Condiții de utilizare a serviciului, în special

Condi ii de utilizare a serviciului, în special pentru desc rc ri de pe internet i pentru
documenta ia tehnic a grupului Phoenix Contact
1. GENERALIT I
Aceste condi ii de folosire sunt valabile pentru Phoenix Contact GmbH & Co. KG, precum i pentru toate companiile aflate în
consor iu cu aceasta în sensul §§ 15 ff. AktG, precum i pentru toate companiile afiliate (denumite în continuare cu no iunea
comun de „Phoenix Contact“).
2. DREPTURI
Con inutul site-ului web Phoenix Contact este protejat prin drepturi de autor. Toate logo-urile, identificatoarele, m rcile, fi ele de
date, reprezent ri, date, desene, documenta ii tehnice i informa ii sunt – dac nu exist alte indica ii - protejate prin drepturi de
proprietate înregistrate i neînregistrate. Orice modificare a con inutului sau publicare de extrase este interzis . Utilizarea
acestora f
acordul scris al companiei Phoenix Contact este permis numai în sensul acestor dispozi ii i condi ii, respectiv al
dispozi iilor i condi iilor dn specifica iile tehnice (de ex. fi e de date) i/sau conform indica iilor din textul de pe website. Cu
excep ia cazului în care în informa iile desc rcate i în documenta ia tehnic sunt incluse notific ri despre drepturile de autor sau
alte drepturi de proprietate, acestea nu pot fi eliminate.
3. UTILIZAREA DATELOR
Con inutul de pe paginile web de la Phoenix Contact i informa iile disponibile pentru desc rcare, precum i documenta ia
tehnic , pot fi desc rcate, în scopul colect rii de informa ii, pentru stocare i tip rire. Difuzarea informa iilor i a documenta iei
tehnice în scopuri publice sau comerciale sau în orice alte moduri nu este permis f
acordul scris din partea companiei
Phoenix Contact.
4. TRANSFERUL DREPTURILOR
Cu extep ia dreptului de folosire limitat men ionat mai sus, nu exist alte limit ri de drepturi de aceea i natur . Dac Phoenix
Contact ofer un acord în scris diferit privind continuarea folosirii, sfera de folosire autorizat rezult exclusiv din aceast
declara ie scris de acord.
5. DOCUMENTA IE TEHNIC
Primirea sau desc rcarea documenta iei tehnice (în special a documenta iei pentru utilizator) nu constituie temei pentru obliga ia
de informare suplimentar din partea Phoenix Contact asupra eventualelor modific ri aduse la produse i/sau documenta ia
tehnic . Utilizatorul poart r spunderea de a verifica aptitudinea i destina ia de utilizare a produselor în aplica ia concret de
lucru, în special în ce prive te respectarea normelor i legilor în vigoare. Toate informa iile din documenta ia tehnic sunt oferite
nicio garan ie explicit , concludent sau tacit .
6. R SPUNDERE
Compania Phoenix Contact nu poate fi tras la r spundere pentru informa iile sau documenta ia tehnic gre ite, pentru
defec iuni sau viru i care pot afecta computerul, echipamentul sau alte propriet i ale vizitatorului sau ale celui care descarc , in
urma accesului.
Limitele i excluderile de r spundere prezente nu sunt valabile, în m sura în care r spunderea este obligatorie, de ex. conform
legii de r spundere asupra produselor, în cazuri de neglijen grav premeditat , din cauza v
rii care pune în pericol via a,
integritatea corporal sau s
tatea sau din cauza înc lc rii obliga iilor contractuale esen iale. Obliga iile contractuale esen iale
sunt acele obliga ii care, în primul rând, permit executarea corespunz toare a contractului i pe a c ror respectare se poate baza
cealalt parte. Cererea de desp gubiri pentru înc lcarea obliga iilor contractuale esen iale se limiteaz la daunele-interese
specifice contractului i previzibile. Aceast reglementare nu implic o modificare a obliga iei de probare în detrimentul
utilizatorului.
7. CON INUT INFORMATIV
Phoenix Contact î i rezerv dreptul de a modifica în orice moment documenta ia tehnic i produsele descrise în documenta ia
tehnic sau informa iile i produsele descrise în aceste informa ii f
în tiin are prealabil , de a le corecta i/sau de a le
îmbun
i, dac aceste ac iuni sunt rezonabile pentru utilizator. Acest lucru este valabil i pentru modific ri care servesc la
progresul tehnic.
Eventualele actualiz ri provenite de la Phoenix Contact nu degreveaz persoana care execut opera ii de interogare sau
desc rcare de obliga ia de a se informa regulat asupra informa iilor i con inuturilor actuale respective ale paginilor web ale
Phoenix Contact.
Edi ia: 04.08.2014