Hardware Schematic

5
4
3
2
D
4
SDQ[31:0]
SDQ[31:0]
C
4
4
SVREF[3:0]
4
SDQS[3:0]
SDQM[3:0]
SVREF[3:0]
SDQS[3:0]
SDQM[3:0]
4
SDQS0#
4
SDQS1#
4
SDQS2#
4
4
4
B
4
SA[14:0]
4
SDQS3#
SCK#A
SCKA
SCK#A
SCKA
SA[14:0]
4
SBA[2:0]
SBA[2:0]
SCKE0
4
4
4
4
SWE
SCAS
SRAS
SCS0
4
SRSTA
4
SODT0
R1
240_1%
R0603
A
GND
SDQ14
SDQ9
SDQ11
SDQ12
SDQ14
SDQ9
SDQ11
SDQ12
4
4
4
4
SDQ30
SDQ25
SDQ27
SDQ28
SDQ30
SDQ25
SDQ27
SDQ28
4
4
4
4
SDQ15
SDQ8
SDQ10
SDQ13
SDQ15
SDQ8
SDQ10
SDQ13
4
4
4
4
SDQ31
SDQ24
SDQ26
SDQ29
SDQ31
SDQ24
SDQ26
SDQ29
4
4
4
4
SDQ7
SDQ0
SDQ2
SDQ5
SDQ7
SDQ0
SDQ2
SDQ5
4
4
4
4
SDQ23
SDQ16
SDQ18
SDQ21
SDQ23
SDQ16
SDQ18
SDQ21
4
4
4
4
SDQ6
SDQ1
SDQ3
SDQ4
SDQ6
SDQ1
SDQ3
SDQ4
4
4
4
4
SDQ22
SDQ17
SDQ19
SDQ20
SDQ22
SDQ17
SDQ19
SDQ20
4
4
4
4
U1-1
SDQ0
SDQ1
SDQ2
SDQ3
SDQ4
SDQ5
SDQ6
SDQ7
SDQ8
SDQ9
SDQ10
SDQ11
SDQ12
SDQ13
SDQ14
SDQ15
SDQ16
SDQ17
SDQ18
SDQ19
SDQ20
SDQ21
SDQ22
SDQ23
SDQ24
SDQ25
SDQ26
SDQ27
SDQ28
SDQ29
SDQ30
SDQ31
SVREF0
SVREF1
SVREF2
SVREF3
SDQS0
SDQS0#
SDQS1
SDQS1#
SDQS2
SDQS2#
SDQS3
SDQS3#
SDQM0
SDQM1
SDQM2
SDQM3
SCKE0
SA0
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
SA9
SA10
SA11
SA12
SA13
SA14
SBA0
SBA1
SBA2
SWE
SCAS
SRAS
SCS0
SRSTA
SODT0
AB4
AC7
AC4
AB8
AC8
AB5
AB7
AC3
AB2
Y1
AC2
Y2
AA1
AB3
W2
AC1
N1
T2
N2
U1
U2
P1
T1
M2
L1
H1
L2
H2
J1
M1
G2
K2
H3
H4
Y5
AA8
AB6
AC5
AB1
AA2
R1
P2
K1
J2
AC6
W1
R2
G1
V2
V1
N3
J4
W4
R4
U4
M4
Y4
N4
V4
M3
AA3
P4
L3
W3
P3
Y3
R3
K3
L4
K4
T3
U3
T4
V3
AA4
AA7
AA6
P8
R8
N8
AA5
J3
SDQ0
SDQ1
SDQ2
SDQ3
SDQ4
SDQ5
SDQ6
SDQ7
SDQ8
SDQ9
SDQ10
SDQ11
SDQ12
SDQ13
SDQ14
SDQ15
SDQ16
SDQ17
SDQ18
SDQ19
SDQ20
SDQ21
SDQ22
SDQ23
SDQ24
SDQ25
SDQ26
SDQ27
SDQ28
SDQ29
SDQ30
SDQ31
SVREF0
SVREF1
SVREF2
SVREF3
SDQS0
SDQS0#
SDQS1
SDQS1#
SDQS2
SDQS2#
SDQS3
SDQS3#
SDQM0
SDQM1
SDQM2
SDQM3
SCK#
SCK
SCKE0
SCKE1
SA0
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
SA9
SA10
SA11
SA12
SA13
SA14
SBA0
SBA1
SBA2
SWE
SCAS
SRAS
SCS0
SCS1
SZQ
SRST
SDBG0
SDBG1
ADBG
ODT0
ODT1
NAND
NWE#/SPI0_MOSI/PC0
NALE/SPI0_MISO/PC1
NCLE/SPI0_CLK/PC2
NCE1/PC3
NCE0/PC4
NRE#/PC5
NRB0/SDC2_CMD/PC6
NRB1/SDC2_CLK/PC7
NDQ0/SDC2_D0/PC8
NDQ1/SDC2_D1/PC9
NDQ2/SDC2_D2/PC10
NDQ3/SDC2_D3/PC11
NDQ4/PC12
NDQ5/PC13
NDQ6/PC14
NDQ7/PC15
NWP/PC16
NCE2/PC17
NCE3/PC18
NCE4/SPI2_CS0/PC19
NCE5/SPI2_CLK/PC20
NCE6/SPI2_MOSI/PC21
NCE7/SPI2_MISO/PC22
SPI0_CS0/PC23
NDQS/PC24
NAND_VCC0
NAND_VCC1
M23
M22
L23
L22
K23
K22
J23
J22
H23
H22
G23
G22
H21
H20
G21
G20
M21
F23
F22
L21
K21
J21
J20
G19
F21
H19
J19
ND0
ND1
ND2
ND3
ND4
ND5
ND6
ND7
NWE#
NALE
NCLE
NCE1#
NCE0#
NRE#
NRB0#
NRB1#
5
5
5
5
5
5
5
5
ND[7:0]
DRAM-VCC
ND[7:0]
5
DLLVDD
VDD-CPU
DLLVDD
NDQS
5
VCC-3V3
DRAM
VCC-3V3
TS0/CSI0
TS0_CLK/CSI0_PCLK/PE0
TS0_ERR/CSI0_MCLK/PE1
TS0_SYNC/CSI0_HSYNC/PE2
TS0_DVLD/CSI0_VSYNC/PE3
TS0_D0/CSI0_D0/PE4
TS0_D1/CSI0_D1/PE5
TS0_D2/CSI0_D2/PE6
TS0_D3/CSI0_D3/PE7
TS0_D4/CSI0_D4/PE8
TS0_D5/CSI0_D5/PE9
TS0_D6/CSI0_D6/PE10
TS0_D7/CSI0_D7/PE11
E23
E22
D23
D22
C23
C22
B23
B22
A23
A22
B21
A21
CSI0-PCLK
CSI0-MCLK
CSI0-HSYNC
CSI0-VSYNC
CSI0-D0
CSI0-D1
CSI0-D2
CSI0-D3
CSI0-D4
CSI0-D5
CSI0-D6
CSI0-D7
VCC-3V3
11
11
11
11
11
11
11
11
F20
E21
E20
D21
D20
C21
E19
C20
D19
C19
D18
C18
CSI1-PCLK
CSI1-MCLK
CSI1-HSYNC
CSI1-VSYNC
CSI1-D0
CSI1-D1
CSI1-D2
CSI1-D3
CSI1-D4
CSI1-D5
CSI1-D6
CSI1-D7
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
SDQS0
SDQS0#
SDQS1
SDQS1#
SDQM0
SDQM1
SDQS2
SDQS2#
SDQS3
SDQS3#
SDQM2
SDQM3
4
4
4
4
4
4
SDQS0
SDQS0#
SDQS1
SDQS1#
SDQM0
SDQM1
4
4
4
4
4
4
D
U1-2
G5
H5
L5
M5
R5
T5
W5
W6
W7
Y6
M8
N9
P9
VCC0_DRAM
VCC1_DRAM
VCC2_DRAM
VCC3_DRAM
VCC4_DRAM
VCC5_DRAM
VCC6_DRAM
VCC7_DRAM
VCC8_DRAM
VCC9_DRAM
VDD0_DLL
VDD1_DLL
VDD2_DLL
H11
H12
H13
H14
J12
J13
VDD0_CPU
VDD1_CPU
VDD2_CPU
VDD3_CPU
VDD4_CPU
VDD5_CPU
J15
J16
K9
K10
K15
L8
L9
R9
R10
T8
VDD0_INT
VDD1_INT
VDD2_INT
VDD3_INT
VDD4_INT
VDD5_INT
VDD6_INT
VDD7_INT
VDD8_INT
VDD9_INT
N19
VCC_CARD
W12
W13
W14
VCC0_LVDS
VCC1_LVDS
VCC2_LVDS
F19
E18
VCC_CSI0
VCC_CSI1
GND0_DRAM
GND1_DRAM
GND2_DRAM
GND3_DRAM
GND4_DRAM
GND5_DRAM
GND6_DRAM
GND7_DRAM
GND8_DRAM
GND9_DRAM
GND0_DLL
GND1_DLL
GND2_DLL
G3
G4
J5
K5
N5
P5
U5
V5
Y7
Y8
M9
N10
P10
GND0
GND1
GND2
GND3
GND4
GND5
GND6
GND7
GND8
GND9
GND10
GND11
GND12
GND13
GND14
GND15
GND16
GND17
GND18
J11
K11
K12
K13
L10
L11
L12
M10
M11
M12
M13
N11
N12
P11
P12
R11
R12
T11
T12
GND0_LVDS
GND1_LVDS
GND2_LVDS
W9
W10
W11
C
H8
H9
H10
H15
J8
J9
J10
J14
VCC0
VCC1
VCC2
VCC3
VCC4
VCC5
VCC6
VCC7
GND
B
A10_allwinner
FBGA441-0.8mm
A
A10_allwinner
FBGA441-0.8mm
Title
Size
A3
Date:
5
SDQS2
SDQS2#
SDQS3
SDQS3#
SDQM2
SDQM3
VCC-3V3
VCC-3V3
TS1_CLK/CSI1_PCLK/SDC1_CMD/PG0
TS1_ERR/CSI1_MLCK/SDC1_CLK/PG1
TS1_SYNC/CSI1_HSYNC/SDC1_D0/PG2
TS1_DVLD/CSI1_VSYNC/SDC1_D1/PG3
TS1_D0/CSI1_D0/SDC1_D2/CSI0_D8/PG4
TS1_D1/CSI1_D1/SDC1_D3/CSI0_D9/PG5
TS1_D2/CSI1_D2/UART3_TX/CSI0_D10/PG6
TS1_D3/CSI1_D3/UART3_RX/CSI0_D11/PG7
TS1_D4/CSI1_D4/UART3_RTS/CSI0_D12/PG8
TS1/CSI1 TS1_D5/CSI1_D5/UART3_CTS/CSI0_D13/PG9
TS1_D6/CSI1_D6/UART4_TX/CSI0_D14/PG10
TS1_D7/CSI1_D7/UART4_RX/CSI0_D15/PG11
1
4
3
2
AZD-A7N-1GB
Document NumberDocument
NumberDocument Number
<Doc><Doc><Doc>
Rev
V1.0
Sheet
1
1
of
11
5
4
3
2
1
D
D
U1-3
EMAC
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
C
ERXD3
ERXD2
ERXD1
ERXD0
ETXD3
ETXD2
ETXD1
ETXD0
ERXCK
ERXERR
ERXDV
EMDC
EMDIO
ETXEN
ETXCK
ECRS
ECOL
ETXERR
D5
E5
D6
E6
D7
E7
D8
E8
D9
E9
D10
E10
D11
E11
D12
E12
D13
C13
ERXD3/SPI1_CS0/PA0
ERXD2/SPI1_CLK/PA1
ERXD1/SPI1_MOSI/PA2
ERXD0/SPI1_MISO/PA3
ETXD3/SPI1_CS1/PA4
ETXD2/SPI3_CS0/PA5
ETXD1/SPI3_CLK/PA6
ETXD0/SPI3_MOSI/PA7
ERXCK/SPI3_MISO/PA8
ERXERR/SPI3_CS1/PA9
ERXDV/UART1_TX/PA10
EMDC/UART1_RX/PA11
EMDIO/UART6_TX/UART1_RTS/PA12
ETXEN/UART6_RX/UART1_CTS/PA13
ETXCK/UART7_TX/UART1_DTR/PA14
ECRS/UART7_RX/UART1_DSR/PA15
ECOL/CAN_TX/UART1_DCD/PA16
ETXERR/CAN_RX/UART1_RING/PA17
7
7
3,11
3,11
3
3
TWI0-SCK
TWI0-SDA
TWI1-SCK
TWI1-SDA
TWI2-SCK
TWI2-SDA
A15
B15
A8
B8
C8
C7
TWI0_SCK/PB0
TWI0_SDA/PB1
TWI1_SCK/PB18
TWI1_SDA/PB19
TWI2_SCK/PB20
TWI2_SDA/PB21
11
11
11
11
SPI0-CS
SPI0-CLK
SPI0-MOSI
SPI0-MISO
C17
D17
C16
D16
SPI0_CS0/UART5_TX/EINT22/PI10
SPI0_CLK/UART5_RX/EINT23/PI11
SPI0_MOSI/UART6_TX/EINT24/PI12
SPI0_MISO/UART6_RX/EINT25/PI13
C15
D15
8
8
A7
B7
UART0-TX
UART0-RX
8
B14
A13
IR-RX
8
8
JTAG-SEL
UBOOT
B
A10
B10
A9
B9
GND H16
T10
W8
GND
7
3,7
3
3
3
3
NMI#
RESET#
OSC24MI
OSC24MO
RTCVDD
VCC-3V3
PLLDV
PLLVREG
GND
AVCC
3
3
3
VRA1
VRA2
VRP
VRA1
VRA2
VRP
T9
F5
C14
F1
F2
N23
N22
K8
T15
R16
P16
T16
R15
P15
T19
U19
W20
V20
W21
PS2_SCK1/TCLKIN0/EINT26/SPI0_CS1/PI14
PS2_SDA1/TCLKIN1/EINT27/SPI1_CS1/PI15
UART0_TX/IR1_TX/PB22
UART0_RX/IR1_RX/PB23
IR0_TX/SPDIF_MCLK/STANBYWFI/PB3
IR0_RX/PB4
JTAG_MS0/SPI2_CS0/PB14
JTAG_CK0/SPI2_CLK/PB15
JTAG_DO0/SPI2_MOSI/PB16
JTAG_DI0/SPI2_MISO/PB17
TEST
JTAG_SEL
UBOOT_SEL
EFUSE_VDDQ
NMI#
RESET#
CLK32K_IN
CLK32K_OUT
CLK24M_IN
CLK24M_OUT
RTC_VDD
PLLTEST
PLLREGIO
PLLVP25
PLLDV
PLLVREG
PLLGND
AVCC
AGND
VRA1
VRA2
VRP
CARD0
U1-4
SDC0_D1/JTAG_MS1/PF0
SDC0_D0/JTAG_DI1/PF1
SDC0_CLK/UART0_TX/PF2
SDC0_CMD/JTAG_DO1/PF3
SDC0_D3/UART0_RX/PF4
SDC0_D2/JTAG_CK1/PF5
M20
M19
L20
L19
K20
K19
SDC3_CMD/PI4
SDC3_CLK/PI5
SDC3_D0/PI6
SDC3_D1/PI7
SDC3_D2/PI8
SDC3_D3/PI9
A18
B18
A17
B17
A16
B16
EINT28/SPI1_CS0/UART2_RTS/PI16
EINT29/SPI1_CLK/UART2_CTS/PI17
EINT30/SPI1_MOSI/UART2_TX/PI18
EINT31/SPI1_MISO/UART2_RX/PI19
E17
E16
E15
D14
CARD3
EINT
TWI
AUDIO INT
SPI
I2S_MCLK/AC97_MCLK/PB5
I2S_BCLK/AC97_BCLK/PB6
I2S_LRCK/AC97_SYNC/PB7
I2S_DO0/AC97_DO/PB8
I2S_DO1/PB9
I2S_DO2/PB10
I2S_DO3/PB11
I2S_DI/AC97_DI/SPDIF_DI/PB12
SPI2_CS1/SPDIF_DO/PB13
AUDIO CODEC
MIC1OUTN
MIC1OUTP
FMINL
FMINR
VMIC
MICIN1
MICIN2
LINEINL
LINEINR
HPOUTR
HPGND
HPCOM
HPCOMFB
HPVCCIN
HPVCC
HPOUTL
PS2
UART
IR
TEST
SD0-D1
SD0-D0
SD0-CLK
SD0-CMD
SD0-D3
SD0-D2
5
5
5
5
5
5
VDD25-TVIN
SD3-CMD
SD3-CLK
SD3-D0
SD3-D1
SD3-D2
SD3-D3
B13
A12
B12
A11
C12 USB0-DRV
C11
C10
C9
B11
AC23
AC22
Y20
Y21
AA21
AC20
AC21
AB20
AB21
W19
V19
AA19
AA20
AB19
AC19
Y19
11
11
11
11
11
11
SATA-PWR-EN 6
USB0-DRV 7,9
LCD0-SCK 11
LCD0-SDA 11
SPDIF
FMINL
FMINR
SYS
N20
N21
P20
P21
R20
R21
L16
L14
L15
L13
K16
K14
11
11
11
11
6
6
6
6
6
11
11
LINEINL
LINEINR
HPR
11
11
11
HPCOM
HPCOMFB
VCC-3V3
HPVCC
HPL
11
11
SOC-DM0
SOC-DP0
SOC-DM1
SOC-DP1
SOC-DM2
SOC-DP2
VCC-3V3
GND
VGA-G
VGA-B
VGA-R
CVBS
VCC-3V3
VCC-3V3
TXP-SATA
TXN-SATA
RXP-SATA
RXN-SATA
REXT-SATA
VDD25-SATA
DLLVDD
11
3
11
USB
DM0
DP0
DM1
DP1
DM2
DP2
UVCC_C
UGND_C
UVCC_T
UGND_T
ULVDD
ULGND
GND
GND
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
11
HTX0P
HTX0N
HTX1P
HTX1N
HTX2P
HTX2N
HTXCP
HTXCN
HVP
HVP
HSCL
HSDA
HHPD
HCEC
PWM0
DLLVDD
GND
11
11
11
11
X1
X2
Y1
Y2
X1
X2
Y1
Y2
AC18
AB18
AA17
Y17
W18
Y18
W17
AA18
AA16
Y16
AC16
AB16
AC17
AB17
W15
W16
TVIN0
TVIN1
TVIN2
TVIN3
GND33_TVOUT
GND33_TVIN
VDD25_TVIN
GND25_TVIN
VRP_TVIN
VRN_TVIN
TVOUT0
TVOUT1
TVOUT2
TVOUT3
VCC33_TVOUT
VCC33_TVIN
T20
T21
U21
U20
V21
R19
P19
N15
N16
M15
M16
M14
N13
N14
TXP_SATA
TXM_SATA
RXP_SATA
RXM_SATA
REXT_SATA
CLKP_SATA
CLKM_SATA
VDD25_0_SATA
VDD25_1_SATA
VDD12_0_SATA
VDD12_1_SATA
GND0_SATA
GND1_SATA
GND2_SATA
V23
V22
U23
U22
T23
T22
W23
W22
T13
P13
P14
R13
T14
R14
R23
R22
P22
P23
TX0P_HDMI
TX0N_HDMI
TX1P_HDMI
TX1N_HDMI
TX2P_HDMI
TX2N_HDMI
TXCP_HDMI
TXCN_HDMI
VP_HDMI
GND0_HDMI
GND1_HDMI
GND2_HDMI
VREGIO1_HDMI
VREGIO2_HDMI
SCL_HDMI
SDA_HDMI
HPD_HDMI
CEC_HDMI
A20
B20
A19
GPS_CLK/PI0
GPS_SIGN/PI1
GPS_MAG/PI2
A14
B19
PWM0/PB2
PWM1/PI3
E14
E13
HSCL/UART7_TX/PS2_SCK0/PI20
HSDA/UART7_RX/PS2_SDA0/PI21
Y22
AA22
Y23
AA23
XP_TP
XN_TP
YP_TP
YN_TP
LCD0
TV
LRADC0
LRADC1
LCD0_D0/LVDS0_VP0/PD0
LCD0_D1/LVDS0_VN0/PD1
LCD0_D2/LVDS0_VP1/PD2
LCD0_D3/LVDS0_VN1/PD3
LCD0_D4/LVDS0_VP2/PD4
LCD0_D5/LVDS0_VN2/PD5
LCD0_D6/LVDS0_VPC/PD6
LCD0_D7/LVDS0_VNC/PD7
LCD0_D8/LVDS0_VP3/PD8
LCD0_D9/LVDS0_VN3/PD9
LCD0_D10/LVDS1_VP0/PD10
LCD0_D11/LVDS1_VN0/PD11
LCD0_D12/LVDS1_VP1/PD12
LCD0_D13/LVDS1_VN1/PD13
LCD0_D14/LVDS1_VP2/PD14
LCD0_D15/LVDS1_VN2/PD15
LCD0_D16/LVDS1_VPC/PD16
LCD0_D17/LVDS1_VNC/PD17
LCD0_D18/LVDS1_VP3/PD18
LCD0_D19/LVDS1_VN3/PD19
LCD0_D20/CSI1_MCLK/PD20
LCD0_D21/SMC_VPPEN/PD21
LCD0_D22/SMC_VPPPP/PD22
LCD0_D23/SMC_DET/PD23
LCD0_CLK/SMC_VCCEN/PD24
LCD0_DE/SMC_RST/PD25
LCD0_HSYNC/SMC_SLK/PD26
LCD0_VSYNC/SMC_SDA/PD27
SATA
HDMI
AB23
AB22
AB15
AC15
AB14
AC14
AB13
AC13
AB12
AC12
AB11
AC11
Y15
AA15
Y14
AA14
Y13
AA13
Y12
AA12
Y11
AA11
Y10
AA10
AB10
AC10
Y9
AA9
AB9
AC9
LRADC0
8,11
LRADC1
LCD0-D0
11
LCD0-D1
11
LCD0-D2
11
LCD0-D3
11
LCD0-D4
11
LCD0-D5
11
LCD0-D6
11
LCD0-D7
11
LCD0-D8
11
LCD0-D9
11
LCD0-D10
11
LCD0-D11
11
LCD0-D12
11
LCD0-D13
11
LCD0-D14
11
LCD0-D15
11
LCD0-D16
11
LCD0-D17
11
LCD0-D18
11
LCD0-D19
11
LCD0-D20
11
LCD0-D21
11
LCD0-D22
11
LCD0-D23
11
LCD0-CLK
11
LCD0-DE
11
LCD0-HSYNC 11
LCD0-VSYNC 11
C
LCD1
LCD1_D0/ATAA0/UART3_TX/EINT0/CSI1_D0/PH0
LCD1_D1/ATAA1/UART3_RX/EINT1/CSI1_D1/PH1
LCD1_D2/ATAA2/UART3_RTS/EINT2/CSI1_D2/PH2
LCD1_D3/ATAIRQ/UART3_CTS/EINT3/CSI1_D3/PH3
LCD1_D4/ATAD0/UART4_TX/EINT4/CSI1_D4/PH4
LCD1_D5/ATAD1/UART4_RX/EINT5/CSI1_D5/PH5
LCD1_D6/ATAD2/UART5_TX/MS_BS/EINT6/CSI1_D6/PH6
LCD1_D7/ATAD3/UART5_RX/MS_CLK/EINT7/CSI1_D7 /PH7
LCD1_D8/ATAD4/KP_IN0/MS_D0/EINT8/CSI1_D8/PH8
LCD1_D9/ATAD5/KP_IN1/MS_D1/EINT9/CSI1_D9/PH9
LCD1_D10/ATAD6/KP_IN2/MS_D2/EINT10/CSI1_D10/PH10
LCD1_D11/ATAD7/KP_IN3/MS_D3/EINT11/CSI1_D11/PH11
LCD1_D12/ATAD8/PS2_SCK1/EINT12/CSI1_D12/PH12
LCD1_D13/ATAD9/PS2_SDA1/SMC_RST/EINT13/CSI1_D13/PH13
LCD1_D14/ATAD10/KP_IN4/SMC_VPPEN/EINT14/CSI1_D14/PH14
LCD1_D15/ATAD11/KP_IN5/SMC_VPPPP/EINT15/CSI1_D15/PH15
LCD1_D16/ATAD12/KP_IN6/SMC_DET/EINT16/CSI1_D16/PH16
LCD1_D17/ATAD13/KP_IN7/SMC_VCCEN/EINT17/CSI1_D17/PH17
LCD1_D18/ATAD14/KP_OUT0/SMC_SLK/EINT18/CSI1_D18/PH18
LCD1_D19/ATAD15/KP_OUT1/SMC_SDA/EINT19/CSI1_D19/PH19
LCD1_D20/ATAOE/CAN_TX/EINT20/CSI1_D20/PH20
LCD1_D21/ATADREQ/CAN_RX/EINT21/CSI1_D21/PH21
LCD1_D22/ATADACK/KP_OUT2/SDC1_CMD/CSI1_D22/PH22
LCD1_D23/ATACS0/KP_OUT3/SDC1_CLK/CSI1_D23/PH23
LCD1_CLK/ATACS1/KP_OUT4/SDC1_D0/CSI1_PCLK/PH24
LCD1_DE/ATAIORDY/KP_OUT5/SDC1_D1/CSI1_FIELD/PH25
LCD1_HSYNC/ATAIOR/KP_OUT6/SDC1_D2/CSI1_HSYNC/PH26
LCD1_VSYNC/ATAIOW/KP_OUT7/SDC1_D3/CSI1_VSYNC/PH27
GPS
PWM
TP
A6
B6
C6
A5
B5
C5
A4
B4
C4
D4
A3
B3
C3
A2
B2
A1
B1
C1
C2
D1
D2
D3
E1
E2
E3
E4
F3
F4
SD2-DET#
SD0-DET#
5
5
DRVBUS2 9
USB0-IDDET 9
USB0-VBUSDET 9
USB1-DRV 9
LCD0-BL-EN 11
CSI1-RST#
CSI1-PWR
11
11
B
HDD-5V-EN
EMAC-PWR-EN 10
STATUS-LED2 8
STATUS-LED1 8
LCD1-HSYNC 11
LCD1-VSYNC 11
A10_allwinner
FBGA441-0.8mm
GND
A10_allwinner
FBGA441-0.8mm
GND
A
A
Title
Size
A3
Date:
5
4
3
2
AZD-A7N-1GB Document
NumberDocument NumberDocument
Number
<Doc><Doc><Doc>
Rev
V1.0
Sheet
1
2
of
11
5
4
3
2
DRAM-DLL
1
PLL-NAND
VCC-3V3
VCC-3V3
2
PLLDV
2
PLLVREG
DRAM-VCC
DLLVDD
C5
10uF
C0805
C1
0.22u
C0402
C6
0.22u
C0402
C7
0.22u
C0402
C8
0.22u
C0402
C9
0.22u
C0402
C10
0.22u
C0402
C11
0.22u
C0402
C12
0.22u
C0402
C13
0.22u
C0402
C14
0.22u
C0402
C15
0.22u
C0402
C16
0.22u
C0402
C17
0.22u
C0402
C2
0.22u
C0402
C3
0.22u
C0402
C4
0.22u
C0402
C18
0.22u
C0402
GND
GND
GND
GND
D
D
GND
GND
C19
18pF-1%
C0402
CRYSTAL
DLLVDD
OSC24MI
1
2
CORE
2
GND
OSC24MO
2
3
X1
24MHz 20ppm
SMD3225-A
C34
18pF-1%
C0402
C20
4.7uF
C0603
GND
C23
1u
C0402
C24
1u
C0402
C25
1u
C0402
C26
1u
C0402
C27
1u
C0402
C28
1u
C0402
C29
1u
C0402
C30
1u
C0402
C31
1u
C0402
C32 C33
1u
1u
C0402 C0402
PIO-INTFACE
VRP
VRA2
VRA1
VRP
VRA2
VRA1
C22
1u
C0402
GND
AUDIO-LRADC
2
2
2
C21
1u
C0402
VCC-3V3
VCC-3V3
C35
0.22u
C0402
C
C36
0.22u
C0402
C37
0.22u
C0402
C38
0.22u
C0402
C39
0.22u
C0402
C40
0.22u
C0402
C41
4.7uF
C0603
C42
0.22u
C0402
VCC-3V3
C43
0.22u
C0402
VCC-3V3
C44
0.22u
C0402
C45
0.22u
C0402
VCC-3V3
C46
0.22u
C0402
C47
0.22u
C0402
C
VCC-3V3
2
VRP
HPVCC
VRA2
VRA1
GND
C48
0.22u
C0402
C54
10uF
C0805
C49
10uF
C0805
C55
0.22u
C0402
C50
0.22u
C0402
C51
4.7uF
C0603
C52
0.22u
C0402
GND
GND
GND
GND
C53
C0402
1u
R2
200K-1%
R0402
GND
GND
GND
CPU
VDD-CPU
GND
C56
4.7uF
C0603
C57
1u
C0402
C58
1u
C0402
C59
1u
C0402
C60
1u
C0402
C61
1u
C0402
C62
4.7uF
C0603
C63
1u
C0402
GND
RESET-RTC
USB-TV-CSI
2,7
B
VDD25-TVIN
DLLVDD
C69
0.22u
C0402
C68
0.22u
C0402
AVCC
VCC-3V3
C70
0.22u
C0402
C71
0.22u
C0402
GND
B
C64
0.1u
C0402
VCC-3V3
C66
0.22u
C0402
GND
GND
OPTIONAL
RTCVDD
RESET#
C67
0.22u
C0402
C65
0.1u
C0402
GND
GND
GND
GND
GND
OTHERS
2,11 TWI1-SDA
VCC-3V3
R3
2k
R0402
2
2,11 TWI1-SCK
HDMI
A
D1
1
TWI2-SCK R4
2k
R0402
TWI2-SDA
R5
2k
R0402
HVP
VCC-3V3
2
VCC-3V3
R6
2k
R0402
A
2
5819
DO-214AC
C72
0.22u
C0402
Title
place close to SOC pin
Size
A3
GND
Date:
5
4
3
2
AZD-A7N-1GB Document
NumberDocument NumberDocument
Number
<Doc><Doc><Doc>
Rev
V1.0
Sheet
1
3
of
11
5
4
3
2
DRAM-VCC
1
SDQ[31:0]
SDQ[31:0]
1
1
SA[14:0]
SA[14:0]
SRSTA
SRSTA
SRSTA
R8
SA0
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
SA9
SA10
SA11
SA12
SA13
SA14
DSRSTA
0R R0402
D
1
SODT0
SODT0
DSODT0
DDR3
1
1
1
1
1
1
SVREF0
SVREF1
SVREF2
SVREF3
SBA[2:0]
SWE
SRAS
SCAS
SCS0
SCKE0
SBA[2:0]
SWE
SRAS
SCAS
SCS0
SCKE0
CPU-REF
1
SVREF[3:0]
SVREF[3:0]
DRAM-VCC
DRAM-VCC
C
R13
2K_1%
R0402
C73
0.22u
C0402
DRAM-REF
C74
0.22u
C0402
SVREF0
R15
2K_1%
R0402
C75
0.22u
C0402
C76
0.22u
C0402
R16
2K_1%
R0402
GND
GND
Differential pairs
Z0= 100 ohm
Equilong BUS
Z0= 50 ohm
U3
N3
P7
P3
N2
P8
P2
R8
R2
T8
R3
L7
R7
N7
T3
T7
M7
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
DQL0
DQL1
DQL2
DQL3
DQL4
DQL5
DQL6
DQL7
DQU0
DQU1
DQU2
DQU3
DQU4
DQU5
DQU6
DQU7
E3
F7
F2
F8
H3
H8
G2
H7
D7
C3
C8
C2
A7
A2
B8
A3
SBA0 M2
SBA1 N8
SBA2 M3
BA0
BA1
BA2
CK
CK#
DQSL
DQSL#
DQSU
DQSU#
DML
DMU
J7
K7
F3
G3
C7
B7
E7
D3
NC#1
NC#2
NC#3
NC#4
J1
L1
J9
L9
ZQ
RESET
L8
T2
VSSQ#1
VSSQ#2
VSSQ#3
VSSQ#4
VSSQ#5
VSSQ#6
VSSQ#7
VSSQ#8
VSSQ#9
VSS#1
VSS#2
VSS#3
VSS#4
VSS#5
VSS#6
VSS#7
VSS#8
VSS#9
VSS#10
VSS#11
VSS#12
B1
D1
G1
E2
D8
E8
B9
F9
G9
E1
M1
P1
T1
J2
B3
G8
J8
A9
M9
P9
T9
DRAM-REF
DRAM-REF
DSODT0
DRAM-VCC
R12
2K_1%
R0402
SA[14:0]
SA[14:0]
U2
R7
2K_1%
R0402
1
1
L3
J3
K3
L2
K9
WE
RAS#
CAS#
CS#
CKE
M8
H1
K1
VREFCA
VREFDQ
ODT
A1
C1
F1
D2
H2
A8
H9
E9
C9
N1
R1
B2
K2
G7
K8
D9
N9
R9
VDDQ#1
VDDQ#2
VDDQ#3
VDDQ#4
VDDQ#5
VDDQ#6
VDDQ#7
VDDQ#8
VDDQ#9
VDD#1
VDD#2
VDD#3
VDD#4
VDD#5
VDD#6
VDD#7
VDD#8
VDD#9
SDQ0
SDQ1
SDQ2
SDQ3
SDQ4
SDQ5
SDQ6
SDQ7
SDQ8
SDQ9
SDQ10
SDQ11
SDQ12
SDQ13
SDQ14
SDQ15
SA0
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
SA9
SA10
SA11
SA12
SA13
SA14
SDQS[3:0]
SDQS[3:0]
DSCKA
DSCK#A
SDQS0
SDQS0#
SDQS1
SDQS1#
SDQM0
SDQM1
1
1
SBA[2:0]
SBA[2:0]
1
1
1
1
1
SDQM[3:0]
SDQM[3:0]
DRAM-VCC
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
DQL0
DQL1
DQL2
DQL3
DQL4
DQL5
DQL6
DQL7
DQU0
DQU1
DQU2
DQU3
DQU4
DQU5
DQU6
DQU7
E3
F7
F2
F8
H3
H8
G2
H7
D7
C3
C8
C2
A7
A2
B8
A3
SBA0 M2
SBA1 N8
SBA2 M3
BA0
BA1
BA2
CK
CK#
DQSL
DQSL#
DQSU
DQSU#
DML
DMU
J7
K7
F3
G3
C7
B7
E7
D3
NC#1
NC#2
NC#3
NC#4
J1
L1
J9
L9
ZQ
RESET
L8
T2
VSSQ#1
VSSQ#2
VSSQ#3
VSSQ#4
VSSQ#5
VSSQ#6
VSSQ#7
VSSQ#8
VSSQ#9
VSS#1
VSS#2
VSS#3
VSS#4
VSS#5
VSS#6
VSS#7
VSS#8
VSS#9
VSS#10
VSS#11
VSS#12
B1
D1
G1
E2
D8
E8
B9
F9
G9
E1
M1
P1
T1
J2
B3
G8
J8
A9
M9
P9
T9
SWE
SRAS
SCAS
SCKE0
SCS0
SWE
SRAS
SCAS
SCS0
SCKE0
1
N3
P7
P3
N2
P8
P2
R8
R2
T8
R3
L7
R7
N7
T3
T7
M7
DRAM-REF
DRAM-REF
DSODT0
DSRSTA
R9
240_1%
R0603
DSCKA
DSCK#A
R0402
22R SCKA
22R SCK#A
R0402
R11
R14
SCKA
SCK#A
1
1
SCK#A
GND
DQ0-7、DQM0、DQS0 Length matching 100mil
DQ8-15、DQM1、DQS1 Length matching 100mil
DQ16-23、DQM2、DQS2 Length matching 100mil
DQ24-31、DQM3、DQS3 Length matching 100mil
DA、CONTROL、CK Length matching 300mil
DQSn、DQSn# Differential pairs Z0= 100 ohm,Length matching
10mil
CK、CK# Differential pairs Z0= 100 ohm,Length matching
10mil
L3
J3
K3
L2
K9
WE
RAS#
CAS#
CS#
CKE
M8
H1
K1
VREFCA
VREFDQ
ODT
A1
C1
F1
D2
H2
A8
H9
E9
C9
N1
R1
B2
K2
G7
K8
D9
N9
R9
VDDQ#1
VDDQ#2
VDDQ#3
VDDQ#4
VDDQ#5
VDDQ#6
VDDQ#7
VDDQ#8
VDDQ#9
VDD#1
VDD#2
VDD#3
VDD#4
VDD#5
VDD#6
VDD#7
VDD#8
VDD#9
SDQ16
SDQ17
SDQ18
SDQ19
SDQ20
SDQ21
SDQ22
SDQ23
SDQ24
SDQ25
SDQ26
SDQ27
SDQ28
SDQ29
SDQ30
SDQ31
D
SDQS[3:0]
DSCKA
DSCK#A
SDQS2
SDQS2#
SDQS3
SDQS3#
SDQM2
SDQM3
SDQM[3:0]
SDQS[3:0]
1
SDQM[3:0]
1
N24465119A
DSRSTA
R10
240_1%
R0603
C
GND
GND
GND
GT8UB256M8BN/GT8UB128M16BP
FBGA96
GT8UB256M8BN/GT8UB128M16BP
FBGA96
B
B
DRAM-VCC
SDQ14
SDQ9
SDQ11
SDQ12
SDQ15
SDQ8
SDQ10
SDQ13
A
SDQ14
SDQ9
SDQ11
SDQ12
SDQ15
SDQ8
SDQ10
SDQ13
1
1
1
1
SDQ30
SDQ25
SDQ27
SDQ28
SDQ30
SDQ25
SDQ27
SDQ28
1
1
1
1
1
1
1
1
SDQ31
SDQ24
SDQ26
SDQ29
SDQ31
SDQ24
SDQ26
SDQ29
1
1
1
1
SDQ23
SDQ16
SDQ18
SDQ21
1
1
1
1
SDQ22
SDQ17
SDQ19
SDQ20
1
1
1
1
SDQ7
SDQ0
SDQ2
SDQ5
SDQ7
SDQ0
SDQ2
SDQ5
1
1
1
1
SDQ23
SDQ16
SDQ18
SDQ21
SDQ6
SDQ1
SDQ3
SDQ4
SDQ6
SDQ1
SDQ3
SDQ4
1
1
1
1
SDQ22
SDQ17
SDQ19
SDQ20
SDQS2
SDQS2#
SDQS3
SDQS3#
SDQM2
SDQM3
SDQS0
SDQS0#
SDQS1
SDQS1#
SDQM0
SDQM1
SDQS2
SDQS2#
SDQS3
SDQS3#
SDQM2
SDQM3
1
1
1
1
1
1
SDQS0
SDQS0#
SDQS1
SDQS1#
SDQM0
SDQM1
1
1
1
1
1
1
C77
C78
C79
C80
0.22u
0.22u
0.22u
0.22u 0.22u
C0402
C0402
C0402
C81
C0402 C0402
C82
C83
C84
C85
C86
C87
C88
C89
C90
C91
C92
0.22u
0.22u
0.22u
0.22u
0.22u
0.22u
0.22u
0.22u
0.22u
0.22u
0.22u
C0402
C0402
C0402
C0402
C0402
C0402
C0402
C0402
C0402
C0402
C0402
GND
DRAM-VCC
DRAM-VCC
C99
C93
C94
C95
C96
C97
C98
0.22u
0.22u
C0402
0.22u
C0402
0.22u
C0402
0.22u
C0402
0.22u
C0402
C0402
GND
C100
0.22u
0.22u
C0402 C0402
C101
C102
0.22u
C0402
0.22u
C0402
A
GND
Title
Size
A3
Date:
5
4
3
2
AZD-A7N-1GB Document
NumberDocument NumberDocument
Number
<Doc><Doc><Doc>
Rev
V1.0
Sheet
1
4
of
11
5
4
3
CARD0
SD-D1
SD-D0
SD-CLK
SD-CMD
SD-D3
SD-D2
R0402
R0402
R0402
R0402
R0402
R0402
1
1
1
1
1
1
R20
R22
R23
R24
R26
R28
ND1
ND0
NRB1#
NRB0#
ND3
ND2
33
33
33
33
33
33
VCC-3V3
4
C106
0.1u
C0402
GND
GND
R35
47K
R0402
GND
R36
47K
R0402
R37
47K
R0402
R38
47K
R0402
R39
47K
R0402
R40
47K
R0402
ND3
C105
0.22u
C0402
ND2
R34
47K
R0402
SD0-D3
SD0-D2
SD0-D0
SD0-CMD
R31 R32 R33
47K
47K
47K
R0402 R0402 R0402
SD0-D1
R30
47K
R0402
SD0-DET#
R29
47K
R0402
C104
0.1u
C0402
VCC-3V3
SD2-DET#
ND1
2
GND
SD2-D1
SD2-D0
SD2-CLK
SD2-CMD
SD2-D3
SD2-D2
VCC-3V3
SD0-DET#
C103
0.22u
C0402
R0402
R0402
R0402
R0402
R0402
R0402
ND0
VCC-3V3
2
33
33
33
33
33
33
SD2-DET#
4
CARD2 (option with NAND flash)
R17
R18
R19
R21
R25
R27
SD0-D1
SD0-D0
SD0-CLK
SD0-CMD
SD0-D3
SD0-D2
1
NRB0#
2
2
2
2
2
2
2
VCC-3V3
SD-D3
SD-CMD
C107
10uF
C0805
3
1
2
SD-CLK
4
5
VDD_SD
CLK_SD
SD-D0
SD-D1
SD-D2
7
8
9
SD_DAT0
SD_DAT1
SD_DAT2
10
11
SD_WP
SD_CD#
SD0-DET#
3
6
12
13
14
15
CARD1
uSD_Card
MICRO_SD_SLOT
SD_DAT3
CMD_SD
VCC-3V3
C108
10uF
C0805
SD2-D3
SD2-CMD
1
2
SD_DAT3
CMD_SD
SD2-CLK
4
5
VDD_SD
CLK_SD
SD2-D0
SD2-D1
SD2-D2
7
8
9
SD_DAT0
SD_DAT1
SD_DAT2
10
11
SD_WP
SD_CD#
3
6
12
13
14
15
VSS_SD
VSS2_SD
S_GND
S_GND
S_GND
S_GND
SD2-DET#
VSS_SD
VSS2_SD
S_GND
S_GND
S_GND
S_GND
CARD2
uSD_Card
MICRO_SD_SLOT
3
NAND flash
U4
VCC-3V3
2
1
1
1
1
1
NRB1#
NRB0#
NRE#
NCE0#
NCE1#
NRB1#
NRB0#
NRD#
NCE0#
NCE1#
VCC-3V3
1
1
1
1
ND[7:0]
NCLE
NALE
NWE#
NCLE
NALE
NWE#
NAND-WP#
ND[7:0]
VCC-3V3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
RES#
NC2
NC3
RB4#
RB3#
RB2#
RB1#
RE#
CE1#
CE2#
NC4
VCC1
VSS1
CE3#
CE4#
CLE
ALE
WE#
WP#
NC5
NC6
NC7
NC8
NC9
NC22
NC21
NC20
NC19
IO7
IO6
IO5
IO4
NC18
NC17
VSS3
VCC2
VSS2
NC16
NC15
NC14
IO3
IO2
IO1
IO0
NC13
NC12
NC11
NC10
2
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
TSDD0
TSDD1
TSDD2
VCC-3V3
R41 10K R0402 NRB1#
ND7
ND6
ND5
ND4
C109
104
C0402
TSDCLK
C112
104
C0402
R42
10K R0402 NRB0#
GND
NDQS
TSDCMD
ND3
ND2
ND1
ND0
NDQS
VCC-3V3
1
VCC-3V3
VCC-3V3
R44
VCC-3V3
TSDD3
NWP
C113
104
C0402
GND
C111
104
C0402
VCC-3V3
VPS
K8G8G08U0A 4GB
TSOP48
C110
104
C0402
R43
10K
R0402
NWP
R45
NC
R0402
0R/NC R0402
NAND-WP#
C114
104
C0402
VPS
R46
NC/0R R0402
GND
GND
1
NRB1#
NRB0#
GND
1
GND
TSDCLK
TSDCMD
Title
ND3
ND2
ND1
ND0
TSDD3
TSDD2
TSDD1
TSDD0
Size
A3
Date:
5
4
3
2
AZD-A7N-1GB Document
NumberDocument NumberDocument
Number
<Doc><Doc><Doc>
Rev
V1.0
Sheet
1
5
of
11
5
4
3
2
1
SATA
2 REXT-SATA
R47
192R-1%
R0402
D
D
GND
DC-5V
3
2
SATA-VCC-5V
Q1
TCS1305
SOT23
1
R48
10K
R0402
C115
10uF
C0805
3
C
R49
10K
R0402
1
C116
0.1uF
C0402
2
2 SATA-PWR-EN
Q2
2N3904
SOT23
1
2
J1
CON2 2PIN 2.54MM
C
R50
4.7K
R0402
GND
GND
P1
B
2
2
TXP-SATA
TXN-SATA
C117
C118
103. C0402
103. C0402
2
2
RXN-SATA
RXP-SATA
C119
C120
103. C0402
103. C0402
1
2
3
4
5
6
7
GND1
TXP
TXN
GND2
RXN
RXP
GND3
B
SATA-DATA
SATA-DATA-1
GND
A
A
Title
Size
A3
Date:
5
4
3
2
AZD-A7N-1GB Document
NumberDocument NumberDocument
Number
<Doc><Doc><Doc>
Rev
V1.0
Sheet
1
6
of
11
5
4
3
2
1
VCC-3V3
VCC-3V3
VCC-3V3
PMU
DC-IN & DC-DC
RTCVDD
LDO1
R51
2K
R0402
Solder option with DC-JACK,coreboard
can be powered from extended board
through it in other embeded system app.
D
R52
2K
R0402
1
3
D
LDO4
AVCC
CON1
1
3
CSI1-IO-2V8
2
2
2
4
2
4
TWI0-SCK
TWI0-SDA
TWI0-SCK
TWI0-SDA
AVCC
GND
CONZ 2x2 2.0mm
11
GND
GND
D2
VCC-5V
IN5819
WSD521S
DC-5V
FUSE1
6
J2
DC-JACK
DC-030
OTG-VBUS
VCC-5V
C121
10uF
C0805
3
5
4
11
DC-5V
GND
C1220.1u
D3
IN5819
WSD521S
OTG-VBUS
2
1
NC
[email protected]
F1206
LDO1
LDO1SET
GND
C
R54
47K
R0402
IPSOUT
GND
1.5V FOR DDR3
GND
DRAM-VCC
VCC-3V3
C123
1uF
C0603
C125
10uF
C0805
L1
4.7u/1A
CDH3B28
GND
R53 C124
2.2K 1uF
R0402 C0603
C0402
C
DC-5V
GND
RESET#
RESET#
U5
FB
5 R55
R56
TCS4199
SOT23-5
Vout=0.6Vx(1+R61/R62)=1.5V
GND
18pF-1%
C0402
15.0K/1%
R0603
10.0K1%
R0603
C130
10uF
C0805
C131
10uF
C0805
IPSOUT
C128
R57
100R
22uF
C1206
GND
C13310uF
C0805
C1354.7uF
C0805
C1364.7uF
C0805
R0402
GND
L2
4.7u/1.6A
CDH4B18
DC-5V
3.3V for IO
U7
4
B
EXTEN
C138
10uF
C0805
1
2
VIN
LX
C139
FB
5 R59
R60
TCS4199
SOT23-5
Vout=0.6Vx(1+R61/R62)=3.3V
GND
LDO3
3
EN
GND
GND
VCC-3V3
18pF-1%
C0402
44.2K/F
R0603
10.0K1%
R0603
PWRON
C140
10uF
C0805
C143
10uF
C0805
2
NMI#
49
GND
D4
IN5819
WSD521S
VCC-3V3
SATA-VCC
2.5V for SATA
C152
10uF
C0805
EN
BYP
2
3
4
C153
0.1u
C0402
C154
103
C0402
R61
47K GND
R0402
TS
BAT1
BAT2
LDO3IN
LDO3
BATSENSE
CHSENSE
VIN1
LX1
PGND1
PWRON
IRQ
VREF
BIAS
AGND
APS
EXTEN
GPIO0/LDO
GPIO1
DCDC3
PGND3
LX3
VIN3
LDO24IN
AXP209
U6
QFN49E
GND
GND
GND
C137
GND
DLLVDD
GND
C0603 1uF
L3
IPSOUT
4.7uH-1.5A
CDH4B18
C141
10uF
C0805
C144
10uF
C0805
GND
GND
C145
C146
4.7uF
C0805
C142
0.1u
C0402
B
GND
GND
GND
NC/4.7uF
C0805
VDD-CPU
CDH4B18
C148
10uF
C0805
C149
10uF
C0805
GND
GND
A
IPSOUT
EXTEN
LDO4
4
2
C155
10uF
C0805
200K-1% R0402
L4
4.7uH-1.5A
SW1
PWRON
SW-PB-018
C147
0.22u
C0402
R58
AVCC
VDD25-SATA
C132
0.1u
C0603
C1341uF C0603
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
THERMAL
PWRON
3
1
1
U8
TCS2108-25/AP1231
SOT25
VIN VOUT 5
GND
VCC-3V3
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
GND
C129
1uF
C0603
IPSOUT
C126
2,9 USB0-DRV
GND
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
2
GND
CHGLED/GPO
PS2
PS1
ACIN2
ACIN1
VBUS
BACKUP
DC3SET
LDO1
LDO1SET
VINT
PWROK
EN
3
SDA
SCK
GPIO3
N_OE
GPIO2
N_VBUSEN
VIN2
LX2
PGND2
DCDC2
LDO4
LDO2
1
LX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VIN
TWI0-SDA
TWI0-SCK
AVCC
C127
10uF
C0805
4
2,3
GND
C150
0.1u
C0402
GND
C151
22uF
C1206
GND
A
GND
GND
Title
Size
A3
Date:
5
4
3
2
AZD-A7N-1GB Document
NumberDocument NumberDocument
Number
<Doc><Doc><Doc>
Rev
V1.0
Sheet
1
7
of
11
5
4
3
2
1
DC-5V
DC-5V
HDMI
2
2
HTX2P
HTX2N
R62
HDMI-TX2P
HDMI-TX2N
2
2
HTX1P
HTX1N
HDMI-TX1P
HDMI-TX1N
NC
R0402
1
2
3
4
5
GND
R66
D
NC
LEDs
ESD1 TVS4in1:SEDFN05V4
HDMI-TX2P
IN1
OUT1 10
HDMI-TX2N
IN2
OUT2 9
GND
GND1 GND2 8
HDMI-TX1P
IN3
OUT3 7
HDMI-TX1N
IN4
OUT4 6
CON2
HDMI_19plug type A
HDMI_DIP19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
R0402
SLP2510P8-1
2
2
HTXCP
HTXCN
HDMI-TXCP
HDMI-TXCN
GND
R67
2
2
HCEC
HSCL
2
2
HSDA
HHPD
ESD2TVS4in1:SEDFN05V4 HDMI-TX0P
1 IN1
OUT1 10
HDMI-TX0N
2 IN2
OUT2 9
GND
3 GND1 GND2 8
HDMI-TXCP
4 IN3
OUT3 7
HDMI-TXCN
5 IN4
6
OUT4
R0402
NC
R0402
HDMI-CEC
HDMI-SCL
GND
HDMI-SDA
HDMI-HPD
1
2
3
4
5
SLP2510P8-1
ESD3 TVS4in1:SEDFN05V4
HDMI-CEC
IN1
OUT1 10
HDMI-SCL
IN2
OUT2 9
GND
GND1 GND2 8
HDMI-SDA
IN3
OUT3 7
HDMI-HPD
IN4
OUT4 6
R69
47K
R0402
SLP2510P8-1
HDMI-SCL
HDMI-SDA
VCC-3V3
D5
LED
LED_0603
POWER LED
SHIELD1
SHIELD2
SHIELD3
SHIELD4
HTX0P
HTX0N
NC
D
R68
0R
R0402
R70 470 R0402
GND
20
21
22
23
2
2
R64
HDMI-TX0P
HDMI-TX0N
GND
R63
2K
R0402
R65
2K
R0402
D2P
G_D2
D2N
D1P
G_D1
D1N
D0P
G_D0
D0N
CLKP
G_CLK
CLKN
CEC
NC
SCL
SDA
G_DDC/CEC
+5V
HOT_PLUG_DET
GND
GND
C
C
VCC-3V3
IR MODULE
GND
IR-RX
B
2
R75
100K
R0402
2
GND
R72
2,11
2 STATUS-LED1
R74 1K R0402
Q3
2N3904
SOT23
1
R76
2K
R0402
R0402
GND
GND
LRADC0
470
3
SW2
u-BOOT
SW-PB-018
Demodulator
HS0038B-NEC
UBOOT
R73
10K
R0402
GND
1
2
2
4
C156
0.22u
C0402
AVCC
LED1
2
OUT
U9
3
VCC-3V3
1
3
VSS
R71
33R
R0402
D6
STATUS
LED
LED_0603
IR Receiver
B
VCC-3V3
D7
LED
STATUS
LED_0603
3
DEBUG
UART0-TX
UART0-RX
UART0-TX
UART0-RX
2 STATUS-LED2
2
JTAG-SEL
R79
R78
1K R0402
1
0R/NC
R80
2K
R0402
R0402
R77 470
R0402
Q4
2N3904
SOT23
2
2
2
LED2
GND
A
UART0-TX
R81
R0402
33R
UART0-RX
R82
R0402
33R
GND
4
3
2
1
VCC-3V3
VCC-3V3
J3
R83 10K
R0402
CON04
ASIP4
UART0-RX
A
GND
Title
Size
A3
Date:
5
4
3
2
AZD-A7N-1GB Document
NumberDocument NumberDocument
Number
<Doc><Doc><Doc>
Rev
V1.0
Sheet
1
8
of
11
5
4
3
2
1
USB HOST x 2
P2
USB-A-DULE
2
HOST_DP2
SOC-DP2
C158
22uF/10uF
C0805
GND
2
2
SOC-DM2
SOC-DP2
SOC-DM2
SOC-DP2
2
2
SOC-DM1
SOC-DP1
SOC-DM1
SOC-DP1
ESD5
TVS:ULCE0505A015FR
C157 +
104
C0402
ESD4
SOC-DM2
SOC-DP2
5
1D+
7
GND1
VCC-3V3
GND
GND
2
4
VBUS2
2D-
6
2D+
8
GND2
DC-5V
R84
R0603
NC
USB_HOST0_5V
U10
2
DRVBUS2
R85
R0603
R86
R0402
0R
5
IN
20K
4
EN
R87
510K
R0402
SGND1
SGND2
SGND3
SGND4
1
ISET
3
D
TCS9708
SOT23-5
9
10
11
12
R88
6K8-1%
R0402
GND
USB-A-DULE-H
USB_HOST1_5V
R89
R0805
GND
USB1-DRV
20K
IN
USB_HOST1_5V
4
EN
GND
R91
510K
R0402
OUT
1
ISET
3
GND
2
GND
R90
R0402
NC
U11
5
2
DC-5V
ESD7
TVS:ULCE0505A015FR
C
ESD6
C160
22uF/10uF
C0805
TVS:ULCE0505A015FR
SOC-DM1
SOC-DP1
C159 +
104
C0402
OUT
GND
SOC-DM2
VBUS1
1D-
2
HOST_DM2
TVS:ULCE0505A015FR
D
2
1
3
USBAx2-H
USB_HOST0_5V
TCS9708
SOT23-5
R92
6K8-1%
R0402
C
GND
GND
OTG
B
B
VCC-3V3
R93
R0805
TCS9708
SOT23-5
R99
6K8-1%
R0402
R96
47K
R0402
C161 C162
104
4.7uF
C0402 C0805
USB0-VBUSDET
GND
C163
104
C0402
R100
100K
R0402
Ilim (A)=6800/Rset (ohm)
GND
GND
GND
ESD10
3
TVS:ULCE0505A015FR
R98
510K
R0402
OUT
ISET
ESD9
EN
TVS:ULCE0505A015FR
SOC-DM0
SOC-DP0
USB0-IDDET
USB0-VBUSDET
USB0-DRV
IN
4
ESD8
20K
GND
R95
R0402
OTG-VBUS
SOC-DM0
SOC-DP0
USB0-IDDET
TVS:ULCE0505A015FR
2
SOC-DM0
2
SOC-DP0
2 USB0-IDDET
2 USB0-VBUSDET
2,7 USB0-DRV
USB0-DRV
1
t
e
s
R
2,7
R94
10K
R0402
U12
5
2
DC-5V
NC
R97
1K
R0402
P3
1
2
3
4
5
VBUS
DD+
ID
GND
6
7
8
9
SHIELD1
SHIELD2
SHIELD3
SHIELD4
FB1 USB-MINI-SOCKET
600R-100M USB-PORT-ID
L0805
GND
A
A
Title
Size
A3
Date:
5
4
3
2
AZD-A7N-1GB Document
NumberDocument NumberDocument
Number
<Doc><Doc><Doc>
Rev
V1.0
Sheet
1
9
of
11
4
3
2
1
EMAC-VCC
2
ERXD2
2
ERXD1
2
ERXD0
2
ETXD3
2
ETXD2
2
ETXD1
2
ETXD0
2
ERXCK
2
ERXERR
2
C
ERXDV
2
EMDC
2
EMDIO
2
ETXEN
2
ETXCK
2
ECRS
2
ECOL
EMDC
EMDIO
ETXD0
ETXD1
ETXD2
ETXD3
ETXEN
ETXCK
ERXDV
ERXD0
ERXD1
ERXD2
ERXD3
ERXCK
ECOL
ECRS
ERXERR
ERXD3
ERXD2
ERXD1
ERXD0
ETXD3
ETXD2
ETXD1
CRYSTALA
ETXD0
X2 25MHz 20ppm
1
2
ERXCK
ERXERR
C166
18pF-1%
C0402
ERXDV
EMAC-VCC
GND PWFBIN
EMAC-VCC
EMAC-VCC
GND
EMDIO
ETXEN
C171
104
C0402
ETXCK
25
26
6
5
4
3
2
7
22
21
20
19
18
16
1
23
24
46
47
LED0/PHYAD0 9
LED1/PHYAD110
C167 LED2/PHYAD212
LED3/PHYAD313
18pF-1%
C0402 LED4/PHYAD415
EMDC
C172
104
C0402
ECRS
GND
U13
MDC
MDIO
TXD0
PWFBOUT
TXD1
AVDD33
TXD2
TXD3
TXEN
AGND1
TXC
AGND2
RXDV
RXD0
RXD1
NC
RXD2
RXD3
RXC
TPRXCOL
TPRX+
RTL8201CP
CRS
RXER/FXEN
X1
TPTXX2
TPTX+
LED0/PHYAD0
LED1/PHYAD1
LED2/PHYAD2
LED3/PHYAD3
LED4/PHYAD4
8
14
48
PWFBIN
DVDD33_1
DVDD33_2
11
17
45
DGND1
DGND2
DGND3
ECOL
RTSET
ISOLATE
RPTR
SPEED
DUPLEX
ANE
LDPS
MII/SNIB/RTT3
RESETB
C164
104
C0402
RD-
GND
32
36
PWFBOUT
AVDD3V3
29
35
PWFBOUT R102
R0402
0R
PWFBOUT R106
R0402
0R
27
EMAC-VCC
P4
RD+
TDTD+
C165
104
C0402
6
5
3
2
4
1
8
7
9
10
11
12
RDCHS GND
RDCT
NC
RD+
GREEN LED+
TDGREEN LEDTDCT YELLOW LEDTD+ YELLOW LED+
GND
EMAC-VCC
EMAC-VCC
R103 510R R0402 LED0/PHYAD0
R104 510R R0402 GND
LED3/PHYAD3
R105
R0402
5K1
ECOL
HY911105H
HY911105H
GND
30
31
RDRD+
33
34
TDTD+
28
43
40
39
38
37
41
44
42
RTSET
ISOLATE
RPTR
SPEED
DUPLEX
ANE
LDPS
MII
GND
ERXERR
R107
5K1
R0402
FB2
600R-100M
PWFBOUT
PWFBIN
BEAD0805
C168
22uF
C0805
GND
C169
104
C0402
C170
104
C0402
ECRS
R108
5K1
R0402
GND
RTL8201CP
LQFP-48A
C
GND
GND
EPHY-RST#
RD-
2 ETXERR
D
R109
51R
R0402
EMAC-VCC
R113
R0402
5K1
C173
104
C0402
R114 NC EPHY-RST#
R0402
EMAC-VCC
FB3
TD+
ERXD3
3
D
2
2K2
TD-
R101
R0402
EMAC
RD+
5
R110 R111
51R 51R
R0402 R0402
R112
51R
R0402
AVDD3V3
600R-100M
BEAD0805
C174
104
C0402
C175
104
C0402
C176
104
C0402
GND
GND
GND
GND
B
B
VCC-3V3
R119 R120 R121 R122 R123
R0402 R0402 R0402 R0402 R0402
5K1
5K1
R124
2K-1%
R125
5K1
R126
5K1
R0402
R0402
R0402
R131
4.7K
R0402
EMAC-VCC
5K1
R0402
LED1/PHYAD1 R117
5K1
R0402
LED2/PHYAD2 R127
5K1
R0402
LED3/PHYAD3 R128
5K1
R0402
LED4/PHYAD4 R130
5K1
R0402
5K1
MII
C177
0.1u
C0402
2
10K
R0402
5K1
LDPS
1
2 EMAC-PWR-EN
Q6
2N3904
SOT23
DUPLEX
R129
SPEED
3
5K1
ANE
1
R118
NC
R0402
TCS1305
SOT23
LED0/PHYAD0 R115
RPTR
EMAC-VCC
Q5
R116
10K
R0402
RTSET
EMAC-VCC
ISOLATE
3
2
EMAC-VCC
GND
GND
GND
GND
A
A
GND
Title
Size
A3
Date:
5
4
3
2
AZD-A7N-1GB Document
NumberDocument NumberDocument
Number
<Doc><Doc><Doc>
Rev
V1.0
Sheet
1
10
of
11
5
4
3
2
1
Extention interface
CSI1/TS
LCD
U14
2
2
2
2
D
LCD0-D0
LCD0-D2
LCD0-D4
LCD0-D6
2
LCD0-D9
2
LCD0-D11
2
LCD0-D13
2
LCD0-D15
2
LCD0-D16
2
LCD0-D18
2
LCD0-D20
2
LCD0-D22
2 LCD0-VSYNC
2
LCD0-CLK
2
PWM0
2
Y1
2
Y2
2 LCD0-BL-EN
2 LCD0-SDA
2
SPDIF
7
VCC-5V
2
SPI0-CS
2
SPI0-CLK
SPI0
LCDD0
LCDD2
LCDD4
LCDD6
1
3
5
7
GND
9
LCDD9
11
LCDD11
13
LCDD13
15
LCDD15
17
LCDD16
19
LCDD18
21
LCDD20
23
LCDD22
25
LCDVSYNC
27
LCDCLK
29
PWM-BL
31
TP-Y1
33
TP-Y2
35
LCD-PIO0
37
LCD-PIO2
39
R132 NC R040241
VCC-5V
43
45
47
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
VCC-5V
CSI1-IO-2V8
GND
LCDD1
LCDD3
LCDD5
LCDD7
LCDD8
LCDD10
LCDD12
LCDD14
GND
LCDD17
LCDD19
LCDD21
LCDD23
LCDHSYNC
LCDDE
TP-X1
TP-X2
GND
LCD-PIO1
GND
LCD0-D1
LCD0-D3
LCD0-D5
LCD0-D7
LCD0-D8
LCD0-D10
LCD0-D12
LCD0-D14
2
2
2
2
2
2
2
2
LCD0-D17
2
LCD0-D19
2
LCD0-D21
2
LCD0-D23
2
LCD0-HSYNC 2
LCD0-DE
2
X1
2
X2
2
TP1
GND
M-via
TP2
GND
M-via
Analog
TP3
GND
VGA
M-via
TP4
LCD0-SCK 2
GND
M-via
SPI0-MOSI
SPI0-MISO
2
2
1
CSI1-PCLK
2,3 TWI1-SDA
1 CSI1-HSYNC
1
CSI1-D0
1
CSI1-D2
1
CSI1-D4
1
CSI1-D6
7
GND
2
FMINL
2
FMINR
7
GND
2
VGA-R
2
VGA-G
2
VGA-B
2 LCD1-VSYNC
2 LCD1-HSYNC
7
GND
AVCC
2,8
LRADC0
2
CVBS
2
HPL
2
HPR
CSI1PCK
TWI1-SDA
CSI1HSYNC
CSI1D0
CSI1D2
CSI1D4
CSI1D6
CONZ 24x2 2.0mm
U15
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
TWI1-SCK
CSI1VSYNC
CSI1CK
CSI1D1
CSI1D3
CSI1D5
CSI1D7
CSI1-PWR
CSI1-RST#
TWI1-SCK
CSI1-VSYNC
CSI1-MCLK
CSI1-D1
CSI1-D3
CSI1-D5
CSI1-D7
GND
SD3-CMD
SD3-CLK
SD3-D0
SD3-D1
SD3-D2
SD3-D3
CSI0-D0
CSI0-D1
CSI0-D2
CSI0-D3
CSI0-D4
CSI0-D5
CSI0-D6
CSI0-D7
2
2
2,3
1
1
1
1
1
1
7
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
D
SDIO3
CSI0/TS
CONZ 24x2 2.0mm
C
C
Head Phone & Speaker
Line-In
2
2
2
2
B
LINEINL
LINEINR
2 LINEINL
2 LINEINR
HPCOM
HPCOMFB
HPL
HPR
HPCOM
HPCOM-FB
HPL
HPR
B
FB4 600R-100M L0603
1
4
3
2
5
HPL
LINEINL C178
4.7uF C0603
LINEINR
C179
4.7uF C0603
1
4
3
2
5
FB5 600R-100M L0603
HPR
J5
HP-JACK
PJ-327F
FB6 600R-100M L0603
HPCOM
J4
HP-JACK
PJ-327F
HPCOM-FB
R133
22R
R0402
R134
22R
R0402
R135
22R
R0402
C180
104
C0402
C181
104
C0402
C182
104
C0402
GND
GND
GND
GND
A
A
Title
Size
A3
Date:
5
4
3
2
AZD-A7N-1GB Document
NumberDocument NumberDocument
Number
<Doc><Doc><Doc>
Rev
V1.0
Sheet
1
11
of
11
AZD-A7N-1GB 96 Extended Pins Definition
U14
Pin 1
Port
Multiplex Function Select
Multi1
Multi2
Multi3
PD0
LCD0_D0
LVDS0_VP0
Pin 2
Multi4
Multi6
Multi7
EINT7
CSI1_D7
GND
Pin 3
PD2
LCD0_D2
LVDS0_VP1
Pin 4
PD1
LCD0_D1
LVDS0_VN0
Pin 5
PD4
LCD0_D4
LVDS0_VP2
Pin 6
PD3
LCD0_D3
LVDS0_VN1
Pin 7
PD6
LCD0_D6
LVDS0_VPC
Pin 8
PD5
LCD0_D5
LVDS0_VN2
Pin 9
GND
Pin 10
PD7
LCD0_D7
LVDS0_VNC
Pin 11
PD9
LCD0_D9
LVDS0_VN3
Pin 12
PD8
LCD0_D8
LVDS0_VP3
Pin 13
PD11
LCD0_D11
LVDS0_VN0
Pin 14
PD10
LCD0_D10
LVDS1_VP0
Pin 15
PD13
LCD0_D13
LVDS1_VN1
Pin 16
PD12
LCD0_D12
LVDS1_VP1
Pin 17
PD15
LCD0_D15
LVDS1_VN2
Pin 18
PD14
LCD0_D14
LVDS1_VP2
Pin 19
PD16
LCD0_D16
LVDS1_VPC
Pin 20
GND
Pin 21
PD18
LCD0_D18
LVDS1_VP3
Pin 22
PD17
LCD0_D17
LVDS1_VNC
Pin 23
PD20
LCD0_D20
CSI1_MCLK
Pin 24
PD19
LCD0_D19
LVDS1_VN3
Pin 25
PD22
LCD0_D22
SMC_VPPPP
Pin 26
PD21
LCD0_D21
SMC_VPPEN
Pin 27
PD27
LCD0_VSYNC
SMC_SDA
Pin 28
PD23
LCD0_D23
SMC_DET
Pin 29
PD24
LCD0_CLK
SMC_VCCEN
Pin 30
PD26
LCD0_HSYNC
SMC_SLK
Pin 31
PB2
PWM0
Pin 32
PD25
LCD0_DE
SMC_RST
Pin 33
YP-TP
Pin 34
XP-TP
Pin 35
YN-TP
Pin 36
XN-TP
Pin 37
Multi5
PH7
LCD1_D7
Pin 38
ATAD3
UART5_RX
GND
Pin 39
PB11
I2S_DO3
Pin 40
PB10
I2S_DO2
Pin 41
PB13
SPI2_CS1
Pin 42
GND
Pin 43
VCC-5V
Pin 44
3.3V
Pin 45
PI10
SPI0_CS0
UART5_TX
Pin 46
PI12
SPI0_MOSI
UART6_TX
Pin 47
PI11
SPI0_CLK
UART5_RX
EINT23
Pin 48
PI13
SPI0_MISO
UART6_RX
EINT25
U15
Port
Multi1
Multiplex Function Select
Multi2
Multi3
Pin 1
Pin 2
EINT22
Multi4
Multi5
Multi6
Multi7
SMC_VPPPP
EINT15
CSI1_D15
SMC_VPPEN
EINT14
CSI1_D14
VCC-5V
PH15
LCD1_D15
ATAD11
Pin 3
KP_IN5
CSI1-2V8
Pin 4
PH14
LCD1_D14
ATAD10
KP_IN4
Pin 5
PG0
TS1_CLK
CSI1_PCLK
SDC1_CMD
Pin 6
PB18
TWI1_SCK
Pin 7
PB19
TWI1_SDA
Pin 8
PG3
TS1_DVLD
CSI1_VSYNC
SDC1_D1
Pin 9
PG2
TS1_SYNC
CSI1_HSYNC
SDC1_D0
Pin 10
PG1
TS1_ERR
CSI1_MLCK
SDC1_CLK
Pin 11
PG4
TS1_D0
CSI1_D0
SDC1_D2
CSI0_D8
Pin 12
PG5
TS1_D1
CSI1_D1
SDC1_D3
CSI0_D9
Pin 13
PG6
TS1_D2
CSI1_D2
UART3_TX
CSI0_D10
Pin 14
PG7
TS1_D3
CSI1_D3
UART3_RX
CSI0_D11
Pin 15
PG8
TS1_D4
CSI1_D4
UART3_RT
S
CSI0_D12
Pin 16
PG9
TS1_D5
CSI1_D5
UART3_CT
S
CSI0_D13
Pin 17
PG10
TS1_D6
CSI1_D6
UART4_TX
CSI0_D14
Pin 18
PG11
TS1_D7
CSI1_D7
UART4_RX
CSI0_D15
Pin 19
GND
Pin 20
GND
Pin 21
FMINL
Pin 22
PI4
Pin 23
FMINR
Pin 24
PI5
SDC3_CMD
SDC3_CLK
Pin 25
GND
Pin 26
PI6
Pin 27
VGA-R
Pin 28
PI7
Pin 29
VGA-G
Pin 30
PI8
Pin 31
VGA-B
SDC3_D0
SDC3_D1
SDC3_D2
Pin 32
PI9
SDC3_D3
Pin 33
PH27
LCD1-VSY
NC
Pin 34
PE4
TS0_D0
Pin 35
PH26
LCD1-HSY
NC
Pin 36
PE5
TS0_D1
CSI0_D0
CSI0_D1
Pin 37
Pin 38
GND
PE6
TS0_D2
CSI0_D2
Pin 39
AVCC
Pin 40
PE7
Pin 41
LRADC0
Pin 42
PE8
Pin 43
CVBS
Pin 44
PE9
Pin 45
HPL
Pin 46
PE10
Pin 47
HPR
Pin 48
PE11
TS0_D3
CSI0_D3
TS0_D4
CSI0_D4
TS0_D5
CSI0_D5
TS0_D6
CSI0_D6
TS0_D7
CSI0_D7
AZD-A7N-1GB Simple
Customization For Core-Board Application
AZD-A7N-1GB is mainly targeted at mini-pc development board, but also
c o n s i d e r s o m e o f core-board applications. What’s well known is that 96 extended pins with
lots of
applied circuit interfaces. Here, I would like to introduce some tips in core-board
applications.
1、
You can power the AZD-A7N-1GB via 4-pin 2.0mm pitch dual in-line connector from
base-board.
2、
The IR receiver module can be extended to anywhere you want via 3-pin 2.0mm pitch
single in-line connector.
3、
The USB HOST can be extended to anywhere you want via 8-pin 2.0mm pitch dual inline connector.
4、
All the DIP components are optional if you want to order core-board version of CB0909,
such as DC Jack, IR module, SATA5V, SATA DATA connector, NIC, USB A connector, 32768Hz
crystal, 25MHz crystal, 4 pin 2.54mm pinheader for UART.
Below is some photos for pins and nets name list maybe useful.