Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
400Amp Echte RMS AC/DC Stroomtang
Model EX613
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Extech EX613 Echte RMS Stroomtang. Deze meter meet AC
stroom, DC stroom, AC/DC Spanning, Weerstand, Elektrische capaciteit, Frequentie, Diode Test,
Werkingscyclus en Continuïteit. De speciale eigenschappen bevatten Dubbele Invoer Thermokoppel
Temperatuur en Non-Contact Spanningsdetector. Het dubbel gevormd omhulsel is ontworpen voor
zwaar gebruik. Dit instrument wordt pas verzonden na volledig getest en gekalibreerd te zijn en zal, bij
behoorlijk gebruik, voor jaren een betrouwbare service leveren.
Veiligheid
Internationale Veiligheidssymbolen
Dit symbool, naast een ander symbool of terminal, geeft aan dat de gebruiker de
handleiding moet raadplegen voor verdere informatie.
Dit symbool, naast een terminal, geeft aan dat, onder normaal gebruik, gevaarlijke
spanningen aanwezig kunnen zijn.
Dubbele isolatie
WARNING
Dit WARNING symbool geeft een mogelijke gevaarlijke situatie aan, dat indien
niet vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
CAUTION
Dit CAUTION symbool geeft een mogelijke gevaarlijke situatie aan, dat indien niet
vermeden, kan leiden tot beschadiging van het product.
PER IEC1010 OVERSPANNING INSTALLATIE CATEGORIE
OVERSPANNING CATEGORIE I
Uitrusting voor OVERSPANNING CATEGORIE I is uitrusting voor verbinding aan circuits waarin
metingen worden uitgevoerd om de vluchtige overspanningen te beperken tot een geschikt laag
niveau.
Opmerking – Voorbeelden omvatten beschermd elektronische circuits.
OVERSPANNING CATEGORIE II
Uitrusting van OVERSPANNING CATEGORIE II is energieverbruikende uitrusting geleverd door de
vaste installatie.
Opmerking - Voorbeelden omvatten huishoud-, kantoor- en laboratoriumtoestellen.
OVERSPANNING CATEGORIE III
Uitrusting van OVERSPANNING CATEGORIE III is uitrusting in vaste installaties.
Opmerking – Voorbeelden bevatten schakelaars in de vaste installatie en sommige benodigdheden
voor industrieel gebruik met permanente verbinding aan de vaste installatie.
OVERSPANNING CATEGORIE IV
Uitrusting van OVERSPANNING CATEGORIE IV is voor gebruik aan het beginpunt van de
installatie.
Opmerking - Voorbeelden bevatten elektriciteitsmeters en basis over-stroom
beschermingsbenodigdheden.
2
EX613-nl-NL_v2.9 4/15
VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN




Overschrijd het maximum toelaatbaar invoerbereik niet bij gelijk welke functie.
Dien geen spanning toe aan de meter wanneer de weerstandsfunctie is geselecteerd.
Stel de functieschakelaar in op OFF wanneer de meter niet in gebruik is.
Verwijder de batterij indien de meter voor langer dan 60 dagen wordt opgeborgen.
WAARSCHUWINGEN




Stel de functieschakelaar in op de geschikte positie alvorens te meten.
Tijdens het meten van volts wijzig het niet naar de stroom/weerstand modussen.
Meet geen stroom op een circuit waar de spanning 600V overschrijdt.
Tijdens het wijzigen van bereiken, ontkoppel de testkabel van het geteste circuit.
WAARSCHUWINGEN












Onjuist gebruik van deze meter kan schade, schokken, letsels of dood veroorzaken. Lees en
begrijp deze gebruikershandleiding alvorens de meter te bedienen.
Verwijder steeds de testkabels alvorens de batterij of de zekeringen te vervangen.
Controleer de toestand van de testkabels en de meter op schade alvorens de meter te
bedienen. Herstel of vervang elke vorm van schade voor gebruik.
Wees uiterst voorzichtig indien u metingen uitvoert waarbij de spanningen groter zijn dan
25VAC rms of 35VDC. Dit soort spanningen kan schokken veroorzaken.
Ontlaad steeds condensators en haal de stroom van het geteste toestel af alvorens Diode-,
Weerstands- of Continuïteitstesten uit te voeren.
Spanningscontroles op elektrische rails kunnen moeilijk en misleidend zijn door de
onzekerheid van de verbinding met de ingebouwde elektrische contacten. Andere middelen
moeten aangewend worden om zeker te zijn dat de terminals niet “live" zijn.
Indien de uitrusting gebruikt wordt op een manier niet bepaald door de fabrikant, is het
mogelijk dat de bescherming geleverd door de uitrusting beschadigd wordt.
Dit toestel is geen speelgoed en mag zich niet binnen het bereik van kinderen bevinden. Het
bevat gevaarlijke voorwerpen en kleine onderdelen die kinderen kunnen inslikken. In het geval
een kind iets inslikt, contacteer onmiddellijk een dokter.
Laat geen batterijen of verpakkingsmaterialen zonder toezicht achter; ze kunnen een gevaar
vormen voor kinderen indien ze het gebruiken als speelgoed.
In het geval het toestel voor lange periode niet zal gebruikt worden, verwijder de batterijen om
lekkage te voorkomen.
Vervallen of beschadigde batterijen kunnen cauterisatie veroorzaken indien in contact met de
huid. Daarom, in zo’n gevallen gebruik steeds geschikte handschoenen.
Controleer indien de batterijen niet kortgesloten worden. Gooi geen batterijen in vuur.
Functie
Maximum Invoer
A AC,
400A DC/AC
A DC
400A DC/AC
V DC, V AC
600V DC/AC
Weerstand, Elektrische capaciteit, Frequentie,
Diode Test
250V DC/AC
A
4000 A
Type K Temperatuur
30V DC, 24V AC
3
EX613-nl-NL_v2.9 4/15
Beschrijving
Meterbeschrijving
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Stroomklem
Openingsmechanisme van de klem
HOLD/BACKLIGHT knop
MODE / ZERO knop
LCD weergave met achtergrondverlichting
Type K ingangsaansluitingen
Multimeter ingangsaansluitingen
Functieschakelaar
PEAK knop
MAX-MIN knop
Bereikknop
Thermokoppel weergaveknop
Batterijcompartiment (achterzijde)
Non-Contact Spanningsdetector
NCV LED indicator
Invoer sluiter
Beschrijving Weergave iconen
HOLD
APO
AUTO
P
DC
AC
MAX
MIN
ZERO
mV of V

A
F
Hz
%
o
o
F en C
T1, T2, T1-T2
n, m, , M, k
)))
Kortstondige opslag
Automatische uitschakeling
Automatisch bereik
Piek Vasthouden
Gelijkstroom
Wisselstroom
Max meting
Min meting
Lage Batterij
DCA of CAP nul
Milli-volts of Volts (Spanning)
Ohms (Weerstand)
Ampères (Stroom)
Farad (Elektrische capaciteit)
Hertz (Frequentie)
Inschakelfactor
Fahrenheit en Celsius eenheden (Temperatuur)
Thermokoppel 1, Thermokoppel 2, Thermokoppel verschil
Eenheid van meet prefixen: nano, milli, micro, mega en kilo
Continuïteitstest
Diodetest
4
EX613-nl-NL_v2.9 4/15
Werking
OPMERKING: Lees en begrijp alle Waarschuwingsrichtlijnen in deze gebruikershandleiding
alvorens deze meter te gebruiken. Stel de functieschakelaar in op de OFF positie wanneer de
meter niet in gebruik is.
Invoersluiter
De Invoersluiter verbiedt een gelijktijdige verbinding met de thermokoppel aansluitingen en de DMM
ingangsaansluitingen. Dit is een beveiliging dat een mogelijke gevaarlijke situatie gedurende
hoogspanningsmetingen voorkomt. Glijd de Sluiter naar omhoog voor metingen met de testkabel of
naar omlaag voor thermokoppel temperatuurmetingen.
Non-Contact Spanningsdetector
WAARSCHUWING: Risico op Elektrocutie. Voor gebruik, test de Spanningsdetector steeds op een
gekend werkend circuit om zeker te zijn van een goede werking.
1.
Roteer de Functieschakelaar naar gelijk welke meetpositie.
2.
Plaats de sondetip van de detector op de te testen
stroomgeleider.
3.
Indien AC spanning aanwezig is zal de NCV detector
aangezet worden met een constant rood licht.
OPMERKING: De stroomgeleiders in elektrische snoerstellen zijn
vaak gevlochten. Voor het beste resultaat, beweeg
de sondetip langs de lengte van het snoer en zorg
ervoor dat de tip zich in de nabijheid van de actieve
stroomgeleider bevindt.
OPMERKING: De detector is ontworpen met een hoge gevoeligheid. Statische elektriciteit en
andere energiebronnen kunnen de sensor willekeurig beïnvloeden. Dit is normaal
tijdens de werking.
5
EX613-nl-NL_v2.9 4/15
AC/DC Stroommetingen
WAARSCHUWING: Ontkoppel de testkabels alvorens klemmetingen uit te voeren.
1.
Roteer de Functieschakelaar naar de
400AAC/DC positie.
2.
Druk op de MODE knop om AC of DC te
selecteren.
3.
Druk op het mechanisme om de bek te
openen. Omring slechts één volledige
stroomgeleider.
4.
Lees de stroomwaarde af op het scherm.
5.
Indien de waarde minder is dan 40A, roteer de
functieschakelaar naar de 40AAC/DC positie
om de resolutie te verbeteren.
DCA Nul
De Nulfunctie verwijdert offset waarden en verbetert nauwkeurigheid voor metingen van de DC
stroom. Om een nul uit te voeren, selecteer ADC en, zonder stroomgeleider in de bek, druk en
houd de MODE ZERO knop vast gedurende twee pieptonen. De weergave zal naar nul
veranderen. De offset waarde is nu bewaard en verwijderd uit alle metingen.
Frequentie
Wanneer ACV is geselecteerd kan de gemeten frequentie bekeken worden in de onderste weerg
ave.
AC/DC Spanningsmetingen
WAARSCHUWING: Meet geen spanningen indien een motor op het circuit AAN of UITgeschakeld wordt. Hoge stootspanningen kunnen optreden die de meter kunnen beschadigen.
1.
Glijd de invoersluiter naar de boven positie.
2.
Roteer de Functieschakelaar naar de V positie.
3.
Druk op de MODE knop om AC of DC Spanning te selecteren.
4.
Voeg de banaanstekker van de zwarte testkabel in de negatieve COM
aansluiting.
Voeg de banaanstekker van de rode testkabel in de positieve V aansluiting.
Plaats de zwarte testsondetip tegen de negatieve zijde van het circuit.
Plaats de rode testsondetip tegen de positieve zijde van het circuit.
Lees de spanningswaarde af op het scherm.
5.
6.
Frequentie
Wanneer ACV is geselecteerd kan de gemeten frequentie bekeken
de onderste weergave.
6
worden in
EX613-nl-NL_v2.9 4/15
Weerstandsmetingen
Opmerking: Haal de stroom van het geteste toestel alvorens weerstandsmetingen uit te voeren.
1.
Glijd de invoersluiter naar de boven positie.
2.
Stel de functieschakelaar in op de positie.
3.
Voeg de banaanstekker van de zwarte testkabel in de negatieve COM
aansluiting.
Voeg de banaanstekker van de rode testkabel in de positieve V aansluiting.
4.
Plaats de zwarte testsondetip tegen de negatieve zijde van het circuit.
Plaats de rode testsondetip tegen de positieve zijde van het circuit.
5.
Lees de weerstandswaarde af op het scherm.
Continuïteitstest
1.
Verbind zoals beschreven voor de weerstandsmetingen.
2.
Druk op de MODE knop om continuïteit ) )). te selecteren.
3.
Plaats de testsondetips over het geteste circuit of component.
4.
Indien de weerstand < 50is, zal u een toon horen.
Diodetest
1.
Verbind zoals beschreven voor de weerstandsmetingen.
2.
Druk op de MODE knop om de diodetest
3.
Plaats de testsondetips tegen de geteste diode of halfgeleiderovergang. Bekijk de
metermeting.
4.
Draai de polariteit van de testkabels om door de rode en zwarte kabels om te draaien. Bekijk
deze meting.
5.
De diode of overgang kunnen als volgt geëvalueerd worden:
te selecteren.
 Indien één meting een waarde (typisch 0,400V tot 01,800V) weergeeft en de andere
meting geeft OL weer dan is de diode goed.
 Indien beide metingen OL weergeven is het toestel open.
 Indien beide metingen zeer klein of ‘0' zijn is het toestel kortgesloten.
7
EX613-nl-NL_v2.9 4/15
Elektrische capaciteitsmetingen
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te voorkomen, ontlaad de condensator alvorens te
meten.
1.
Glijd de invoersluiter naar de boven positie.
2.
Roteer de functieschakelaar naar de
3.
Voeg de banaanstekker van de zwarte testkabel in de negatieve COM
aansluiting.
aansluiting.
Voeg de banaanstekker van de rode testkabel in de positieve
4.
Plaats de zwarte testsondetip tegen één zijde van het toestel.
Plaats de rode testsondetip tegen de andere zijde van het toestel.
5.
Lees de elektrische capaciteitswaarde af op het scherm.
capaciteitspositie.
Opmerking: Bij zeer grote waarden van capaciteitsmetingen kan het enkele
seconden duren alvorens de finale meting zich stabiliseert.
Opmerking: De Nulfunctie verwijdert de sporadische capaciteit van de testkabel om
de nauwkeurigheid van capaciteitsmetingen met een lage waarde te
verbeteren. Om een nul uit te voeren, druk en houd de MODE ZERO
knop vast voor twee pieptonen. De weergave zal naar nul veranderen.
De offset waarde is nu bewaard en wordt verwijderd uit alle metingen.
.
Frequentie- en Inschakelfactormetingen
1.
Glijd de invoersluiter naar de boven positie.
2.
Roteer de Functieschakelaar naar de Hz % positie.
3.
Voeg de banaanstekker van de zwarte testkabel in de negatieve COM
aansluiting.
Voeg de banaanstekker van de rode testkabel in de positieve Hz aansluiting.
4.
Plaats de zwarte testsondetip tegen één zijde van het toestel.
Plaats de rode testsondetip tegen de andere zijde van het toestel.
5.
Lees de Frequentiewaarde af van het bovenste grote scherm.
Lees de Inschakelfactorwaarde af van het onderste kleine scherm.
6.
Druk op de MODE knop om de Inschakelfactor op het grote scherm weer te g
even.
8
EX613-nl-NL_v2.9 4/15
A DC/AC Stroommetingen
1.
Glijd de invoersluiter naar de boven positie.
2.
Roteer de functieschakelaar naar de A positie.
3.
Druk op de MODE knop om AC of DC te selecteren.
4.
Voeg de banaanstekker van de zwarte testkabel in de negatieve COM
aansluiting.
Voeg de banaanstekker van de rode testkabel in de positieve A aansluiting.
Zet de stroom naar het geteste circuit uit en onderbreek het circuit.
Sluit de meter in serie aan met het circuit; Plaats de zwarte testsondetip tegen
de negatieve zijde van de onderbreking.
Plaats de rode testsondetip aan de positieve zijde van de onderbreking.
Zet de stroom van het circuit aan.
Lees de actuele waarde af op het scherm.
5.
6.
7.
8.
Type K Temperatuurmetingen
1.
Glijd de invoersluiter naar de onder positie.
2.
Roteer de functieschakelaar naar de TYPE K temperatuurpositie.
3.
Druk op de MODE knop om °F of °C te selecteren.
4.
Voeg de Temperatuursonde(s) in de T1 en/of T2 type K fittingen.
5.
Plaats de temperatuur sondetip(s) waar nodig
6.
Lees de temperatuur af van het scherm.
7.
Druk op T1-T2 knop om de verschillende weergavecombinaties te bekijken:
Bovenste weergave
a. T1
Onderste weergave
T2
b.
T2
T1
c.
T1-T2
T1
d. T1-T2
T2
Opmerking: In geval van een open invoer of een temperatuursoverschrijding zal de meter “- - - -”
weergeven.
9
EX613-nl-NL_v2.9 4/15
Kortstondige opslag van Gegevens
Om het LCD scherm vast te zetten, druk op de HOLD knop. Terwijl de opslag van gegevens actief
is, verschijnt het HOLD icoon op de LCD. Druk nogmaals op de HOLD knop om terug te keren naar
de normale werking.
MAX/MIN
1.
2.
3.
4.
Druk op de MAX-MIN knop om de MAX/MIN registreermodus te activeren. Het weergave icoon
"MAX” zal verschijnen. De meter zal beginnen registreren en de maximum gemeten waarde
zal weergegeven worden.
Druk op de MAX/MIN knop en “MIN” zal verschijnen. De meter zal de minimum gemeten
waarde tijdens de registreersessie weergeven.
Druk op de MAX/MIN knop en “ MAX MIN” zal verschijnen. De meter zal de actuele meting
weergeven maar zal verder doen met het updaten en opslaan van de max en min metingen.
Om de MIN/MAX modus te verlaten, druk en houd de MAX/MIN knop vast voor 2 seconden.
Piek Vasthouden
Wanneer ACA of ACV is geselecteerd, druk op de PEAK knop om de Piek vasthoudfunctie te
activeren. De meter zal nu de maximum en minimum pieken van de golfvorm registreren en
weergeven.
BEREIK
De meter selecteert automatisch het beste bereik voor de uit te voeren metingen in de Spannings-,
Weerstands, Capaciteits-, Frequentie- of uA-functie. In geval van meetsituaties die een manueel
geselecteerd bereik vereisen, voer het volgende uit:
1.
2.
3.
Druk op de RANGE knop. Het "AUTO" weergave icoon zal uitdoven.
Druk op de RANGE knop om de beschikbare bereiken te doorlopen. Let op de decimale
tekens en de weergegeven eenheden totdat het gewenste bereik is gevonden.
Om de manuele bereikmodus te verlaten en terug te keren naar Automatisch bereik, druk en
houd de RANGE knop vast voor 2 seconden.
LCD Achtergrondverlichting
De LCD is uitgerust met achtergrondverlichting voor helderder zicht, vooral in halfduistere ruimtes.
knop vast voor 2 seconden om de meter aan te zetten. Het
Druk en houd de HOLD/
achtergrondlicht zal automatisch uitgeschakeld worden na 30 seconden.
Uitzetten van de Automatische Uitschakeling
Om de levensduur van de batterij te verlengen zal de meter automatisch uitschakelen na ongeveer
30 seconden. Om de meter opnieuw aan te zetten, draai de functieschakelaar eerst naar de OFF
positie en daarna naar de gewenste functiepositie.
Om de Automatische Uitschakeling uit te zetten:
1. Vanuit de OFF positie, houd de MODE knop vast en roteer de FUNCTIE schakelaar naar een
meetfunctie.
zal verschijnen op het scherm.
2.
3. Laat de MODE knop los.
4. De Automatische Uitschakeling is nu uitgeschakeld (APO icoon is uit) en zal terug ingesteld
worden wanneer de Functieschakelaar terug geplaatst wordt op de OFF positie.
Lage Batterij-indicator
Wanneer de
icoon verschijnt op het scherm moet de batterij vervangen worden. Zie de batterij
vervangingsprocedure in het hoofdstuk Onderhoud.
10
EX613-nl-NL_v2.9 4/15
Onderhoud
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te voorkomen, ontkoppel de meter van gelijk welk
circuit, verwijder de testkabel van de ingangsterminals en zet de meter UIT alvorens het omhulsel te
openen. Gebruik de meter niet met een open omhulsel.
Reiniging en Opslag
Veeg het omhulsel geregeld schoon met een vochtige doek en een zacht reinigingsmiddel; gebruik
geen schuurmiddelen of solventen. Verwijder de batterij en bewaar het apart indien de meter voor
langer dan 60 dagen niet wordt gebruikt.
Vervanging van de Batterij
1.
Verwijder de kruiskopschroef die de batterijdeur aan de achterzijde afsluit.
2.
Open het batterijcompartiment
3.
Vervang de 9V batterij
4.
Sluit de batterijdeur terug.
Niemals verbrauchte Batterien oder Akkus in den Hausmüll.
Als Verbraucher werden die Benutzer gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien
entsprechenden Sammelstellen, der Einzelhandel, wo die Batterien gekauft wurden,
oder dort, wo Batterien verkauft werden nehmen.Entsorgung: Nicht dieses Instrument
verfügen in den Hausmüll. Der Benutzer ist verpflichtet, end-of-life-Geräte an einer
dafür vorgesehenen Sammelstelle zur Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Geräten zu nehmen.
Andere Battery Safety Reminders
o Batterien niemals in ein Feuer. Akkus können explodieren oder auslaufen.
o Niemals Akkutypen. Immer neue Batterien des gleichen Typs
Vervanging van de zekering
1.
Verwijder de batterij
2.
Verwijder de kruiskopschroeven (2) die het deksel aan de achterzijde afsluiten.
3.
Vervang de zekering door een van dezelfde classificatie.(200mA, 660V [SIBA 70-180-40])
4.
Plaats het deksel en batterij terug.
11
EX613-nl-NL_v2.9 4/15
Technische Beschrijving
Nauwkeurigheid (% van
meting + cijfers)
Functie
Bereik
AC Stroom
400,0 AAC
0,1A
50/60 Hz
Echte RMS
40,00 AAC
0,01A
DC Stroom
400,0 ADC
0,1A
40,00 ADC
0,01A
400,00A
0,01A
DC: ±(1,0% + 2 cijfers)
4000,0A
0,1A
AC: ±(1,5% + 2 cijfers)
±(1,0% + 20 cijfers)
AC/DC A
Stroom
Resolutie
AC Stroom
400,0 mVAC
0,1mV
50/60 Hz
Echte RMS
4,000 VAC
0,001V
40,00 VAC
0,01V
400,0 VAC
0,1V
600 VAC
DC Spanning
Weerstand
Elektrische
capaciteit
Frequentie
(klem)
± (1,5% + 5 cijfers)
±(1.5% + 5 cijfers)
±(2,0% + 5 cijfers)
1V
400,00 mVDC
0,01mV
4,0000 VDC
0,0001V
40,000 VDC
0,001V
400,00 VDC
0,01V
600,0 VDC
0,1V
±(1,0% + 2 cijfers)
400,00
0,01
±(0,8% + 20 cijfers)
4,0000k
0,0001k
40,000k
0,001k
400,00k
0,01k
4,0000M
0,0001M
40,000M
0,001M
±(2,5% + cijfers)
400,00nF
0,01nF
±(5,0% + 40 cijfers)
4000,0nF
0,1nF
±(3,0% + 10 cijfers)
400,00µF
0,01µF
±(3,5% + 10 cijfers)
4000,0µF
0,1µF
40,000mF
0,001mF
400,00Hz
0,01Hz
±(0,1% + 6 cijfers)
±(0,8% + 4 cijfers)
±(5,0% + 10 cijfers)
±(1,0% + 3 cijfers)
Gevoeligheid: 5Arms minimum
12
EX613-nl-NL_v2.9 4/15
Functie
Frequentie
(testkabels)
Bereik
Resolutie
40,000Hz
0,001Hz
400,00Hz
0,01Hz
4000,0Hz
0,1Hz
40,000kHz
0,001kHz
400,00kHz
0,01kHz
4000,0kHz
0,1kHz
40000MHz
0,001MHz
100,00MHz
0,01MHz
Nauwkeurigheid (% van
meting + cijfers)
±(0,3% + 3 cijfers)
±(0,3% + 2 cijfers)
Niet bepaald
Gevoeligheid: 5 tot 5kHz; 0.8Vrms min., 5kHz tot 150kHz; 5Vrms min
Werkings
cylcus
0,5% tot 99,0%
0,1%
±(1,2% + 2 cijfers)
Temperatuur
Type K
-58 tot -4°F
-50 tot -19°C
± 7°C/13°F
-4 tot 31°F
-20 tot -1°C
±(1.0% + 1°C/2°F)
Pulsbreedte: 100s tot 100ms, Frequentie: 5Hz tot 150kHz
32°F
0°C
33 tot 211°F
1 tot 100°C
0,1° <1000°
1° >1000°
±1°C/2°F
±(1.0% + 1°C/2°F)
212 tot 718°F
101 tot 399°C
±(1.5% + 2°C/3°F)
719 tot 1832°F
400 tot 1000°C
±(2.5% + 4°C/7°F)
Specificatie omvat niet sondenauwkeurigheid
13
EX613-nl-NL_v2.9 4/15
Algemene Specificaties
Bekopening klem
Weergave
Non-Contact Spannings
Continuïteitscontrole
Diodetest
Lage Batterijindicator
Boven bereikindicatie
Meetsnelheid
Piekdetector
Thermokoppel sensor
Zekering
Ingangsimpedantie
AC bandbreedte
AC respons
Amplitudefactor
Werkingstemperatuur
Bewaartemperatuur
Werkingsvochtigheid
Bewaarvochtigheid
Werkingshoogte
Batterij
Auto. uitschakeling
Afmetingen & Gewicht
Veiligheid
Goedkeuringen
32mm (1.25") ongev.
Dubbele 40000/4000 tellingen LCD met achtergrondverlichting
100 tot 600VAC
Drempel 50; Teststroom < 0.5mA
Teststroom van 0.3mA typisch;
Open circuit spanning  2.8VDC typisch
Batterijsymbool wordt weergegeven
‘OL’ weergave
2 metingen per seconde, nominaal
>1ms
Type K thermokoppel vereist
200mA/660V, ceramic
10M (VDC en VAC)
50 tot 400Hz (AAC en VAC)
Echte rms (AAC en VAC)
3,0 in 40A en 400A bereiken, 1,4 in 1000A bereik (50/60Hz en 5% tot
100% van bereik)
5C tot 40C (41F tot 104F)
-20C tot 60C (-4F tot 140F)
Max 80% aan 31ºC (87ºF) en vermindert lineair tot 50% aan 40ºC
(104ºF)
<80%
2000meter (7000ft) maximum
Een (1) 9V Batterij (NEDA 1604)
Na ongev. 30 minuten, met uitzetting
241x96x44,5mm (9,5x3,8x1,75”); 386g (13,6 oz)
Voor binnenshuis en conform de verplichtingen voor dubbele isolatie
tot IEC1010-1 (2001): EN61010-1 (2001) Overspanning Categorie III
600V en Categorie II 1000V, Vervuilingsgraad 2.
CE
Kopierecht © 2013‐2015 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm. ISO‐9001 Certified www.extech.com 14
EX613-nl-NL_v2.9 4/15