ELM88series

ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
■概要
ELM88xxxxA 是 CMOS 电压稳压器。此 IC 有带使能功能 ( 带使能功能版本为正逻辑工作 ) 和连续工作
这两种版本。能对应如陶瓷电容等低 ESR 电容,内部还置有过热保护电路及电流限制保护电路。输出
电压作为标准产品有 1.2V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V 及 5.0V 可供选择。并在 0.8V ~ 5.0V 范围内,可
根据顾客的要求进行设计和生产。
■特点 ■用途 · 输出电压范围
: 0.8V~5.0V (调整电压以0.1V 为间隔单位 )
· 手提电话
· 输出电流
· 待机消耗电流
· 输入稳定度
: MIn.300mA
: Typ.0.1μA
: Typ.0.02%/V(Iout=40mA)
· 使用电池的电子产品
· 无线通信器
· 计算机外围设备
· 负荷稳定度
: Typ.5mV(1mA≦Iout≦100mA)
· 携带式电子产品
· 输出电压精确度
: ±2.0%(Vout>1.5V)
±30mV(Vout≦1.5V)
· 输入 / 输出电压差
· 短路电流保护电路
· 过热保护电路
: Typ.350mV(Vout=3.0V、Iout=300mA)
: Typ.40mA(Vout=0V)
: Typ.165℃
· 使能引脚 (CE)
· 封装
: 正逻辑 (ELM88xx3xA)
: SOT-89、SOT-89-5、SOT-23
SOT-25、SC-70-5(SOT-353)
■绝对最大额定值 项目
输入电压
CE 输入电压
输出电压
输出电流
记号
Vin
Vce
Vout
Iout
容许功耗
Pd
工作温度
保存温度
Top
Tstg
规格范围
Vss-0.3~7.0
Vss-0.3~Vin+0.3
Vss-0.3~Vin+0.3
600
500 (SOT-89)
500 (SOT-89-5)
250 (SOT-23)
250 (SOT-25)
150 (SC-70-5)(SOT-353)
-40~+85
-55~+125
21 - 1
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
单位
V
V
V
mA
mW
℃
℃
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
■产品型号构成
ELM88xxxxA-x
记号
a, b
c
d
e
f
项目
描述
( 例)
12: Vout=1.2V 18: Vout=1.8V
输出电压
25: Vout=2.5V 30: Vout=3.0V
33: Vout=3.3V 50: Vout=5.0V
1: 没有 CE 功能
CE 选择
3: 正逻辑 CE 功能
A: SOT-89, SOT-89-5
封装
B: SOT-23, SOT-25
C: SC-70-5(SOT-353)
产品版本
A
包装卷带中 IC 引脚置向 S、N: 参考封装资料
ELM88 x x x x A - x
↑↑↑↑↑ ↑
a b c d e f
■引脚配置图
SOT-89(俯视图)
SOT-89-5(俯视图)
引脚编号 引脚名称
1
VSS
2
VIN
3
VOUT
4
NC
5
CE
ELM88xx1AA
引脚编号 引脚名称
1
VSS
2
VIN
3
VOUT
SOT-23(俯视图)
SOT-25(俯视图)
引脚编号 引脚名称
1
VSS
2
VOUT
3
VIN
ELM88xx1CA
引脚编号 引脚名称
1
NC
2
VIN
3
NC
4
VSS
5
VOUT
ELM88xx3BA
引脚编号 引脚名称
1
VSS
2
VIN
3
VOUT
4
NC
5
CE
ELM88xx1BA
SC-70-5(俯视图)
ELM88xx3AA
SC-70-5(俯视图)
21 - 2
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
ELM88xx3CA
引脚编号 引脚名称
1
VSS
2
VIN
3
VOUT
4
NC
5
CE
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
■标准电路图
ELM88xx1xA
ELM88xx3xA
(注)Ci=1μF, Co=1μF ( 建议值)
(注)Ci=1μF, Co=1μF ( 建议值)
■电路框图
ELM88xx1xA
ELM88xx3xA
■电特性 (ELM88xx1xA)
Vout=1.2V(ELM88121xA), 没有 CE 功能
项目
输出电压
输出电流
输入稳定度
负荷稳定度
输入/输出电压差
消耗电流
输入电压
记号
Vout
Iout
ΔVout/ΔVin
ΔVout/ΔIout
Vdif
Iss
Vin
输出电压温度系数
ΔVout/ΔTop
短路电流
纹波抑制比
过热关闭温度
输出噪声
Ilim
RR
Tsd
Vno
条件
Vin=2.2V, Iout=40mA
Vin=3.0V
Iout=40mA, 1.7V≦Vin≦6.0V
1mA≦Iout≦100mA, Vin=2.2V
Iout=100mA
Vin=2.2V,(无负荷)
Top=25℃
最小值 典型值 最大值 单位
1.170 1.200 1.230
V
300
mA
0.05
0.20
%/V
5
20
mV
380
620
mV
15
50
μA
1.4
6.0
V
-40℃≦Top≦+85℃,
Iout=40mA, Vin=2.2V
Vout=0V
f=1kHz, Iout=40mA
BW=10Hz~100kHz
21 - 3
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
±100
ppm/℃
40
60
165
30
mA
dB
℃
μVrms
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
Vout=1.8V(ELM88181xA), 没有 CE 功能
项目
输出电压
输出电流
输入稳定度
负荷稳定度
输入/输出电压差
消耗电流
输入电压
记号
Vout
Iout
ΔVout/ΔVin
ΔVout/ΔIout
Vdif
Iss
Vin
输出电压温度系数
ΔVout/ΔTop
短路电流
纹波抑制比
过热关闭温度
输出噪声
Ilim
RR
Tsd
Vno
条件
Vin=2.8V, Iout=40mA
Vin=3.0V
Iout=40mA, 2.3V≦Vin≦6.0V
1mA≦Iout≦100mA, Vin=2.8V
Iout=100mA
Vin=2.8V,(无负荷)
-40℃≦Top≦+85℃,
Iout=40mA, Vin=2.8V
Vout=0V
f=1kHz, Iout=40mA
BW=10Hz~100kHz
Vout=2.5V(ELM88251xA), 没有 CE 功能
项目
输出电压
输出电流
输入稳定度
负荷稳定度
输入/输出电压差
消耗电流
输入电压
记号
Vout
Iout
ΔVout/ΔVin
ΔVout/ΔIout
Vdif
Iss
Vin
输出电压温度系数
ΔVout/ΔTop
短路电流
纹波抑制比
过热关闭温度
输出噪声
Ilim
RR
Tsd
Vno
条件
Vin=3.5V, Iout=40mA
Vin=3.5V
Iout=40mA, 3.0V≦Vin≦6.0V
1mA≦Iout≦100mA, Vin=3.5V
Iout=100mA
Vin=3.5V,(无负荷)
记号
Vout
Iout
ΔVout/ΔVin
ΔVout/ΔIout
Vdif
Iss
Vin
BW=10Hz~100kHz
输出电压温度系数
ΔVout/ΔTop
短路电流
纹波抑制比
过热关闭温度
输出噪声
Ilim
RR
Tsd
Vno
条件
Vin=4.0V, Iout=40mA
Vin=4.0V
Iout=40mA, 3.5V≦Vin≦6.0V
1mA≦Iout≦100mA, Vin=4.0V
Iout=100mA
Vin=4.0V,(无负荷)
±100
ppm/℃
40
60
165
30
mA
dB
℃
μVrms
Top=25℃
最小值 典型值 最大值 单位
2.450 2.500 2.550
V
300
mA
0.02
0.20
%/V
5
20
mV
120
190
mV
15
50
μA
1.4
6.0
V
-40℃≦Top≦+85℃,
Iout=40mA, Vin=3.5V
Vout=0V
f=1kHz, Iout=40mA
Vout=3.0V(ELM88301xA), 没有 CE 功能
项目
输出电压
输出电流
输入稳定度
负荷稳定度
输入/输出电压差
消耗电流
输入电压
Top=25℃
最小值 典型值 最大值 单位
1.764 1.800 1.836
V
300
mA
0.02
0.20
%/V
5
20
mV
145
230
mV
15
50
μA
1.4
6.0
V
±100
ppm/℃
40
60
165
30
mA
dB
℃
μVrms
Top=25℃
最小值 典型值 最大值 单位
2.940 3.000 3.060
V
300
mA
0.02
0.20
%/V
5
20
mV
110
175
mV
15
50
μA
1.4
6.0
V
-40℃≦Top≦+85℃,
Iout=40mA, Vin=4.0V
Vout=0V
f=1kHz, Iout=40mA
BW=10Hz~100kHz
21 - 4
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
±100
ppm/℃
40
60
165
30
mA
dB
℃
μVrms
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
Vout=3.3V(ELM88331xA), 没有 CE 功能
项目
输出电压
输出电流
输入稳定度
负荷稳定度
输入/输出电压差
消耗电流
输入电压
记号
Vout
Iout
ΔVout/ΔVin
ΔVout/ΔIout
Vdif
Iss
Vin
输出电压温度系数
ΔVout/ΔTop
短路电流
纹波抑制比
过热关闭温度
输出噪声
Ilim
RR
Tsd
Vno
条件
Vin=4.3V, Iout=40mA
Vin=4.3V
Iout=40mA, 3.8V≦Vin≦6.0V
1mA≦Iout≦100mA, Vin=4.3V
Iout=100mA
Vin=4.3V,(无负荷)
-40℃≦Top≦+85℃,
Iout=40mA, Vin=4.3V
Vout=0V
f=1kHz, Iout=40mA
BW=10Hz~100kHz
Vout=5.0V(ELM88501xA), 没有 CE 功能
项目
输出电压
输出电流
输入稳定度
负荷稳定度
输入/输出电压差
消耗电流
输入电压
记号
Vout
Iout
ΔVout/ΔVin
ΔVout/ΔIout
Vdif
Iss
Vin
输出电压温度系数
ΔVout/ΔTop
短路电流
纹波抑制比
过热关闭温度
输出噪声
Ilim
RR
Tsd
Vno
Top=25℃
最小值 典型值 最大值 单位
3.234 3.300 3.366
V
300
mA
0.02
0.20
%/V
5
20
mV
110
175
mV
15
50
μA
1.4
6.0
V
条件
Vin=6.0V, Iout=40mA
Vin=6.0V
Iout=40mA, 5.5V≦Vin≦6.0V
1mA≦Iout≦100mA, Vin=6.0V
Iout=100mA
Vin=6.0V, ( 无负荷 )
±100
ppm/℃
40
60
165
30
mA
dB
℃
μVrms
Top=25℃
最小值 典型值 最大值 单位
4.900 5.000 5.100
V
300
mA
0.02
0.20
%/V
5
20
mV
100
160
mV
15
50
μA
1.4
6.0
V
-40℃≦Top≦+85℃,
Iout=40mA, Vin=6.0V
Vout=0V
f=1kHz, Iout=40mA
BW=10Hz~100kHz
21 - 5
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
±100
ppm/℃
40
60
165
30
mA
dB
℃
μVrms
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
■电特性 (ELM88xx3xA)
Vout=1.2V(ELM88123xA), CE 功能(正逻辑使能)
项目
输出电压
输出电流
输入稳定度
负荷稳定度
输入/输出电压差
消耗电流
待机消耗电流
输入电压
CE 输入电压High
CE 输入电压Low
CE 输入电流 High
CE 输入电流 Low
输出电压温度系数
短路电流
纹波抑制比
过热关闭温度
输出噪声
记号
Vout
Iout
ΔVout/ΔVin
ΔVout/ΔIout
Vdif
Iss
Istandby
Vin
Vceh
Vcel
Iceh
Icel
条件
Vin=2.2V, Iout=40mA
Vin=3.0V
Iout=40mA, 1.7V≦Vin≦6.0V
1mA≦Iout≦100mA, Vin=2.2V
Iout=100mA
Vin=2.2V,(无负荷)
Vin=2.2V, Vce=0
Vin=6.0V
Vin=1.4V
Vce=Vin=6.0V
Vce=Vss, Vin=6.0V
-40℃≦Top≦+85℃
ΔVout/ΔTop
Iout=40mA, Vin=2.2V
Ilim
Vout=0V
RR
f=1kHz, Iout=40mA
Tsd
Vno
BW=10Hz~100kHz
Vout=1.8V(ELM88183xA), CE 功能(正逻辑使能)
项目
输出电压
输出电流
输入稳定度
负荷稳定度
输入/输出电压差
消耗电流
待机消耗电流
输入电压
CE 输入电压High
CE 输入电压Low
CE 输入电流 High
CE 输入电流 Low
输出电压温度系数
短路电流
纹波抑制比
过热关闭温度
输出噪声
记号
Vout
Iout
ΔVout/ΔVin
ΔVout/ΔIout
Vdif
Iss
Istandby
Vin
Vceh
Vcel
Iceh
Icel
条件
Vin=2.8V, Iout=40mA
Vin=3.0V
Iout=40mA, 2.3V≦Vin≦6.0V
1mA≦Iout≦100mA, Vin=2.8V
Iout=100mA
Vin=2.8V,(无负荷)
Vin=2.8V, Vce=0
Vin=6.0V
Vin=1.4V
Vce=Vin=6.0V
Vce=Vss, Vin=6.0V
-40℃≦Top≦+85℃
ΔVout/ΔTop
Iout=40mA, Vin=2.8V
Ilim
Vout=0V
RR
f=1kHz, Iout=40mA
Tsd
Vno
BW=10Hz~100kHz
Top=25℃
最小值 典型值 最大值 单位
1.170 1.200 1.230
V
300
mA
0.05
0.20
%/V
5
20
mV
380
620
mV
15
50
μA
0.5
μA
1.4
6.0
V
1.8
Vin
V
0.0
0.2
V
-0.2
0.0
0.2
μA
-0.2
0.0
0.2
±100
ppm/℃
40
60
165
30
mA
dB
℃
μVrms
Top=25℃
最小值 典型值 最大值 单位
1.764 1.800 1.836
V
300
mA
0.02
0.20
%/V
5
20
mV
145
230
mV
15
50
μA
0.5
μA
1.4
6.0
V
1.8
Vin
V
0.0
0.2
V
-0.2
0.0
0.2
μA
-0.2
0.0
0.2
21 - 6
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
±100
ppm/℃
40
60
165
30
mA
dB
℃
μVrms
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
Vout=2.5V(ELM88253xA), CE 功能(正逻辑使能)
项目
输出电压
输出电流
输入稳定度
负荷稳定度
输入/输出电压差
消耗电流
待机消耗电流
输入电压
CE 输入电压High
CE 输入电压Low
CE 输入电流 High
CE 输入电流 Low
输出电压温度系数
短路电流
纹波抑制比
过热关闭温度
输出噪声
记号
Vout
Iout
ΔVout/ΔVin
ΔVout/ΔIout
Vdif
Iss
Istandby
Vin
Vceh
Vcel
Iceh
Icel
条件
Vin=3.5V, Iout=40mA
Vin=3.5V
Iout=40mA, 3.0V≦Vin≦6.0V
1mA≦Iout≦100mA, Vin=3.5V
Iout=100mA
Vin=3.5V,(无负荷)
Vin=3.5V, Vce=0
Vin=6.0V
Vin=1.4V
Vce=Vin=6.0V
Vce=Vss, Vin=6.0V
-40℃≦Top≦+85℃
ΔVout/ΔTop
Iout=40mA, Vin=3.5V
Ilim
Vout=0V
RR
f=1kHz, Iout=40mA
Tsd
Vno
BW=10Hz~100kHz
Vout=3.0V(ELM88303xA), CE 功能(正逻辑使能)
项目
输出电压
输出电流
输入稳定度
负荷稳定度
输入/输出电压差
消耗电流
待机消耗电流
输入电压
CE 输入电压High
CE 输入电压Low
CE 输入电流 High
CE 输入电流 Low
输出电压温度系数
短路电流
纹波抑制比
过热关闭温度
输出噪声
记号
Vout
Iout
ΔVout/ΔVin
ΔVout/ΔIout
Vdif
Iss
Istandby
Vin
Vceh
Vcel
Iceh
Icel
条件
Vin=4.0V, Iout=40mA
Vin=4.0V
Iout=40mA, 3.5V≦Vin≦6.0V
1mA≦Iout≦100mA, Vin=4.0V
Iout=100mA
Vin=4.0V,(无负荷)
Vin=4.0V, Vce=0
Vin=6.0V
Vin=1.4V
Vce=Vin=6.0V
Vce=Vss, Vin=6.0V
-40℃≦Top≦+85℃,
ΔVout/ΔTop
Iout=40mA, Vin=4.0V
Ilim
Vout=0V
RR
f=1kHz, Iout=40mA
Tsd
Vno
BW=10Hz~100kHz
Top=25℃
最小值 典型值 最大值 单位
2.450 2.500 2.550
V
300
mA
0.02
0.20
%/V
5
20
mV
120
190
mV
15
50
μA
0.5
μA
1.4
6.0
V
1.8
Vin
V
0.0
0.2
V
-0.2
0.0
0.2
μA
-0.2
0.0
0.2
±100
ppm/℃
40
60
165
30
mA
dB
℃
μVrms
Top=25℃
最小值 典型值 最大值 单位
2.940 3.000 3.060
V
300
mA
0.02
0.20
%/V
5
20
mV
110
175
mV
15
50
μA
0.5
μA
1.4
6.0
V
1.8
Vin
V
0.0
0.2
V
-0.2
0.0
0.2
μA
-0.2
0.0
0.2
21 - 7
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
±100
ppm/℃
40
60
165
30
mA
dB
℃
μVrms
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
Vout=3.3V(ELM88333xA), CE 功能(正逻辑使能)
项目
输出电压
输出电流
输入稳定度
负荷稳定度
输入/输出电压差
消耗电流
待机消耗电流
输入电压
CE 输入电压High
CE 输入电压Low
CE 输入电流 High
CE 输入电流 Low
输出电压温度系数
短路电流
纹波抑制比
过热关闭温度
输出噪声
记号
Vout
Iout
ΔVout/ΔVin
ΔVout/ΔIout
Vdif
Iss
Istandby
Vin
Vceh
Vcel
Iceh
Icel
条件
Vin=4.3V, Iout=40mA
Vin=4.3V
Iout=40mA, 3.8V≦Vin≦6.0V
1mA≦Iout≦100mA, Vin=4.3V
Iout=100mA
Vin=4.3V,(无负荷)
Vin=4.3V, Vce=0
Vin=6.0V
Vin=1.4V
Vce=Vin=6.0V
Vce=Vss, Vin=6.0V
-40℃≦Top≦+85℃,
ΔVout/ΔTop
Iout=40mA, Vin=4.3V
Ilim
Vout=0V
RR
f=1kHz, Iout=40mA
Tsd
Vno
BW=10Hz~100kHz
Vout=5.0V(ELM88503xA), CE 功能(正逻辑使能)
项目
输出电压
输出电流
输入稳定度
负荷稳定度
输入/输出电压差
消耗电流
待机消耗电流
输入电压
CE 输入电压High
CE 输入电压Low
CE 输入电流 High
CE 输入电流 Low
输出电压温度系数
短路电流
纹波抑制比
过热关闭温度
输出噪声
记号
Vout
Iout
ΔVout/ΔVin
ΔVout/ΔIout
Vdif
Iss
Istandby
Vin
Vceh
Vcel
Iceh
Icel
条件
Vin=6.0V, Iout=40mA
Vin=6.0V
Iout=40mA, 5.5V≦Vin≦6.0V
1mA≦Iout≦100mA,Vin=6.0V
Iout=100mA
Vin=6.0V,(無負荷)
Vin=6.0V, Vce=0
Vin=6.0V
Vin=1.4V
Vce=Vin=6.0V
Vce=Vss, Vin=6.0V
-40℃≦Top≦+85℃,
ΔVout/ΔTop
Iout=40mA, Vin=6.0V
Ilim
Vout=0V
RR
f=1kHz, Iout=40mA
Tsd
Vno
BW=10Hz~100kHz
Top=25℃
最小值 典型值 最大值 单位
3.234 3.300 3.366
V
300
mA
0.02
0.20
%/V
5
20
mV
110
175
mV
15
50
μA
0.5
μA
1.4
6.0
V
1.8
Vin
V
0.0
0.2
V
-0.2
0.0
0.2
μA
-0.2
0.0
0.2
±100
ppm/℃
40
60
165
30
mA
dB
℃
μVrms
Top=25℃
最小值 典型值 最大值 单位
4.900 5.000 5.100
V
300
mA
0.02
0.20
%/V
5
20
mV
100
160
mV
15
50
μA
0.5
μA
1.4
6.0
V
1.8
Vin
V
0.0
0.2
V
-0.2
0.0
0.2
μA
-0.2
0.0
0.2
21 - 8
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
±100
ppm/℃
40
60
165
30
mA
dB
℃
μVrms
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
■封装印字说明
·SOT-89, SOT-23
封装 : ELM88xx1xA
·SOT-89-5, SOT-25 封装 : ELM88xx3xA ( 带有 CE 功能 )
SOT-89
SOT-89-5
SOT-23
SOT-25
a~d : 生产组装批号
A~Z ( I, O, X 除外 ) 和 0~9
·SC-70-5 封装 : ELM88xxxCA
SC-70-5
a~c : 生产组装批号
A~Z ( I, O, X 除外 ) 和 0~9
21 - 9
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
■典型特性曲线图
· 输出电压 = 1.2V(ELM8812xxA)
Vout-Vin
Vout-Vin
Top=25℃
1.2
Top=25℃
1.2
Iout=1mA
1.19
Iout=40mA
Iout=100mA
0.8
Vout(V)
Vout(V)
1
0.6
3
2
1
0
Vin(V)
1.4
1.16
6
5
4
Vout-Iout
Vdiff(mV)
Vin=5.0V
Vin=1.7V
0.8
0.6
Vin=2.2V
0.4
0.2
600
400
200
0
Iout(mA)
Vceh-Vin
1.1
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Vdiff-Iout
Top=25℃
Vin=3.2V
1
Vout(V)
Iout=100mA
Vin(V)
1.2
0
Iout=40mA
1.18
1.17
0.4
0.2
Iout=1mA
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Top=25℃
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Iout(mA)
Vcel-Vin
Top=25℃
1
Top=25℃
0.9
1
0.8
0.7
Vcel(V)
Vceh(V)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.6
0.5
0.3
2
3
4
Vin(V)
5
6
0.2
2
3
4
Vin(V)
21 - 10
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
5
6
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
Input Transient Respose
Load Transient Response
4
Vin=2.2V
2.0
Input,Output Voltage(V)
Output Voltage(V)
Co=1.0μF
Co=1.0μF
2.5
Output Voltage
1.5
1.0
0.5
Output Current
100mA
2.5
2
1.5
1
Output Voltage
0
Time(μS)
40
80 120 160 200 240 280 320
Time(μS)
Ripple Rejection
Top=25℃
60
Ripple Rejection(dB)
Iss(μA)
3
40 80 120 160 200 240 280 320 360
Iss-Vin
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Input Voltage
0.5
10mA
0
3.5
Co=1.0μF
50
40
30
20
10
0
1
2
3
Vin(V)
4
5
6
0
101
102
103
104
Frequency(Hz)
21 - 11
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
105
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
· 输出电压 = 1.8V(ELM8818xxA)
Vout-Vin
1.8
Vout-Vin
Top=25℃
1.82
Iout=1mA
1.81
1.4
1.2
1
0.8
Iout=40mA
Iout=100mA
1
0
3
2
Vin(V)
5
4
1.78
1.76
6
Iout=40mA
Iout=100mA
2.5
2
3.5
3
4
Vin(V)
4.5
Vdiff-Iout
Top=25℃
2
550
Vin=2.8V
5
5.5
6
Top=25℃
500
450
Vin=5.0V
1.5
1.79
1.77
Vout-Iout
400
Vin=2.3V
1
Vdiff(mV)
Vout(V)
Iout=1mA
1.8
Vout(V)
Vout(V)
1.6
Top=25℃
Vin=3.8V
350
300
250
200
150
0.5
100
50
0
Iout(mA)
Vceh-Vin
1.2
0
600
400
200
0
Iout(mA)
Vcel-Vin
Top=25℃
0.9
1.1
0.7
0.9
0.8
Vcel(V)
Vceh(V)
Top=25℃
0.8
1
0.7
0.6
0.6
0.5
0.4
0.5
0.3
0.4
0.3
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
2
3
4
Vin(V)
5
6
0.2
2
3
4
Vin(V)
21 - 12
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
5
6
Rev.1.1
CMOS 300mA LDO 电压稳压器
ELM88xxxxA
Vin 2.8V
Input Transient Response
Load Transient Response
Vin=2.8V
2.5
Input,Output Voltage(V)
Output Voltage(V)
Co=1.0μF
Co=1.0μF
3.0
Output Voltage
2.0
1.5
1.0
Output Current
100mA
3
2.5
2
1.5
Time(μS)
Iss-Vin
Output Voltage
Ripple Rejection(dB)
12
10
8
6
40
80 120 160 200 240 280 320
Time(μS)
70
18
14
0
Ripple Rejection
Top=25℃
16
Iss(μA)
3.5
0.5
40 80 120 160 200 240 280 320 360
20
4
Co=1.0μF
60
50
40
30
20
10
2
0
Input Voltage
4
1
10mA
0
4.5
0
1
2
3
Vin(V)
4
5
0
6
101
102
103
104
Frequency(Hz)
21 - 13
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
105
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
· 输出电压 = 2.5V(ELM8825xxA)
Vout-Vin
Vout-Vin
Top=25℃
2.6
Iout=1mA
2.4
2.5
Vout(V)
2
1.8
3
2
1
0
Vin(V)
5
4
Vout-Iout
3
2.45
6
Iout=100mA
3
2.5
3.5
4
4.5
Vin(V)
Vdiff-Iout
Top=25℃
550
5.5
5
6
Top=25℃
500
Vin=3.5V
2.5
2.47
2.46
Iout=100mA
1.6
2.48
Iout=40mA
Iout=40mA
450
400
2
Vin=6.0V
Vdiff(mV)
Vout(V)
Iout=1mA
2.49
2.2
Vout(V)
Top=25℃
2.51
1.5
1
Vin=4.5V
250
200
150
Vin=3.0V
0.5
350
300
100
50
0
400
200
0
Iout(mA)
Vceh-Vin
1.2
0
600
Iout(mA)
Vcel-Vin
Top=25℃
0.9
1.1
0.7
0.9
0.8
Vcel(V)
Vceh(V)
Top=25℃
0.8
1
0.7
0.6
0.6
0.5
0.4
0.5
0.3
0.4
0.3
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
2
3
4
Vin(V)
5
6
0.2
2
3
4
Vin(V)
21 - 14
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
5
6
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
Input Transient Response
Load Transient Response
Co=1.0μF
3.0
Vin=3.5V
Output Voltage
2.5
2.0
1.5
Output Current
100mA
4
3.5
3
2.5
Time(μS)
Iss-Vin
Output Voltage
Ripple Rejection(dB)
16
12
10
8
6
40
80 120 160 200 240 280 320
Time(μS)
70
20
14
0
Ripple Rejection
Top=25℃
18
Iss(μA)
Input Voltage
4.5
1.5
40 80 120 160 200 240 280 320 360
22
4
Co=1.0μF
60
50
40
30
20
10
2
0
5
2
10mA
0
Co=1.0μF
5.5
Input,Output Voltage(V)
Output Voltage(V)
3.5
0
1
2
3
Vin(V)
4
5
6
101
102
103
104
Frequency(Hz)
21 - 15
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
105
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
· 输出电压 = 3.0V(ELM8830xxA)
Vout-Vin
Vout-Vin
Top=25℃
Top=25℃
3.02
3
Iout=1mA
Iout=1mA
3.01
2.8
Vout(V)
Vout(V)
3
2.6
Iout=40mA
2.4
Iout=100mA
Vin(V)
3.5
2
1.5
Vin=6.0V
1
0.5
600
400
200
0
Iout(mA)
Vceh-Vin
1.2
4.5
Vin(V)
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
5.5
5
6
Top=25℃
50 100 150 200 250 300 350 400
Iout(mA)
Vcel-Vin
Top=25℃
0.9
1.1
Top=25℃
0.8
1
0.7
0.9
0.8
Vcel(V)
Vceh(V)
4
Vdiff-Iout
Top=25℃
Vin=3.5V
3.5
3
Vdiff(mV)
Vin=4.0V
2.5
Vout(V)
2.96
Vin=5.0V
3
0.7
0.6
0.6
0.5
0.4
0.5
0.3
0.4
0.3
Iout=100mA
6
5
4
3
2
1
Vout-Iout
0
2.98
2.97
2.2
2
Iout=40mA
2.99
2
3
4
Vin(V)
5
6
0.2
2
3
4
Vin(V)
21 - 16
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
5
6
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
Input Transient Response
Load Transient Response
Co=1.0μF
3.5
Vin=4.0V
Output Voltage
3.0
2.5
2.0
Output Current
100mA
4.5
4
3.5
3
Time(μS)
Output Voltage
16
14
12
10
8
6
40
80 120 160 200 240 280 320
Time(μS)
70
Ripple Rejection(dB)
20
18
0
Ripple Rejection
Top=25℃
22
Iss(μA)
Input Voltage
5
2
40 80 120 160 200 240 280 320 360
Iss-Vin
4
Co=1.0μF
60
50
40
30
20
10
2
0
5.5
2.5
10mA
0
Co=1.0μF
6
Input,Output Voltage(V)
Output Voltage(V)
4.0
0
1
2
3
Vin(V)
4
5
0
6
101
102
103
104
Frequency(Hz)
21 - 17
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
105
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
· 输出电压 = 3.3V(ELM8833xxA)
Vout-Vin
Vout-Vin
Top=25℃
3.4
3.31
Iout=1mA
3.2
3.3
2.8
Vout(V)
Vout(V)
3
Iout=40mA
Iout=100mA
2.6
Vin(V)
Vout-Iout
Vin=5.3V
3.5
3
Vin=3.8V
2.5
Vdiff(mV)
Vout(V)
Iout=40mA
3.27
Iout=100mA
2
1.5
Vin=4.3V
1
Vin=6.0V
0.5
600
400
200
0
Iout(mA)
Vceh-Vin
1.2
3
3.5
4.5
4
Vin(V)
5
Vdiff-Iout
Top=25℃
4
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
5.5
6
Top=25℃
50 100 150 200 250 300 350 400
Iout(mA)
Vcel-Vin
Top=25℃
0.9
1.1
Top=25℃
0.8
1
0.7
0.9
0.8
Vcel(V)
Vceh(V)
3.28
3.25
6
5
4
3
2
1
0.7
0.6
0.6
0.5
0.4
0.5
0.3
0.4
0.3
Iout=1mA
3.29
3.26
2.4
0
Top=25℃
3.32
2
3
4
Vin(V)
5
6
0.2
2
3
4
Vin(V)
21 - 18
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
5
6
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
Input Transient Response
Load Transient Response
Vin=4.3V
4.5
4.0
Input,Output Voltage(V)
Output Voltage(V)
Co=1.0μF
Co=1.0μF
5.0
Output Voltage
3.5
3.0
2.5
Output Current
10mA
4.5
4
3.5
Output Voltage
0
40 80 120 160 200 240 280 320 360
Time(μS)
16
14
12
10
8
6
80 120 160 200 240 280 320
Time(μS)
70
Ripple Rejection(dB)
20
18
40
Ripple Rejection
Top=25℃
22
Iss(μA)
5
2.5
Iss-Vin
4
Co=1.0μF
60
50
40
30
20
10
2
0
Input Voltage
5.5
3
100mA
0
6
0
1
2
3
Vin(V)
4
5
6
0
101
102
103
104
Frequency(Hz)
21 - 19
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
105
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
· 输出电压 = 5.0V(ELM8850xxA)
Vout-Vin
Vout-Vin
Top=25℃
5.07
5
Iout=1mA
Top=25℃
Iout=1mA
5.06
4.8
4.6
Vout(V)
Vout(V)
5.05
Iout=40mA
4.4
Iout=100mA
4
5
6
Vin(V)
Vout-Iout
5
Vin=5.5V
4
Vdiff(mV)
Vout(V)
3.5
3
2.5
2
Vin=6.0V
1.5
1
0.5
0
200
400
Iout(mA)
Vceh-Vin
1.2
600
800
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
6
Top=25℃
50 100 150 200 250 300 350 400
Iout(mA)
Vcel-Vin
Top=25℃
0.9
1.1
Top=25℃
0.8
1
0.7
0.9
0.8
Vcel(V)
Vceh(V)
5.5
Vin(V)
Vdiff-Iout
Top=25℃
5
4.5
0.7
0.6
0.6
0.5
0.4
0.5
0.3
0.4
0.3
Iout=100mA
5.01
5.5
0
Iout=40mA
5.03
5.02
4.2
4
5.04
2
3
4
Vin(V)
5
6
0.2
2
3
4
Vin(V)
21 - 20
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
5
6
Rev.1.1
ELM88xxxxA CMOS 300mA LDO 电压稳压器
Input Transient Response
Load Transient Response
Co=1.0μF
Vin=6.0V
6
Output Voltage
5.5
5
4.5
4
Output Current
100mA
6.5
6
5.5
5
Output Voltage
4.5
Time(μS)
0
40
80 120 160 200 240 280 320
Time(μS)
Ripple Rejection
Top=25℃
70
Ripple Rejection(dB)
Iss(μA)
Input Voltage
7
3.5
40 80 120 160 200 240 280 320 360
Iss-Vin
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
7.5
4
10mA
0
Co=1.0μF
8
Input,Output Voltage(V)
Output Voltage(V)
6.5
Co=1.0μF
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
Vin(V)
4
5
6
0
101
102
103
104
Frequency(Hz)
21 - 21
如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。
105
Rev.1.1