5005 IP Phone Gebruikershandleiding

MITEL NETWORKS
5005
IP Phone
GEBRUIKERSHANDLEIDING
3300 ICP - 7.0
Inhoudsopgave
1
INFORMATIE OVER DE SET
Indicatoren voor telefoonstatus
Lijntoetsen
Tips voor uw gemak en veiligheid
Voor gebruikers van Resilient 3300 ICP-systemen
2
3
4
4
DE SET AAN UW EIGEN WENSEN AANPASSEN
4
Het volume van de beltoon aanpassen
Het volume van de handset aanpassen
Het contrast van de display aanpassen
Functietoetsen programmeren
Bureaustandaard
4
5
5
5
5
GESPREKKEN PLAATSEN EN BEANTWOORDEN
Een oproep plaatsen
Een oproep beantwoorden
Opnieuw kiezen
Opnieuw kiezen: opgeslagen nummer
Automatisch beantwoorden
Snelgesprek
-i-
6
6
6
6
7
7
8
8
OPROEPBEHANDELING
Annul.
Wacht
Gesprek doorschakelen
Conferentiegesprekken
Wisselen
Berichten/Bel me terug
Gesprekdoorschakeling
Gesprekdoorschakeling: op afstand
Gesprekdoorschakeling: keten beëindigen
Gesprekdoorschakeling: negeren
GEAVANCEERDE FUNCTIES GEBRUIKEN
Wachtstand - Extern ophalen
Gesprek opnemen
In wacht
Achterschakelen
Lijst
Niet storen
Negeren
Paging
Directe oproepen
Hot Desking
Gesprek van label voorzien
8
9
9
10
10
11
13
16
16
17
17
17
17
18
19
20
21
21
21
22
23
25
-ii-
INFORMATIE OVER DE SET
De Mitel Networks 5005 IP is een digitale telefoon die rechtsreeks op een
10/100BaseT Ethernet-netwerk wordt aangesloten. Het toestel wordt
ondersteund door release 3,1 en hoger van de software voor Mitel Networks
3300 ICP's.
Opm.: de 5005 IP-telefoon is niet geschikt voor directe aansluiting op een
gewoon openbaar telefoonnetwerk. U dient de telefoon alleen aan te sluiten
op een LAN dat is gekoppeld aan een ICP-systeem van Mitel.
De Mitel Networks 5005 IP-telefoon heeft twee vaste functietoetsen
( WACHTEN en ANNULEREN ) en twintig programmeerbare toetsen met
ingebouwde statusindicatoren, evenals een toets voor Volume
omhoog/omlaag en een standaard numeriek toetsenblok.
De zes onderste programmeerbare functietoetsen worden automatisch
toegewezen aan de functies KIES OPNIEUW, BEL ME TERUG, BERICHT,
GESPREK DOORSCHAKELEN, LIJST en DOORSCH/CONF.; de
programmeerbare functietoets linksboven wordt automatisch toegewezen als
de toets voor de hoofdlijn.
-1-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Telefoonhoorn
Luidspreker
Bericht wacht-indicator
Display
Programmeerbare functietoetsen
Numeriek toetsenblok
Volumeregeling
Toets Annuleren
Toets Wachten
Indicatoren voor telefoonstatus
Situatie:
Lijn is niet actief
Lijn gaat over
Bericht wacht/Voicemail
De indicatie voor wachtend
bericht is:
Uit
Knippert snel
Knippert langzaam
-2-
Lijntoetsen
De programmeerbare functietoets linksboven op uw telefoon wordt
automatisch geprogrammeerd als een LIJN -toets (die een 'intercom'- of
'hoofdlijn'-toets wordt genoemd). U kunt extra programmeerbare toetsen
instellen om toegang te krijgen tot andere lijnen, zodat u gesprekken op
meerdere lijnen kunt voeren of beantwoorden. De lampjes van de
programmeerbare toetsen die zijn aangewezen als LIJN -toetsen geven als
volgt de status van een lijn aan:
Status van de toets
Brandt
Beschrijving
De lijn is in gebruik.
Brandt niet
Knippert in het ritme waarin de
telefoon overgaat.
Knippert in een ritme voor de
wachtstand.
De lijn is niet actief (of vrij).
Het belsignaal van een extern
gesprek gaat over op deze lijn.
Een gesprek op deze lijn staat
momenteel in de wacht.
Een oproep plaatsen met een andere lijn dan de hoofdlijn die aan de
telefoon is toegewezen:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Druk op een lijntoets die is geprogrammeerd om een andere extensie te
gebruiken.
3. Kies het gewenste nummer.
Opm.: zie Gesprekken plaatsen en beantwoorden voor meer informatie.
-3-
Tips voor uw gemak en veiligheid
Klem de hoorn niet tussen uw hoofd en schouders!
Langdurig gebruik van de hoorn kan nek-, schouder- of rugproblemen
veroorzaken, vooral wanneer u de hoorn vasthoudt tussen uw nek en
schouders. Als u veel aan de telefoon zit, kan het prettiger zijn om een
hoofdtelefoon te gebruiken. Zie het gedeelte over het gebruik van de
hoofdtelefoon elders in deze handleiding voor meer informatie.
Bescherm uw oren
Uw telefoon is uitgerust met een knopje waarmee u het volume van de
hoorn kunt regelen. Aangezien langdurige blootstelling aan harde geluiden
kan leiden tot een verminderd gehoor, moet u het volume niet al te hard
zetten.
Voor gebruikers van Resilient 3300 ICP-systemen
Als u gedurende een gesprek twee pieptonen hoort die om de 20 seconden
worden herhaald, betekent dit dat de telefoon wordt overgeschakeld naar
een secundair 3300 ICP-systeem. U kunt het gesprek voortzetten maar de
toetsen en functies op de telefoon (inclusief visuele voicemail en andere
toepassingen) werken niet meer. De toetsen en de meeste functies werken
pas weer nadat u het gesprek hebt beëindigd. De telefoon werkt weer
normaal nadat deze weer is overgeschakeld naar het primaire systeem. Als
de telefoon niet actief is en is overgeschakeld naar het secundaire systeem,
ziet u een knipperende indicator op het scherm. Deze indicator blijft
aanwezig op het scherm totdat de telefoon weer naar het primaire systeem
wordt overgeschakeld.
DE SET AAN UW EIGEN WENSEN AANPASSEN
Het volume van de beltoon aanpassen
Het volume van het belsignaal aanpassen wanneer de telefoon
overgaat:
z
Druk op de volumeregelknop.
-4-
Het volume van de handset aanpassen
Het volume van de handset aanpassen wanneer u de handset
gebruikt:
z
Druk op de volumeregelknop.
Het contrast van de display aanpassen
Het contrastniveau van de display aanpassen terwijl de telefoon niet
wordt gebruikt:
z
Druk op de volumeregelknop.
Functietoetsen programmeren
U programmeert de functietoetsen op uw 5005 IP-telefoon vanaf de
computer. Daarbij gebruikt u het bureaubladprogramma om toegang te
krijgen tot de 3300 ICP in uw netwerk. Functies zoals toetsen voor
snelgesprekken, definities voor programmeringstoetsen en gesprekken
doorsturen programmeert u alle met het bureaubladprogramma.
Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie over het
bureaubladprogramma.
Bureaustandaard
Als u de 5005 IP-telefoon naar u toe wilt kantelen, kunt u deze bevestigen
op een standaard, zoals hieronder weergegeven.
-5-
GESPREKKEN PLAATSEN EN BEANTWOORDEN
Een oproep plaatsen
Een oproep plaatsen met de hoorn:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Kies het gewenste nummer.
Opmerking: als u een andere lijn wilt gebruiken dan de hoofdlijn die is
toegewezen aan de telefoon, drukt u op een van de lijntoetsen voordat u het
nummer kiest.
Een oproep plaatsen met een toets voor verkort kiezen:
z
z
Neem de hoorn van de haak.
Druk op de toets voor verkort kiezen om een vooraf geprogrammeerd
nummer te kiezen.
Opmerking: u moet eerst toetsen voor verkort kiezen hebben
geprogrammeerd met het bureaubladprogramma, zoals beschreven in
Functietoetsen programmeren. U kunt toetsen voor verkort kiezen gebruiken
voor telefoonnummers, maar ook om tijdens een gesprek een meercijferig
wachtwoord te verzenden.
Een oproep beantwoorden
Een oproep beantwoorden:
z
Neem de hoorn van de haak.
Opnieuw kiezen
Het laatste nummer dat u handmatig heeft gekozen, opnieuw kiezen:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Druk op KIES OPNIEUW.
Opmerking: een nummer dat u met een programmeerbare toets heeft
gekozen kunt u op deze manier niet opnieuw kiezen. U kunt het laatste
nummer dat u handmatig hebt gekozen ook opslaan in het geheugen, zodat
u het snel opnieuw kunt kiezen.
-6-
Opnieuw kiezen: opgeslagen nummer
Het nummer opslaan dat u het laatst handmatig heeft gekozen:
1. Neem de hoorn op.
2. Kies **79.
Een opgeslagen nummer opnieuw kiezen:
1. Neem de hoorn op.
2. Kies *6*.
Automatisch beantwoorden
Met de functie Automatisch beantwoorden kunt u gesprekken beantwoorden
zonder de hoorn op te nemen. Als er een gesprek binnenkomt hoort u een
kort belsignaal, gevolgd door de stem van de beller.
Automatisch antwoorden in- of uitschakelen:
z
Druk op de programmeerbare toets die is toegewezen aan de functie
Automatisch beantwoorden.
En gesprek met Automatisch beantwoorden, beantwoorden:
z
Neem de hoorn van de haak.
-7-
Snelgesprek
U kunt toetsen voor verkort kiezen gebruiken om een gesprek te plaatsen of
om tijdens een gesprek een reeks cijfers te verzenden (druk bijvoorbeeld
tijdens een gesprek op een toets Verkort kiezen om een wachtwoord van
meerdere cijfers te verzenden).
Een opgeslagen nummer voor verkort kiezen kiezen:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Druk op de toets voor het nummer voor verkort kiezen dat u wilt kiezen.
Een opgeslagen nummer voor verkort kiezen gebruiken tijdens een
gesprek:
z
Druk op de toets waaronder het nummer voor verkort kiezen is
geprogrammeerd dat u wilt verzenden.
Opmerking: in Functietoetsen programmeren wordt beschreven hoe
nummers voor verkort kiezen worden opgeslagen.
OPROEPBEHANDELING
Annul.
De toets Annuleren is een vaste functietoets waarmee u de huidige
bewerking kunt annuleren en kunt terugkeren naar de kiestoon. Wanneer u
op deze toets drukt, heeft dat hetzelfde effect als wanneer u de hoorn
neerlegt en opnieuw opneemt. Wanneer u op deze toets drukt tijdens het
programmeren, keert u terug naar de vorige stap in de programmering.
Als u op de toets Annuleren drukt terwijl u wordt doorgeschakeld, komt u
weer terug bij het oorspronkelijke actieve gesprek.
-8-
Wacht
Een gesprek in de wacht zetten:
z
Druk op WACHTEN en leg de hoorn terug op de haak.
Een gesprek uit de wacht halen:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Druk op de toets LIJN om het gesprek terug te nemen.
Opmerking: een gesprek dat u op deze wijze in de wacht plaatst, wordt
vastgehouden onder de hoofdlijn die is toegewezen aan de telefoon. Deze
vorm van wachten wordt een Systeemwachtstand genoemd, omdat het in de
wacht geplaatste gesprek op elke andere extensie kan worden opgenomen
als op die extensie een toets DSS/BLF is geprogrammeerd voor de extensie
waarop het gesprek aanvankelijk in de wacht is geplaatst.
Gesprek doorschakelen
Een actief gesprek doorschakelen:
1. Druk op DOORSCH/CONF.
2. Kies het nummer van de derde partij.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
„ Hang op om het doorschakelen te voltooien.
„ Kondig het doorschakelen aan door te wachten op antwoord, de derde
partij in te lichten en vervolgens op te hangen.
„ Als u het gesprek uit de wacht wilt halen, drukt u op de haak en kiest
u *1.
Een doorschakeling annuleren voordat verbinding is gemaakt met de
derde persoon:
z
Druk op de toets ANNULEREN om weer te worden verbonden met het
oorspronkelijke gesprek.
-9-
Conferentiegesprekken
Een conferentie tot stand brengen als er al twee personen met elkaar
in gesprek zijn, of een andere partij toevoegen aan een bestaande
conferentie:
1.
2.
3.
4.
Druk op DOORSCH/CONF.
Kies het nummer van de volgende persoon.
Wacht op een antwoord.
Druk op DOORSCH/CONF.
Een telefonische conferentie verlaten:
z
Hang op.
Wisselen
Met Wisselen kunt u wisselen tussen twee gesprekken door op een toets te
drukken. Elk gesprek is privé: geen van de sprekers kan uw gesprek met de
andere horen.
Tussen gesprekken wisselen met de functie Wisselen:
1. Plaats of beantwoord een gesprek, licht de ander in en druk op de toets
WISSEL om dat gesprek in de wacht te plaatsen.
2. Terwijl het eerste gesprek in de wacht staat, plaatst of beantwoordt u
een tweede gesprek.
3. Druk op de programmeerbare toets die is toegewezen aan de functie
WISSEL om heen en weer te schakelen tussen de twee gesprekken.
4. Druk op
Opmerking: deze functie is mogelijk alleen beschikbaar op deze telefoon als
de functie Exclusieve wachtstand al is ingeschakeld. Raapleeg uw
systeembeheerder voor meer informatie.
-10-
Berichten/Bel me terug
Als de berichtindicator langzaam knippert terwijl de telefoon niet overgaat,
geeft dat aan dat u een bericht of voicemail heeft ontvangen.
De manier waarop u reageert op een berichtindicatie is afhankelijk van de
situatie: wil de beller dat u terugbelt of heeft deze een gesproken bericht
achtergelaten.
Opm.: voicemail werkt alleen correct op de 5005 IP-telefoon als Gesprek
doorschakelen op het toestel is ingeschakeld. Zie Gesprekken doorschakelen
voor meer informatie.
Reageren op een berichtindicatie:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Druk op BERICHT.
Als de beller een gesproken bericht heeft achtergelaten, wordt
automatisch het voicemailsysteem gebeld.
OF
Als de beller uw berichtindicator heeft geactiveerd en geen gesproken
bericht heeft achtergelaten, belt uw toestel automatisch dat nummer.
Een terugbelbericht achterlaten op een andere extensie:
z
Druk op de toets BEL ME TERUG terwijl u naar de beltoon of de bezettoon
luistert.
De gebruiker van de gebelde extensie merkt dat er een bericht wacht
doordat de berichtindicator knippert en op de display de tekst 'BERICHT
WACHT' wordt weergegeven.
Een verzoek om terug te bellen, annuleren:
1.
2.
3.
4.
Neem de hoorn van de haak.
Kies *1#.
Kies het nummer van de gebelde extensie.
Hang op.
-11-
Alle verzoeken om terug te bellen, annuleren:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Kies #1.
3. Hang op.
-12-
Gesprekdoorschakeling
Binnenkomende interne en externe gesprekken die bij uw extensie
binnenkomen laten doorsturen:
z
z
z
Alle gesprekken doorschakelen: hiermee stuurt u al uw gesprekken door
naar een andere bestemming (extensie of extensiegroep) zonder dat de
gesprekken worden aangeboden bij uw extensie.
Doorschakeling geen antwoord: hiermee stuurt u uw gesprekken door
naar een andere bestemming (extensie of extensiegroep) wanneer u in
gesprek bent of niet bij uw telefoon bent.
Doorschakeling bij bezet: hiermee stuurt u al uw gesprekken door naar
een andere bestemming wanneer u al telefonisch in gesprek bent of u niet
bij uw telefoon bent.
U kunt elke manier van doorschakelen toewijzen aan een van de
programmeerbare toetsen en oproepen met deze toets of door de
betreffende functietoegangscode te kiezen.
U kunt uw gesprekken ook doorsturen naar voicemail, indien dit beschikbaar
is. Het extensienummer van het voicemailsysteem is 555.
-13-
Het doorschakelen van gesprekken programmeren en activeren:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
„ Als u alle gesprekken wilt doorschakelen zonder dat de telefoon eerst
overgaat, drukt u op de toets ALLE GESPREKKEN DOORSCHAKELEN of
kiest u *8.
„ Als u alle gesprekken wilt doorschakelen wanneer uw telefoon bezet
is, drukt u op de toets ALLE GESPREKKEN DOORSCHAKELEN BIJ
BEZET of kiest u **70.
„ Als u alle interne gesprekken wilt doorschakelen wanneer uw telefoon
bezet is, drukt u op de toets GESPREKDOORSCHAKELING INTERN IN
GESPR. of kiest u 63.
„ Als u alle externe gesprekken wilt doorschakelen wanneer uw telefoon
bezet is, drukt u op de toets GESPREKDOORSCHAKELING EXTERN IN
GESPR. of kiest u 62.
„ Als u alle gesprekken wilt doorschakelen wanneer u de telefoon niet
opneemt, drukt u op de toets GESPREKDOORSCHAKELING NIET
OPGEN. ALLE of kiest u **71.
„ Als u alle interne gesprekken wilt doorschakelen wanneer u de
telefoon niet opneemt, drukt u op de toets
GESPREKDOORSCHAKELING NIET OPGEN. INTERN of kiest u 65.
„ Als u alle externe gesprekken wilt doorschakelen wanneer u de
telefoon niet opneemt, drukt u op de toets
GESPREKDOORSCHAKELING NIET OPGEN. EXTERN of kiest u 66.
3. Kies het nummer van het doelstation.
4. Hang op.
-14-
De verschillende typen gesprekdoorschakeling annuleren:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
„ Als u het doorschakelen van alle gesprekken wilt annuleren, drukt u
op de toets ALLE GESPREKKEN DOORSCHAKELEN of kiest u #8.
„ Als u het doorschakelen van gesprekken wanneer uw telefoon bezet
is, wilt annuleren, drukt u op de toets GESPREKDOORSCHAKELING
INTERN IN GESPR. of GESPREKDOORSCHAKELING EXTERN IN
GESPR., of kiest u **72.
„ Als u het doorschakelen van gesprekken wanneer u de telefoon niet
opneemt, wilt annuleren, drukt u op de toets
GESPREKDOORSCHAKELING NIET OPGEN. INTERN of
GESPREKDOORSCHAKELING NIET OPGEN. EXTERN of kiest u **74.
3. Hang op.
Alle typen gesprekdoorschakeling annuleren:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Kies ##8.
3. Hang op.
-15-
Gesprekdoorschakeling: op afstand
Gesprekken van een extensie op afstand doorsturen naar uw huidige
locatie:
1.
2.
3.
4.
Neem de hoorn van de haak.
Kies **8.
Kies het extensienummer van de extensie op afstand.
Hang op.
Gesprekdoorschakeling annuleren: op afstand vanaf de extensie
waarop dit is ingesteld:
1.
2.
3.
4.
Neem de hoorn van de haak.
Kies **77.
Kies het extensienummer van de extensie op afstand.
Hang op.
Gesprekdoorschakeling annuleren: op afstand vanaf de extensie
waarvan de gesprekken worden doorgestuurd:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Kies #8.
3. Hang op.
Gesprekdoorschakeling: keten beëindigen
Gesprekken niet meer laten doorsturen doordoor het nummer van de
doelextensie:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Kies 64.
3. Hang op.
Als u gesprekken weer wilt kunnen laten doorschakelen door het
nummer van de doelextensie:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Kies **73.
3. Hang op.
-16-
Gesprekdoorschakeling: negeren
Het doorschakelen van gesprekken onderdrukken en een extensie
bellen:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Kies *1*.
3. Kies het extensienummer.
GEAVANCEERDE FUNCTIES GEBRUIKEN
Wachtstand - Extern ophalen
U kunt als volgt een gesprek ophalen dat in de wachtstand is gezet
door de telefonist:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Kies *23.
3. Kies de console-ID en het nummer van de locatie waar het gesprek in de
wacht is gezet.
Gesprek opnemen
Een oproep beantwoorden die binnenkomt op een andere extensie in
uw opneemgroep:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Druk op de functietoets GEKOZEN GESPREK OPNEMEN of kies *6.
Een oproep beantwoorden die binnenkomt op een extensie die niet in
uw opneemgroep zit:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Druk op de functietoets DOORGESTUURD GESPREK OPNEMEN of kies
**6.
3. Kies het nummer van de extensie die overgaat.
-17-
In wacht
Met de functie In wacht kunt u een gesprek in de wacht zetten. Vervolgens
kunt u of iemand anders het gesprek uit de wacht halen vanaf elk toestel in
het systeem.
Nadat een gesprek in de wacht is gezet, kunt u automatisch worden
verbonden met een oproepsysteem zodat u de gewenste persoon kunt
informeren over het gesprek.
U kunt als volgt een actief gesprek in de wacht zetten:
1. Druk op DS./CONF.
2. Kies *7#.
3. Kies het nummer van de telefoonlijst waarbij u het gesprek in de wacht
wilt zetten.
4. Als u een gebruiker wilt laten weten dat een gesprek voor hem of haar in
de wacht staat, gaat u op een van de volgende manieren te werk:
„ Als automatisch oproepen is ingeschakeld, kondigt u het gesprek aan,
evenals het nummer van de telefoonlijst waarbij het gesprek in de
wacht staat.
„ Als automatisch oproepen niet is ingeschakeld, kiest u **9, gevolgd
door het nummer van de oproepzone (indien nodig). Vervolgens
kondigt u het gesprek aan, evenals het nummer van de telefoonlijst
waarbij het gesprek in de wacht staat.
U kunt als volgt een gesprek uit de wacht ophalen:
1. Kies *8#.
2. Kies het nummer van de telefoonlijst waarbij het gesprek in de wacht
staat.
3. Als er onder het nummer meerdere gesprekken in de wacht staan, kiest u
het tweecijferige indexnummer om een specifiek gesprek op te halen.
Met # kunt u het gesprek ophalen dat het langste in de wacht staat.
-18-
Achterschakelen
Met Achterschakelen of Wachtend gesprek kunt u iemand die aan de
telefoon is, laten weten dat u wacht op verbinding. Een personeelslid kan
ook achterschakelen op een bezet station. Als de bellende partij deze toon
hoort, kan hij of zij het wachtende gesprek beantwoorden of het huidige
gesprek afronden.
Achterschakelen naar een gesprek op een bezette extensie:
z
Druk op de functietoets ACHTERSCHAKELEN of kies 3.
-OFWacht tot de time-outperiode verstrijkt.
Een gesprek uit de wacht halen wanneer u de toon voor
achterschakelen hoort:
z
Druk op de functietoets ACHTERSCHAKELEN.
Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet. U wordt verbonden met het
wachtende gesprek.
-19-
Lijst
Met de functie Lijst heeft u toegang tot de Speech-Enabled Applications van
Mitel Networks 6500. Hiermee kunt u met behulp van spraakopdrachten
gesprekken doorsturen naar personen of afdelingen in het 6500 SE
Attendant-systeem. U kunt ook gesprekken plaatsen met personen buiten
het bedrijf, mits hun namen in uw Persoonlijke lijst staan.
Een gesprek plaatsen aan de hand van een vermelding in de Zakelijke
lijst
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Druk op de toets LIJST.
3. Wanneer u daarom wordt gevraagd, zegt u duidelijk het extensienummer
of de naam van de persoon of afdeling die u wilt bellen. Vervolgens wordt
het gesprek tot stand gebracht door het 6500 SE Attendant-systeem.
Opm.:
1. U moet de cijfers apart noemen, bijvoorbeeld 'vijf-negen-twee-twee-ééntwee-twee' en niet 'vijfhonderd tweeënnegentig eenentwintighonderd
tweeëntwintig'.
2. Voordat de automatische functie het gewenste nummer kiest, kunt u dit
nog annuleren door 'Annuleren' of 'Nee' te zeggen.
Vraag uw beheerder om aanvullende documentatie voor meer informatie
over het 6500 SE Attendant-systeem.
-20-
Niet storen
De functie Niet storen activeren:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Druk op de functietoets NIET STOREN of kies *5.
3. Hang op.
De functie Niet storen uitschakelen:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Druk op de functietoets NIET STOREN of kies **5.
3. Hang op.
Niet storen inschakelen vanaf een extensie op afstand:
1. Neem de hoorn van de haak.
2. Kies **5.
3. Kies het nummer van de extensie waarvoor u Niet storen wilt
inschakelen.
4. Hang op.
Niet storen uitschakelen vanaf een extensie op afstand:
1.
2.
3.
4.
Neem de hoorn van de haak.
Kies ##5.
Kies het nummer van de extensie waarop Niet storen is ingeschakeld.
Hang op.
Negeren
Inbreken in een gesprek op een andere extensie wanneer u de
bezettoon hoort of de toon voor Niet storen negeren:
z
Druk op de functietoets OPSCHAKELEN of kies 2.
Paging
Paging gebruiken:
1.
2.
3.
4.
Neem de hoorn van de haak.
Kies **9.
Kies het nummer van de paging zone (indien nodig).
Kondig de oproep aan.
-21-
Directe oproepen
Met Directe paging kunt u een persoon pagen via de luidspreker van de
telefoon. Als bij de opgeroepen persoon de functie Aankondiging via
luidspreker is ingeschakeld, is de oproep hoorbaar, ook wanneer die persoon
een gesprek voert via de hoorn of de hoofdtelefoon.
Iemand pagen:
1.
2.
3.
4.
Neem de hoorn van de haak.
Kies *37.
Kies het extensienummer.
Spreek met de gekozen persoon nadat u de toon hoort.
Een directe paging beantwoorden(wordt aangegeven met één
belsignaal):
z
Neem de hoorn op.
-22-
Hot Desking
Via Hot Desking kunt u een flexibele aanmelding bij het telefoonsysteem
uitvoeren. U kunt zich dan aanmelden vanaf elke telefoon die als Hot Desk is
ingesteld. U krijgt een toestelnummer voor Hot Desking toegewezen
waarmee u zich bij een telefoon kunt aanmelden. Uw snelgespreknummers,
functietoetsen, doorschakelingsinstellingen, lijnweergaven en taalvoorkeur
voor de display zijn dan automatisch op de telefoon beschikbaar. Als u na de
aanmelding telefooninstellingen wijzigt (en bijvoorbeeld een
snelgespreknummer toevoegt), worden de wijzigingen automatisch
opgeslagen in uw persoonlijke profiel. Dit profiel wordt geactiveerd zodra u
zich aanmeldt bij een telefoon die ondersteuning biedt voor Hot Desking.
Opmerking: In een profiel voor Hot Desking kunnen dertien
programmeerbare toetsen worden opgenomen. Als u zich aanmeldt bij een
telefoon die minder toetsen heeft, worden de overtollige toetsen 'verborgen'.
De functie van deze extra toetsen gaat niet verloren; de toetsen zijn alleen
niet beschikbaar.
Een aanmelding bij een telefoon voor Hot Desking uitvoeren (het
toestel mag niet bezet zijn):
1. Kies 222.
2. Voer uw toestelnummer voor Hot Desking in.
Een afmelding bij een telefoon voor Hot Desking uitvoeren (het toestel
mag niet bezet zijn):
1. Kies 333.
2. Voer uw toestelnummer voor Hot Desking in.
Opmerking: Uw profiel kan maar op één toestel tegelijk actief zijn. Als u
zich bij een ander toestel aanmeldt zonder dat u zich hebt afgemeld bij het
eerste toestel, wordt uw profiel op de eerste telefoon automatisch
gedeactiveerd.
-23-
Externe afmelding voor Hot Desking
Als een gebruiker vergeten is zich af te melden bij een Hot Desk, kan deze
worden afgemeld vanaf elke telefoon die ondersteuning biedt voor een
externe afmelding voor Hot Desking.
Een externe afmelding bij een telefoon voor Hot Desking uitvoeren:
1. Kies 111.
2. Kies het toestelnummer voor Hot Desking dat u wilt afmelden.
-24-
Gesprek van label voorzien
Met de functie Gesprek van label voorzien kunt u aangeven dat u het
slachtoffer bent van een gesprek met een bedreigend of kwaadwillig
persoon. Met dit label kan uw systeembeheerder of telefoonmaatschappij de
oorsprong van het gesprek achterhalen en deze informatie doorspelen aan
het betreffende personeel of de autoriteiten.
VOORZICHTIG: Wanneer een gesprek met een niet-kwaadwillig
persoon van een label wordt voorzien, kunnen boetes of andere
straffen worden opgelegd.
Een gesprek met een kwaadwillig persoon van een label voorzien:
z
z
z
Druk op de functietoets Gesprek van label voorzien terwijl het gesprek
gaande is.
Raadpleeg 'Functietoetsen programmeren' elders in deze handleiding voor
informatie over het programmeren van een functietoets Gesprek van label
voorzien op uw telefoon.
-OFDruk op TRANS/CONF.
Kies *55.
Wanneer het gesprek is voorzien van een label, verschijnt 'Thank
you!' (Dank u) op het scherm; anders wordt 'Not allowed' (Niet toegestaan)
weergegeven.
Opmerking: de functie Gesprek van een label voorzien kan alleen worden
gebruikt tijdens gesprekken waarbij twee partijen betrokken zijn.
Gesprekken die in de wacht staan en conferentiegesprekken kunnen niet van
een label worden voorzien.
-25-
TM, ® Handelsmerk van Mitel Networks Corporation.
© Copyright 2006, Mitel Networks Corporation.
Alle rechten voorbehouden.