Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
Groot bereik infraroodthermometer
met type K invoer en laserpointer
MODEL 42515
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Model 42515 IR thermometer. De model 42515 IR
o
thermometer meet en geeft niet-contact (infrarood) temperatuurmetingen weer tot 1472 F
o
(800 C). De ingebouwde laserpointer verhoogt de richtnauwkeurigheid, terwijl het LCD
scherm met achtergrondverlichting en de handige drukknoppen zorgen voor een
aangename en ergonomische bediening. De type K thermokoppel invoer voert
o
o
contactmetingen uit tot 1370 C (2498 F)*. Het regelbare stralingsvermogen laat de IR
thermometer toe om de temperatuur op te meten van bijna om het even welk oppervlak.
Het correct gebruik en onderhoud van deze meter zal jarenlang een betrouwbare service
leveren.
o
o
* De meegeleverde thermokoppel is vastgesteld op 250 C (482 F).
Veiligheid
•
Wees uiterst voorzichtig wanneer de laserstraal in
werking is
•
Richt de straal niet naar iemand zijn oog of laat niet
toe dat de straal het oog raakt vanuit een
weerspiegelend oppervlak
•
Gebruik de laser niet in de buurt van explosieve
gassen of in andere potentieel explosieve ruimten
2
42515-EU V4.1 2/09
Meterbeschrijving
1.
Laserpointer
2.
IR sensor
3.
Meettrigger
4.
Batterij- en schakelaarcompartiment
5.
LCD display
6.
Functieknoppen
7.
Type K thermokoppel
8.
Schakelaar voor temperatuureenheid ( C or F)
9.
Vergrendeling AAN/UIT schakelaar
o
o
10. Alarm AAN/UIT schakelaar
Let op, de schakelaars bevinden zich in het batterijcompartiment achter de batterij.
1
2
3
4
8
3
42515-EU V4.1 2/09
Gebruiksaanwijzingen
IR (niet contact) metingen
1. Houd de meter vast bij het handvat en richt deze naar het op te meten oppervlak.
2. Trek aan de trigger om de meter aan te zetten en houd deze vast om te starten met de
meting. De temperatuurmeting, het knipperend ‘SCAN’ symbool, de
stralingsvermogenwaarde en de metingeenheid verschijnen op de LCD. Opmerking:
Vervang de 9V batterij als het display niet oplicht.
3. Laat de trigger los. De meting wordt gedurende 7 seconden vastgezet (HOLD
verschijnt op de LCD) en daarna wordt de meter automatisch uitgeschakeld. De enige
uitzondering hierop is wanneer de VERGRENDELING schakelaar is ingesteld op AAN.
Opmerking: Kies de temperatuureenheid (ºF/ºC) met behulp van de bovenste
schakelaar die zich in het batterijcompartiment bevindt
Achtergrondverlichting/Laserpointer
1. Terwijl u aan de trigger trekt, druk eenmaal op de achtergrondverlichting/laserknop
om de achtergrondverlichting in te schakelen.
2. Druk opnieuw op de knop om de laserpointer in te schakelen. Het lasersymbool
verschijnt in de LCD als de laser AAN is.
3. Druk op de laserknop om de achtergrondverlichting uit te schakelen.
4. Druk nogmaals op de knop en de laser wordt uitgeschakeld.
Opmerking: De instellingen van de achtergrondverlichting en de laser worden
behouden na het uitschakelen van de meter.
Type K (contact) metingen
1. Plug de type K thermokoppelsensor in de contactbus aan de onderkant van het toestel.
De contactbus aanvaardt een standaard sub-miniatuur connector. Let op, één
kabelschoen van de plug is breder dan de andere en de plug kan enkel volgens één
richting in de meter worden geplaatst.
2. Trek aan de trigger om het apparaat AAN te zetten.
3. Om het toestel ingeschakeld te houden tijdens het meten, kan de gebruiker: a:) de
trigger vasthouden of b:) het toestel vergrendelen door de middelste schakelaar in te
stellen op de AAN positie (de schakelaars bevinden zich in het batterijcompartiment).
4. Druk herhaaldelijk op de MODUS knop totdat de onderste displaylijn van de LCD ’T k’
weergeeft. De weergegeven temperatuur, rechts van het 'T k' symbool, is de
temperatuur dat de type K thermokoppel waarneemt.
5. Houd de thermokoppel in de lucht of raak het te testen apparaat aan met de tip van de
sensor. Het onderste temperatuurdisplay op de LCD geeft de meetwaarde weer.
o
o
6. De meegeleverde thermokoppel is vastgesteld op 250 C (482 F).
4
42515-EU V4.1 2/09
De MODUS knop opties
De MODUS knop wordt gebruikt om de programmeerfuncties van het toestel te openen.
De geselecteerde functie wordt op de onderste lijn van de LCD weergegeven. Elke
parameter wordt hieronder vermeld met een gedetailleerde uitleg over zijn gebruik. Druk
op de MODUS knop om naar de volgende parameter te gaan.
EMS (Stralingsvermogenwaarde)
Gebruik de OMHOOG en OMLAAG pijlen om de stralingsvermogenwaarde te
wijzigen (het bereik is van 0,10 tot 1,00). De huidige instelling van het
stralingsvermogen wordt altijd aan de bovenkant van de LCD weergegeven. Een
instelling van 0,95 bedekt ongeveer 90% van alle applicaties. Het stralingsvermogen
wordt uitgebreid besproken in een ander hoofdstuk van deze handleiding.
MAX (Maximum functie)
In de MAX modus, alleen de hoogste waarde opgemeten tijdens de huidige
metingsessie wordt weergegeven in het MAX display.
MIN (Minimum functie)
In de MIN modus, alleen de laagste meting wordt weergegeven.
DIF (Max minus Min waarde)
In de DIF modus, de MAX min de MIN wordt weergegeven.
AVG (Gemiddelde waarde)
In de AVG modus, het gemiddelde van alle metingen in de huidige metingsessie
wordt berekend en deze waarde wordt weergegeven.
HAL (Instelling hoog alarm)
De temperatuur dat, wanneer overschreden, de activering van een geluids/visueel
alarm veroorzaakt.
LAL (Instelling laag alarm)
De temperatuur dat, wanneer overschreden van hoog naar laag, de activering van
een geluids/visueel alarm veroorzaakt.
T k (Type K contact thermokoppelsensor functie)
De temperatuurmeting van de type K contactsonde wordt weergegeven naast het ’T k’
symbool. Het display geeft streepjes ‘-----‘ weer als de sensor niet goed in de meter is
geplaatst.
Automatische regeling van het stralingsvermogen
De 42515 heeft het vermogen om automatisch de instelling van het stralingsvermogen te
kalibreren. Om dit te verwezenlijken moet de temperatuur van het te meten oppervlak wel
boven de 100ºC (212ºF) zijn.
Volg onderstaande stappen om de automatische regeling van het stralingsvermogen te
gebruiken:
1. Druk op de MODUS knop totdat het EMS (stralingsvermogen) symbool verschijnt op
de onderste lijn van de LCD.
2. Druk op de achtergrondverlichting/laserknop en houd deze ingedrukt totdat het EMS
symbool begint te knipperen en de stralingsvermogenwaarde wordt weergegeven als
“___”.
3. De IR temperatuur wordt weergegeven op de middelste lijn van de LCD en de type K
temperatuur wordt weergegeven op de onderste lijn van de LCD.
4. Raak het oppervlak aan met de type K sensor en voer tegelijkertijd een meting uit.
5. Druk op de OMHOOG of OMLAAG pijlknop van zodra de IR en de type K meting
gestabiliseerd zijn. De nieuwe stralingsvermogenwaarde wordt nu weergegeven.
6. Ga verder met het uitvoeren van metingen.
5
42515-EU V4.1 2/09
Buiten bereik-indicator
Als de temperatuurmeting het gespecificeerde temperatuurbereik overschrijdt, zal de
thermometer streepjes weergeven in plaats van een temperatuurmeting.
Hoog en laag alarm functie
Het model 42515 heeft een alarmfunctie waarbij de gebruiker zowel het hoog alarm als het
laag alarm kan instellen. Wanneer een van beide alarmpunten wordt bereikt, zal de meter
de gebruiker hiervan op de hoogte stellen via een geluidssignaal en een LCD
displaysymbool. Volg onderstaande stappen:
1. Druk op de MODUS knop totdat de HAL (hoog alarm) parameter wordt weergegeven.
Stel de gewenste hoog alarm-waarde in met behulp van de OMHOOG en OMLAAG
pijlknoppen.
2. Druk op de MODUS knop totdat de LAL (laag alarm) parameter wordt weergegeven.
Stel de gewenste laag alarm-waarde in met behulp van de OMHOOG en OMLAAG
pijlknoppen.
3. Het geluidssignaal gaat af en het displaysymbool HIGH of LOW verschijnt in de
rechterbenedenhoek van de LCD wanneer een alarmgrens wordt bereikt.
4. Let op, als de onderste schakelaar, die zich in het batterijcompartiment bevindt, is
ingesteld op UIT, is het geluidssignaal uitgeschakeld.
Vervanging van de Batterij
Als het lege batterijsymbool
verschijnt in de linkerbenedenhoek van
het display, vervang de 9V batterij. Het batterijcompartiment bevindt zich
achter het lichtgroene paneel dat de trigger van de meter omsluit (zie
tekening). Duw het lichtgroene paneel omlaag van de triggerzone om het
compartiment te openen. Vervang de 9V batterij en sluit het deksel van
het batterijcompartiment.
U, als de eindgebruiker, bent wettelijk verbonden (Batterij-voorschrift) om alle
gebruikte batterijen en accumulatoren in te leveren; deze weggooien met het
huishoudelijk afval is verboden!
U kunt uw gebruikte batterijen / accumulatoren inleveren bij de inzamelpunten
van uw gemeente of overal waar batterijen / accumulatoren worden verkocht!
Verwijdering: Volg de geldige wettelijke aanwijzingen wat betreft de
verwijdering van het toestel aan het einde van zijn levensduur
6
42515-EU V4.1 2/09
Opmerkingen omtrent de IR Meting
1. Het te testen voorwerp moet groter zijn dan de puntgrootte (doel) berekend door het
gezichtsvelddiagram (vermeld op de zijkant van de meter en in deze handleiding).
2. Als de oppervlakken bedekt zijn met ijs, olie, roet, enz. reinig deze dan eerst alvorens
metingen uit te voeren.
3. Indien het oppervlak van een voorwerp fel weerspiegelend is, breng kleefband of matte
zwarte verf aan het oppervlak alvorens te meten. Wacht totdat de verf of kleefband
aangepast is aan de temperatuur van het oppervlak die het bedekt.
4. Het is mogelijk dat de meter geen nauwkeurige metingen uitvoert door doorzichtige
oppervlakken zoals glas.
5. Stoom, stof, rook, enz. kunnen het meten belemmeren.
6. De meter compenseert automatisch voor afwijkingen in de omgevingstemperatuur. Het
kan toch 30 minuten duren vooraleer de meter is aangepast aan extreem grote
veranderingen.
7. Om een hotspot te vinden, richt de meter buiten het interesseveld en scan daarna
overdwars (in een op- en neerwaartse beweging) totdat de hotspot is gevonden.
Gezichtsveld
Het gezichtsveld van de meter is 13:1. Bijvoorbeeld, als de meter zich op 32,5 cm bevindt
van het doel (punt), moet de diameter van het doel tenminste 2,5 cm zijn. Andere
afstanden worden in het gezichtsvelddiagram weergegeven. Metingen moeten over het
algemeen worden uitgevoerd zo dicht mogelijk bij het te testen apparaat. De meter kan
metingen doen vanaf grotere afstanden maar dan kunnen de metingen beïnvloed worden
door externe bronnen of licht. Bovendien kan de puntgrootte zo groot zijn dat het
oppervlakken bevat die niet zijn bedoeld om gemeten te worden.
Diameter
Spot
Diameter
van hetofpunt
2cm
26cm
4cm
52cm
8cm
104cm
Distance
to Spot
Afstand tot
voorwerp
7
16cm
208cm
42515-EU V4.1 2/09
De theorie van stralingsvermogen en IR meting
IR thermometers meten de oppervlaktetemperatuur van een voorwerp. De optische
uitrusting van de thermometer neemt uitgestraalde, gereflecteerde en overgedragen
energie waar. De elektronica van de thermometer vertaalt de informatie in een
temperatuurmeting die dan op de LCD wordt weergegeven.
De hoeveelheid uitgestraalde IR energie van een voorwerp is in evenredigheid met de
temperatuur van een voorwerp en zijn vermogen om energie uit te stralen. Dit vermogen is
gekend als stralingsvermogen en is gebaseerd op het materiaal van het voorwerp en zijn
afgewerkt oppervlak. De stralingvermogenwaarden variëren van 0,1 voor een uiterst
weerspiegelend voorwerp tot 1,00 voor een matte zwarte afwerking. Voor het 42515
model is het stralingsvermogen regelbaar van 0,1 tot 1,00. De meeste organische
materialen en geverfde of geoxideerde oppervlakken hebben een stralingsvermogen van
0,95. Wanneer u twijfelt, stel het stralingsvermogen in op 0,95.
Stralingsvermogenwaarden voor gebruikelijke materialen
Te testen materiaal
Stralings vermogen
Te testen materiaal
Stralings vermogen
Asfalt
0,90 tot 0,98
Doek (zwart)
0,98
Beton
0,94
Huid (mens)
0,98
Cement
0,96
Leder
0,75 tot
0,80
Zand
0,90
Houtskool (poeder)
0,96
Grond
0,92 tot 0,96
Lak
0,80 tot
0,95
Water
0,92 tot 0,96
Lak (mat)
0,97
Ijs
0,96 tot 0,98
Rubber (zwart)
0,94
Sneeuw
0,83
Plastic
0,85 tot
0,95
Glas
0,90 tot 0,95
Hout
0,90
Keramiek
0,90 tot 0,94
Papier
0,70 tot
0,94
Marmer
0,94
Chroomoxiden
0,81
Pleister
0,80 tot 0,90
Koperoxiden
0,78
Mortel
0,89 tot 0,91
Ijzeroxiden
0,78 tot
0,82
Baksteen
0,93 tot 0,96
Textiel
0,90
8
42515-EU V4.1 2/09
Technische beschrijving
Technische beschrijving van infraroodthermometer (niet contact)
o
o
Resolutie: 0,1
o
Bereik / Resolutie
-50,0 tot 800,0 C (-58,0 tot 1472,0 F)
Nauwkeurigheid
-50 tot -1°C (-58 tot 30°F)
± 2,0%rdg of ±3°C/6°F welke is
groter
-0,5 tot 65°C (31°F tot 150°F )
± 2,0%rdg of ±2,5°C/4.5°F welke
is groter
66 tot 315°C (151°F tot 600°F)
± 2,0%rdg or ±2°C/4°F welke is
groter
316 tot 800°C (600°F tot
± (2,5%rdg + 2,5°C/5°F)
1472°F)
Opmerking: De nauwkeurigheid is gespecificeerd voor het
volgende omgevingstemperatuurbereik: 23 tot 25°C (73 tot 77°F)
o
Stralingsvermogen
0,10 tot 1,00 regelbaar (Automatische regeling boven 212 F of
o
100 C)
Gezichtsveld
D/S = circa 13:1 ratio (D = afstand, S = punt of doel)
Laserpointer
Klasse 2 laser < 1mW vermogen; Golflengte is 630 tot 670nm
IR Spectrale reactie
8 tot 14 μm (golflengte)
Technische beschrijving van type K thermokoppel (contact)
Bereik / Resolutie
o
o
-50,0 tot 1370,0 C (-58,0 tot 1999.9 F)
2000°F tot 2498°F*
Nauwkeurigheid
0,1
o
1°
± (1.5% of rdg + 1ºC/2ºF)
Opmerking: De nauwkeurigheid is gespecificeerd voor het volgende
omgevingstemperatuurbereik: 18 tot 28ºC (64 tot 82ºF)
o
o
* De meegeleverde thermokoppel is vastgesteld op 250 C (482 F).
Algemene technische beschrijving
Display
LCD display met achtergrondverlichting en functie-indicators
Display updatewaarde
1 seconde (ongeveer)
Werkingstemperatuur
0 C tot 50 C (32 F tot 122 F)
Werkingsvochtigheid
80% relatieve vochtigheid max.
Voedingsbron
9V batterij
Automatische uitschakeling
Meter wordt automatisch uitgeschakeld na 7 seconden
Gewicht
180 g /6,4 oz.
Afmetingen
82 x 42 x 160mm (3,2 x 1,6 x 6,3”)
o
o
o
o
Kopierecht © 2009 Extech Instruments Corporation
Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke
vorm.
9
42515-EU V4.1 2/09