B WEI O

MPLL系列
BOWEI
快速跳频锁相频率合成器
博威集成电路有限公司
性能特点
l 体积小,适用于表面贴装工艺
l 快速频率跳变,满足跳频通信应用
l 低电压工作 +5 V
l 频率覆盖 10~6000MHz,相对带宽可达 20%
l 工作温度:-40℃~+85℃
产品描述
2
l MPLL 系列快速跳频表贴微型频率合成器采用混合集成技术,通过表面贴装工艺,在20x15mm 的体
积内集成了 PLL 锁相芯片,环路滤波器,VCO,缓冲放大器及相关外围元器件。通过优化环路滤波
器设计,合理选择 VCO 指标,实现快速频率跳变。该系列频率合成器需外接参考信号,通过3 线
串行控制接口设置工作频率。
标识说明
MPLL 1635 C
典型应用
l GSM / EDGE 无线通信基站
l PHS 无线通信基站
①
② ③
①:系列名,表面贴装锁相频率合成器
②:中心频率
③:PLL 芯片代码,A=LMX2306;B=LMX2326;
C=ADF4113; E=ADF4107
l 仪器仪表和测试设备
封装信息
20.3±0.3
l 外形图
17.3±0.3
10.0±0.2
7
13
14
.
1
2
3
4
5
6
4.0±0.3
2.0±0.2
12.8±0.2
14.8±0.3
8
7.5±0.3
10.8±0.3
12 11 10 9
1.0+0.2
l 管脚定义
Pin No.
1
2
3
4
5
6
7
Function
Vpll
GND
FREF
GND
Vvco
GND
RFout
Pin No.
8
9
10
11
12
13
14
Function
GND
Lock Detect
Clock
Data
Load Enable
GND
GND
Tel:0311-87091891/1887,83933088 ☆ Fax:0311-87091282 ☆ E-mail:[email protected] ☆ http://www.cn-bowei.com
69
MPLL系列快速跳频锁相频率合成器
BOWEI
典型产品技术指标
频率范围
输出
功率
步进
频率
MHz
dBm
kHz
MPLL749C
719-778
5±2
MPLL825C
805-844
MPLL1001C
产品型号
跳频 谐波抑制 鉴相
相位噪声
Vpll/Ipll
(10kHz/800kHz)
时间 (2nd/3rd) 泄漏
mS
dBc/dBc
dBc
Vvco/Ivco
dBc/Hz
V/mA
V/mA
200 <0.45 -20/-25 <-80
-90/-147
+3.3/13
+5/40
5±2
200 <0.45 -20/-25 <-80
-90/-147
+3.3/13
+5/40
976-1025
5±2
200 <0.45 -20/-25 <-80
-90/-145
+3.3/13
+5/40
MPLL1066C 1046-1085
5±2
200 <0.45 -20/-25 <-80
-90/-145
+3.3/13
+5/40
MPLL1537C 1499-1575
5±2
200 <0.45 -20/-25 <-80
-83/-141
+3.3/13
+5/40
MPLL1635C 1597-1672
5±2
200 <0.45 -20/-25 <-80
-83/-140
+3.3/13
+5/40
MPLL1669C 1639-1699
5±2
200 <0.45 -20/-25 <-80
-83/-141
+3.3/13
+5/40
MPLL1752C 1722-1782
5±2
200 <0.45 -20/-25 <-80
-83/-140
+3.3/13
+5/40
极限参数
性能参数
VCO 工作电压
PLL 工作电压
绝对最大额定值
Reference Frequency Voltage
-0.3V~Vpll+0.3V
Data, Clock, Strobe Voltages
-0.3V~Vpll+0.3V
+6.5V
+4.0V
储存温度
-55 ~ +100 ℃
注:1. 若超出了最大额定值的范围可能造成器件的永久性损伤。
2. 该模块属于 ESD 敏感器件,加强 ESD 保护。
典型相噪曲线及跳频时间(使用安捷伦公司信号源分析仪 E5052A)
MPLL1635C 相噪曲线
70
MPLL1635C 跳频时间
Tel:0311-87091891/1887,83933088 ☆ Fax:0311-87091282 ☆ E-mail:[email protected] ☆ http://www.cn-bowei.com