Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
True RMS industriële Multimeter
Extech EX530
Introductie
Gefeliciteerd met u aankoop van de Extech EX530 RMS Autoselect multimeter. De EX530 meet
verschillende functies AC en DC Voltage, AC/DC Stroom, Weerstand, Capaciteit,
Frequentie(elektrische & elektronisch), Diode test en Continuïteit met thermokoppel temperatuur. Deze
meter met stevig design voor industrieel gebruik. Met het juiste gebruik en zorg zal deze meter U vele
jaren een trouwe dienst verlenen.
Veiligheid
Dit symbool samen met een ander symbool, wijst erop dat de exploitant naar een
verklaring in de Werkende Instructies moet verwijzen om lichamelijk letsel of
schade aan de meter te vermijden.
WARNING
CAUTION
MAX
1000V
Dit symbool van WARNING [WAARSCHUWING] wijst op een potentiële
gevaarlijke situatie, welke als deze niet vermeden wordt, in de dood of ernstige
verwonding kan resulteren.
Dit symbool van CAUTION [VOORZICHTIG] wijst op een potentiële gevaarlijke
situatie, welke als deze niet vermeden wordt, kan resulteren in schade aan het
product.
Dit symbool adviseert de gebruiker dat meetsnoeren zo duidelijk niet met een
kringspunt moet worden verbonden waarop het voltage met betrekking tot
aardegrond ( in dit geval) 1000 V AC/DC overschrijdt.
Dit symbool naast één of meerdere identificeert deze zoals ze worden
geassocieerd met bereiken die mogelijk, in normaal gebruik, onderworpen worden
aan bijzonder gevaarlijke voltages. Voor maximale veiligheid, de meter en zijn
meetsnoeren zouden niet moeten worden aangeraakt wanneer deze onder
stroom staan.
Dit symbool wijst erop dat een apparaat door dubbele isolatie of versterkte isolatie
wordt beschermd.
PER IEC1010 OVERVOLTAGE INSTALLATIE CATEGORIE
OVERVOLTAGE CATEGORIE I
Apparatuur met OVERVOLTAGE CATEGORIE I is een apparaat voor een verbinding met een
circuit welke maatregelen worden getroffen om de voorbijgaande overvoltages tot een aangewezen
laag niveau te beperken.
Opmerking - De voorbeelden omvatten beschermde elektronische circuits.
OVERVOLTAGE CATEGORIE II
Apparatuur van OVERVOLTAGE CATEGORIE II is energieverbruikend apparaat dat uit een vaste
installatie moet worden geleverd.
Opmerking - De voorbeelden omvatten huishouden, kantoor en laboratorium apparaten.
OVERVOLTAGE CATEGORIE III
Apparatuur van OVERVOLTAGE CATEGORIE III is apparatuur in vaste installaties.
Opmerking - De voorbeelden omvatten schakelaars in de vaste installatie en apparatuur voor
industrieel gebruik met permanente verbinding aan een vaste installatie.
OVERVOLTAG CATEGORIE IV
Apparatuur van OVERVOLTAGE CATEGORIE IV is voor gebruik bij orginele installaties.
Opmerking - De voorbeelden omvatten elektriciteitsmeters en het primaire van de te sterke
intensiteitbescherming apparatuur
2
EX530-nl-NL_v3.8 4/15
VOORZICHTIG
• Ongepast gebruik van deze meter kan lichamelijke schade veroorzaken, schok, verwonding of
dood. Lees en begrijp dit gebruikershandboek voordat de meter in gebruik wordt genomen.
• Verwijder altijd de meetsnoeren voordat de batterijen of de zekeringen worden vervangen.
• Inspecteer de conditie van de meetsnoeren en de meter voor mogelijk schade, voordat de
meter in werking wordt gesteld.
• Gebruik grote zorg tijdens het maken van metingen als de voltages groter zijn dan 25 V AC rms
of 35 V DC. Deze voltages worden beschouwd als schokgevaarlijk.
• Waarschuwing! Het betreft hier een klasse A apparaat. Dit apparaat kan in een woonomgeving
radiostoringen veroorzaken; in dat geval kan van de gebruiker ervan worden geëist, passende
maatregelen te treffen om het apparaat te ontstoren..
• Los altijd condensatoren en verwijder macht uit het apparaat voordat een diode test uit wordt
gevoerd of de tests van de weerstand of van de Continuïteit.
• De voltage controles van de elektra afzet kunnen moeilijk en misleidend zijn wegens de
onzekerheid van verbinding aan de in een nis gezette elektracontacten. Andere middelen
zouden moeten worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de meetsnoeren niet "live" zijn.
• Als de meter op een manier wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt beschreven, kan de
geboden bescherming worden geschaad.
• Dit apparaat is geen stuk speelgoed en mag niet binnen handbereik van kinderen komen. Het
bevat gevaarlijke voorwerpen evenals kleine onderdelen die de kinderen kunnen inslikken. Voor
het geval dat een kind toch een onderdeel heeft doorgeslikt, neem dan direct contact op met
een arts.
• Laat nooit zonder toezicht batterijen en verpakkingsmateriaal liggen, dit kan gevaarlijk zijn voor
kinderen zij kunnen dit materiaal voor speelgoed aanzien.
• Voor het geval dat het apparaat voor een langere tijd ongebruikt blijft, verwijder de batterijen om
lekken te voorkomen.
• De verlopen of beschadigde batterijen kunnen irritaties op de huid veroorzaken na direct
contact. Gebruik daarom altijd, geschikte handschoenen in dit soort gevallen.
• Zie er op toe dat de batterijen niet worden kortgesloten. Werp geen batterijen in open vuur.
3
EX530-nl-NL_v3.8 4/15
VEILIGHEIDS INSTRUCTIES
Deze meter is ontworpen voor veilig gebruik, maar u moet voorzichtig werken. De onderstaande regels
moeten zorgvuldig opgevolgd worden om veilig te werken.
1.
NOOIT een hoger voltage aansluiten dan op de meter dan de aangegeven maximum.
Functie
V DC en V AC
mA AC/DC
A AC/DC
Frequentie, Weerstand,
Capaciteit, Duty Cycle, Diode
test, Continuïteit
Temperatuur
Invoer veiligheidslimieten
Maximale invoer
1000 V DC/AC rms
500mA 1000V snel slag zekering
10A 1000 V snel slag zekering (20 A voor 30
seconden maximal één keer per 15 minuten)
1000VDC/AC rms
1000VDC/AC rms
2.
GEBRUIK UITERSTE VOORZICHTIGHEID wanneer u werkt met hoge voltages.
3.
MEET GEEN voltage als het voltage op de "COM" invoer plug de 600 V boven aarde grond
overschrijdt.
4.
Verbind NOOIT de meetsnoeren over een voltagebron terwijl de functieschakelaar in de modus
stroom, weerstand of diode staat. Dit kan de meter beschadigen.
5.
Los ALTIJD filtercondensatoren in de voeding en ontkoppel de voeding tijdens het maken van
een weerstand of diodetests.
6.
Schakel ALTIJD de meter uit en ontkoppel de meetsnoeren voordat u de batterijdeksel gaat
openen om de zekering of de batterij te vervangen.
7.
Stel NOOIT de meter in werking voordat de zekering/batterij deksel is geplaatst en veilig is
vastgemaakt.
8.
Als de meter op een manier wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt beschreven, kan de
geboden bescherming worden geschaad.
4
EX530-nl-NL_v3.8 4/15
Besturing en stekkers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
40,000 count LCD
REL knop
BEREIK knop
MODUS knop
Functie schakelaar
mA, µA en 10A invoer stekkers
COM invoer stekker
Positieve invoer stekker
9.
10.
11.
HOLD en
(achtergrond licht)
PEAK knop
Max./Min knop
Opmerking: Tilt stand en Batterij compartiment zijn aan de
achter kant van het apparaat
Weergave symbolen en Indicators
•)))
n
µ
m
A
k
F
M
Ω
Hz
%
AC
DC
ºF
MAX
Continuïteit
Diode test
Batterij status
Nano (10-9) (capaciteit)
Micro (10-6) (amp, cap)
Milli (10-3) (volt, amp)
Amp
Kilo (10-3) (ohm)
Farads (capaciteit)
Mega (10-6) (ohm)
ohm
Hertz (frequentie)
Procent (inschakelverhouding)
Alternatieve stroom
Gelijkspanning
Farenheit
Maximaal
PEAK
V
REL
AUTO
HOLD
ºC
MIN
5
Peak Hold
Volt
Relative
Auto bereik
Display rusttoestand
Degrees Celcius.
Minimaal
EX530-nl-NL_v3.8 4/15
Bedieningshandleiding
WAARSCHUWING: Risico op elektrocutie. Hoge voltage circuits, AC en DC zijn beide erg gevaarlijk
en metingen moeten met grote zorg worden uitgevoerd.
1. Draai ALTIJD de schakelaar op OFF positie als de meter niet in gebruik is.
2. Als “OL” in het scherm verschijnt tijdens het testen, is de waarde buiten het gekozen bereik.
Verander het bereik om de meting te vervolgen.
DC VOLTAGE METEN
WAARSCHUWING: Meet geen DC voltages als er een motor in het circuit ON of OFF geschakeld is
De grote voltageschommelingen kunnen mogelijk de meter beschadigen.
1. Plaats de functieschakelaar op de VDC positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve
COM stekker Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de
positieve V stekker.
3. Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de negatieve kant aan
van de kring. Raak met de rode kant van de testsonde de positieve
kant van kring aan.
4. Lees het voltage af in het scherm.
AC VOLTAGE METEN (FREQUENTIE, DUTY CYCLE)
WAARSCHUWING: Risico op elektrocutie. De sonde-uiteinden kunnen niet lang genoeg zijn om de
bron te bereiken 240 V voor toestellen te contacteren omdat de contacten te diep in een nis worden
geplaatst. Als gevolg dat de het scherm 0 volts zal aangeven, terwijl er wel een voltage aanwezig is.
Zorg ervoor de sonde-uiteinden de metaalcontacten binnen de bron bereiken alvorens de
veronderstellen te raken dat geen voltage aanwezig is.
VOORZICHTIG: Meet geen AC voltages als er een motor in het circuit ON of OFF geschakeld is. De
grote voltageschommelingen kunnen mogelijk de meter beschadigen.
1. Plaats de functieschakelaar op de groene VAC/Hz/% positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve V
stekker.
3. Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de neutrale kant aan van de
kring. Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van kring
aan.
4. Lees het voltage af in het scherm.
5. Druk nu de MODUS knop in voor indicatie van “Hz”.
6. Lees de frequentie af van het scherm
7. Druk de MODUS knop nog maals in voor de indicatie van “%”.
8. Lees de % af van het scherm.
6
EX530-nl-NL_v3.8 4/15
DC/AV MILLIVOLT VOLTAGE METEN
WAARSCHUWING: Meet geen DC/AC voltages als er een motor in het circuit ON of OFF geschakeld
is De grote voltageschommelingen kunnen mogelijk de meter beschadigen.
1. Plaats de functieschakelaar op de VDC positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve V
stekker.
3. Druk op de knop SELECT om millivolts "DC" als “AC” op het scherm te
doen verschijnen.
4. Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de negatieve kant aan van de
kring. Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van kring
aan.
5. Lees het voltage af in het scherm.
DC STROOM METEN
VOORZICHTIG: Voer geen 20 A stroom metingen uit voor langer dan 30 seconden. Wanneer u de 30
seconden overschrijdt kan dit u meter of meetsnoeren beschadigen.
1. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM stekker
2. Voor stroom metingen boven de 6000 µA DC, plaats de functie schakelaar
op de gele µA positie en plaats de rode meetsnoer stekker in de µA/mA
stekker.
3. Voor stroom metingen boven de 6000 µA DC, plaats de functie schakelaar
op de gele µA positie en plaats het rode meetsnoer stekker in de µA/mA
stekker.
4. Voor stroom metingen boven de 20 A DC, plaats de functie schakelaar op
de gele 10A/HZ/% positie en plaatst het rode meetsnoer met bananen
stekker in de 10A stekker.
5. Druk de MODE knop in om de indicatie van “DC” op het scherm te later
verschijnen.
6. Verwijder de stroom op het circuit tijdens het testen, en meet nu de delen
van het circuit waar een meting van wilt maken.
7. Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de negatieve kant aan van de
kring.
Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van kring aan.
8. Sluit nu de voeding op het circuit aan.
9. Lees de stroom af van het beeldscherm.
7
EX530-nl-NL_v3.8 4/15
AC STROOM (FREQUENTIE, DUTY CYCLE) METINGEN
VOORZICHTIG:Voor geen 20 A stroom metingen uit langer dan 30 seconden. Wanneer U de 30
seconden overschrijdt kan die schade aan de meter en/of de meetsnoeren toebrengen.
1. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker.
2. Voor een stroom meting meer dan 6000 µA AC, schakel de functie
schakelaar in op de gele µA positie en plaats het rode meetsnoer met
banaanstekker in de positieve µA/mA stekker.
3. Voor een stroom meting meer dan 600 mA AC, schakel de functie schakelaar
in op de gele mA positie en plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in
de positieve µA/mA stekker.
4. Voor een stroom meting van 20 A AC, schakel de functie schakelaar in op de
gele 10A/Hz/% positie en plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de
10A stekker.
5. Druk de MODUS knop in om de indicator van de “AC” weer te geven.
6. Verwijder de stroom op het circuit tijdens het testen, en meet nu de delen van
het circuit waar een meting van wilt maken.
7. Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de negatieve kant aan van de kring. Raak met de
rode kant van de testsonde de positieve kant van kring aan.
8. Zet nu stroom op het circuit.
9. Lees de stroom af van het scherm.
10. Druk nu de MODUS knop in voor indicatie van “Hz”.
11. Lees de frequentie af van het scherm
12. Druk de MODUS knop nogmaals in voor de indicatie van “%”.
13. Lees de % af van het scherm.
14. Druk de MODUS knop in om terug te gaan naar het meten van de stroom.
DE METINGEN VAN DE WEERSTAND
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de voeding van de eenheid tijdens
het testen en ontlaat alle condensatoren alvorens een weerstandsmetingen uit te voeren. Verwijder de
batterijen en ontkoppel de meetsnoeren.
1. Plaats de functieschakelaar op de groene Ω
positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker. Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve Ω
stekker.
3. Druk de MODUS knop voor de indicatie van “Ω" op het beeldscherm.
4. Raak met de uiteinden van de testsonde de kring of de component
tijdens het onderzoek.Het is best om één kant van de kring in het
onderzoek los te maken zodat zal de rest van de kring zich niet kan
mengen in de weerstandslezing.
5. Lees de weerstand af in het scherm.
8
EX530-nl-NL_v3.8 4/15
CONTINUÏTEITSCONTROLE
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, meet nooit de continuïteit van circuits of
draden wanneer er spanning op staat.
1. Plaats de functieschakelaar op de groene Ω
positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker.
Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve Ω
stekker.
3. Gebruik de MODUS knop voor de indicatie van “ ” en “Ω” op het
scherm weergegeven te krijgen.
4. Raak met de uiteinden van de testsonde de kring of de draden die u wilt
onderzoeken.
5. Als de weerstand minder dan ongeveer 35 Ω is, zal het hoorbare
signaal klinken. Als de kring ‘open' (slecht) is, het scherm zal dan”OL"
vertonen.
DIODE TEST
1. Plaats de functieschakelaar in de groene Ω
positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de
negatieve COM stekker en plaats het rode meetsnoer met
banaanstekker in de positieve V stekker.
3. Gebruik de MODE knop om de X indicator in het scherm weer
te geven.
4. Raak met de uiteinden van de testsonde de diode tijdens het
onderzoeken. Het voorwaartse voltage zal tussen de 0,400
tot 0.700V worden aangeven als indicator “OL”. omgekeerde
voltage zal weergegeven worden als "OL". Kortgesloten
apparaat zal weergegeven worden als OV en een open
apparaat zal weergegeven worden als “OL”in beide
polariteiten.
9
EX530-nl-NL_v3.8 4/15
TEMPERATUUR METINGEN
1. Plaats de functie schakelaar op de groene Temp positie.
2. Plaats de temperatuur probe in de invoer stekkers, let goed op de polariteit
van de stekkers.
3. Druk de MODUS knop in voor de indicatie in ºF of ºC.
4. Houd de punt van de temperatuur probe tegen het onderdeel wat u wilt
meten. De probe moet 30 seconden in contact blijven om de test uit te
voeren en de temperatuur te stabiliseren.
5. Lees de temperatuur af in het scherm.
Opmerking: De temperatuur probe heeft een connectie met een type K mini
stekker. Een ministekker aan de adapter van de banaanstekker wordt geleverd
voor verbinding aan de invoer banaan stekker.
Opmerking: De temperatuurwaaier van de geleverde thermokoppelsonde is -20 aan 250°C (-4 aan
482°F)
CAPACITEIT METINGEN
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de voeding van de eenheid tijdens
het testen en ontlaat alle condensatoren alvorens een capaciteitsmetingen uit te voeren. Verwijder alle
batterijen en ontkoppel de meetsnoeren.
1. Plaats de functieschakelaar op de CAP positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve
COM stekker. Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de
V positie.
4. Raak met de uiteinden van de testsonde de condensator tijdens
het onderzoeken.
5. Lees de capaciteit waarde af in het beeldscherm.
FREQUENTIE/DUTY CYCLE METEN (ELEKTRONISCH)
1. Plaats de functieschakelaar op de Hz/% positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM
stekker. Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve Hz
stekker.
3. Raak met de uiteinden van de testsonde het circuit tijdens het testen.
4. Weergave van de frequentie metingen op het scherm.
5. Druk de MODE knop voor de indicator “%”
6. Weergave van de % Duty Cycle of metingen op het scherm.
10
EX530-nl-NL_v3.8 4/15
% 4 _ 20 Ma metingen
1. Begin en sluit alles aan zoals beschreven staat voor DC mA metingen.
2. Plaats de functie schakelaar op de 20 mA % positie.
3. De meter zal de stroom als a % weergeven met 0 mA=-25%, 4 mA=0%, 20 mA=100%, en
24 mA=125%.
AUTOMATISCH HANDMATIG BEREIK SELECTIE.
Wanneer de meter voor het eerst wordt aangezet, wordt automatische bereik selectie ingesteld. Dit
automatische selectiesysteem kiest het beste bereik voor de meting, over het algemeen is dat de
beste modus voor metingen. Voor meetsituaties wordt er vereist dat er handmatig word geselecteerd,
voor het volgende uit:
1. Duw op de RANGE toets, de AUTO scherm indicator zal worden uitgeschakeld.
2. Druk de RANGE toets in en stap door de beschikbare ranges tot de gewenste range is
geselecteerd.
3. Om de Handmatige wijze te wijzigen naar Automatische Range, duw en houd de RANGE toets
voor 2 seconden ingedrukt.
Opmerking: De handmatige modus werkt niet met capaciteit, frequentie of temperatuur metingen.
MAX/MIN
1. Druk de MAX/MIN toets in om de MAX/MIN opname modus te activeren. In het scherm zal het
MAX icoon verschijnen. De meter zal weergeven en Hold de maximale waarde en zal alleen
updaten wanneer er nieuwe “max” is gemeten.
2. Druk de MAX/MIN toets nog maals in en in het scherm zal het MIN icoon verschijnen. De meter
zal weergeven en Hold de minimale waarde en zal alleen updaten wanneer er nieuwe “min” is
gemeten.
3. Op de MAX/MIN modus uit te gaan druk en houd de MAX/MIN toets in voor 2 seconden.
RELATIEVE MODUS
De relatieve meet eigenschappen staat u toe om metingen met betrekking tot een opgeslagen
referentiewaarde te maken. Een referentiespanning, stroom, enz. kan worden opgeslagen zodat de
verdere metingen vergeleken kunnen worden met deze waarde. De getoonde waarde is het verschil
tussen de referentiewaarde en de gemeten waarde.
Opmerking: De Relatieve functie is niet beschikbaar in de frequentie functie.
1. Voer de meting uit zoals die in de instructie wordt beschreven.
2. Druk de REL knop in om de lezing (de indicator REL zal op de vertoning verschijnen) op te slaan.
3. Het scherm zal nu het verschil tussen opgeslagen waarde en verdere metingen wijzen
weergeven.
4. Druk de REL knop in om de relatieve modus uit te gaan.
11
EX530-nl-NL_v3.8 4/15
SCHERM ACHTERGROND LICHT
Druk de HOLD/
toets voor minder dan 1 seconden in om de scherm achtergrond licht functie
aan of uit te zetten. Het achtergrond licht zal automatisch na 10 seconden worden uitgeschakeld.
HOLD
De hold functie laat het beeld even iets langer staan voor het aflezen. Druk de HOLD toets kort in
om het te activeren of de hold functie uit te schakelen.
PEAK HOLD
De Piekfunctie onthoud de pieken van de AC voltage of stroom. De meter kan zowel negatieve als
positieve pieken registreren in 1 milli seconde. Druk kort de PEAK knop in en “PEAK” en “MAX” zal
verschijnen in het scherm. De meter zal steeds updaten als er een hogere positieve piek is
voorgekomen. Druk de PEAK knop opnieuw in en de "MIN” pieken zullen getoond worden. De
meter zal steeds updaten als er een lagere negatieve piek is voorgekomen. Druk en houd de PEAK
knop voor meer dan 1 seconden ingedrukt om uit de PEAK modus te gaan. Auto uitschakelings
functie is niet mogelijk in deze modus.
DE ZWAKE BATTERIJ INDICATOR
Met nieuwe batterijen geïnstalleerd, heeft het batterij Pictogram met 4 lijnen erboven,
rechtsonder is het scherm. De lijnen zullen verdwijnen als de batterij is gebruikt.
Vervang de batterijen wanneer dit icoon
verschijnt.
AUTO UITSCHAKELING
De meter zal automatische uitgeschakelen wanneer hij 15 min. buitengebruik is.
Om de meter na een automatische uitschakeling in te schakelen, draai de MODUS knop naar ON.
“APO d” zal verschijnen in het scherm Zet de meter uit en dan weer aan om de auto uitschakeling
uit te zetten.
12
EX530-nl-NL_v3.8 4/15
Onderhoud
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de meetsnoeren van de
voltagebron voor dat u de deksel van de batterij of zekeringen opent.
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, stel uw meter niet in werking voordat de
batterij en zekeringdeksel geplaatst en veilig vastgemaakt zijn.
Deze Multimeter is ontworpen om jaren lang een betrouwbare dienst te verlenen, als de volgende
zorginstructies worden uitgevoerd:
1. HOUD DE METER DROOG. Als het net is geworden, onmiddellijk droogmaken.
2. GEBRUIK EN BERG DE METER OP IN NORMALE TEMPERATUREN. Extreme temperaturen
kan het leven van de meter beïnvloeden, beschadigen van de elektronische onderdelen door
vervorming en smeltende plastic onderdelen.
3. BEHANDER DE METER GOED EN ZORGVULDIG. Laten vallen kan schade toedoen aan
elektronische onderdelen of ombouw.
4. HOUD DE METER SCHOON. Veeg nu en dan de meter af met een vochtige doek. Gebruik geen
chemische producten, schoonmakende oplosmiddelen, of afwasmiddel.
5. GEBRUIK ALLEEN VERSE BATTERIJEN VAN DE GEADVISEERDE GROOTTE EN HET
TYPE. Verwijder oude of zwakke batterijen om beschadiging door lekkende batterijen te
voorkomen.
6. ALS DE METER VOOR EEN LANGE TIJDSPANNE MOET WORDEN OPGESLAGEN, zouden
de batterijen verwijderd moeten worden om beschadiging te voorkomen.
DE INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ
WAARSCHUWING:Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de meetsnoeren van mogelijke
stroom bron voordat U de batterijdeksel verwijderd.
1.
2.
3.
4.
Ontkoppel de meetsnoeren van de meter.
Verwijder de twee Phillips schroeven geplaatst op de op de achterkant van het instrument.
Plaats zorgvuldig de batterijen in het batterijen compartiment, gelet op de polariteit.
Plaats de batterijdeksel terug en vervestig de schroeven.
Niemals verbrauchte Batterien oder Akkus in den Hausmüll.
Als Verbraucher werden die Benutzer gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien
entsprechenden Sammelstellen, der Einzelhandel, wo die Batterien gekauft wurden, oder
dort, wo Batterien verkauft werden nehmen.Entsorgung: Nicht dieses Instrument verfügen
in den Hausmüll. Der Benutzer ist verpflichtet, end-of-life-Geräte an einer dafür
vorgesehenen Sammelstelle zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten
zu nehmen.
Andere Battery Safety Reminders
o Batterien niemals in ein Feuer. Akkus können explodieren oder auslaufen.
o Niemals Akkutypen. Immer neue Batterien des gleichen Typs
13
EX530-nl-NL_v3.8 4/15
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, stel niet de meter tot de batterijen in werking
en de zekeringen zijn op zijn plaats en veilig vastgemaakt.
Opmerking: Als de meter niet naar behoren werkt, controleer dan de zekering en de batterij om er
zeker van te zijn dat deze goed geïnstalleerd zijn.
A
B
A
B
A
F1 F2
VERVANGING VAN DE ZEKERING
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de meetsnoeren van mogelijke
stroom bron voordat U de zekeringdeksel verwijderd
1. Ontkoppel de meetsnoeren van de meter.
2. Verwijder de rubber protectie holster zoals aangegeven in het diagram.
3. Verwijder de Batterij deksel ( twee “B” schroeven) en de batterijen.
4. Verwijder de zes “A” schroeven die de achterkant vasthouden.
5. Verwijder voorzichtig de oude zekering en plaat een nieuwe in de zekeringhouder.
6. Gebruik altijd zekeringen van de juiste maat en waarde (0,5 A/1000 V snel slag voor de 600 mA
bereik, [SIBA 70-172-40], 10 A/1000 V snel slag voor 20 A bereik [SIBA 50-199-06])
7. Plaats en bevestig de achterkant en de batterijdeksel.
WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te vermijden, stel de meter niet in werking voor dat de
deksel geplaatst en bevestigd is.
14
EX530-nl-NL_v3.8 4/15
Specificaties
Functie
Bereik
Resolutie
DC Voltage
400mV
0.01mV
4V
0.0001V
40V
0.001V
400V
0.01V
1000V
0.1V
nauwkeurigheid
(0.06% lezen + 2 digits)
(0.1% lezen+ 2 digits)
50 tot 1000Hz
AC Voltage
(1.0% lezen + 4 digits)
400mV
0.01mV
4V
0.0001V
40 V
0.001V
400 V
0.01V
1000 V
0.1V
(1.0% lezen + 3 digits)
Alle AC voltage bereiken zijn specifiek van 5 % van een bereik tot 100% bereik
DC stroom
400 A
0.01A
4000 A
0.1A
40 mA
0.001mA
400 mA
0.01mA
10 A
0.001A
(1.0% lezen + 3 digits)
(20 A: 30 sec max met gereduceerde nauwkeurigheid)
50 to 1000Hz
AC Stroom
400 A
0.01A
4000 A
0.1A
40 mA
0.001mA
400 mA
0.01mA
10 A
0.001A
(1.5% lezen + 3 digits)
(20 A: 30 sec max met gereduceerde nauwkeurigheid)
Alle AC voltage bereiken zijn specifiek van 5 % van een bereik tot 100% bereik
OPMERKING: Nauwkeurigheid is gebaseerd bij 65ºF tot 83ºF (18ºC tot 28ºC) en minder dan 75%
RH(Relatieve Vochtigheid).
15
EX530-nl-NL_v3.8 4/15
Functie
Bereik
Resolutie
Weerstand
400
0.01
(0.3% lezen reading + 9 digits)
4k
0.0001k
(0.3% lezen reading + 4 digits)
40k
0.001k
400k
0.01k
4M
0.0001M
Capaciteit
Frequentie
(elektronisch)
40M
0.001M
40nF
0.001nF
400nF
0.01nF
4µF
0.0001µF
40µF
0.001µF
400µF
0.01µF
4000µF
0.1µF
20mF
0.001mF
40mF
0.001mF
40Hz
0.001Hz
400Hz
0.01Hz
4kHz
0.0001kHz
40kHz
0.001kHz
nauwkeurigheid
(2.0% lezen + 10 digits)
(3.5% lezen + 40 digits)
(3.5% lezen + 10 digits)
(5% lezen + 10 digits)
Not specified
(0.1% lezen + 1 digits)
400kHz
0.01kHz
4MHz
0.0001MHz
40MHz
0.001MHz
100MHz
0.01MHz
Not specified
Gevoeligheid: 0.8 V rms min. @ 20 % tot 80% Duty Cycle en <100kHz; 5Vrms min
@ 20% tot 80% Duty Cycle en > 100kHz.
Frequentie
(elektrisch)
40.00-400Hz
Duty Cycle
0.1 tot 99.90%
(0.5% lezen)
0.01Hz
Gevoeligheid: 15 V rms
(1.2% lezen + 2 digits)
0.01%
Pulse breedte: 100 µs – 100 ms, Frequency: 5 Hz to 150 kHz
Temp
(type-K)
4-20mA%
1F
(1.0% lezen + 4.5 F)
-45 to 750C
1C
(1.0% lezen + 2.5 F)
(probe nauwkeurigheid niet inbegrepen)
-25 tot 125%
0.01%
-50 tot 1382F
±50 digits
0mA=-25%, 4mA=0%, 20mA=100%24 =125%
Opmerking: Nauwkeurigheid specificaties bestaat uit twee elementen:

(% aflezen) - Dit is de nauwkeurigheid van het gemeten circuit

(+ digits) - Dit is de nauwkeurigheid van de analoge naar digitale omvormer.
16
EX530-nl-NL_v3.8 4/15
Bijlagen
Schok (val test)
Diode test
Continuïteitstest
PEAK
Temperatuur sensor
Invoer impendance
AC REACTIE
AC bandbreedte
Top factor
Scherm
Buitenbereik indicatie
Automatische uitschakeling
Polariteit
Meet snelheid
Lage batterij indicator
Batterij
Zekeringen
Werk temperatuur
Opslag temperatuur
Werk luchtvochtigheid
Opslag luchtvochtigheid
Werk hoogte
Gewicht
Afmetingen
Veiligheid
Keuringen
UL REGISTRATIE
Dubbel gevormd, waterdichte (IP67)
2 meter (6,5 feet)
Test de stroom van 0.9 mA maximum open circuit voltage 2,8 V DC
Alarm zal afgaan wanneer de weerstand minder is dan 35
Onthoud de pieken van >1 ms
Benodigde type K thermokoppel
>10 MΩ VDC & >3 MΩ VAC
RMS
50 Hz to 1000 Hz
≤3 voor volledige scala tot 500 V, en wordt linear verminderd naar
≤1.5 op 1000 V
40.000 counts achtergrond licht vloeibaar crystal met staafgrafiek.
“OL” is weergegeven.
Wordt ingeschakeld na ongeveer 15 min. geen activiteiten.
Automatisch (Geen indicatie voor positief); negatief (-) teken voor
negatief.
Normaal 2 keer per seconden.
“ ” zal weergegeven worden als batterij voltage te laag is.
Één 9 volt (NEDA 1604) batterij.
mA µA bereik: 0,5 A/1000 V keramische snel slag ‘
A’ Bereik: 10A/1000V keramische snel slag
5C tot 40C (41F tot 104F)
-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
Max. 80% RH met 31 ºC (87 ºF) lineair verminderen tot 50% bij
104ºF (40ºC)
<80% Relatieve Vochtigheid
2000 meter. (7000 ft) maximaal.
342 g (0.753lb) (inclusief holster).
187 x 81 x 50 mm (7.36” x 3.2” x 2.0”) (inclusief holster).
Deze meter is bedoeld en beschermd voor binnengebruik, tegen de
gebruikers, door dubbele isolatie per EN61010-1 en IEC61010-1 2e
Uitgave (2001) aan CAT II 1000V & CAT III 600 V; Verontreiniging
Graad 2. De meter ontmoet ook UL 61010-1, Tweede Uitgave (2004),
CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1, Tweede Uitgave (2004), en UL
61010B-2-031, Eerste Uitgave (2003)
UL, CE
De UL mark geeft geen indicatie of dit product is evalueert voor
nauwkeurigheid of aflezen.
Kopierecht © 2013‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com 17
EX530-nl-NL_v3.8 4/15