Display Port & Mini Display Port 137-138

 Display port &
Mini Display Port
DPC Series
display port, right angle, thru-hole
.665
[16.90]
.498
[12.65]
.705
[17.90]
.421
[10.70]
.264
[6.70]
DPC-F-S-RA
.014 [0.35]
.039
[1.00]
1
Ø.016
[0.40]
.634 [16.10]
.020
[0.50]
.298
[7.56]
.187 [4.76]
.420
[10.66]
19
20
2
Ø.055
[1.40]
.129 [3.28]
.650
[16.50]
.039
[1.00]
.059
[1.50]
.267
[6.78]
.165
[4.18]
.396
[10.06]
.325
[8.25]
.325
[8.25]
Recommended PCB Layout
.020
[0.50]
display port, right angle, smt
.374
[9.50]
.596
[15.14]
.650
[16.50]
.374
[9.50]
DPC-F-S-RA-SMT
.705 [17.90]
.020
[0.50]
.634 [16.10]
.020
[0.50]
.567
[14.39]
.243
[6.18]
.187 [4.76]
.039
[1.00]
.650
[16.50]
.020
[0.50]
1
.534
.431 [13.56]
[10.96]
.165 [4.18]
.325
[8.25]
.267
[6.78]
PCB EDGE
Recommended PCB Layout
.374
[9.50]
.314
[7.99] .518
[13.17]
.634
[16.10]
.129
[3.28]
.325
[8.25]
display port, right angle, tRUe smt
.318
[8.00]
Optional
Flange
.314
.534
[13.56] .479 [7.99]
[12.17]
.260
.621 [6.60]
[15.78]
.011 [0.28]
.094
[2.40]
.197 [0.50]
DPC-F-S-RA-TSMT
.705
[17.90]
.187 [4.76]
20
.374
[9.50]
.585
.566
[14.86] [14.39]
M3x0.5
Ø.055
[1.40]
.094
[2.40]
.088
[2.25]
.130 [3.30]
20
.350
[8.89]
.361
[9.175]
1
Ø.055
[1.40]
.094 [2.40]
.071
[1.80]
PCB EDGE
.361
[9.175]
Recommended PCB Layout
www.adam-tech.com
137
Display port &
Mini Display Port
DPC Series
Display Port Male plug
MOLDING TYPE
.727
.487 [18.48]
[12.38]
.626
[15.90]
.476
[12.10]
.019
[0.50]
DPC-PLUG
.258
[6.56]
.183 [4.66]
.405
[10.30]
.387
[9.85]
mini display port, right angle
.023
[0.60]
.465
[11.82]
.023
[0.60]
MDPC-S-RA
.327
[8.32]
.236
[6.00]
.214
[5.43]
.047
[1.20]
Ø.053
[1.35]
.098
[2.49]
PCB EDGE
.315
[8.00]
.121
[3.09]
.315
[8.00]
Recommended PCB Layout
mini display port, plug
.264
[6.70]
.896
[22.75]
MDPC-PLUG
.177
[4.50]
.291
[7.40]
138
1
19
.197
[5.00]
.341
[8.66]
.023
[0.60]
.312
[7.92]
.212
[5.40]
P20
P2
P19
P1
www.adam-tech.com