Akumulatory Niklowo-Kadmowe SRX

czerwiec 2004
A kumulatory Niklowo-Kadmowe SRX
Modele w obudowach z tworzywa sztucznego i ze stali
Instrukcja instalacji i użytkowania
Ważne zalecenia
3. Instalacja
Należy usunąć uszczelki transportowe i
zamknąć korki wentylacyjne.
Nigdy nie należy zbliżać się do
akumulatorów z otwartym płomieniem
lub iskrami, zwłaszcza podczas
ładowania.
Nigdy nie należy palić tytoniu podczas
jakiejkolwiek obsługi akumulatora.
Dla zapewnienia ochrony należy
zakładać gumowe rękawice, długie
rękawy oraz okulary ochronne lub
osłonę na twarz.
Elektrolit jest niebezpieczny dla skóry i
oczu. W przypadku kontaktu oczu lub
skóry z elektrolitem, należy
natychmiast przemyć to miejsce dużą
ilością wody. Jeżeli elektrolit dostał się
do oczu, należy przepłukać je wodą i
bezzwłocznie zwrócić się o pomoc
lekarską.
Podczas pracy przy akumulatorze
należy zdjąć biżuterię, zegarki i inne
przedmioty posiadające metalowe
części.
Należy używać izolowanych narzędzi.
3.1. Sprawdzić, czy ogniwa są prawidłowo
połączone wzajemnie oraz czy akumulator
został prawidłowo podłączony do
obciążenia.
3.2. Sprawdzić moment dokręcania nakrętek
biegunów. Zastosowany moment dokręcania
powinien wynosić:
• 10 + 2 Nm dla ogniw SRX 22 P/FR do
80 P/FR, SRX 50 C,
• 15 + 2 Nm dla ogniw SRX 900 P do
2200 P, SRX 90 FR do 220 FR, SRX 220
F3, SRX 175 LP/LFR, SRX 720 do 3700,
SRX 90 do 250 (wyłączając SRX 100),
SRX 2500 P-LC,
• 30 + 3 Nm dla ogniw SRX 100.
Złącza oraz nakrętki biegunów powinny być
zabezpieczone przed korozją przez pokrycie
cienką warstwą neutralnej wazeliny lub oleju
antykorozyjnego zatwierdzonego przez firmę
Saft.
5. Ładowanie podczas eksploatacji
5.1. Praca cykliczna
Akumulator pracuje w cyklu dziennym do
20% głębokości rozładowania (DOD).
Ładowanie jednopoziomowe:
1,45 do 1,55 V/ogniwo w temperaturze
+20°C
zalecane napięcie 1,47 V/ogniwo
Należy unikać elektryczności
statycznej oraz podejmować środki
zabezpieczające przed porażeniem
prądem elektrycznym.
3.3. Elektrolit
W ogniwach należy stosować elektrolit E13.
• Poziom wysoki: 1,45 do
1,60 V/ogniwo w temperaturze +20°C
Przed rozpoczęciem pracy przy
akumulatorze należy rozładować
wszystkie potencjalne źródła
elektryczności statycznej gromadzącej
się na ubraniu lub/i na narzędziach
przez zetknięcie z dowolnym
uziemionym elementem.
Sprawdzić poziom elektrolitu. Poziom
elektrolitu w ogniwach powinien znajdować
się powyżej płytek. Jeżeli tak nie jest, należy
zwiększyć poziom elektrolitu do ok. 5 mm
powyżej płytek, dolewając wody
destylowanej lub dejonizowanej.
1. Odbiór przesyłki
Ogniwa dostarczone w stanie
napełnionym:
4. Formowanie akumulatora
Akumulator należy rozpakować niezwłocznie
po jego otrzymaniu. Nie wolno odwracać
opakowania. Uszczelki transportowe
znajdują się pod pokrywą korków
wentylacyjnych .
4.1. Rozładowane ogniwa
wprowadzane do eksploatacji
natychmiast po dostarczeniu lub po
okresie przechowywania krótszym niż
1 rok:
Akumulator jest zwykle wysyłany w
stanie napełnionym i gotowy do
zainstalowania. Usunąć uszczelki
transportowe z tworzywa sztucznego.
Akumulator jest teraz gotowy do
zainstalowania.
Ładowanie przy stałym prądzie:
Nie wolno używać akumulatora z
założonymi uszczelkami transportowymi
z tworzywa sztucznego, ponieważ może
to spowodować jego trwałe uszkodzenie.
2. Przechowywanie
Akumulator należy przechowywać w
pomieszczeniu zamkniętym, w suchym,
czystym i chłodnym miejscu (0°C do +30°C).
Należy dopilnować, aby w czasie
przechowywania uszczelki
transportowe znajdowały się na swoich
miejscach.
c) ładować przez 8 godzin, prądem 0,2 C5A
Akumulator jest gotowy do użytkowania.
Nie należy przechowywać akumulatorów w
miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni
Akumulator dostarczony w stanie
rozładowanym i napełnionym może być
przed zainstalowaniem przechowywany
przez wiele lat.
Akumulator dostarczony w stanie
naładowanym (80 %) nie może być
przechowywany dłużej niż 3 miesiące
(wliczając czas transportu).
• 8 h przy 0,2 C5A
Uwaga: Podczas ładowania skrzynka
akumulatorów musi być otwarta.
Ładowanie przy stałym potencjale:
• 1,55 V/ogniwo przez 20 h przy prądzie
ograniczonym do 0,2 C5A
Zalecane jest ładowanie przy stałym
prądzie. Akumulator jest gotowy do
użytkowania.
4.2. Ogniwa przechowywane przez
okres powyżej 1 roku:
a) ładować przez 10 godzin, prądem
0,2 C5A
b) rozładować prądem 0,2 C5A do napięcia
1,0 V/ogniwo
c) ładować przez 8 godzin, prądem 0,2 C5A
Akumulator jest gotowy do użytkowania.
4.3. Ogniwa dostarczone w stanie
naładowanym (80%), i/lub
przechowywane w temperaturach
>+30°C, i/lub > 3 miesiące od daty
naładowania:
a) ładować przez 10 godzin, prądem
0,2 C5A
b) rozładować prądem 0,2 C5A do napięcia
1,0 V/ogniwo
Ładowanie dwupoziomowe:
• Poziom swobodny: 1,38 do
1,40V/ogniwo w temperaturze +20°C
5.2. Zastosowanie jako urządzenie
rezerwowe
Akumulator jest ładowany na poziomie
swobodnym i jest rozładowywany tylko w
razie sytuacji awaryjnej.
Ładowanie jednopoziomowe:
1,41 do 1,43 V/ogniwo w temperaturze
+20°C
Ładowanie dwupoziomowe:
• Poziom wysoki: 1,43 do 1,50 V/ogniwo w
temperaturze +20°C
• Poziom swobodny: 1,38 do 1,40 V/ogniwo
w temperaturze +20°C
W przypadku używania w temperaturach
przekraczających zakres +10°C do +30°C,
współczynnik korekcji napięcia ładowania
wynosi:
• –2mV/°C/ogniwo jeżeli napięcie
ładowania wynosi < 1,45 V/ogniwo w
temperaturze +20°C
• –3mV/°C/ogniwo jeżeli napięcie
ładowania wynosi pomiędzy 1,45 V i
1,55 V/ogniwo w temperaturze +20°C
W przypadku wyższych napięć ładowania
należy konsultować się z firmą Saft.
W celu zminimalizowania zużycia wody,
firma Saft zaleca używanie niskich napięć
ładowania.
6. Uzupełnianie
Akumulatory nie wyposażone w
system napełniania wodą:
Jeżeli stosowany jest uzupełniacz elektrolitu
firmy Saft, nie ma potrzeby pomiaru poziomu
elektrolitu, ponieważ pozwala on na
uzyskanie prawidłowego poziomu przez
proste ustawienie końcówki.
Proszę zapoznać się z długościami
końcówek podanymi w Tabeli A.
A kumulatory Niklowo-Kadmowe SRX
Jeżeli uzupełniacz elektrolitu jest
niedostępny, poziom elektrolitu musi być
mierzony. Włożyć pionowo przezroczystą,
szklaną lub plastikową rurkę (odporną na
alkalia, o średnicy 5 do 6 mm), do otworu
wentylacyjnego ogniwa, do momentu
dotknięcia górnej części płytek. Zatkać
palcem górny koniec rurki i wyjąć ją z
ogniwa. Wysokość płynu w rurce wskazuje
poziom elektrolitu.
Poziom (mm)
wysoki niski
Tabela A:
Typ ogniwa
W niklowanej
obudowie
stalowej
Pojemność
C5Ah
(Ah)
Prąd ładowania
0,2 C5A
(A)
73
81
90
103
115
130
145
170
195
220
250
300
375
14,6
16,2
18,0
20,6
23,0
26,0
29,0
34,0
39,0
44,0
50,0
60,0
75,0
SRX 720 do 3700
50
5
SRX 22 P/FR do 80 P/FR
55
5
SRX 900 P/90 FR do
2200 P/220 FR
55
5
SRX 175 LP/LFR
50
5
SRX 720
SRX 800
SRX 900
SRX 1000
SRX 1200
SRX 1300
SRX 1500
SRX 1700
SRX 1900
SRX 2200
SRX 2500
SRX 3000
SRX 3700
SRX 90 do 250
45
5
Typ ogniwa: W obudowie ze stali nierdzewnej
SRX 50 C
50
5
SRX 220 F3
44
5
SRX 2500 P-LC
70
5
SRX 50 C
SRX 90
SRX 100
SRX 115
SRX 145
SRX 170
SRX 195
SRX 250
Akumulatory wyposażone w system
napełniania wodą:
• Usunąć uszczelki transportowe i podłączyć
przewody hydrauliczne pomiędzy
ogniwami, maksymalnie do 50 ogniw.
• Sprawdzić, czy rurki są w całkowicie
nasunięte, zapewniając szczelność.
• Połączenia hydrauliczne muszą być
wykonane równolegle do połączeń
elektrycznych, tak by uniknąć różnic
napięcia większych niż 1,2 V pomiędzy
dwoma hydraulicznie połączonymi
ogniwami.
• Połączenia hydrauliczne muszą być
poziome, aby uniknąć syfonowania.
• Otwór wylotowy obwodu zasilania wodą
nie może znajdować się zbyt blisko
urządzeń elektrycznych, obwodów
elektrycznych i konstrukcji metalowych.
• Wejście obwodu napełniania wodą musi
być podłączone do samoczynnie
zamykającego się wlewu.
• Uzupełnianie można wykonywać
wykorzystując grawitację lub przy pomocy
dostosowanej pompy o natężeniu
przepływu 0,7 l/min, przy względnym
ciśnieniu maksymalnym 0,3 bar.
SRX 22 P/FR
SRX 25 P/FR
SRX 31 P/FR
SRX 37 P/FR
SRX 46 P/FR
SRX 52 P/FR
SRX 60 P/FR
SRX 70 P/FR
SRX 80 P/FR
SRX 900 P/90 FR
SRX 1000 P/100 FR
SRX 1200 P/115 FR
SRX 1300 P/130 FR
SRX 1500 P/155 FR
SRX 1700 P/170 FR
SRX 1900 P/190 FR
SRX 2200 P/220 FR
SRX 175 LP/LFR
SRX 220 F3
SRX 2500 P-LC
• Do utrzymywania akumulatora w czystości
należy używać tylko wody. Nie stosować
szczotek drucianych ani żadnych
rozpuszczalników. Korki wentylacyjne
można płukać w czystej wodzie, jeżeli
doszło do zabrudzenia.
22
25
31
37
46
52
60
70
80
90
103
115
130
155
170
190
220
175
220
250
4,4
5,0
6,2
7,4
9,2
10,4
12,0
14,0
16,0
18,0
20,6
23,0
26,0
31,0
34,0
38,0
44,0
35,0
44,0
50,0
• Sprawdzić ustawienia parametrów
Czynności konserwacyjne (wyłączając
czynności związane z uzupełnianiem):
Konserwację okresową należy
przeprowadzać co dwa lata.
10,0
18,0
20,0
23,0
29,0
34,0
39,0
50,0
1,1
1,0
1,3
1,2
1,3
1,5
1,7
1,7
2,0
2,4
2,5
2,9
3,4
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
0,16
0,37
0,37
0,39
0,52
0,48
0,59
0,78
0,53
1,2
1,2
1,3
1,7
1,6
1,9
2,6
55
50
50
50
50
50
50
50
0,11
0,10
0,15
0,25
0,23
0,21
0,24
0,21
0,21
0,46
0,43
0,40
0,46
0,55
0,67
0,61
0,73
0,61
0,71
0,50
0,38
0,35
0,51
0,84
0,76
0,70
0,80
0,71
0,91
1,5
1,4
1,3
1,5
1,8
2,2
2,0
2,4
2,0
2,4
1,5
65
65
65
65
65
65
65
65
65
55
55
55
55
55
55
55
55
45
45
50
8. Wymiana elektrolitu
Dzięki zastosowaniu technologii spiekanych
elektrod spajanych tworzywem sztucznym,
nie ma potrzeby wymiany elektrolitu w
okresie eksploatacji akumulatora.
Uzupełnianie:
W celu ochrony środowiska, wszystkie
zużyte akumulatory muszą być poddane
procesowi powtórnego przetworzenia
(utylizacja).
Sprawdzić poziom elektrolitu. Nie należy
dopuszczać, by poziom elektrolitu opadł
poniżej poziomu minimalnego. Do
uzupełniania poziomu elektrolitu należy
stosować tylko wodę destylowaną lub
dejonizowaną.
Częstotliwość uzupełniania należy ustalić
indywidualnie dla każdego akumulatora.
Zależy ona od napięcia ładowania oraz
rzeczywistego wykorzystania akumulatora.
Proszę zapoznać się z częścią 6 dotyczącą
uzupełniania.
Saft
Industrial Battery Group
Dokument nr 21123.22 – 0604
www.saftbatteries.com
0,34
0,31
0,40
0,37
0,40
0,46
0,52
0,52
0,61
0,73
0,77
0,89
1,04
ładowania. Bardzo ważne jest, aby nie
doszło do zmiany zalecanego napięcia
ładowania. Duże zużycie wody w
akumulatorze jest zazwyczaj spowodowane nieprawidłowo ustawionym
napięciem ładowania.
• Sprawdzić, czy wszystkie złącza są
szczelne. Pokryć wszystkie nakrętki
biegunów i złącza ogniw smarem lub
neutralną wazeliną.
12, rue Sadi Carnot
93170 Bagnolet – France
Tel: +33 1 49 93 19 18
Faks: +33 1 49 93 19 64
Płynny
(l)
Typ ogniwa: W obudowie z tworzywa sztucznego
7. Konserwacja okresowa
50
90
103
115
145
170
195
250
Stały
(kg)
Długość końcówki
uzupełniacza
elektrolitu
(mm)
Ilość elektrolitu na ogniwo
Dane w tym dokumencie podlegają zmianom bez
wcześniejszego powiadomienia i stają się wiążące tylko
na podstawie pisemnego potwierdzenia.
Société anonyme au capital de 31 944 000 €
RCS Bobigny B 383 703 873
Sporządzone przez
ITR International Translation Resources Ltd
9. Środowisko
Aby uzyskać informacje na ten temat, należy
skontaktować się z miejscowym
przedstawicielem.