CO2 meter

Gebruikershandleiding
CO2 meter
Model CO250
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Model CO250 meter. Deze meter meet CO2 (kooldioxide)
niveaus, luchttemperatuur, dauwpunt-, natte boltemperatuur en de vochtigheid en is een ideaal
apparaat voor de kwaliteitsdiagnose van de binnenlucht (IAQ). Deze meter wordt pas verzonden
na volledig getest en gekalibreerd te zijn en zal, bij behoorlijk gebruik, jarenlang een betrouwbare
service leveren.
Meterbeschrijving
METER
1.
Temperatuur- en vochtigheidssensor
2.
CO2 sensor (achteraan)
3.
LCD display
4.
AC adapterconnector
5.
RS232 poort
6.
Toetsenpaneel
7.
Batterijcompartiment (achterzijde)
1
2
3
HOLD TWA STEL CO 2
m/s
O
LCD DISPLAY
1.
2.
3.
CO2 concentratie in ppm
Relatieve vochtigheid in %
Luchttemperatuur, dauwpunt- of natte boltemperatuur
SYMBOLEN
TWA
STEL
HOLD
MIN/MAX
1
4
ftm
%
5
2
6
3
7
Tijdgewogen gemiddelde (8 uur)
Korte termijn blootstellingsgrens (15 minuten gewogen gemiddelde)
Bevriest de huidige meting op het display
Minimum/Maximum metingen
Lege batterij-indicator
Dauwpunttemperatuur
Luchttemperatuur
Natte boltemperatuur
Eenheid van relatieve vochtigheid
Celsius/Fahrenheit
DP
AIR
WBT
%
C of F
TOETSENPANEEL
Zet de meter aan of uit.
SET
Opent de setupmodus.
Ingesteld als niet-slaapmodus met
CAL
Esc
Verlaat setuppagina/modus.
Opent CO2 kalibratie met
Opent RV kalibratie met
DP/WBT
Bevriest de huidige meting op het display.
Annuleert de kortstondige opslagfunctie.
Activeert of annuleert de achtergrondverlichting.
Kiest de eenheid of verhoogt waarde in setup.
DP/WBT
N
M X /AV
Kiest AIR, DP, WBT tempartuurdisplay.
Kiest de eenheid of verlaagt waarde in setup.
Activeert de MIN,MAX, STEL, TWA functie.
Bewaart en voltooit de instellingen.
2
CO250-EU-NL v1.5 12/13
Werking
INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ
De meter wordt aangedreven door 4 AA batterijen of een DC adapter. Installeer de batterijen in het
batterijcompartiment achteraan de meter en houd rekening met de juiste polariteit. De batterijen
worden van de meter ontkoppeld als een adapter wordt gebruikt. De adapter kan niet worden
gebruikt als een batterijlader. Als de batterijspanning lager is dan het vereiste niveau verschijnt,
en “Lob” op het display, u hoort een piepgeluid en de metingen worden niet langer weergegeven.
(Druk op om het even welke toets uitgezonderd SET om het piepgeluid te stoppen). Plaats de
batterijen terug om de normale werking te hervatten.
CO 2
%
O
Sie, als der Endverbraucher, sind gesetzlich (EU Batterie Verordnung) gebunden, alle
gebrauchten Batterien zurückzukehren, ist Verfügung im Haushaltmüll verboten! Sie
können Ihre gebrauchten Batterien / Speicher an Sammlungspunkten in Ihrer
Gemeinschaft übergeben oder wohin auch immer Batterien / Speicher sind verkauft!
Verfügung: Folgen Sie den gültigen gesetzlichen Bedingungen in Rücksicht der
Verfügung der Vorrichtung am Ende seines Lebenszyklus
AAN-/UITSCHAKELEN
Druk op SET om de thermometer aan of uit te zetten. Tijdens de inschakeling hoort u een korte
piep en voert de meter een 30 seconden aftelling uit zodat de meter is opgewarmd. De meter opent
dan de normale werkingsmodus met de huidige CO2, temperatuur en vochtigheid op het display
weergegeven.
CO 2
%
O
METING UITVOEREN
De meter start met meten eenmaal ingeschakeld en werkt elke seconde de metingen bij. Het duurt
30 seconden voor de CO2 sensor om te reageren en 30 minuten voor de RV als de
bedrijfsomgeving wijzigt (bijv. van een hoge naar lage temperatuur).
OPMERKING: Houd de meter niet in de buurt van uw mond of een andere CO2-bron.
AIR, DP and WBT metingen
Druk op de DP/WBT knop om de temperatuurweergave af te wisselen. De onderste linker weergave
doorloopt de cyclus van "AIR” luchttemperatuur, “DP” dauwpunttemperatuur en “WBT” natte
boltemperatuur.
KORTSTONDIGE OPSLAG
Druk op de HOLD knop om de metingen te bevriezen. Het “HOLD” symbool wordt in de
linkerbovenhoek van het display weergegeven. Alle huidige metingen worden ongewijzigd
vastgehouden, uitgezonderd STEL en TWA. Druk nogmaals op “HOLD” om de kortstondige
opslagfunctie te annuleren.
ACHTERGRONDVERLICHTING
Druk gedurende meer dan 1 seconde op de MODE/▲
te activeren of te annuleren.
3
knop om de achtergrondverlichtingsfunctie
CO250-EU-NL v1.5 12/13
MIN, MAX, STEL, TWA
In de normale modus, druk op de Max/AV knop om de minimum, maximum en gewogen
gemiddelde meting te bekijken. Bij elke druk op de Max/AV knop geeft de meter MIN, MAX, STEL,
TWA in volgorde weer en keert dan terug naar de normale modus.
In de MIN en MAX modus toont de meter de minimum en maximum meting van CO2 (hoofddisplay),
AIR, DP of WB temperatuur (display linksonder) en de vochtigheid (display rechtsonder).
In de STEL en TWA modus toont het hoofddisplay het gewogen gemiddelde van CO2 metingen voor
de laatste 15 minuten (STEL) of 8 uur (TWA). De onderste weergaven zijn de huidige metingen.
STEL CO 2
%
O
OPMERKING:
1. Als de meter is ingeschakeld voor minder dan 15 minuten zal de STEL waarde het gewogen
gemiddelde zijn van de metingen genomen sinds de inschakeling. De TWA modus geeft ook
een gewogen gemiddelde weer van de metingen genomen voor de 8 uur werking.
2. De CO250 heeft tenminste 5 minuten nodig om de STEL en TWA te berekenen. Het display
toont “----” tijdens de eerste 5 minuten na inschakeling.
STEL CO 2
%
O
3.
De STEL en TWA waarden worden elke 5 minuten geüpdatet.
ALARM
De meter bevat een geluidsalarm om een waarschuwing te geven als de CO2 concentratie de
ingestelde grens overschrijdt. U hoort piepgeluiden (circa 80dB) als het CO2 niveau de ingestelde
waarde overschrijdt en stopt wanneer u op om het even welke knop drukt (uitgezonderd SET) of de
metingen lager zijn dan de ingestelde waarde. U hoort opnieuw het piepgeluid als de waarde de
grens overschrijdt. Start de meter opnieuw op als het piepgeluid niet stopt.
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
De meter wordt automatisch uitgeschakeld na 20 minuten van inactiviteit. Om deze functie op te
SET en HOLD knop ingedrukt totdat “n” verschijnt op het display (circa 2
heffen, druk en houd de
seconden) terwijl de meter wordt ingeschakeld. OPMERKING: De automatische uitschakelingsfunctie
is inactief tijdens de kalibratiemodus.
4
CO250-EU-NL v1.5 12/13
SETUP (alarmgrens en temperatuurschaal)
In de normale modus, druk en houd de SET knop gedurende langer dan 1 sec ingedrukt om de
setupmodus te openen.
Om de setupmodus te verlaten, druk op de CAL/Esc knop wanneer ofwel P1.0 of P3.0 wordt
weergegeven.
P1.0 CO2 ALARM Grens
Wanneer de setupmodus wordt geopend wordt P1.0 en “AL” weergegeven.
Druk op de MN/AV knop om te scrollen naar P1.1 zodat u de CO2 alarmdrempel kunt instellen.
De huidige ingestelde CO2-waarde knippert.
Druk op de MODE/▲ knop om de waarde te verhogen of op de DP/WBT/▼knop om deze te
verlagen. Elke druk past de waarde aan met 100 ppm. Het alarmbereik is tussen de 100 en 9900
ppm. Zodra de gewenste alarmwaarde is ingesteld, druk op de MN/AV knop om de instelling op te
slaan en te verlaten of op de CAL/Esc om de modus te verlaten zonder op te slaan en terug te
keren naar P1.0.
P3.0 TEMPERATURESCHAAL
Druk op de MODE/▲ knop of de DP/WBT/▼ knop in P1.0 om P3.0 te openen zodat u de
temperatuurschaal kunt instellen.
Druk op de MN/AV knop om P3.1 te openen zodat u de temperatuureenheid kunt instellen. De
huidig gekozen eenheid (°C of °F) knippert op het display. Druk op de MODE/▲ knop om af te
wisselen tussen de eenheden. Druk op de MN/AV knop om de instelling op te slaan of druk op de
CAL/Esc knop om de modus te verlaten zonder op te slaan en terug te keren naar P3.0.
5
CO250-EU-NL v1.5 12/13
Kalibratie
CO2 KALIBRATIE
De meter is in de fabriek standaard gekalibreerd naar 400ppm CO2-concentratie.
OPMERKING: Als de nauwkeurigheid een probleem wordt of na één jaar gebruik, neem contact op
met Extech voor een standaard kalibratie.
WAARSCHUWING: Kalibreer de meter niet in een atmosfeer met een ongekende CO2concentratie.
1.
2.
Plaats de meter in de 400ppm kalibratieruimte. Schakel de meter in en
houd de CAL/Esc en MODE/▲knop tegelijkertijd ingedrukt om de CO2kalibratiemodus te openen. 400ppm en “CAL” knipperen op de LCD
tijdens het uitvoeren van de kalibratie.
Wacht ongeveer 5 minuten totdat het knipperen stopt. De kalibratie is
dan voltooid en de meter keert automatisch terug naar de normale werking.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u nieuwe batterijen gebruikt voordat de kalibratie wordt uitgevoerd
zodat de kalibratie niet mislukt of onderbroken wordt.
RV KALIBRATIE
De meter is gekalibreerd naar een standaard 33% en 75% zoutoplossingfles.
WAARSCHUWING: Kalibreer de vochtigheid niet zonder het standaard kalibratiezout. Zoniet kan
dit leiden tot permanente beschadiging van de meter. Neem contact op met Extech voor
kalibratiezout of onderhoud.
33% kalibratie
1. Steek de sensorsonde in een 33% zoutfles.
2. In de normale modus, druk en houd de CAL/Esc en DP/WBT/▼ knop
ingedrukt om de 33% kalibratie te openen. “CAL” en de kalibreerwaarde
(32,7% indien aan 25°C) knipperen op de LCD met de huidige
temperatuur vermeld aan de linkerzijde.
3. De meter is nu aan het kalibreren en stopt na ongeveer 60 minuten
wanneer "CAL” en de vochtigheid niet meer knipperen.
75% kalibratie
1. Na de 33% kalibratie, steek de sensorsonde in een 75% zoutfles.
2. Druk op de MN/AV knop om de 75% kalibratie te openen.
3. “CAL” en de kalibreerwaarde (75,2% indien aan 25°C) knipperen op de
LCD met de huidige temperatuur vermeld aan de linkerzijde.
4. De meter is nu aan het kalibreren. Wacht ongeveer 60 minuten totdat het knipperen stopt.
De kalibratie is nu voltooid en de meter keert terug naar de normale modus.
OPMERKING: Enkelvoudige puntkalibraties zijn toegelaten. Om alleen 33% te kalibreren, druk op
CAL/Esc en verlaat de modus zodra de 33% kalibratie is voltooid. Om alleen 75% te
kalibreren, druk op MODE/▲ binnen de 5 minuten tijdens het initialiseren van de 33%
kalibratie.
PC VERBINDING
De meter is uitgerust met een RS-232 PC interfaceaansluiting (3,5mm phono) om aan te sluiten op
TM
een PC. De meegeleverde kabel en de Windows compatibele software laten de gebruiker toe om
metingen in een tekstbestand op te slaan en rechtstreeks metingen weer te geven in een reeks van
beschikbare formaten. Voor verdere informatie of specifieke gebruiksinstructies, raadpleeg de
gebruikershandleiding die met de software wordt geleverd.
6
CO250-EU-NL v1.5 12/13
Technische beschrijving
Functie
CO2
Temperatuur
Vochtigheid
Natte bol
Dauwpunt
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
0 tot 5000ppm
1ppm
±(5%rdg + 50ppm)
5000 tot 9999ppm
1ppm
Niet bepaald
Drukafhankelijkheid: +1.6% meting per kPa afwijking van
normale druk, 100kPa
-10 tot 60°C
0,1°
±0,6°C/0,9°F
14 tot 140°F
±3%(10 tot 90%)
0,0 tot 99,9%
0,1%
±5%(< of > 10 tot 90%)
-5 tot 60°C
0,1°
Berekend vanuit RV en
23 tot 140°F
temperatuur
-20 tot 60°C
0,1°
-4 tot 140°F
Display
Drievoudige LCD met achtergrondverlichting
Type sensor
CO2: NDIR (niet-dispersieve infrarood) technologie;
Vochtigheid: Elektrische weerstandssensor;
Temperatuur (lucht): Thermistor
Bedrijfsvoorwaarden
0 tot 50 C (32 tot 122 F); < 95% RV zonder condensatie
o
o
o
o
Opbergvoorwaarden
-20 tot 60 C (-4 tot 140 F); < 99% RV zonder condensatie
Voedingsbron
4 x 1,5V ‘AA’ batterijen of AC adapter (9V/1A)
Levensduur batterij
circa 24 uur (alkaline batterijen)
Afmetingen/gewicht
200x70x57mm (7,9x2,7x2,3”)/190g (6,7 oz.)
7
CO250-EU-NL v1.5 12/13
Onderhoud
REINIGING EN OPSLAG
1. Maak de meter indien nodig schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen.
2. Berg de meter op in een ruimte met een gematigde temperatuur en vochtigheid (zie de
specificaties over het bedrijfs- en opbergbereik in deze gebruikershandleiding).
PROBLEEMOPLOSSING
Kan meter niet aanzetten
Druk gedurende langer dan 0,3 seconden op SET en probeer opnieuw. Controleer of de batterijen
een goed contact en de juiste polariteit hebben of dat de AC-adapter op een juiste manier is
aangesloten.
Trage reactie
Controleer of de ventilatiekanalen aan de achterzijde van de meter belemmerd zijn.
Foutberichten
E01: CO2 sensor beschadigd.
E02: De waarde is onder het bereik.
E03: De waarde is boven het bereik.
E04: De oorspronkelijke gegevensfout resulteert in deze fout (DP, WB).
E07: Te lage spanning om CO2 te meten, vervang de batterijen of gebruik een adapter.
E11: Voer de vochtigheidskalibratie opnieuw uit.
E17: Voer de CO2-kalibratie opnieuw uit.
E31: Temperatuursensor beschadigd.
E34: Vochtigheidssensor beschadigd.
CO2-niveaus en richtlijnen
Niet-opgelegde referentieniveaus:

250 - 350 ppm – achtergrond (normale) buitenluchtniveau.

350- 1000 ppm – typisch niveau te vinden in bezette ruimtes met een goede luchtcirculatie.

1000 – 2000 ppm – niveau verbonden met klachten van loomheid en slechte lucht.

2000 – 5000 ppm – niveau verbonden met hoofdpijn, slaperigheid en stilstaande, muffe en
benauwde lucht. Zwakke concentratie, aandachtsverlies, verhoogde hartslag en lichte
misselijkheid kunnen ook optreden.

>5000 ppm – Blootstelling kan leiden tot een ernstig zuurstofgebrek wat resulteert in een
permanente hersenbeschadiging, coma en zelfs de dood.
Gereglementeerde blootstellingsgrenzen:
ASHRAE norm 62-1989: 1000ppm: De CO2-concentratie in bezette gebouwen mag de
1000ppm niet overschrijden.
OSHA: 5000ppm: Het tijdgewogen gemiddelde van vijf 8-uur werkdagen mag de 5000ppm niet
overschrijden.
Bouwbulletin 101 (Bb101): 1500ppm. De VK-norm voor scholen meldt dat de gemiddelde CO2
over de hele dag (d.w.z. van 9 tot 15.30) de 1500 ppm niet mag overschrijden.
Duitsland, Japan, Australië, VK...: 5000ppm, de 8 uur gewogen gemiddelde blootstellingsgrens
in bezette gebouwen is 5000ppm.
Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm.
www.extech.com 8
CO250-EU-NL v1.5 12/13