ELM94series

ELM94xxB CMOS PFM 昇圧型 DC/DC コンバータ
■概要
ELM94xxB は PFM CMOS 昇圧型 DC/DC コンバータであり、 基準電圧源、 エラーアンプ、 発振回路、
起動回路、 PFM 制御回路、 スイッチングトランジスタ、 出力電圧設定抵抗で構成されています。 外付け部
品としてはコイル、 ダイオード、 コンデンサになります。 入力電圧より高い出力電圧が得られます。 出力電
圧は標準品として 2.7V、 3.0V、 3.3V、 5.0V が用意されていますが、 2.5V~5.5V の範囲でカスタマイズ
可能です。
■特長
■用途
• 出力電圧範囲
: 2.5V~5.5V(0.1V単位)
• バッテリー動作機器用定電圧源
• 低電圧動作
• 低消費電力動作
• 高効率
: Vin≧0.98V(RL=30kΩ)
: Typ.12μW(ELM9430B)
: Typ.80%
• カメラ用定電圧源
• 携帯型通信機器
• ビデオ
• 高精度出力電圧
: ±2.5%
• ローカルレギュレータ
• 出力電流 ( 例 )
• パッケージ
: 20mA(Vin=1.5V、Vout=3.0V の場合)
: SOT-89
■絶対最大定格値 項目
LX端子印加電圧
出力端子印加電圧
LX端子出力電流
許容損失
動作温度
保存温度
記号
Vlx
Vout
Ilx
Pd
Top
Tstg
規格値
12
12
200
500
-40~+85
-55~+125
単位
V
V
mA
mW
℃
℃
■セレクションガイド
ELM94xxB-x
記号
a, b
出力電圧
c
製品バージョン
d
テーピング方向
■端子配列図
( 例) 27: Vout=2.7V
30: Vout=3.0V
33: Vout=3.3V
50: Vout=5.0V
B
S: パッケージ ファイル参照
N: パッケージ ファイル参照
ELM94 x x B - x
↑↑ ↑ ↑
a b c d
SOT-89(TOP VIEW)
�
�
端子番号
1
2
3
�
6-1
端子記号
VSS
VOUT
LX
ELM94xxB CMOS PFM 昇圧型 DC/DC コンバータ
■標準回路図
�����
�����
��
���
��������
����
����
�
���
����
■ブロック図
������
����
��
� �
����
����������
��������
���
■電気的特性
Vout=2.7V(ELM9427B)
項目
入力電圧
動作開始電圧
動作保持電圧
消費電流
出力電圧
LX 端子出力電流
LX 端子リーク電流
発振周波数
最大デューティー比
Vout=3.0V(ELM9430B)
項目
入力電圧
動作開始電圧
動作保持電圧
消費電流
出力電圧
LX 端子出力電流
LX 端子リーク電流
発振周波数
最大デューティー比
記号
Vin
Vst
Vhold
Iss
Vout
Ilx
Ilxl
Fosc
Duty
L=330μH, D=MA721, C=22μF, Vss=0V, Top=25℃
条件
Min. Typ. Max. 単位
10
V
RL=27kΩ
0.98
V
Iout=1mA
0.7
V
Iout=100μA, Vin=1.5V
3.5
7.0
μA
Iout=1mA, Vin=1.5V
2.63 2.70 2.77
V
Vout=2.6V, Vlx=0.4V
80
mA
Vout=Vlx=10V
1.0
μA
Vout=2.6V
22
35
55
kHz
Vout=2.6V, スイッチ"ON"
45
55
65
%
記号
Vin
Vst
Vhold
Iss
Vout
Ilx
Ilxl
Fosc
Duty
L=330μH, D=MA721, C=22μF, Vss=0V, Top=25℃
条件
Min. Typ. Max. 単位
10
V
RL=30kΩ
0.98
V
Iout=1mA
0.7
V
Iout=100μA, Vin=1.5V
4.0
8.0
μA
Iout=1mA, Vin=1.5V
2.92 3.00 3.08
V
Vout=2.9V, Vlx=0.4V
90
mA
Vout=Vlx=10V
1.0
μA
Vout=2.9V
22
35
55
kHz
Vout=2.9V, スイッチ"ON"
45
55
65
%
6-2
ELM94xxB CMOS PFM 昇圧型 DC/DC コンバータ
Vout=3.3V(ELM9433B)
項目
入力電圧
動作開始電圧
動作保持電圧
消費電流
出力電圧
LX 端子出力電流
LX 端子リーク電流
発振周波数
最大デューティー比
Vout=5.0V(ELM9450B)
項目
入力電圧
動作開始電圧
動作保持電圧
消費電流
出力電圧
LX 端子出力電流
LX 端子リーク電流
発振周波数
最大デューティー比
記号
Vin
Vst
Vhold
Iss
Vout
Ilx
Ilxl
Fosc
Duty
L=330μH, D=MA721, C=22μF, Vss=0V, Top=25℃
条件
Min. Typ. Max. 単位
10
V
RL=33kΩ
0.98
V
Iout=1mA
0.7
V
Iout=100μA, Vin=1.5V
4.5
9.0
μA
Iout=1mA, Vin=1.5V
3.21 3.30 3.39
V
Vout=3.2V, Vlx=0.4V
100
mA
Vout=Vlx=10V
1.0
μA
Vout=3.2V
22
35
55
kHz
Vout=3.2V, スイッチ"ON"
45
55
65
%
記号
Vin
Vst
Vhold
Iss
Vout
Ilx
Ilxl
Fosc
Duty
L=330μH, D=MA721, C=22μF, Vss=0V, Top=25℃
条件
Min. Typ. Max. 単位
10
V
RL=50kΩ
0.98
V
Iout=1mA
0.9
V
Iout=100μA, Vin=3V
7.0 14.0 μA
Iout=1mA, Vin=3V
4.87 5.00 5.13
V
Vout=4.8V, Vlx=0.4V
130
mA
Vout=Vlx=10V
1.0
μA
Vout=4.8V
22
35
58
kHz
Vout=4.8V, スイッチ"ON"
50
60
70
%
■マーキング
SOT-89
� �
� �
a : 出力電圧整数部
記号
出力電圧
2
2. * V
3
3. * V
記号
4
5
出力電圧
4. * V
5. * V
b : 出力電圧小数部
記号
出力電圧
0
* .0V
1
* .1V
2
* .2V
3
* .3V
4
* .4V
記号
5
6
7
8
9
出力電圧
* .5V
* .6V
* .7V
* .8V
* .9V
c : 組み立てロット番号
0~9
d : 組み立てロット番号
A ~ Z( I, O, X を除く )
6-3
ELM94xxB CMOS PFM 昇圧型 DC/DC コンバータ
■外付け部品
ELM94xxB シリーズを使用して DC/DC コンバータを設計する際には、外付け部品としてコイル、ダイオード、
コンデンサが必要です。 外付け部品はできるだけ IC の近くに取り付け、 接地ラインのインピーダンスを下げ
て下さい。
1) コイル
チョークコイルを選ぶ際、 そのコアーが磁気的に飽和していないこと、 DC 抵抗成分が低いこと、 定格
電流に対して十分なマージンを持つこと等を考慮して下さい。
CM-5/CM-5N( スミダ電機株式会社製 ) のコイルをお勧めします。
2) ダイオード
ダイオードを選ぶ際、 順方向電圧が小さく、 高速スイッチングタイプで定格電流に対して十分なマージ
ンを持つこと等を考慮して下さい。 ショットキーダイオードをお勧めします。
3) コンデンサ
コンデンサを選ぶ際、一較的に電源回路の平滑用に使用されていること、比較的高い容量値であること、
定格出力電圧の 3 倍以上の耐圧を持っていること等を考慮して下さい。 アルミ電解コンデンサ、 タンタ
ルコンデンサをお勧めします。
■ DC/DC コンバータの設計
ELM94xxB シリーズ、 外付け部品からなる DC/DC コンバータの設計において下記をご参照下さい。
1) DC/DC コンバータの出力電流
回路の出力端子 (VOUT) の電流値 :
Iout = K
Vin 2
8・L・Fosc・(Vout-Vin)
* デューティ = 50%
( 定数 K は全回路の効率値は、 約 75% ~約 85%)
2) ノイズの改善
この DC/DC コンバータは大電流時、 コイルのスイッチングによる電磁ノイズを発生する可能性があり
ます。 特に無線機器内で使用する場合には対策が必要です。 ノイズを軽減するためにこの IC はコイル
のスイッチング特性を考慮した設計になっています。
下記の方法はノイズ減少に有効です。
• シールドタイプもしくは電磁シールドタイプのコイルの使用
• コイルやダイオードと ELM94xxB シリーズ LX 端子とのできるだけ近い場所での取り付け
• アースラインは出来る限り太く、 短いレイアウトパターンとする
• グランド線は 1 点アースとする
6-4
ELM94xxB CMOS PFM 昇圧型 DC/DC コンバータ
■標準特性曲線
•� �������������������������������������������������������������
Vout=2.7(VELM9427B) (Top=25℃, L=330μH, D=MA721, C=22μF)
Efficiency
Efficiency(%)
(%)
EFFICIENCY
EFFICIENCY
(%)
100
100
Vout
Vout (V)
(V)
33
Iout =1mA
=1mA
Iout
22
3mA
3mA
10mA
10mA
11
00
EFFICIENCY-Vin
EFFICIENCY-Vin
�
-- Vin
�,VRp-p
,VRp-p
Vin
RIPPLE
VOLTAGE-Vin
RIPPLE
VOLTAGE-Vin
11
Efficiency
EFFICIENCY
Efficiency
EFFICIENCY
90
90
200
200
80
80
150
150
VRp-p
RIPPLE
VOLTAGE
VRp-p
RIPPLE
VOLTAGE
70
70
100
100
50
50
60
60
50
50
22
Vin
Vin (V)
(V)
(Iout =1mA)
=1mA)
(Iout
250
250
0
0
1
1
0
0
2
2
Vin (V)
(V)
Vin
VRp-p
VRp-p (mV)
(mV)
RIPPLE
RIPPLEVOLTAGE
VOLTAGE
(mV)
(mV)
Vout
Vout -- Vin
Vin
•� �������������������������������������������������������������
Vout=3.0(VELM9430B) (Top=25℃, L=330μH, D=MA721, C=22μF)
Efficiency
Efficiency(%)
(%)
EFFICIENCY
EFFICIENCY
(%)
100
100
Vout
Vout (V)
(V)
3
3
Iout
Iout =1mA
=1mA
2
2
3mA
3mA
10mA
10mA
1
1
0
0
11
Vin ((V
V))
Vin
EFFICIENCY-Vin
EFFICIENCY-Vin
�,VRp-p
,VRp-p -- Vin
Vin (Iout
�
(Iout =1mA)
=1mA)
RIPPLE
RIPPLE VOLTAGE-Vin
VOLTAGE-Vin
250
22
250
EFFICIENCY
Efficiency
EFFICIENCY
Efficiency
90
90
200
200
80
80
150
150
RIPPLE
VOLTAGE
VRp-p
RIPPLE
VOLTAGE
VRp-p
70
70
100
100
60
60
50
50
33
6-5
50
50
00
11
Vin
Vin (V)
(V)
22
33
00
VRp-p
(mV)
(mV)(mV)
RIPPLE
RIPPLEVRp-p
VOLTAGE
VOLTAGE
(mV)
Vout -- Vin
Vin
Vout
ELM94xxB CMOS PFM 昇圧型 DC/DC コンバータ
•� Vout=3.3(VELM9433B)
(Top=25℃, L=330μH, D=MA721, C=22μF)
�������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������
EFFICIENCY
(%)
EFFICIENCY
(%)
Efficiency
(%)
Efficiency
(%)
100
100
3
3
Vout
Vout(V)
(V)
Iout =1mA
Iout =1mA
3mA
3mA
2
2
10mA
10mA
EFFICIENCY-Vin
�,VRp-p - Vin (Iout =1mA)
EFFICIENCY-Vin
�,VRp-p
- Vin
RIPPLE
VOLTAGE-Vin
RIPPLE VOLTAGE-Vin (Iout =1mA) 250
250
EFFICIENCY
Efficiency
EFFICIENCY
Efficiency
90
90
200
200
150
150
80
80
VRp-p
RIPPLE
VOLTAGE
VRp-p
RIPPLE
VOLTAGE
70
70
100
100
50
50
60
60
1
10
0
1
1
Vin (V)
Vin (V)
2
2
50
50 0
0
3
3
RIPPLE
(mV)
VRp-p
RIPPLEVOLTAGE
VOLTAGE
(mV)
VRp-p(mV)
(mV)
Vout - Vin
Vout - Vin
0
30
3
1
2
1 Vin (V) 2
Vin (V)
�������������������������������������������������������������
•�� Vout=5.0(VELM9450B)
(Top=25℃, L=330μH, D=MA721, C=22μF)
�������������������������������������������������������������
Efficiency
(%)
Efficiency
(%)
EFFICIENCY
(%)
EFFICIENCY
(%)
100
100
Vout
Vout(V)
(V)
5
5
Iout =1mA
Iout =1mA
3mA
3mA
10mA
10mA
4
4
3
30
0
1
2
1 Vin (V) 2
Vin (V)
6-6
500
EFFICIENCY
Efficiency
EFFICIENCY
Efficiency
90
90
400
400
80
80
300
300
VRp-p
RIPPLE
VOLTAGE
VRp-p
RIPPLE
VOLTAGE
70
70
200
200
60
60
50
50 0
0
3
3
EFFICIENCY-Vin
�,VRp-p - Vin (Iout =1mA)
EFFICIENCY-Vin
�,VRp-p
- Vin (Iout =1mA)
RIPPLE
VOLTAGE-Vin
500
RIPPLE VOLTAGE-Vin
VRp-p
VRp-p(mV)
(mV)
RIPPLE
(mV)
RIPPLEVOLTAGE
VOLTAGE
(mV)
Vout - Vin
Vout - Vin
100
100
1
1
2
3
2Vin (V)
3
Vin (V)
4
4
0
50
5