Download

A1 = LiYY
A3 = LiYY, 300 V
A6 = LiYY, 600 V
Zulassung
Farbe Leitungsmantel
PVC
Datenblatt Nr.
781- A1 1800
BR - BL - WS - GN RS - GE - SW - GR - RT VI - GR/RS - RT/BL
781- A3 1120
3
BR - BL - SW
781- A1 2300
4
BR - WS - BL - SW
781- A1 2400
BR - WS - BL - SW GN/GE
781- A1 2500
BR - WS - BL - SW - GR
781- A1 250G
6
BR - WS - BL - SW GR - RS
781- A1 2600
8
WS - BR - GN - GE GR - RS - BL - RT
781- A1 2800
BR - BL - SW
781- A1 3300
BR - BL - GN/GE
781- A1 330G
BR - WS - BL - SW
781- A1 3400
BR - SW - BL - GN/GE
781- A1 340G
BR - WS - BL - SW - GR
781- A1 350G
BR - WS - BL - SW GN/GE
781- A1 3500
BR - BL - SW
781- A1 530G
BR - WS - BL - SW
781- A1 5400
BR - BL - GN/GE
781- A6 7300
BR - WS - BL - SW
781- A3 7400
BL - SW - WS - BR GN/GE
781- A3 7500
WS - BR - GN - GE GR - RS - GN/GE
781- A3 7700
BR - BL - GN/GE
781- A6 8300
BR - BL - SW - GN/GE
781- A3 8400
BR - WS - BL - SW
781- A3 840G
BL - SW - WS - BR GN/GE
781- A3 8500
BR - BL - GN/GE
781- A6 9300
BL - SW - WS - BR GN/GE
781- A6 9500
0,14
grau
12
0,25
Litzenfarben
WS - BR - GN - GE GR - RS - BL - RT
8
UL
2464
Leitung ungeschirmt
Litzenanzahl
Leitungsqualitäten
Litzenquerschnitt [mm2]
Technische Informationen
5
grau
3
0,34
4
grau
5
3
0,5
grau
cULus
20207
4
3
grau
5
UL 2464
4
0,75
3
1,5
4
grau
UL 2464
cULus
20207
7
3
2,5
grau
5
350
cULus 20207
5
Zulassung
BR - BL - SW
781- K1 2300
4
BR - WS - BL - SW
781- K1 2400
BR - WS - BL - SW - GR
781- K1 2500
BR - WS - BL - SW GN/GE
781- K1 250G
6
BR - WS - BL - SW GR - RS
781- K1 2600
8
WS - BR - GN - GE GR - RS - BL - RT
781- K1 2800
BR - BL - SW
781- K1 3300
BR - BL - GN/GE
781- K1 330G
BR - WS - BL - SW
781- K1 3400
BR - SW - BL - GN/GE
781- K1 340G
BR - WS - BL - SW - GR
781- K1 350G
BR - WS - BL - SW GN/GE
781- K1 3500
GR - RT/BL - GN - BL
(1,0)- GR/RS - WS/GN GN/GE (1,0) - BR/GN WS - GE - BR (1,0)
781- K1 007H
RT - VI - GR - RT/BL - GN
- BL (1,0)- GR/RS - WS/
GN - WS/GE - WS/GR SW - GN/GE(1,0) - BR/
GN - WS - GE - RS - GR/
BR - BR (1,0), GE/BR
781- K1 006H
BR - BL - SW
781- K1 5300
BR - WS - BL - SW
781- K1 5400
BR - BL
781- K1 7200
BR - BL - GN/GE
781- K1 7300
BR - BL - SW
781- K1 730G
BR - BL - GN/GE
781- K0 7300
BR - BL - SW - GN/GE
781- K1 7400
BR - WS - BL - SW
781- K1 740G
BR - WS - BL - SW GN/GE
781- K1 7500
BR - BL - WS - GN RS - GE - SW - GR - RT VI - GR/RS - RT/BL
781- K1 7120
cULus 20549
schwarz
5
cULus 20549
3
cULus 20549
Farbe Leitungsmantel
781- H5 004H
schwarz
BR (0,34) - WS BL(0,34) - SW - GR
3/ 2
schwarz
781- K1 1120
12
UL 20549
/ 10152
BR - BL - WS - GN RS - GE - SW - GR - RT VI - GR/RS - RT/BL
cULus
20940
Datenblatt Nr.
781- K1 1800
0,14
0,25
Litzenfarben
WS - BR - GN - GE GR - RS - BL - RT
8
4
cULus 20549
0,34
schwarz
3
5
3
0,5
4
schwarz
2
3
0,75
UL 20549
16/3
cULus 20549
schwarz
8/ 3
schwarz
4
5
12
cULus 20549
K0 = Li9Y11Y, 600 V, halogenfrei, schleppkettentauglich
K1 = Li9Y11Y, 300 V, halogenfrei, schleppkettentauglich
H5 = Li9Y11Y, halogenfrei, flexibler Einsatz
Litzenanzahl
TPU, halogenfrei, schleppkettentauglich
Litzenquerschnitt [mm2]
Leitung ungeschirmt
0,1 / 0,34
Leitungsqualitäten
0,34 / 1,0
Technische Informationen
351
Zulassung
Litzenfarben
Datenblatt Nr.
2
BR - BL
781- K1 8200
3
BR - BL - GN/GE
781- K0 8300
BR - BL - SW - GN/GE
781- K1 8400
BR - WS - BL - SW
781- K1 840G
5
BR - WS - BL - SW GN/GE
781- K1 8500
3
BR - BL - GN/GE
781- K0 9300
BR - WS - BL - SW GN/GE
781- K0 9500
BR - BL - SW
781- J1 3300
BR - WS - BL - SW
781- J1 3400
5
BR - WS - BL - SW GN/GE
781- J1 3500
3
BR - BL - SW
781- P1 2300
4
BR - WS - BL - SW
781- P1 2400
4
BR - WS - BL - SW
781- P1 3400
5
BR - WS - BL - SW GN/GE
781- P1 3500
4
BR - WS - BL - SW
781- S1 3400
BR - WS - BL - SW GN/GE
781- S1 3500
1,5
schwarz
4
2,5
5
cULus 20549
K0 = Li9Y11Y, 600 V, halogenfrei, schleppkettentauglich
K1 = Li9Y11Y, 300 V, halogenfrei, schleppkettentauglich
cULus 20940
TPU, halogenfrei, schleppkettentauglich
Farbe Leitungsmantel
Leitung ungeschirmt
schwarz
Leitungsqualitäten
Litzenanzahl
Litzenquerschnitt [mm2]
Technische Informationen
TPU, strahlenvernetzt
J1 = Li12Y11X, 300 V, halogenfrei, schleppkettentauglich, schweißperlenbeständig
4
cULus 20549
0,34
orange
3
PP
orange
P1 = Li12Y9Y, halogenfrei
orange
0,25
0,34
schwarz
TPE
0,34
S1 = Li12Y33X, halogenfrei, schweißperlenbeständig
352
5
Zulassung
Litzenfarben
Datenblatt Nr.
781- G3 1800
12
BR - BL - WS - GN RS - GE - SW - GR - RT VI - GR/RS - RT/BL
781- G3 1120
3
BR - BL - SW
781- G3 2300
4
BR - WS - BL - SW
781- G3 2400
5
BR - WS - BL - SW - GR
781- G3 2500
8
WS - BR - GN - GE GR - RS - BL - RT
781- G3 2800
781- G3 3400
781- GOA 8400
WS - BR - GN - GE GR - RS - BL - RT
781- G2 1800
BR - BL - WS - GN RS - GE - SW - GR - RT VI - GR/RS - RT/BL
781- G2 1120
3
BR - BL - SW
781- G2 2300
4
BR - WS - BL - SW
781- G2 2400
BR - WS - BL - SW - GR
781- G2 2500
WS - BR - GN - GE GR - RS - BL - RT
781- G2 2800
781- G2 3400
781- GOB 8400
grau
0,14
0,34
4
grau
cULus 2464
BR - WS - BL - SW
1,5
4
orange
UL 2570
0,25
cULus 2464
WS - BR - GN - GE GR - RS - BL - RT
8
cULus 2464
G3 = LiYFCY, 300 V
G0A = LiYFCY, 1000 V
Farbe Leitungsmantel
PVC
grau
Leitung geschirmt
Litzenanzahl
Leitungsqualitäten
Litzenquerschnitt [mm2]
Technische Informationen
SW1 - SW2 - SW3 GN/GE
schwarz
8
0,14
schwarz
12
0,25
5
cULus 20549
G2 = Li9YC11Y, 300 V, halogenfrei, flexibler Einsatz
G0B = Li9YC11Y, 1000 V, halogenfrei, schleppkettentauglich
cULus 20549
TPU, halogenfrei
0,34
4
schwarz
cULus 20549
BR - WS - BL - SW
1,5
4
orange
UL 21223
8
SW1 - SW2 - SW3 GN/GE
353
Zulassung
PVC
Litzenanzahl
Profibus DP
Datenleitung geschirmt
Litzenquerschnitt
Leitungsqualitäten
Farbe Leitungsmantel
Technische Informationen
Litzenfarben
Datenblatt Nr.
AWG
22
2
AWG
23
2
AWG
22
2
violett
G5 = starrer Litzenaufbau
ja
RT - GN
781- G5 3200
ja
RT - GN
781- G7 0200
ja
RT - GN
781- G4 3200
781- GAJ 080T
781- GD 1400
TPU
violett
G7 = halogenfrei, schleppkettentauglich
G4 = FRNC, starrer Litzenaufbau
Ethernet
Datenleitung geschirmt
PVC
UL 2464
0,15
mm2
4
WSBL - BL - WSOR - OR
AWG
22
4
ja
GE - WS - BL - OR
781- G6 3400
UL 20236
GE - WS - BL - OR
781- GAF 3400
AWG
4x2
24
grün
WSBL/BL WSOG/OG WSGN/GN WSBR/BR
UL
20963
GAJ = für feste Verlegung
G6
GD
GAF
GG
= UV beständig, schleppkettentauglich
= halogenfrei, schleppkettentauglich
= halogenfrei, schleppkettentauglich
= halogenfrei
grün
TPU
4
AWG
24
AWG
4x2
26
354
wasserblau
4x2
WSBL/BL - WSOG/
OG - WSGN/GN WSBR/BR
WSBL/BL - WSOG/
OG - WSGN/GN WSBR/BR
781- GAF 080T
781- GG 180T
AWG
22 +
2x2
AWG
23
Litzenfarben
ja
RT - SW - WS - BL
781- GC 001H
ja
RT - SW - WS - BL
781- GC 003H
ja
RT - SW - WS - BL
781- GJ 0400
WS - GE - BR - GN
781- GU 2400
Datenblatt Nr.
grau
GC = sonnenlichtbeständig
Zulassung
PVC
Farbe Leitungsmantel
DeviceNet
Datenleitung geschirmt
Litzenanzahl
Leitungsqualitäten
Litzenquerschnitt [AWG]
Technische Informationen
AWG
15 +
2x2
AWG
18
TPU
AWG
22 +
2x2
AWG
23
violett
AWG
24
violett
GJ = sonnenlichtbeständig, schleppkettentauglich
CAN-Bus
Datenleitung geschirmt
PVC
GU = halogenfrei
4
355