Code of Conduct

Bộ Quy tắc Ứng xử
Phát triển bằng Sự liêm chính
Cải tiến từng thế hệ.
2
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
Tầm nhìn và các Giá trị
của Chúng ta
Tầm nhìn của Chúng ta
Alcoa. Cải tiến từng thế hệ.
Từ năm 1888, người Alcoa đã hợp tác để tạo ra các giải pháp
sáng tạo và bền vững nhằm đưa thế giới tiến lên.
Các Giá trị của Chúng ta
Chúng ta sống theo các Giá trị của mình hàng ngày, ở mọi nơi, hợp tác vì lợi ích của khách
hàng, nhà đầu tư, nhân viên, cộng đồng và đối tác của mình.
Tôn trọng
Sự liêm chính
Chúng ta cởi mở, trung thực và
đáng tin cậy.
Môi trường, Sức khỏe
& An toàn
Chúng ta làm việc an toàn, thúc đẩy
trạng thái khỏe mạnh về tinh thần và
thể chất và bảo vệ môi trường.
Chúng ta đối xử với mọi người bằng
nhân phẩm và mang tới một môi
trường làm việc toàn diện, đa dạng.
Xuất sắc
Chúng ta không ngừng theo đuổi
các thành quả bền vững và
vượt trội.
Đổi mới
Chúng ta biến ý tưởng thành giá trị
một cách sáng tạo.
Hãy lên tiếng
Hãy liên hệ với bất cứ ai trong Hệ
thống Trợ giúp về Sự liêm chính nếu
bạn có câu hỏi hoặc quan ngại về vấn
đề đạo đức hoặc tuân thủ tại Alcoa:
ff Cán bộ giám sát hoặc trưởng
nhóm của bạn
ff Phòng Nhân sự
ff Tổ chức Đạo đức và Tuân thủ
ff Phòng Pháp lý
ff Người Bảo vệ Sự liêm chính
ff Đường dây Trợ giúp về Sự liêm
chính
ff Các chuyên gia về các vấn đề
cụ thể (ví dụ: Tài chính Doanh
nghiệp, Kiểm toán, Mua hàng)
Số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ
trang web của những nguồn trợ giúp
này có ở trang 39.
3
Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc
Thông điệp từ Chủ tịch
Hội đồng Quản
trị/Tổng Giám đốc
Các bạn đồng nghiệp thân mến,
Mỗi người Alcoa, hàng ngày phải sống theo các Giá trị của chúng ta. Các giá trị đó
có vai trò là phạm vi đạo đức, là cách để chúng ta đạt được Chuẩn mực của mình.
Bộ Quy tắc chính là lộ trình giúp các bạn Phát triển bằng Sự liêm chính, đảm bảo
rằng các bạn đáp ứng được các tiêu chuẩn cao của chúng ta và hướng dẫn các bạn
làm "điều đúng đắn" ở bất cứ nơi nào chúng ta kinh doanh trên thế giới. Hãy đọc,
tham khảo, thảo luận Bộ Quy tắc với đồng nghiệp của các bạn và hãy áp dụng nó vào
công việc kinh doanh của mình.
Đôi khi, điều đúng đắn cần làm có thể không rõ ràng. Trong các tương tác kinh
doanh của chúng ta, chúng ta có thể gặp các tình huống khó xử đầy những thắc mắc
và không chắc chắn. Trong các trường hợp đó, nguồn trợ giúp thêm – bao gồm cả Bộ
Quy tắc Ứng xử này – sẽ cung cấp các hướng dẫn mang tính quyết định.
Alcoa cung cấp nhiều nguồn trợ giúp cho các bạn thông qua Hệ thống Trợ giúp về
Sự liêm chính. Các bạn có thể nói chuyện với cán bộ giám sát, trưởng nhóm của
mình hoặc Người Bảo vệ Sự liêm chính của tổ chức khi bạn có thắc mắc hoặc quan
ngại. Hoặc, hãy gọi Đường dây Hỗ trợ Sự liêm chính để xin lời khuyên hoặc nêu
quan ngại. Có thể xem danh sách đầy đủ về các nguồn trợ giúp ở trang 39.
Quan trọng nhất, tôi đề nghị các bạn hãy lên tiếng và hành động khi các bạn thấy
có điều gì đó xung đột với các Giá trị của chúng ta. Mỗi chúng ta đều chia sẻ trách
nhiệm ứng xử trong kinh doanh theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của Alcoa và
pháp luật.
Bằng việc đưa Sự liêm chính và toàn bộ các Giá trị của chúng ta trở thành một phần
hoạt động trong công việc của các bạn, các bạn đã làm cho Alcoa trở thành công ty
như chúng ta mong muốn. Cùng với nhau, chúng ta sẽ tiếp tục Phát triển bằng Sự
liêm chính.
Chúc mọi điều tốt đẹp,
Klaus Kleinfeld
Klaus Kleinfeld,
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
kiêm Tổng Giám đốc
4
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
Mục lục
2 T
ẦM NHÌN VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỦA
CHÚNG TA
3 T HÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ/ TỔNG GIÁM ĐỐC
23 X ÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC
MẠNH MẼ
24 Chú trọng vào Chất lượng
24 Nuôi dưỡng Mối quan hệ Khách hàng Tích
cực
5 ĐẶT R A CÁC TIÊU CHUẨN CAO
25 T
uân thủ các Yêu cầu Hợp đồng của
Chính phủ
7 LÃNH ĐẠO BẰNG SỰ LIÊM CHÍNH
26 Xây dựng Mối quan hệ Trung thực và Công
bằng với Nhà cung cấp
8 Tìm kiếm Trợ giúp
9 Cấm Trả thù
10 L ÀM VIỆC VỚI NHAU
27 B ẢO VỆ THÔNG TIN VÀ TÀI SẢN
28 Tôn trọng Quyền riêng tư và Bảo vệ
Thông tin Cá nhân
11 Hoạt động An toàn
29 Tránh Giao dịch Nội gián
12 Giữ gìn Môi trường Làm việc An toàn
29 Duy trì Sổ sách và Hồ sơ Chính xác
12 D
uy trì Nơi làm việc Không Rượu bia và Ma
túy
31 Sử dụng Tài sản và Tài nguyên có Trách nhiệm
13 Đối xử với Người khác bằng Sự tôn trọng
14 Ứ
NG XỬ KINH DOANH TOÀN CẦU
15 Ngăn chặn Hối lộ và Tham nhũng
17 Hành động có Trách nhiệm khi Đưa hoặc Nhận
Quà tặng và Dịch vụ Tiếp đón
32 Đ
ảm bảo Công tác Truyền thông Đại chúng
Chính xác và Nhất quán
33 H
Ỗ TRỢ CỘNG ĐỒNG CỦA
CHÚNG TA
34 Thúc đẩy Trách nhiệm Xã hội
34 Bảo vệ Môi trường
18 Tránh Xung đột Lợi ích
35 Tôn trọng và Hiểu rõ giá trị của Nhân quyền
19 Cạnh tranh Công bằng và Hợp pháp
36 T
ham gia có Trách nhiệm vào Hoạt động
Chính trị
20 Tuân thủ Luật lệ Thương mại Quốc tế
22 Ngăn chặn Rửa Tiền
22 H
ợp tác với Yêu cầu và Cuộc điều tra của
Chính phủ
37 CHỈ MỤC
39 N GUỒN TRỢ GIÚP
LƯU Ý: Sẽ có thêm thông tin trên mạng dành cho những thuật ngữ được gạch chân trong Bộ Quy tắc.
5
Đặt ra các Tiêu chuẩn Cao
6
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
“
Khi gia đình và bạn bè hỏi bạn làm gì để kiếm sống, tôi hy vọng bạn sẽ nói với họ
về những gì Alcoa đã làm và tiếp tục làm để cải tiến từng thế hệ – và bạn đóng
vai trò quan trọng như thế nào trong việc biến điều đó trở thành sự thực.
—Klaus Kleinfeld, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
”
Bộ Quy tắc Ứng xử (“Bộ Quy tắc”) là lộ trình Phát triển bằng Sự liêm chính của chúng ta. Tất cả chúng
ta có trách nhiệm tuân thủ Bộ Quy tắc và các quy định và luật pháp hiện hành dù chúng ta ở bất cứ đâu
trên thế giới. Bộ Quy tắc áp dụng cho toàn thể nhân viên, cán bộ và giám đốc của Alcoa Inc., các công
ty con và thực thể nằm dưới sự kiểm soát của Alcoa. Việc vi phạm Bộ Quy tắc sẽ không được dung thứ
và có thể dẫn tới các biện pháp kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.
Nếu chúng ta gặp phải các xung đột giữa Bộ Quy tắc hoặc chính sách của chúng ta và luật pháp, hoặc một
đơn vị hoặc địa điểm kinh doanh đặt ra các hướng dẫn khắt khe hơn Bộ Quy tắc này, chúng ta sẽ tuân thủ
tiêu chuẩn cao hơn. Các tiêu chuẩn cao của Alcoa là một lợi thế cạnh tranh – chúng giúp chúng ta thu hút
và không mất khách hàng, cổ đông và nhân viên đẳng cấp thế giới.
Để duy trì các tiêu chuẩn cao của chúng ta, mỗi chúng ta phải...
Ứng xử trong kinh doanh bằng
Lên tiếng và tìm kiếm trợ giúp khi
Nỗ lực để trở thành những người
sự liêm chính – điều này có nghĩa
chúng ta không chắc chắn phải
đi đầu về sự liêm chính hàng
là làm điều đúng đắn, ngay cả khi
làm gì.
ngày.
không có ai giám sát.
Nhóm Đạo đức và Tuân thủ;
Nhóm Chính sách/Thủ tục
7
Lãnh đạo bằng Sự liêm chính
8
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
Chuẩn mực của chúng ta
Câu hỏi
Mỗi chúng ta hãy làm gương cho người khác bằng
Tôi là một cán bộ giám sát ở dây chuyền
hành động liêm chính. Hành động của chúng ta phải
điện phân. Một trong số các nhân viên cấp
phản ánh được cam kết của chúng ta với các Giá trị
dưới đã báo cáo cho tôi về một tình huống
của Alcoa, và với một môi trường làm việc cởi mở,
khó xử về đạo đức mà anh ta đang gặp phải.
Tôi muốn chắc chắn sẽ đưa ra hướng dẫn
trung thực và có đạo đức.
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
đúng đắn cho anh ta nhưng tôi không chắc
mình nên trả lời như thế nào. Tôi nên làm gì?
Trả lời
ƒƒ Tạo ra một môi trường làm việc có thể thúc đẩy được các
Giá trị của Alcoa.
Bộ Quy tắc luôn là một nguồn thông tin tốt để
bắt đầu. Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời
trong Bộ Quy tắc, hãy xin lời khuyên từ quản lý
của mình nhưng hãy cẩn thận để giữ bí mật cho
ƒƒ Hiểu rõ và tuân thủ Bộ Quy tắc, luật pháp, quy định, chính
sách và thủ tục của chúng ta.
người báo cáo. Nếu bạn vẫn không chắc chắn,
ƒƒ Mỗi người hãy gương mẫu. Trung thực và chuyên nghiệp.
được liệt kê trong Bộ Quy tắc.
hãy liên hệ với một trong các nguồn trợ giúp
ƒƒ Hãy lên tiếng nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại. Mỗi
người trong chúng ta có trách nhiệm báo cáo ngay lập
tức tất cả các hành vi vi phạm tiềm tàng hoặc rõ ràng liên
quan tới Bộ Quy tắc, chính sách của chúng ta và mọi luật
pháp hoặc quy định.
Đường dây Trợ giúp về Sự liêm chính có trên toàn cầu để
ƒƒ Phát triển một nền văn hóa nơi các ý tưởng và ý kiến
được coi trọng, các thắc mắc và quan ngại được lắng
nghe và giải quyết.
Tùy thuộc luật pháp địa phương, hãy liên hệ với Đường
Tìm kiếm Trợ giúp
Có thể bản thân bạn sẽ gặp phải tình huống phát sinh quan
ngại hoặc khi sự lựa chọn không rõ ràng. Alcoa có rất nhiều
nguồn trợ giúp cho bạn:
giúp bạn tìm kiếm lời khuyên hoặc nêu quan ngại, 24 giờ
một ngày, 7 ngày một tuần, bằng nhiều thứ tiếng.
dây Trợ giúp về Sự liêm chính nếu bạn:
ƒƒ Cần lời khuyên hoặc có thắc mắc
ƒƒ Muốn nêu vấn đề hoặc quan ngại
ƒƒ Đã nêu vấn đề hoặc quan ngại và không hài lòng
ƒƒ Không chắc tìm thông tin ở đâu
ƒƒ Không thoải mái khi sử dụng các nguồn trợ giúp khác
đã liệt kê ở trên
ƒƒ Cán bộ giám sát hoặc trưởng nhóm của bạn
Một công ty độc lập sẽ tiếp nhận tất cả các vấn đề hoặc
ƒƒ Phòng Nhân sự
quan ngại được báo cáo và ngay lập tức chuyển chúng tới
ƒƒ Tổ chức Đạo đức và Tuân thủ
Tổ chức Đạo đức và Tuân thủ của Alcoa để theo dõi. Tất
ƒƒ Phòng Pháp lý
cả các thắc mắc và quan ngại được xử lý một cách chuyên
ƒƒ Người Bảo vệ Sự liêm chính
ƒƒ Đường dây Trợ giúp về Sự liêm chính
ƒƒ Các chuyên gia về các vấn đề cụ thể (ví dụ: Tài chính
Doanh nghiệp, Kiểm toán, Mua hàng)
Vui lòng xem trang 39 để có thêm thông tin về hệ thống
trợ giúp.
nghiệp và bí mật. Sự hợp tác, tính trung thực và chân thực
của nhân viên có tính chất quyết định tới quy trình của
chúng ta.
Bạn có thể ẩn danh khi sử dụng Đường dây Trợ giúp về Sự
liêm chính nếu được luật địa phương cho phép. Một số nước
ở Châu Âu sẽ hạn chế các chủ đề báo cáo, và khả năng báo
cáo ẩn danh và đặt câu hỏi của bạn.
9
Khi bạn đối mặt với một tình huống khó xử, hãy DỪNG LẠI và xem xét các câu hỏi sau:
A—Cách giải quyết này có Phù hợp với Bộ Quy tắc và các Giá trị của chúng ta không?
L—Điều này có Hợp pháp không?
C—Nó có Tuân thủ chính sách, thủ tục và Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng ta không?
O— Liệu có Các cách Giải quyết khác tôi nên tham khảo trước khi ra quyết định cuối cùng không?
A—Liệu tôi sẽ có thấy Xấu hổ khi kể với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc sếp của mình về
hành động của mình không?
Nếu bạn không chắc chắn, hãy DỪNG LẠI và TÌM KIẾM TRỢ GIÚP.
Cấm Trả thù
Alcoa có chính sách không trả thù. Mọi người không được
phép thực hiện hành động chống lại bạn vì bạn đã đặt câu
hỏi hoặc nêu lên quan ngại với thiện ý. Các cán bộ quản
lý có trách nhiệm đảm bảo rằng nhóm của mình hiểu rõ và
tuân thủ chính sách này.
Nếu bạn cảm thấy mình hoặc bất cứ đồng nghiệp nào
đang bị trả thù, hãy báo cáo điều này ngay lập tức. Bất
quan tới hợp đồng hoặc hợp đồng phụ của chính phủ Hoa
Kỳ có quyền và được bảo vệ đặc biệt theo luật pháp Hoa
Kỳ. Alcoa sẽ tiếp nhận tất cả các cáo buộc trả thù một
cách nghiêm túc và sẽ tiến hành điều tra nhanh chóng và
kỹ lưỡng. Nếu công ty phát hiện việc trả thù đã xảy ra, các
biện pháp kỷ luật thích đáng sẽ được thực hiện.
Câu hỏi
Một vài tháng trước đây, tôi đã liên lạc với
kỳ nhân viên nào báo cáo việc làm sai trái tiềm tàng liên
Đường dây Trợ giúp về Sự liêm chính. Tôi
phát hiện ra trưởng nhóm của mình đã quyết
định trao một hợp đồng lớn cho một công ty
thuộc sở hữu của anh trai anh ta. Đã có một
Trả thù
cuộc điều tra và tôi tin là công ty đã có biện
pháp kỷ luật. Từ đó trở đi, trưởng nhóm của
Nếu một nhân viên đã nêu lên quan ngại, bất cứ
hành động nào dưới đây của người giám sát hoặc
của bất cứ người nào khác có thể được cho là sự
trả thù:
tôi và một số thành viên trong nhóm đã không
còn nói chuyện với tôi nữa đồng thời loại tôi
ra khỏi các cuộc họp kinh doanh. Điều này
đang ảnh hưởng tới tinh thần và hiệu suất làm
ƒƒ Chấm dứt hợp đồng lao động
việc của tôi. Tôi có nên giữ im lặng và hy vọng
ƒƒ Giáng chức xuống một công việc, vai trò hoặc ca
rằng tình trạng này sẽ được cải thiện không?
làm việc ít được mong muốn hơn
ƒƒ Đánh giá hiệu suất công việc tiêu cực, không
công bằng
ƒƒ Tăng cường giám sát
ƒƒ Ngăn chặn các cơ hội được đào tạo hoặc tư vấn
Trả lời
Không. Hành động của trưởng nhóm và thành viên
trong nhóm của bạn có thể là một sự trả thù và cần
được điều tra. Hãy liên hệ với một trong các nguồn
trợ giúp được liệt kê trong Bộ Quy tắc để báo cáo.
ƒƒ Không cho tham gia hoạt động của nhóm hoặc
thảo luận công việc quan trọng
ƒƒ Quấy rối (xem trang 13)
ƒƒ Đe dọa
Chính sách Ứng xử trong Kinh doanh
Lãnh đạo bằng Sự liêm chính
Đối mặt với Tình huống Khó xử về Đạo đức
10
Làm việc Với nhau
11
“
Chắc chắn là không gì có thể biện minh được việc đặt sức khỏe của bạn
hoặc của đồng nghiệp vào tình trạng nguy hiểm. Không phải lịch giao
hàng, không phải tiền lương làm việc ngoài giờ, không phải lợi nhuận.
Không gì quan trọng, quý giá hơn sinh mạng con người.
—Klaus Kleinfeld, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Chuẩn mực của chúng ta
Bởi vì chúng ta coi trọng sinh mạng con người hơn tất cả
mọi thứ, chúng ta cam kết làm việc an toàn và thúc đẩy
trạng thái khỏe mạnh về tinh thần và thể chất. Chúng ta
có trách nhiệm chung trong việc bảo vệ bản thân, đồng
nghiệp của mình bằng cách thực hiện công việc theo
CÙNG LÀM
VIỆC
cách an toàn và có trách nhiệm. Cho dù bạn làm việc ở
đâu hoặc công việc của bạn là gì, hãy đặt an toàn lên
”
4. Tuân thủ tất cả các phương án thiết kế công việc, giấy
phép và giới hạn hoạt động an toàn.
5. Giữ môi trường làm việc của
chúng ta sạch sẽ, gọn gàng
và an toàn.
6. Dừng làm việc hoặc ngăn
người khác và tìm kiếm
sự trợ giúp khi bạn nhận
thấy có tình huống gây
nguy hiểm.
hàng đầu. Hàng năm, chúng ta cố gắng không để xảy
ra thương tích hoặc bệnh tật liên quan tới công việc và
sẽ không vi phạm Giá trị về Môi trường, Sức khỏe và An
Câu hỏi
Tôi làm việc trong một nhà máy. Một trong
toàn (EHS) của mình.
các đồng nghiệp của tôi thường không tuân
thủ quy trình cách ly nguồn năng lượng
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Biết rằng chúng ta có thể không để xảy ra thương tích và
bệnh tật trong công việc. Không làm khác với phương pháp
an toàn đã được chứng minh khi thực hiện nhiệm vụ. Nếu
bạn không chắc chắn, không nên tiến hành – hãy dừng lại
và tìm kiếm trợ giúp.
ƒƒ Ngay lập tức báo cáo tất cả các mối quan ngại, việc làm sai
và sự cố cho dù không có ai bị thương.
ƒƒ Hãy thực hành sáu quy tắc an toàn cơ bản hàng ngày:
1. Tuân theo các quy trình làm việc an toàn và chủ động
tìm cách cải thiện chúng.
2. Đảm bảo rằng bạn và đồng nghiệp đang làm việc trong
các điều kiện an toàn, đáng tin cậy và được kiểm soát.
3. Trước khi bạn bắt đầu công việc, hãy đảm bảo rằng
tất cả các biện pháp bảo vệ đã sẵn sàng.
(ngắt nguồn/khóa máy-gắn thẻ cảnh báokiểm tra) trước khi bắt đầu một nhiệm vụ.
Tôi có nên nói gì không?
Có. Quy trình có tại hiện trường là để ngăn
Trả lời
chặn nguồn năng lượng nguy hiểm không gây
tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng cho con
người. Khi không tuân thủ quy trình này, đồng
nghiệp của bạn sẽ gặp nguy cơ bị thương tích
đe dọa tới tính mạng. Hãy lên tiếng, hãy dừng
làm việc và tìm kiếm trợ giúp.
Chính sách Môi trường,
Sức khỏe và An toàn;
Các Nguyên tắc về Môi trường,
Sức khỏe và An toàn
Làm việc Với nhau
Hoạt động An toàn
12
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
Giữ gìn Môi trường Làm
việc An toàn
Chuẩn mực của chúng ta
Duy trì Nơi làm việc Không
Rượu bia và Ma túy
Chuẩn mực của chúng ta
Sự tập trung vào vấn đề an toàn của chúng ta bao
Công việc của chúng ta đòi hỏi sự tỉnh táo, tính chính
gồm cả cam kết duy trì một môi trường làm việc an
xác và phản xạ nhanh chóng. Chúng tôi mong người
toàn. Mỗi người Alcoa đóng một vai trò quan trọng
Alcoa thực hiện công việc của mình trong tình trạng
trong việc chủ động hỗ trợ để tạo ra một môi trường
không bị ảnh hưởng bởi ma túy và rượu bia do chúng
làm việc không bạo lực, đe dọa và dọa dẫm.
có thể có tác động xấu đến sự an toàn, năng suất và
các phán đoán và có thể gây ra các tai nạn nghiêm
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Tuân thủ các quy tắc an toàn cho tòa nhà ở nơi làm việc
của bạn.
ƒƒ Không mang vũ khí tới nơi làm việc. Vũ khí bao gồm, nhưng
không giới hạn đối với, súng, gươm, chất nổ và bất cứ vật
nào khác có mục đích hoặc được sử dụng để sát thương.
trọng. Không mang các loại ma túy trái phép, các chất
bị kiểm soát và các loại thuốc mua tự do hoặc được kê
toa bị lạm dụng tới nơi làm việc của chúng ta.
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Không làm hoặc nói bất kỳ điều gì có thể khiến người khác
cảm thấy bị đe dọa hoặc không an toàn.
ƒƒ Hãy báo cáo để làm việc trong môi trường không bị ảnh hưởng
bởi ma túy và rượu bia.
ƒƒ Báo cáo tất cả những người khả nghi, những hành động
đe dọa dùng bạo lực, sự xuất hiện của vũ khí hoặc các mối
quan ngại bạn có thể có về an toàn cá nhân của mình cho
cán bộ giám sát bạn, Phòng Nhân sự hoặc cảnh sát địa
phương càng sớm càng tốt.
ƒƒ Không mang các chất này tới nơi làm việc, không sử dụng
chúng khi làm việc hoặc đưa cho người khác.
ƒƒ Trong các trường hợp khẩn cấp, hãy tuân thủ quy trình
báo cáo khẩn cấp tại địa phương hoặc liên hệ với nhà
chức trách.
Chính sách An toàn Toàn cầu
ƒƒ Thông báo cho cán bộ giám sát nếu bạn đang uống thuốc có
thể ảnh hưởng tới công việc của mình.
ƒƒ Báo cáo ngay lập tức nếu bạn tin rằng một đồng nghiệp
đang làm việc trong tình trạng bị suy nhược.
ƒƒ Tìm kiếm sự trợ giúp thông qua Chương trình Tư vấn, Hỗ
trợ Gia đình và Trợ giúp Nhân viên tại địa phương nếu bạn
có vấn đề về ma túy hoặc rượu bia.
13
Chuẩn mực của chúng ta
Tạo dựng một nguồn nhân lực đa dạng và tài năng
Câu hỏi
để củng cố công ty và lợi thế cạnh tranh. Mỗi chúng
Một đồng nghiệp đã có những lời nói đùa
ta đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi
mang tính xúc phạm tại một bữa tối bên ngoài
trường làm việc cởi mở và toàn diện, nơi mỗi cá nhân
công ty với một khách hàng. Bộ Quy tắc có áp
có thể tự do đóng góp vào sự thành công của Alcoa.
Tại Alcoa, chúng ta tiếp nhận các nền tảng, nền văn
hóa, quan điểm đa dạng của các đồng nghiệp và coi
trọng tình trạng khác biệt của chúng ta.
dụng cho trường hợp này không?
Trả lời Có. Bộ Quy tắc áp dụng cho công việc của chúng
ta cho dù chúng ta ở bất cứ đâu. Điều này bao
gồm mọi hành động chúng ta làm tại cơ sở của
Alcoa và cuộc gặp gỡ ở bên ngoài, chuyến công
tác, hoạt động xã hội liên quan tới công việc.
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Đối xử với người khác công bằng và với sự tôn trọng.
Chính sách Tạo Cơ hội Nghề nghiệp
Bình đẳng và Hành động Tích cực
ƒƒ Hãy lên tiếng khi bạn thấy người khác đang bị đối xử
không công bằng hoặc không được tôn trọng.
ƒƒ Tránh các hành động có thể được xem là sự bắt nạt hoặc
quấy rối người khác.
ƒƒ Nếu bạn chịu trách nhiệm tuyển dụng, sa thải, quyết định
thanh toán lương, đề bạt hoặc kỷ luật nhân viên, hãy chỉ
tập trung vào trình độ, khả năng, kinh nghiệm và hiệu suất
làm việc của người đó.
Quấy rối l à gì?
Quấy rối là một hành động mang tính không thể chấp nhận được, thù địch hoặc xúc phạm nhằm chống
lại người khác và bao gồm việc:
ƒƒ Đưa ra những lời nói đùa hoặc bình luận không phù
hợp – điều bạn thấy buồn cười có thể mang tính xúc
phạm tới người khác
ƒƒ Trêu chọc đồng nghiệp về chủng tộc, màu da, tôn giáo,
nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, khuynh hướng tình dục,
bản sắc/biểu hiện giới tính, tình trạng cựu chiến binh,
thông tin di truyền, giới tính hoặc tuổi tác của người đó
ƒƒ Bắt nạt
ƒƒ Chia sẻ ý kiến không được mong muốn về khuynh hướng
tình dục hoặc bản sắc/biểu hiện giới tính của một người
ƒƒ Đưa ra những lời tán tỉnh hoặc đề nghị tình dục hoặc
chia sẻ các tài liệu khiêu dâm hoặc không phù hợp khác
Làm việc Với Nhau
Đối xử với Người khác bằng Sự tôn trọng
14
Ứng xử Kinh doanh Toàn cầu
15
“
Việc thiết lập quy trình và chính sách tại chỗ chỉ là bước đầu tiên trong việc bảo vệ
Công ty và chính bản thân chúng ta phòng chống tham nhũng. Tất cả chúng ta cần
phải hiểu rõ và áp dụng chúng vào mọi giao dịch kinh doanh của chúng ta.
—Klaus Kleinfeld, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Chuẩn mực của chúng ta
Chúng ta cạnh tranh dựa trên giá trị của sản phẩm
và dịch vụ của chúng ta và không chấp nhận bất cứ
hình thức hối lộ hoặc tham nhũng nào – cho dù đó là
thông lệ hoặc tập quán địa phương. Mặc dù luật kinh
doanh quốc tế rất phức tạp và có thể thay đổi, nhưng
hãy nhớ, cho dù bạn làm việc ở đâu trên thế giới
này thì vẫn có luật hoặc chính sách cấm hối lộ áp
dụng cho bạn.
”
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Tuân thủ Chính sách Chống Tham nhũng và các thủ
tục của Alcoa và tất cả các đạo luật chống tham nhũng
liên quan, kể cả Bộ luật Chống Hối lộ Quan chức Nước
ngoài của Hoa Kỳ và Bộ luật Chống Hối lộ của Vương
quốc Anh. Đó là hai bộ luật áp dụng cho các hoạt động
của chúng ta trên toàn cầu.
ƒƒ Hiểu rõ cách nhận biết tình huống có thể là dấu hiệu
của hành vi tham nhũng.
ƒƒ Không đề nghị hoặc đưa hối lộ, yêu cầu hoặc nhận
hối lộ.
ƒƒ Giao tiếp đúng mực với quan chức chính phủ – luật
chống hối lộ thường nghiêm khắc hơn khi làm việc với
quan chức chính phủ.
(tiếp tục ở trang tiếp theo)
Hối lộ l à gì?
Hối lộ là việc đề nghị đưa, đưa hoặc nhận bất cứ thứ gì có giá trị (cho dù giá trị nhỏ đến đâu) để gây ảnh hưởng
không phù hợp lên một quyết định kinh doanh và tạo ra lợi thế kinh doanh không công bằng. Hối lộ có thể bao gồm:
ƒƒ Tiền mặt, thẻ quà tặng hoặc phiếu quà tặng
ƒƒ Khoản cho vay
ƒƒ Quà tặng, chiêu đãi và dịch vụ tiếp đón
ƒƒ Khoản đóng góp chính trị
ƒƒ Tiền thanh toán cho các chi phí đi lại – đặc biệt là khi
không có mục đích công việc rõ ràng cho chuyến đi
ƒƒ Ưu đãi, như "đưa một vài lời tốt đẹp" vào đơn xin học
trường tư của trẻ
ƒƒ Dịch vụ cá nhân – như dịch vụ xe hơi hoặc đầu bếp
cá nhân
ƒƒ Đề nghị tuyển dụng
Ứng xử Kinh doanh Toàn cầu
Ngăn chặn Hối lộ và Tham nhũng
16
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
ƒƒ Tuân thủ Thủ tục Thẩm tra Công ty và Ký kết Hợp đồng
dành cho Công ty Trung gian của Alcoa khi thuê các
công ty khác thực hiện thay mặt Alcoa. Tất cả các công
ty trung gian phải được phê duyệt, giám sát và phải tuân
thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của Alcoa.
ƒƒ Không chi tiền đút lót hoặc "bôi trơn". Đây là khoản tiền
nhỏ chi cho quan chức chính phủ để khuyến khích thực
hiện các hành động vốn là trách nhiệm phải thực hiện
của họ, chẳng hạn như thông quan hàng hóa qua cửa
hải quan hoặc cấp giấy phép. Ngoại trừ duy nhất là khi
bạn tin rằng mình sắp gặp nguy hiểm cá nhân. Trong
trường hợp đó, hãy làm điều cần thiết để giải thoát bản
thân khỏi tình huống đó một cách an toàn và ngay lập
tức báo cáo cho Phòng Pháp lý của Alcoa.
Câu hỏi
Một quan chức chính phủ đã mời tôi tới
một buổi gây quỹ cho hoạt động từ thiện
ưa thích của ông ấy. Hoạt động từ thiện
này là một việc tốt và tôi nghĩ là việc đóng
góp sẽ giúp cho mối quan hệ kinh doanh
của chúng ta. Tôi có thể mua vé và đóng
góp không?
Trả lời Chúng ta không được phép trao cho cá nhân
nào đó thứ gì có giá trị để gây ảnh hưởng tới
quyết định kinh doanh. Mặc dù việc đóng góp
từ thiện có vẻ không có lợi cho người quan
chức đó một cách trực tiếp, nhưng nó có thể
có lợi cho ông ta một cách gián tiếp, chẳng
hạn như nâng cao vị thế của ông ta trong
cộng đồng hoặc nâng cao cơ hội được tái
Chính sách Chống Tham nhũng;
Thủ tục Thẩm Tra Công ty và Ký kết Hợp
đồng dành cho Công ty Trung gian
bầu cử của ông ta. Bởi vì các qui tắc về hối
lộ liên quan tới quan chức chính phủ mang
tính nghiêm khắc và khó định hướng, hãy liên
hệ với Phòng Pháp lý hoặc Nhóm Đạo đức và
Tuân thủ của Alcoa để có hướng dẫn cụ thể.
Quan chức chính phủ l à ai?
Chúng ta không được phép tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có
thể được hiểu là hành động gây ảnh hưởng một cách không hợp
lý tới quan chức chính phủ. Chúng ta có quy tắc nghiêm khắc
áp dụng đối với giao dịch với quan chức chính phủ. Cương vị là
quan chức chính phủ của họ không phải lúc nào cũng rõ ràng.
"Quan chức chính phủ" bao gồm:
ƒƒ Cán bộ và nhân viên ở mọi cấp bậc trong chính phủ
ƒƒ Quân nhân
ƒƒ Ứng cử viên cho chức vụ chính trị và đảng phái chính trị
ƒƒ Nhân viên trong cơ sở kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước hoặc
do nhà nước quản lý
ƒƒ Nhân viên hoặc cán bộ trong tổ chức quốc tế công
17
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
Chuẩn mực của chúng ta
Qùa tặng và dịch vụ tiếp đón có thể giúp xây dựng sự
tín nhiệm đối với khách hàng đồng thời tăng cường
mối quan hệ kinh doanh. Các cử chỉ lịch thiệp này
(ví dụ như hàng hóa, quà lưu niệm, ưu đãi, trợ cấp,
thù lao, dịch vụ, ăn uống, chiêu đãi, vui chơi, chỗ ở,
vé, đi lại, đề nghị tuyển dụng, v.v...) là rất phổ biến và
ƒƒ Tuân thủ Thủ tục về Quà tặng và Dịch vụ Tiếp đón và
luôn có suy xét hợp lý.
ƒƒ Hiểu rằng quà tặng và dịch vụ tiếp đón trao cho quan
chức chính phủ cần được phê duyệt đặc biệt.
ƒƒ Lịch sự từ chối quà tặng hoặc dịch vụ tiếp đón không
tuân thủ chính sách của chúng ta và thông báo cho quản
lý của bạn.
được mong chờ ở nhiều nền văn hóa. Đồng thời, các
cử chỉ này có thể tạo ra mối quan ngại thực sự hoặc
Câu hỏi
trong nhận thức về sự liêm chính cá nhân. Điều quan
Một nhà cung cấp đã mời tôi tới một hội thảo
trọng là tránh bất cứ điều gì có thể tạo ra lợi thế kinh
thông tin về sản phẩm mới, sau đó sẽ là ăn tối và
doanh không hợp lý hoặc tỏ ra gây ảnh hưởng tới
chơi khúc côn cầu. Tôi có thể đi không?
phán quyết kinh doanh của người khác.
Việc tham dự vào cuộc hội thảo có thể phù hợp nếu
Trả lời không lãng phí, hợp lý và có mục đích kinh doanh.
Chính sách Ứng xử trong Kinh doanh;
Chính sách Chống Tham nhũng;
Thủ tục về Dịch vụ Tiếp đón và Quà tặng
Hãy thảo luận về lời mời với quản lý của bạn trước
khi chấp nhận. Hãy nhớ, nếu nhà cung cấp hiện đang
cạnh tranh để có kinh doanh với Alcoa, vậy thì việc
nhận quà, dịch vụ tiếp đón hoặc chiêu đãi là không
phù hợp.
Một số quy tắc thông thường khi bạn muốn tặng hoặc
nhận
quà tặng hoặc dịch vụ tiếp đón:
Hãy tiến hành khi quà tặng và dịch vụ tiếp
đón là:
Hãy dừng lại khi quà tặng và dịch
vụ tiếp đón là:
Hợp pháp và phù hợp với các Giá trị của chúng ta, phong
tục địa phương và chính sách của tất cả các bên liên quan
Tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt ví dụ như
thẻ quà tặng hoặc phiếu quà tặng
Được tặng với mục đích kinh doanh hợp pháp
Được tặng hoặc nhận với mục đích gây ảnh
hưởng tới kết quả kinh doanh
Hợp lý, không lãng phí – và không được tặng thường xuyên
Là một sự xấu hổ cho bạn, Alcoa hoặc bất cứ ai
Đã được duyệt và ghi chép chính xác trong hồ sơ kinh doanh
của chúng ta
Ứng xử Kinh doanh Toàn cầu
Hành động có Trách nhiệm khi Đưa hoặc Nhận
Quà tặng và Dịch vụ Tiếp đón
18
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
Tránh Xung đột Lợi ích
Chuẩn mực của chúng ta
Chúng ta chia sẻ trách nhiệm tránh để xung đột lợi
Câu hỏi
Con gái tôi làm việc cho Alcoa ở một bộ phận
ích. Xung đột lợi ích xảy ra khi quyền lợi hoặc hành
khác. Đây có thể là xung đột không?
động cá nhân của chúng ta gây trở ngại hoặc có
Chúng ta có nhiều tình huống trong đó thành viên
biểu hiện gây trở ngại cho quyền lợi của công ty.
gia đình và người khác có mối quan hệ cá nhân
Chúng ta phải luôn minh bạch về các hoạt động và
mối quan hệ ở bên ngoài. Nhờ việc trao đổi cởi mở
và trung thực, nhiều lần chúng ta đã có thể tránh
hoặc giải quyết được xung đột.
thân thiết cùng làm việc cho Alcoa. Vì mỗi tình
Trả lời huống có đặc điểm riêng, bạn nên báo cáo tình
huống đó cho quản lý của mình cũng như Tổ chức
Đạo đức và Tuân thủ. Trong nhiều trường hợp,
sẽ không có xung đột lợi ích; tuy nhiên, điều quan
trọng là cần phải minh bạch về các mối quan hệ.
ách CHÚNG TA Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Nhận biết tình huống hoặc mối quan hệ cá nhân có thể
khiến bạn khó có ý kiến khách quan.
ƒƒ Tránh các công việc hoặc giao dịch kinh doanh bên
ngoài có thể cản trở việc thực hiện công việc của bạn
tại Alcoa.
ƒƒ Không nắm bắt cơ hội kinh doanh mà bạn biết được
thông qua công việc của mình tại Alcoa.
ƒƒ Bất cứ khi nào bạn nghĩ mình có thể có xung đột lợi ích
tiềm tàng hoặc thực tế, hãy thông báo ngay lập tức cho
quản lý của mình, Phòng Pháp lý hoặc Tổ chức Đạo
Đức và Tuân thủ của Alcoa.
Chính sách Ứng xử trong Kinh doanh;
Thủ tục về Dịch vụ Nhân viên cho Các
Tổ chức Kinh doanh Bên ngoài
19
Chuẩn mực của chúng ta
Cạnh tranh công bằng và cởi mở sẽ mang lại lợi ích
cho khách hàng và cộng đồng của chúng ta. Chúng
ta cạnh tranh vì mục đích kinh doanh một cách tích
cực, trung thực và chỉ dựa trên chất lượng của sản
phẩm và dịch vụ của chúng ta. Luật cạnh tranh và
chống độc quyền có tính phức tạp và việc không
tuân thủ luật có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho
Alcoa cũng như các cá nhân liên quan.
Câu hỏi
Tôi muốn tham gia một cuộc họp của hiệp
hội thương mại công nghiệp. Tôi biết các
đối thủ cạnh tranh cũng tham dự. Có điều
gì tôi nên cẩn thận không?
Trả lời Đầu tiên, hãy thảo luận về cuộc họp đó với
quản lý của bạn. Bạn và quản lý của mình phải
đánh giá giá trị của việc tham gia so với rủi ro
liên quan tới sự tiếp xúc dự kiến với đối thủ
cạnh tranh. Hãy cẩn thận trong mọi tiếp xúc tại
cuộc họp, ngay cả đối với các sự kiện xã hội
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Hiểu rõ luật cạnh tranh áp dụng như thế nào cho hoạt
và cuộc nói chuyện thông thường. Không thảo
luận về giá, chi phí, doanh số, lợi nhuận, mức
độ sản xuất hoặc các chủ đề cạnh tranh khác.
Nếu các chủ đề này xuất hiện, hãy dừng cuộc
động của bạn và tìm kiếm hướng dẫn từ Phòng Pháp lý
nói chuyện và nói rõ với tất cả những người có
khi bạn có thắc mắc.
mặt rằng chủ đề đó đã đi quá giới hạn. Rời đi
ƒƒ Xin phê duyệt từ quản lý của mình trước khi bạn gặp gỡ
và liên hệ với Phòng Pháp lý của Alcoa.
đối thủ cạnh tranh. Điều này cũng áp dụng cho hiệp hội
nghề nghiệp, buổi đào tạo, đàm phán lao động, công ty
liên doanh, ủy ban kỹ thuật và hội thảo nhà cung cấp.
ƒƒ Không trao đổi thông tin với đối thủ cạnh tranh về:
–– Giá hoặc các vấn đề ảnh hưởng tới giá như khuyến
mại, tín dụng hoặc điều kiện và điều khoản khác
–– Công việc sản xuất và mức tồn kho
–– Đấu thầu hoặc qui trình đấu thầu của chúng ta
–– Việc phân chia sản xuất, địa phận bán hàng, sản
phẩm, khách hàng hoặc nhà cung cấp
–– Các khía cạnh của các hợp đồng bán hàng như quyền
bán sản phẩm của khách hàng
ƒƒ Không tham gia vào việc lừa dối hoặc sử dụng gián điệp
để lấy thông tin về đối thủ cạnh tranh của chúng ta.
Chính sách Tuân thủ Luật Chống Độc quyền;
Thủ tục Tập đoàn: Tổ chức và Hiệp hội
Bên ngoài, Tiếp xúc và Gặp gỡ với Đối thủ
Cạnh tranh
Ứng xử Kinh doanh Toàn cầu
Cạnh tranh Công bằng và Hợp pháp
20
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
Tuân thủ Luật lệ Thương mại Quốc tế
Chuẩn mực của chúng ta
Là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng
kinh doanh toàn cầu, Alcoa tuân thủ chặt chẽ tất
cả các đạo luật, quy định quốc tế và của Hoa Kỳ và
các chính sách của Alcoa liên quan tới hoạt động
xuất nhập khẩu hàng hóa, công nghệ và dịch vụ của
Alcoa đối với cả ứng dụng quân sự và thương mại.
Kiến thức tuân thủ thương mại là một yếu tố thiết
yếu của chiến lược lập kế hoạch kinh doanh, phát
triển và các hoạt động thường nhật của Alcoa. Trong
mọi trường hợp, chúng ta phải báo cáo chính xác và
cởi mở các hoạt động xuất nhập khẩu của mình.
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Cập nhật các luật và quy định về tuân thủ thương mại,
luôn nhớ rằng các quy tắc mang tính phức tạp và có thể
thay đổi.
ƒƒ Hãy xin giấy phép và sự phê duyệt cần thiết trước khi
xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, công nghệ hoặc dịch
vụ. Hiểu và tuân thủ các hạn chế hiện có về:
–– Giao dịch thương mại và tài chính với các nước,
cá nhân, nhóm và tổ chức cụ thể
–– Việc bán sản phẩm, công nghệ và/hoặc dịch vụ nhất
định có thể tùy thuộc vào mục đích sử dụng và đối
tượng sử dụng
–– Các quy tắc tham gia liên quan tới hoạt động kinh
doanh giữa người Hoa Kỳ và người nước khác cả
ở Hoa Kỳ và nước ngoài.
21
cấm việc tham gia vào các hành động tẩy chay không
Câu hỏi
Tôi làm việc ở phòng nghiên cứu và phát
được chính phủ Hoa Kỳ bỏ qua hoặc cho phép. Hãy liên
triển đồng thời sử dụng máy tính xách tay
hệ Phòng Tuân thủ Thương mại nếu bạn nhận được
khi đi công tác. Tôi nên có các biện pháp
bất cứ thư từ hoặc tài liệu nào khác có yêu cầu cung
phòng ngừa nào?
cấp thông tin về nước bị tẩy chay hoặc công ty có trong
"danh sách đen".
ƒƒ Bảo vệ sự an toàn của sản phẩm của chúng ta kể từ
Trả lời
Hãy luôn giữ máy tính xách tay bên mình và
đảm bảo an toàn. Khi đi công tác tới một
thời điểm sản phẩm chuẩn bị để vận chuyển, qua mạng
nước khác, hãy kiểm tra với Phòng Tuân thủ
lưới vận chuyển cho tới khi sản phẩm đến điểm đích.
Thương mại. Hãy nhớ, bạn không được xuất
khẩu công nghệ hạn chế khi chưa có giấy
phép xuất khẩu phù hợp và sự phê duyệt khác
của chính phủ.
Chính sách Tuân thủ Xuất Nhập Khẩu;
Thủ tục Chương trình Tuân Thủ Xuất/
Nhập Khẩu của Hoa Kỳ
Xuất khẩu l à gì?
Việc vận chuyển sản phẩm qua biên giới quốc gia là hoạt động xuất khẩu. Hoạt động này có thể phụ thuộc vào
các yêu cầu cấp phép và phê duyệt cùng với hạn chế thương mại. Xuất khẩu cũng có thể bao gồm hoạt động:
ƒƒ Gửi email chứa thông tin hoặc công nghệ qua biên giới quốc gia – thậm chí cho một người Alcoa
khác hoặc một đồng nghiệp tại nhà máy của bạn khi đang đi công tác ở nước khác
ƒƒ Việc chia sẻ thông tin kỹ thuật trong văn phòng của bạn với bất kỳ người nào không phải là công dân
hoặc thường trú nhân tại nước của bạn ("được coi như là một hoạt động xuất khẩu")
ƒƒ Đi công tác ra ngoài Hoa Kỳ mang theo sản phẩm hoặc công nghệ – kể cả máy tính xách tay và nội
dung bên trong máy tính xách tay như phần mềm điều hành và các dữ liệu kỹ thuật
ƒƒ Cho phép người không phải là công dân hoặc thường trú nhân ở nước của bạn truy cập vào công
nghệ chịu sự kiểm soát xuất khẩu, kể cả việc đăng thông tin lên trang web
Ứng xử Kinh doanh Toàn cầu
ƒƒ Hiểu rõ luật và quy định chống tẩy chay của Hoa Kỳ
22
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
Ngăn chặn Rửa tiền
Chuẩn mực của chúng ta
Hợp tác với Yêu cầu
và Cuộc điều tra của
Chính phủ
Chúng ta tuân thủ luật chống rửa tiền trên toàn thế
Chuẩn mực của chúng ta
giới. Hoạt động rửa tiền xảy ra khi các công ty hoặc
cá nhân cố gắng che giấu hoặc ngụy trang khoản
tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp bằng cách
dịch chuyển chúng nhằm che giấu nguồn gốc và hợp
Alcoa hoàn toàn hợp tác với các yêu cầu và cuộc
điều tra của chính phủ.
pháp hóa khoản tiền đó. Mọi hoạt động của chúng
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ta phải bảo vệ chống lại việc sử dụng các khoản
tiền này để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
của Alcoa.
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Khi tiến hành thanh toán hoặc nhận thanh toán từ bên
thứ ba, phải tuân thủ các chính sách và thủ tục tài chính
ƒƒ Liên hệ Phòng Pháp lý của Alcoa để thảo luận về cách
xử lý thích hợp với các cuộc điều tra và chuyến viếng
thăm cũng như mọi yêu cầu của chính phủ về hồ sơ sổ
sách của Alcoa (trừ các yêu cầu thông thường là một
phần trong công việc của bạn).
ƒƒ Luôn cung cấp thông tin trung thực và chính xác đối với
yêu cầu của chính phủ.
của Alcoa.
ƒƒ Liên hệ Phòng Pháp lý của Alcoa nếu bạn nghi ngờ bất
kỳ hoạt động sai trái nào.
Chính sách Chống Tham nhũng
NHẬN BIẾT HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN
Luôn cảnh giác với các trường hợp khả nghi hoặc có thể cho thấy rằng một người đang sử dụng hoặc muốn
sử dụng giao dịch với Alcoa để rửa tiền, ví dụ như:
ƒƒ Yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt
ƒƒ Thanh toán do bên thứ ba thực hiện vì quyền lợi của một khách hàng
ƒƒ Khoản tiền chuyển bất thường đến hoặc từ quốc gia không liên quan tới giao dịch
ƒƒ Khách hàng không công khai và minh bạch về quyền sở hữu hoặc có vẻ rất muốn tránh yêu cầu về lưu trữ hồ sơ
23
Xây dựng Mối quan hệ Đối tác Mạnh mẽ
24
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
Chú trọng vào Chất lượng Nuôi dưỡng Mối quan hệ
Khách hàng Tích cực
Chuẩn mực của chúng ta
Chất lượng sản phẩm và dịch vụ chúng ta cung cấp
cho khách hàng mang tính quyết định tới sự thành
công liên tục và duy trì sự tăng trưởng lợi nhuận
của chúng ta. Tập trung vào chất lượng nghĩa là đáp
ứng yêu cầu của khách hàng và cung cấp sản phẩm
dịch vụ đúng chất lượng, đúng tiến độ và với chi phí
đã thỏa thuận.
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Những hành vi chúng ta mong đợi từ nhà cung cấp cũng
chính là những gì khách hàng mong đợi từ chúng ta.
ƒƒ Tuân thủ tất cả tiêu chuẩn quản lý chất lượng, yêu cầu
của khách hàng và thủ tục thử nghiệm sản phẩm.
ƒƒ Hãy lên tiếng nếu bạn phát hiện một vấn đề có thật hoặc
tiềm ẩn về an toàn hoặc chất lượng sản phẩm. "Nhìn thấy
điều gì đó, hãy báo cáo về nó."
ƒƒ Tránh thay đổi thông số kỹ thuật của sản phẩm, bộ
phận hoặc dịch vụ trừ khi được khách hàng ủy quyền
và cho phép theo các quy định thích hợp hoặc tập quán
thương mại.
Chuẩn mực của chúng ta
Chúng ta quý trọng và đối xử công bằng với khách
hàng. Mục tiêu của chúng ta là xây dựng mối quan
hệ trung thực và minh bạch dựa trên sự tin tưởng lẫn
nhau. Nhờ việc tìm ra phương pháp tạo giá trị cho
khách hàng, nên khi khách hàng thành công, chúng
ta cũng thành công.
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Thực hiện đúng các cam kết và nghĩa vụ trong hợp đồng.
ƒƒ Truyền tải thông tin trung thực về các sản phẩm, dịch vụ
và giá cả.
ƒƒ Lắng nghe và cân nhắc đến quan điểm của khách hàng
khi đưa ra quyết định.
ƒƒ Cố gắng đoán trước, phản hồi và đáp ứng hoặc vượt trên
cả mong đợi của khách hàng.
Chính sách Chất lượng;
Cộng đồng Chất lượng
Câu hỏi
Chúng ta sẽ lỡ ngày giao hàng như đã hứa cho đơn hàng bộ phận hạ cánh máy bay do việc thử
nghiệm sản phẩm lần cuối không thể hoàn thành đúng hẹn. Khách hàng trước đó đã từng chấp
thuận việc giao hàng cho đơn hàng trong các trường hợp như thế này. Liệu chúng ta có thể giao
đơn hàng này mà không cần hoàn thành tất cả thử nghiệm không?
Không. Hợp đồng mua bán với khách hàng yêu cầu rằng sản phẩm phải hoàn toàn phù hợp với tất cả thông
Trả lời
số kỹ thuật sản phẩm như đã đàm phán trước khi được giao. Cần phải được khách hàng chấp thuận bằng
văn bản để giao những sản phẩm được biết là không phù hợp hoặc chưa hoàn thành thử nghiệm sản phẩm
bắt buộc.
25
Chuẩn mực của chúng ta
Các quy định và điều luật đặc biệt sẽ áp dụng khi
chúng ta hợp tác kinh doanh với ngành công nghiệp
quốc phòng của Hoa Kỳ, cơ quan chính phủ và
doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ. Chúng
ta hoàn toàn tuân thủ yêu cầu cụ thể áp dụng cho
những giao dịch này.
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Cung cấp thông tin hiện hành, chính xác và đầy đủ,
trong hồ sơ đấu thầu và đề xuất cho các hợp đồng với
chính phủ.
ƒƒ Đảm bảo rằng tất cả phiếu chấm công, khoản mục,
chi phí, khiếu nại và báo cáo được đệ trình trong khi
thực hiện hợp đồng với chính phủ phải chính xác và
hoàn chỉnh.
ƒƒ Không làm sai lệch so với yêu cầu của hợp đồng mà
không có sự đồng ý của cơ quan chính phủ có thẩm
quyền. Việc làm sai lệch bao gồm việc thay thế quy trình,
bộ phận hoặc thành phần mà không được phép.
ƒƒ Hãy xin tư vấn từ Phòng Pháp lý của Alcoa trước khi đưa
ra đề nghị tuyển dụng một người trước đây hoặc hiện là
nhân viên chính phủ.
Thủ tục Liên hệ với Chính phủ Hoa Kỳ;
Thủ tục về Yêu cầu Hợp đồng của Chính
phủ Hoa Kỳ
Xây dựng Mối quan hệ Đối tác Mạnh mẽ
Tuân thủ các Yêu cầu Hợp đồng của Chính phủ
26
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
Xây dựng Mối quan hệ
Trung thực và Công bằng
với Nhà cung cấp
ƒƒ Giữ bí mật báo giá của nhà cung cấp và không chia sẻ
với nhà cung cấp khác dù bất kỳ lý do gì.
ƒƒ Liên hệ [email protected] hoặc Đường
dây Trợ giúp về Sự liêm chính nếu bạn nghi ngờ một nhà
cung cấp không tuân thủ các tiêu chuẩn của chúng ta.
Chuẩn MỰC của chúng ta
Mối quan hệ với nhà cung cấp được dựa trên nguyên
Câu hỏi
Tôi chịu trách nhiệm mua sản phẩm cho
tắc hợp pháp, trung thực và công bằng. Mặc dù chúng
Alcoa. Sau khi đấu thầu cạnh tranh, Nhà
ta ghi nhận và tôn trọng môi trường luật pháp và văn
cung cấp A có vẻ là lựa chọn tốt nhất dựa
hóa khác nhau nơi các nhà cung cấp làm việc, nhưng
trên mức giá, chất lượng và các điều khoản
chúng ta chỉ hợp tác với những nhà cung cấp tuân thủ
hợp đồng. Tuy nhiên, sếp của tôi đã chỉ thị
nguyên tắc đạo đức và bền vững dù họ ở bất cứ đâu.
cho tôi liên hệ với Nhà cung cấp B, công ty
chào thầu với mức giá cao hơn và điều
khoản hợp đồng ít ưu đãi hơn. Sếp nói rằng
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ông có một người bạn thân làm việc cho
Nhà cung cấp B và họ muốn hợp tác kinh
doanh với Alcoa. Tôi nên làm gì?
ƒƒ Tìm kiếm tuyên bố giá trị tốt nhất cho Alcoa, xem xét tác
động môi trường và xã hội kinh tế khi mua sản phẩm và
dịch vụ.
ƒƒ Sử dụng nhà cung cấp được Alcoa phê duyệt với các
hợp đồng hiện tại sử dụng vốn vay khi có thể.
ƒƒ Thu thập hồ sơ dự thầu cạnh tranh, đàm phán trung thực
và không có bất kỳ xung đột lợi ích nào khi lựa chọn nhà
Trả lời
Bạn có trách nhiệm phải tìm kiếm tuyên bố giá trị
tốt nhất cho Alcoa dựa trên tiêu chí khách quan.
Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi trao đổi
mối quan tâm của mình với cán bộ giám sát, hãy
liên hệ các nguồn trợ giúp được liệt kê trong Bộ
Quy tắc này.
cung cấp mới.
ƒƒ Thanh toán cho cá nhân hoặc công ty thực sự cung
cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, tại quốc gia có liên quan
tới giao dịch.
Thủ tục Ủy quyền cho Hợp đồng
Thương mại và Hợp đồng với
Nhà cung cấp
Duy
trì Tiêu chuẩn của Nhà cung cấp:
Chúng ta chỉ hợp tác kinh doanh với nhà cung cấp tuân thủ luật pháp thích hợp và sẽ không bao giờ cố tình
sử dụng một nhà cung cấp:
ƒƒ Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ không an toàn
ƒƒ Sử dụng lao động cưỡng bức hoặc lao động trẻ em
ƒƒ Sử dụng hình thức trừng phạt thể chất để kỷ luật nhân viên, ngay cả khi được luật pháp địa phương cho phép
ƒƒ Hoạt động không hoàn toàn tuân thủ luật pháp và có trách nhiệm với môi trường
27
Bảo vệ Thông tin và Tài sản
28
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
Tôn trọng Quyền riêng tư và Bảo vệ
Thông tin Cá nhân
Chuẩn mực của chúng ta
Tất cả chúng ta có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá
nhân của đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp và
đối tác kinh doanh. Thậm chí ngay tại Alcoa, thông tin
ƒƒ Người Alcoa cố tình tiết lộ hoặc lạm dụng thông tin cá
nhân sẽ phải chịu trách nhiệm và có thể phải chịu các
biện pháp kỷ luật cùng các hình phạt dân sự và hình sự.
cá nhân chỉ nên được chia sẻ với những người cần
thông tin đó để thực hiện công việc của họ. Nên có
biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo rằng thông tin
không được tiết lộ cho bất cứ ai khác.
Câu hỏi
Tôi đã nhận được một cuộc gọi từ nhà cung
cấp hỏi tên, chức danh và địa chỉ email của
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Hiểu và tuân thủ tất cả các luật pháp, chính sách và thủ
tục hiện hành khi làm việc với thông tin cá nhân. Điều
này bao gồm cách thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và
xóa thông tin.
ƒƒ Nếu bạn tình cờ tiết lộ hoặc nhận được thông tin cá nhân
mà không được phép, hãy báo cáo ngay cho Phòng
Nhân sự.
các nhân viên trong phòng tôi. Cô ấy muốn
kéo dài hoạt động cổ động bán hàng đặc
biệt cho các nhân viên này. Tôi có thể chia
sẻ thông tin này với cô ấy không?
Không. Thông tin về nhân viên của chúng ta
Trả lời mang tính bảo mật và chỉ được cung cấp cho
những người được phép nhận. Hãy liên hệ với
Phòng Nhân sự trước khi chia sẻ bất cứ thông
tin cá nhân nào về khách hàng hoặc nhân viên
của chúng ta.
ƒƒ Nếu bạn nhận ra có lỗ hổng bảo mật vốn đã có thể tạo
điều kiện cho ai đó truy cập trái phép vào thông tin cá
nhân, hãy báo cáo ngay lỗ hổng này cho Phòng Nhân sự
và đội ngũ hỗ trợ Công nghệ Thông tin.
Chính sách Quyền riêng tư
Dữ liệu Cá nhân
Thông tin cá nhân l à gì?
Thông tin cá nhân là tất cả những gì có thể được sử dụng để nhận biết một người. Các ví dụ bao gồm:
ƒƒ Thông tin liên lạc ví dụ như địa chỉ và số điện thoại
ƒƒ Số định danh do chính phủ cấp ví dụ số An sinh Xã hội,
số giấy phép lái xe hoặc số bảo hiểm quốc gia
ƒƒ Thông tin về lương thưởng, hồ sơ hiệu quả công việc
và nội dung hồ sơ nhân sự
ƒƒ Thông tin y tế, đơn xin nghỉ phép, ghi danh và yêu cầu
trợ cấp
ƒƒ Số thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và tài khoản tài chính
29
Chuẩn mực của chúng ta
Mặc dù Alcoa có thể chia sẻ thông tin với một số
Câu hỏi
nhân viên nhất định để cho phép họ thực hiện công
Tôi muốn mua cổ phiếu Alcoa theo chương
việc của mình, nhưng không phải lúc nào chúng ta
trình tiền tiết kiệm Alcoa hoặc chương trình
cũng sẵn sàng để tiết lộ thông tin đó cho công chúng.
Nếu bạn biết thông tin có khả năng ảnh hưởng tới
giá cổ phiếu của Alcoa hoặc các loại chứng khoán
khác trước khi công chúng biết được thông tin này
(thông tin không công khai quan trọng), thì bạn được
xem là nội gián. Giao dịch nội gián và việc trao thông
trợ cấp khác. Các quy tắc về giao dịch nội
gián có áp dụng không?
Trả lời Có. Bạn cần hết sức lưu ý tới các quy tắc giao dịch
nội gián bất cứ khi nào bạn mua hoặc bán chứng
khoán của Alcoa. Bạn chỉ có thể chuyển tiền vào
hoặc chuyển tiền đi từ quỹ cổ phiếu của Alcoa trong
chương trình tiền tiết kiệm Alcoa hoặc chương trình
tin không công khai quan trọng cho người khác là vi
trợ cấp khác khi bạn không có thông tin không công
phạm chính sách của Alcoa và có thể phạm pháp.
khai quan trọng và không có hạn chế về việc tiết lộ
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Khi bạn là nội gián, không được mua hoặc bán chứng
khoán của Alcoa cho đến khi thông tin được Alcoa thông
báo công khai.
thông tin.
Duy trì Sổ sách và Hồ sơ
Chính xác
ƒƒ Không được giao dịch bằng chứng khoán của công ty
khác dựa trên thông tin không công khai quan trọng về
công ty đó mà bạn thu thập được thông qua công việc
Chuẩn mực của chúng ta
của mình tại Alcoa cho đến khi thông tin đó đã được chính
Các hồ sơ chính xác có vai trò quan trọng đối với
thức thông báo cho công chúng.
việc đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn. Các
ƒƒ Không chia sẻ thông tin không công khai quan trọng cho
nhà đầu tư và công chúng trông đợi Alcoa sử dụng
bất kỳ ai khác, kể cả đồng nghiệp, thành viên gia đình
và cung cấp các thông tin chính xác để họ có thể đưa
hoặc bạn bè.
ra các quyết định sáng suốt. Sổ sách, hồ sơ và sổ
ƒƒ Tuân thủ tất cả các hạn chế và hướng dẫn về tiết lộ thông
tin được áp dụng giao dịch bằng chứng khoán Alcoa
của bạn.
ƒƒ Xin tư vấn từ cán bộ giám sát bạn hoặc Phòng Pháp lý
của Alcoa nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.
Chính sách Giao dịch Nội gián
sách kế toán của chúng ta phải phản ánh chính xác
tất cả các giao dịch, hoạt động và phải đáp ứng được
luật pháp, quy định và tiêu chuẩn hiện hành, đồng
thời tuân thủ Sổ tay Quản lý Tài chính của Alcoa.
Bảo vệ Thông tin và Tài sản
Tránh Giao dịch Nội gián
30
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
Câu hỏi
Quản lý của tôi đã yêu cầu tôi giao một
đơn hàng sớm hơn ngày khách hàng yêu
ƒƒ Đảm bảo rằng mọi thông tin và hồ sơ kinh doanh mà
cầu giao hàng. Ông ấy chỉ ra rằng điều
bạn chuẩn bị, xử lý hoặc phê duyệt là chính xác và hoàn
này sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu
chỉnh đồng thời tuân thủ luật pháp, tiêu chuẩn và thủ tục
doanh số của quý. Có được tiến hành giao
hiện hành.
hàng không?
ƒƒ Không làm giả hồ sơ hoặc cố gắng che giấu bản chất
thật của giao dịch.
ƒƒ Không cố gắng bỏ qua các biện pháp kiểm soát và thủ
tục nội bộ, ngay cả khi bạn nghĩ rằng việc bỏ qua đó là vô
hại hoặc tiết kiệm thời gian.
ƒƒ Luôn phối hợp với các cán bộ kiểm toán nội bộ hoặc bên
ngoài của Alcoa, hãy cởi mở và trung thực với họ.
ƒƒ Không che giấu hoặc hủy hồ sơ nhằm tránh tiết lộ các
thủ tục tố tụng hoặc thủ tục của chính phủ.
Trả lời
Không. Chúng ta không thể ghi nhận doanh
số hàng hóa giao trước ngày khách hàng yêu
cầu giao hàng. Để thay đổi ngày giao hàng,
chúng ta đầu tiên phải có được sự cho phép
bằng văn bản của khách hàng. Nếu quản lý
của bạn vẫn khăng khăng muốn bạn giao
hàng, không thực hiện và liên hệ ngay với
một trong các nguồn trợ giúp như liệt kê trong
Bộ Quy tắc này.
ƒƒ Hãy làm quen với các chính sách quản lý hồ sơ và lịch
lưu trữ của chúng ta vốn được áp dụng cho hồ sơ và
thông tin dưới bất kỳ định dạng nào, kể cả bản điện tử và
bản giấy.
ƒƒ Tuân thủ các hướng dẫn bạn nhận được từ Phòng Pháp
lý của Alcoa về việc lưu giữ tài liệu, ví dụ như yêu cầu
lưu giữ khi đang có hoặc dự kiến sẽ có kiện tụng và các
cuộc điều tra hoặc kiểm toán của chính phủ.
Hồ sơ kinh doanh là gì?
Thông tin và tài liệu bạn tạo ra hoặc sử dụng trong công việc
của mình là hồ sơ kinh doanh. Sổ sách kế toán tài chính của
Alcoa là một kiểu hồ sơ kinh doanh, ngoài ra còn có:
ƒƒ Báo cáo sản xuất và các kết quả thử nghiệm
ƒƒ Hồ sơ an toàn
ƒƒ Báo cáo chi phí
ƒƒ Hóa đơn
ƒƒ Hồ sơ chấm công
ƒƒ Giao tiếp qua email hoặc qua thư thoại
Chính sách Chống Tham nhũng;
Sổ tay Quản lý Tài chính;
Chính sách Quản lý Hồ sơ;
Thủ tục Quản lý Hồ sơ
31
Chuẩn mực của chúng ta
Mỗi người trong chúng ta chịu trách nhiệm bảo vệ tài
sản của Alcoa – cũng như tài sản và tài nguyên được
đối tác kinh doanh ủy thác cho chúng ta. Sử dụng có
trách nhiệm tài sản của Alcoa giúp chúng ta biến ý
tưởng thành giá trị, cạnh tranh hiệu quả và duy trì sự
tín nhiệm từ các cổ đông của mình.
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Bảo vệ toàn bộ tài sản của chúng ta tránh bị đánh cắp,
mất mát, hư hỏng hoặc bị lạm dụng.
ƒƒ Không lấy hoặc sử dụng tài sản vì lợi ích cá nhân của bạn
hoặc vì lợi ích của người khác mà không có sự cho phép
bằng văn bản phù hợp.
ƒƒ Đảm bảo rằng toàn bộ tài sản không bị sử dụng cho mục
đích phi pháp.
ƒƒ Dán nhãn, phân loại, bảo vệ, xử lý và loại bỏ thông tin bí
mật một cách phù hợp. Hãy liên hệ với Phòng Pháp lý
của Alcoa nếu có thắc mắc hoặc quan ngại về việc sử
dụng tài sản trí tuệ.
ƒƒ Hãy nhớ rằng nghĩa vụ giữ bí mật của bạn vẫn tiếp tục
sau khi bạn rời Alcoa; phải trao lại mọi thông tin của
Alcoa trước khi bạn rời đi.
T hông tin bí mật l à gì?
Là thông tin có thể có lợi cho đối thủ cạnh tranh và gây
thiệt hại cho Alcoa nếu bị tiết lộ. Đây là một số ví dụ:
ƒƒ Thông tin về các quy trình sản xuất, dữ liệu nghiên
cứu và kỹ thuật của chúng ta
ƒƒ Thông tin thương mại như thông tin khách hàng, giá
cả, kế hoạch tiếp thị
ƒƒ Chiến lược và kế hoạch kinh doanh thực tế hoặc dự
kiến, kể cả hoạt động phát triển sản phẩm
ƒƒ Dữ liệu tài chính
ƒƒ Thông tin liên quan tới nhân viên
ƒƒ Hiểu rằng thông tin trên máy tính của Alcoa, kể cả email,
là tài sản của Alcoa và sẽ không được xem là giao tiếp cá
nhân, trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật.
ƒƒ Không yêu cầu nhân viên mới cung cấp thông tin bí mật
từ công việc trước đó của họ.
Chính sách về Quyền riêng tư
Dữ liệu Cá nhân;
Thủ tục Thương hiệu;
Chính sách Sử dụng Máy tính
Chấp nhận được
Một số quy tắc thông thường khi được yêu cầu cung cấp
thông
tin:
Hãy tiến hành và chia sẻ khi bạn chắc
chắn rằng:
Hãy dừng lại và yêu cầu hướng dẫn khi:
Thông tin không mang tính bí mật, nhạy cảm hoặc
độc quyền
Bạn không biết liệu thông tin có mang tính bí mật, nhạy
cảm hoặc độc quyền hay không
Đồng nghiệp của bạn tại Alcoa cần thông tin để thực
hiện công việc của họ
Thông tin được dán nhãn hoặc phân loại là bí mật
Quản lý của bạn đã cho phép bạn chia sẻ thông tin đó và
đã có sẵn thỏa thuận bảo mật bắt buộc
Bảo vệ Thông tin và Tài sản
Sử dụng Tài sản và Tài nguyên có Trách nhiệm
32
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
Đảm bảo Công tác Truyền thông Đại chúng
Chính xác và Nhất quán
Chuẩn mực của chúng ta
Câu hỏi
Là một công ty cổ phần công khai, Alcoa phải tuân
Tối qua, tôi thấy thông tin không chính xác
theo các quy tắc và hướng dẫn liên quan tới việc tiết
về kế hoạch và triển vọng của Alcoa trong
các bài đăng trên mạng. Tôi có thể trả lời
lộ thông tin công khai. Chúng ta giao tiếp phù hợp
và đính chính thông tin không?
với cổ đông, nhà phân tích chứng khoán và phương
Không. Bạn không nên trả lời trừ khi bạn đã
tiện truyền thông nhằm tránh việc tiết lộ có chọn lọc
được cho phép rõ ràng phát biểu thay mặt
vốn có thể cung cấp lợi thế không công bằng cho
một số bên. Chỉ một số cá nhân nhất định mới được
phép phát biểu thay mặt Alcoa.
cho Alcoa. Thay vào đó, hãy làm cho quản
Trả lời lý của bạn, phòng Truyền thông Tập đoàn
hoặc Phòng Pháp lý của Alcoa chú ý tới bài
đăng đó.
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Hãy chuyển yêu cầu truyền thông và các câu hỏi của nhà
đầu tư hoặc cộng đồng tài chính tới đại diện Đối ngoại
Tập đoàn hoặc Quan hệ với Nhà đầu tư.
ƒƒ Tránh đưa ra các phát biểu khi bạn đang nói thay mặt
Chính sách Truyền thông Tài chính;
Chính sách Truyền thông Xã hội
cho Alcoa.
ƒƒ Trước khi đồng ý tham gia hội thảo thương mại hoặc
đóng góp nhận xét cho bài báo được xuất bản, hãy xin
phê duyệt từ quản lý của bạn, từ phòng Truyền thông
Tập đoàn và trong một số trường hợp, từ Phòng Pháp
lý của Alcoa.
Sử dụng Phương tiện Truyền thông X ã hội có
Trách
nhiệm
Người Alcoa được mong đợi sẽ sử dụng các hiểu biết thông thường và tuân thủ các Giá trị của Alcoa khi sử
dụng phương tiện truyền thông xã hội. Điều này áp dụng đối với các bài đăng về hoạt động kinh doanh, con
người, thị trường, khách hàng, nhà cung cấp, đối tác hoặc các hoạt động của Alcoa.
ƒƒ Hãy đọc và tuân thủ Chính sách Truyền thông Xã hội của Alcoa.
ƒƒ Hãy nhớ rằng Chính sách Truyền thông Xã hội của chúng ta vẫn áp dụng cho dù bạn đang sử dụng tài khoản
và thiết bị của Alcoa hay của riêng bạn. Hiểu rằng quyền riêng tư không tồn tại thực sự trong thế giới truyền
thông xã hội – các bài đăng có thể được sao chép, in ấn, chuyển tiếp hoặc lưu trữ.
ƒƒ Hãy báo cáo bài đăng hoặc hoạt động trực tuyến liên quan tới Alcoa mà bạn tin là không phù hợp hoặc không
tuân thủ các Giá trị và/hoặc chính sách của chúng ta.
33
Hỗ trợ Cộng đồng của Chúng ta
34
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
Thúc đẩy Trách nhiệm
Xã hội
Chuẩn mực của chúng ta
Bảo vệMôi trường
Chuẩn mực của chúng ta
Hoạt động kinh doanh của chúng ta có tác động
Alcoa cam kết hoạt động theo cách tôn trọng và bảo
quan trọng lên con người, cộng đồng và hệ thống
vệ môi trường cho dù chúng ta ở bất cứ đâu. Chúng
sinh thái nơi chúng ta hoạt động. Chúng ta phải liên
ta sẽ không gây hại tới các giá trị môi trường vì mục
tục giành được quyền hoạt động bằng cách thể hiện
đích lợi nhuận hay sản xuất. Chúng ta trả lời trung
sự tôn trọng của chúng ta đối với sức khỏe của cộng
thực và có trách nhiệm cho các câu hỏi về hành
đồng, môi trường và nhân quyền. Chúng ta hiểu rõ
động liên quan tới môi trường và tác động của hoạt
tầm quan trọng của việc có đối thoại minh bạch và
động của chúng ta lên môi trường.
cởi mở với các bên liên quan trong cộng đồng chúng
ta và chúng ta làm việc để xây dựng một nền văn
hóa tin tưởng.
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn môi trường, chính sách và
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Tôn trọng thông lệ và quy tắc địa phương của các cộng
đồng nơi chúng ta hoạt động.
luật pháp hiện hành.
ƒƒ Thải bỏ phế liệu an toàn và tuân thủ đầy đủ tất cả các
luật pháp, các yêu cầu và chính sách của Alcoa.
ƒƒ Trợ giúp xác định các biện pháp để tiếp tục nâng cao
hiệu suất môi trường của chúng ta.
ƒƒ Nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện việc
giữ gìn môi trường trong tất cả các giao dịch cộng đồng.
Câu hỏi
ƒƒ Sử dụng Cơ cấu Cộng đồng của Alcoa khi tham gia
Cán bộ giám sát đã yêu cầu tôi tuân thủ
với các bên liên quan ở địa phương để đảm bảo rằng
một thủ tục thải bỏ rác thải mới, nhưng tôi
chúng ta:
không chắc quy trình này có an toàn hoặc
–– Hiểu rõ mọi vấn đề và quan ngại của các bên
hợp pháp hay không? Tôi nên làm gì?
liên quan
–– Cung cấp thông tin liên quan cho họ
–– Điều chỉnh thực hành kinh doanh và quan hệ đối tác
Không được đoán khi bạn đang giải quyết các
Trả lời
thủ tục về môi trường. Hãy kiểm tra với cán bộ
giám sát của bạn để chắc chắn bạn hiểu yêu
phi chính phủ của chúng ta phù hợp với ưu tiên của
cầu. Nếu bạn vẫn có quan ngại, hãy liên hệ với
cộng đồng.
ban quản lý tại địa phương, phòng Môi trường,
ƒƒ Hãy liên hệ với Quỹ Alcoa để có hướng dẫn về cách
công việc hoặc chức năng của bạn có thể hỗ trợ cho các
dự án đáng quý tại cộng đồng của chúng ta.
Sức Khỏe và An toàn hoặc bất cứ nguồn trợ
giúp nào được liệt kê trong Bộ Quy tắc này.
35
Chuẩn mực của chúng ta
Alcoa ủng hộ các tiêu chuẩn tôn trọng cao nhất về
bảo vệ nhân quyền cho tất cả các bên liên quan.
Chúng ta yêu cầu nhân viên và nhà cung cấp của
mình phải có trách nhiệm tuân thủ các tiêu chuẩn
này. Các chính sách của chúng ta truyền tải thông
điệp rằng chúng ta sẽ không dung thứ cho các hình
thức lao động cưỡng bức, bắt buộc hoặc lao động trẻ
em; hoặc mọi hình thức phân biệt đối xử trong các
hoạt động của chúng ta trên toàn cầu. Chúng ta tôn
trọng tất cả mọi người làm việc cho hoặc với Alcoa.
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
ƒƒ Không sử dụng lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức
trong các hoạt động kinh doanh của chúng ta.
ƒƒ Liên hệ với [email protected] hoặc
Đường dây Trợ giúp về Sự liêm chính nếu bạn nghi ngờ
có nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh khác của Alcoa
đang sử dụng lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức
trong hoạt động của họ.
ƒƒ Tôn trọng quyền tự do cá nhân của nhân viên trong việc
tham gia hoặc không tham gia vào hiệp hội hoặc tổ chức
được phép tham gia về mặt pháp lý.
Chính sách Nhân quyền
Alcoa là công ty tham gia Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, một sáng
kiến chính sách mang tính chiến lược cho các doanh nghiệp cam kết điều
chỉnh hoạt động kinh doanh và chiến lược của họ phù hợp với các nguyên
tắc được chấp thuận rộng rãi trong lĩnh vực nhân quyền, lao động, môi
trường và chống tham nhũng.
Hỗ trợ Cộng đồng của Chúng ta
Tôn trọng và Hiểu rõ giá trị của Nhân quyền
36
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
Tham gia có Trách nhiệm vào Hoạt động Chính trị
ách Chúng ta Tiếp tục
C
Phát triển
Chuẩn mực của chúng ta
Alcoa tôn trọng quyền của nhân viên và của người
khác khi chủ động tham gia vào hoạt động chính trị
ƒƒ Nếu tại địa điểm của bạn đã tạo ra một ủy ban hành động
chính trị được luật địa phương cho phép, hãy tuân thủ các
và khuyến khích hoạt động công dân. Chúng ta là
chính sách của chúng ta khi tiến hành đóng góp nhằm
một công ty đa dạng và chúng ta tôn trọng sự đa
dạng này dưới mọi hình thức, bao gồm cả ý kiến
chính trị của người khác, việc này mang tính quyết
định tới sự thành công của chúng ta. Chúng ta cam
kết tuân thủ đầy đủ tất cả các quy tắc áp dụng cho
đảm bảo rằng chúng tuân thủ luật pháp hiện hành.
ƒƒ Xin tư vấn từ Phòng Đối ngoại với Chính phủ trước khi
bạn giao tiếp với quan chức, nhân viên hoặc công chức.
ƒƒ Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động vận động hành lang
việc chúng ta tham gia vào các hoạt động chính trị.
thực hiện thay mặt Alcoa đã được phê duyệt bởi Phòng
Đối ngoại với Chính phủ của Alcoa và tuân thủ tất cả các
luật pháp và yêu cầu báo cáo hiện hành.
Tránh mắc các lỗi sau...
ƒƒ Sử dụng thời gian và tài nguyên của công ty để hỗ trợ cho hoạt động chính trị cá nhân
ƒƒ Gây áp lực cho người Alcoa khác để ủng hộ cho quan điểm chính trị của bạn
ƒƒ Sử dụng địa vị của bạn tại Alcoa để cố gây ảnh hưởng không phù hợp tới nhà cung cấp, khách hàng hoặc
đối tác kinh doanh khác để ủng hộ cho quan điểm chính trị của bạn
ƒƒ Tuyên bố rằng Alcoa chia sẻ quan điểm chính trị với bạn
37
Chỉ mục
Chỉ mục
A
H
An toàn tại Nơi làm việc
2, 11, 12, 24, 30
An toàn/Bảo mật 12, 21, 28
Ấn phẩm và yêu cầu truyền thông 32
B
Bộ luật Chống Hối lộ Quan chức Nước ngoài 15
Báo cáo quan ngại 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 26, 31, 34
Bộ luật Chống Hối lộ của Vương quốc Anh 15
Bạo lực
12
13
15,16
Hợp đồng với chính phủ
9, 25
Chống độc quyền
19
Cạnh tranh/Đối thủ cạnh tranh
Cán bộ giám sát 19, 26, 31
2, 3, 8, 9, 12, 26, 29, 34, 39
Công ty trung gian 16
Chất lượng
24, 26
D
Dịch vụ Tiếp đón
15, 17
Dữ liệu tài chính
31
Đ
Đa dạng
Hồ sơ
2, 3, 39
17, 22, 28, 29, 30
Hiệp hội và hội nghị thương mại 19, 32
Hoạt động chính trị và đóng góp 15, 36
K
Kỷ luật
6, 9, 13, 26, 28
Kiểm toán
30
Khách hàng 2, 6, 13, 19, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 36
L
C
13, 36
Đường dây Trợ giúp về
Sự liêm chính 2, 3, 8, 9, 26, 35, 39
E
Email
Hệ thống Trợ giúp về Sự liêm chính Â
Bắt nạt
Hối lộ
21, 28, 30, 31
Giao dịch nội gián
29
Giải trí
15, 17
G
Lao động cưỡng bức
26, 35
Lao động trẻ em
26, 35
M
Ma túy
12
Máy tính
31
Mua sắm
2, 8, 39
Môi trường, An toàn, Sức khỏe 2, 11, 26, 34, 35
N
Nhà cung cấp
19, 24, 26, 28, 32, 35, 36
Nhà đầu tư
2, 29, 32
Nhân quyền
34, 35
Nhập khẩu
20, 21
Nhãn hiệu
31
38
Bộ Quy tắc Ứng xử | Phát triển bằng Sự liêm chính
Q
Tẩy chay
Quan chức chính phủ
15, 17, 36
Quà tặng
15, 17
Quấy rối
9, 13
R
Rượu bia
22
12
Riêng tư/Bảo mật
28, 31, 32
29, 30
S
Sổ tay quản lý tài chính
Sổ sách và hồ sơ
Sức khỏe
29
2, 11, 34
T
Truyền thông xã hội
32
Trách nhiệm xã hội
34
Tuân thủ thương mại
20, 21
Tôn trọng
2, 13, 26, 28, 34, 35, 36
Trả thù
9
Trạng thái khỏe mạnh
2, 11
Truyền thông đại chúng 32
Thông tin cá nhân
28
Thuê lao động bên ngoài 18
Thương mại quốc tế
20
Tài sản sở hữu trí tuệ
31
Tiền bôi trơn
16
Tiền hối lộ
16
Tình thế khó xử về đạo đức Tham nhũng
15, 16, 17, 22, 30, 35
Tài sản
Trợ giúp
Thông tin bí mật
9
27, 31
12, 39
31
21
Thông tin không công khai quan trọng 29
Thuốc
12
V
Vũ khí
Rửa tiền
12
X
Xuất khẩu
20, 21
Xung đột lợi ích
18, 26
Y
Yêu cầu và điều tra của chính phủ
22, 30
39
Nguồn Trợ giúp
Nguồn Trợ giúp
Chính sách và Thủ tục
Chính sách và thủ tục của tập đoàn có tại MyAlcoa.
Nguồn Trợ giúp về Sự liêm chính
ƒƒ Phòng Pháp lý
Để biết thêm thông tin về Bộ Quy tắc hoặc về kỳ vọng của chúng
ta, hãy liên hệ trực tiếp với bất kỳ nguồn trợ gúp nào sau đây:
ƒƒ Người Bảo vệ Sự liêm chính
ƒƒ Đường dây Trợ giúp về Sự liêm chính
ƒƒ Cán bộ giám sát hoặc trưởng nhóm của bạn
–– Địa chỉ trang web:
ƒƒ Phòng Nhân sự
www.AlcoaEthicsandCompliance.com
–– Số điện thoại (vui lòng xem số điện thoại cho từng nước
ƒƒ Tổ chức Đạo đức và Tuân thủ
cụ thể dưới đây)
–– Email: [email protected]
–– Lưu ý rằng một số nước Châu Âu hạn chế các chủ đề
–– Địa chỉ gửi thư:
báo cáo, khả năng bạn có thể báo cáo ẩn danh và đặt
Alcoa Ethics and Compliance Organization
câu hỏi của bạn. Vui lòng xem thông tin thêm ở trang 8.
201 Isabella Street
ƒƒ Các chuyên gia về các vấn đề cụ thể (ví dụ: Tài chính
Pittsburgh, Pennsylvania 15212
Doanh nghiệp, Kiểm toán, Mua hàng)
United States of America
Số điện thoại Đường dây Trợ giúp về Sự liêm chính
Úc
1-800-00-2806
Đức
0800-180-1799
Mexico
001-866-666-2785
Brazil
0800-891-2552
Hungary
06-800-15-014
Canada
Nói tiếng Anh:
800-346-7319
Iceland
800-8301
Ma rốc
Bước 1
gọi số 002-11-0011
Bạn sẽ nghe thấy
đoạn ghi âm bằng
tiếng Anh “Please
enter the number you
are calling now.”
Bước 2
nhấn 866-257-3184
Nói Tiếng Pháp:
866-269-7644
Trung Quốc
10-800-110-0308
Pháp
0800-91-5489
Ấn Độ
000-800-100-1506
Ý
800-784-622
Jamaica
800-687-9065
Nhật Bản
00531-11-4787
Hà Lan
0800-022-4053
Na Uy
800-12-410
Nga
Bước 1
gọi số
8-10-800-110-1011
Bạn sẽ nghe thấy
đoạn ghi âm bằng
tiếng Anh “Please
enter the number you
are calling now.”
Bước 2
nhấn 866-476-0423
Singapore
800-110-1884
Hàn Quốc
00798-1-1-008-5636
Tây Ban Nha
900-95-1247
Suriname
Bước 1
gọi số 156
Bạn sẽ nghe thấy
đoạn ghi âm,
“Please enter the
number you are
calling now.”
Bước 2
nhấn 866-269-7649
Thụy Sỹ
0800-56-4358
Vương quốc Anh
0-800-028-6387
Hoa Kỳ
1-800-346-7319
Bộ Quy tắc Ứng xử này là ấn phẩm của Tổ chức Đạo đức và Tuân thủ của Alcoa
201 Phố Isabella
Pittsburgh, Pennsylvania 15212
www.alcoa.com
Ngày Xuất bản: Tháng 9 năm 2014
Cải tiến từng thế hệ.
Cải tiến từng thế hệ.