Datenblatt

D IN 41612 Conn. Series
DIN 41612 Short Body B Type Male
Specifications
Current Rate:2 AMP
Insulation Resistance:1000MΩ Min.
Contact Resistance:30mΩ Max.
Dielectric Voltage:1000V AC for one minute
Operation Temperature:-55°C to +105°C
Material
Insulator:Polyester,UL 94V-0
˖Standard:PBT
Terminal:Copper Alloy
Plating:Selective Gold Plating
ŏŰįġŰŧġ
ńŰůŵŢŤŵŴ
őŪŵŤũ
œŦŤŰŮŮŦůťŦťġőńŃġōŢźŰŶŵ
ĩőńŃġŕŐōņœłŏńņġƲıįıĶĪ
Part No.:DINSR-M2XX-L
DIN 41612 Short Body B Type Female
Specifications
Current Rate:2 AMP
Insulation Resistance:1000MΩ Min.
Contact Resistance:30mΩ Max.
Dielectric Voltage:1000V AC for one minute
Operation Temperature:-55°C to +105°C
Material
Insulator:Polyester,UL 94V-0
˖Standard:PBT
Terminal:Copper Alloy
ting
Plating:Selective Gold Plating
ŏŰįġŰŧġ
ńŰůŵŢŤŵŴ
őŪŵŤũ
œŦŤŰŮŮŦůťŦťġőńŃġōŢźŰŶŵ
ĩőńŃġŕŐōņœłŏńņġƲıįıĶĪ
D
I N S X
S:Short B ody
- X 2
R :R ig h t A ngle
M :M ale
S :S traight
F :F em ale
Part No.:DINSS-F2XX-L
X
X X
2:2 Row s
N o . o f Contacts
1 :P itch 2.54m m
2 :P itch 5.08m m
X
W
˖S :S e le ctive
S F :S e le ctive 15"
S D :S e le ctive 30u"
X
-
˖1 :W /O B oa rd lock
2 :W ith B oa rdlock
X
˖1 :D im . A = 4 .0
-
L
L :R o H S + PBT
2 :D im . A = 2 .5
3:D im . A = 13.0
F or D IN SS -F2X X X O nly
˖W :Ivo ry Insulator
˖ĻStandard Recommended
www.amtek-co.com.tw
9-6