12型绝缘轴EC12E/EC12D系列1155KB

EC12E 12型绝缘轴型
EC12D
有各种各样的绝缘轴型编码器。
■主要规格
项目
规格
编码器
额定
0.5mA 5V DC
无定位
15,000 cycles
Lightest (jog) :30,000 cycles
帯定位
30,000 cycles
操作寿命
EC12E: -10℃ to +70℃
EC12D: -40℃ to +85℃
使用温度范围
金属轴
产品一览
标准型
扭矩
(mN·m)
脉冲数
操作方向
最小订货单位 (pcs.)
日本
出口
产品编号
图号
15
EC12E1220407
2
20
EC12E1220406
2,400
Standard
3 to 20
12
20
Lightest(jog)
3±2
8.5(Hollow shaft)
3,000
3,000
2,400
2,400
3,000
3,000
15
17.5
20
Vertical
Standard
3 to 20
25
2,400
3,000
3,000
2,400
2,400
3,000
3,000
24
20
Lightest(jog)
3±2
8.5(Hollow shaft)
25
Standard
25±15
EC12E1240405
1
EC12E1240406
EC12E1240301
3
EC12E24204A2
2
EC12E24204A7
EC12E24204A8
1
EC12E2420301
3
EC12E24404A8
1
EC12E24404A6
EC12E2440301
3
EC12E24104A6
Lightest(jog)10 max.
20
3
EC12E24204A9
24
8.5(Hollow shaft)
25
2,400
EC12E1220301
中空轴
25
1
EC12E1220405
12
8.5(Hollow shaft)
2,400
贯通轴
25
定位数
绝缘轴
操作部长度
(LM1)(mm)
无
2,400
2,400
EC12E2430404
1
EC12E2430401
带轴套型
操作部长度
LM1(mm)
扭矩
(mN·m)
25
20
25
Standard
3 to 20
定位数
脉冲数
12
12
25
30
Heavy 40±15
产品编号
图号
EC12E1220813
EC12E2420801
24
24
Standard
25±15
小订货单位 (pcs.)
日本
出口
EC12E2420802
30
20
操作方向
无
Vertical
1,900
1,900
EC12E2420803
4
EC12E2430804
EC12E2430803
EC12E2460802
注
不附带螺母,垫圈。需要时,请提出。
▲ ▲
产品种类
焊接条件
P.290
P.307
287
EC12E 12型绝缘轴型
EC12D
产品一览
带开关型
编码器
定位扭矩
(mN·m)
操作部长度
LM1(mm)
定位数
脉冲数
操作方向
按开开关 按开开关
动作力 (N) 行程 (mm)
5±3
10±5
17.5
5±3
最小订货单位 (pcs.)
日本
出口
15
Vertical
0.5
1,280
2,560
6
10±5
图号
EC12D1524403
3
30
产品编号
EC12D1564402
5
EC12D1524406
EC12D1564404
金属轴
注
EC12D 可用于车载。
包装规格
托盘
绝缘轴
产品编号
包装数(pcs.)
1 箱 / 日本 1 箱 / 出口包装
贯通轴
3,000
3,000
EC12E □□□ 04
2,400
2,400
EC12E □□□ 08
1,900
1,900
EC12D
1,280
2,560
中空轴
EC12E □□□ 03
出口包装箱尺寸
(mm)
369×525×204
360×540×290
外形图
5 (5)
(0.8)
LM1
14
12.4
(8.2)
R1
2
1
3.5
(10.2)
High collar type
形状
ø6.8
3.5
Mounting surface
13.2
照片
4.5
ø6
No.
Unit:mm
印刷电路板安装孔尺寸图
(自插入侧所看到的图)
LM1
17.5
20
25
R1
5
7
12
Short shaft type
2
Hollow shaft type
3
288
▲ ▲ ▲
产品种类
附属开关规格
焊接条件
P.290
P.290
P.307
EC12E/EC12D/12型绝缘轴型
外形图
Unit:mm
形状
M9x0.75
5.5
R1
7
1
13.2
(10.2)
4.5
ø6
2
8
ø8
A
2
7.5
2.5
Switch travel
ø6.8
3.5
B
输出波形
2.05
E
A
D
5-ø1.05holes
Mounting surface
B
C
D
5.95
滑动噪音
EC12E
A signal
2.05
中空轴
C
6.85
ø5.975
4.475
2
A
E
贯通轴
5
11.1
12.5
0.5
5 (6)
13.3
14.1
5
3-ø1 holes
R1
7
12
12
2.15
17.5
A
5
8.3
3
LM1
20
25
30
绝缘轴
帯按开开关型
A C B
5
7
0.4
Locating lug detail
Y
X
X
Y
2
金属轴
Mounting surface
3.5
11.7
4
14
12.4
(8.2)
➁常琔温ʽ
2.1
LM1
3.45
3.5
编码器
帯轴套型
13.2
照片
No.
印刷电路板安装孔尺寸图
(自插入侧所看到的图)
EC12D
OFF
B signal
CW direction
ON
OFF
A signal
ON
定位稳定点
(带定位时)
无法做出让 B 相的按动稳定的规定
B signal
EC12E
OFF
ON
OFF
CW direction
ON
定位稳定点
V1= V2= 1.5V max.
R=10kΩ时
振荡 : 3ms max.
跳动 : 2ms max.
EC12D
V1= V2= 2.5V max. R=5kΩ 时
振荡 : 3ms max.
跳动 : 2ms max.
289
12 型绝缘轴型 / 产品种类
轴尺寸的种类
平轴
Unit:mm
High collar type
細部寸法
LM1
LM1
R1
4.5
ø6
编码器
※
0.5
※
Mounting surface
LM1
金属轴
5.5
M9x0.75
R1
7
8
(10.2)
2
ø8
A
绝缘轴
1
細部寸法
14
12.4
(8.2)
No thread area
13.2
3.5
※ 不支持无定位的功能
4.5
ø6
帯轴套型
LM1
A
20
—
7
25
—
12
30
5
12
35
5
12
12 定位型除外
Mounting surface
3.5
7
贯通轴
0.4
Locating lug detail
Y
X
X
Y
2.5
中空轴
12 型绝缘轴型 / 附属开关规格
开关名称
按开开关
电路接点数
单极单投(按开)
行程(mm)
0.5±0.3
动作力
3
寿命特性
电性能
290
R1
5
7
7
12
12
17.5
20
22.5
25
30
+ 1.5
−1
N, 6
+ 2.5
−2
N
30,000 times
额定
1mA 5V DC (10mA 5V DC max. ratings)
接触电阻
初期 100mΩ max. 寿命后 200mΩ max.
绝缘电阻
100MΩ min. 250V DC
耐电压
300V AC for 1 minute or 360V AC for 1s
R1
编码器
产品系列一览
绝缘轴
型
贯通轴
12mm size
EC12E
系列
18mm size
5mm size
10mm size
EC18A
EC05E
EC10E
EC12D
编码器
照片
输出
增量(A, B, 2 相输出)
绝对式
轴的形态
1轴
操作方向
Vertical
增量(A, B, 2 相输出)
貫通軸
Vertical
Horizontal
Horizontal
金属轴
绝缘轴
脉冲数 / 定位数
12 / 12
24 / 24
24 / 无
15 / 30
12 Position
16 Position
12 / 12
12 / 24
12 / 12
特长
—
按开开关
耐水性(IPX7)
表面贴装
—
W
12.4
12.5
18.8
5.7
7.5
9.8
D
13.2
11.7
18
6
3.3
4.4
2.7
7.25
10.6 / 12.6 / 14.6
−40℃ to + 85℃
−20℃ to + 60℃
外形尺寸
(mm)
H
5
8.75
−30℃ to +85℃
− 5℃ to +45℃
− 30℃ to +85℃(汽车用)
操作寿命
15,000 cycles
30,000 cycles
车用产品
—
●
—
—
○
额定
0.5mA 5V DC
1mA 5V DC
1mA 10V DC
0.55mA 5.5V DC
1mA 5V DC
最大 / 最小工作电流
(电阻负载)
5mA / 0.5mA
10mA / 1mA
—
0.55mA / -
—
绝缘电阻
10MΩ min.
50V DC
100MΩ min.
250V DC
10MΩ min.
250V DC
50MΩ min. 50V DC
耐电压
50V AC for 1 minute
300V AC for 1 minute
or 360V AC for 1s
50V AC for 1 minute
or 60V AC for 2s
50V AC for 1 minute
旋转扭矩
(无定位)
10mN・m max.
25±15mN・m
40±15mN・m
—
—
—
—
定位旋转扭矩
3±2mN・m
3 to 20mN・m
5±3mN・m
10±5mN・m
60±20mN・m
1.6±1.3mN・m
5±3mN・m
6±3mN・m
轴推拉强度
80N
100N
推 100N / 拉 50N
—
—
贯通轴
使用温度范围
−10℃ to +70℃
30,000 cycles
100,000 cycles
生命周期
中空轴
电性能
机械性能
轴形状
平轴, 貫通軸
平轴
端子形状
附属开关
规格
插入式
回流
插入式
开关名称
—
按开开关
—
—
—
电路接点数
—
单极单投(按开)
—
—
—
行程
—
0.5±0.3
—
—
—
—
—
—
致动力(N)
页
貫通軸
+ 1.5
—
3 −1
+ 2.5
6 −2
额定
—
1mA 5V DC
(10mA 5V DC max. ratings)
—
—
—
接触电阻
—
初期 100mΩ max.
寿命后 200mΩ max.
—
—
—
操作寿命
—
30,000 times
—
—
—
291
293
295
287
编码器 焊接条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 307
编码器 使用时的注意事项・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 308
注
1. 关于汽车用途等宽温度使用范围,可个别对应。如果需要请与本公司洽谈。
2. 表中的 ● 符号表示适用于系列内的全部产品,表中的○符号表示适用于系列内的部分产品。
264
编码器 / 焊接条件
手工焊接方式的参考举例
系列
EC11J
焊接时间
焊接次数
350℃ max.
3s max.
1 time
350±10℃
3 0 s
+1
2 time
编码器
EC05E, EC09E, EC10E, EC111, EC11B,
EC11E, EC11G, EC11K, EC12D, EC12E,
EC18A, EC21A, EC28A, EC35A, EC35AH,
EC35B, EC40A, EC45A, EC50A, EC60B,
EM11B, EM20B, EC21C
烙铁头温度
浸焊方式的参考举例
浸焊
焊接温度
焊接时间
焊接次数
2 min. max.
260±5℃
5±1s
2 time max.
EC10E, EC12D, EC12E, EM11B
100℃ max.
1 min. max.
260±5℃
3±1s
2 time max.
EC40A
110℃ max.
1 min. max.
260℃ max.
10s max.
1 time
EC45A
100℃ max.
2 min. max.
260℃ max.
5s max.
2 time max.
EM20B
80℃ max.
1 min. max.
260℃ max.
3s max.
2 time max.
贯通轴
100℃ max.
绝缘轴
EC09E, EC11B, EC111, EC11E, EC11G,
EC11K, EC18A, EC21A, EC28A, EC35A,
EC35AH, EC35B, EC50A, EC60B
金属轴
预热
焊接面表面温度
加热时间
系列
回流方式的参考举例
中空轴
温度分布
Temperature (˚C )
300
A
B
200
C
D
100
Room
temperature
Time (s)
Pre-heating
E max.
F max.
G max.
H max.
系列
A
B
C
D
E
F
G
H
回流焊次数
EC11J
260℃
230℃
180℃
150℃
2 min. max.
3s
40s
4 min. max.
2 time max.
EC05E
250℃ min.
230℃ min.
180℃
150℃
60s to 120s
ー
30s to 40s
ー
2 time max.
EC21C
230℃ to 245℃
220℃
200℃
150℃
60s to 120s
ー
25s to 60s
300s max.
1 time max.
注
1. 本产品, 在只有红外线的回流焊接炉中, 有焊接不附着的可能, 所以请使用温风回流焊接炉, 或红外线+温风回流焊接炉。
2. 上图所示温度是采用温风回流焊接方式时的电位器端子部的最高温度。因为根据电路板的材质, 大小, 厚度等的不同, 电路板温
度和电位器表面温度有相差很大的可能, 请注意, 电位器表面温度不要超过250℃。
3. 根据回流焊接槽的种类, 条件不同结果不同, 请事先充分进行确认之后使用。
307