ELM14570GA 通信设备IF IC

ELM14570GA 通信设备 IF IC
■概要
ELM14570GA 是最高可达 15MHz 频率的宽带 IF IC。该 IC 包括有 IF 限幅放大器、RSSI 和检测器。使用
的是非常小的 SON8-3×3 封装。
■特点
■用途
· 工作电压范围广
· 宽带解调
: 1.8V ~ 8.5V
: 1MHz
· 超小型封装
: SON8-3×3
· 通信设备
■绝对最大额定值
项目
记号
Vcc
Vop
Fif
Fdb
Pd
Top
Tstg
电源电压
工作电压范围
IF 限幅器工作频率范围
解调工作频率范围
容许功耗
工作温度
保存温度
■产品型号构成
ELM14570GA-x
记号
a
b
规格范围
10.0
1.8 ~ 8.5
3 ~ 15
to 1
200
-40 ~ +85
-55 ~ +150
项目
产品名称
描述
14570GA
S: 参考封装资料
包装卷带中 IC 引脚置向
N: 参考封装资料
单位
V
V
MHz
MHz
mW
℃
℃
ELM14570GA - x
↑
↑
a
b
■引脚配置图
SON8-3×3(TOP VIEW)
引脚编号
1
2
3
4
5
6
7
8
IF
Limiter
RSSI
引脚名称
DET OUT
QUAD COIL
VCC
RSSI OUT
IF IN
GND
DECOUPLE
DECOUPLE
4 -1
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
Rev.1.1
ELM14570GA 通信设备 IF IC
IN
D
IF
N
G
D
D
EC
EC
O
O
U
PL
E
U
PL
E
■电路框图
GND
IF
Limiter
Det
RSSI
T
O
U
CC
SI
V
CO
RS
D
A
Q
U
D
ET
O
U
T
IL
Vcc
■电特性
Vcc=3V, Ta=25℃, Fin=10.7MHz, Fm=1kHz, dev.=±50kHz
项目
电源电流
FM 解调
输出电压
总谐波失真度
信号噪声比
输入电阻限制
RSSI
RSSI 输出电压 1
RSSI 输出电压 2
RSSI 输出电压 3
RSSI 输出电压 4
记号
Icc
条件
无输入
Vout
THD
S/N
Rlin
-30 dBm 输入
-30 dBm 输入
-30 dBm 输入
DC 测量
Vrssi1 无输入
Vrssi2 -60 dBm non-mod. 输入
Vrssi3 -30 dBm non-mod. 输入
Vrssi4
0 dBm non-mod. 输入
最小值
典型值
2.9
最大值
4.1
单位
mA
60
100
0.5
60
330
160
2.0
mVrms
%
dB
Ω
0.05
0.40
1.05
1.50
0.30
0.60
1.30
1.80
V
V
V
V
54
0.00
0.20
0.80
1.20
4 -2
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
Rev.1.1
ELM14570GA 通信设备 IF IC
■测试电路
0.01�F
0.01�F
~
51�
0.01�F
GND
IF
Limiter
Det
RSSI
Vcc
8.2k�
2.2k�
0.01�F
0.01�F
Det out
Rssi out
0.01�F
Vcc
+
1000pF
4.7�F
■封装印字说明
SON8-3×3
ELM14
570GA
abc
记号
ELM14570GA
印字
ELM14570GA
内容
产品名称
a, b, c
1~0 和 A ~ Z
(I, O, X 除外)
生产组装批号
4 -3
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
Rev.1.1
ELM14570GA 通信设备 IF IC
■标准特性曲线图
Vcc-Icc
3.5
3.2
3.0
3.1
3.0
2.5
2.0
1.5
2.9
2.8
2.7
1.0
2.6
0.5
2.5
1
2
3
4
5
6
Vcc (V)
7
8
2.4
9 10
RSSI characteristics
Top=25°C
-30 -15
0
15 30 45 60 75
Temperature (°C)
RSSI characteristics
Vcc=3.0V
2
Top=85°C
1.8
Vcc=3.0V
Top=25°C
1.2
Vcc=1.8V 1
0.8
0.6
1.6
1.4
1.4
1.2
RSSIout (V)
Vcc=8.5V
1.6
1.8
1.0
Top=-40°C
0.8
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0
-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10
IF-IN (dBm)
RSSIout (V)
0
Vcc=3.0V
3.3
Icc (mA)
Icc (mA)
Top-Icc
Top=25°C
4.0
0
0
IF-IN (dBm)
S curve
Vcc=3V, Vin=-30dBm, Top=25°C
Output DC voltage (V)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
9.5
9.9
10.3
10.7
11.1
11.5
Input frequency (MHz)
11.9
4 -4
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
Rev.1.1