Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
True RMS industriële Multimeter
Extech EX520
Introductie
Gefeliciteerd met u aankoop van de Extech EX520 RMS Autoselect multimeter. De EX520 meet
verschillende functies AC en DC Voltage, AC/DC Stroom, Weerstand, Capaciteit,
Frequentie(elektrische & elektronisch), Diode test en Continuïteit met thermokoppel temperatuur. Deze
meter met stevig design voor industrieel gebruik. Met het juiste gebruik en zorg zal deze meter U vele
jaren een trouwe dienst verlenen.
Veiligheid
Dit symbool samen met een ander symbool, wijst erop dat de exploitant naar een
verklaring in de Werkende Instructies moet verwijzen om lichamelijk letsel of schade
aan de meter te vermijden.
WARNING
Dit symbool van WARNING [WAARSCHUWING] wijst op een potentiële gevaarlijke
situatie, welke als deze niet vermeden wordt, in de dood of ernstige verwonding kan
resulteren.
CAUTION
Dit symbool van CAUTION [VOORZICHTIG] wijst op een potentiële gevaarlijke situatie,
welke als deze niet vermeden wordt, kan resulteren in schade aan het product.
MAX
1000V
Dit symbool adviseert de gebruiker dat meetsnoeren zo duidelijk niet met een
kringspunt moet worden verbonden waarop het voltage met betrekking tot aardegrond (
in dit geval) 1000 V AC/DC overschrijdt.
Dit symbool naast één of meerdere identificeert deze zoals ze worden geassocieerd
met bereiken die mogelijk, in normaal gebruik, onderworpen worden aan bijzonder
gevaarlijke voltages. Voor maximale veiligheid, de meter en zijn meetsnoeren zouden
niet moeten worden aangeraakt wanneer deze onder stroom staan.
Dit symbool wijst erop dat een apparaat door dubbele isolatie of versterkte isolatie
wordt beschermd.
PER IEC1010 OVERVOLTAGE INSTALLATIE CATEGORIE
OVERVOLTAGE CATEGORIE I
Apparatuur met OVERVOLTAGE CATEGORIE I is een apparaat voor een verbinding met een
circuit welke maatregelen worden getroffen om de voorbijgaande overvoltages tot een aangewezen
laag niveau te beperken.
Opmerking - De voorbeelden omvatten beschermde elektronische circuits.
OVERVOLTAGE CATEGORIE II
Apparatuur van OVERVOLTAGE CATEGORIE II is energieverbruikend apparaat dat uit een vaste
installatie moet worden geleverd.
Opmerking - De voorbeelden omvatten huishouden, kantoor en laboratorium apparaten.
OVERVOLTAGE CATEGORIE III
Apparatuur van OVERVOLTAGE CATEGORIE III is apparatuur in vaste installaties.
Opmerking - De voorbeelden omvatten schakelaars in de vaste installatie en apparatuur voor
industrieel gebruik met permanente verbinding aan een vaste installatie.
OVERVOLTAG CATEGORIE IV
Apparatuur van OVERVOLTAGE CATEGORIE IV is voor gebruik bij orginele installaties.
Opmerking - De voorbeelden omvatten elektriciteitsmeters en het primaire van de te sterke
intensiteitbescherming apparatuur
2
EX520-nl-NL_v2.7 4/15
VOORZICHTIG
•
Ongepast gebruik van deze meter kan lichamelijke schade veroorzaken, schok, verwonding of
dood. Lees en begrijp dit gebruikershandboek voordat de meter in gebruik wordt genomen.
•
Verwijder altijd de meetsnoeren voordat de batterijen of de zekeringen worden vervangen.
•
Inspecteer de conditie van de meetsnoeren en de meter voor mogelijk schade, voordat de
meter in werking wordt gesteld.
•
Gebruik grote zorg tijdens het maken van metingen als de voltages groter zijn dan 25 V AC
rms of 35 V DC. Deze voltages worden beschouwd als schokgevaarlijk.
•
Waarschuwing! Het betreft hier een klasse A apparaat. Dit apparaat kan in een woonomgeving
radiostoringen veroorzaken; in dat geval kan van de gebruiker ervan worden geëist, passende
maatregelen te treffen om het apparaat te ontstoren.
•
Los altijd condensatoren en verwijder macht uit het apparaat voordat een diode test uit wordt
gevoerd of de tests van de weerstand of van de Continuïteit.
•
De voltage controles van de elektra afzet kunnen moeilijk en misleidend zijn wegens de
onzekerheid van verbinding aan de in een nis gezette elektracontacten. Andere middelen
zouden moeten worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de meetsnoeren niet "live" zijn.
•
Als de meter op een manier wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt beschreven, kan de
geboden bescherming worden geschaad.
•
Dit apparaat is geen stuk speelgoed en mag niet binnen handbereik van kinderen komen. Het
bevat gevaarlijke voorwerpen evenals kleine onderdelen die de kinderen kunnen inslikken.
Voor het geval dat een kind toch een onderdeel heeft doorgeslikt, neem dan direct contact op
met een arts.
•
Laat nooit zonder toezicht batterijen en verpakkingsmateriaal liggen, dit kan gevaarlijk zijn voor
kinderen zij kunnen dit materiaal voor speelgoed aanzien.
•
Voor het geval dat het apparaat voor een langere tijd ongebruikt blijft, verwijder de batterijen
om lekken te voorkomen.
•
De verlopen of beschadigde batterijen kunnen irritaties op de huid veroorzaken na direct
contact. Gebruik daarom altijd, geschikte handschoenen in dit soort gevallen.
•
Zie er op toe dat de batterijen niet worden kortgesloten. Werp geen batterijen in open vuur.
3
EX520-nl-NL_v2.7 4/15
VEILIGHEIDS INSTRUCTIES
Deze meter is ontworpen voor veilig gebruik, maar u moet voorzichtig werken.
De onderstaande regels moeten zorgvuldig opgevolgd worden om veilig te werken.
1.
NOOIT een hoger voltage aansluiten dan op de meter dan de aangegeven maximum.
Functie
V DC en V AC
mA AC/DC
A AC/DC
Frequentie, Weerstand,
Capaciteit, Diode test,
Continuïteit
Temperatuur
Invoer veiligheidslimieten
Maximale invoer
1000 V DC/AC rms
800 mA 1000 V snel slag zekering
10 A 1000 V snel slag zekering (20 A voor 30
seconden maximal één keer per 15 minuten)
1000 VDC/AC rms
1000 VDC/AC rms
2.
GEBRUIK UITERSTE VOORZICHTIGHEID wanneer u werkt met hoge voltages.
3.
MEET GEEN voltage als het voltage op de "COM" invoer plug de 600 V boven aarde grond
overschrijdt.
4.
Verbind NOOIT de meetsnoeren over een voltagebron terwijl de functieschakelaar in de modus
stroom, weerstand of diode staat. Dit kan de meter beschadigen.
5.
Los ALTIJD filtercondensatoren in de voeding en ontkoppel de voeding tijdens het maken van
een weerstand of diodetests.
6.
Schakel ALTIJD de meter uit en ontkoppel de meetsnoeren voordat u de batterijdeksel gaat
openen om de zekering of de batterij te vervangen.
7.
Stel NOOIT de meter in werking voordat de zekering/batterij deksel is geplaatst en veilig is
vastgemaakt.
8.
Als de meter op een manier wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt beschreven, kan de
geboden bescherming worden geschaad.
4
EX520-nl-NL_v2.7 4/15
Besturing en stekkers
1. 6,000 counts LCD
2. Bereik knop
3. Hz en % knop
4. Mode knop
5. Functie schakelaar
6. mA, µA en 10 A invoer stekkers
7. COM invoer stekker
8. Positieve invoer stekker
9. HOLD en achtergrond licht
10. RELATIEVE knop
11. Max/Min knop
Opmerking: Tilt stand en Batterij compartiment zijn aan de
achter kant van het apparaat
Weergave symbolen en Indicators
•)))
n
µ
m
A
k
F
M
Ω
Hz
%
AC
DC
ºF
MAX
Automatische uitschakeling
Continuïteit
Diode test
Batterij status
-9
Nano (10 ) (capaciteit)
-6
Micro (10 ) (amp, cap)
-3
Milli (10 ) (volt, amp)
Amp
3
Kilo (10 ) (ohm)
Farads (capaciteit)
6
Mega (10 ) (ohm)
ohm
Hertz (frequentie)
Procent (inschakelverhouding)
Alternatieve stroom
Gelijkspanning
Farenheit
Maximaal
V
REL
AUTO
HOLD
ºC
MIN
5
Volt
Relative
Auto bereik
Display rusttoestand
Degrees Celcius.
Minimaal
EX520-nl-NL_v2.7 4/15
Bedieningshandleiding
WAARSCHUWING: Hoge voltage circuits, AC en DC zijn beide erg gevaarlijk en metingen moeten
met grote zorg worden uitgevoerd.
1. Draai ALTIJD de schakelaar op OFF positie als de meter niet in gebruik is.
2. Als “OL” in het scherm verschijnt tijdens het testen, is de waarde buiten het gekozen bereik.
Verander het bereik om de meting te vervolgen.
DC VOLTAGE METEN
WAARSCHUWING: Meet geen DC voltages als er een motor in het circuit ON of OFF geschakeld is
De grote voltageschommelingen kunnen mogelijk de meter beschadigen.
1. Plaats de functieschakelaar op de VDC positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM stekker
Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve V stekker.
3. Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de negatieve kant aan van de kring.
Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van kring aan.
4. Lees het voltage af in het scherm.
AC VOLTAGE METEN (FREQUENTIE, DUTY CYCLE)
WAARSCHUWING: Risico op elektrocutie. De sonde-uiteinden kunnen niet lang genoeg zijn om de
bron te bereiken 240 V voor toestellen te contacteren omdat de contacten te diep in een nis worden
geplaatst. Als gevolg dat de het scherm 0 volts zal aangeven, terwijl er wel een voltage aanwezig is.
Zorg ervoor de sonde-uiteinden de metaalcontacten binnen de bron bereiken alvorens de
veronderstellen te raken dat geen voltage aanwezig is.
VOORZICHTIG: Meet geen AC voltages als er een motor in het circuit ON of OFF geschakeld is De
grote voltageschommelingen kunnen mogelijk de meter beschadigen.
1. Plaats de functieschakelaar op de groene VAC/Hz/% positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve
COM stekker. Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de
positieve V stekker.
3. Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de neutrale kant aan van
de kring.
Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van kring
aan.
4. Lees het voltage af in het scherm.
5. Druk nu de Hz/% knop in voor indicatie van “Hz”.
6. Lees de frequentie af van het scherm
7. Druk de Hz/% knop nog maals in voor de indicatie van “%”.
8. Lees de % af van het scherm.
6
EX520-nl-NL_v2.7 4/15
DC STROOM METEN
VOORZICHTIG: Voer geen 20 A stroom metingen uit voor langer dan 30 seconden. Wanneer u de 30
seconden overschrijdt kan dit u meter of meetsnoeren beschadigen.
1. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker
2. Voor stroom metingen boven de 6000µA DC, plaats de functie schakelaar op
de gele µA positie en plaats de rode meetsnoer stekker in de µA/mA stekker.
3. Voor stroom metingen boven de 600 mA DC, plaats de functie schakelaar op
de gele mA positie en plaats het rode meetsnoer stekker in de µA/mA
stekker.
4. Voor stroom metingen boven de 20 A DC, plaats de functie schakelaar op de
gele 10 A/HZ/% positie en plaatst het rode meetsnoer met bananen stekker in
de 10 A stekker.
5. Druk de MODE knop in om de indicatie van “DC” op het scherm te later
verschijnen.
6. Verwijder de stroom op het circuit tijdens het testen, en meet nu de delen van
het circuit waar een meting van wilt maken.
7. Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de negatieve kant aan van de kring.
Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van kring aan.
8. Sluit nu de voeding op het circuit aan.
9. Lees de stroom af van het beeldscherm.
AC STROOM (FREQUENTIE, DUTY CYCLE) METINGEN
VOORZICHTIG: Voor geen 20 A stroom metingen uit langer dan 30 seconden. Wanneer U de 30
seconden overschrijdt kan die schade aan de meter en/of de meetsnoeren toebrengen.
1. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker.
2. Voor een stroom meting meer dan 6000 µA AC, schakel de functie schakelaar
in op de gele µA positie en plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in
de positieve µA/mA stekker.
3. Voor een stroom meting meer dan 600 mA AC, schakel de functie schakelaar
in op de gele mA positie en plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in
de positieve µA/mA stekker.
4. Voor een stroom meting van 20 A AC, schakel de functie schakelaar in op de
gele 10 A/Hz?% positie en plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in
de 10 A stekker.
5. Druk de MODE knop in om de indicator van de “AC” weer te geven.
6. Verwijder de stroom op het circuit tijdens het testen, en meet nu de delen van
het circuit waar een meting van wilt maken.
7. Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de negatieve kant aan van de kring.
Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van kring aan.
8. Zet nu stroom op het circuit.
9. Lees de stroom af van het scherm.
10. Druk nu de Hz/% knop in voor indicatie van “Hz”.
11. Lees de frequentie af van het scherm
12. Druk de Hz/% knop nog maals in voor de indicatie van “%”.
13. Lees de % af van het scherm.
14. Druk de Hz/% knop in om terug te gaan naar het meten van de stroom.
7
EX520-nl-NL_v2.7 4/15
DE METINGEN VAN DE WEERSTAND
WAARSCHUWING:Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de voeding van de eenheid tijdens
het testen en ontlaat alle condensatoren alvorens een weerstandsmetingen uit te voeren. Verwijder de
batterijen en ontkoppel de meetsnoeren.
1. Plaats de functieschakelaar op de groene ΩCAP
positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker.
Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve Ω stekker.
3. Druk de MODUS knop voor de indicatie van “Ω" op het beeldscherm.
4. Raak met de uiteinden van de testsonde de kring of de component tijdens
het onderzoek.
Het is best om één kant van de kring in het onderzoek los te maken zodat
zal de rest van de kring zich niet kan mengen in de weerstandslezing.
5. Lees de weerstand af in het scherm.
CONTINUÏTEITSCONTROLE
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, meet nooit de continuïteit van circuits of
draden wanneer er spanning op staat.
1. Plaats de functieschakelaar op de groene Ω CAP
positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker.
Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve Ω stekker.
3. Gebruik de MODUS knop voor de indicatie van “X” en “Ω”op het scherm
weergegeven te krijgen.
4. Raak met de uiteinden van de testsonde de kring of de draden die u wilt
onderzoeken.
5. Als de weerstand minder dan ongeveer 35 Ω is, zal het hoorbare signaal
klinken. Als de kring ‘open' (slecht) is, het scherm zal dan”OL" vertonen.
DIODE TEST
1. Plaats de functieschakelaar in de groene Ω CAP
positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker en plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve V
stekker.
3. Gebruik de MODE knop om de X indicator in het scherm weer te geven.
4. Raak met de uiteinden van de testsonde de diode tijdens het onderzoeken.
Het voorwaartse voltage zal tussen de 0,400 tot 0.700 V worden aangeven
als indicator “OL”. Het omgekeerde voltage zal "OL" laten zien.
8
EX520-nl-NL_v2.7 4/15
TEMPERATUUR METINGEN
1. Plaats de functie schakelaar op de groene Temp positie.
2. Plaats de temperatuur probe in de invoer stekkers, let goed op de
polariteit van de stekkers.
3. Druk de MODUS knop in voor de indicatie in ºC of ºF.
4. Houd de punt van de temperatuur probe tegen het onderdeel wat u wil
meten. De probe moet 30 seconden in contact blijven om de test uit te
voeren en de temperatuur te stabiliseren.
5. Lees de temperatuur af in het scherm.
Opmerking: De temperatuur probe heeft een connectie met een type K mini
stekker.
Een ministekker aan de adapter van de banaanstekker wordt geleverd voor verbinding aan de invoer
banaan stekker.
Opmerking: De temperatuurwaaier van de geleverde thermokoppelsonde is -20 aan 250°C (-4 aan
482°F)
CAPACITEIT METINGEN
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de voeding van de enheid tijdens
het testen en ontlaat alle condensatoren alvorens een capaciteitsmetingen uit te voeren. Verwijder alle
batterijen en ontkoppel de meetsnoeren.
1. Plaats de functieschakelaar op de Ω CAP X positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker.
Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de V positie.
3. Druk de MODUS knop in om de indicator “nF” te laten verschijnen in het
scherm
4. Raak met de uiteinden van de testsonde de condensator tijdens het
onderzoeken.
5. De test kan tot 3 minuten duren en meer voor grote condensatoren om
op te laden. Wacht tot de resultaten worden weergegeven voordat u de
test beëindigd.
6. Lees de capaciteit waarde af in het beeldscherm.
FREQUENTIE/DUTY CYCLE METEN (ELEKTRONISCH)
1. Plaats de functieschakelaar op de Hz/% positie.
2. Druk de Hz/% knop in om de indicator “Hz” in het scherm weer te geven.
3. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker. Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve Hz
stekker.
4. Raak met de uiteinden van de testsonde het circuit tijdens het testen.
5. Weergave van de frequentie metingen op het scherm.
6. Druk de Hz/% knop nog maals in om de indicator “%” in het scherm weer
te geven.
7. Weergave van de % Duty Cycle of metingen op het scherm.
9
EX520-nl-NL_v2.7 4/15
AUTOMATISCH HANDMATIG BEREIK SELECTIE.
Wanneer de meter voor het eerst wordt aangezet, wordt automatische bereik selectie ingesteld. Dit
automatische selectiesysteem kiest het beste bereik voor de meting, over het algemeen is dat de
beste modus voor metingen. Voor meetsituaties wordt er vereist dat er handmatig word
geselecteerd, voor het volgende uit:
1. Duw op de RANGE toets. De AUTO scherm indicator zal worden uitgeschakeld.
2. Druk de RANGE toets in en stap door de beschikbare ranges tot de gewenste range is
geselecteerd.
3. Om de Handmatige wijze te wijzigen naar Automatische Range, duw en houd de RANGE toets
voor 2 seconden ingedrukt.
Opmerking: De handmatige modus werkt niet met capaciteit, frequentie of temperatuur metingen.
MAX/MIN
Opmerking: Tijdens het gebruik van de MAX/MIN functie in de Autobereik modus, zal de meter
“lock”(vast) in één scherm blijven wanneer MAX/MIN is geactiveerd.
Als de MAX/MIN buiten het bereik van de range zal het scherm “OL” weergeven. Selecteer het
gewenste bereik voor dat U in de MAX/MIN modus komt.
1. Druk de MAX/MIN toets in om de MAX/MIN opname modus te activeren. In het scherm zal het
MAX icoon verschijnen. De meter zal weergeven en Hold de maximale waarde en zal alleen
updaten wanneer er nieuwe “max” is gemeten.
2. Druk de MAX/MIN toets nog maals in en in het scherm zal het MIN icoon verschijnen. De meter
zal weergeven en Hold de minimale waarde en zal alleen updaten wanneer er nieuwe “min” is
gemeten.
3. Op de MAX/MIN modus uit te gaan druk en houd de MAX/MIN toets in voor 2 seconden.
RELATIEVE MODUS
De relatieve meet eigenschappen staat u toe om metingen met betrekking tot een opgeslagen
referentiewaarde te maken. Een referentiespanning, stroom, enz. kan worden opgeslagen zodat de
verdere metingen vergeleken kunnen worden met deze waarde.
De getoonde waarde is het verschil tussen de referentiewaarde en de gemeten waarde.
1. Voer de meting uit zoals die in de instructie wordt beschreven.
2. Druk de REL knop in om de lezing (de indicator “REL” zal op de vertoning verschijnen) op te
slaan.
3. Het scherm zal nu het verschil tussen opgeslagen waarde en verdere metingen wijzen
weergeven.
4. Druk de REL knop in om de relatieve modus uit te gaan.
Opmerking: De Relatieve functie is niet beschikbaar in de frequentie functie.
SCHERM ACHTERGROND LICHT
Druk de HOLD toets voor minder dan 1 seconden in om de scherm achtergrond licht functie aan of
uit te zetten. Het achtergrond licht zal automatisch na 10 seconden worden uitgeschakeld.
HOLD
De hold functie laat het beeld even iets langer staan voor het aflezen. Druk de HOLD toets kort in
om het te activeren of de HOLD functie uit te schakelen.
AUTO UITSCHAKELING
De meter zal automatische uitgeschakelen wanneer hij 15 min. buitengebruik is. Om de meter na
een automatische uitschakeling in te schakelen, draai de MODE knop naar ON.
DE ZWAKE BATTERIJ INDICATOR
Pictogram zal in de lagere linkerhoek van het scherm verschijnen wanneer het batterijvoltage laag
wordt. Vervang de batterijen wanneer dit verschijnt.
10
EX520-nl-NL_v2.7 4/15
Onderhoud
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de meetsnoeren van de
voltagebron voor dat u de deksel van de batterij of zekeringen opent.
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, stel uw meter niet in werking voordat de
batterij en zekeringdeksel geplaatst zijn en veilig vastgemaakt is.
Dit Multimeter is ontworpen om jaren lang een betrouwbare dienst te verlenen, als de volgende
zorginstructies worden uitgevoerd:
1. HOUD DE METER DROOG. Als het net is geworden, onmiddellijk droogmaken.
2. GEBRUIK EN BERG DE METER OP IN NORMALE TEMPERATUREN. Extreme temperaturen
kan het leven van de meter beïnvloeden, beschadigen van de elektronische onderdelen door
vervorming en smeltende plastic onderdelen.
3. BEHANDER DE METER GOED EN ZORGVULDIG. Laten vallen kan schade toedoen aan
elektronische onderdelen of ombouw.
4. HOUD DE METER SCHOON. Veeg nu en dan de meter af met een vochtige doek.
Gebruik geen chemische producten, schoonmakende oplosmiddelen, of afwasmiddel.
5. GEBRUIK ALLEEN VERSE BATTERIJEN VAN DE GEADVISEERDE GROOTTE EN HET
TYPE. Verwijder oude of zwakke batterijen om beschadiging door lekkende batterijen te
voorkomen.
6. ALS DE METER VOOR EEN LANGE TIJDSPANNE MOET WORDEN OPGESLAGEN, zouden
de batterijen verwijderd moeten worden om beschadiging te voorkomen.
DE INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de meetsnoeren van mogelijke
stroom bron voordat U de batterijdeksel verwijderd
1. Ontkoppel de meetsnoeren van de meter.
2. Verwijder de twee Phillips schroeven geplaatst op de op de achterkant van het instrument.
3. Plaats zorgvuldig de batterijen in het batterijen compartiment, gelet op de polariteit.
4. Plaats de batterijdeksel terug en vervestig de schroeven.
Niemals verbrauchte Batterien oder Akkus in den Hausmüll.
Als Verbraucher werden die Benutzer gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien
entsprechenden Sammelstellen, der Einzelhandel, wo die Batterien gekauft wurden, oder
dort, wo Batterien verkauft werden nehmen.Entsorgung: Nicht dieses Instrument verfügen
in den Hausmüll. Der Benutzer ist verpflichtet, end-of-life-Geräte an einer dafür
vorgesehenen Sammelstelle zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten
zu nehmen.
Andere Battery Safety Reminders
o Batterien niemals in ein Feuer. Akkus können explodieren oder auslaufen.
o Niemals Akkutypen. Immer neue Batterien des gleichen Typs
11
EX520-nl-NL_v2.7 4/15
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, stel niet de meter tot de batterijen in werking
en de zekeringen zijn op zijn plaats en veilig vastgemaakt.
Opmerking: Als de meter niet naar behoren werkt, controleer dan de zekering en de batterij om er
zeker van te zijn dat deze goed geïnstalleerd zijn.
A
B
A
B
A
F1 F2
VERVANGING VAN DE ZEKERING
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de meetsnoeren van mogelijke
stroom bron voordat U de zekeringdeksel verwijderd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ontkoppel de meetsnoeren van de meter.
Verwijder de rubber protectie holster zoals aangegeven in het diagram.
Verwijder de Batterij deksel ( twee “B” schroeven) en de batterijen.
Verwijder de zes “A” schroeven die de achterkant vasthouden.
Verwijder voorzichtig de oude zekering en plaat een nieuwe in de zekeringhouder.
Gebruik altijd zekeringen van de juiste maat en waarde (0,8 A/1000 V snel slag voor de 600 mA
bereik, [SIBA 70-172-40], 10 A/1000 V snel slag voor 20A bereik [SIBA 50-199-06])
7. Plaats en bevestig de achterkant en de batterijdeksel.
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te vermijden, stel de meter niet in werking voor dat de
deksel geplaatst en bevestigd is.
12
EX520-nl-NL_v2.7 4/15
Specificaties
Functie
DC Voltage
AC Voltage
DC Stroom
AC Stroom
Bereik
600mV
6V
60V
600V
1000V
Resolutie
0.1mV
0.001V
0.01V
0.1V
1V
nauwkeurigheid
(0.09% lezen + 2 digits)
50 tot 60Hz
40Hz tot 1KHz
6V
0.001V
60V
0.01V
(1.0% lezen + 3 digits)
(2.0% lezen + 3 digits)
600V
0.1V
1000V
1V
Alle AC voltage ranges zijn specifiek van 5% of ranges tot 100%
600A
0.1A
6000A
1A
(1.0% reading + 3 digits)
60mA
0.01mA
600mA
0.1mA
6A
0.001A
10A
0.01A
(20A: 30 sec maximal met gereduceerde nauwkeurigheid)
40Hz tot 1kHz
600A
0.1A
6000A
1A
(1.5% lezen + 3 digits)
60mA
0.01mA
600mA
0.1mA
6A
0.001A
10A
0.01A
(20A: 30 sec maximal met gereduceerde nauwkeurigheid)
Alle AC voltage ranges zijn specifiek van 5% of ranges tot 100%
OPMERKING: Nauwkeurigheid is gebaseerd bij 18ºC tot 28ºC (65ºF tot 83ºF) en minder dan 75%
RV(Relatieve Vochtigheid).
13
EX520-nl-NL_v2.7 4/15
Functie
Weerstand
Capaciteit
Elektronische Frequentie
Elektrische Frequentie
Duty Cycle
Temp
(type-K)
Bereik
Resolutie
nauwkeurigheid
0.1
600
6k
0.001k
(0.3% lezen + 4 digits)
60k
0.01k
600k
0.1k
6M
0.001M
40M
0.01M
(0.3% lezen + 20 digits)
60nF
0.01nF
(3.5% lezen + 4 digits)
600nF
0.1nF
6µF
0.001µF
60µF
0.01µF
600µF
0.1µF
1000µF
1µF
(5% lezen + 5 digits)
9.999Hz
0.001Hz
99.99Hz
0.01Hz
999.9Hz
0.1Hz
(0.1% lezen + 1 digits)
9.999kHz
0.001kHz
99.99kHz
0.01kHz
999.9kHz
0.1kHz
9.999MHz
0.001MHz
40MHz
0.01MHz
Gevoeligheid: 0.8V rms min. @ 20 % tot 80% Duty Cycle en <100kHz; 5Vrms min @
20% tot 80% Duty Cycle en > 100kHz.
10.00-400Hz
0.01Hz
(0.5% lezen)
Gevoeligheid: 15 Vrms
0.1 tot 99.9%
0.1%
(1.2% lezen + 2 digits)
slag breedte: 100µs - 100ms, Frequency: 5Hz to 150kHz
(3.0% lezen + 5C/9F)
-50 tot 1382F
1F
(probe nauwkeurigheid niet inbegrepen)
-45 tot 750C
1C
Opmerking: Nauwkeurigheid specificaties bestaat uit twee elementen:
 (% aflezen) - Dit is de nauwkeurigheid van het gemeten circuit
 (+ digits) - Dit is de nauwkeurigheid van de analoge naar digitale omvormer.
14
EX520-nl-NL_v2.7 4/15
Bijlagen
Schok (val test)
Diode test
Continuïteitstest
Temperatuur sensor
Invoer impendance
AC REACTIE
AC bandbreedte
Top factor
Dubbel gevormd, waterdichte (IP67)
2 meter (6,5 feet)
Test de stroom van 0.9 mA maximum open circuit voltage 2,8 V DC
Alarm zal afgaan wanneer de weerstand minder is dan 100
Benodigde type K thermokoppel
>10 MΩ VDC & >10 MΩ VAC
RMS
40 Hz to 1 kHz
≤3 voor volledige scala tot 500 V, en wordt linear verminderd naar ≤1.5
op 1000 V
scherm
6000 counts achtergrond licht vloeibaar crystal met staafgrafiek.
buitenbereik indicatie
“OL” is weergegeven.
Automatische uitschakeling Wordt ingeschakeld na ongeveer 15 min. geen activiteiten.
Polariteit
Automatisch (Geen indicatie voor positief); negatief (-)teken voor
negatief.
Meet snelheid
Normaal 2 keer per seconden.
Lage batterij indicator
“ ” zal weergegeven worden als batterij voltage te laag is.
Batterij
Één 9 volt (NEDA 1604) batterij.
Zekeringen
mA µA bereik: 0,8 A/1000 V keramische snel slag ‘
A’ Bereik: 10A/1000V keramische snel slag
Werk temperatuur
5C tot 40C (41F tot 104F)
Opslag temperatuur
-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
Werk luchtvochtigheid
Max. 80% RH met 31 ºC (87 ºF) lineair verminderen tot 50% bij 40ºC
(104ºF)
Opslag luchtvochtigheid
<80% RH
Werk hoogte
2000 meter (7000ft) maximaal.
gewicht
342g (0.753lb) (inclusief holster).
afmetingen
187 x 81 x 50mm (7.36” x 3.2” x 2.0”) (inclusief holster).
Veiligheid
Deze meter is bedoeld en beschermd voor binnengebruik, tegen de
gebruikers, door dubbele isolatie per EN61010-1 en IEC61010-1 2e
Uitgave (2001) aan CAT II 1000V & CAT III 600 V; Verontreiniging
Graad 2.
De meter ontmoet ook UL 61010-1, Tweede Uitgave (2004), CAN/CSA
C22.2 Nr. 61010-1, Tweede Uitgave (2004), en UL 61010B-2-031,
Eerste Uitgave (2003)
Keuringen
UL, CE
UL REGISTRATIE
De UL mark geeft geen indicatie of dit product is evalueert voor
nauwkeurigheid of aflezen.
Kopierecht © 2013‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com 15
EX520-nl-NL_v2.7 4/15