Dutch User's Manual

Gebruiksaanwijzing
Digitale Multimeter
Extech 420
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Extech EX420 Multimeter met automatische bereikkeuze.
Deze meter meet wissel/gelijkspanning, wissel/gelijkstroom, weerstand, capaciteit, frequentie,
inschakelduur, diodetest en continuïteit, plus thermokoppel-temperatuur. Bij een juist gebruik en
goed onderhoud zal deze meter u jarenlang van dienst zijn met betrouwbare metingen.
Veiligheid
Internationale veiligheidssymbolen
Dit symbool naast een ander symbool of een terminal geeft aan dat de gebruiker de
gebruiksaanwijzing moet raadplegen voor meer informatie.
Dit symbool naast een terminal geeft aan dat hier, bij normaal gebruik, gevaarlijke
spanningen aanwezig kunnen zijn.
Dubbele isolatie
WAARSCHUWING
VOORZICHTI
MAX
600V
Dit WAARSCHUWINGSSYMBOOL geeft een potentieel gevaarlijke toestand
aan die, als deze niet vermeden wordt, tot de dood of tot ernstige verwonding
kan leiden.
Dit VOORZICHTIGHEIDSSYMBOOL geeft een potentieel gevaarlijke toestand
aan die, als deze niet vermeden wordt, schade aan het product kan
veroorzaken.
Dit symbool wijst de gebruiker erop dat de zo gemarkeerde terminal(s) niet
aangesloten mogen worden op een circuitpunt waar de spanning met
betrekking tot de aarding meer dan (in dit geval) 600 VAC of VDC bedraagt.
2
EX420-nl-NL_v3.4 4/15
VOORZICHTIG

Onjuist gebruik van deze meter kan schade, electrische schokken, verwonding of dood
veroorzaken. Verwijder altijd de testsnoeren vordat u de batterijen of zekeringen vervang

Controleer de testsnoeren en de meter op tekenen van beschadiging voordat u de meter in
gebruik neemt. Repareer of vervang beschadigde onderdelen voordat u het apparaat gebruikt.

Wees bijzonder voorzichtig wanneer u metingen verricht bij spanningen hoger dan 25VAC of
35VDC. Bij deze spanningen bestaat het gevaar op elektrische schokken.

Waarschuwing! Het betreft hier een klasse A apparaat. Dit apparaat kan in een woonomgeving
radiostoringen veroorzaken; in dat geval kan van de gebruiker ervan worden geëist, passende
maatregelen te treffen om het apparaat te ontstoren.

Ontlaad altijd de condensators en sluit de stroom af van het apparaat dat u wilt testen voordat
u diode-, weerstand of continuïteitstesten uitvoert.

Spanningsmetingen op elektrische stopcontacten kunnen moeilijk en misleidend zijn omdat het
niet altijd zeker is dat de diepliggende contacten aangeraakt worden. U moet in dit geval op
een andere manier nagaan dat er geen stroom op de terminals staat.

Als dit apparaat gebruikt wordt op een manier die niet door de fabrikant aanbevolen wordt, kan
de beveiliging van de apparatuur beschadigd raken.Dit apparaat is geen speelgoed en moet
buiten bereik van kinderen gehouden worden. Het bevat gevaarlijke voorwerpen en kleine
onderdelen dat kinderen kunnen inslikken. Als een onderdeel door een kind ingeslikt wordt, bel
dan onmiddellijk de dokter.

Laat batterijen en verpakkingsmateriaal niet rondslingeren; deze kunnen gevaarlijk zijn voor
kinderen als zij ermee gaan spelen.

Als u dit apparaat langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen om te voorkomen dat
deze gaan lekken.

Oude of beschadigde batterijen kunnen verbrandingen veroorzaken als ze in contact komen
met de huid. Gebruik in deze gevallen daarom altijd geschikte handschoenen.

Let op dat de batterijen geen kortsluiting genereren. Gooi de batterijen niet in het vuur.
3
EX420-nl-NL_v3.4 4/15
OVERSPANNINGSCATEGORIE III
Deze meter voldoet aan de eisen van IEC 610-1-2001 voor OVERSPANNINGSCATEGORIE III.
Meters van Cat. III zijn beveiligd tegen overspanningen in de vaste stroomvoorziening op
distributieniveau. Examples include switches in the fixed installation and some equipment for
industrial use with permanent connection to the fixed installation.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Deze meter is ontworpen om veilig gebruikt te kunnen worden. Toch moet u de grootste
voorzichtigheid in acht nemen De onderstaande aanwijzing moeten nauwkeurig opgevolgd worden
voor de grootst mogelijke veiligheid.
1. Zet NOOIT een spanning of stroom op de meter die het aangegeven maximum overschrijdt:
Veiligheidsgrenzen invoer
Functie
V DC or V AC
mA AC/DC
A AC/DC
Frequentie,
weerstand,
capaciteit,
inschakelduur, diodetest, continuïteit.
Temperatuur
Maximale Input
1000V DC/750V AC, 200Vrms on 400mV bereik
500mA 250V snelwerkende zekering
20A 250V snelwerkende zekering (20A max. 30
seconden lang om de 15 minuten)
250Vrms for 15 sec max
60V DC/24V AC
2. WEES BIJZONDER VOORZICHTIG wanneer u met hoge spanningen werkt.
3. Meet de spanning NIET wanneer de spanning op de "COM"-ingang groter is dan 600V t.o.v de
aarde.
4. Sluit de testsnoeren NOOIT aan boven een spanningsbron terwijl de functieschakelaar in de
stroom-, weerstand- of diodemodus staat. Dit kan de meter beschadigen.
5. Ontlaad ALTIJD de filtercondensators in stroomvoorzieningen en sluit de stroom af wanneer u
een weerstand- of diodetest uitvoert.
6. Schakel ALTIJD de stroom uit en koppel de testsnoeren los voordat u de kleppen opent om de
zekering of de batterijen te vervangen.
7. Gebruik de meter NOOIT zonder dat de klep aan de achterzijde en de kleppen van de batterij- en
zekeringscompartementen op hun plaats zitten en goed bevestigd zijn.
4
EX420-nl-NL_v3.4 4/15
Bedieningstoetsen en ingangen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
LCD-scherm met 4000 tellingen
HOLD
SELECT-toets
Functieschakelaar
mA, uA en A ingangen
COM ingang
Positieve ingang
RANGE vastzettoets
RELATIVE-toets
Toets schermverlichting
Beschermhoes
Opmerking: De kantelbare standaard en het batterijcompartement bevinden zich aan de achterkant
van het apparaat.
Symbolen en aanduidingen
•)))
Continuïteit
Diodetest
Status batterij
Fout aansluiting testsnoer
n
µ
m
k
M
Hz
%
AC
DC
ºF
-9
nano (10 ) (capacitance)
-6
micro (10 ) (amp, cap)
-3
milli (10 ) (volt, amp)
3
kilo (10 ) (ohm)
6
mega (10 ) (ohm)
Hertz (frequentie)
Percentage (werkverhouding)
Wisselstroom
Gelijkstroom
Graden Fahrenheit
A
F
  
V
REL
AUTO
HOLD
ºC
Amp
Farads (capacitance)
Ohm
Volt
Relatief
Automatische bereikkeuze
Scherm vastzetten
Graden Celsius
5
EX420-nl-NL_v3.4 4/15
Bedieningsinstructies
WAARSCHUWING: Risico van elektrocutie. Hoogspanningscircuits, zowel AC als DC, zijn erg
gevaarlijk en moeten met grote voorzichtigheid gemeten worden.
1. Draai ALTIJD de functieschakelaar op de OFF-stand wanneer de meter niet in gebruik is.
2. Als de aanduiding "OL" op het scherm verschijnt tijdens een meting overschrijdt de waarde het
bereik dat u geselecteerd heeft. Stel de meter dan in op een hoger bereik.
OPMERKING: Bij sommige lage AC en DC spanningsbereiken, als de testsnoeren niet aangesloten
zijn op een apparaat, kan het scherm een willekeurige, veranderlijke aflezing tonen. Dit is normaal
en wordt veroorzaakt door de hoge ingangsgevoeligheid. De aflezing stabiliseert en geeft een
correcte meting wanneer het apparaat aangesloten wordt op een circuit.
GELIJKSPANNINGSMETINGEN (DC)
VOORZICHTIG: Meet geen gelijkspanningen wanneer er een motor op het circuit AAN of UIT
wordt geschakeld. Er kunnen zich hoge spanningspieken voordoen die de meter kunnen
beschadigen.
1. Set Zet de functieschakelaar op de groene VCD-stand.
2. Druk op de SELECT-toets totdat de aanduiding “DC” op het scherm
verschijnt.
3. Steek de banaanstekker van het zwarte testsnoer in de negatieve COMingang.
Steek de banaanstekker van het rode testsnoer in de positieve V-ingang.
4. Raak met de zwarte testpunt de negatieve kant van het circuit aan.
Raak met de rode testpunt de positieve kant van het circuit aan.
5. Lees de spanning af van het scherm.
6
EX420-nl-NL_v3.4 4/15
WISSELSPANNINGSMETINGEN (AC) (FREQUENTIE, INSCHAKELDUUR)
WAARSCHUWING: Risico op electrische schokken. De testpunten zijn mogelijk niet lang genoeg om de delen waar spanning op
staat in sommige 240V stopcontacten aan te raken, omdat de contactpunten te diep in het stopcontact gelegen zijn. Daarom kan
het zijn dat het apparaat een voltage van 0 volt aangeeft terwijl er wel spanning op het stopcontact staat. Controleer dat de
testpunten de metalen contacten binnenin het stopcontact aanraken voordat u aanneemt dat er geen spanning aanwezig is.
VOORZICHTIG: Meet geen wisselspanningen wanneer er een motor op het circuit AAN of UIT wordt geschakeld. Er kunnen zich
hoge spanningspieken voordoen die de meter kunnen beschadigen.
1. Zet de functieschakelaar op de groene stand.
2. Druk op de SELECT-toets totdat de aanduiding “AC” op het scherm
verschijnt.
3. Steek de banaanstekker van het zwarte testsnoer in de negatieve COMingang. Steek de banaanstekker van het rode testsnoer in de positieve
V-ingang.
4. Raak met de zwarte testpunt de neutrale kant van het circuit aan. Raak
met de rode testpunt de “warme” kant van het circuit aan.
5. Lees de spanning af in het display.
GELIJKSTROOMMETINGEN (DC)
VOORZICHTIG: Meet geen stroom op de 20A-schaal gedurende langer dan 30 seconden. Het overschrijden van deze 30
seconden kan schade aan de meter en/of de testsnoeren veroorzaken.
1. Steek de banaanstekker van het zwarte testsnoer in de negatieve
COM-ingang.
2. Voor stroommetingen tot aan 4000µA DC zet u de
functieschakelaar op de gele µA-stand en steekt u de
banaanstekker van het rode testsnoer in de µA/mA-ingang.
3. Voor stroommetingen tot aan 400mA DC zet u de
functieschakelaar op de gele mA-stand en steekt u de
banaanstekker van het rode testsnoer in de µA/mA-ingang.
4. Voor stroommetingen tot en met 20A DC zet u de
functieschakelaar op het gele 20A-bereik en steekt u de
banaanstekker van het rode testsnoer in de 20A-ingang.
5. Druk de SELECT-toets om “DC” op het scherm weer te geven.
6. Schakel de stroom naar het te meten circuit uit, en open
vervolgens het circuit op het punt waar u de stroom wenst te
meten.
7. Raak met de zwarte testpunt de negatieve kant van het circuit aan.
Raak met de rode testpunt de positieve kant van het circuit aan.
8. Zet het circuit onder stroom.
9. Lees de stroom af op het scherm.
7
EX420-nl-NL_v3.4 4/15
WISSELSTROOMMETINGEN (AC) (FREQUENTIE, INSCHAKELDUUR)
VOORZICHTIG: Meet geen stroom op de 20A-schaal gedurende langer dan 30 seconden. Het
overschrijden van deze 30 seconden kan schade aan de meter en/of de testsnoeren veroorzaken.
1. Steek de banaanstekker van het zwarte testsnoer in de negatieve
COM-ingang.
2. Voor stroommetingen tot aan 4000µA zet u de functieschakelaar
op de gele µA-stand en steekt u de banaanstekker van het rode
testsnoer in de µA/mA-ingang.
3. Voor stroommetingen tot aan 400mA AC zet u de
functieschakelaar op de gele mA-stand en steekt u de
banaanstekker van het rode testsnoer in de µA/mA-ingang.
4. Voor stroommetingen tot en met 20A AC zet u de
functieschakelaar op het gele 20A-bereik en steekt u de
banaanstekker van het rode testsnoer in de 20A-ingang.
5. Druk de SELECT-toets om “AC” op het scherm weer te geven.
6. Schakel de stroom naar het te meten circuit uit, en open
vervolgens het circuit op het punt waar u de stroom wenst te
meten.
7. Raak met de zwarte testpunt de negatieve kant van het circuit
aan. Raak met de rode testpunt de positieve kant van het circuit
aan.
8. Zet het circuit onder stroom.
9. Lees de stroom af op het scherm.
WEERSTANDSMETINGEN
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te voorkomen schakelt u de stroom op het
apparaat dat u wilt meten uit en ontlaad u alle condensators voordat u een weerstandsmeting
uitvoert. Verwijder de batterijen en trek de kabels uit het stopcontact.
1. Zet de functieschakelaar op de groene Ω stand.
2. Steek de banaanstekker van het zwarte testsnoer in de negatieve
COM-ingang. Steek de banaanstekker van het rode testsnoer in de
positieve Ω ingang.
3. Druk op de SELECT-toets totdat de aanduiding op het scherm
verschijnt.
4. Raak met de testpunten het circuit dat u wilt meten aan. Het is het
beste om één kant van het te meten circuit uit te schakelen, zodat de
rest van het circuit de weerstandstest niet hindert.
5. Lees de weerstand af op het scherm.
8
EX420-nl-NL_v3.4 4/15
CONTINUÏTEITSTEST
WAARSCHUWING: Meet nooit de continuïteit van circuits of draden die onder spanning staan,
om elektrische schokken te voorkomen.
1. Zet de functieschakelaar op de groene
positie.
2. Steek de banaanstekker van het zwarte testsnoer in de negatieve COMingang. Steek de banaanstekker van het rode testsnoer in de positieve 
ingang.
3. Druk op de SELECT-toets totdat de aanduiding op het
scherm verschijnt.
4. Raak met de testpunten het circuit of de draad die u wilt testen aan.
5. Als de weerstand minder is dan ongeveer 150, klinkt er een
geluidssignaal. Als het circuit open is verschijnt de aanduiding "OL" op
het scherm.
DIODETEST
1. Zet de functieschakelaar op de groene
positie.
2. Steek de banaanstekker van het zwarte testsnoer in de negatieve
COM-ingang en de banaanstekker van het rode testsnoer in de
positive -ingang.
3. Druk op de SELECT-toets totdat de aanduiding
op het scherm
verschijnt.
4. Raak met de testpunten de diode die u wilt testen aan. De
doorlaatspanning bedraagt meestal 0.400 tot 0.700V. Bij sperspanning
wordt meestal “OL” aangegeven. Kortgesloten apparaten geven een
waarde van rond de 0V aan en open apparaten geven "OL" aan in
beide polariteiten.
CAPACITANCE MEASUREMENTS
WAARSCHUWING: Sluit de stroom af van het apparaat dat u wilt testen en ontlaad alle
condensators voordat u capaciteitsmetingen verricht. Verwijder batterijen en haal stekkers uit het
stopcontact.
1. Zet de functie-draaiknop op de groene
stand.
2. Steek de banaanstekker van het zwarte testsnoer in de negatieve
COM-ingang.
Steek de banaanstekker van het rode testsnoer in de positieve
ingang.
3. Raak met de testsnoeren de condensator die u wilt testen aan.
4. Lees de capaciteitswaarde af op het scherm.
9
EX420-nl-NL_v3.4 4/15
METINGEN VAN FREQUENTIE
1. Zet de functie-draaiknop op de groene “Hz” –stand.
2. Steek de banaanstekker van het zwarte testsnoer in de negatieve
COM-ingang. Steek de banaanstekker van het rode testsnoer in
de positieve Hz ingang.
3. Raak met de testpunten het circuit dat u wilt testen aan.
4. Lees de frequentie af op het scherm.
% INSCHAKELDUUR
1. Zet de functie-draaiknop op de groene “Hz” stand.
2. Steek de banaanstekker van het zwarte testsnoer in de negatieve
COM-ingang. Steek de banaanstekker van het rode testsnoer in
de positieve Hz ingang.
3. Druk op de SELECT-toets totdat de aanduiding % op het scherm
verschijnt.
4. Raak met de testpunten het circuit dat u wilt meten aan.
5. Lees het % inschakelduur af op het scherm.
CONTACTTEMPERATUURMETINGEN
1. Zet de functieschakelaar in de zwarte K-type ºC or ºF positie.
2. Steek de temperatuursensor in de ingangen, en houd daarbij rekening met de
polariteitsaanduidingen.
3. Raak met de punt van de temperatuursensor de onderdelen waarvan u de temperatuur wilt meten
aan. Houd de sensor tegen het te testen onderdeel aan totdat de aflezing stabiliseert (ca. 30
seconden).
4. Lees de temperatuur af op het scherm.
Opmerking: De temperatuursensor is voorzien een K-type miniconnector.
Er wordt een miniconnector naar banaanstekker-adapter
bijgeleverd om de temperatuursensor aan te sluiten op de
banaanstekker-ingangen.
10
EX420-nl-NL_v3.4 4/15
AUTOMATISCHE/HANDMATIGE BEREIKKEUZE
Wanneer de meter voor de eerste keer ingeschakeld wordt, wordt hij automatisch in de
automatische bereikkeuze-modus gezet. Wanneer de meter voor de eerste keer ingeschakeld wordt,
wordt hij automatisch in de automatische bereikkeuze-modus gezet. Volg de volgende aanwijzingen
op voor metingen waarvoor het bereik handmatig ingesteld moet worden:
1.
2.
3.
Druk op de RANGE-toets. De AUTO-indicator verdwijnt van het scherm.
Druk op RANGE totdat u het gewenste bereik kunt selecteren.
Om de handmatige bereikkeuze-modus uit te zetten en terug te keren naar de automatische
bereikkeuze, houdt u de RANGE-toets 2 seconden lang ingedrukt.
Opmerking: Handmatige bereikkeuze is niet van toepassing op de Capaciteit- en
Frequentie-functies.
RELATIEVE MODUS
De relatieve meetfunctie biedt u de mogelijkheid metingen uit te voeren met betrekking tot een
opgeslagen referentiewaarde. Er kan een referentiewaarde opgeslagen worden voor spanning,
.
stroom, enz. en u kunt metingen verrichten in relatie tot deze waarde De getoonde waarde is het
verschil tussen de referentiewaarde en de gemeten waarde.
1.
2.
Verricht de metingen zoals beschreven staat in de gebruiksaanwijzing.
Druk op de REL-toets om de aflezing op te slaan op het scherm en de "REL" indicator verschijnt
op het scherm.
3. Het display zal nu het verschil weergeven tussen de opgeslagen waarde en de gemeten waarde.
4. Druk op de REL-toets om de relatieve modus te verlaten.
Opmerking: De Relatieve functie werkt niet in de Frequentie-functie.
SCHERMVERLICHTING
Druk op de
-toets om de schermverlichting aan of uit te zetten.
HOLD
De hold-functie zet de aflezing op het scherm vast Druk de HOLD-toets kort in om de HOLD-functie
aan of uit te zetten.
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
De meter schakelt automatisch uit na 15 minuten inactiviteit.
INDICATIE LAGE SPANNING BATTERIJEN
Wanneer de batterij leegraakt verschijnt het
icoon in de linkerbenedenhoek van het scherm.
Vervang de batterij wanneer dit icoon verschijnt
AANDUIDING VERKEERDE AANSLUITING
De
-icoon verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm en er klinkt een zoemer wanneer
het positieve testsnoer aangesloten wordt op de 20A of uA/mA-ingang en er een niet-gangbare
(groene, zwarte of rode) functie wordt geselecteerd. If this occurs, turn the meter off and reinsert
the test lead into the proper input jack for the function selected.
11
EX420-nl-NL_v3.4 4/15
Specificaties
Functie
Gelijkspanning
Bereik
400mV
Resolutie
0.1mV
Nauwkeurigheid
4V
40V
400V
1000V
0.001V
0.01V
0.1V
1V
400mV
0.1mV
4V
40V
400V
750V
0.001V
0.01V
0.1V
1V
400A
0.1A
4000A
40mA
400mA
4A
20A
1A
0.01mA
0.1mA
0.001A
0.01A
400A
0.1A
4000A
40mA
400mA
4A
20A
400
1A
0.01mA
0.1mA
0.001A
0.01A
0.1
4k
0.001k
40k
0.01k
400k
0.1k
4M
0.001M
40M
40nF
0.01M
0.01nF
(3.0% aflezing + 5 digits)
400nF
0.1nF
(3.0% aflezing + 5 digits)
(0.3% reading + 2 digits)
(0.5% aflezing + 2 digits)
(0.8% aflezing + 3 digits)
50 to 400Hz
400Hz to 1kHz
Wisselspanning
Gelijkstroom
(1.5% aflezing + 15
digits)
(2.5% aflezing +
15digits)
(1.5% aflezing + 6
digits)
(2.5% aflezing + 8
digits)
(1.8% aflezing + 6
digits)
(3% aflezing + 8 digits)
(1.5% aflezing + 3 digits)
(2.5% aflezing + 5 digits)
Wisselstroom
Weerstand
Capaciteit
4F
0.001F
40F
0.01F
100F
0.1F
50 to 400Hz
400Hz to 1KHz
(1.8% aflezing + 8
digits)
(3.0% aflezing + 7
digits)
(3.0% aflezing + 8
(3.5% aflezing + 10
digits)
digits)
(0.8% aflezing + 4 digits)
(0.8% aflezing + 2 digits)
(1.0% aflezing + 2 digits)
(5.0% aflezing + 7 digits)
(3.5% aflezing + 5 digits)
(5.0% aflezing + 5 digits)
o
o
o
o
OPMERKING: De nauwkeurigheid wordt weergeven voor een bereik van 18 C tot 28 C (65 F tot 83 F)
en minder dan 75% RH.
12
EX420-nl-NL_v3.4 4/15
Functie
Frequentie
Inschakelduur
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
5.000Hz
0.001Hz
(1.5% aflezing + 5 digits)
50.00Hz
0.01Hz
500.0Hz
0.1Hz
5.000kHz
0.001kHz
(1.2% aflezing + 2 digits)
50.00kHz
0.01kHz
500.0kHz
0.1kHz
5.000MHz
0.001MHz
(1.5% aflezing + 4 digits)
10.00MHz
0.01MHz
Gevoeligheid: 0.8V rms min. @ 20% to 80% inschakelduur en <100kHz; 5Vrms
min @ 20% tot 80% inschakelduur en > 100kHz.
0.1 to 99.9%
0.1%
(1.2% aflezing + 2 digits)
Pulsbreedte: 100µs - 100ms, Frequentie: 5Hz to 150kHz
Temp
(type-K)
-20 to 750C
1C
-4 to 1382F
1F
(3.0% aflezing + 3 digits)
(probe accuracy not included)
Opmerking:Nauwkeurigheidspecificaties bestaan uit twee onderdelen:
 (% aflezing) - Dit is de nauwkeurigheid van het meetcircuit.
 (+ digits) – Dit is de nauwkeurigheid van de analoog-digitaalomzetter.
DiodeTest
Teststroom van max. 0.3mA, open spanningscircuit: typisch 1.5V
DC.
Continuïteitstest
Er klinkt een geluidssignaal als de weerstand minder dan (ca.)
150 is, teststroom <0.7mA
Temperatuursensor
Vereist een type K thermo-element
Ingangsimpedantie
>7.5MΩ (VDC & VAC)
AC Reactie
Gemiddelde reactie
ACV bandbreedte
50Hz to 1kHz
Scherm
4000 tellingen, LCD-scherm
Indicatie overschrijding bereik “OL” wordt weergegeven
Automatische uitschakelfunctie 15 minuten (ongeveer)
Polariteit
Automatisch (geen aanduiding voor positief); minteken (-) voor
negatief
Meetsnelheid
2 keer per seconde, nominaal
Indicatie lage spanning batterij “ “ wordt weergegeven wanneer batterijspanning tot
onder de werkspanning daalt.
Batterij
Eén 9 volt (NEDA 1604) batterij
Zekeringen
mA, µA bereik; 0.5A/1000V keramische snelsmeltende
zekering. A bereik; 10A/1000V keramische snelsmeltende
zekering.
Bedrijfstemperatuur
5ºC tot 40ºC (41ºF tot 104ºF)
o
o
o
o
Bewaartemperatuur
-20 C to 60 C (-4 F tot 140 F)
Luchtvochtigheid bij gebruik
Max 80% tot 31ºC (87ºF) lineair afnemend met 50% tot
40ºC(104ºF)
Luchtvochtigheid bij opslag
<80%
Werkhoogte
2000 meter (7000ft) maximum.
Gewicht
342g (0.753lb) (inclusief hoes).
Afmetingen
187 x 81 x 50mm (7.36” x 3.2” x 2.0”) (inclusief hoes)
Veiligheid
Voor gebruik binnenshuis en in overeenstemming met de eisen
voor dubbele isolatie van IEC1010-1 (2001): EN61010-1 (2001)
Overspanningscategorie III 600V en Categorie II 1000V,
vervuilingsgraad 2.
13
EX420-nl-NL_v3.4 4/15
Onderhoud
WAARSCHUWING: Ontkoppel de meter van alle circuits, verwijder de testsnoeren uit de ingangen,
en schakel de meter UIT voordat u de behuizing opent, om elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik de meter niet met een open behuizing.
Deze Multimeter is ontworpen om u jarenlang van dienst te zijn met betrouwbare metingen, als u de
volgende onderhoudsinstructies opvolgt:
1. HOUD DE METER DROOG. Droog het apparaat onmiddellijk af als het nat wordt.
2. GEBRUIK EN BEWAAR DE METER BIJ NORMALE TEMPERATUREN. Extreme temperaturen
kunnen de levensduur van de elektronische onderdelen verkorten en kunnen de plastic
onderdelen doen vervormen of smelten.
3. GEBRUIK DE METER VOORZICHTIG EN ZORGVULDIG. Als u de meter laat vallen kunnen de
elektronische onderdelen of de behuizing beschadigd raken.
4. HOUD DE METER SCHOON. Maak de buitenkant regelmatig schoon met een vochtige doek.
Gebruik GEEN chemicaliën, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen.
5. GEBRUIK ALLEEN NIEUWE BATTERIJEN VAN HET AANBEVOLEN FORMAAT EN TYPE.
Verwijder oude of lege batterijen zodat ze niet gaan lekken en het apparaat beschadigen.
6. ALS DE METER VOOR LANGERE TIJD OPGESLAGEN WORDT, moeten de batterijen
verwijderd worden om schade aan het product te voorkomen.
Batterijvervanging
1.
Verwijder de kruiskopschroef die de batterijklep aan de achterkant op zijn plaats
houdt.
2.
Open het batterijvak.
3.
Vervang de 9V batterij.
4.
Sluit het batterijvak weer.
Niemals verbrauchte Batterien oder Akkus in den Hausmüll.
Als Verbraucher werden die Benutzer gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien
entsprechenden Sammelstellen, der Einzelhandel, wo die Batterien gekauft wurden, oder
dort, wo Batterien verkauft werden nehmen.Entsorgung: Nicht dieses Instrument verfügen
in den Hausmüll. Der Benutzer ist verpflichtet, end-of-life-Geräte an einer dafür
vorgesehenen Sammelstelle zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten
zu nehmen.
Andere Battery Safety Reminders
o Batterien niemals in ein Feuer. Akkus können explodieren oder auslaufen.
o Niemals Akkutypen. Immer neue Batterien des gleichen Typs
WAARSCHUWING: Gebruik de meter niet totdat de klep van het batterij-compartement op zijn
plaats zit en goed bevestigd is, om elektrische schokken te voorkomen.
OPMERKING: Als uw meter niet goed werkt, controleer dan de zekeringen en batterijen om er zeker
van te zijn dat deze nog steeds werken en op de juiste manier zijn geplaatst.
14
EX420-nl-NL_v3.4 4/15
VERVANGING VAN ZEKERINGEN
WAARSCHUWING: Ontkoppel de meter van alle circuits, verwijder de testsnoeren uit de ingangen,
en schakel de meter UIT voordat u de behuizing opent, om elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik de meter niet met een open behuizing.
1. Koppel de testsnoeren los van de meter.
2. Verwijder de rubberen beschermhoes.
3. Verwijder de klep van het batterijcompartement
(twee “B” schroeven) en de batterijen.
4. Verwijder de zes “A” schroeven waarmee de klep
aan de achterkant vastzit.
5. Til de middenste printplaat recht van de
connectoren af om toegang te kunnen krijgen tot de
zekeringhouders.
6. Verwijder de zekering voorzichtig en plaats de
nieuwe zekering in de houder.
7. Gebruik altijd een zekering van de juiste maat en
waarde (0,5A/250V snelsmeltzekering voor het 400mA-bereik, 20A/250V snelsmeltzekering voor
het 20A-bereik.)
8. Zet de printplaat weer op de connectoren en druk hem voorzichtig op zijn plaats.
9. Plaats de deksel aan de achterkant, de batterij en de batterijdeksel weer terug en bevestig ze.
WAARSCHUWING: Gebruik de meter niet totdat de klep van het zekeringscompartement op zijn
plaats zit en goed bevestigd is.
Kopierecht © 2013‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com 15
EX420-nl-NL_v3.4 4/15