT 140
SRA LT 160
SRA LT 190
SRA LT 220
SRA LT 260
SRA LT 280
SRA LT 310
SRA LT 340
SRA LT 375
75
90
110
125
140
160
190
220
260
280
310
340
15
18
22
25
28
32
38
44
52
56
62
68
185
285
280
335
335
415
410
465
555
650
645
785
59
59
59
59
59
39
39
39
39
39
39
39
375
75
780
39
SRA HT 70
SRA HT 85
SRA HT 105
SRA HT 115
SRA HT 130
SRA HT 150
SRA HT 175
SRA HT 200
SRA HT 245
SRA HT 265
SRA HT 290
SRA HT 315
SRA HT 350
70
85
105
115
14
17
21
23
185
285
280
335
59
59
59
59
130
150
175
200
245
265
290
315
350
26
30
35
40
49
53
58
63
70
335
575
570
645
765
900
900
1085
1085
59
54
54
54
54
54
54
54
54
Rodzaj
ogniwa
Konserwację okresową należy
przeprowadzać przynajmniej raz na 5 lat.
Więcej informacji dotyczących konserwacji
można znaleźć w Instrukcji konserwacji
akumulatora.
 Utrzymuj akumulator w czystości
wyłącznie za pomocą wody. Nie używaj w
tym celu szczotki drucianej ani żadnych
rozpuszczalników. Korki można płukać w
czystej wodzie.
 Sprawdzaj poziom dokręcenia wszystkich
śrub biegunów. Wszystkie nakrętki
biegunów i złącza ogniw pokryj smarem
lub neutralną wazeliną.
 Sprawdzaj ustawienia ładowania. Bardzo
istotne jest, aby nie zmieniać zalecanych
Nr dokumentu: 21881-22-1113
Dane zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i
stają się wiążące wyłącznie na podstawie
pisemnego potwierdzenia.
Société par Actions Simplifiée
au capital de 31 944 000 €
RCS Bobigny B 383 703 873
Le Révérend Imprimeur – Wydrukowano we
Francji – 1k.
wartości napięcia ładowania.
Duże zużycie wody jest zwykle
spowodowane niewłaściwym
ustawieniem parametrów ładowania.
8. Wymiana elektrolitu
Wymiana elektrolitu w okresie eksploatacji
ogniw nie jest konieczna.
9. Środowisko naturalne
W celu ochrony środowiska naturalnego
wszystkie zużyte akumulatory muszą być
poddawane procesowi powtórnego
przetwarzania. Więcej informacji na ten
temat można uzyskać od lokalnego
przedstawiciela Saf.