Dutch User's Manual

Gebruiksaanwijzing
Effectieve RMS Digitale multimeter
Extech 411
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech 411 (deel nummer EX411) Effectieve RMS multimeter.
Deze meter meet de AC/DC-spanning, AC/DC-stroom, de weerstand, diodetest en de continuïteit, plus
thermokoppel temperatuur. Als u deze meter voorzichtig en op de juiste manier gebruikt, zal hij u
jarenlang trouwe diensten bewijzen.
Veiligheid
Internationale veiligheidsymbolen
Dit symbool, in de buurt van een ander symbool of een terminal, geeft aan dat de
gebruiker de gebruiksaanwijzing dient te raadplegen voor verdere informatie.
Dit symbool in de buurt van een terminal geeft aan dat er, onder normaal gebruik,
gevaarlijke spanningen aanwezig kunnen zijn.
Dubbele isolatie
WARNING
Dit WAARSCHUWINGSSYMBOOL wijst op een potentieel gevaarlijke situatie
die, als ze niet vermeden wordt, tot de dood of tot ernstige verwondingen kan
leiden.
CAUTION
Deze VINGERWIJZING wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die, als ze niet
vermeden wordt, tot schade aan het product kan leiden.
MAX
1000V
Dit symbool wijst de gebruiker erop dat de zo gemarkeerde terminal(s) niet
aangesloten mogen worden op een circuitpunt waar de spanning met betrekking
tot de aarding (in dit geval) meer dan 1000 VAC of VDC bedraagt.
2
EX411-nl-NL_v4.3 4/15
VIINGERWIJZINGEN

Onjuist gebruik van deze meter kan schade, een electrische schok, verwondingen of dood
veroorzaken. Lees en begrijp deze gebruiksaanwijzing voor U de meter in gebruik neemt.

Verwijder altijd eerst de testloodjes voor U de batterijen of zekeringen vervangt.

Inspecteer de toestand van de testloodjes en de meter zelf op schade voor U de meter in
gebruik neemt. Herstel beschadigingen of vervang beschadigde onderdelen voor gebruik.

Wees uiterst voorzichtig wanneer U metingen maakt indien de voltages hoger zijn dan 25VAC
rms of 35VDC. Deze voltages worden als een gevaar voor een electrische schok beschouwd.

Ontlaad altijd capacitoren en verwijder de stroom uit het apparaat dat getest wordt, voor u
diode-, weerstands- en continuïteitstesten uitvoert.

Het controleren van het voltage aan electrische uitlaten kan moeilijk en misleidend zijn omwille
van de onzekerheid van de verbinding met de ingezonken electrische contacten. Andere
middelen moeten gebruikt worden om te verzekeren dat de terminals niet “live” zijn.

Indien gereedschap gebruikt wordt op een manier die niet door de fabrikant werd
gespecifieerd, kan de bescherming die door het gereedschap wordt voorzien, beschadigd
worden.

Dit apparaat is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden. Het
bevat gevaarlijke objecten en ook kleine onderdelen die door kinderen zouden kunnen
ingeslikt worden. Indien een kind een onderdeel zou inslikken, gelieve dan onmiddellijk een
dokter te contacteren.

Laat geen batterijen en verpakkingsmateriaal onbewaakt rondslingeren. Deze kunnen
gevaarlijk zijn voor kinderen indien ze als speelgoed worden gebruikt.

Indien het apparaat gedurende lange tijd niet meer zal gebruikt worden, verwijder dan de
batterijen om lekken te voorkomen.

Vervallen of beschadigde batterijen kunnen bij huidcontact verschroeiing of verbranding
veroorzaken. Gebruik daarom in dergelijke gevallen altijd geschikte handschoenen.

Let erop dat de batterijen geen kortsluiting genereren. Gooi geen batterijen in vuur.
3
EX411-nl-NL_v4.3 4/15
OVERSPANNING CATEGORIE III
Deze meter meet de IEC 610-1-2001 norm voor OVERSPANNING CATEGORIE III. Cat III meters
zijn beschermd tegen overgang van oversspanning in vaste installaties op distributieniveau.
Voorbeelden omvatten schakelaars in de vaste installatie en sommige uitrustingen voor industrieel
gebruik met permanente verbinding op de vaste installatie.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Deze meter werd ontworpen voor een veilig gebruik, maar moet voorzichtig gebruikt worden. De
hieronder opgesomde regels moeten zorgvuldig in acht genomen worden voor een veilige werking.
1.
Pas NOOIT enige spanning of stroom toe op de meter die het gespecificeerde maximum
overschrijdt:
Functie
VAC
V DC of V AC
mA DC
A DC
Ohm, Continuïteit
Beschermgrenzen invoer
Maximum invoer
750V DC/AC
1000V DC/AC, 200Vrms bij bereik 200mV
snelwerkende zekering 200mA 250V
snelwerkende zekering 20A 250V (max 30 seconden om de 15
minuten)
250Vrms voor max 15sec
2.
WEES BIJZONDER VOORZICHTIG bij het werken met hoge spanningen.
3.
GEEN spanning meten als de voltage op de "COM"-ingang meer dan 1000V boven de
aardingsgrond bedraagt.
4.
De meterdraden NOOIT aansluiten over een spanningsbron, terwijl de functieschakelaar op
stroom, weerstand of op de diodemodus staat. Anders kan de meter beschadigd worden.
5.
De filterconvectors in stroomvoorzieningen ALTIJD afladen en de stroom afkoppelen voor het
uitvoeren van weerstands- of diodetests.
6.
De stroom ALTIJD uitschakelen en de testdraden afkoppelen alvorens de deksels te openen om
de zekering of batterij te vervangen.
7.
De meter NOOIT gebruiken als de rug en het deksel van het batterijvak niet op zijn plaats
aangebracht is , of niet goed vastgemaakt is.
4
EX411-nl-NL_v4.3 4/15
Controletoetsen en aansluitingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Rubberen holster
LCD-display met 2000 tellingen
Toets graden F
Toets graden C
Functieschakelaar
mA, uA en A-ingangen
COM-ingang
Positieve ingang
Toets voor batterijcontrole
Hold-toets
Knop achtergrondverlichting
Opmerking: De kantelbare staander en het batterijvak bevinden zich aan de achterzijde van de
eenheid.
Symbolen en indicaties
•)))
Continuïteit
Diodetest
Batterijstatus
µ
m
k
m
A
AC
DC
ºF
Fout aansluiting testdraad
-6
micro (10 ) (amp)
-3
micro (10 ) (volt, amp)
3
kilo (10 ) (ohm)
6
mega (10 ) (ohm)
Amp
Wisselstroom
Gelijkstroom
Graden Fahrenheit
W
V
AUTO
HOLD
ºC
Ohm
Volt
Autobereik
Display hold
Graden Celsius
5
EX411-nl-NL_v4.3 4/15
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Risico van elektrocutie. Hoogspanningscircuits, zowel AC als DC, zijn erg
gevaarlijk en moeten met de grootste zorg gemeten worden.
1. Plaats de functieschakelaar altijd op OFF als de meter niet in gebruik is.
2. Als “1” tijdens de meting op de display verschijnt, overschrijdt de waarde het bereik dat u
geselecteerd heeft. Kies een hoger bereik.
NOTA: Bij sommige AC- en DC spanningsbereiken, terwijl de testdraden niet op een apparaat
aangesloten zijn, kan de display een willekeurige, veranderlijke aflezing tonen. Deze reactie is
normaal en wordt veroorzaakt door de hoge ingangsgevoeligheid. De aflezing zal stabiliseren en zal
een juiste meting geven bij aansluiting op een circuit.
METINGEN GELIJKSPANNING (DC)
OPGELET: Geen gelijkspanningen (DC) meten als een motor op het circuit AAN of UIT gezet
wordt. Er kunnen zich grote spanningsoverlopen voordoen die de meter beschadigen.
1. Stel de functieschakelaar in op de hoogste stand V DC (
).
2. Steek de banaanstekker van de zwarte testdraad in de negatieve
COM-aansluiting.
Steek de banaanstekker van de rode testdraad in de positieve V aansluiting.
3. Houd de punt van de zwarte testdraad op de negatieve kant van het
circuit.
Houd de punt van de rode testdraad op de positieve kant van het
circuit.
4. Lees de spanning af op het scherm. Reset de functieschakelaar
achtereenvolgens op lagere V DC posities om een hogere
resolutieaflezing te verkrijgen. Als de polariteit omgekeerd wordt,
verschijnt op de display een (-) minteken voor de waarde.
Gelijkspanning
(DC)
6
EX411-nl-NL_v4.3 4/15
METINGEN WISSELSPANNING (AC)
WAARSCHUWING: Risico van elektrocutie. Het kan zijn dat de testpunten niet lang genoeg zijn om in de
spanningsvoerende delen van sommige stopcontacten van 240 V voor apparatuur te dringen omdat de
contacten diep in de stopcontacten gelegen zijn. Dit heeft als resultaat dat de aflezing 0 volt toont, terwijl het
stopcontact in feite onder spanning staat. Vergewis u ervan dat de testpunten de metalen contacten binnenin
het stopcontact raken voordat u ervan uitgaat dat er geen spanning aanwezig is.
OPGELET: Geen wisselspanningen (AC) meten als een motor op het circuit AAN of UIT gezet wordt. Er kunnen
zich grote spanningsoverlopen voordoen die de meter beschadigen.
1. Stel de functieschakelaar in op de hoogste stand V AC ( ).
2. Steek de banaanstekker van de zwarte testdraad in de negatieve
COM-aansluiting.
Steek de banaanstekker van de rode testdraad in de positieve V aansluiting.
3. Houd de punt van de zwarte testdraad op de negatieve kant van het
circuit.
Houd de punt van de rode testdraad op de "warme" kant van het
circuit.
4. Lees de spanning af op het scherm. Reset de functieschakelaar
achtereenvolgens op lagere V AC posities om een hogere resolutieaflezing te verkrijgen.
Wisselspanning
(AC)
METINGEN GELIJKSTROOM (DC)
OPGELET: Voer geen stroommetingen op een schaal van 20A gedurende langer dan 30 seconden uit. Het
overschrijden van 30 seconden kan schade aan de meter en/of de testdraden veroorzaken.
1. Steek de banaanstekker van de zwarte testdraad in de negatieve
COM-aansluiting.
2. Voor stroommetingen tot 200 µA DC, de functieschakelaar instellen op
de stand 200µA DC (
) en de banaanstekker van de rode testdraad
in de µA/mA-ingang steken.
3. Voor stroommetingen tot 200 µA DC, de functieschakelaar instellen op
de stand 200µA DC en de banaanstekker van de rode testdraad in de
µA/mA-ingang steken.
4. Voor stroommetingen tot 20 A DC, de functieschakelaar instellen op
het bereik 20A DC en de banaanstekker van de rode testdraad in de
20A-ingang steken.
5. Maak het te testen circuit stroomvrij en open vervolgens het circuit op
het punt waar u de stroom wilt meten.
6. Houd de punt van de zwarte testdraad op de negatieve kant van het
circuit.
Houd de punt van de rode testdraad op de positieve kant van het
circuit.
7. Zet het circuit onder stroom.
8. Lees de stroom af op het scherm.
7
Gelijkstroom
(DC) mA & uA
Lading
Batterij
EX411-nl-NL_v4.3 4/15
METINGEN WISSELSTROOM (AC)
OPGELET: Voer geen stroommetingen op een schaal van 20A gedurende langer dan 30
seconden uit. Het overschrijden van 30 seconden kan schade aan de meter en/of de testdraden
veroorzaken.
1. Steek de banaanstekker van de zwarte testdraad in de negatieve
COM-aansluiting.
2. Voor stroommetingen tot 200µA AC
, de functieschakelaar
instellen op de stand 200mA AC en de banaanstekker van de
rode testdraad in de mA-ingang steken.
3. Voor stroommetingen tot 20 A AC, de functieschakelaar instellen
op het bereik 20A AC en de banaanstekker van de rode testdraad
in de 20A-ingang steken.
4. Maak het te testen circuit stroomvrij en open vervolgens het circuit
op het punt waar u de stroom wilt meten.
5. Houd de punt van de zwarte testdraad op de negatieve kant van
het circuit.
Houd de punt van de rode testdraad op de "warme" kant van het
circuit.
6. Zet het circuit onder stroom.
7. Lees de stroom af op het scherm.
Wisselstroom
Lading
AC-bron
METINGEN VAN DE WEERSTAND
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te vermijden, de stroom van de te testen eenheid
uitschakelen en alle convectors uitschakelen alvorens over te gaan tot metingen van de
weerstand. Verwijder de batterijen en trek de stroomkabels uit.
1. Zet de functieschakelaar op de hoogste stand 
2. Steek de banaanstekker van de zwarte testdraad in de negatieve
COM-aansluiting.
Steek de banaanstekker van de rode testdraad in de positieve  aansluiting.
3. Houd de testkoppen op het te testen circuit of het te testen onderdeel.
Het is best om een kant van het te testen onderdeel af te koppelen,
zodat de rest van het circuit niet interfereert met de meting van de
weerstand.
4. Lees de weerstand af op de display en stel de functieschakelaar
vervolgens in op de laagste -stand die groter is dan de actuele of
geanticipeerde weerstand.
Weerstand
8
EX411-nl-NL_v4.3 4/15
CONTINUÏTEITSTEST
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te vermijden, de continuïteit nooit meten op circuits
of draden die spanning voeren.
1. Zet de functieschakelaar op de stand
.
2. Steek de banaanstekker van de zwarte testdraad in de negatieve
COM-aansluiting.
Steek de banaanstekker van de rode testdraad in de positieve 
aansluiting.
3. Houd de testpunten op het te testen circuit of op de draad die u wilt
testen.
4. Als de weerstand minder is dan ongeveer 150, zal een signaal
weerklinken. Als het circuit open is, zal op de display “1” verschijnen.
Continuïte
(Draad)
DIODETEST
1. Steek de banaanstekker van de zwarte testdraad in de negatieve
COM-aansluiting en de banaanstekker van de rode testdraad in de
positieve diode-ingang.
2. Zet de draaischakelaar op de .... . - positie.
3. Houd de testpunten op de te testen diode. De doorlaatvoorspanning
zal typisch 400 tot 1000 aangeven. De spervoorspanning zal “1 ”
aangeven Kortgesloten apparatuur zal een waarde dicht bij 0
aangeven en de continuïteitsbieper zal te horen zijn. Een open
apparaat zal “1 ” aangeven in beide polariteiten.
Diodetest
9
EX411-nl-NL_v4.3 4/15
TEMPERATUURMETINGEN
1. Zet de functieschakelaar op de TEMP-positie.
2. Steek de temperatuursensor in de aansluiting voor
temperatuurmetingen en let daarbij op de juiste polariteit.
3. Druk op de toets ºC of ºF voor de gewenste eenheden.
4. Houd de kop van de temperatuursensor op het onderdeel
waarvan u de temperatuur wenst te meten. Blijf de sensor
op het te testen onderdeel houden terwijl de aflezing
stabiliseert.
5. Lees de temperatuur af op het scherm.
Nota: De temperatuursensor is voorzien van een
miniconnector van het type K. Er is een adapter voorzien
voor de overgang van een miniconnector naar een
banaanconnector voor de aansluiting op
banaaningangen.
SCHERM MET ACHTERGRONDVERLICHTING
Druk op de toets
en houd deze ingedrukt om de achtergrondverlichting van het scherm in te
schakelen. De achtergrondverlichting zal na 15 seconden automatisch uitschakelen.
NAZICHT VAN DE BATTERIJ
De
CHECK-functie (controlefunctie) test de toestand van de batterij van 9 V. Stel de
functieschakelaar in op het bereik 200VDC en druk op de CHECK-toets. Als de aflezing minder
bedraagt dan 8,5, is het raadzaam om de batterij te vervangen.
HOLD
De hold-functie bevriest de aflezing op het scherm. Druk de HOLD-toets kort in om de HOLD-functie
te activeren of te verlaten.
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
De automatische uitschakeling ("auto off") zal ervoor zorgen dat de meter na 15 minuten
automatisch uitgeschakeld wordt.
INDICATIE LAGE BATTERIJSTAND
Als de icoon
te worden.
op het scherm verschijnt, is de batterijspanning laag en dient de batterij vervangen
INDICATIE VERKEERDE AANSLUITING
De
icoon zal in de rechter bovenhoek van het scherm verschijnen en er zal een buzzer te
horen zijn als de positieve testdraad in de 20A of uA/mA ingang gestoken wordt en een stroomloze
functie (groen) geselecteerd wordt. Als dit gebeurt, schakel de meter dan uit en steek de testdraad
in de juiste ingang voor de geselecteerde functie.
10
EX411-nl-NL_v4.3 4/15
Technische kenmerken
Functie
Bereik
Gelijkspanning (DC) 200mV
(V DC)
2V
200V
1000V
Wisselstroomspanning (AC)
2V
(V AC)
Effectieve rms
200V
Gelijkstroom (DC)
(A DC)
AC wisselstroom
(A AC)
(Effectieve rms)
Weerstand
Temperatuur
Resolutie
0,1mV
0,001V
0,1V
1V
0,001V
0,1V
750V
200A
200mA
20A
1V
0,1A
0,1mA
0,01A
200mA
0,1mA
20A
0,01A
200
2000
20k
200k
20M
-20 tot
750ºC
-4 tot
1382ºF
0,1
1
0,01k
0,1k
0,01M
1ºF
1ºC
Nauwkeurigheid
(0,3% aflezing + 2 digits)
(0,5% aflezing + 2 digits)
(0,8% aflezing + 2 digits)
50 tot 400Hz
400Hz tot 1kHz
(1,0% aflezing +6
(2,0% aflezing + 8 digits
digits
(1,5% aflezing +6
(2,5% aflezing +8 digits
digits
(2,% aflezing +6 digits (3,0% aflezing +8 digits
(1,5% aflezing + 3 digits)
(2,5% aflezing + 3 digits)
50 tot 400Hz
400Hz tot 1kHz
(1,8% aflezing +8 digits
(2,5% aflezing +10
digits)
(3.0% aflezing +8
(3.5% aflezing +10
digits)
digits)
(0.8% aflezing +4 digits)
(0.8% aflezing +2 digits)
(1.0% aflezing +2 digits)
(2.0% aflezing +5 digits)
(3.0% aflezing +3 digits)
(enkel meter, nauwkeurigheidssensor niet
inbegrepen)
OPMERKING: De specificaties met betrekking tot de nauwkeurigheid bestaan uit twee elementen:
 (% aflezing) – Dit is de nauwkeurigheid van het meetcircuit.
 (+ digits) – Dit is de nauwkeurigheid van de omzetter van analoog naar digitaal.
o
o
o
o
OPMERKING: Nauwkeurigheid wordt aangegeven voor een bereik van 18 C tot 28 C (65 F tot 83 F)
en met minder dan 75% RV.
11
EX411-nl-NL_v4.3 4/15
Technische kenmerken
Diodetest
Teststroom van 1mA maximum, open spanningscircuit typisch 2,8V DC
(gelijkstroom).
Continuïteitstest
Er zal een signaal weerklinken als de weerstand minder is dan ongeveer
150
Ingangsimpedantie
10M
AC-reactie
Effectieve rms
ACV-bandbreedte
50Hz tot 1kHz
DCA spanningsdaling
200mV
Scherm
3 ½ digits, LCD 2000 tellingen, 0.9” digits
Autom. stroomuitschakeling
(Ongeveer) na 15 minuten
Indicatie overschrijding bereik “1 ” verschijnt op het scherm.
Polariteit
Automatisch (geen indicatie voor positieve polariteit), min-teken (-) voor
negatieve polariteit
Meetsnelheid
2 lezingen per seconde, nominaal
Indicatie lage batterijstand
“ ” verschijnt als de spanning van de batterij tot onder de
werkspanning daalt
Batterij
Een batterij van 9 volt (NEDA 1604)
Zekeringen
mA, µA bereiken; 0,2A/250V snelle smeltzekeringen
Een bereik; 20A/250V keramische snelle smeltzekering
o
o
o
o
Bedrijfstemperatuur
5 C tot 40 C (41 F tot 104 F)
o
o
o
o
Bewaartemperatuur
-20 C tot 60 C (-4 F tot 140 F)
o
o
o
o
Bedrijfsvochtigheid
Max 80% tot 31 C (87 F) en lineair verminderend tot 50% bij 40 C (104 F)
Opslagvochtigheid
<80%
Werkhoogte
maximum 2000 meter.(7000 voet) .
Gewicht
342g (0,753lb) (inclusief holster).
Afmeting
187 x 81 x 50mm (7.36” x 3.2” x 2.0”) (inclusief holster)
Veiligheid
Voor binnenhuisgebruik en in overeenstemming met de vereisten voor
dubbele isolatie volgens IEC1010-1 (2001): EN61010-1 (2001)
Overspanning Categorie III 600V en Categorie II 1000V, Vervuilingsgraad
2.
12
EX411-nl-NL_v4.3 4/15
Onderhoud
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te voorkomen, de meter loskoppelen van elk
stroomcircuit, de testloodjes loskoppelen van de inputterminals en de meter OFF (UIT) schakelen voor
het openen van de doos. De meter niet gebruiken met een open doos.
Deze MultiMeter is ontworpen om u jarenlang betrouwbare diensten te leveren als u de volgende
instructies voor het onderhoud ervan in acht neemt.
1. HOUD DE METER DROOG. Als hij toch nat wordt, droog hem dan onmiddellijk af.
2. GEBRUIK EN BEWAAR DE METER IN NORMALE TEMPERATUREN. Extreme
temperaturen kunnen het leven van elektronische onderdelen verkorten en kunnen plastic
delen vervormen of doen smelten.
3. BEHANDEL DE METER ZACHTJES EN ZORGVULDIG. Als hij valt, kunnen de
elektronische onderdelen beschadigd worden, of kan de behuizing beschadigd geraken.
4. HOUD DE METER SCHOON. Reinig de behuizing af en toe met een vochtige doek. GEEN
chemicaliën, oplosmiddelen of detergenten gebruiken.
5. GEBRUIK ENKEL VERSE BATTERIJEN VAN HET AANBEVOLEN FORMAAT EN TYPE.
Verwijder oude of zwakke batterijen, zodat ze niet beginnen te lekken, want dit zou schadelijk
kunnen zijn voor de eenheid.
6. ALS DE METER GEDURENDE LANGE TIJD OPGESLAGEN MOET WORDEN, moeten de
batterijen verwijderd worden om schade aan de eenheid te voorkomen.
Vervanging van de batterij
1.
Verwijder de Phillips kopschroef die de deur van het batterijvak achteraan vasthoudt.
2.
Open het deksel van het batterijvak.
3.
Vervang de batterij van 9V.
4.
Maak het deksel van het batterijvak terug vast.
Niemals verbrauchte Batterien oder Akkus in den Hausmüll.
Als Verbraucher werden die Benutzer gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien
entsprechenden Sammelstellen, der Einzelhandel, wo die Batterien gekauft wurden, oder
dort, wo Batterien verkauft werden nehmen.Entsorgung: Nicht dieses Instrument verfügen
in den Hausmüll. Der Benutzer ist verpflichtet, end-of-life-Geräte an einer dafür
vorgesehenen Sammelstelle zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten
zu nehmen.
Andere Battery Safety Reminders
o Batterien niemals in ein Feuer. Akkus können explodieren oder auslaufen.
o Niemals Akkutypen. Immer neue Batterien des gleichen Typs
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te vermijden, uw meter niet gebruiken tot het deksel
van het batterijvak terug aangebracht is en goed vastgemaakt is.
NOTA: Als de meter niet behoorlijk werkt, de zekeringen en de batterijen controleren om u ervan te
vergewissen dat ze nog steeds goed werken en goed aangebracht zijn.
13
EX411-nl-NL_v4.3 4/15
VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te vermijden, de testdraden van gelijk weke
spanningsbron afkoppelen voordat u het deksel van het batterijvak verwijdert.
1. De testdraden van de meter afkoppelen.
2. Verwijder het beschermend rubberen holster.
3. Verwijder het deksel van het batterijvak (twee “B”
schroeven) en de batterij.
4. Verwijder de vier “A”-schroeven die het deksel
vasthouden.
5. Til de middelste printplaat van de convectors op om
toegang te verkrijgen tot de zekeringhouders.
6. Haal de oude zekering er voorzichtig uit en breng de
nieuwe zekering in de houder aan.
7. Gebruik steeds een zekering van het juiste formaat
en met de juiste waarde (0,2A/250V
snelsmeltzekering voor het bereik van 200mA ,
20A/250V snelsmeltzekering voor het bereik van 20A).
8. Breng de middelste plaat in lijn met de connectors en druk ze zachtjes op haar plaats.
9. Breng het deksel achteraan, de batterij en het deksel van het batterijvak terug aan en maak deze
vast.
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te vermijden, uw meter niet gebruiken tot het deksel
van de zekeringen op zijn plaats aangebracht is en goed vastgemaakt is.
VERMELDE UL
De UL-markering geeft niet aan dat dit product beoordeeld werd op nauwkeurigheid voor zijn
aflezingen.
Kopierecht © 2013‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com 14
EX411-nl-NL_v4.3 4/15