ABB UAB ISO 50001 (lietuvių k.) (pdf, 160 kb)

DNV'GL
VADYBOS SISTEMOS
SERTIFIKATAS
Seftifikato numeris:
185306.20 15-AE-EST-FINAS
Pirminio sertif¡kavimo data
Rugsejo 2015
Galioja iki:
21 Rugsèjo 2015
21
- 2L Rugséjo 2018
Siuo sertifikatu pazymima, kad vadybos sistema organizacijoje
ABB UAB
Parko g. 37, AviZieniq k., LT-14198 Vilnius, Lithuania
buvo nustatyta, kad atitiktr¿ Energy vadybos sistemos standartq:
ISO 5OOO1:2O11
5is sertifikatas galioja Zemiau pateiktai taikymo sriðiai:
Lithuanian:
RI N Ko DA RA' PA R-Dl_v_I
E KTAVI M AS, VYSTYM As, P RoJ E KTq
VALDYMAS, MOKYMAS, {$J_PROJ
INZINERIJA, TECHNINË PRIEZIIJRA, REMoITiIs,
APTARNAVIMAS SIUOSE VERSLO SEKTORIUOSE: ELEKTROS SISTEMOS PERDAVIMAS IR PASKIRSTYMAS, ENERGETIKOS PRODUKTAI, ENERGETINIAI
P RoJ E KrAr' rE c Hlrl o!9
q P Roc EsU AUTO M ArrzAVr MAs,
ROBOTTZUOTOS STSTEMOS¿ Z-EMOS ITAMeOS GAMrNrAt, Zeuos ITAMeoS
srsTEMos, TECHNTNË PRrEzrünn.
M
Vleta ir data:
Tallinn, 21 Rugsêjo 2ots
o
FINAS
I5davusio padalin¡o vardu:
DNV GL Bus¡ness Assurance Finland Oy Ab
Ke¡¡asatama 5, 02150 Espoo, F¡nland
Finn¡sh Accreditation Serv¡ce
s001 (EN tso/tEc 17021)
Maret Maasalu
Vadovybès atstovas
Jel net¡nkamal vykdomos sert¡flkavimo sutartyje nurodytos s4ygos, serüf¡kato galtojimas galt büt¡ sustabdytas.
AKREDITUoTAS PADALINYS: DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND ov ¡4, ke¡lisatamã 5, oz150 Espoo, Finland.
TEL:+358 ro zg2 4zoo
assu ra nce.
d
nvgl. com