18FF系列插座

ELPP4z
[email protected]
1
:
5 BocRMV0...J9;8Ie`u/...A
5 D;:*0]a*0\~*<tL*MwQh
5 X/mA/veJxMwQh
5 hRJw*bPMwQh8|F<`m+0
H\A/^ve
5 MQ^g<:J30F}>0Jw*bP
5 ,^9`mK+:?=/6==0?=/6=?
ui+/<03115.
5 1ALi |n-FR?G}
kqar.y
C;/
C/M
/6==
[email protected]
fi9-
EQM Vvs2;FQM kvs2;GQM yvs2;HQM 6vs2
=elo_?9-
NFM \n>*[Sf0\n>*<t
OEDOJM ]a*[Sf0\~*5]a*<t.HX/mA/@z
OFDOHDOIDOKDOLM ]a*[Sf0\~*5]a*<t8X/mA/@z
:|b0
JxK+
ic`R
ic`Z
1EBe
BocRPOQ,
wW\H?`RU
PP0
9K>
@[\HNe ]afF
/6==+0M+90
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
9
9
9
/6==+0M+;/
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
0 T/,3
0 T/4
5PP
.,6B]P
/6==+0M+;0
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
0 T/,3
0 T/4
5PP
.,6B]P
/6==+0M+;2
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
/ T2 - 0 T0,3
/ T/0 - 0 T/2
5PP
.,4B]P
/6==+0M+;3
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
/ T2 - 0 T0,3
/ T/0 - 0 T/2
5PP
.,4B]P
/6==+0M+;4
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
0 T/,3
0 T/4
5PP
.,4B]P
/6==+0M+;5
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
0 T/,3
0 T/4
5PP
.,4B]P
/6==+0M+;6
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
0 T/,3
0 T/4
5PP
.,4B]P
/6==+1M+;/
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
0 T/,3
0 T/4
5PP
.,6B]P
/6==+1M+;2
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
/ T2 - 0 T0,3
/ T/0 - 0 T/2
5PP
.,4B]P
/6==+1M+;3
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
/ T2 - 0 T0,3
/ T/0 - 0 T/2
5PP
.,4B]P
/6==+2M+90
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
9
9
9
/6==+2M+;/
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
0 T/,3
0 T/4
5PP
.,6B]P
/6==+2M+;0
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
0 T/,3
0 T/4
5PP
.,6B]P
/6==+2M+;2
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
/ T2 - 0 T0,3
/ T/0 - 0 T/2
5PP
.,4B]P
/6==+2M+;3
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
/ T2 - 0 T0,3
/ T/0 - 0 T/2
5PP
.,4B]P
/6==+2M+;4
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
0 T/,3
0 T/4
5PP
.,4B]P
/6==+2M+;5
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
0 T/,3
0 T/4
5PP
.,4B]P
/6==+2M+;6
03.J9;
59
+2.
U 5.
0...J9;
0 T/,3
0 T/4
5PP
.,4B]P
.l9`m
@GC7../[email protected]/4727 [email protected]/2../0C?G9G/6../[email protected]<;E E;.6.... uilU
1.
9
9
0./4 FNS, /,..
392\u52\_?xdg
Jx
YA8 PP
>LRU
>H=
/6==+0M+90
<tORU
MQg<
4
/6==+0M+;/
6+ W/,1
|b.=}
/
\n>*[Sf0
\n>*<t
,^aUv]9`mLi
4,2 4,1 2,/
/3,6
/6==+?/
/1,0
4
0+2,0T3
C1J3
4,2
2
0,6
06,7
4,2 4,2 4,1 2,/
03
.,1
0/,4
/1,0
0+W2,3
z
1,2
2
~C1J3
37
/0
/2
/4,3
00,3
1.
/6==+?0
,Ogg-~^-
7
/1
|b.=}
2
]a*[Sf0
\~*5]a*<t
HX/mA/@z
,^aUv]9`mLi
/
3
5/,0
13,2
6
/3
|b.=}
1.,4
0+2,0T3
4
/6==+0M+;0
4
2
1,2
0+W2,3
/
6
2
3
6
/6==+0M+;2
37
,Ogg-~^-
7
|b.=}
/1
2
/2
/4,3
/6==+?0
/2 /1
7
/0
/3
00,3
|b.=}
20,4
~7VJ3
/6==+?2
05,0
02
6
22
3
/2
MKf
2
20
/
/0
MDf
00
~C1J3
/6==+?3
53,0
17,4
1,2
]a*[Sf0
\~*5]a*<t0
X/mA/@z
,^aUv]9`mLi
~C1J3
5/,0
13,2
/0
]a*[Sf0
\~*5]a*<t0
X/mA/@z
,^aUv]9`mLi
/
3
90
/2
9/
/1
Hq
/0
2/
7
//
xyf
|b.=}
|b.=}
0+
1
~Jw*bP
?=99 U ?=?I
F}>
/6==+A/
1/
392\u52\_?xdg
Jx
YA8 PP
>LRU
>H=
<tORU
4/,/
/6==+0M+;3
20,4
~7VJ3
/6==+?2
05,0
02,/
/0
2/
7
//
xyf
6
22
3
/2
MKf
2
20
/
/0
MDf
00
/6==+?3
0+
]a*[Sf0
\~*5]a*<t0
X/mA/@z
,^aUv]9`mLi
90
/2
9/
/1
0,3
~Jw*bP
?=99 U ?=?I
Hq
F}>
/6==+A/
|b.=}
1.,1
03
6
3
MKf
2
/
MDf
~C1J3
03
/6==+?4
,Ogg-~^-
41
13,2
2
/6==+0M+;5
90
/2
1
|b.=}
07,/
]a*[Sf0
\~*5]a*<t
,^aUv]9`mLi
~C1J3
53,3
13,2
1,2
/6==+0M+;4
MQg<
07
/1
/0
7
xyf
6
22
3
/2
MKf
2
20
/
/0
MDf
0+
2
F}>
/6==+A0
|b.=}
03
0,4
/7
Hq
/2
|b.=}
1.,1
/7
2
~C1J3
03
]a*[Sf0
\~*5]a*<t0
X/mA/@z
,^aUv]9`mLi
/6==+0M+;6
41
13,2
/6==+?3
Hq
7
//
xyf
0+
2
F}>
/6==+A0
07
0,4
|b.=}
~C1J3
07
/7
6
22
3
/2
MKf
2
20
/
/0
MDf
/6==+?3
02,0
|b.=}
~7VJ3
/6==+?2
44,5
16,0
10
9/
/1
|b.=}
2
]a*[Sf0
\~*5]a*<t0
X/mA/@z
,^aUv]9`mLi
90
/2
/0
2/
90
/2
9/
/1
Hq
/0
2/
7
//
xyf
|b.=}
0+
1
~Jw*bP
?=99 U ?=?I
F}>
/6==+A1
392\u52\_?xdg
Jx
YA8 PP
>LRU
4
/6==+1M+;/
>H=
<tORU
4
0+2,0L3
1
0
/
3
2
1
4
1,2
/
3
2
0+W2,3
~C1J3
37
13,2
5/,0
4
0
MQg<
7
6
5
6
7
]a*[Sf0
\~*5]a*<t
HX/mA/@z
,^ayv]9`mLi
/4,3
07
1.
00
|b.=}
|b.=}
20,4
/6==+1M+;2
05,0
02
1,2
~7VJ3
/6==+?2
4
12
3
02
2
/2
MKf
1
10
0
00
/
/0
MDf
~C1J3
/6==+?3
53,0
17,4
00
9/
/1
90
/2
]a*[Sf0
\~*5]a*<t0
X/mA/@z
,^ayv]9`mLi
7
1/
6
0/
5
//
0+
Hq
~Jw*bP
?=99 U ?=?I
1
xyf
F}>
/6==+A/
|b.=}
|b.=}
4/,/
/6==+1M+;3
~7VJ3
/6==+?2
20,4
02,/
05,0
xyf
7
1/
6
0/
5
//
4
12
3
02
2
/2
MKf
1
10
0
00
/
/0
MDf
~C1J3
/6==+?3
00
53,3
13,2
1,2
0+
90
/2
]a*[Sf0
\~*5]a*<t0
X/mA/@z
,^ayv]9`mLi
90
/2
9/
/1
~Jw*bP
?=99 U ?=?I
1
Hq
F}>
/6==+A/
0,3
|b.=}
07,/
,Ogg-~^-
5
// /.
/.
2
//
/6==+?0
|b.=}
2,2
/1,0
0/,4
/
/4
\n>*[Sf0
\n>*<t
,^a6v]9`mLi
4,2 4,2 4,1 2,/
2
0,6
06,7
/1,0
2,2
4,2
03
.,1
4,2 4,1 2,/
/6==+2M+90
|b.=}
/2+W/,1
~C1J3
/6==+?/
|b.=}
11
392\u52\_?xdg
Jx
YA8 PP
>LRU
4
/6==+2M+;/
>H=
4
0+2,0L3
1
0
/
5
4
3
/2+A1 T 6
6
/6==+2M+;0
1
0
/
5
4
3
~C1J3
/.
2
/2
/1
7
/0 // /.
2
/4,3
//
37
5/,0
13,2
]a*[Sf0
\~*5]a*<t
HX/mA/@z
,^a6v]9`mLi
/0
4
0+2,0T3
1
0
/
5
4
3
/2+A1T6
6
1,2
00
1
0
/
5
4
3
0+W2,3
~C1J3
37
13,2
5/,0
6
/6==+2M+;2
//
/.
2
/2
/1
7
/0 // /.
/4,3
1.
1.,4
07
7
00
|b.=}
|b.=}
/6==+?0
,Ogg-~^-
/2 /1
2
2
]a*[Sf0
\~*5]a*<t0
X/mA/@z
,^a6v]9`mLi
/0
,Ogg-~^-
|b.=}
|b.=}
4
/6==+?0
7
/2 /1
2
07
1.
MQg<
0+W2,3
1,2
6
<tORU
20,4
~7VJ3
/6==+?2
05,0
02
1,2
6
22
5
12
4
02
3
/2
MKf
2
20
1
10
0
00
/
/0
MDf
~C1J3
00
17,4
53,0
/6==+?3
90
/2
/0
2/
]a*[Sf0
\~*5]a*<t0
X/mA/@z
,^a6v]9`mLi
/6==+2M+;3
|b.=}
//
1/
/.
0/
9/
/1
Hq
7
//
xyf
0+
F}>
/6==+A/
|b.=}
~7VJ3
/6==+?2
20,4
05,0
/0
2/
//
1/
/.
0/
7
//
6
22
5
12
4
02
3
/2
2
20
1
10
0
00
/
/0
xyf
MKf
MDf
/6==+?3
0+
90
/2
90
/2
9/
/1
0,3
|b.=}
07,/
~C1J3
00
53,3
13,2
1,2
12
~Jw*bP
?=99 U ?=?I
4/,/
02,/
]a*[Sf0
\~*5]a*<t0
X/mA/@z
,^a6v]9`mLi
1
|b.=}
Hq
1
~Jw*bP
?=99 U ?=?I
F}>
/6==+A/
392\u52\_?xdg
Jx
YA8 PP
>LRU
/6==+2M+;4
>H=
03
<tORU
1.,1
2
6
5
4
3
MKf
2
1
0
/
MDf
~C1J3
,Ogg-~^0+
/1
/2
]a*[Sf0
\~*5]a*<t
,^a6v]9`mLi
/0
03
|b.=}
07
/.
//
7
2
F}>
/6==+A0
Hq
xyf
|b.=}
0,4
/7
1.,1
/7
6
22
5
12
4
02
3
/2
MKf
2
20
1
10
0
00
/
/0
MDf
~C1J3
03
/6==+?3
41
13,2
2
0+
90
/2
]a*[Sf0
\~*5]a*<t0
X/mA/@z
,^a6v]9`mLi
/0
2/
07
//
1/
/.
0/
9/
/1
Hq
7
//
xyf
2
6
22
5
12
4
02
3
/2
MKf
2
20
1
10
0
00
/
/0
MDf
/6==+?3
02,0
16,0
90
/2
]a*[Sf0
\~*5]a*<t0
X/mA/@z
,^a6v]9`mLi
/0
2/
|b.=}
~7VJ3
/6==+?2
44,5
2
/6==+A0
~C1J3
07
/7
F}>
|b.=}
0,4
|b.=}
/6==+2M+;6
/6==+?4
41
13,2
03
/6==+2M+;5
MQg<
//
1/
/.
0/
9/
/1
Hq
7
//
xyf
0+
1
~Jw*bP
?=99 U ?=?I
F}>
|b.=}
/6==+A1
Br:~ vOg<n=K+d{1
6m}tdgZw;[
YA8 PP
vp
/6==+?/|C1J3}
/6==+?0|C1J3}
6~
1.,6
0+F0,1
13,4
.,0
.,1
*.,/
+.,1
2
22,3
0+F0
10
6
*.,/
/,0 + .
2,3
Br:/6==+?0J3POgg-~^8d{{n9GYY1
13
6m}tdgZw;[
YA8 PP
vp
/6==+?2 |7VJ3}
/6==+?3 |C1J3}
/6==+?4 |C1J3}
/1,/
01,5
00,6
25
.
1/,1 +.,1
.
13,7 +.,0
4.
3
/4,7
04,3
/0,0
4,6
Br:/6==+?4J3POgg-~^8d{{n9GYY1
a,`
/6==+A/
/6==+A0
0,5
04,0
6,4
/.,/
7,0
1,4
/2,2
7
/6==+A1
/,3
/3,4
4,3
;}[email protected]+h></7:
/, ntG|8<t1E09`mT_v3,9`m[S==AQh-,]9`mJx8QK*Ppv`WC8nb.lTDXE4puh]72jQ;
0, M<tF}>]JxFg/sF}>8vOuhF}>nXMd{;
1, qT>LRU6N0Q0q743.PP8xK?2/PP;[>LRUf|0.U3.}PPl:{.xK?2.,3PP;[>LRU30.PPl:{.xK?
2.,1PP1
*{^
CLi}r0DwN0~^{[email protected]}c]To;<8J;+9`m2cA-6~^md+1x`up84HXM<k1
g.ljS8HMejc9`mf^sH:]^Wd]8`NeI3To8ZjN0]tGH:]~^;<QhblIhg]Li8x`W
C8nb.lTDXE4puh]72jQ1ZLiQKgtD_N0og1
V E_.l`z|m`Gx5?r8`8Cx5AY8`rS1
14