Dutch User's Manual

Gebruikshandleiding
Automatisch instelbare Multimeter
Extech EX503
Introductie
Gefeliciteerd met de aankoop van de Extech EX503 Autoselecterende Multimeter. Deze meter meet
AC/DC Spanning, AC/DC Stroom, Weerstand, Capaciteit, Frequentie, Diode Test en Continuïteit en
ook nog Thermocouple tempratuur meter. Dat alles in een waterdicht en ruw ontwerp voor het zware
werk. Het juiste gebruik en onderhoud van deze meter zal resulteren in vele jaren van betrouwbaar
gebruik
Veiligheid
Dit symbool naast een ander symbool, terminal of apparaat duidt aan dat de
gebruiker de uitleg moet lezen in de gebruiksaanwijzing om persoonlijke
verwondingen of schade aan de meter te vermijden.
WARNING
Dit WAARSCHUWING symbool duidt een mogelijk gevaarlijke toestand aan, dat
indien niet vermeden, tot de dood of ernstige verwonding kan resulteren.
CAUTION
Dit LET OP symbool duidt een mogelijk gevaarlijke toestand aan, die indien niet
vermeden, schade aan het product kan veroorzaken.
MAX
1000V
Dit symbool raadt de gebruiker aan de gemarkeerde eindpunt(en) niet in contact
te brengen met een circuit, in relatie tot de aarde, groter dan (in dit geval) 1000
VAC of VDC.
Dit symbool in relatie tot een of meerdere terminals indiceert dat het geassocieerd
moet worden met het bereik dat bij normaal gebruik, wordt onderworpen tot
bijzonder gevaarlijke spanningen. Voor maximale veiligheid zouden de meter en
de test sondes niet gebruikt moeten worden indien deze onder stroom staan.
Dit symbool duidt aan dat een apparaat door middel van dubbele isolatie of
versterkte isolatie wordt beschermd.
PER IEC1010 OVERVOLTAGE INSTALLATIE CATEGORIE
OVERVOLTAGE CATEGORIE l
Uitrusting met OVERVOLTAGE CATEGORIE l is uitgerust voor aansluiting met circuits waarbij
metingen worden gehouden tot het uiterste waarbij het kort geschikt is voor een laag niveau te
beperken.
Opmerking – Voorbeelden bevatten beschermde elektronische circuits.
OVERVOLTAGE CATEGORIE II
Apparaten met OVERVOLTAGE CATEGORIE II zijn energie verbruikende apparaten uitgerust voor
met een vaste stroom installatie.
Opmerking – Voorbeelden omvatten huishoud-, kantoor- en laboratorium toestellen.
OVERVOLTAGE CATEGORIE III
Apparaten met OVERVOLTAGE CATEGORIE III zijn uitgerust met een vaste stroom installatie.
Opmerking - Voorbeelden omvatten schakelaars met een vaste stroom installatie en sommige
apparaten voor industrieel gebruik met een permanente aansluiting naar het vaste stroomnet.
OVERVOLTAGE CATEGORIE IV
Uitrusting met OVERVOLTAGE CATEGORIE IV zijn bedoelt voor de oorspronkelijke delen van de
installatie.
Opmerking - Voorbeelden bevatten elektriciteitsmeters en voornamelijk overmatige
beschermingsuitrusting.
2
EX503-nl-NL_v5.3 4/15
VIINGERWIJZINGEN

Onjuist gebruik van deze meter kan schade, een electrische schok, verwondingen of dood
veroorzaken. Lees en begrijp deze gebruiksaanwijzing voor U de meter in gebruik neemt.

Verwijder altijd eerst de testloodjes voor U de batterijen of zekeringen vervangt.

Inspecteer de toestand van de testloodjes en de meter zelf op schade voor U de meter in
gebruik neemt. Herstel beschadigingen of vervang beschadigde onderdelen voor gebruik.

Wees uiterst voorzichtig wanneer U metingen maakt indien de voltages hoger zijn dan 25VAC
rms of 35VDC. Deze voltages worden als een gevaar voor een electrische schok beschouwd.

Waarschuwing! Het betreft hier een klasse A apparaat. Dit apparaat kan in een woonomgeving
radiostoringen veroorzaken; in dat geval kan van de gebruiker ervan worden geëist, passende
maatregelen te treffen om het apparaat te ontstoren..

Ontlaad altijd capacitoren en verwijder de stroom uit het apparaat dat getest wordt, voor u
diode-, weerstands- en continuïteitstesten uitvoert.

Het controleren van het voltage aan electrische uitlaten kan moeilijk en misleidend zijn omwille
van de onzekerheid van de verbinding met de ingezonken electrische contacten. Andere
middelen moeten gebruikt worden om te verzekeren dat de terminals niet “live” zijn.

Indien gereedschap gebruikt wordt op een manier die niet door de fabrikant werd gespecifieerd,
kan de bescherming die door het gereedschap wordt voorzien, beschadigd worden.

Dit apparaat is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden. Het
bevat gevaarlijke objecten en ook kleine onderdelen die door kinderen zouden kunnen
ingeslikt worden. Indien een kind een onderdeel zou inslikken, gelieve dan onmiddellijk een
dokter te contacteren.

Laat geen batterijen en verpakkingsmateriaal onbewaakt rondslingeren. Deze kunnen
gevaarlijk zijn voor kinderen indien ze als speelgoed worden gebruikt.

Indien het apparaat gedurende lange tijd niet meer zal gebruikt worden, verwijder dan de
batterijen om lekken te voorkomen.

Vervallen of beschadigde batterijen kunnen bij huidcontact verschroeiing of verbranding
veroorzaken. Gebruik daarom in dergelijke gevallen altijd geschikte handschoenen.

Let erop dat de batterijen geen kortsluiting genereren. Gooi geen batterijen in vuur.
3
EX503-nl-NL_v5.3 4/15
VEILIGHEIDS INSTRUCTIES
Deze meter is ontworpen voor veilig gebruik, maar moet met alle voorzichtigheid bediend worden. De
beneden staande instructies dienen in acht genomen te worden voor een veilig gebruik.
1.
Zet NOOIT meer spanning of stroom op de meter dat het gespecificeerde maximum overschrijdt:
Input Veiligheids Limieten
Functie
Maximale Input
V DC or V AC
1000VDC/AC rms
mA AC/DC
400mA AC/DC
A AC/DC
10A AC/DC (20A for 30 sec)
Frequentie, Weerstand, de Capaciteit,
Diode Test, Continuïteit
600VDC/AC rms
2.
BEN EXTREEM VOORZICHTIG wanneer u werkt met hoogspanning.
3.
MEET GEEN spanning indien de spanning op de "COM" ingang stekker, 600V overschrijdt boven
aarde.
4.
Hang NOOIT de meter leiding over een spanning bron terwijl de functie schakelaar in de stroom,
weerstand of diode modus staat. Dit kan de meter beschadigen.
5.
Ontlaad ALTIJD de condensators in elektrische apparaten en koppel de elektriciteit los wanneer
u weerstand of diode test uitvoerd.
6.
Schakel ALTIJD de stroom uit en koppel de test leiding los voor het openen van de deksels om
bijvoorbeeld de zekering of batterijen te vervangen.
7.
Bedien NOOIT de meter tenzij de achterzijde en de batterij en zekering deksels op hun plaats
staan en veilig vastgemaakte zijn.
8.
Indien de uitrusting gebruikt wordt op een manier die niet door de fabrikant gespecificeerd is, kan
de bescherming die de apparatuur biedt misschien geschaad worden.
4
EX503-nl-NL_v5.3 4/15
Knoppen en stekkers
1.
De 4.000 tellend LCD display
2.
RANGE knop
3.
Hz en % knop
4.
Modus knop
5.
Functie schakelaar
6.
mA, µA en 10A input stekker
7.
COM input stekker
8.
Positive input stekker
9.
Achtergrond licht knop
10. REL knop
11. HOLD knop
Opmerking: Standaard en batterij compartiment zijn aan de achterkant van het apparaat.
Symbolen en Nummerpaneel
•)))
Continuïteit
Diode test
Batterij status
n
nano (10-9) (capaciteit)
µ
micro (10 ) (amps)
-6
-3
m
milli (10 ) (volts, amps)
A
Ampères
K
kilo (10 ) (ohms)
3
F
Fahrenheit (capaciteit)
M
mega (10 ) (ohms)
6

Ohms
Hz
Hertz (frequentie)
%
Percentage (duty ratio)
AC
Wissel stroom
DC
Directe stroom
V
Volts
REL
Relatief
Auto
Autoselectie
HOLD
Beeldscherm bevriezen
5
EX503-nl-NL_v5.3 4/15
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Risico van elektrocutie. Hoogspanning circuits, zowel AC als DC, zijn erg
gevaarlijk en zouden met enorme voorzichtigheid gemeten moeten worden.
1.
2.
Draai ALTIJD de functie schakelaar op de UIT positie wanneer de meter niet in gebruik is.
Indien "OL" weergegeven wordt tijdens een meting, overschrijdt de waarde het bereik dat u
geselecteerd heeft. Verander dan naar een hoger bereik.
DC SPANNING METINGEN
WAARSCHUWING: meet geen DC spanningen indien een motor op het circuit AAN of UIT wordt
ingeschakeld. Grote spanning golven kunnen misschien de meter beschadigen.
1.
2.
3.
4.
Zet de functie schakelaar op de VDC of mVDC positie.
Voer de zwarte test draad met banaan plug in het negatieve COM contact.
Voer de rode test draad met banaan plug in het positieve V contact.
Verbind de zwarte test sonde met de negatieve zijde van het circuit. Verbind
de rode test sonde met de positieve zijde van het circuit.
Lees de spanning af in het display.
WISSELSTROOM SPANNING (FREQUENTIE, PULSDUUR) METINGEN
WAARSCHUWING: Risico van Elektrocutie. De sondes kunnen misschien niet lang genoeg zijn
om de rechtstreekse delen in sommige 240V stopcontacten aan te raken omdat de contact punten
te ver in het stopcontact situeert zijn. Het gevolg daarvan kan zijn dat het apparaat een voltage
van 0 volts aangeeft terwijl er wel spanning opstaat. Ben er zeker van dat u de sondes met de
metalen contacten in verbinding staan voordat u er van uitgaat dat er geen spanning op staat.
LET OP: meet geen AC spanningen indien een motor op het circuit AAN of UIT wordt
ingeschakeld. Grote spanning golven kunnen misschien de meter beschadigen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zet de functie schakelaar op de VAC positie.
Voer de zwarte test draad met banaan plug in het negatieve COM contact.
Voer de rode test draad met banaan plug in het positieve V contact.
Verbind de zwarte test sonde met de neutrale zijde van het circuit. Verbind de
rode test sonde met de ‘hete’ zijde van het circuit.
Lees de spanning af op het display.
Druk op de HZ/% knop om de "Hz" weer te geven.
Lees de frequentie af op het display.
Druk opnieuw op de Hz/% op de "%" weer te geven.
Lees het % van de pulsduur op het display.
6
EX503-nl-NL_v5.3 4/15
DIRECTE STROOM METINGEN
WAARSCHUWING: Meet bij 20A directe stroom metingen niet langer dan 30 seconden. Het
overschrijden van deze 30 seconden kan schade aan de meter en/of aan de draden veroorzaken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Voeg de zwarte test draad met banaan plug in de negatieve COM contact.
Voor directe stroom metingen tot aan 4000µ A DC, zet u de functie
schakelaar op de µA positie en voert u de rode test draad met banaan plug
in het µA/mA contact.
Voor directe stroom metingen tot aan 400mA DC, zet u de functie schakelaar
op de mA positie en voert u de rode test draad met banaan plug in het
µA/mA contact.
Voor metingen tot aan 10A DC, zet u de functie schakelaar op de 10A positie
en voert u de rode test draad met banaan plug in het 10A contact.
Druk de MODUS knop om “DC” op het display weer te geven.
Haal de spanning van het circuit tijdens de test, open vervolgens het circuit
op het punt waar u stroom wenst te meten
Verbind met de zwarte test sonde de negatieve kant van het circuit. Verbindt
met de rode test sonde de positieve kant van het circuit.
Zet het circuit onder spanning.
Lees de stroom af op het display.
WISSELSTROOM (FREQUENTIE, PULSDUUR) METINGEN
WAARSCHUWING: Meet bij 30A wisselstroom metingen niet langer dan 30 seconden. Het
overschrijden van deze 30 seconden kan schade aan de meter en/of aan de draden veroorzaken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Voer de zwarte test draad met banaan plug in het negatieve COM contact.
Voor wisselstroom metingen tot aan 4000µA AC, zet u de functie schakelaar
op de µA positie en voert u de rode test draad met banaan plug in het
µA/mA contact.
Voor wisselstroom metingen tot aan 400µA AC, zet u de functie schakelaar
op de mA positie en voert u de rode test draad met banaan plug in het
µA/mA contact.
Voor wisselstroom metingen tot aan 10A AC, zet u de functie schakelaar op
de 10A positie en voert u de rode test draad met banaan plug in het 10A
contact.
Druk de MODUS knop om “AC” op het display weer te geven.
Haal de spanning van het circuit tijdens de test, open vervolgens het circuit
op het punt waar u stroom wenst te meten.
Verbindt met de zwarte test sonde de neutrale kant van het circuit. Verbindt
met de rode test sonde de “hete” kant van het circuit.
Zet het circuit onder spanning.
Lees de stroom af op het display.
Druk de Hz/% knop om "Hz" weer te geven.
Lees de frequentie af op het display.
Druk opnieuw op de Hz/% knop om "%" weer te geven
Lees het % van de pulsduur op het display.
Druk op de Hz/% knop om terug te keren naar de huidige meting.
7
EX503-nl-NL_v5.3 4/15
WEERSTAND METINGEN
WAARSCHUWING: Om een elektroshock te vermijden, schakelt u de spanning uit tijdens het
testen en ontlaad u alle condensators voordat u de weerstand gaat meten. Verwijder de batterijen
en trek de snoeren uit het stopcontact.
1.
2.
3.
4.
5.
Zet de functie schakelaar op de Ω CAP positie.
Voer de zwarte test draad met banaan plug in het negatieve COM contact.
Voer de rode test draad met banaan plug in het positieve X contact.
Druk op de MODUS knop om “X” weer te geven op het display.
Verbind de test sonde gekruist met (een deel van) het circuit. Het is het beste
om een maar een deel van het te meten object te testen zodat de rest van het
circuit niet gehinderd wordt door de weerstands test.
Lees de weerstand af op het display.
CONTINUÏTEIT CONTROLE
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te vermijden, meet nooit circuits of draden
die nog onder spanning staan.
1.
2.
3.
4.
5.
Zet de functie schakelaar op de Ω CAP positie.
Voer de zwarte test draad met banaan plug in het negatieve COM contact.
Voer de rode test draad met banaan plug in het positieve X contact.
Druk op de MODUS knop om “X” en “Ω” weer te geven op het display.
Verbindt de test sonde met het circuit of draad dat u wilt testen.
Indien de weerstand minder dan ongeveer 100Ω is, zal er een hoorbaar
signaal klinken. Indien het circuit open is, zal het display "OL" weergeven.
‘
DIODE TEST
1.
2.
Zet de functie schakelaar op de Ω CAP
positie.
Voer de zwarte test draad met banaan plug in het negatieve COM contact.
Voer de rode test draad met banaan plug in het positieve V contact.
3.
4.
Druk op de MODUS knop om “ ” en V weer te geven op het display.
Verbind de test sondes met de diode tijdens de test. De tegengestelde
spanning zal waarschijnlijk 0.400 tot 0.700 V. indiceren. De tegengestelde
spanning zal “OL” indiceren. Dichte apparaten zullen in de buurt van 0V
indiceren en open apparaten zullen “OL” in beide polariteiten indiceren.
8
EX503-nl-NL_v5.3 4/15
CAPACITEIT METINGEN
WAARSCHUWING: Om een elektroshock te vermijden, schakelt u de spanning uit tijdens het
testen en ontlaad u alle condensators voordat u de weerstand gaat meten. Verwijder de batterijen
en trek de snoeren uit het stopcontact.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zet de keuze draaiknop op de Ω CAP
positie.
Voer de zwarte test draad met banaan plug in het negatieve COM contact.
Voer de rode test draad met banaan plug in het positieve V contact.
Druk op de MODE knop om “nF” weer te geven op het display.
Verbindt de test sondes met de te testen condensator.
Het testen kan 3 minuten of meer voor grote condensators in beslag nemen.
Wacht tot de het lees proces voor het beëindigen van de test.
Lees de capaciteit waarde af op het display.
FREQUENTIE/ PULSDUUR METINGEN (ELEKTRONISCH)
1. Zet de keuze draaiknop op de “Hz %” positie.
2. Druk op de Hz/% knop om “Hz” weer te geven op het display.
3. Voer de zwarte test draad met banaan plug in het negatieve COM contact.
Voer de rode test draad met banaan plug in het positieve Hz contact.
4. Verbindt tijdens de test de test sondes met het te testen circuit.
5. Lees de frequentie af op het display.
6. Druk opnieuw op de Hz/% knop om "%" weer te geven op het display.
7. Lees het % van de pulsduur op het display.
FREQUENTIE GEVOELIGHEID (ELEKTRISCH)
De frequentie gevoeligheid is bereik afhankelijk wanneer de Hz functie is geselecteerd terwijl ook de
spanning of meting modus ingesteld staat. Onderstaand vind u enkel typische gevoeligheden voor
de "elektrische" maat modi.
Bereik
Gevoeligheid
Frequentie breedte
( DC/AC )
4V
≥1.5V rms
5Hz~10kHz
40V, 400V
≥10V rms
5Hz~20kHz
1000V/1000V
≥20V rms
≥420V rms
5Hz~200kHz
50Hz~1kHz
400mA
≥45mA rms
5Hz~5kHz
10A
≥4A rms
5Hz~1kHz
9
EX503-nl-NL_v5.3 4/15
AUTOSELECTIE/HANDMATIG BEREIK SELECTIE
Bij het aanzetten van de meter zal deze automatisch in de Autoselectie stand staan. Deze functie se
lecteert automatisch het best bereik voor de metingen die op dat moment gemaakt worden en is in h
et algemeen de best modus voor de meeste metingen. Voor metingen die vereisen dat het bereik h
andmatig geselecteerd wordt, verricht u de volgende handelingen:
1.
2.
Druk op de RANGE knop. De "Auto"-display indicator zal doven.
Druk op de RANGE knop om door de verkrijgbare bereiken te bladeren. Bekijk de komma en
eenheden toon dat het verkozen bereik gevonden is.
3. Om de handmatige selectie modus te verlaten en terug te keren naar de autoselectie modus
drukt u op de RANGE toets en houdt u deze 2 seconden ingedrukt.
Opmerking: De handmatige selectie modus is niet van toepassing voor de Capaciteit en Frequentie
functie of voor het mV bereik.
RELATIEVE MODUS
De relatieve meting functie geeft u de mogelijkheid om metingen te maken die in verhouding staan
met een ingesteld 0 punt. Een referentie spanning, stroom, enz. kan opgeslagen worden en er
kunnen metingen gemaakt worden in relatie tot deze waarde. De getoonde waarde is het verschil
tussen de referentie waarde en de gemeten waarde.
1. Verricht de metingen zoals beschreven staat in de gebruiksaanwijzing.
2. Druk op de REL koop op te slaan (nul) de lezing in de tentoonstelling en de "REL" indicator zal
op de tentoonstelling verschijnen.
3. Het display zal nu het verschil weergeven tussen de opgeslagen waarde en de gemeten
waarde.
4. Druk op de REL knop om de relatieve modus te verlaten.
Opmerking: De Relatieve functie volstaat niet in de Frequentie functie.
DISPLAY ACHTERGROND LICHT
knop voor >2 twee seconden om deze functie aan te zetten. Druk opnieuw
Druk op de backlight
op deze knop om het achtergrond licht uit te zetten.
HOLD
De hold functie bevriest de weergave in het display. Druk eventjes op de HOLD knop om deze
functie te activeren of om de HOLD functie te verlaten.
AUTOMATISCH AFSLUITEN
De automatisch afsluit functie zal de meter uitschakelen na 30 minuten. Om deze functie uit te
schakelen drukt u op de MODE knop en zet u de meter weer aan.
LAGE BATTERIJ SPANNING INDICATIE
Dit symbool zal weergegeven worden wanneer de batterij spanning laag is. Vervang de batterij
wanneer dit verschijnt.
10
EX503-nl-NL_v5.3 4/15
Onderhoud
WAARSCHUWING: Om een elektroschock te vermijden, koppelt u de testleidingen los van enig
bron van spanning voor dat de achterzijde of de batterij of zekering deksels verwijderd.
WAARSCHUWING: Om een elektroshock te vermijden, onderga geen metingen totdat het batterij
en zekering kastje op zijn plaats zitten en correct vastgemaakt zijn.
Deze Multimeter is ontworpen voor jaren lange trouwe dienst, mits u de volgende onderhoud
instructies verricht worden:
1. HOUD DE METER DROOG. Indien het apparaat nat wordt moet u het afvegen.
2. GEBRUIK EN BEWAAR DE METER IN NORMALE TEMPERATUREN. Temperatuur
uitersten kunnen het leven van de elektronische onderdelen verkorten en kunnen vervorming
of smelting van de plastic delen resulteren.
3. BEHANDEL DE METER MET ZORG EN VOORZICHTIG. Het laten vallen kan resulteren in
beschadiging van de elektrische delen.
4. HOUD DE METER SCHOON. Maak de buitenkant regelmatig schoon met een vochtige doek.
Gebruik GEEN chemische middelen, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen.
5. GEBRUIK ENKEL NIEUWE BATTERIJEN VAN DE AANGERAADE AFMETING EN TYPE.
Verwijder oude of zwakke batterijen zo dat zij niet gaan lekken en het apparaat beschadigen.
6. INDIEN DE METER VOOR EEN LANGE PERIODE OPGESLAGEN WORDT, moeten de
batterijen verwijderd worden om schade aan het product te voorkomen.
BATTERIJ INSTALLATIE
WAARSCHUWING: Om een elektronische schok te vermijden, dient u eerst het apparaat los te
koppelen van enige vorm van voltage voor dat u het batterijen klepje open maakt.
1.
2.
3.
4.
Zet het apparaat uit en koppel de test leidingen los van de meter.
Open het batterij compartiment door het verwijderen van de twee schroeven (B) gebruikend
een kruiskopse schroevendraaier.
Voer de batterijen in de batterijen houder, in en bekijk of ze correct zijn ingevoerd.
Zet de batterij deksel terug in positie. En zet het weer vast met de schroeven.
Niemals verbrauchte Batterien oder Akkus in den Hausmüll.
Als Verbraucher werden die Benutzer gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien
entsprechenden Sammelstellen, der Einzelhandel, wo die Batterien gekauft wurden, oder
dort, wo Batterien verkauft werden nehmen.Entsorgung: Nicht dieses Instrument verfügen
in den Hausmüll. Der Benutzer ist verpflichtet, end-of-life-Geräte an einer dafür
vorgesehenen Sammelstelle zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten
zu nehmen.
Andere Battery Safety Reminders
o Batterien niemals in ein Feuer. Akkus können explodieren oder auslaufen.
o Niemals Akkutypen. Immer neue Batterien des gleichen Typs
11
EX503-nl-NL_v5.3 4/15
WAARSCHUWING: Om een elektroshock te vermijden, bedien de meter niet tot dat het batterij
dekseltje op zijn plaats zit en veilig vastgemaakte is.
OPMERKING: Indien uw meter niet goed werkt, controleer dan de zekeringen en batterijen om er
zeker van te zijn dat deze nog steeds werken en op de juiste manier zijn ingevoerd.
A
B
A
B
A
F1 F2
VERVANGING VAN ZEKERINGEN
WAARSCHUWING: Om een elektronische schok te vermijden, dient u eerst het apparaat los te
koppelen van enige vorm van voltage voor dat u het zekeringen klepje open maakt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Koppel de test leiding los van de meter.
Verwijder het batterij dekseltje (twee "B" schroeven) en de batterij.
Verwijder de zes “A” schroeven die de achterkant beveiligen.
Verwijder zachtjes de oude zekering en installeer een nieuwe zekering in de houder.
Gebruik altijd een zekering van de gepaste afmeting en waarde (de 0.5A/1000 v snelle slag
voor het 400mA bereik [de SIBA 70-172-40], 10A/1000V snelle slag voor het 20A bereik [SIBA
50-199-06]).
Zet de achterkant voorzichtig terug en zet deze opnieuw vast, evenals de batterijen en het
batterijen klepje.
WAARSCHUWING: Om een elektroshock te vermijden, bedien de meter niet tot dat zekeringen
kast weer op zijn plaats zit en veilig vastgemaakte is.
12
EX503-nl-NL_v5.3 4/15
Specificaties
Functie
Bereik
Resolutie
DC Voltage
400mV
0,1mV
(0,5% lezing + 2 cijfers)
4V
40V
0,001V
0,01V
(1,2% lezing + 2 cijfers)
400V
0,1V
1000V
1V
(1,5% lezing + 2 cijfers)
400mV
0,1mV
(2,0% lezing + 10 cijfers)
4V
0,001V
40V
0,01V
400V
0,1V
1000V
1V
(2,5% lezing + 5 cijfers)
400A
0,1A
(1,0% lezing + 3 cijfers)
4000A
40mA
1A
0,01mA
(1,5% lezing + 3 cijfers)
400mA
0,1mA
AC Voltage
DC Huidig
AC Huidig
Weerstand
Capaciteit
Frequentie Hz%
functie
Nauwkeurigheid
(2,0% lezing + 5 cijfers)
10A
0,01A
(2,5% lezing + 10 cijfers)
400A
0,1A
(2,5% lezing + 10 cijfers)
4000A
1A
(1,8% lezing + 5 cijfers)
40mA
0,01mA
400mA
10A
0,1mA
0,01A
400
0,1
(3,0% lezing + 7 cijfers)
(1,2% lezing + 4 cijfers)
4k
0,001k
(1,0% lezing + 2 cijfers)
40k
0,01k
400k
0,1k
4M
0,001M
40M
40nF
0,01M
0,01nF
400nF
0,1nF
4F
0,001F
40F
0,01F
100F
5,999Hz
0,1F
0,001Hz
59,99Hz
0,01Hz
599,9Hz
0,1Hz
5,999kHz
0,001kHz
59,99kHz
0,01kHz
599,9kHz
5,999MHz
0,1kHz
0,001MHz
9,999MHz
0,001MHz
(1,2% lezing + 2 cijfers)
(2,0% lezing + 3 cijfers)
(5,0% lezing + 7 cijfers)
(3,0% lezing + 5 cijfers)
(5% lezing + 5 cijfers)
(1,5% lezing + 1 cijfers)
(1,2% lezing + 3 cijfers)
(1,5% lezing + 4 cijfers)
Gevoeligheid: 0,5V rms <500kHz; 3V rms >500kHz
Pulsduur
0,1 to 99,9%
0,1%
(1,2% lezing + 2 cijfers)
Pulsbreedte: 100µs tot 100ms, Frequentie: 5Hz tot 150kHz
OPMERKING: De nauwkeurigheid van 18oC naar 28oC (65 vAN tot aan 83) en minder dan 75%.
OPMERKING: Nauwkeurigheid specificaties bestaan uit twee onderdelen:
 (% Lezen) – Dit is de nauwkeurigheid van het te meten circuit.
 (+ cijfers) – Dit is de nauwkeurigheid van de analoge naar digitale convector.
13
EX503-nl-NL_v5.3 4/15
Bijgesloten
Schok (val test)
Diode test
Continuïteit test
Dubbel, vervormbaar, waterdicht (IP67)
2 meter (6,5 feet)
Test stroom van een 0,3mA , open circuit spanning van 1,5V DC.
Een hoorbaar signaal zal klinken als de weerstand minder dan
100 (ongeveer )is, test stroom <0,3mA
Invoer impedantie
7,8MΩ
Wisselstroom reactie
Gemiddelde reactie
ACV Bandbreedte
50Hz tot 400Hz
Crestfactor
≤3 op volle schaal tot aan 500V, neemt lineair af ≤1,5 op 1000V.
Scherm
Het 4,000 tellend scherm als vloeibaar kristal.
Over bereik indicatie
“OL” wordt weergegeven
Automatisch uitschakel functie 30 minuten (ongeveer)
Polariteit
Automatisch (geen aanwijzing voor hostiliteit); Minus (-) staat voor
negatief
Meet frequentie
Normaal 2 keer per seconde
Lage batterij spanning indicatie _ wordt weergegeven als de batterij spanning lager komt dan het
gebruiks voltage.
Batterij
Een 9 volt (NEDA 1604) batterij.
Zekeringen
mA, µA bereik; 0,5A/1000V keramisch.
Een bereik van; 10A/1000V keramisch.
Gebruik tempratuur
5C tot 40C (41F tot 104F)
Bewaar tempratuur
-20C to t60C (4F tot 140F)
Gebruik luchtvochtigheid
Max 80% tot aan 31C (87F) neemt lineair af naar 50% tot 40C
(104F)
Bewaar luchtvochtigheid
<80%
Gebruiks hoogte
2000meters (7000ft) maximum.
Gewicht
342g (0,753lb) (inclusief houders).
Afmetingen
182 x 82 x 55mm (7,2” x 3,2” x 2,2”)
Veiligheid
Deze meter is bedoeld voor installatie gebruik en wordt beschermd,
voor de gebruikers, door dubbele isolatie van EN61010-1 en
de
IEC61010-1 2 Uitgave (2001) tot Categorie IV 600V en Categorie
III 1000V; Vervuiling Graad 2. The meter voldoet ook aan UL
61010-1, 2e Editie (2004), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 2e Edititie
(2004), en UL 61010B-2-031, 1e Editie (2003)
Goedkeuringen
UL CE
UL geregistreerd
Het UL teken duidt niet aan dat dit product voor de nauwkeurigheid
van zijn lezing is geëvalueerd.
Kopierecht © 2013‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com 14
EX503-nl-NL_v5.3 4/15