Datenblatt

D IN 41612 Conn. Series
DIN 41612 Short Body C Type Male
Specifications
Current Rate:2 AMP
Insulation Resistance:1000MΩ Min.
Contact Resistance:30mΩ Max.
Dielectric Voltage:1000V AC for one minute
Operation Temperature:-55°C to +105°C
Material
Insulator:Polyester,UL 94V-0
˖Standard:PBT
Terminal:Copper Alloy
Plating:Selective Gold Plating
œŦŤŰŮŮŦůťŦťġőńŃġōŢźŰŶŵ
ĩőńŃġŕŐōņœłŏńņġƲıįıĶĪ
Part No.:DINSR-M3XX-L
DIN 41612 Short Body C Type Female
Specifications
Current Rate:2 AMP
Insulation Resistance:1000MΩ Min.
Contact Resistance:30mΩ Max.
Dielectric Voltage:1000V AC for one minute
Operation Temperature:-55°C to +105°C
Material
Insulator:Polyester,UL 94V-0
˖Standard:PBT
Terminal:Copper Alloy
Plating:Selective Gold Plating
œŦŤŰŮŮŦůťŦťġőńŃġōŢźŰŶŵ
ĩőńŃġŕŐōņœłŏńņġƲıįıĶĪ
D
I N S X
S :S ho rt B ody
- X 3
R :R ig h t A ng le
M :M ale
S :S traight
F :F em ale
Part No.:DINSS-F3XX-L
X
X X
3 :3 Row s
N o. of Co ntacts
1:P itch 2.54m m
2 :P itch 5.0 8m m
X
W
˖S :S elective
S F :S ele ctive 15"
S D :S e le ctive 30u"
X
-
˖1 :W /O B oa rd lo ck
2:W ith B o ardlock
X
˖1 :D im . A = 4.0
-
L
L :R oH S + P B T
2 :D im . A = 2 .5
3:D im . A = 13.0
F o r D IN S S -F 3X X X O nly
˖W :Ivo ry Insulator
˖ĻStandard Recommended
www.amtek-co.com.tw
9-2