Dutch User's Manual

Gebruiksaanwijzing
CFM/CMM Thermo-/windsnelheidsmeter +
Infrarode thermometer
Model AN200
cf m/cmm
Anemometer
Thermometer
AN200
UNITS
NEXT
AREA
PROBE
TEMPERATURE
RECALL
Inleiding
Gefeliciteerd met de aankoop van uw AN200 CFM/CMM thermo-/windsnelheidsmeter met infrarode
thermometer van Extech. Dit instrument meet de luchtsnelheid, het luchtstroom (volume), de
luchttemperatuur (met sensor) en de oppervlaktetemperatuur (met de infraroodfunctie). Het grote,
gemakkelijk leesbare LCD-scherm met achtergrondverlichting omvat een primaire en secundaire
display, plus diverse statusindicators. De infraroodfunctie omvat een laserwijzer om gemakkelijk te
kunnen richten. Bovendien kan de meter 16 gebiedsinstellingen bewaren die gemakkelijk terug
opgeroepen kunnen worden. Als u deze meter voorzichtig gebruikt, zal hij u jarenlang trouwe diensten
bewijzen.
Veiligheid
Internationale veiligheidssymbolen
Dit symbool, naast een ander symbool of terminal, geeft aan dat de
gebruiker de handleiding moet raadplegen voor verdere informatie.
Dit symbool, naast een terminal, geeft aan dat, onder normaal
gebruik, gevaarlijke spanning aanwezig kan zijn.
Dubbele isolatie
VERMIJD BLOOTSTELLING
Langs deze opening
komt laserstraling vrij
WAARSCHUWING
LASERSTRALING - NIET IN DE STRAAL KIJKEN
VERMOGEN <1mW GOLFLENGTE 630-670nm
LASERPRODUCT VAN KLASSE 2
Voldoet aan:
FDA 21 CFR 1040.10 en 1040.11
IEC 60825-1 (2001-08) Editie 1.2
EN60825-1:1994/A11:1996/A2:2001/A1:2002
VIINGERWIJZINGEN

Onjuist gebruik van deze meter kan tot schade leiden of kan een elektrische schok,
verwondingen of de dood veroorzaken. Zorg ervoor dat u deze handleiding gelezen en
begrepen heeft voordat u de meter gebruikt.

Kijk de toestand van de sensor en van de meter zelf na op enige schade alvorens de meter te
gebruiken. Als er enige schade te zien is, de nodige herstellingen of vervangingen uitvoeren
voordat u de meter gebruikt.

Als de uitrusting gebruikt wordt op een manier die niet gespecificeerd is door de producent,
kan de bescherming die door het apparaat geboden wordt, beschadigd worden.

Dit apparaat is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen blijven. Het bevat
gevaarlijke voorwerpen en kleine delen die kinderen kunnen inslikken. Als een kind een
onderdeel ingeslikt heeft, neem dan onmiddellijk contact op met een arts.

Laat batterijen en verpakkingsmateriaal niet onbewaakt rondslingeren. Ze kunnen gevaarlijk
zijn voor kinderen als ze die als speelgoed gebruiken.

Als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt zal worden, verwijder dan de batterijen om te
beletten dat ze zouden gaan lekken.

Vervallen of beschadigde batterijen kunnen brandwonden veroorzaken als ze in contact komen
met de huid. Gebruik daarom voor dergelijke gevallen altijd geschikte handschoenen.Vermijd
kortsluiting op de batterijen. Gooi de batterijen niet in het vuur.

Niet direct in de laserstraal kijken en de laserstraal niet op een oog richten. Zichtbare
laserstralen met een laag vermogen vormen normaal geen gevaar, maar toch kan er mogelijk
gevaar ontstaan als gedurende een lange tijd rechtstreeks in de straal gekeken wordt.
VERMIJD BLOOTSTELLING
Langs deze opening
komt laserstraling vrij
WAARSCHUWING
LASERSTRALING - NIET IN DE STRAAL KIJKEN
VERMOGEN <1mW GOLFLENGTE 630-670nm
LASERPRODUCT VAN KLASSE 2
Voldoet aan:
FDA 21 CFR 1040.10 en 1040.11
IEC 60825-1 (2001-08) Editie 1.2
EN60825-1:1994/A11:1996/A2:2001/A1:2002
2
AN200-nl-NL_V2.6 4/15
Beschrijving van de meter
1.
Stroom AAN/UIT-toets
2.
Aansluiting sonde
3.
Laserwijzer
4.
Infrarood-sensor
5.
Rubberen holster
6.
LCD-display
7.
IR-thermometer meettoets
8.
Luchtstroomtoetsen (4)
9.
Functietoetsen luchttemperatuur (2)
10. Windmeter
11. Toets gemiddelde luchtstroom
12. Toets achtergrondverlichting
13. MAX-MIN-knop voor TEMPERATUUR stand
14. HOUD voor temperatuurwaarden EN functies
15. MAX-MIN-knop voor de luchtsnelheid/LUCHTDOORSTROMING (ook gebruikt als knop met
de pijl-links)
16. EENHEID voor SNELHEID VAN DE LUCHT/LUCHT-modus (ook gebruikt als toets pijl
omhoog)
17. HOUD voor luchtsnelheid/LUCHTSTROOM-modus (ook gebruikt als toets pijl rechts)
18. GEBIED-knop voor DE LUCHTSTROOM (Volume)
• Zie de volgende sectie voor aanvullende toetsen beschrijving informatie.
• Batterij compartiment bevindt zich aan de achterkant van het instrument, rubberen meter jack
moet worden verwijderd om toegang tot batterij compartiment
Opmerking: Het batterijcompartiment, de tiltstand en de drievoet bevinden zich aan de achterkant
van het instrument.
3
AN200-nl-NL_V2.6 4/15
Toetsenbord
•
Indrukken om de meter aan- en uit te schakelen.
• IR + laserwijzer Indrukken en ingedrukt houden om een meting uit te voeren.
• MAX/MIN (Luchtstroomtoetsen)
Voor het opnemen en opslaan van de hoogste en het laagste
luchtstroom of snelheidsmetingen.
• ◄ (LINKS) dient ook als toets om over te gaan naar de decimale punt in de AREA-modus.
• UNITS Indrukken om de werkmodus te selecteren. In de FLOW-modus mode, geeft de meter het
luchtvolume aan. In de VELOCITY-modus, geeft de meter de luchtsnelheid aan. ▲ (UP)
(OPWAARTS) dient om de cijfers in de AREA-modus te verhogen.
• HOLD Indrukken om de weergegeven meting te bevriezen. Nogmaals indrukken om de display te
ontgrendelen.
• ►(RECHTS) dient om de digit-toets in de AREA-modus te wijzigen.
• AREA Indrukken en ingedrukt houden om manueel het gebied van een leiding in de CFM- of CMMmodus in te geven.
Indrukken en ingedrukt houden om door de geheugenlocaties te scrollen.
Deze toets wist ook het geheugen in de modus voor de berekening van de gemiddelde
waarde (Averaging).
•
De toets indrukken om de achtergrondverlichting aan/uit te schakelen. Ingedrukt houden om de
automatische uitschakeling uit te schakelen.
• MAX/MIN (Temperatuur)
Indrukken om de hoogste en de laagste metingen van de
luchttemperatuur op te nemen en te bewaren.
•
•
HOLD (temperatuur). Indrukken om de weergegeven temperatuurmeting te bevriezen. Nogmaals
indrukken om de display te ontgrendelen.
AVG Indrukken en ingedrukt houden om naar de "Averaging"-modus te gaan (voor de berekening
van gemiddelde waarden). Maakt het gemiddelde van max. 20 metingen.
4
AN200-nl-NL_V2.6 4/15
Lay-out van de display

MAX (bovenkant van LCD): Max Hold-functie wordt gebruikt voor de functie van de
luchttemperatuur

HOLD (bovenkant van LCD): Bewaring van de gegevens betreffende de functie van de
luchttemperatuur

PROBE TEMP: Herinnering dat de bovenste LCD-digits de luchttemperatuur (windmeter)
weergeven.

: Geeft aan dat de laserwijzer aan staat.

IR TEMP: Geeft aan dat de grotere LCD-digits de IR-meting van de temperatuur weergeven.

VEL: geeft aan dat de meter in de modus staat om de luchtsnelheid te meten

FLOW: geeft aan dat de meter in de modus staat om de luchtstroom te meten

MAX (bovenkant van LCD): Bewaring van het Max. voor de IR-temperatuur en de RV-functie

HOLD (bovenkant van LCD): Databewaring voor de IR-temperatuurfunctie en de RV-functie

o

CFM/CMM: meeteenheden luchtstroom

Ft , m : eenheden voor gebiedafmetingen
o
C / F: Meeteenheden temperatuur
2
2

m/s, ft/min, km/h, MPH, knots: Meeteenheden luchtsnelheid

X10, X100: multiplicators voor aflezingen van de luchtstroom

AVG: modus voor gemiddelde luchtmeting

RECORD: geeft aan dat de min/max-functie aan staat (bovenaan voor temp, onderaan voor
lucht)

Grote LCD-digits in het midden van de display voor aanduiding van de Relatieve Vochtigheid en
van de IR-temperatuur

Kleinere LCD-digits bovenaan, rechts van de display voor de temperatuur van de sondemeting

: Indicator lage batterijstand
5
AN200-nl-NL_V2.6 4/15
Bediening
Aansluiten van de windmeter
1. De stekker van de windmeter wordt bovenaan op de meter op de sensoraansluiting
aangesloten. De stekker en de aansluiting zijn versleuteld, zodat de stekker maar op een manier
aangesloten kan worden.
2. Draai de stekker zorgvuldig totdat hij zich in lijn bevindt met de aansluiting en duw de stekker
dan in de aansluiting tot hij op zijn plaats vastklikt. Geen onnodige kracht uitoefenen en probeer
niet om de stekker te verdraaien van kant naar kant.
3. Als de windmeter niet op de meter aangesloten is, of als de sensor defect is, zal het LCDscherm een stippellijn in plaats van een afgelezen waarde van de windsnelheid weergeven.
Metingen van de luchtsnelheid
1. Zet de meter aan met de
AAN/UIT-knop.
2. Druk op de toets UNITS om de gewenste meeteenheid te
selecteren: OPMERKING: Bij het inschakelen van de meter,
zal de meeteenheid weergegeven worden die het laatst
ingesteld werd.
3. Plaats de sensor in de luchtstroom. Zorg ervoor dat de lucht
in de windmeter binnengaat zoals aangegeven wordt door
de pijlmarkering die in de windmeter aangebracht is. Zie de
tekening.
Zijaanzicht van de
windmeter
Pijl
luchtstroom
4. Zie de metingen van de luchtsnelheid en de temperatuur op
het LCD-scherm. Het grote LCD-hoofdscherm toont de
meting van de luchtsnelheid. De sub-display bovenaan
rechts toont de temperatuurmeting.
Metingen van de luchtsnelheid (Gemiddelde van max. 20
punten)
1. Om naar de Modus voor het gemiddelde van max. 20 punten te gaan, de AVG-toets indrukken
en ingedrukt houden tot de meter twee keer biept. De AVG-icoon zal verschijnen.
2. Voer een meting uit en druk op de AVG-toets. U zult een bieptoon horen en de HOLD-icoon zal
op de display verschijnen.
3. De gemiddelde meting zal weergegeven worden en het aantal gemeten waarden zal in de
rechter bovenhoek van het scherm verschijnen. Na 5 seconden verandert de display terug en
geeft de huidige meting weer. (BELANGRIJK: Gelieve te noteren dat de gemiddelden van de
metingen maar 5 seconden bijgehouden worden en niet teruggeroepen kunnen worden.)
4. Herhaal de stappen 2- 3 tot alle gewenste punten gemeten zijn.
5. Om terug te keren naar de standaardmodus voor de meting van de luchtsnelheid, de AVG-toets
indrukken en ingedrukt houden tot de meter twee keer biept.
Opmerking In de standaardsnelheid die wijze meet, druk eens de AVG knoop om aan het vorige
gemiddelde te herinneren. Het gemiddelde zal worden ontruimd wanneer u de Het
gemiddelde nemende van Wijze opnieuw ingaat..
6
AN200-nl-NL_V2.6 4/15
Metingen van de luchtstroom (CMM / CFM)
Zijzicht windmeter
1. Zet de meter aan met de
AAN/UIT-knop.
2. Druk op de toets UNITS om de gewenste meeteenheid voor de
luchtstroom te selecteren: CMM (kubieke meter per minuut) of CFM
Pijl
(kubieke voet per minuut). OPMERKING: Bij het inschakelen van
de meter, zal de meeteenheid weergegeven worden die het laatst
ingesteld werd.
Lucht-stroom
3. Om het gebied in m2 of voet2 in te geven, de AREA-toets
indrukken en ingedrukt houden tot het apparaat twee keer biept. De
digit uiterst links onderaan het scherm zal beginnen knipperen.
4. Gebruik de toets ▲ (OPWAARTS) om de knipperende digit te
wijzigen
Gebruik de toets ◄ (LINKS) om de decimaal te verplaatsen.
Gebruik de toets ► (RECHTS) om de andere digits te selecteren.
Nadat alle digits ingegeven zijn, de toets AREA indrukken en ingedrukt houden (tot de meter
twee keer biept) om het gebied in het geheugen op te slaan en terug te keren naar de CFM- of
CMM-meetmodus.
5. Plaats de sensor in de luchtstroom. Zorg ervoor dat de lucht in de windmeter binnengaat zoals
aangegeven wordt door de pijlmarkering die in de windmeter aangebracht is. Zie de tekening.
De meter heeft 16 geheugenplaatsen (8 voor CFM en 8 voor CMM) die gebruikt kunnen worden om
vaak gebruikte gebiedsafmetingen op te slaan die u op gelijk welk moment terug kunt oproepen.
1. Druk op de AREA-toets tot de meter twee bieptonen laat horen. Er zal bovenaan rechts van de
display een nummer verschijnen dat de geheugenplaats aangeeft.
2. Druk op de AREA-toets om door de nummers te scrollen en om de gewenste geheugenplaats
te kiezen. Als u de gewenste geheugenplaats eenmaal gekozen heeft, geeft u de afmeting in.
Gebruik de toets ▲ (OPWAARTS) om de knipperende digit te wijzigen.
Gebruik de toets ◄ (LINKS) om de decimaal te verplaatsen.
Gebruik de toets ► (RECHTS) om de andere digits te selecteren. Nadat alle digits ingegeven
zijn, de toets AREA indrukken en ingedrukt houden (tot de meter twee keer biept) om het
gebied in het geheugen te bewaren en terug te keren naar de CFM- of CMM-meetmodus.
Om een eerder opgeslagen afmeting te selecteren en te gebruiken, de AREA-toets indrukken en
ingedrukt houden tot het apparaat twee keer biept.
AREA Indrukken om door de 8 geheugenplaatsen te scrollen. De toets AREA indrukken en
ingedrukt houden tot de meter twee keer biept om terug te keren naar de CFM- of CMMmeetmodus.
Metingen van de luchtstroom (Gemiddelde van max. 20 punten)
1. Om naar de Modus voor het gemiddelde van max. 20 punten te gaan, de AVG-toets indrukken
en ingedrukt houden tot de toets twee keer biept. De AVG-icoon zal verschijnen.
2. Voer een meting uit en druk op de AVG-toets. U zult een bieptoon horen en de HOLD-icoon zal
op de display verschijnen.
3. De gemiddelde meting zal weergegeven worden er het aantal gemeten waarden zal in de
rechter bovenhoek van het scherm verschijnen. Na 5 seconden verandert de display terug en
geeft de huidige meting weer. (BELANGRIJK: Gelieve te noteren dat de gemiddelde metingen
maar 5 seconden bijgehouden worden en niet teruggeroepen kunnen worden.)
4. Herhaal de stappen 2- 3 tot alle gewenste punten gemeten zijn.
5. Druk op de AREA-toets om het geheugen voor het multipunt-gemiddelde te wissen.
6. Om terug te keren naar de standaardmodus voor de meting van de luchtstroom, de AVG-toets
indrukken en ingedrukt houden tot de meter twee keer biept.
7
AN200-nl-NL_V2.6 4/15
Databewaring (Luchtsnelheid/Luchtstroom)
1. Bij het uitvoeren van de metingen, de toets HOLD indrukken om de gemeten luchtsnelheid/luchtstroom
te bewaren zodat u die later nog kunt bekijken.
2. De HOLD-indicator zal onderaan op het LCD-scherm verschijnen.
3. De toets HOLD nogmaals indrukken om terug te keren naar de normale werking.
Bewaring MAX/MIN/AVG (Luchtsnelheid/Luchtstroom)
Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om de hoogste (MAX), de laagste (MIN) en de gemiddelde (AVG) metingen
op te slaan.
1. Druk op de toets Luchtstroomtoetsen MAX/MIN
. De AVG-indicator en de RECORD-indicator
zullen samen met de gemiddelde meting op het LCD-scherm verschijnen en de meter zal de MAX,
MIN en Gemiddelde waarden beginnen bijhouden.
2. Druk nogmaals op de toets MAX/MIN. De MAX-indicator zal op de display verschijnen en zal de Maxmeting weergeven.
3. Druk nogmaals op de toets MAX/MIN om de minimummeting weer te geven. De MIN-indicator zal
samen met de minimummeting op het LCD-scherm verschijnen en zal de minimummeting weergeven.
4. Druk nogmaals op de toets MAX/MIN om de huidige metingen weer te geven. OPMERKING: De
meter zal de MAX/MIN/AVG-metingen bijhouden.
5. Om de opname van de MAX/MIN/AVG-metingen te wissen en te stoppen en terug te keren naar de
normale werking, een keer op de AREA-toets drukken bij het weergeven van de huidige meting.
Temperatuureenheden
1. Verwijder de rubberen beschermhoes van de meter en kies de gewenste temperatuureenheden door
middel van de schuiftoets °F/°C die zich in het batterijcompartiment bevindt.
2. Verwijder de beschermhoes en sluit de sensor aan op de sensoraansluiting aan de bovenkant van de
meter.
Databewaring (luchttemperatuur)
1. Druk bij het uitvoeren van metingen op de toets PROBE TEMPERATURE HOLD (bewaren
sensortemperatuur) om de meting van de luchttemperatuur te bevriezen.
2. De HOLD-indicator zal onderaan op het LCD-scherm verschijnen.
3. Druk nogmaals op de toets PROBE TEMPERATURE HOLD om terug te keren naar de normale
werking.
Max/Min-waarde (luchttemperatuur)
Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om de hoogste (MAX), de laagste (MIN) en de gemiddelde (AVG)
metingen van de luchttemperatuur op te slaan.
1.
2.
3.
Druk een keer op de toets TEMPERATURE MAX/MIN
. De MAX-indicator zal op het scherm verschijnen
en de meter zal de MAX/MIN-waarden van de luchttemperatuur beginnen bijhouden.
Druk nogmaals op de toets om de minimumwaarde weer te geven. De MIN-indicator zal samen met de
minimummeting op het LCD-scherm verschijnen.
Druk nogmaals op de toets om terug te keren naar de normale werking.
Automatische uitschakeling (OFF)
Om de levensduur van de batterij te verlengen, zal de meter automatisch uitschakelen na ongeveer 20
minuten. Om deze functie uit te schakelen:
1. De meter op "OFF" draaien.
2. De toets
(achtergrondverlichting) indrukken en ingedrukt houden, terwijl u de mester inschakelt
(ON).
3. Op het scherm zal “dis APO” verschijnen. De functie van de AUTOMATISCHE
STROOMUITSCHAKELING zal nu uitgeschakeld zijn.
4. Noteer dat de functie AUTO POWER OFF terug geactiveerd wordt als de meter terug aangezet wordt.
5. Noteer ook dat AUTO POWER OFF uitgeschakeld is in de modus CFM/CMM of in de Average-modus.
8
AN200-nl-NL_V2.6 4/15
(Contactloze) Infrarood temperatuurmetingen
1. De IR-sensor bevindt zich bovenaan op de meter.
2. Richt de sensor op het te meten oppervlak.
3. Druk de rode IR-knop in en houd hem ingedrukt om de
oppervlaktetemperatuur van het gewenste object te beginnen meten IR
TEMP en
zullen op de display verschijnen De laserwijzer zal geactiveerd
worden om de meter te helpen richten.
4. De gemeten IR-oppervlaktetemperatuur zal in het midden van het LCDscherm verschijnen (grotere digits). De aangeduide temperatuur is de
temperatuur van het oppervlak binnen het spotlicht.
5. Als de rode IR-toets losgelaten wordt, zal de laserwijzer uitschakelen en zal
de gemeten waarde gedurende ongeveer 3 seconden bevriezen
(databewaring) op het scherm.
6. Noteer dat de windmeter (luchttemperatuur) de temperatuur tijdens IR-tests
blijft controleren en dat de temperatuur weergegeven wordt op de
bovenkant van het LCD-scherm (kleinere digits).
7. Na ongeveer 3 seconden geeft de meter standaard de luchtstroom en de
luchttemperatuur weer.
WAARSCHUWING: Niet direct in de laserstraal kijken en de laserstraal niet op een oog richten. Zichtbare
laserstralen met een laag vermogen vormen normaal geen gevaar, maar toch kan er mogelijk gevaar ontstaan
als gedurende een lange tijd rechtstreeks in de straal gekeken wordt.
VERMIJD BLOOTSTELLING
Langs deze opening
komt laserstraling vrij
WAARSCHUWING
LASERSTRALING - NIET IN DE STRAAL KIJKEN
VERMOGEN <1mW GOLFLENGTE 630-670nm
LASERPRODUCT VAN KLASSE 2
Voldoet aan:
FDA 21 CFR 1040.10 en 1040.11
IEC 60825-1 (2001-08) Editie 1.2
EN60825-1:1994/A11:1996/A2:2001/A1:2002
Vervanging van de batterij
Als
1.
2.
3.
4.
5.
op het LCD-scherm verschijnt, moet de batterij van 9V vervangen worden.
Koppel de windmeter af.
Verwijder de rubberen beschermhoes van de meter.
Gebruik een platte schroevendraaier of een muntstuk om het deksel van het batterijvak te openen.
Vervang de batterij van 9V.
Sluit het batterijvak en breng de beschermhoes van de meter terug aan.
Niemals verbrauchte Batterien oder Akkus in den Hausmüll. Als Verbraucher werden die Benutzer gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien entsprechenden Sammelstellen, der Einzelhandel, wo die Batterien gekauft wurden, oder dort, wo Batterien verkauft werden nehmen.Entsorgung: Nicht dieses Instrument verfügen in den Hausmüll. Der Benutzer ist verpflichtet, end‐of‐life‐
Geräte an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten zu nehmen. Andere Battery Safety Reminders o Batterien niemals in ein Feuer. Akkus können explodieren oder auslaufen. o Niemals Akkutypen. Immer neue Batterien des gleichen Typs 9
AN200-nl-NL_V2.6 4/15
Technische kenmerken
Luchtsnelheid
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
0,40 - 30,00 m/s
0,01 m/s
± (3%rdg + 0,20 m/s)
km/uur (kilometer/uur)
1,4 - 108.0 km/uur
0,1 km/uur
± (3%rdg + 0,8 km/uur)
ft/min (voet per minuut)
80 – 5900 voet/min
1 voet/min
± (3%rdg + 40 voet/uur)
0,9 – 67,0 mijl per uur
0,1 mijl per uur
± (3%rdg + 0,4 mijl per
uur)
0,8 tot 58,0 knopen
0,1 knopen
± (3%rdg + 0,4 knopen)
Bereik
Resolutie
Gebied
m/s (meter per sec)
mph (mijl per uur)
knopen (zeepijl per uur)
Luchtstroom
3
CMM (Kubieke meter/min)
CFM (kubieke voet/min)
Luchttemperatuur
0-999999 m /min
0,1
0 tot 999,9 m²
0-999999 voet3/min
0,1
0 tot 999,9 voet2
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
14 - 140oF (-10 - 60oC)
0,1oF/C
4,0oF (2,0oC)
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
-58 tot -4oF (-50 tot -20oC)
0,1oF/C
±9,0oF (5,0oC)
Infrarood temperatuur
o
o
-4 tot 500 F (-20 tot 260 C)
Circuit
Scherm
Bemonsteringssnelheid
o
1 F/C
± 2% van de aflezing of ±
4oF (2oF), volgens de
grootste waarde van beide.
Op maat gebouwde LSI-microprocessorcircuit
Dubbele functie13 mm( 0,5") LCD met 4 digits
Ongeveer 1 meting per seconde
Sensors Sensor luchtsnelheid/-stroom: Conventionele windmeter met gehoekte vinnen en
kogellagers met lage wrijving.
Temperatuursensors: Precisie-thermistor van het NTC-type en infraroodfunctie
IR spectrale reactie
6 tot 14µm
IR-emissiefactor
0,95 vastgesteld
IR-afstandsverhouding
8:1
IR bemonsteringssnelheid Ongeveer 2,5 metingen per seconde
Automatische uitschakeling (OFF)
Automatische uitschakeling na 20 minuten om de
batterij te sparen
Bedrijfstemperatuur
0°C tot 50°C (32°F tot 122°F)
o
o
Bewaartemperatuur
-10 tot 60 C (14 tot 140 F)
Bedrijfsvochtigheid
<80% RV
Opslagvochtigheid
<80% RV
Werkhoogte
maximum 2000 meter.(7000 voet).
Batterij
Een batterij van 9 volt (NEDA 1604)
Levensduur batterij
Batterijstroom
Gewicht
Afmetingen
Sensorkop
ongeveer 80 uur (als de achtergrondverlichting en de laser
continu gebruikt worden, wordt de levensduur van de batterij
beperkt tot ongeveer 2 tot 3 uur)
ongeveer 8,3 mA DC
725g (1,6 lbs), (inclusief batterij & sonde)
Hoofdinstrument: 178 x 74 x 33 mm (7,0 x 2,9 x 1,2")
70mm (2,75”) diameter
10
AN200-nl-NL_V2.6 4/15
Aanbevelingen betreffende de Infraroodmeting

Bij het uitvoeren van IR-metingen compenseert de meter automatisch de wijzigingen van de
omgevingstemperatuur. Noteer dat het tot 30 minuten kan duren voor de meter zich aangepast
heeft aan extreem grote veranderingen in de omgevingsvoorwaarden.

Bij metingen van lage temperaturen die snel opgevolgd worden door metingen van hoge
temperaturen kan het ettelijke minuten duren voor de meter gestabiliseerd is als gevolg van het
afkoelingsproces van de IR-sensor.

Als de oppervlakte van het te testen voorwerp met ijs, olie, vuil enz. bedekt is, maak het
oppervlak dan eerst schoon alvorens de meting uit te voeren.

Als het oppervlak van een voorwerp erg reflecterend is, breng dan voor de meting een
maskerband of effen zwarte verf op het oppervlak aan.

Stoom, stof, rook enz. kunnen de metingen verstoren.

Om een warme plaats te vinden, de meter buiten de zone van belang richten en vervolgens
gekruist scannen (in een op- en neerwaartse beweging) tot de warme plaats gelokaliseerd is.
IR-theorie
IR-thermometers meten de oppervlaktetemperatuur van een voorwerp. De optiek van de meter
neemt uitgezonden, weerkaatste & doorgegeven energie weer die verzameld en gefocuseerd wordt
op de detector van de meter. Het circuit van de meter vertaalt deze informatie in een waarde die op
het LCD-scherm afgelezen kan worden.
IR-zichtveld
Zorg ervoor dat het gewenste doel groter is dan de afmeting van de spot, zoals op de onderstaande
tekening getoond wordt. Als de afstand van een voorwerp vergroot, wordt de spotafmeting van het
door de meter gemeten gebied groter. De verhouding van het zichtveld van de meter bedraagt 8:1.
Dit betekent dat de meter zich 8 cm van het doel bevindt. De diameter (spot) van het getest
voorwerp moet minstens 1 cm zijn. In het veld van het zichtdiagram worden nog andere afstanden
getoond.
Diameter van de spot in duim
Stralingsvermogen
De meeste organische materialen en geschilderde of geoxideerde oppervlakken hebben een
stralingsvermogen van 0,95. Er zullen onjuiste metingen ontstaan bij het meten van glanzende of
gepolijste oppervlakken. Om dit te compenseren, kunt u het te meten oppervlak bedekken met een
maskerband of met een effen zwarte verf. Geef de band de tijd om dezelfde temperatuur te
bereiken als het materiaal eronder en meet dan de temperatuur van de band of van het
geschilderde oppervlak.
AN200-nl-NL_V2.6 4/15
11
Thermisch stralingsvermogen Tabel voor gangbare materialen
Materiaal
Stralingsvermogen
Materiaal
Stralingsvermogen
Asfalt
0,90 tot 0,98
Stof (zwart)
0,98
Beton
0,94
Menselijke huid
0,98
Cement
0,96
Leder
0,75 tot 0,80
Zand
0,90
Houtskool (poeder)
0,96
Aarde
0,92 tot 0,96
Lak
0,80 tot 0,95
Water
067
Lak (mat)
0,97
IJs
0,92 tot 0,96
Rubber (zwart)
0,94
Sneeuw
0,83
Plastic
0,85 tot 0,95
Glas
0,85 tot 1,00
Timmerhout
0,90
Ceramiek
0,90 tot 0,94
Papier
0,70 tot 0,94
Marmer
0,94
Chroomoxides
0,81
Pleister
0.80 to 0.90
Koperoxides
0,78
Mortel
0,89 tot 091
IJzeroxiden
0,78 tot 0,82
Baksteen
0,93 tot 0,96
Textiel
0,90
12
AN200-nl-NL_V2.6 4/15
Nuttige vergelijkingen en omrekeningen
Oppervlaktevergelijking voor rechthoekige of vierkante leidingen
Hoogte (H)
Oppervlakte (A) = Breedte (W) x Hoogte (H)
Breedte (W)
Oppervlaktevergelijking voor cirkelvormige leidingen
Oppervlakte (A) =  x r2
Straal
Waarbij = 3.14 en r2 = straal x straal
Kubieke vergelijkingen
CFM (voet3/min) = Luchtsnelheid (voet/min) x gebied
(voet2)
CMM (m3/min) = Luchtsnelheid (m/sec) x gebied (m2) x 60
OPMERKING: Metingen uitgevoerd in duim
moeten omgerekend worden naar voet of meter alvorens de bovenstaande formule te gebruiken.
Omrekeningstabel meeteenheden
m/s
1 m/s
1 voet/min
1 knoop
1 km/uur
1 mijl per
uur
1
0,00508
0,5144
0,2778
0,4464
voet/min
196,87
1
101,27
54,69
87,89
knopen
1,944
0,00987
1
0,54
0,8679
km/uur
3,6
0,01829
1,8519
1
1,6071
MPH (Mijl per
uur)
2,24
0,01138
1,1523
0,6222
1
Kopierecht © 2013‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com
13
AN200-nl-NL_V2.6 4/15