Endura AZ N vod k obsluze integrovan ho a oddělen ho vys la�e řady Endura AZ v �eštině

Návod k obsluze IM/AZ20E–CZ Rev. E
Společnost
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Naše společnost je zavedený světový subjekt působící v oboru konstrukce a výroby přístrojového vybavení
pro průmyslové procesní řízení, měření průtoku, analýzu plynů a kapalin a aplikace ochrany životního
prostředí.
Jako součást společnosti ABB, předního světového dodavatele procesní automatizační technologie, naše
společnost nabízí zákazníkům po celém světě odborné znalosti aplikace, servis a podporu.
Naše společnost je zavázána k týmové práci, vysoké kvalitě výroby, pokročilé technologii a bezkonkurenční
úrovni servisu a podpory.
Kvalita, přesnost a výkon výrobků společnosti jsou výsledkem více než 100 let zkušeností kombinovaných
s nepřetržitým programem inovativní konstrukce a vývoje pro začlenění nejnovější technologie.
Účel tohoto návodu k obsluze
Tento návod k obsluze je určen pro
následující analyzační systémy:
–
Endura AZ10
–
Endura AZ20
–
Endura AZ25
Viz část 5.4.1, stránka 33
Menu
Viz část 5.4.2, stránka 36
Menu
1
Easy Setup
Viz část 5.4.3, stránka 44
Menu
2
Calibrate
Viz část 5.4.4, stránka 45.
Menu
3
Diagnostics
4
Device Setup
Menu
Display
Exit
Exit
Easy Setup
Language
Next
Exit
Select
1
English
Edit
Easy Setup
2
Instrument Tag
xxx 123
Next
Edit
Easy Setup
3
Date Format
YYYY-MM-DD
Next
Edit
Easy Setup
10
THermocouple Type
Thermocouple
Type K
Next
Edit
Easy Setup
11
Temperature Units
°C
Next
Edit
Easy Setup
12
Factory Cal. Offset
1.00 mV
Next
Edit
Select
Easy Setup
4
Next
Edit
Easy Setup
5
Probe Type
AZ200 & Remote Tx
Next
Edit
Easy Setup
Cable Length
Next
Easy Setup
13
Factory Cal. Factor
1.000
Next
Edit
Back
Easy Setup
New Probe/Cell Fitted
Next
OK
Back
Easy Setup
Next
Easy Setup
9
%O2 Range Lo
0.25 %O2
Next
Edit
Type
Value
Type
Value
Back
Back
Select
Instrument Tag
xxxxxxxxxxx
Back
Edit
Probe type
Probe Type
AZ200 & Remote Tx
Back
Select
Select
10 m
Edit
Oxygen Setup
Back
Select
Temp. Setup
Select
Thermocouple Type
Temperature Units
Back
Select
Security Setup
Standard Password
Advanced Password
Back
Type
Frequency
*Weekly Interval
Time of Next Cal
Sequence
Cal. Error Limit
Back
Edit
%O2 Range Hi
%O2 Range Lo
Filter Time
Pressure Comp.
2 Scheduled Cal.
*xxx Interval
Zobrazuje se jako hodnota
Daily/Weekly/Monthly
(Denně/týdně/měsíčně)
podle nastavení v části
Frequency (Frekvence).
Performance History
Clear History
Instrument Tag
Probe type
Cable Length
Oxygen Setup
Temp. Setup
Security Setup
Reset Fact. Settings
Reset Temp.Trip.
Cable Length
Oxygen Hold
Back
8
Edit
1
1
2
2
Select
3 Reset Fact. Settings
Back
Select
OK
Reset Temp. Trip
Vysvětlivky:
1 Volby 1-Pt (Jednobodová automatická
kalibrace) a 2-Pt AutoCal (Dvoubodová
automatická kalibrace) se zobrazují
pouze tehdy, pokud je namontován
hardware AutoCal pro automatickou
kalibraci.
2
Nezobrazuje se, pokud je možnost
AutoCal Hardware/Hardware Type
(Hardware pro automatickou kalibraci /
Typ hardwaru) nastavena na hodnotu
None (Žádný).
3
Zobrazuje se pouze po vstupu do úrovně
Advanced (Pokročilá).
Cal. Diagnostics
Cal. Overview Diag.
Cal. Limits Diag.
Cell Diagnostics
Back
Viz vnitřní strana
zadního krytu.
Cable Length
Hardware Type
Test Gas Delay Time
Test Gas Detection
Valve Manual Control
Edit
Select
Performance Log
Back
Select
Back
Test Gases
AutoCal Hardware
7
%O2 Range Hi
25.00 %O2
Select
Back
10 m
Autocal Hardware
Remote
Next
Diagnostics History
Clear History
1-Pt AutoCal
2-Pt AutoCal
Manual Cal – Offset
Manual Cal – Factor
Manual Cal – 2-Pt
Restore Defaults
Gas
Gas
Gas
Gas
Select
Diagnostics Log
Select
Action
Preset Value
6
Edit
Easy Setup
Back
Exit
Zobrazení
Select
Device Setup
Diagnostics Log
Performance Log
1 Sensor Cal.
Test
Test
Test
Test
Select
Diagnostics
Calibrate
Sensor Cal.
Test Gases
Oxygen Hold
AutoCal Hardware
Scheduled Cal.
Cal. Diagnostics
Back
Time & Date
11:11:11
Exit
5
Back
OK
Select
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Obsah
Obsah
1
Bezpečnost ...................................................................................................................................... 3
1.1 Ochrana zdraví a bezpečnost .................................................................................................. 3
1.2 Elektrická bezpečnost – CEI / IEC 61010-1:2001-2 ................................................................. 3
1.3 Symboly – CEI / IEC 61010-1:2001-2 ...................................................................................... 3
1.4 Informace o recyklaci výrobku .................................................................................................. 4
1.5 Likvidace výrobku ................................................................................................................... 5
1.6 Omezení používání nebezpečných látek (RoHS) ...................................................................... 5
1.7 Směrnice REACH .................................................................................................................... 5
1.8 Bezpečnostní opatření ............................................................................................................. 5
1.9 Bezpečnostní konvence ........................................................................................................... 6
1.10 Bezpečnostní doporučení ........................................................................................................ 6
1.11 Servis a opravy ........................................................................................................................ 6
1.12 Potenciální bezpečnostní rizika ............................................................................................... 6
2
Úvod ................................................................................................................................................. 7
3
Mechanická instalace ...................................................................................................................... 8
3.1 Vybalení ................................................................................................................................... 8
3.2 Likvidace na konci životnosti .................................................................................................... 8
3.3 Čištění .................................................................................................................................... 8
3.4 Podmínky instalace – vysílač .................................................................................................... 9
3.5 Celkové rozměry .................................................................................................................... 10
3.5.1 Rozměry odděleného vysílače ..................................................................................... 10
3.5.2 Rozměry sondy ........................................................................................................... 10
4
Elektrická instalace ........................................................................................................................ 11
4.1 Elektrická bezpečnost ............................................................................................................ 11
4.1.1 Přípojky napájení střídavým proudem ......................................................................... 12
4.2 Oddělený vysílač – přístup ke svorkám .................................................................................. 13
4.3 Oddělený vysílač – vstupy s kabelovými průchodkami a přípojky základní desky .................... 14
4.4 Oddělený vysílač – přípojky kabelu odděleného snímače AZ10 .............................................. 15
4.4.1 Systémy s délkou kabelu 5 m (18 ft) ........................................................................ 15
4.4.2 Systémy s délkou kabelu 5 m (18 ft) ........................................................................ 16
4.5 Oddělený vysílač – přípojky kabelu oddělené sondy AZ20 ...................................................... 17
4.6 Oddělený vysílač – přípojky oddělené sondy AZ25 ................................................................. 18
4.7 Oddělený vysílač – přípojky vzdálené jednotky AutoCal AZ25 ................................................. 20
4.8 Oddělený vysílač – přípojky napájení a výstupu ...................................................................... 21
4.8.1 Oddělený vysílač – výměna pojistky vnitřního topného tělesa ....................................... 22
4.9 Integrovaný vysílač – přístup k přípojkám ............................................................................... 22
4.10 Integrovaný vysílač – přípojky kabelu sondy ........................................................................... 23
4.11 Integrovaný vysílač – přípojky napájení a výstupu ................................................................... 24
4.11.1 Integrovaný vysílač – výměna pojistky vnitřního topného tělesa .................................. 25
5
Programování ................................................................................................................................. 26
5.1 Procházení nabídek a parametrů ........................................................................................... 26
5.2 Přehled stránek obsluhy a nabídek ........................................................................................ 27
5.2.1 Stránky obsluhy ........................................................................................................... 27
5.2.2 Operator Menu (Nabídka obsluhy) ............................................................................... 28
5.3 Hesla a možnosti zabezpečení ............................................................................................... 30
5.3.1 Přístup do zabezpečených úrovní a zadávání hesla ..................................................... 30
IM/AZ20E–CZ Rev. E
1
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5.4
Obsah
Nabídky ................................................................................................................................. 32
5.4.1 Easy setup (Snadné nastavení) .................................................................................... 33
5.4.2 Calibrate (Kalibrace) ..................................................................................................... 36
5.4.3 Diagnostics (Diagnostika) ............................................................................................. 44
5.4.4 Device Setup (Nastavení zařízení) ................................................................................. 45
5.4.5 Display (Zobrazení) ....................................................................................................... 48
5.4.6 Process Alarm (Procesní alarm) .................................................................................... 53
5.4.7 Input/Output (Vstup/výstup) ......................................................................................... 54
5.4.8 Communication (Komunikace) ..................................................................................... 62
5.4.9 Device Info (Informace o zařízení) ................................................................................. 64
6
Calibration (Kalibrace) ................................................................................................................... 66
6.1 Přehled postupů kalibrace ...................................................................................................... 66
6.2 Kalibrace systému .................................................................................................................. 67
7
Protokol HART® ............................................................................................................................. 70
7.1 Požadavky na hardware a software ........................................................................................ 70
7.2 Připojení pomocí protokolu HART .......................................................................................... 71
7.3 Sada univerzálních příkazů protokolu HART ........................................................................... 72
7.4 Sada provozních příkazů protokolu HART .............................................................................. 74
7.5 Informace o stavu zařízení ...................................................................................................... 76
7.5.1 První bajt stavu vzdáleného zařízení ............................................................................. 76
7.5.2 Druhý bajt stavu vzdáleného zařízení ............................................................................ 77
7.5.3 Doplňkové informace o stavu vysílače – příkaz 48 ........................................................ 78
8
Řešení potíží ................................................................................................................................... 80
8.1 Klasifikační kódy diagnostiky .................................................................................................. 80
8.2 Zprávy diagnostiky ................................................................................................................. 81
8.2.1 Zprávy poruch ............................................................................................................. 81
8.2.2 Zprávy stavu mimo specifikace .................................................................................... 84
8.2.3 Zprávy údržby .............................................................................................................. 86
8.2.4 Zprávy kontroly funkce ................................................................................................. 88
8.3 Protokol výkonu ..................................................................................................................... 90
8.3.1 Záznamy protokolu ...................................................................................................... 90
8.3.2 Kódy protokolu výkonu ................................................................................................ 91
9
Připojení vzdáleného počítače ...................................................................................................... 93
9.1 Aplikace Utility Software pro počítač PC ................................................................................ 93
9.2 Instalace aplikace Utility Software ........................................................................................... 93
9.3 Připojení aplikace IrDA Port .................................................................................................... 94
9.4 Konfigurace aplikace Service Port Switch ............................................................................... 94
9.5 Aplikace Cyclic Data (Cyklická data) ....................................................................................... 95
9.6 Parameter Dump (Výpis parametrů) ........................................................................................ 95
9.7 Aplikace Remote HMI (Vzdálené rozhraní člověk-stroj) ............................................................ 96
9.8 Aplikace HART Client ............................................................................................................. 96
10 Náhradní díly a příslušenství ......................................................................................................... 97
10.1 Dokumentace a software ....................................................................................................... 97
10.2 Náhradní díly vysílače ............................................................................................................. 97
11 Technické údaje systému .............................................................................................................. 98
12 Technické údaje vysílače ............................................................................................................... 99
2
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
1 Bezpečnost
1 Bezpečnost
Informace v tomto návodu slouží jako pomůcka zákazníkům pro efektivní provoz zařízení. Použití tohoto
návodu k jinému účelu je výslovně zakázáno. Je zakázáno reprodukovat jeho obsah jako celek i jeho části
bez předchozího schválení oddělením technických publikací.
1.1 Ochrana zdraví a bezpečnost
Ochrana zdraví a bezpečnost
Pro zajištění toho, aby byly výrobky naší společnosti bezpečné a nepředstavovaly riziko ohrožení
zdraví, je třeba vzít v úvahu následující pokyny:

Před pokračováním je třeba pečlivě prostudovat příslušné části těchto pokynů.

Je třeba dodržovat pokyny vyplývající z výstražných štítků na krabicích a obalech.

Instalace, obsluhu, údržbu a servis smí provádět pouze vhodně školený personál a ve shodě
s uvedenými informacemi.

Je potřeba přijmout standardní bezpečnostní opatření pro prevenci před nehodami během
provozu za podmínek s vysokým tlakem a teplotou.

Chemické látky je nutno skladovat mimo dosah vysokých teplot a musí být chráněny před
extrémními výkyvy teplot. Chemické látky ve formě prášku je nutno udržovat v suchu. Je třeba
dodržovat standardní postupy bezpečné manipulace.

Při likvidaci chemických látek zajistěte, aby nedošlo k jejich smíchání.
Bezpečnostní pokyny související s použitím zařízení popsaného v tomto návodu, příslušné
bezpečnostní listy materiálu (kde se uplatňují) a informace o servisu a zajištění náhradních dílů lze
získat na adrese společnosti uvedené na zadní obálce.
1.2 Elektrická bezpečnost – CEI / IEC 61010-1:2001-2
Zařízení splňuje požadavky norem CEI / IEC 61010-1:2001-2 „Bezpečnostní požadavky na elektrická
měřicí, řídicí a laboratorní zařízení“ a NEC 500, NIST a OSHA.
Pokud je zařízení použito způsobem JINÝM NEŽ STANOVENÝM společností, může dojít k negativnímu
ovlivnění ochrany zařízení.
1.3 Symboly – CEI / IEC 61010-1:2001-2
Na štítcích zařízení se mohou vyskytovat následující symboly:
Svorka ochranného uzemnění
Svorka pracovního uzemnění
Napájení pouze stejnosměrným proudem
Napájení pouze střídavým proudem
Napájení stejnosměrným i střídavým proudem
IM/AZ20E–CZ Rev. E
3
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
1 Bezpečnost
Zařízení je chráněno pomocí dvojité izolace.
Tento symbol, je-li uveden na výrobku, označuje potenciální nebezpečí, které by mohlo způsobit vážný
nebo smrtelný úraz.
Uživatel musí nahlédnout do tohoto návodu a vyhledat v něm informace o obsluze a bezpečnostní
informace.
Tento symbol, je-li uveden na krytu výrobku nebo zábraně, označuje riziko úrazu nebo smrtelného úrazu
elektrickým proudem a označuje, že kryt mohou otevřít ev. zábranu odstranit pouze osoby s kvalifikací pro
práci s nebezpečným napětím.
Tento symbol upozorňuje na označenou část, která může být horká a nelze se jí dotýkat bez zvýšené
opatrnosti.
Tento symbol upozorňuje na přítomnost zařízení citlivých na elektrostatický výboj a označuje, že je třeba
dbát zvýšené opatrnosti pro prevenci jejich poškození.
Tento symbol označuje riziko škod v souvislosti s chemickými látkami a označuje, že pouze osoby
s kvalifikací a školením pro práci s chemickými látkami mohou manipulovat s chemickými látkami nebo
provádět údržbu systémů jejich dodávky souvisejících se zařízením.
Tento symbol označuje nutnost použití ochrany zraku.
Tento symbol označuje nutnost použití ochrany rukou.
Elektrické zařízení označené tímto symbolem nelze likvidovat v evropských veřejných systémech likvidace
odpadu. Ve shodě s evropskými místními a národními předpisy musí nyní evropští uživatelé elektrického
zařízení zdarma vracet staré zařízení a zařízení s uplynulou životností výrobci k likvidaci.
Označení výrobků tímto symbolem upozorňuje, že výrobek obsahuje toxické nebo nebezpečné látky nebo
prvky. Číslice uvnitř symbolu udává dobu ochrany prostředí v letech.
1.4 Informace o recyklaci výrobku
Elektrické zařízení označené tímto symbolem nelze od 12. srpna 2005 likvidovat
v evropských veřejných systémech likvidace odpadu. Ve shodě s evropskými místními
a národními předpisy (Směrnice EU 2002/96/ES) musí nyní evropští uživatelé elektrického
zařízení zdarma vracet staré zařízení a zařízení s uplynulou životností výrobci k likvidaci.
Poznámka. Ve věci zpětného odběru pro recyklaci se obraťte na výrobce nebo dodavatele zařízení
a vyžádejte si pokyny k zpětnému odběru zařízení s uplynulou životností pro správnou likvidaci.
4
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
1 Bezpečnost
1.5 Likvidace výrobku
Poznámka. Následující informace platí pouze pro evropské zákazníky.
Společnost ABB se zavazuje k zajištění toho, aby bylo co nejvíce sníženo riziko
poškození životního prostředí nebo znečištění způsobené některým z jejích výrobků.
Evropská
směrnice
o odpadu
z elektrického
a elektronického
zařízení
(WEEE, 2002/96/ES) platná od 13. srpna 2005 se zaměřuje na snížení množství
odpadu vzniklého z elektrického a elektronického zařízení a zlepšení výkonu při ochraně
životního prostředí všech subjektů účastnících se cyklu životnosti elektrického
a elektronického zařízení.
Ve shodě s evropskými místními a národními předpisy (shora uvedenou směrnicí
EU 2002/96/ES) nelze od 12. srpna 2005 elektrické zařízení označené shora uvedeným
symbolem likvidovat v evropských veřejných systémech likvidace odpadu.
1.6 Omezení používání nebezpečných látek (RoHS)
RoHS
Směrnice Evropské unie RoHS a další předpisy zavedené v členských státech a dalších
zemích omezují použití šesti nebezpečných látek při výrobě elektrického
a elektronického zařízení. Přístroje pro sledování a řízení aktuálně nespadají do rámce
směrnice RoHS, společnost ABB ale přesto rozhodla o přijetí doporučení uvedených
v této směrnici jako cíle pro všechny budoucí konstrukce výrobků a nákupy součástí.
1.7 Směrnice REACH
Seznam kandidátů podle článku 59 předpisu (ES) č. 1907/2006 o registraci, vyhodnocení, povolení
a omezení chemikálií (REACH) se neustále rozšiřuje. Článek č. 33 stanoví zákonnou povinnost výrobce
artiklu informovat příjemce požadavků na informace v případě, že je v artiklu obsažena látka uvedená na
seznamu kandidátských látek v míře vyjádřené procenty vyšší než 0,1 % hm.
Sonda AZ25, výrobek číslo AZ25 (všechny varianty), obsahuje hlinitokřemičitany (CAS 142844-00-6),
karcinogen třídy 2, v množstvích nepatrně vyšších než 0,1 % hmotnosti výrobku. Materiál je zcela uzavřen
ve výrobku a neměl by pro uživatele během instalace, provozu a vyřazení z provozu představovat riziko za
předpokladu, že je manipulace se sondou prováděna ve shodě s pokyny definovanými v návodu k obsluze.
Sondu je třeba likvidovat jako nebezpečný odpad.
Další informace o keramických žáruvzdorných vláknech jsou uvedeny na webech společnosti Fiberfrax
www.Fiberfrax.com a agentury ECHA (Evropské agentury pro chemické látky).
1.8 Bezpečnostní opatření
Před vybalením, nastavením a obsluhou tohoto přístroje si prostudujte celý návod.
Věnujte zvláštní pozornost všem varováním a upozorněním. V opačném případě by mohl nastat vážný úraz
obsluhy nebo by mohlo dojít k poškození zařízení.
Aby nebyla negativně ovlivněna ochrana poskytovaná tímto zařízením, zařízení nepoužívejte ani neinstalujte
jinak, než jak je stanoveno v tomto návodu.
IM/AZ20E–CZ Rev. E
5
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
1 Bezpečnost
1.9 Bezpečnostní konvence
Varování. V tomto návodu slouží výraz „Varování“ k označení podmínky, která, pokud nebude
splněna, by mohla způsobit vážný nebo smrtelný úraz. Nevstupujte do prostoru označeného výstrahou
„Varování“, dokud nebudou splněny všechny podmínky.
Pokud je značka s varováním vyobrazena přímo na přístroji, vyhledejte vysvětlivku jejího významu
v dokumentu Výstražné štítky – certifikace UL a elektrická bezpečnost – CEI / IEC 61010-1:2001-2.
Pozor. Výraz „Pozor“ slouží k označení podmínky, která, pokud nebude splněna, by mohla způsobit
lehký nebo středně těžký úraz nebo škodu na zařízení. Nevstupujte do prostoru označeného výstrahou
„Pozor“, dokud nebudou splněny všechny podmínky.
Poznámka. Výraz „Poznámka“ slouží k označení důležité informace nebo pokynu, který je třeba uvážit
před obsluhou zařízení.
1.10 Bezpečnostní doporučení
Pro bezpečný provoz je velmi důležité, aby byly před použitím prostudovány tyto pokyny k servisu a aby
byla důsledně dodržována zde uvedená bezpečnostní doporučení. Pokud nejsou dodrženy pokyny
výstrahy před nebezpečím, může dojít k vážným škodám na materiálu nebo úrazu.
Varování. Instalaci přístroje smí provádět pouze specializovaný personál oprávněný k práci na
elektrických instalacích ve shodě s příslušnými místními předpisy.
1.11 Servis a opravy
Uživatel nesmí provádět servis žádných jiných součástí přístroje než položek s možností servisu uvedených
v dokumentu IM/AZ20P–EN. K provedení pokusu o opravu systému je oprávněn pouze personál
společnosti ABB nebo její schválený zástupce. Lze použít pouze součásti formálně schválené výrobcem.
Každý pokus o opravu přístroje porušující tyto principy by mohl způsobit poškození přístroje a úraz osoby
provádějící opravu. Vede k neplatnosti záruky a mohl by negativně ovlivnit správnou funkci přístroje
a elektrickou integritu nebo shodu přístroje s požadavky na označení CE.
Pokud máte problémy s instalací, spouštěním nebo použitím přístroje, obraťte se na společnost, která vám
jej prodala. Pokud to není možné nebo pokud výsledky tohoto přístupu nejsou uspokojivé, obraťte se na
zákaznický servis výrobce.
1.12 Potenciální bezpečnostní rizika
S provozem systému souvisejí následující potenciální bezpečnostní rizika:
6

Elektrické (síťové napětí)

Potenciálně nebezpečné chemické látky
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
2 Úvod
2 Úvod
Nové zařízení Endura AZ20 je nejnovější model společnosti ABB v dlouhé řadě vysoce kvalitních
analyzátorů spalin. Zajišťuje nepřetržité sledování obsahu kyslíku v aplikacích pomocí sond instalovaných
v místě měření (IN-SITU).
Obsluha a programování jednotky Endura AZ20 se provádí pomocí čtyř kapacitních spínačů a digitálního
displeje umístěného na přední straně vysílače.
Vysílač může za provozu zobrazovat změřenou koncentraci kyslíku v %, napětí článku v mV, teplotu článku
nebo výkon topného tělesa sondy. Nastavení parametrů alarmu, opakovaného vysílání a kalibrace se
provádí v režimu programování, ve kterém jsou hlavní parametry chráněny bezpečnostními kódy.
Změřené hodnoty kyslíku lze opakovaně vysílat do vzdáleného zařízení pomocí zařízení pro opakované
vysílání výstupu. Rozsah opakovaně vysílaných hodnot lze libovolně nastavit v rámci rozsahu zobrazení
vysílače od 0 do 100 % O2.
Vzdálenou signalizaci alarmu zajišťují dva reléové výstupy. Relé se programují pro aktivaci při změně
koncentrace kyslíku buď nad, nebo pod předem definovanou žádanou hodnotu. Relé alarmu lze použít
i jako „obecný alarm“, který se aktivuje v případě poruchy vysílače nebo systému.
Tento návod k obsluze poskytuje následující informace:

Podrobné informace o instalaci pro oddělený vysílač AZ20 – viz část 3, stránka 8

Podrobné informace o připojení pro kabel sondy, napájení a výstup pro oddělený a integrovaný
vysílač AZ20 – viz část 4, stránka 11

Informace o programování, kalibraci a řešení potíží pro oddělený a integrovaný vysílač AZ20
Varování.

Konfiguraci systému mohou provádět pouze uživatelé nebo personál se schválenými přístupovými
právy (oprávněními uživatele).

Před konfigurací systému nebo změnou jeho parametrů si prostudujte všechny příslušné části
tohoto návodu.

Zařízení instalujte a používejte podle pokynů v tomto návodu. Související zařízení instalujte
a používejte ve shodě s příslušnými národními a místními normami.
IM/AZ20E–CZ Rev. E
7
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
3 Mechanická instalace
3 Mechanická instalace
3.1 Vybalení
Pozor. Před instalací vizuálně zkontrolujte zařízení s ohledem na poškození. Poškozené nebo vadné
zařízení neinstalujte.
3.2 Likvidace na konci životnosti
Vysílač je vybaven malou lithiovou baterií, kterou je třeba vyjmout a zodpovědně likvidovat ve shodě
s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
Zbytek vysílače neobsahuje žádné látky, které by způsobily nežádoucí poškození životního prostředí, a musí
být likvidován ve shodě se směrnicí o odpadu z elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Nesmí být
likvidován v rámci sběru komunálního odpadu.
3.3 Čištění
Pokud byl vysílač nainstalován podle normy IP66/NEMA 4 (jsou správně namontovány kabelové průchodky
a všechny nepoužité vstupní otvory kabelů jsou zaslepeny – viz část 4.1.1, stránka 12 [oddělený vysílač]
nebo viz část 4.9, stránka 22 [integrovaný vysílač]), lze jej mýt ostříkáním vodou z hadice.
Lze použít vlažnou vodu a neagresivní mycí prostředek.
8
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
3 Mechanická instalace
3.4 Podmínky instalace – vysílač
Pozor. Na obrázku je oddělený vysílač. Podmínky instalace pro integrovaný vysílač viz dokument
IM/AZ20P–EN.
Max. 55 °C
(131 °F)
Min.
−20 °C
(−40 °F)
Obr. 3.1 V rámci limitů teploty a v zastíněném prostředí
Varování.

Umístěte vysílač na místo, kde nebudou překročeny technické údaje teploty a vlhkosti,
a zkontrolujte, zda je chráněn před přímým slunečním světlem, deštěm, sněhem a kroupami.

Vyberte umístění mimo dosah silného elektrického a magnetického pole. Pokud to není možné,
zejména u aplikací, u kterých se očekává použití mobilního komunikačního zařízení, je třeba použít
stíněné kabely umístěné v ohebné uzemněné kovové instalační trubce.
Vysílač umístěte tak, aby byl umožněn
volný pohled na displej a přístup ke kabelům.
Obr. 3.2 Přístup k vysílači
IM/AZ20E–CZ Rev. E
9
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
3 Mechanická instalace
3.5 Celkové rozměry
3.5.1 Rozměry odděleného vysílače
Upevněte oddělený vysílač na pevný povrch pomocí 3 šroubů M5 (nejsou součástí dodávky).
Rozměry v mm (ft)
150 (5,9 )
202 (8) – standardní průchodky
250 (9,8) – pancéřové průchodky
R3,2 (0,1)
179 (7,0)
98 (3,9)
71 (2,8)
Obr. 3.3 Rozměry odděleného vysílače (na obrázku jsou standardní průchodky)
3.5.2 Rozměry sondy
Rozměry sondy a integrovaného systému viz dokument IM/AZ20P–EN.
10
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
4 Elektrická instalace
4 Elektrická instalace
4.1 Elektrická bezpečnost
Varování.

Vysílač není vybaven spínačem, proto je třeba ve finální instalaci namontovat odpojovací zařízení
vyhovující místním bezpečnostním standardům, například spínač nebo jistič. Musí být
namontováno v blízkosti vysílače v snadném dosahu obsluhy a musí být jasně označeno jako
odpojovací zařízení vysílače – viz Obr. 4.1, stránka 12.

Elektrická instalace a uzemnění musí být ve shodě s příslušnými národními a místními normami.

Před přístupem nebo provedením libovolného připojení zcela odpojte napájení napájecího
a reléového obvodu, všech řídicích obvodů a obvodů se společným napětím.

Použijte kabel vhodný pro zátěžové proudy: 3žilový kabel se jmenovitou hodnotou nejméně 5 A
a 90 °C (194 °F) odpovídající normě IEC 60227 nebo IEC 60245. Do svorek lze připojit kabely
s průřezem 0,8 až 2,5 mm2 (18 až 14 AWG).

Zařízení odpovídá kategorii instalace II dle IEC 61010.

Veškerá připojení k sekundárním obvodům musí být vybavena základní izolací.

Po instalaci nesmí existovat možnost přístupu k součástem pod napětím, například svorkám.

Svorky pro externí obvody jsou určeny k použití pouze se zařízením bez přístupných součástí pod
napětím.

Pokud je zařízení použito způsobem jiným než stanoveným společností, může dojít k negativnímu
ovlivnění ochrany poskytované zařízením.

Veškerá zařízení připojená ke svorkám vysílače musí odpovídat místním bezpečnostním normám
(IEC 60950, EN61010-1).
Pozor.

Signální a napájecí kabely vždy veďte odděleně, nejlépe v uzemněné kovové instalační trubce.

Připojení provádějte pouze tak, jak je uvedeno na obrázku.

Vždy udržujte ochranu před vlivy okolního prostředí.

Pro udržení stupně ochrany před vlivy okolního prostředí zkontrolujte čistotu těsnění a styčných
ploch.

Připojení pomocí instalační trubky musí zajistit těsnost vstupu kabelu.

Po zapojení kabeláže zkontrolujte, zda jsou kabelové průchodky utažené. Plastové kabelové
průchodky pro prevenci ztráty jejich těsnicích vlastností neutahujte nadměrně. Zprvu je utáhněte
prsty, pak vhodným otevřeným klíčem nebo francouzským klíčem o další 1/2 až 3/4 otáčky.

Kde je třeba, namontujte zaslepovací zátky.

Indukční zátěže musí být potlačeny nebo jejich obvod vybaven ochrannou diodou pro omezení
kolísání napětí.

Funkce výstupů je programovatelná.
IM/AZ20E–CZ Rev. E
11
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
4 Elektrická instalace
4.1.1 Přípojky napájení střídavým proudem
Poznámka. Šrouby svorek napájení utáhněte momentem 0,8 Nm (7 lbf.in).
Pojistka
1
L
2
Fáze
Nulový vodič
N
100 až 240 V st. (±10 %)
50/60 Hz
3
Varování. Použijte pouze pojistku 1,6 A typ F.
Obr. 4.1 Přípojky napájení střídavým proudem
12
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
4 Elektrická instalace
4.2 Oddělený vysílač – přístup ke svorkám
Varování. Před demontáží krytu odpojte vysílač od napájení.
Obr. 4.2 Přístup ke svorkám odděleného vysílače
S použitím obrázku Obr. 4.2 :
1. Povolte (ale nevyjímejte) čtyři šrouby předního krytu A.
2. Vyjměte kryt.
3. Zkontrolujte, zda kontrolka LED napájení B na základní desce nesvítí.
Warning. Pokud kontrolka LED napájení B svítí, je vysílač stále pod napětím. Než budete
pokračovat, odpojte napájení vysílače.
4. Pokud šrouby C nejsou vidět, přistupte k nim mírným zatažením za otočný zámek D směrem dozadu
a otočením kazety E, dokud se přístupové otvory šroubů v kazetě nesrovnají s hlavami šroubů
kazety.
5. Povolte tři šrouby kazety a zvednutím vyjměte kazetu F ze skříně.
6. Při zpětné montáži krytu proveďte akce popsané v krocích 1 až 5 v obráceném pořadí.
IM/AZ20E–CZ Rev. E
13
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
4 Elektrická instalace
4.3 Oddělený vysílač – vstupy s kabelovými průchodkami a přípojky základní desky
Plomba proti
neoprávněné
manipulaci
Pojistka
Svorka relé
Svorka napájení
střídavým
proudem
Svorky kabelu
sondy
Svorky
výstupu
Plomba proti
neoprávněné
manipulaci
Vnitřní uzemnění
(alternativní ochranné
uzemnění)
Průchodka
napájecího kabelu
Napájecí kabel
Průchodka
Průchodka
reléového výstupu
Vnější
uzemnění
Kabelová
průchodka sondy
Obr. 4.3 Kabelové průchodky, vstupy instalačních trubek (oddělený vysílač) a základní deska
14
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
4 Elektrická instalace
4.4 Oddělený vysílač – přípojky kabelu odděleného snímače AZ10
4.4.1 Systémy s délkou kabelu 5 m (18 ft)
Přípojka snímače
Přípojka vysílače
Barva kabelu
Bílá/žlutá (nepoužito)
Bílá/černá (nepoužito)
Bílá/oranžová (nepoužito)
Bílá/zelená (nepoužito)
Bílá/červená (nepoužito)
Bílá/modrá (nepoužito)
Bílá/žlutá (nepoužito)
Bílá/černá (nepoužito)
Bílá/oranžová (nepoužito)
Bílá/zelená (nepoužito)
Bílá/červená (nepoužito)
Bílá/modrá (nepoužito)
Bílá/žlutá (nepoužito)
Bílá/černá (nepoužito)
Bílá/oranžová (nepoužito)
Bílá/zelená (nepoužito)
Bílá/červená (nepoužito)
Bílá/modrá (nepoužito)
Přípojka/poznámka
NEPOUŽITO
Ořízněte vodiče
na obou koncích kabelu
Červená
Červená
Červená
Cell + (vstup kyslíku)
Černá
Černá
Černá
Cell − (vstup kyslíku)
Fialová
Fialová
Fialová
ACJC
Šedá
Šedá
Šedá
ACJC
Zelená
Zelená
Zelená
T/C +
Bílá
Bílá
Bílá
T/C −
Svorka uzemnění (stínění 1 a 2) SCN (nepoužito)
Stínění 1 a 2 (s pláštěm)
Viz obr. 4.4.
Hnědá
Hnědá
Hnědá
Topné těleso 1
Modrá
Modrá
Modrá
Topné těleso 2
Snímač AZ10*
Zelená (vodič uzemnění
ze svorky uzemnění snímače)
H (modrá) H (hnědá)
CLR
ACJC + –
T/C
CLR
+ –
CELL
BROWN
BLUE
H1 H2
GREEN
CELL
WHITE
GREEN
+
T/C
BLACK
+ –
RED
GREY
W BL R
VIOLET
Cell − (černá)
Cell +
(červená)
TC − (bílá)
TC + (zelená)
ACJC
(fialová)
ACJC (šedá)
Table 4.1 Systémy s délkou kabelu 5 m (18 ft)
H1 H2
Zemnicí dráty stínění 1 a 2 na snímači
připojené pouze k vnitřní svorce uzemnění
Nepoužito – viz tabulka 4.1
Oddělený vysílač AZ10*
Cell + (červená)
Cell − (černá)
ACJC (fialová)
ACJC (šedá)
H (hnědá) H (modrá)
T/C + (zelená)
T/C − (bílá)
Pouze speciální 14žilový kabel
společnosti ABB:
délka 5 m (18 ft)
* Na snímači a vysílači je požadována kovová průchodka
NEPOUŽITO
SCN (stínění)
Zemnicí dráty stínění 1 a 2 připojené ke snímači
Pouze k vnitřní svorce uzemnění – ne ke
svorce SCN
Fig. 4.4 Systémy s délkou kabelu 5 m (18 ft)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
15
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
4 Elektrická instalace
4.4.2 Systémy s délkou kabelu 5 m (18 ft)
Přípojka snímače
Přípojka vysílače
Bílá/žlutá (nepoužito)
Bílá/černá (nepoužito)
Bílá/oranžová (nepoužito)
Bílá/zelená (nepoužito)
Bílá/červená (nepoužito)
Bílá/modrá (nepoužito)
Bílá/žlutá (nepoužito)
Barva kabelu
Přípojka/poznámka
Červená
Červená
Červená
Cell + (vstup kyslíku)
Černá
Černá
Černá
Cell − (vstup kyslíku)
Fialová
Fialová
Fialová
ACJC
Šedá
Šedá
Šedá
ACJC
Zelená
Zelená
Zelená
T/C +
Bílá
Bílá
Bílá/žlutá (nepoužito)
Bílá/černá (nepoužito)
Bílá/oranžová (nepoužito) Bílá/oranžová (nepoužito)
Bílá/zelená (nepoužito)
Bílá/zelená (nepoužito)
Bílá/červená (nepoužito) Bílá/červená (nepoužito)
Bílá/modrá (nepoužito)
Bílá/modrá (nepoužito)
Bílá/černá (nepoužito)
NEPOUŽITO
Ořízněte vodiče
na obou koncích
kabelu
Bílá
T/C −
Svorka uzemnění (stínění 1 a 2) SCN (stínění 1 a 2)
Stínění 1 a 2 (opláštěné zemnicí dráty)
Viz obr. Obr. 4.5
Hnědá
Hnědá
Hnědá
Topné těleso 1
Modrá
Modrá
Modrá
Topné těleso 2
Cell − (černá)
Snímač AZ10
T/C
Přípojky signálu
CLR
CELL
BROWN
BLUE
H1 H2
GREEN
CELL
WHITE
GREEN
T/C
BLACK
GREY
+
RED
+ –
ACJC + – + –
Nepoužito – viz tabulka 4.2
Zelená (vodič uzemnění
ze svorky uzemnění snímače)
H (modrá) H (hnědá)
CLR
W BL R
VIOLET
Cell +
(červená)
TC − (bílá)
TC + (zelená)
ACJC
(fialová)
ACJC (šedá)
Tabulka 4.2 Systémy s délkou kabelu 5 m (18 ft)
H1 H2
Zemnicí dráty stínění 1 a 2 na snímači
připojené pouze k vnitřní svorce uzemnění
Oddělený vysílač AZ10
Cell + (červená)
Cell − (černá)
ACJC (fialová)
H (hnědá) H (modrá)
ACJC (šedá)
T/C + (zelená)
T/C − (bílá)
Pouze speciální 14žilový kabel
společnosti ABB:délka 5 m (18 ft)
SCN (stínění) –
Zemnicí vodiče
1 a 2
Zemnicí dráty stínění 1 a 2 izolované od skříně
vysílače a připojené ke svorce SCN
pouze – ne pomocí průchodky nebo skříně
Obr. 4.5 Systémy s délkou kabelu 5 m (18 ft)
16
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
4 Elektrická instalace
4.5 Oddělený vysílač – přípojky kabelu oddělené sondy AZ20
Číslo svorky
1
Označení
svorky
Typ připojení
Barva kabelu
H
Topné těleso
Hnědá
2
H
Topné těleso
Modrá
3
SCN
Stínění
Stínění
4
T/C −
Termočlánek (− napětí)
Bílá
5
T/C +
Termočlánek (+ napětí)
Zelená
6
ACJC
Kompenzace studeného konce PT1000
Šedá
7
ACJC
Kompenzace studeného konce PT1000
Fialová
8
CELL −
Vstup kyslíku (− napětí)
Černá
9
CELL +
Vstup kyslíku (+ napětí)
Červená
10
PS2
Tlakový spínač – plyn 2
Bílá/žlutá
11
P COM
Tlakový spínač – společná svorka
Bílá/černá
12
PS1
Tlakový spínač – plyn 1
Bílá/oranžová
13
SV2
Elektromagnetický ventil – plyn 2
Bílá/modrá
14
SV COM
Elektromagnetický ventil – společná svorka
Bílá/červená
15
SV1
Elektromagnetický ventil – plyn 1
Bílá/zelená
Tabulka 4.3 Oddělený vysílač – přípojky kabelu oddělené sondy AZ20
Připojení jednotky AutoCal (svorky 10 až 15)
10
P2
11
P COM
12
P1
13
SV2
14
SV COM
2H
1H
Standardní
připojení
(svorky 1 až 9)
15
SV1
9 CELL +
8 CELL –
7 ACJC
6 ACJC
5 TC +
4 TC –
Do sondy –
podrobné informace o připojení
oddělené sondy viz IM/AZ20P–EN
3 SCN
Obr. 4.6 Oddělený vysílač – přípojky kabelu oddělené sondy AZ20
IM/AZ20E–CZ Rev. E
17
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
4 Elektrická instalace
4.6 Oddělený vysílač – přípojky oddělené sondy AZ25
Vysílač,
barva svorkovnice
Oddělený vysílač ke kabelu
sondy – barvy vodiče
Přípojky pro připojení
sondy a odděleného vysílače
Zelená
Zelená
TC +
Bílá
Bílá
TC −
Červená
Červená
Cell +
Černá
Černá
Cell −
Oranžová
Oranžová
ACJC
Modrá
Modrá
ACJC
SCN (nepoužito) – stínění kabelu
snímače (zemnicí drát) připojeno
pouze na vnitřní svorce uzemnění
vysílače, viz obr. 4.7.
Stínění (zemnicí drát) – připojení
stínění kabelu snímače viz obr. 4.7.
Stínění / zemnicí drát – připojení
stínění ve vysílači viz obr. 4.7.
Tabulka 4.4 Připojení odděleného vysílače k oddělené sondě AZ25
18
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Zapojení z výroby
Sonda Endura AZ25
Zapojení
z výroby
(na vnitřní
svorkovnici sondy)
T/C +
Zelená
T/C −
Bílá
Cell +
Červená
Cell −
Černá
ACJC
Oranžová
ACJC
Modrá
Stínění / zemnicí drát
6žilového kabelu snímače
na sondě Endura AZ25,
odříznuto a izolováno*
Oddělený vysílač Endura AZ25
Připojení provedené uživatelem –
6žilový kabel snímače do
vysílače
4 Elektrická instalace
Snímač s 6žilovým kabelem,
barvy vodičů v kabelu
Připojovací svorky na
odděleném vysílači Endura AZ25
Cell + (červená)
Cell − (černá)
Viz tabulka 4.4,
barvy vodičů
ACJC (oranžová)
ACJC (modrá)
T/C + (zelená)
T/C − (bílá)
– NEPOUŽITO
SCN (stínění)
Zemnicí drát na vnitřní svorce uzemnění vysílače pouze na
konci vysílače Endura AZ25**
* Odřízněte stínění, fólii stínění a zemnicí drát na hlavě sondy a pouze zaizolujte –
nepřipojujte na sondě
** Zemnicí drát 6žilového kabelu na vysílači připojte pouze ke svorce vnitřního uzemnění vysílače –
nepřipojujte ke svorce vysílače SCN ani vnějšímu uzemnění vysílače.
Obr. 4.7 Připojení odděleného vysílače k oddělené sondě AZ25
IM/AZ20E–CZ Rev. E
19
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
4 Elektrická instalace
4.7 Oddělený vysílač – přípojky vzdálené jednotky AutoCal AZ25
Číslo svorky
1
Označení
svorky
Typ připojení
Barva kabelu
Nepoužito
Nepoužito
Nepoužito
3
SCN
Stínění
Stínění
4
T/C −
Termočlánek (− napětí)
Bílá
5
T/C +
Termočlánek (+ napětí)
Zelená
6
ACJC
Kompenzace studeného konce PT1000
Šedá
7
ACJC
Kompenzace studeného konce PT1000
Fialová
8
CELL −
Vstup kyslíku (− napětí)
Černá
9
CELL +
Vstup kyslíku (+ napětí)
Červená
10
PS2
Tlakový spínač – plyn 2
Bílá/žlutá
11
P COM
Tlakový spínač – společná svorka
Bílá/černá
12
PS1
Tlakový spínač – plyn 1
Bílá/oranžová
13
SV2
Elektromagnetický ventil – plyn 2
Bílá/modrá
14
SV COM
Elektromagnetický ventil – společná svorka
Bílá/červená
15
SV1
Elektromagnetický ventil – plyn 1
Bílá/zelená
2
Tabulka 4.5 Přípojky pro připojení odděleného vysílače ke vzdálené jednotce AutoCal AZ25
Připojení jednotky AutoCal (svorky 10 až 15)
10
P2
11
P COM
12
P1
13
SV2
14
SV COM
2H
1H
Připojovací svorky 1 až 9
(1 a 2 nepoužito)
15
SV1
9 CELL +
8 CELL –
7 ACJC
6 ACJC
5 TC +
4 TC –
3 SCN
Do vzdálené jednotky AutoCal –
podrobné informace o připojení v jednotce AutoCal viz OI/AZ25P–EN
Obr. 4.8 Přípojky pro připojení odděleného vysílače ke vzdálené jednotce AutoCal AZ25
20
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
4 Elektrická instalace
4.8 Oddělený vysílač – přípojky napájení a výstupu
Varování.

Vysílač musí být uzemněný.

Před provedením připojení na vysílači nebo sondě odpojte přívodní kabel napájení z rozvodné sítě.
Provedení připojení napájení a výstupu:
1. Protáhněte přívodní kabel napájení z rozvodné sítě kabelovou průchodkou A.
2. Na svorkovnici B připojte ke svorce C vodič fáze napájení střídavým proudem (hnědý) a nulový
vodič (modrý).
3. Připojte vodič uzemnění přívodního napájení střídavým proudem k přípojce vnitřního uzemnění D.
4. Protáhněte signální kabely kabelovými průchodkami E a F a podle potřeby připojte ke svorkám
reléových výstupů (svorkovnice B), proudového výstupu a volitelné desky (svorkovnice G).
5. Namontujte zpět přední kryt vysílače – viz část 4.2, stránka 13.
C
Hnědá
Modrá
L/L1
N/L2
Pojistka F1 (st.) 1,0 A typ F
100 až 240 V st. (±10 %)
50/60 Hz
Uzemnění
(zelená/žlutá)
C
C
N/C N/C
B
G
Relé 2
Relé 1
Přípojky
rozvodné sítě
–
+
C
B
A
Proudový výstup
(4 až 20 mA),
protokol HART*
Přípojky volitelné
desky**
D
D
* Podrobné informace
o komunikaci pomocí protokolu A
HART viz část 7.2, stránka 71.
** Přípojky volitelné desky
Analogový výstup
Digitální vstup/výstup
E
F
A
B
+
–
DIO1
DIO2
C
COM
Obr. 4.9 Oddělený vysílač – přípojky napájení a výstupu
IM/AZ20E–CZ Rev. E
21
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
4 Elektrická instalace
4.8.1 Oddělený vysílač – výměna pojistky vnitřního topného tělesa
Poznámka. Vnitřní pojistka je ochranné zařízení pro ochranu topného tělesa sondy – neslouží jako
zařízení k odpojení síťového napájení vysílače.
Výměna pojistky vnitřního topného tělesa odděleného vysílače:
1. Odpojte vysílač od síťového napájení – viz část 4.1, stránka 11.
2. S použitím popisu v části 4.2 stránka 13 vyjměte přední kryt vysílače a kazetu.
3. S použitím obrázku 4.10 vyjměte zásuvnou pojistku A z objímky pojistky.
A
Obr. 4.10 Oddělený vysílač – výměna vnitřní pojistky
4. Zasuňte novou pojistku (1 A, typ F) do objímky pojistky.
5. S použitím popisu v části 4.2 stránka 13 namontujte zpět přední kryt vysílače a kazetu.
4.9 Integrovaný vysílač – přístup k přípojkám
Varování. Před demontáží krytu odpojte napájecí kabel vysílače.
S použitím Obr. 4.11 :
1. Odšroubujte a vyjměte zadní kryt vysílače A.
2. Po získání přístupu ke svorkám napájení povolte západku B a zvedněte kryt napájení na
závěsech C.
A
C
B
Nicht unter Spannung öffnen
Do not open while circuits are alive
Ne pas ouvrir
Obr. 4.11 Integrovaný vysílač – přístup k přípojkám
22
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
4 Elektrická instalace
4.10 Integrovaný vysílač – přípojky kabelu sondy
Svorka a barva kabelu
Modrá
Označení
svorky
Typ připojení
H
Topné těleso
Hnědá
H
Topné těleso
Stínění
SCN
Stínění
Bílá
TC −
Termočlánek (− napětí)
Zelená
TC +
Termočlánek (+ napětí)
Černá
CELL −
Vstup kyslíku (− napětí)
Červená
CELL +
Vstup kyslíku (+ napětí)
Šedá
ACJC
Kompenzace studeného konce PT1000
Fialová
ACJC
Kompenzace studeného konce PT1000
Bílá/modrá
SV2
Elektromagnetický ventil – plyn 2
Bílá/červená
SV COM
Elektromagnetický ventil – společná svorka
Bílá/zelená
SV1
Elektromagnetický ventil – plyn 1
Bílá/oranžová
PS1
Tlakový spínač – plyn 1
Bílá/černá
P COM
Tlakový spínač – společná svorka
Bílá/žlutá
PS2
Tlakový spínač – plyn 2
Tabulka 4.6 Přípojky kabelu sondy v integrovaném vysílači
Standardní přípojky
H (Modrá)
H (Hnědá)
SCN (Stínění)
TC - (Bílá)
TC + (Zelená)
Cell - (Černá)
Cell + (Červená)
ACJC (Šedá)
ACJC (Fialová)
* Přípojky jednotky AutoCal
SV2 (Bílá/modrá)
SV COM (Bílá/červená
SV1 (Bílá/zelená)
PS1 (Bílá/oranžová)
PS COM (Bílá/černá)
PS2 (Bílá/žlutá)
* U verze neurčené
k připojení jednotky
AutoCal není 6žilová
Obr. 4.12 Přípojky kabelu sondy v integrovaném vysílači
IM/AZ20E–CZ Rev. E
23
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
4 Elektrická instalace
4.11 Integrovaný vysílač – přípojky napájení a výstupu
Varování.

Vysílač musí být uzemněný.

Před provedením připojení na vysílači odpojte přívodní kabel napájení z rozvodné sítě.
S použitím obrázku 4.13:
1. Protáhněte přívodní kabel napájení z rozvodné sítě kabelovou průchodkou A.
2. Na svorkovnici B připojte ke svorkám vodič fáze napájení střídavým proudem (hnědý) a nulový
vodič (modrý).
3. Připojte zemnicí vodič přívodního napájení střídavým proudem k přípojce vnitřního uzemnění C.
4. Zavřete výklopný kryt napájení (viz obr. 4.11).
5. Protáhněte signální kabely kabelovými průchodkami D a podle potřeby připojte ke svorkám
reléových výstupů, proudového výstupu a svorkám volitelného vybavení.
6. Namontujte zpět zadní kryt (viz obr. 4.11) a utáhněte jej rukou.
B
L
A
Síťové napájení
N
10
9
8
7
6
5
4
3
2
C
D
1
NC
C
NC
C
Relé 1
Relé 2
Proudový výstup
4 až 20 mA,
protokol HART*
+
–
A
B
C
Přípojky
volitelné desky**
* Podrobné informace o komunikaci pomocí
protokolu HART viz část 7.2, stránka 71.
** Přípojky volitelné desky
Analogový výstup
Digitální vstup/výstup
A
B
+
–
DIO1
DIO2
C
COM
Obr. 4.13 Integrovaný vysílač – přípojky napájení a výstupu
24
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
4 Elektrická instalace
4.11.1 Integrovaný vysílač – výměna pojistky vnitřního topného tělesa
Poznámka. Vnitřní pojistka je ochranné zařízení topného tělesa sondy – neslouží jako zařízení
k odpojení síťového napájení integrovaného vysílače.
Výměna pojistky vnitřního topného tělesa integrovaného vysílače:
1. Odpojte integrovanou sondu od síťového napájení – viz část 4.1, stránka 11.
2. S použitím obrázku 4.14 zašroubujte pojistný šroub A.
3. Odšroubujte a vyjměte víko B.
4. Povolte tři šrouby kazety C a zvednutím vyjměte kazetu D ze skříně.
Note. Pokud šrouby C nejsou vidět, otočte kazetu, viz obr. 4.2, stránka 13.
5. Vyjměte zásuvnou pojistku E z objímky a zasuňte do ní novou pojistku (1 A, typ F).
6. Namontujte zpět kazetu a víko v opačném pořadí provedením kroků 4 až 1.
D
E
Obr. 4.14 Integrovaný vysílač – výměna vnitřní pojistky
IM/AZ20E–CZ Rev. E
25
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
5 Programování
5.1 Procházení nabídek a parametrů
Čtyři tlačítka pod displejem slouží k procházení nabídek a provedení všech systémových příkazů a výběrů.
A
Menu
Easy Setup
B
C
D
Exit
Select
F
E
H
G
Obr. 5.1 Displej a tlačítka
Položka
Popis
A
Název obrazovky na aktuální úrovni nebo parametr
B
Název úrovně nabídky
C
Ikona úrovně nabídky
D
Příkaz prováděný stisknutím tlačítka
E
Příkaz prováděný stisknutím tlačítka F
Levé tlačítko – slouží k procházení parametrů (návratu na předchozí obrazovku)
G
Tlačítka nahoru/dolů – slouží k procházení voleb nabídky a zvýšení nebo snížení hodnoty u parametrů
s možností úpravy
H
Pravé tlačítko – slouží k procházení do nižších úrovní a k příjmu a volbě hodnot parametrů a výběrů
Tabulka 5.1 Vlastnosti displeje a funkce tlačítek
26
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
5.2 Přehled stránek obsluhy a nabídek
Při spuštění se zobrazí stránka Operator Page 1 (Stránka obsluhy 1) – jedná se o normální provozní stav vysílače.
Do nabídky Operator Menu (Nabídka obsluhy) lze přistupovat stisknutím tlačítka o nabídce Operator Menu (Nabídka obsluhy) viz část 5.2.2, stránka 28.
– podrobné informace
Do nabídky Access Level (Úroveň přístupu) lze přistupovat stisknutím tlačítka
o nabídce Access Menu (Nabídka přístupu) viz viz část 5.3, stránka 30.
– podrobné informace
Do nabídek User (Uživatel) a Configuration (Konfigurace) lze přistupovat pomocí nabídky Access Level
(Úroveň přístupu).
Operator Menu
(Nabídka obsluhy)
Operator Page 1 (Stránka obsluhy 1)
Operator Menu
Operator Page 1
Operator Page 2
Autoscroll
Signals View
Back
O2
21.0
TMP
O/P
12.00
%O2
°C
0%
Access Level
(Úroveň přístupu)
Access Level
Read Only
Standard
Advanced
Service
Back
Select
Select
Tabulka 5.2 Přehled nabídek Operator Page (Stránka obsluhy)
a Operator Menu (Nabídka obsluhy) / Access Level (Úroveň přístupu)
5.2.1 Stránky obsluhy
K dispozici jsou dvě stránky obsluhy, Operator Page 1 (Stránka obsluhy 1) a Operator Page 2 (Stránka
obsluhy 2). Stránka Operator Page 1 (Stránka obsluhy 1) je aktivována vždy, stránku Operator Page 2
(Stránka obsluhy 2) lze aktivovat nebo deaktivovat pomocí nabídky Display (Zobrazení). Pro přepínání
zobrazení stránek v intervalu 10 sekund lze aktivovat volbu Autoscroll (Automatický posuv). Informace na
jednotlivých stránkách lze konfigurovat podle místních požadavků – viz část 5.4.5, stránka 48.
Kromě zobrazených ikon stavu (viz část 8.1, stránka 80) se zobrazují v dolní části každé stránky následující ikony:

Ikona nabídky Operator Menu (Nabídka obsluhy) (

Ikona nabídky Access Level (Úroveň přístupu) (

Ikona volby Autoscroll (Automatický posuv) (
) – zobrazuje se, pokud je aktivována volba
Autoscroll (Automatický posuv) pomocí parametru Display (Zobrazení) / Autoscroll (Automatický
posuv) – viz stránka 51.

Ikona Locked (Uzamčeno) (
) – zobrazuje se, pokud je přístup do nabídky odepřen v důsledku
zrušení prodlevou nebo pokusu o zadání nesprávného hesla.

Ikony Measurement Quality (Kvalita měření) (
) – ikona kvality měření může zobrazovat 0 až
3 pruhy. Tyto pruhy vyjadřují kvalitu měření, viz následující vysvětlivky:
– 3 pruhy (
– 2 pruhy (
) – zobrazuje se vždy.
) – zobrazuje se vždy.
) = nejvyšší
) = dobrá
– 1 pruh ( ) = průměrná
– 0 pruhů = nízká
Poznámka. Pokud se zobrazuje provozní chyba (stavová zpráva), ikony Autoscroll (Automatický posuv),
Locked (Uzamčeno) a Measurement Quality (Kvalita měření) jsou skryty.
IM/AZ20E–CZ Rev. E
27
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
5.2.2 Operator Menu (Nabídka obsluhy)
Operator Menu
1
Diagnostics
Operator Page 1
Operator Page 2
Autoscroll
Signals View
Nabídka Operator Menu (Nabídka obsluhy) slouží k zobrazení:

seznamu aktuálních alarmů z volby Diagnostics
(Diagnostika),

pouze stránky Operator Page 1 (Stránka obsluhy 1)
nebo Operator Page 2 (Stránka obsluhy 2) nebo, pokud
je aktivována volba Autoscroll (Automatický posuv),
obou stránek přepínaných s intervalem 10 sekund,

aktivních signálů a jejich hodnot z volby Signals View
(Zobrazení signálů).
Select
Back
Poznámka. Z nabídky Operator Menu (Nabídka obsluhy) není
možné konfigurovat systém ani měnit data.
Přehled displeje
Část a funkce
Diagnostics (Diagnostika)
Sensor
–– F098.001 ––
TEMP SENSORFAILED
Check related
diagnostics check
wiring.
Exit
Back
O2
21.0
TMP
O/P
12.00

V nabídce Operator Menu (Nabídka obsluhy) stiskněte tlačítko
pro výběr nabídky Diagnostics (Diagnostika), která
zobrazuje aktivní data systému diagnostiky.

K procházení aktivní diagnostiky použijte tlačítka

Zprávy diagnostiky viz část 8.2.1, stránka 81.
.
Operator Page 1 (2) (Stránka obsluhy 1 (2))
% O2

K dispozici jsou dvě stránky Operator (Obsluha) – stránka
Operator Page 1 (Stránka obsluhy 1) je aktivována vždy,
stránku Operator Page 2 (Stránka obsluhy 2) lze aktivovat
nebo nastavit na hodnotu OFF (Vypnuto). Pokud je stránka
Operator Page 2 (Stránka obsluhy 2) aktivována, je uvedena
v nabídce Operator Menu (Nabídka obsluhy).

Nastavení dvou stránek Operator (Obsluha) se provádí
v nabídce Display (Zobrazení) volbou z předem
konfigurovaných voleb zobrazení – viz část 5.4.5, stránka 48.
°C
0%
Sensor
Operator Menu
Diagnostics
Operator Page 1
Operator Page 2
Autoscroll
Signals View
a 4
Select
Autoscroll (Automatický posuv)

Pokud jsou aktivovány dvě stránky Operator (Obsluha) (1 a 2),
přepínají se s intervalem 10 sekund, což umožňuje sledovat na
obrazovce až 6 parametrů.

Po výběru této volby zůstává vysílač v režimu Autoscroll
(Automatický posuv) až do výběru stránky Operator Page 1
(Stránka obsluhy 1) nebo Operator Page 2 (Stránka
obsluhy 2). Pokud je stránka Operator Page 2 (Stránka
obsluhy 2) nastavena na hodnotu Off (Vypnuto) nebo volba
Autoscroll (Automatický posuv) na hodnotu Disabled
(Deaktivováno), zobrazuje se stránka Operator Page 1
(Stránka obsluhy 1).
Tabulka 5.3 Obrazovky nabídky Operator Menu (Nabídka obsluhy)
28
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Přehled displeje
Část a funkce
Signals View (Zobrazení signálů)
Signals View
O2
TMP
dT
xx.x %O2
xxx °C
x.x deg C/m
Obrazovka Signals View (Zobrazení signálů) slouží k zobrazení
aktivních signálů a jejich hodnot v seznamu.

Hodnoty pro signály, které nebyly konfigurovány, se
nezobrazují.

K procházení aktivních signálů použijte tlačítka
Exit
Back
5 Programování
a .
Jednotky signálu
Mnemonika Zobrazení
Popis
Typické hodnoty
O2
% O2
Kyslík v %
0,01 až 100,00 % O2
TMP
°C nebo °F
Teplota článku
> 700 °C (1292 °F)
Po fázi stabilizace
dT
°C/min nebo °F/min Rychlost vzestupu
teploty článku
0 až 60 °C/min
(0 až 108 °F/min)
mV
mV
Napětí článku v mV
−50 až 190 mV
O/P
%
Výkon topného tělesa
0 až 100 %
CJ
°C nebo °F
Teplota studeného konce
−20 až 70 °C (−4 až 158 °F)
Off
mV
Offset kalibrace
−20 mV až 20 mV
Kalibrační faktor
0,900 až 1,100
Fct
zOf
mV
Offset nuly článku
< 20 mV
Dev
% O2
Odchylka O2
< 0,5 % O2

K
Impedance článku
0,1 až 10,0 k
d
K / Year (Rok)
Posun impedance článku
< 1 k
RT
s
Doba reakce na testovací plyn
8 až 30 s
RR
%O2/s
Rychlost obnovy
0,05 až 0,30 % O2
Vac
V
Síťové napětí
90 až 265 V
Frq
Hz
Frekvence síťového napětí
50 až 60 Hz
Int
°C nebo °F
Vnitřní teplota
−20 až 70 °C (−4 až 158 °F)
Tabulka 5.3 Obrazovky nabídky Operator Menu (Nabídka obsluhy) (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
29
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
5.3 Hesla a možnosti zabezpečení
Hesla pro aktivaci zabezpečení přístupu koncového uživatele lze nastavit ve dvou úrovních: Standard
(Standardní) a Advanced (Pokročilá). Úroveň Service (Servis) je vyhrazena pouze pro použití ve výrobě. Pro
úroveň Read Only (Pouze čtení) není k přístupu nutné heslo.
Hesla lze měnit nebo obnovit jejich výchozí nastavení pomocí parametru Device Setup (Nastavení zařízení) /
Security Setup (Nastavení zabezpečení) – viz stránka 47.
Poznámka.

Z výroby jsou ponechána hesla úrovně Standard (Standardní) a Advanced (Pokročilá)
nenastavená a musí být podle potřeby nastavena uživatelem. Při prvním zapnutí vysílače lze
přistupovat do úrovně Standard (Standardní) a Advanced (Pokročilá) bez ochrany heslem.

Heslo úrovně Service (Servis) je nastaveno z výroby.
5.3.1 Přístup do zabezpečených úrovní a zadávání hesla
Poznámky.

Počet pokusů o zadání hesla uživatele není omezen.

Při nastavení hesla pořiďte jeho kopii a uložte ji na bezpečné místo. Koncoví uživatelé se
nemohou dotazovat vysílače pro identifikaci „zapomenutých“ hesel.
Všechny úrovně se volí z obrazovky Access Level (Úroveň přístupu). Hesla pro zabezpečené úrovně se
zadávají na obrazovce Enter Password (Zadat heslo).
Uživatelé s oprávněním Advanced (Pokročilé) mají úplná oprávnění ke konfiguraci koncového uživatele pro
nastavení a změnu hesel uživatelů úrovně Standard (Standardní) a Advanced (Pokročilá). Každé heslo se
může skládat z až 6 alfanumerických znaků volených na obrazovce Enter Password (Zadat heslo), viz
stránka 31, a z libovolné kombinace písmen nebo číslic.
30
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Access Level (Úroveň přístupu)
Access Level
Logout
Read Only
Standard
Advanced
Service
Back
5 Programování
Obrazovka Access Level (Úroveň přístupu) slouží k přístupu do nabídek
na úrovni Read Only (Pouze čtení), Standard (Standardní), Advanced
(Pokročilá) a Service (Servis).
Select
Obrazovka Access Level (Úroveň přístupu) se zobrazí po stisknutí
tlačítka
na stránce Operator Page (Stránka obsluhy) 1 nebo 2.
Pro vstup do úrovně chráněné heslem, tj. Standard (Standardní) nebo
Advanced (Pokročilá), přejděte na požadovanou úroveň a stiskněte
tlačítko . Zadejte heslo podle popisu pro obrazovku Enter Password
(Zadat heslo) níže.
Pro vstup na úrovni Read Only (Pouze čtení) stiskněte tlačítko
na
obrazovce Access Level (Úroveň přístupu). Obrazovka Enter Password
(Zadat heslo) je vynechána a zobrazí se nabídka Read Only (Pouze
čtení) – Calibrate (Kalibrace) – viz část 5.4.2, stránka 36.
Poznámka. Při návratu do nabídky Access Level (Úroveň přístupu)
z úrovně chráněné heslem se zobrazí volba Logout (Odhlásit).
Enter Password (Zadat heslo)
Enter Password
Na obrazovce Enter Password (Zadat heslo) pomocí tlačítek
a přejděte na jednotlivé znaky hesla.
******
R S T U V W X Y Z =
1 2 3 4 5 6 7
Next
OK
Pro výběr znaku hesla stiskněte tlačítko
.
Po volbě všech znaků hesla stiskněte tlačítko
.
Pokud je heslo správné, lze přejít do požadované úrovně.
Pokud je heslo nesprávné, zobrazí se poslední zobrazená stránka
Operator Page (Stránka obsluhy) s ikonou Locked (Uzamčeno) (
) na
stavovém řádku.
Poznámka. Výchozí doba prodlevy pro návrat (do 5 minut) umožňuje
uživateli návrat do úrovně Operator (Obsluha) a následně nový vstup do
nabídek konfigurace bez opakovaného zadávání hesla. Nabídka
konfigurace zobrazená při ukončení se ukládá do paměti.
Pokud doba překročí 5 minut, je třeba pro přístup do nabídky chráněné
heslem znovu zadat heslo.
Tabulka 5.4 Obrazovky Access Level (Úroveň přístupu) a Enter Password (Zadat heslo)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
31
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
5.4 Nabídky
Pro přístup do nabídek ze stránky Operator Page (Stránka obsluhy) stiskněte tlačítko
(pod ikonou
),
vyberte úroveň přístupu a zadejte uživatelské heslo pro úrovně Standard (Standardní) a Advanced
(Pokročilá). Pro vstup do úrovně Read Only (Pouze čtení) stiskněte tlačítko
.
Pro procházení nejvyšších úrovní nabídky stiskněte tlačítko
nebo
.
Přehled nabídek nejvyšší úrovně
Snadné nastavení
1
Menu
Easy Setup
Exit
Select
Viz část 5.4.1, stránka 33.
Kalibrace
Procesní alarm
Menu
Menu
2
Calibrate
Exit
Select
Process Alarm
Exit
6
Select
Viz část 5.4.2, stránka 36.
Viz část 5.4.6, stránka 53.
Diagnostika
Vstup/výstup
Menu
7
Menu
3
Diagnostics
Input/Output
123
Exit
Select
Exit
Select
Viz část 5.4.3, stránka 44.
Viz část 5.4.7, stránka 54.
Nastavení zařízení
Komunikace
Menu
Device Setup
Exit
Menu
4
Select
Communication
Exit
8
Select
Viz část 5.4.4, stránka 45.
Viz část 5.4.8, stránka 62.
Zobrazení
Informace o zařízení
Menu
Display
Exit
5
Select
Viz část 5.4.5, stránka 48.
Menu
Device Info
Exit
9
Select
Viz část 5.4.9, stránka 64.
Tabulka 5.5 Přehled nabídek obsluhy
32
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
5.4.1 Easy setup (Snadné nastavení)
1
Menu
Easy Setup
Select
Exit
Nabídka Easy Setup (Snadné nastavení) obsahuje řadu voleb
snadného nastavení pro uživatele s úrovní přístupu Advanced
(Pokročilá).
Uživatelé úrovně Standard (Standardní) a Read Only (Pouze
čtení) nemohou do nabídky Easy Setup (Snadné nastavení)
přistupovat.
Parametr
Poznámka/[Rozsah]
Language (Jazyk)
Slouží k výběru jazyka zobrazení na místním displeji English
vysílače – volby nastavení jazyka viz viz část 5.4.5, (Angličtina)
stránka 48.
Výchozí hodnota
Instrument Tag (Značka
přístroje)
Slouží k zadání vlastního označení přístroje (až
20 znaků), které se zobrazuje na stránkách Operator
Page (Stránka obsluhy) – viz část 5.4.5, stránka 48.
Neuplatňuje se
Znaky se volí ze seznamu alfanumerických znaků –
podrobné informace o procházení viz část 5.1,
stránka 26.
Značka se na stránce Operator Page (Stránka
obsluhy) nezobrazuje, pokud je pro volbu Display
Mode (Režim zobrazení) vybrána hodnota 3 x 9 – viz
část 5.4.5, stránka 48.
Date Format (Formát data)
Slouží k výběru formátu zobrazeného data.
DD-MM-YYYY (DD-MM-RRRR)
MM-DD-YYYY (MM-DD-RRRR)
YYYY-MM-DD (RRRR-MM-DD)
Time & Date
(Čas a datum)
YYYY-MM-DD
(RRRR-MM-DD)
Slouží k nastavení aktuálního místního času
a data.
Neuplatňuje se
Hr:Min:Sec (h:m:s)
Year:Month:Day
(Rok:měsíc:den)
Probe Type (Typ sondy)
Slouží k výběru typu sondy použité s vysílačem.
AZ20 a integrovaný vysílač
AZ20 a oddělený vysílač
AZ25 a oddělený vysílač
AZ30 a integrovaný vysílač
AZ20
a oddělený
vysílač*
AZ30 a oddělený vysílač
AZ35 a oddělený vysílač
AZ10 With Filter (AZ10 s filtrem)
AZ10 No Filter (AZ10 bez filtru)
* Pro vysílače v systémech recirkulace výfukových plynů (EGR) u námořních aplikací je typ sondy nastaven
na hodnotu AZ10 No Filter (AZ10 bez filtru) a nelze jej změnit.
Tabulka 5.6 Nabídka Easy Setup (Snadné nastavení)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
33
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
Parametr
Výchozí hodnota
Poznámka/[Rozsah]
…Easy Setup (Snadné nastavení)
Cable Length (Délka kabelu)
Délka kabelu mezi sondou a odděleným vysílačem
v metrech. Tato délka je použita u měření
studeného konce pro kompenzaci impedance
kabelu.
0 m
[0 až 100 m]
Poznámka. Platí pouze pro oddělené vysílače.
Autocal Hardware (Hardware
pro automatickou kalibraci)
Slouží k výběru typu hardwaru použitého pro
automatickou kalibraci.
None (Žádný)
Všechny funkce
deaktivovány.
Internal (Vnitřní)
Tuto volbu vyberte, pokud je namontováno
vestavěné zařízení pro automatickou kalibraci
sondy (volitelné příslušenství).
Remote (Oddělený)
Tuto volbu vyberte, pokud je použit vnější systém
automatické kalibrace.
automatické
kalibrace
None (Žádný)
jsou
Poznámka. K aktivaci vzdáleného systému
automatické kalibrace lze použít výstupy
elektromagnetického ventilu nebo relé.
%O2 Range Hi (Horní hodnota
rozsahu O2 v %)
Slouží k nastavení maximální koncentrace kyslíku.
%O2 Range Lo (Spodní hodnota Slouží k nastavení minimální koncentrace kyslíku.
rozsahu O2 v %)
[0,01 až 100 % O2]
Thermocouple Type (Typ
termočlánku)
25,00 %O2
[0,01 až 100 % O2]
0,01 %O2
Slouží k výběru typu termočlánku použitého
k měření teploty článku.
Pro sondy s ohřevem (AZ20 a AZ30) je tato volba
pevně nastavena na hodnotu Type K (Typ K).
Pro sondy bez ohřevu (AZ25 a AZ35) vyberte typ
termočlánku použitého v sondě používané
s vysílačem.
K
[−100 až 1300 °C (−148 až 2372 °F)]
B
[−18 až 1800 °C (−0,4 až 3272 °F)]
N
[−200 až 1300 °C (−328 až 2372 °F)]
R
[−18 až 1700 °C (−0,4 až 3092 °F)]
S
[−18 až 1700 °C (−0,4 až 3092 °F)]
K
Tabulka 5.6 Nabídka Easy Setup (Snadné nastavení) (Pokračování)
34
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
Parametr
Výchozí hodnota
Poznámka/[Rozsah]
…Easy Setup (Snadné nastavení)
Temperature Units (Jednotky
teploty)
Slouží k výběru jednotek použitých pro všechny
hodnoty teploty ve vysílači.
°C
°C
°F
Factory Cal. Offset (Offset
kalibrace z výroby)
Slouží k zadání hodnoty offsetu kalibrace dodané
s novou sondou nebo článkem.
Při změně volby Probe Type (Typ sondy) na
a z hodnoty AZ10 jsou použity následující výchozí
hodnoty:

AZ10 = −10 mV

Jiná než AZ10 = 0 mV
Poznámka. Viz štítek dodaný s článkem.
Factory Cal. Factor
(Kalibrační faktor z výroby)
Slouží k zadání hodnoty kalibračního faktoru
dodané s novou sondou nebo článkem.
1.00
Poznámka. Viz štítek dodaný s článkem.
New Probe/Cell Fitted
Slouží k potvrzení a nastavení nové sondy nebo
(Namontována nová sonda/článek) článku.
Neuplatňuje se
Výběrem volby OK potvrďte, že byla namontována
nová sonda nebo článek. Tato akce resetuje
diagnostická měření a stavy.
Pro záznam montáže nového článku nebo sondy
a zadání hodnot z výroby je vytvořen nový záznam
v nabídce Performance Log (Protokol výkonu).
Tabulka 5.6 Nabídka Easy Setup (Snadné nastavení) (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
35
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
5.4.2 Calibrate (Kalibrace)
2
Menu
Calibrate
Select
Exit
Slouží ke kalibraci snímače, výběru typu testovacího plynu,
nastavení akce podržení hodnoty kyslíku, aktivaci hardwaru
pro automatickou kalibraci (pokud je namontován) a nastavení
voleb diagnostiky kalibrace.
Poznámka. Zkontrolujte, zda je nastavena dodávka
referenčního vzduchu a testovacího plynu – viz dokument
IM/AZ20P–EN.
Parametr
Poznámka/[Rozsah]
Sensor Cal. (Kalibrace
snímače)
Postupy kalibrace viz část 6.1, stránka 66.
Výchozí
hodnota
Neuplatňuje
se
Poznámka. Volby kalibrace 1-Pt AutoCal (Jednobodová
automatická kalibrace) až Manual Cal - 2-Pt (Ruční
kalibrace – dvoubodová) se zobrazují pouze tehdy,
pokud sonda dosáhne teploty 690 °C (1274 °F)
a všechny chybové zprávy jsou vymazány.
Volba Restore Defaults (Obnovit výchozí nastavení) se
zobrazí pouze tehdy, pokud je teplota sondy < 690 °C
(1274 °F).
1-Pt AutoCal
(Jednobodová
automatická kalibrace)
Slouží k provedení jednobodové automatické kalibrace.
Volba je aktivována pouze tehdy, pokud je kalibrace
aktuálně neaktivní, je namontováno vybavení AutoCal
pro automatickou kalibraci a teplota byla stabilizována.
Slouží k provedení dvoubodové automatické kalibrace. 2-Pt AutoCal
(Dvoubodová automatická Volba je aktivována pouze tehdy, pokud je kalibrace
kalibrace)
aktuálně neaktivní, je namontováno vybavení AutoCal
pro automatickou kalibraci a teplota byla stabilizována.
Manual Cal – Offset (Ruční Slouží k provedení ruční jednobodové kalibrace offsetu. kalibrace – offset)
Volba je aktivována pouze tehdy, pokud je kalibrace
aktuálně neaktivní a teplota byla stabilizována.
Manual Cal – Factor
(Ruční kalibrace – faktor)
Slouží k provedení ruční jednobodové kalibrace faktoru.
Manual Cal – 2-Pt (Ruční
kalibrace – dvoubodová)
Slouží k provedení ruční dvoubodové kalibrace.
Restore Defaults
(Obnovit výchozí
nastavení)
Slouží k obnově nastavení hodnot offsetu a faktoru
kalibrace z výroby na stránce Easy Setup (Snadné
nastavení) – viz stránka 35.
Volba je aktivována pouze tehdy, pokud je kalibrace
aktuálně neaktivní a teplota byla stabilizována.
Volba je aktivována pouze tehdy, pokud je kalibrace
aktuálně neaktivní a teplota byla stabilizována.
Tabulka 5.7 Nabídka Calibrate (Kalibrace)
36
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
5 Programování
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
…Calibrate (Kalibrace)
Test Gases (Testovací plyny) Slouží ke konfiguraci typů testovacího plynu a hodnot
použitých při kalibraci.
Test Gas 1 Type
(Testovací plyn typ 1)
Gas (Plyn)
Slouží k aktivaci volby Test Gas 1 Value (Hodnota
testovacího plynu 1).
Air (Vzduch)
Jako testovací plyn je použit zkušební/kalibrační plyn
nebo technický vzduch s koncentrací 20,95 % O2.
Process Air
(Procesní vzduch)
Ke kalibraci systému je použit atmosférický vzduch
proudící v okolí sondy.
Test Gas 1 Value
(Hodnota testovacího
plynu 1)
Funkce je aktivována, pokud je volba Test Gas 1 Type
(Testovací plyn typ 1) nastavena na hodnotu Gas (Plyn).
Test Gas 2 Type
(Testovací plyn typ 2)
Vyberte volbu Gas (Plyn) pro aktivaci volby Test Gas 2
Value (Hodnota testovacího plynu 2).
Slouží k aktivaci volby Test Gas 2 Value (Hodnota
testovacího plynu 2).
Air (Vzduch)
Jako testovací plyn je použit zkušební/kalibrační plyn
nebo technický vzduch s koncentrací 20,95 % O2.
Process Air
(Procesní vzduch)
Ke kalibraci systému je použit atmosférický vzduch
proudící v okolí sondy.
Oxygen Hold (Podržení
hodnoty kyslíku)
1,00 % O2
[0,01 až 100,00 % O2]
Gas (Plyn)
Test Gas 2 Value
(Hodnota testovacího
plynu 2)
Air (Vzduch)
Volba je aktivována, pokud je volba Test Gas 2 Type
(Testovací plyn typ 2) nastavena na hodnotu Gas (Plyn).
Gas (Plyn)
1,00 %O2
[0,01 až 100,00 % O2]
Během kalibrací O2 se hodnota koncentrace O2 v %
zobrazená na místním rozhraní HMI (rozhraní
člověk-stroj) nastavuje v závislosti na hodnotě volby
Action (Akce) vybrané níže. Tato hodnota je také
opakovaně vysílána jako proudový výstup a vysílána
pomocí protokolu HART.
Action (Akce)
Off (Vypnuto)
Zobrazená a vysílaná hodnota O2 v % odpovídá hodnotě Off (Vypnuto)
změřené během kalibrace.
Hold (Podržet)
Zobrazená a vysílaná hodnota O2 v % je podržena na
hodnotě platné těsně před zahájením kalibrace.
Slouží k nastavení zobrazené a vysílané hodnoty O2 v %
Preset Value
(Předem nastavená na hodnotu definovanou uživatelem ve volbě Preset
Value (Předem nastavená hodnota).
hodnota)
Preset Value (Předem
nastavená hodnota)
Zobrazuje se, pokud je volba Action (Akce) nastavena na
hodnotu Preset Value (Předem nastavená hodnota).
1,00 %O2
[0,01 až 100,00 % O2]
Tabulka 5.7 Nabídka Calibrate (Kalibrace) (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
37
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
5 Programování
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
…Calibrate (Kalibrace)
AutoCal Hardware
(Hardware pro automatickou
kalibraci)
Slouží k výběru typu
automatickou kalibraci.
hardwaru
použitého
pro
Hardware Type (Typ
hardwaru)
None (Žádný)
None (Žádný)
Slouží k deaktivaci funkce automatické kalibrace.
Internal (Vnitřní) Volba je aktivována, pokud je instalováno zařízení pro
automatickou kalibraci (volitelné příslušenství).
Remote
(Oddělený)
Volba je aktivována, pokud je použit externí systém
automatické kalibrace.
Poznámka. K aktivaci vzdáleného systému automatické
kalibrace lze použít výstupy elektromagnetického ventilu
nebo relé.
Test Gas Delay Time
(Doba prodlevy
testovacího plynu)
Odhadovaná prodleva v sekundách nutná k tomu, aby
se testovací plyn přemístil ze vzdálené jednotky
automatické kalibrace do sondy.
0
Poznámka. Pouze pro použití se vzdálenými jednotkami
automatické kalibrace.
[0 až 9999 s]
Test Gas Detection
(Detekce testovacího
plynu)
Test Gas 1 Detection
(Detekce testovacího
plynu 1)
Vnitřní systém automatické kalibrace sondy je vybaven
tlakovými spínači pro automatickou detekci přítomnosti
testovacích plynů (pokud jsou aktivovány). Tuto volbu lze
použít se vzdálenými jednotkami automatické kalibrace
s vhodnými tlakovými spínači.
Volba je deaktivována, pokud je volba AutoCal Hardware
(Hardware pro automatickou kalibraci) / Hardware Type
(Typ hardwaru) nastavena na hodnotu None (Žádný).
Disabled
(Deaktivována)
Enabled
(Aktivována)
Disabled
(Deaktivována)
Pokud při aktivované kalibraci není přítomen testovací
plyn, je vytvořena chybová zpráva a kalibrace je
ukončena.
Test Gas 2 Detection Volba je deaktivována, pokud je volba AutoCal Hardware
(Detekce testovacího (Hardware pro automatickou kalibraci) / Hardware Type
(Typ hardwaru) nastavena na hodnotu None (Žádný).
plynu 2)
Disabled
(Deaktivována)
Enabled
(Aktivována)
Disabled
(Deaktivována)
Pokud při aktivované kalibraci není přítomen testovací
plyn, je vytvořena chybová zpráva a kalibrace je
ukončena.
Tabulka 5.7 Nabídka Calibrate (Kalibrace) (Pokračování)
38
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
5 Programování
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
…Calibrate (Kalibrace)
…AutoCal Hardware
(Hardware pro automatickou
kalibraci)
Valve Manual Control
(Ruční ovládání ventilu)
Slouží k výběru typu
automatickou kalibraci.
hardwaru
použitého
pro
Napájení elektromagnetických ventilů automatické
kalibrace lze zapnout ručně. Pro referenci je zobrazena
aktuální hodnota O2 v %. Po zavření rámce se ventily
vrací do zavřeného stavu.
Poznámka. Stisknutím tlačítka stisknutím tlačítka zavírá.
se ventil otevírá,
Pro signalizaci stavu ventilu se zobrazí ikona otevřeného
nebo zavřeného ventilu:
Ventil otevřen
Ventil uzavřen
Test Gas 1 Valve
(Ventil testovacího
plynu 1)
Volba je deaktivována, pokud je volba AutoCal Hardware
(Hardware pro automatickou kalibraci) / Hardware Type
(Typ hardwaru) nastavena na hodnotu None (Žádný).
Closed
(Uzavřen)
Test Gas 2 Valve
(Ventil testovacího
plynu 2)
Volba je deaktivována, pokud je volba AutoCal Hardware
(Hardware pro automatickou kalibraci) / Hardware Type
(Typ hardwaru) nastavena na hodnotu None (Žádný).
Closed
(Uzavřen)
Scheduled Cal. (Plánovaná Pokud je namontováno zařízení AutoCal, lze nastavit
kalibrace)
spouštění
automatické
kalibrace
v plánovaných
časových intervalech.
Poznámka. Tato volba není k dispozici, pokud je volba
AutoCal Hardware (Hardware pro automatickou
kalibraci) / Hardware Type (Typ hardwaru) nastavena na
hodnotu None (Žádný).
Type (Typ)
Slouží k výběru typu plánované kalibrace.
One point
(Jednobodová)
Kalibrace pouze offsetu.
Two point
(Dvoubodová)
Kalibrace offsetu a kalibračního faktoru (nulový bod)
Frequency (Frekvence)
Two point
(Dvoubodová)
Slouží k výběru frekvence automatických kalibrací.
Off (Vypnuto)
Slouží k deaktivaci plánovaných kalibrací.
Daily (Denně)
Slouží k aktivaci parametru Daily Interval (Denně).
Weekly (Týdně)
Slouží k aktivaci parametru Weekly Interval (Týdně).
Monthly (Měsíčně)
Slouží k aktivaci parametru Monthly Interval (Měsíčně).
Off (Vypnuto)
Tabulka 5.7 Nabídka Calibrate (Kalibrace) (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
39
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
5 Programování
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
…Calibrate (Kalibrace)
…Scheduled Cal.
(Plánovaná kalibrace)
Pokud je namontováno zařízení AutoCal, lze nastavit
kalibrace na automatické spuštění v plánovaných
časových intervalech.
Poznámka. Tato volba není k dispozici, pokud je volba
AutoCal Hardware (Hardware pro automatickou
kalibraci) / Hardware Type (Typ hardwaru) nastavena na
hodnotu None (Žádný).
Daily Interval (Denně) Slouží k nastavení požadovaného denního intervalu pro
plánované automatické kalibrace sondy.
Funkce je aktivována, pokud je volba Frequency
(Frekvence) nastavena na hodnotu Daily (Denně).
Daily (Denně)
Daily (Denně)
2, 3, 4, 5, 6, 7 Days
(Dní)
Weekly Interval
(Týdně)
Slouží k nastavení požadovaného týdenního intervalu
pro plánované automatické kalibrace sondy.
Funkce je aktivována, pokud je volba Frequency
(Frekvence) nastavena na hodnotu Weekly (Týdně).
Weekly (Týdně)
Weekly
(Týdně)
2, 3, 4, 6, 13,
26, 52 Weeks (Týdnů)
Monthly Interval
(Měsíčně)
Slouží k nastavení požadovaného měsíčního intervalu
pro plánované automatické kalibrace sondy.
Funkce je aktivována, pokud je volba Frequency
(Frekvence) nastavena na hodnotu Monthly (Měsíčně).
Monthly (Měsíčně)
Monthly
(Měsíčně)
2, 3, 4, 6, 12 Months
(Měsíců)
Tabulka 5.7 Nabídka Calibrate (Kalibrace) (Pokračování)
40
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
5 Programování
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
…Calibrate (Kalibrace)
…Scheduled Cal.
(Plánovaná kalibrace)
Pokud je namontováno zařízení AutoCal, lze nastavit
kalibrace na automatické spuštění v plánovaných
časových intervalech.
Poznámka. Tato volba není k dispozici, pokud je volba
AutoCal Hardware (Hardware pro automatickou
kalibraci) / Hardware Type (Typ hardwaru) nastavena na
hodnotu None (Žádný).
Time of Next Cal.
(Čas příští kalibrace)
Slouží k výběru času a data další a následujících
plánovaných kalibrací. Až do dosažení nastaveného data
a času nejsou prováděny žádné plánované kalibrace.
Datum následující plánované kalibrace je aktualizováno
automaticky podle nastavené frekvence. Příklad: Pokud
je volba Frequency (Frekvence) nastavena na 5 dní
a hodnota Time of Next Cal. (Čas příští kalibrace) je
12:00:00 2009-01-05, aktualizuje se automaticky na
12:00:00 2009-01-10.
Neuplatňuje
se
Poznámka. Pokud plánovanou kalibraci nelze spustit
nebo není úspěšná, je datum další plánované kalibrace
aktualizováno podle nastavené frekvence a je vytvořena
zpráva diagnostiky Out of Specification (Mimo
specifikace) / Missed Scheduled AutoCal (Vynechána
plánovaná automatická kalibrace) – viz část 8.2.2,
stránka 84.
Sequence (Sekvence)
Slouží k výběru typu prováděné kalibrace nebo kontroly.
Calibration (Kalibrace) Slouží k provedení kalibrace, která automaticky Calibration
aktualizuje offset a faktor kalibrace, pokud je úspěšná.
(Kalibrace)
Accuracy check
(Kontrola přesnosti)
Slouží k provedení kontroly přesnosti – akce následuje
po normální sekvenci kalibrace, ale neaktualizuje offset
a faktor kalibrace používaný vysílačem.
Slouží k provedení kontroly přesnosti, ale pokud je
Cal. On Error limit
(Kalibrace při dosažení chyba větší než nastavená hodnota volby Cal. On Error
limit (Kalibrace při dosažení limitu chyby), viz níže, offset
limitu chyby)
a faktor kalibrace se automaticky aktualizují.
Warn On Error Limit
(Výstraha při limitu
chyby)
Cal. On Error limit
(Kalibrace při dosažení
limitu chyby)
Slouží k provedení kontroly přesnosti, ale pokud je
chyba větší než hodnota volby Cal. On Error limit
(Kalibrace při dosažení limitu chyby), je generováno
varování požadované kalibrace.
Slouží k nastavení limitu pro použití s polem Warn On
Error Limit (Výstraha při limitu chyby).
1,00 % O2
[0,01 až 10,00 % O2]
Tabulka 5.7 Nabídka Calibrate (Kalibrace) (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
41
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
5 Programování
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
…Calibrate (Kalibrace)
Cal. Diagnostics
(Diagnostika kalibrace)
Cal. Overdue Diag.
(Diagnostika kalibrace po
termínu)
Lze generovat diagnostické varování pro upozornění na
termín kalibrace.
Off (Vypnuto)
Weeks (Týdny)
Months (Měsíce)
Cal. Limits Diag.
(Diagnostika limitů
kalibrace)
Offset Limit (Limit
offsetu)
Off
(Vypnuto)
[1, 2, 3 nebo 4]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nebo 12]
Slouží k nastavení limitů pro koeficienty kalibrace. Pokud
jsou vypočítané koeficienty mimo limity, kalibrace je
neúspěšná, koeficienty nejsou aktualizovány a je
generována zpráva diagnostiky Out of Specification
(Mimo specifikace) – viz část 8.2.2, stránka 84.
Doporučuje se ponechat limity ve výchozím nastavení
z výroby.
Ideální sonda má offset 0 mV. Limit je odchylka
od ideálního stavu – pokud je například nastavena
hodnota 10 mV, má offset kalibrace přijatelný rozsah −10
až 10 mV.
20,00 mV
[0,00 až 20,00 mV]
Factor Limit (Limit Ideální sonda má faktor 1,000. Limit je odchylka od
faktoru)
ideálního stavu – pokud je například nastavena hodnota
0,100, má kalibrační faktor přijatelný rozsah 0,900 až
1,100.
0.100
[0,000 až 0,100]
Cell Diagnostics
(Diagnostika článku)
Slow Response
Diag. (Diagnostika
pomalé reakce)
Funkce diagnostiky pro zobrazení výstrahy v případě, že
reakce sondy na vstříknutí testovacího plynu je pomalejší
než očekávaná.
Disabled
(Deaktivována)
Disabled
(Deaktivována)
Enabled
(Aktivována)
Response Time
Limit (Limit doby
reakce)
Slouží k nastavení maximální doby přípustné pro reakci
na testovací plyn. K této hodnotě se u vzdálených
systémů automatické kalibrace přičítá hodnota volby
Test Gas Delay Time (Doba prodlevy testovacího plynu),
viz stránka 38.
60 s
[0 až 99 s]
Tabulka 5.7 Nabídka Calibrate (Kalibrace) (Pokračování)
42
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
5 Programování
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
…Calibrate (Kalibrace)
…Cal. Diagnostics (Diagnostika kalibrace)
…Cell Diagnostics
(Diagnostika článku)
Slow Recovery
Diag. (Diagnostika
pomalé obnovy)
Zobrazuje se výstraha v případě, kdy je rychlost obnovy
sondy po měření kalibrace nebo kontroly přesnosti nižší
než očekávaná.
Poznámka. Rychlost obnovy se měří pouze tehdy,
pokud je rozdíl mezi hodnotou testovacího a procesního
plynu > 10 % rozsahu kyslíku.
Disabled
(Deaktivována)
Disabled
(Deaktivována)
Enabled
(Aktivována)
Recovery Rate
Limit (Limit rychlosti
obnovy)
Slouží k nastavení limitu použitého při funkci diagnostiky
pomalé rychlosti obnovy.
High Impedance
Diag. (Diagnostika
horní hodnoty
impedance)
Zobrazuje se výstraha v případě, kdy impedance článku
překročí předem nastavený limit (horní hodnota
impedance může signalizovat vadný nebo stárnoucí
článek).
[0,1 až 10,0 % O2/s]
Disabled
(Deaktivována)
Enabled
(Aktivována)
Measure
Impedance (Změřit
impedanci)
10,0 % O2/s
Disabled
(Deaktivována)
Slouží k provedení kontroly impedance, pokud je
vybrána volba kalibrace Two point (Dvoubodová) – viz
stránka 39.
Při stabilním výstupu z článku lze provést kontrolu
impedance článku:
100 K
Poznámka. Impedanci článku nelze vypočítat, pokud je
výstup článku menší než 20 mV (hodnota testovacího
plynu je větší než přibližně 8 % O2 při 700 °C [1292 °F])
Tabulka 5.7 Nabídka Calibrate (Kalibrace) (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
43
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
5.4.3 Diagnostics (Diagnostika)
Menu
Diagnostics
3
123
Exit
Select
Slouží k zobrazení dat diagnostiky a výkonu (historických) a ke
kontrole diagnostiky článku – viz část 8.1, stránka 80.
Poznámka. Zprávy diagnostiky uvedené na této úrovni
nezahrnují tipy k řešení potíží. Zprávy diagnostiky obsahující
tipy k řešení potíží jsou uvedeny na úrovni Operator Menu /
Diagnostics (Nabídka obsluhy / Diagnostika) – viz část 5.2.2,
stránka 28.
Parametr
Poznámka/[Rozsah]
Diagnostics Log (Protokol
diagnostiky)
Slouží k zobrazení a vymazání dostupných kódů Neuplatňuje se
a zpráv diagnostiky.
Diagnostics History
(Historie diagnostiky)
Výchozí
hodnota
Zobrazuje seznam alarmů (od posledního příkazu
k vymazání alarmů). Zahrnuje počet nastalých alarmů,
celkovou dobu trvání a dobu od posledního výskytu.
Data se zobrazují v následujícím formátu:
Configuration
–– C002.042 ––
CONFIGURATION MODE
n:2
St:00h 04m 07s
tn:01h 03m 15s
Back
n
= počet výskytů stavu diagnostiky
t = celková doba setrvání v tomto stavu
diagnostiky
tn = doba od posledního výskytu tohoto stavu
diagnostiky.
Poznámka. K procházení seznamu alarmů použijte
tlačítka
a .
Clear History
(Vymazat historii)
Performance Log
(Protokol výkonu)
Slouží k vymazání uloženého protokolu historie
diagnostiky.
Protokol (historický) všech záznamů s označením Neuplatňuje se
časem a datem.
Podrobné informace o typech a kódech záznamů ve
volbě Performance Log (Protokol výkonu) viz část 8.3,
stránka 90.
Performance History
(Historie výkonu)
Protokol událostí kalibrace, kontrol
a montáže nové sondy nebo článku.
přesnosti
V protokolu se uchovává posledních 100 událostí.
Clear History
(Vymazat historii)
Slouží k vymazání všech uložených dat protokolu
výkonu.
Tabulka 5.8 Nabídka Diagnostics (Diagnostika)
44
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
5.4.4 Device Setup (Nastavení zařízení)
Menu
Device Setup
Exit
4
Select
Tuto volbu používají uživatelé s úrovní přístupu Advanced
(Pokročilá) k nastavení označení přístroje, zadání typu sondy,
výběru délky kabelu, nastavení rozsahů kyslíku a teploty
a k nastavení hesel pro přístup na všech úrovních.
Uživatelé úrovně Standard (Standardní) mají oprávnění pouze
ke čtení (s výjimkou úrovně Security Setup (Nastavení
zabezpečení)), uživatelé úrovně Read Only (Pouze čtení) mají
oprávnění pouze ke čtení pro omezený rozsah voleb nabídky.
Parametr
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
Instrument Tag
(Značka přístroje)
Slouží k zadání značky (kódu ID) v délce až 20 znaků pro Neuplatňuje se
vysílač.
Znaky se volí ze seznamu alfanumerických znaků.
Položka „Instrument Tag“ (Značka přístroje) se
nezobrazuje na stránkách Operator (Obsluha) při
nastavení volby Display Mode (Režim zobrazení) na
hodnotu 3 x 9 – viz část 5.4.5, stránka 48.
Probe Type (Typ sondy)
Slouží k výběru typu sondy použité s vysílačem.
AZ20 &
Remote Tx*
(AZ20
a oddělený
vysílač*)
AZ20 a oddělený vysílač
AZ20 a integrovaný
vysílač
AZ25 a oddělený vysílač
AZ30 a integrovaný
vysílač
AZ30 a oddělený vysílač
AZ35 a oddělený vysílač
AZ10 With Filter (AZ10
s filtrem)
AZ10 No Filter (AZ10 bez
filtru)
Cable Length (Délka
kabelu)
Délka kabelu mezi sondou a odděleným vysílačem
v metrech. Tato délka je použita u měření studeného
konce pro kompenzaci impedance kabelu.
0 m
[0 až 100 m]
Poznámka. Platí pouze pro oddělené vysílače.
* Pro vysílače v systémech recirkulace výfukových plynů (EGR) u námořních aplikací je typ sondy nastaven
na hodnotu AZ10 No Filter (AZ10 bez filtru) a nelze jej změnit.
Tabulka 5.9 Nabídka Device Setup (Nastavení zařízení)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
45
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
5 Programování
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
…Device Setup (Nastavení zařízení)
Oxygen Setup (Nastavení
kyslíku)
%O2 Range Hi (Horní Slouží k nastavení maximální koncentrace kyslíku.
hodnota rozsahu O2 v %) [0,01 až 100 % O2]
25,00 % O2
%O2 Range Lo (Spodní Slouží k nastavení minimální koncentrace kyslíku.
hodnota rozsahu O2 v %) [0,01 až 100 % O2]
0,01 % O2
Filter Time (Doba
filtru)
Slouží k nastavení požadované doby filtrování na měření
vstupu kyslíku.
1 s
Poznámka. Jedná se o filtr s klouzavým průměrem.
[1 až 60 s]
Pressure Comp.
(Kompenzace tlaku)
0,00 psi
Slouží k nastavení hodnoty kompenzace tlaku.
Poznámka. Hodnotu nastavte tehdy, pokud je za
normálního provozu přítomen kladný nebo záporný tlak
(vztaženo k tlaku během kalibrace). Pokud se kalibrace
provádí se stejným tlakem, jaký je přítomen při normálním
provozu, nastavte tuto hodnotu na 0,00 psi.
[−5,00 až 5,00 psi]
Temp. Setup (Nastavení
teploty)
Thermocouple Type
(Typ termočlánku)
Slouží k výběru typu termočlánku a jednotek teploty.
Slouží k výběru typu termočlánku použitého k měření
teploty článku.
Pro sondy s ohřevem (AZ20 a AZ30) je tato volba pevně
nastavena na hodnotu Type K (Typ K). Pro sondy bez
ohřevu (AZ25 a AZ35) vyberte typ termočlánku použitý
v sondě.
K
[−100 až 1300 °C (−148 až 2372 °F)]
B
[−18 až 1800 °C (−0,4 až 3272 °F)]
N
[−200 až 1300 °C (−328 až 2372 °F)]
R
[−18 až 1700 °C (−0,4 až 3092 °F)]
S
[−18 až 1700 °C (−0,4 až 3092 °F)]
Temperature Units
(Jednotky teploty)
Slouží k výběru jednotek teploty použitých ve vysílači.
K
°C
Tabulka 5.9 Nabídka Device Setup (Nastavení zařízení) (Pokračování)
46
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
5 Programování
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
…Device Setup (Nastavení zařízení)
Security Setup
(Nastavení zabezpečení)
Slouží k nastavení hesla úrovně Standard (Standardní)
a Advanced (Pokročilá) skládajícího se z až
6 alfanumerických znaků.
None (Žádný)
Poznámka. Hesla úrovně Standard (Standardní)
a Advanced (Pokročilá) nejsou nastavena z výroby a musí
být přidána koncovým uživatelem.
Standard
(Standardní)
Nastavují uživatelé úrovně Standard (Standardní)
a Advanced (Pokročilá).
Advanced
(Pokročilá)
Nastavují uživatelé úrovně Advanced (Pokročilá).
Reset Fact. Settings
(Obnovit nastavení z výroby)
Slouží k resetu všech parametrů konfigurace na jejich
výchozí hodnoty.
Factory-set
(Nastaveno
z výroby)
Reset Temp. Trip
(Resetování blokace při
překročení teploty)
U sond s ohřevem (AZ20 a AZ30) se v situaci, kdy teplota
článku překročí předem nastavený limit (přibl. 850 °C
[1562 °F]), automaticky aktivuje hardwarové vypnutí při
překročení teploty a vypne se napájení topného tělesa.
Neuplatňuje
se
Pokud teplota článku zůstává na této zvýšené úrovni po
dobu kratší než 30 minut, vypnutí se automaticky resetuje.
Pokud teplota zůstává zvýšená déle než 30 minut, je třeba
vypnutí resetovat (v této nabídce).
Alternativně lze vypnutí resetovat vypnutím a zapnutím
napájení vysílače.
Tabulka 5.9 Nabídka Device Setup (Nastavení zařízení) (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
47
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
5.4.5 Display (Zobrazení)
5
Menu
Display
Slouží k nastavení volby Display Mode (Režim zobrazení), tj.
řádků informací zobrazených na stránkách Operator Pages
(Stránky obsluhy), aktivaci nebo deaktivaci funkce Autoscroll
(Automatický posuv), nastavení času a data a formátu času
a data, výběru regionu pro volbu Daylight Saving (Letní čas)
a nastavení kontrastu obrazovky.
Select
Exit
Parametr
Poznámka/[Rozsah]
Language (Jazyk)
Slouží k výběru jazyka zobrazení na
místním displeji vysílače.
Výchozí hodnota
English (Angličtina)
English
(Angličtina)
Deutsch (Němčina)
Français (Francouzština)
Español (Španělština)
Italiano (Italština)
Operator Page 1 (Stránka obsluhy 1)
Display Mode (Režim zobrazení)
Udává typ informací zobrazovaných na
jednotlivých (textových) řádcích.
Slouží k výběru počtu řádků informací
a maximálního počtu znaků na řádek
zobrazených na vybrané stránce
Operator (Obsluha).
Poznámka. Pokud je vybrán jiný režim
než 3 x 9 , zobrazí se na stránce
obsluhy i kód ID značky přístroje (pokud
byl přidán).
1 x 4
Zobrazuje se 1 řádek s až 4 znaky.
1 x 4
1 x 6
Zobrazuje se 1 řádek s až 6 znaky.
1 x 6 + Bargraph
(1 x 6 + sloupcový graf)
Zobrazuje se 1 řádek s až 6 znaky
a sloupcový graf.
2 x 9
Zobrazují se 2 řádky, každý s až
9 znaky.
2 x 9 + Bargraph (2 x 9 +
sloupcový graf)
Zobrazují se 2 řádky, každý s až
9 znaky, a sloupcový graf.
3 x 9
Zobrazují se 3 řádky, každý s až
9 znaky.
Tabulka 5.10 Nabídka Display (Zobrazení)
48
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
Parametr
Výchozí hodnota
Poznámka/[Rozsah]
…Display (Zobrazení)
...Operator Page 1 (Stránka obsluhy 1)
1st Line View (Zobrazení 1. řádku)
% Oxygen (Kyslík v %)
% Oxygen
(Kyslík v %)
2nd Line View (Zobrazení 2. řádku)
Cell Temperature
(Teplota článku)
Cell Temperature
(Teplota článku)
Cell Millivolts
(Napětí článku v mV)
Control Output (Řídicí výstup)
3rd Line View (Zobrazení 3. řádku)
Cell Temperature
(Teplota článku)
Cell Millivolts
(Napětí článku v mV)
Cell Millivolts
(Napětí článku
v mV)
Control Output (Řídicí výstup)
Bargraph (Sloupcový graf)
Určuje parametr znázorněný na
sloupcovém grafu.
Poznámka. Volba je k dispozici pouze
tehdy, pokud je volba Display Mode
(Režim zobrazení) nastavena na
hodnotu 1 x 6 + Bargraph (1 x 6 +
sloupcový graf) nebo 2 x 9 + Bargraph
(2 x 9 + sloupcový graf), viz stránka 48.
Control Output (Řídicí výstup)
% Oxygen (linear)
(Kyslík v %, lineárně)
% Oxygen (linear)
(Kyslík v %,
lineárně)
% Oxygen (log)
(Kyslík v %, logaritmicky)
Tabulka 5.10 Nabídka Display (Zobrazení) (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
49
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
Parametr
Výchozí hodnota
Poznámka/[Rozsah]
…Display (Zobrazení)
Operator Page 2 (Stránka obsluhy 2)
Display Mode (Režim zobrazení)
Udává typ informací zobrazovaných na
jednotlivých (textových) řádcích.
Slouží k výběru počtu řádků informací
a maximálního počtu znaků na řádek
zobrazených na vybrané stránce
Operator (Obsluha).
Poznámka. Kód ID značky přístroje
(pokud byl přidán) se na stránce obsluhy
zobrazuje s výjimkou situace, kdy je
vybrán formát Display Mode / 3 x 9
(Režim zobrazení / 3 x 9), viz stránka 48.
Off (Vypnuto)
Slouží k deaktivaci stránky Operator
Page 2 (Stránka obsluhy 2).
Off (Vypnuto)
1 x 4
Zobrazuje se 1 řádek s až 4 znaky.
1 x 6
Zobrazuje se 1 řádek s až 6 znaky.
1 x 6 + Bargraph
(1 x 6 + sloupcový graf)
Zobrazuje se 1 řádek s až 6 znaky
a sloupcový graf.
2 x 9
Zobrazují se 2 řádky, každý s až 9 znaky.
2 x 9 + Bargraph
(2 x 9 + sloupcový graf)
Zobrazují se 2 řádky, každý s až
9 znaky, a sloupcový graf.
3 x 9
Zobrazují se 3 řádky, každý s až 9 znaky.
1st Line View (Zobrazení 1. řádku)
% Oxygen (Kyslík v %)
% Oxygen
(Kyslík v %)
Cell Temperature (Teplota článku)
Cell Millivolts (Napětí článku v mV)
Control Output (Řídicí výstup)
2nd Line View (Zobrazení 2. řádku)
% Oxygen (Kyslík v %)
Cell Temperature (Teplota článku)
Cell Millivolts (Napětí článku v mV)
Cell
Temperature
(Teplota článku)
Control Output (Řídicí výstup)
Tabulka 5.10 Nabídka Display (Zobrazení) (Pokračování)
50
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
Parametr
Výchozí hodnota
Poznámka/[Rozsah]
…Display (Zobrazení)
...Operator Page 2 (Stránka obsluhy 2)
3rd Line View (Zobrazení 3. řádku)
Cell Millivolts
(Napětí článku
v mV)
% Oxygen (Kyslík v %)
Cell Temperature (Teplota článku)
Cell Millivolts (Napětí článku v mV)
Control Output (Řídicí výstup)
Bargraph (Sloupcový graf)
Určuje
parametr
sloupcovém grafu.
znázorněný
na
Poznámka. Volba je k dispozici pouze
tehdy, pokud je volba Display Mode
(Režim zobrazení) nastavena na hodnotu
1 x 6 + Bargraph (1 x 6 + sloupcový graf)
nebo 2 x 9 + Bargraph48 (2 x 9 +
sloupcový graf), viz stránka .
Control Output (Řídicí výstup)
% Oxygen (linear)
(Kyslík v %, lineárně)
% Oxygen (linear)
(Kyslík v %,
lineárně)
% Oxygen (log)
(Kyslík v %, logaritmicky)
Autoscroll (Automatický posuv)
Disabled (Deaktivována)
Enabled (Aktivována)
Pokud je nastavena hodnota Enabled
(Aktivováno), displej automaticky přepíná
mezi stránkami Operator Page 1 (Stránka
obsluhy 1) a Operator Page 2 (Stránka
obsluhy 2) s intervalem 10 sekund.
Enabled
(Aktivována)
Pokud je zde volba aktivována, lze ji
deaktivovat na úrovni Operator (Obsluha).
Time & Date (Čas a datum)
Slouží
k nastavení
a času/data.
formátu
data
Format (Formát)
DD-MM-YYYY (DD-MM-RRRR)
MM-DD-YYYY (MM-DD-RRRR)
YYYY-MM-DD (RRRR-MM-DD)
Time & Date (Čas a datum)
YYYY-MM-DD
(RRRR-MM-DD)
Slouží k nastavení aktuálního místního
času a data.
Neuplatňuje se
Tabulka 5.10 Nabídka Display (Zobrazení) (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
51
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
Parametr
Výchozí hodnota
Poznámka/[Rozsah]
…Display (Zobrazení)
Daylight Saving (Letní čas)
Slouží
k nastavení
geografického
regionu a času začátku a konce letního
času, zda nastává a dat.
Region
Off (Vypnuto)
Letní čas je deaktivován.
Europe (Evropa)
Automaticky se vybírá standardní čas
začátku a konce letního času pro Evropu.
Off (Vypnuto)
USA
Automaticky se vybírá standardní čas
začátku a konce letního času pro USA.
Custom (Vlastní)
Slouží k vytvoření vlastního času
začátku a konce letního času pro
regiony jiné než Evropa nebo USA.
Poznámka. Slouží k aktivaci parametrů
Daylight Start (Začátek letního času)
a Daylight End (Konec letního času).
Daylight Start (Začátek letního času) Slouží k nastavení kritérií začátku
Daylight End (Konec letního času) a konce ve volbě Daylight Saving (Letní
čas).
Neuplatňuje se
Poznámka. Zobrazuje se pouze tehdy,
pokud je dílčí parametr Region nastaven
na hodnotu Custom (Vlastní).
Time (Čas)
Čas začátku vybraný v krocích po
1 hodině
[00,00 až 23,00]
Occurrence (Nastává)
First / Second / Third / Fourth / Last
(První / druhý / třetí / čtvrtý / poslední)
Day (Den)
Sunday / Monday / Tuesday /
Wednesday / Thursday / Friday /
Saturday (Neděle / pondělí / úterý /
středa / čtvrtek / pátek / sobota)
Month (Měsíc)
January / February / March / April / May
/ June / July / August / September /
October / November / December
(Leden / únor / březen / duben / květen
/ červen / červenec / srpen / září / říjen /
listopad / prosinec)
Contrast (Kontrast)
Slouží ke zvýšení nebo snížení kontrastu
displeje podle místního prostředí.
50 %
[0 až 100 %]
Display Test (Test displeje)
Slouží k provedení vnitřního testu pro Neuplatňuje se
ověření integrity displeje.
Tabulka 5.10 Nabídka Display (Zobrazení) (Pokračování)
52
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
5.4.6 Process Alarm (Procesní alarm)
Menu
Process Alarm
6
Slouží k nastavení procesních alarmů (1 až 4) pro typy alarmu
(vysoký/nízký obsah kyslíku nebo vysoká/nízká teplota),
nastavení teplot alarmu vypnutí a nastavení hodnot hystereze
(v % pro kyslík a °C pro teplotu).
Select
Exit
Parametr
Poznámka/[Rozsah]
Alarm 1 (až 4)
Každý ze čtyř alarmů lze aktivovat při dosažení
horní nebo spodní hodnoty nebo vypnout.
Type (Typ)
Výchozí hodnota
Slouží k nastavení požadovaného typu alarmu – viz obr. 5.2.
Off (Vypnuto)
Off (Vypnuto)
Low Oxygen (Spodní hodnota kyslíku)
High Oxygen (Horní hodnota kyslíku)
Low Temperature
(Spodní hodnota teploty)
High Temperature
(Horní hodnota teploty)
Trip (Vypnutí)
Slouží k nastavení hodnoty alarmu vypnutí
ve fyzikálních jednotkách – viz obr. 5.2.
Poznámka. Pro každý alarm lze nastavit
jednu hodnotu vypnutí.
1,00 % O2
Oxygen (Kyslík)
[0,01 až 100,00 % O2]
Temperature (Teplota)
[−300 až 1800 °C (−508 až 3272 °F)]
Hysteresis (Hystereze)
720 °C
Slouží k nastavení hodnoty hystereze ve
fyzikálních jednotkách – viz obr. 5.2.
0 % O2
Oxygen (Kyslík)
[0,00 až 100,00 % O2]
Temperature (Teplota)
[0 až 1000 °C (−32 až 1832 °F)]
0 °C
Tabulka 5.11 Nabídka Process Alarm (Procesní alarm)
Akce alarmu horní hodnoty
Koncentrace
Koncentrace
Akce alarmu spodní hodnoty
Hystereze
Hystereze
Bod vypnutí
Hystereze
Hystereze
Alarm zapnut
Alarm zapnut
Alarm se
automaticky vypíná
Alarm vypnut
Alarm se
automaticky vypíná
Obr. 5.2 Hystereze a akce při alarmu horní a spodní hodnoty
IM/AZ20E–CZ Rev. E
53
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
5.4.7 Input/Output (Vstup/výstup)
Menu
7
Input/Output
Slouží k přiřazení relé (1 a 2), digitálního vstupu/výstupu (1 a 2)
a proudových výstupů (1 a 2).
Nabídky zobrazené na této úrovni jsou závislé na konfiguraci
systému a namontovaném volitelném vybavení.
Select
Exit
Parametr
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
Relay 1 (2) (Relé 1 (2))
Relay Assignment (Přiřazení relé)
Not
Assigned
Všechny parametry Relay Assignment (Přiřazení relé) (Nepřiřazeno)
(všechny
mohou mít hodnotu Assigned (Přiřazeno) nebo Not
parametry)
Assigned (Nepřiřazeno).
Slouží k výběru stavu alarmu
požadovaného pro aktivaci relé.
a diagnostiky
Poznámka. Mezi parametry s volbou Assigned
(Přiřazeno) platí vztah disjunkce / logického součtu.
Alarm 1 (2, 3, 4)
Typy alarmu a spouštěcí události viz část 5.4.6,
stránka 53.
Cal. In Progress (Probíhající
kalibrace)
Relé je aktivováno při probíhající kalibraci.
Cal. Failed (Kalibrace se nezdařila) Relé je aktivováno, pokud se kalibrace nezdařila.
Gas 1 Not Present (Nepřítomen
plyn 1)
Relé je aktivováno, pokud není detekován testovací
plyn 1.
Gas 2 Not Present (Nepřítomen
plyn 2)
Relé je aktivováno, pokud není detekován testovací
plyn 2.
Test Gas 1 Valve (Ventil
testovacího plynu 1)
Relé je aktivováno, pokud je otevřen ventil
testovacího plynu 1.
Test Gas 2 Valve (Ventil
testovacího plynu 2)
Relé je aktivováno, pokud je otevřen ventil
testovacího plynu 2.
Diag. – Failure (Diagnostika –
porucha)
Aktivuje relé, pokud je generován stav diagnostiky
Failure (Porucha) – viz část 8.1, stránka 80.
Diag. – Off Spec. (Diagnostika – Aktivuje relé, pokud je generován stav diagnostiky
mimo specifikace)
Out of Specification (Mimo specifikace) – viz část
8.1, stránka 80.
Diag. – Maint. Reqd.
(Diagnostika – vyžaduje se údržba)
Aktivuje relé, pokud je generován stav diagnostiky
Maintenance Required (Vyžaduje se údržba) – viz
část 8.1, stránka 80.
Diag. – Chk. Function
(Diagnostika – zkontrolujte funkci)
Aktivuje relé, pokud je generován stav diagnostiky
Check Function (Zkontrolujte funkci) – viz část 8.1,
stránka 80.
Table 5.12 Nabídka Input/Output (Vstup/výstup)
54
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
5 Programování
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
…Input/Output (Vstup/výstup)
Relay 1 (2) (Relé 1 (2))
Polarity (Polarita)
V případě, že jsou aktivní volby Relay Assignment
(Přiřazení relé), tj. je pro ně zvolena volba Assigned
(Přiřazeno), slouží k výběru toho, zda jsou kontakty
relé sepnuté nebo rozepnuté.
Active Open (Aktivní rozepnuto)
Active Closed (Aktivní sepnuto)
Digital I/O 1 (2)
(Digitální vstup/výstup 1 (2))
Mode (Režim)
Active
Closed
(Aktivní
sepnuto)
Parametry Digital I/O (Digitální vstup/výstup) 1 a 2
jsou k dispozici pouze tehdy, pokud je instalováno
dané volitelné příslušenství.
Slouží k výběru toho, zda digitální vstup/výstup
slouží jako vstup nebo výstup.
Input (Vstup)
Input (Vstup)
Output (Výstup)
Output Assignment (Přiřazení výstupu) Pokud je volba Digital I/O/Mode (Režim digitálního
vstupu/výstupu) nastavena na hodnotu Output
(Výstup), slouží k výběru toho, které stavy alarmu
a diagnostiky jsou požadovány k aktivaci výstupu.
Všechny parametry Output Assignment (Přiřazení
výstupu) mohou mít hodnotu Assigned (Přiřazeno)
nebo Not Assigned (Nepřiřazeno).
Not
Assigned
(Nepřiřazeno)
(všechny
parametry)
Poznámka. Mezi parametry s volbou Assigned
(Přiřazeno) platí vztah disjunkce / logického součtu.
Alarm 1 (2, 3, 4)
Podrobné informace o alarmu viz část 5.4.6,
stránka 53.
Cal. In Progress
(Probíhající kalibrace)
Výstup se spouští při probíhající kalibraci.
Cal. Failed (Kalibrace se nezdařila) Výstup se spouští, pokud se kalibrace nezdařila.
Gas 1 Not Present
(Nepřítomen plyn 1)
Výstup se spouští, pokud není detekován testovací
plyn 1.
Gas 2 Not Present
(Nepřítomen plyn 2)
Výstup se spouští, pokud není detekován testovací
plyn 2.
Table 5.12 Nabídka Input/Output (Vstup/výstup) (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
55
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
5 Programování
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
…Input/Output (Vstup/výstup)
...Digital I/O 1 (2)
(Digitální vstup/výstup 1 (2))
…Output Assignment
(Přiřazení výstupu)
Diag. – Failure
(Diagnostika – porucha)
Aktivuje výstup, pokud je generován stav diagnostiky
Failure (Porucha) – viz část 8.1, stránka 80.
Diag. – Off Spec.
(Diagnostika – mimo specifikace)
Aktivuje výstup, pokud je generován stav
diagnostiky Out of Specification (Mimo
specifikace) – viz část 8.1, stránka 80.
Diag. – Maint. Reqd.
(Diagnostika – vyžaduje se údržba)
Aktivuje výstup, pokud je generován stav
diagnostiky Maintenance Required (Vyžaduje se
údržba) – viz část 8.1, stránka 80.
Diag. – Chk. Function
(Diagnostika – zkontrolujte funkci)
Aktivuje výstup, pokud je generován stav
diagnostiky Check Function (Zkontrolujte funkci) –
viz část 8.1, stránka 80.
Test Gas 1 Valve
(Ventil testovacího plynu 1)
Výstup je aktivován, pokud je otevřen ventil
testovacího plynu 1.
Test Gas 2 Valve
(Ventil testovacího plynu 2)
Výstup je aktivován, pokud je otevřen ventil
testovacího plynu 1.
Polarity (Polarita)
Slouží k výběru toho, zda je digitální výstup sepnutý
nebo rozepnutý v situaci, kdy je aktivní některý
z přiřazených stavů.
Active High
(Aktivní horní hodnota/sepnuto)
Active High
(Aktivní horní
hodnota/
sepnuto)
Active Low
(Aktivní spodní hodnota/rozepnuto)
Input Function (Funkce vstupu)
Pokud je hodnota volby Digital I/O/Mode (Režim
digitálního vstupu/výstupu) Input (Vstup), slouží
k výběru funkce vykonané pomocí digitálního
výstupu.
Off (Vypnuto)
Off (Vypnuto)
Start Autocal
(Spustit automatickou kalibraci) 
Slouží ke spuštění automatické kalibrace na
sestupné hraně (při sepnutém beznapěťovém
spínači).
Stop Autocal
(Zastavit automatickou kalibraci) 
Slouží k zastavení automatické kalibrace na
sestupné hraně (při sepnutém beznapěťovém
spínači).
Start/Stop Autocal
Slouží ke spuštění automatické kalibrace na
(Spustit/zastavit automatickou kalibraci) sestupné hraně (beznapěťový spínač je sepnut)
a k zastavení automatické kalibrace na vzestupné
hraně (beznapěťový spínač je rozepnut).
Table 5.12 Nabídka Input/Output (Vstup/výstup) (Pokračování)
56
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
5 Programování
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
Start Autocal (Spustit automatickou
kalibraci) 
Slouží ke spuštění automatické kalibrace na
vzestupné hraně
(při rozepnutém beznapěťovém spínači).
Stop Autocal (Zastavit automatickou
kalibraci) 
Slouží k zastavení automatické kalibrace
vzestupné hraně
(při rozepnutém beznapěťovém spínači).
Calibration Type (Typ kalibrace)
Typ kalibrace (pro „Input Function Start (Funkci vstupu spustit)...“
druhého vstupu/výstupu. [nebo „Start/Stop (Spustit/zastavit)...“]) je
nastaven digitálním vstupem tohoto vstupu/výstupu.
 Signál spodní hodnoty (beznapěťový spínač sepnut)
= One point (Jednobodová)
 Signál horní hodnoty (beznapěťový spínač rozepnut)
= Two point (Dvoubodová)
na
Table 5.12 Nabídka Input/Output (Vstup/výstup) (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
57
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
5 Programování
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
…Input/Output (Vstup/výstup)
...Digital I/O 1 (2) (Digitální vstup/výstup 1 (2))
Type (Typ)
Slouží k výběru typu automatické kalibrace
spouštěné digitálním vstupem – viz část 6.1,
stránka 66.
Volba je k dispozici pouze tehdy, pokud je volba
Input Function (Funkce vstupu) nastavena na
hodnotu „Start Autocal“ (Spustit automatickou
kalibraci) nebo „Start/Stop Autocal“ (Spustit/zastavit
automatickou kalibraci) a hodnota druhého
vstupu/výstupu není Calibration Type (Typ kalibrace).
One point (Jednobodová)
One point
(Jednobodová)
Two point (Dvoubodová)
Calibration
(Kalibrace)
Sequence (Sekvence)
Slouží k výběru typu kalibrace nebo kontroly
prováděné při aktivaci digitálním vstupem.
Calibration (Kalibrace)
Slouží k provedení kalibrace, která automaticky
aktualizuje offset (jednobodovou kalibraci) a faktor
kalibrace (dvoubodovou kalibraci), pokud je
úspěšná.
Accuracy Check
(Kontrola přesnosti)
Slouží k provedení kontroly přesnosti (normální
sekvence kalibrace), ale neaktualizuje aktuální
hodnoty offsetu a faktoru kalibrace používané
vysílačem.
Cal. On Error Limit
(Kalibrace při dosažení limitu chyby)
Slouží k provedení kontroly přesnosti, ale pokud je
chyba větší než hodnota nastavená v poli Cal. On
Error limit (Kalibrace při dosažení limitu chyby), viz
stránka 41, offset a faktor kalibrace se automaticky
aktualizují.
Warn On Error Limit
(Výstraha při limitu chyby)
Slouží k provedení kontroly přesnosti, ale pokud je
chyba větší než hodnota nastavená v poli Cal. On
Error limit (Kalibrace při dosažení limitu chyby), viz
stránka 41, je generováno varování kalibrace.
Table 5.12 Nabídka Input/Output (Vstup/výstup) (Pokračování)
58
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
5 Programování
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
…Input/Output (Vstup/výstup)
Current Output 1 (Proudový výstup 1)
Source (Zdroj)
Slouží k výběru parametru opakovaně vysílaného
proudovým výstupem.
% Oxygen (Kyslík v %)
% Oxygen
(Kyslík v %)
Temperature (Teplota)
Cell mV (Napětí článku v mV)
Type (Typ)
Slouží k výběru lineárního nebo logaritmického
výstupu.
Poznámka. Zobrazuje se pouze tehdy, pokud je
volba
Source
(Zdroj)
nastavena
na
hodnotu % Oxygen (Kyslík v %).
Linear (Lineárně)
Linear
(Lineárně)
Log. Two Decades
(Logaritmicky, dvě dekády)
Log. Three Decades
(Logaritmicky, tři dekády)
Eng. Range Hi (Horní hodnota rozsahu Slouží k výběru horní hodnoty rozsahu v závislosti
ve fyzikálních jednotkách)
na hodnotě vybrané ve volbě Source (Zdroj).
Oxygen (Kyslík)
[0,00 až 100,00 % O2]
Temperature (Teplota)
[−200 až 1800 °C (−328 až 3272 °F)]
mV
[−100,0 až 400,0 mV]
Eng. Range Lo (Spodní hodnota
rozsahu ve fyzikálních jednotkách)
25,00 % O2
Slouží k výběru spodní hodnoty rozsahu v závislosti
na hodnotě vybrané ve volbě Source (Zdroj).
Poznámka. Volba není aktivována, pokud je
hodnota volby Type (Typ) = Log Two Decades
(Logaritmicky, dvě dekády) nebo Log Three
Decades (Logaritmicky, tři dekády).
Oxygen (Kyslík)
[0,00 až 100,00 % O2]
Temperature (Teplota)
[−200 až 1800 °C (−328 až 3272 °F)]
mV
[−100,0 až 400,0 mV]
0,25 % O2
Table 5.12 Nabídka Input/Output (Vstup/výstup) (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
59
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
5 Programování
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
…Input/Output (Vstup/výstup)
...Current Output 1 (Proudový výstup 1)
Elec. Range Hi (Horní rozsah
v elektrických jednotkách)
Slouží k výběru elektrického rozsahu horní hodnoty
proudového výstupu.
[3,80 až 22,00 mA]
mA
Elec. Range Lo (Spodní rozsah
v elektrických jednotkách)
20,00 mA
Slouží k výběru elektrického
hodnoty proudového výstupu.
rozsahu
spodní
[3,80 až 22,00 mA]
mA
Output Failure (Porucha výstupu)
4,00 mA
Pokud je zvolena volba Enabled (Aktivován), lze
proudový výstup upravit na předem nastavenou
hodnotu v případě, že nastane stav diagnostiky
kategorie Failure (Porucha) – viz stránka 80.
Disabled (Deaktivována)
Enabled (Aktivována)
Failure Current (Proud při poruše)
Disabled
(Deaktivována)
Slouží k zadání předem nastavené hodnoty pro
proudový výstup při přítomnosti stavu diagnostiky
kategorie Failure (Porucha) – viz stránka 80.
22,00 mA
Volba je k dispozici pouze tehdy, pokud je hodnota
volby Output Failure (Porucha výstupu) Enabled
(Aktivováno).
[3,80 až 22,0 mA]
Output #1 Test (Test výstupu č. 1)
0
Slouží k výběru úrovní výstupu v % pro volbu
Current Output 1 (Proudový výstup 1).
Po vystoupení z tohoto parametru se proudový
výstup vrací na normální provozní hodnotu.
[0, 25, 50, 75 nebo 100 %]
Table 5.12 Nabídka Input/Output (Vstup/výstup) (Pokračování)
60
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
5 Programování
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
…Input/Output (Vstup/výstup)
Current Output 2 (Proudový výstup 2)
Elec. Range Hi (Horní rozsah
v elektrických jednotkách)
Zobrazuje se pouze tehdy, pokud je namontována
volitelná karta.
Slouží k výběru elektrického rozsahu horní hodnoty
proudového výstupu.
[0,00 až 22,00 mA]
mA
Elec. Range Lo (Spodní rozsah
v elektrických jednotkách)
20,00 mA
Slouží k výběru elektrického
hodnoty proudového výstupu.
rozsahu
spodní
[0,00 až 22,00 mA]
mA
Output Failure (Porucha výstupu)
4,00 mA
Pokud je vybrána volba „Enabled“ (Aktivován), lze
proudový výstup upravit na předem nastavenou
hodnotu v případě, že nastane stav diagnostiky
kategorie Failure (Porucha) – viz část 8.1,
stránka 80.
Disabled (Deaktivována)
Enabled (Aktivována)
Failure Current (Proud při poruše)
Disabled
(Deaktivována)
Slouží k zadání předem nastavené hodnoty pro
proudový výstup při přítomnosti stavu diagnostiky
kategorie Failure (Porucha) – viz stránka 80.
22,00 mA
Volba je k dispozici pouze tehdy, pokud je hodnota
volby Output Failure (Porucha výstupu) Enabled
(Aktivováno).
[0,00 až 22,0 mA]
Output #2 Test (Test výstupu č. 2)
Slouží k výběru úrovní výstupu v % pro volbu
Current Output 2 (Proudový výstup 2).
0
Po vystoupení z tohoto parametru se proudový
výstup vrací na normální provozní hodnotu.
[0, 25, 50, 75 nebo 100 %]
Table 5.12 Nabídka Input/Output (Vstup/výstup) (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
61
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
5.4.8 Communication (Komunikace)
Menu
Communication
Exit
Parametr
8
Slouží ke konfiguraci parametrů protokolu HART
a komunikace cyklického výstupu pomocí rozhraní IrDA na
přední straně vysílače.
Select
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí hodnota
HART (Protokol HART)
HART Poll Address
(Adresa dotazu protokolu
HART)
Slouží k zadání jedinečné adresy zařízení.
0
Pokud je volba nastavena na hodnotu 0, je aktivní
volba Current Output 1 (Proudový výstup 1)
a poskytuje se analogový výstup úměrný jeho zdroji.
Protokol HART pracuje v režimu point-to-point.
Pokud je volba nastavena na hodnotu od 1 do 15,
je volba Current Output 1 (Proudový výstup 1)
pevně nastavena na hodnotu 4 mA a protokol
HART pracuje v režimu multi-drop.
Poznámka. Podrobné informace o konfiguraci
režimu multi-drop viz část 7.2, stránka 71.
[0 až 15]
HART Device ID
(Kód ID zařízení protokolu
HART)
Jedinečný kód ID zařízení protokolu HART.
HART Tag
(Značka protokolu HART)
Slouží k zadání uživatelem definované značky (ID)
pro zařízení protokolu HART (vysílač) vybrané
z alfanumerické znakové sady zobrazené po volbě
tlačítka Edit (Upravit) v tomto dílčím parametru.
[0 až 8 znaků]
Neuplatňuje se
HART Device Message
(Zpráva zařízení protokolu
HART)
Slouží k zadání uživatelem definované zprávy pro
zařízení protokolu HART (vysílač) vybrané ze
znakové sady zobrazené po volbě tlačítka Edit
(Upravit) v tomto dílčím parametru.
[0 až 16 znaků]
Neuplatňuje se
HART Descriptor
(Popisovač protokolu
HART)
Slouží k zadání jedinečného popisovače protokolu
HART vybraného ze znakové sady zobrazené po
volbě tlačítka Edit (Upravit) v tomto dílčím
parametru.
Maximální počet znaků je 32.
Neuplatňuje se
Device Install Date
(Datum instalace zařízení)
Čas a datum instalace.
User-set
(Nastaveno
uživatelem)
Final Assembly No.
(Č. finální montáže)
Číslo finální montáže (kód ID) zařízení (vysílače).
Factory-set
(Nastaveno
z výroby)
Factory-set (Kód ID
pouze ke čtení
nastavený z výroby)
Tabulka 5.13 Nabídka Communication (Komunikace)
62
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
Poznámka/[Rozsah]
5 Programování
Výchozí hodnota
…Communication (Komunikace)
Cyclic Output
(Cyklický výstup)
Pro účely diagnostiky je možné konfigurovat zařízení
(vysílač) k odesílání dat pomocí rozhraní IrDA na
přední straně vysílače. Tato data lze zobrazovat
pomocí hyperterminálu.
Interval
Slouží k výběru časového intervalu mezi jednotlivými
sadami dat vysílanými pomocí rozhraní IrDA.
Off (Vypnuto)
Off (Vypnuto)
1, 10, 30 s
1, 10, 30, 60 m
Assignment (Přiřazení)
Slouží k výběru vysílaných signálů.
Volby Assigned / Not Assigned
(Přiřazeno/nepřiřazeno)
Not Assigned
(Nepřiřazeno)
(všechny
parametry)
Oxygen (Kyslík)
Cell Temperature
(Teplota článku)
Cell Temp. Rate
(Rychlost odezvy
teploty článku)
Cell mV (Napětí
článku v mV)
Output (Výstup)
CJ Temperature
(Teplota studeného
konce)
Cal. Details
(Podrobné informace
o kalibraci)
Performance
Details (Podrobné
informace o výkonu)
Mains Supply
Details (Podrobné
informace o síťovém
napájení)
Internal
Temperature (Vnitřní
teplota)
Tabulka 5.13 Nabídka Communication (Komunikace) (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
63
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
5.4.9 Device Info (Informace o zařízení)
9
Menu
Device Info
Select
Exit
Identifikuje výrobní číslo a datum výroby vysílače, datum
poslední
kalibrace
kyslíku,
typ
sondy,
volitelnou
kartu/přísušenství vysílače (pokud je namontována), hardware
pro automatickou kalibraci (pokud je namontován) a čísla
verze základní desky a softwaru.
Poznámka. Parametry v této nabídce jsou pouze ke čtení.
Parametr
Poznámka/[Rozsah]
Serial Number (Výrobní číslo)
Výrobní číslo vysílače.
Factory-set
(Nastaveno
z výroby)
Date of Manufacture (Datum výroby)
Čas a datum výroby vysílače.
Factory-set
(Nastaveno
z výroby
Date of Last Cal. (Datum poslední kalibrace)
Neuplatňuj
Datum poslední kalibrace kyslíku.
e se
Poznámka. Datum je aktualizováno
automaticky podle data nastaveného ve
vysílači.
Probe Type (Typ sondy)
Typ sondy použité s vysílačem.
AZ20
AZ20
AZ25
AZ30
AZ30
AZ35
AZ10
AZ10
Výchozí
hodnota
& Integral Tx (AZ20 a integrovaný vysílač)
& Remote Tx (AZ20 a oddělený vysílač)
& Remote Tx (AZ25 a oddělený vysílač)
& Integral Tx (AZ30 a integrovaný vysílač)
& Remote Tx (AZ30 a oddělený vysílač)
& Remote Tx (AZ35 a oddělený vysílač)
With Filter (AZ10 s filtrem)
No Filter (AZ10 bez filtru)
Autocal Hardware
(Hardware pro automatickou kalibraci)
AZ20 &
Remote
Tx (AZ20
a oddělený
vysílač)*
Systém
automatické
kalibrace
konfigurovaný pro použití s vysílačem.
None (Žádný)
Slouží k deaktivaci funkce automatické
kalibrace.
Internal (Vnitřní)
Volba je aktivována, pokud je instalováno
zařízení pro automatickou kalibraci
(volitelné příslušenství).
Remote (Oddělený)
Volba je aktivována, pokud je použit
externí systém automatické kalibrace.
None
(Žádný)
Tabulka 5.14 Device Info (Informace o zařízení)
64
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
5 Programování
Parametr
Poznámka/[Rozsah]
Výchozí
hodnota
Transmitter Options (Volitelné součásti vysílače)
Instalovaná volitelná karta (příslušenství) Factory-set
vysílače.
(Nastaveno
z výroby)
None Fitted (Žádná)
Digital I/O (Digitální vstup/výstup)
Analog Output (Analogový výstup)
Main Board Version (Verze základní desky)
Verze hardwaru desky tištěných spojů
hlavní desky.
Factory-set
(Nastaveno
z výroby
Software Version (Verze softwaru)
Zobrazena verze softwaru
nainstalovaného ve vysílači.
Factory-set
(Nastaveno
z výroby)
* Pro vysílače v systémech recirkulace výfukových plynů (EGR) u námořních aplikací je typ sondy nastaven na
hodnotu AZ10 No Filter (AZ10 bez filtru) a nelze jej změnit.
Tabulka 5.14 Device Info (Informace o zařízení) (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
65
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
6 Calibration (Kalibrace)
6 Calibration (Kalibrace)
Pozor. Před spuštěním kalibrace nastavte průtok testovacího plynu a referenčního vzduchu – viz
dokument IM/AZ20P-EN.
6.1 Přehled postupů kalibrace
Postup
Typ kalibrace a popis
1-Pt AutoCal
(Jednobodová
automatická kalibrace)
Jednobodová automatická kalibrace offsetu kalibrace

Porovnávají se hodnoty dvou testovacích plynů a kalibrace offsetu se
provádí pomocí toho testovacího plynu, jehož složení je nejbližší
vzduchu (20,95 %).

Pokud jsou si hodnoty dvou testovacích plynů rovny, je použit
testovací plyn 1.
2-Pt AutoCal
(Dvoubodová
automatická kalibrace)
Dvoubodová automatická kalibrace offsetu a faktoru kalibrace
Manual Cal – Offset
(Ruční kalibrace – offset)
Jednobodová ruční kalibrace offsetu kalibrace
Manual Cal – Factor
(Ruční kalibrace –
faktor)
Manual Cal – 2-Pt
(Ruční kalibrace –
dvoubodová)

Slouží k provedení
testovacích plynů.
kalibrace
strmosti
a offsetu
pomocí
obou

Porovnávají se hodnoty dvou testovacích plynů a kalibrace offsetu se
provádí pomocí toho testovacího plynu, jehož složení je nejbližší
vzduchu (20,95 %).

Pokud jsou si hodnoty dvou testovacích plynů rovny, je použit
testovací plyn 1.
Jednobodová ruční kalibrace kalibračního faktoru

Porovnávají se hodnoty dvou testovacích plynů a kalibrace faktoru se
provádí pomocí toho, který z testovacích plynů se složením nejvíce liší
od vzduchu.

Pokud jsou si hodnoty dvou testovacích plynů rovny, je použit
testovací plyn 2.
Dvoubodová ruční kalibrace offsetu a faktoru kalibrace

Slouží k provedení
testovacích plynů.
kalibrace
strmosti
a offsetu
pomocí
obou
Tabulka 6.1 Přehled postupů kalibrace
66
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
6 Calibration (Kalibrace)
6.2 Kalibrace systému
Postupy kalibrace platné pro typy kalibrace jsou uvedeny v pravém sloupci následující tabulky:
1-Pt AutoCal
OK
Back
• Návrat do
nabídky
Sensor Cal.
(Kalibrace
snímače)
• Spuštění
funkce
AutoCal
(Automatick
á kalibrace)
Poznámka. Testovací plyn použitý v této etapě kalibrace závisí na
typu kalibrace a hodnotách testovacích plynů.
Continue
Abort
• Zavření ventilu
• Pokračování
testovacího
v postupu
plynu
kalibrace
• Návrat do
nabídky Sensor
Cal. (Kalibrace
snímače)
<Cal Type>
O2 20,95 % O2
• Zavření ventilu
testovacího
plynu
• Návrat do
nabídky
Sensor Cal.
(Kalibrace
snímače)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Probíhající kalibrace (1. bod)
Poznámka. Testovací plyn použitý v této etapě kalibrace závisí na
typu kalibrace a hodnotách testovacích plynů.
Sleduje se detekce testovacího plynu. Pokud není detekován žádný
testovací plyn, je kalibrace neúspěšná. V opačném případě se otevře
ventil testovacího plynu a postup pokračuje (neplatí, pokud je volba
Test Gas Type (Typ testovacího plynu) nastavena na hodnotu Process
Air (Procesní vzduch) – viz stránka 37).
Sleduje se doba reakce na testovací plyn. Pokud není detekována
reakce na testovací plyn, ventil testovacího plynu je uzavřen
a kalibrace je neúspěšná.
V tomto bodě postup kalibrace zůstává nečinný a spouští se časovač
prodlevy testovacího plynu (pouze funkce AutoCal).
Sleduje se stabilita hodnoty kyslíku. Pokud nejsou kritéria stability
splněna, ventil testovacího plynu je uzavřen a kalibrace je neúspěšná.
Jakmile jsou kritéria stability splněna, provádí se kontrola impedance
článku a ventil testovacího plynu je uzavřen.
Pokud se provádí jednobodová kalibrace, je vypočítán nový koeficient
kalibrace (hodnota Offset (Offset) nebo Factor (Faktor)). Pokud je nový
koeficient mimo přípustné limity (definované pomocí volby Offset Limit
nebo Factor Limit (Limit offsetu nebo Limit faktoru) – viz stránka 42),
kalibrace je neúspěšná a záznam kalibrace je přidán do
protokolu výkonu.
Pokud se provádí dvoubodová kalibrace, procesní hodnoty jsou
uchovány pro výpočty hodnot Calibration Offset (Offset kalibrace)
a Factor (Faktor) prováděné po etapě kalibrace 2. bodu.
Manual Cal – 2-Pt (Ruční kalibrace – dvoubodová)
Manual Cal – Factor (Ruční kalibrace – faktor)
Manual Cal – Offset (Ruční kalibrace – offset)
2-Pt AutoCal (Dvoubodová automatická kalibrace)
1-Pt AutoCal (Jednobodová automatická kalibrace)
Abort
Manual Cal – 2-Pt (Ruční kalibrace – dvoubodová)
Manual Cal – Factor (Ruční kalibrace – faktor)
Manual Cal – Offset (Ruční kalibrace – offset)
Čekání na aplikaci testovacího plynu (1. bod)
<Cal Type>
Connect Test Gas 1
Air
20,95 %O2
2-Pt AutoCal (Dvoubodová automatická kalibrace)
1-Pt AutoCal (Jednobodová automatická kalibrace)
Spuštění automatické kalibrace
<Cal Type>
67
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
6 Calibration (Kalibrace)
…Postupy kalibrace
Manual Cal – 2-Pt (Ruční kalibrace – dvoubodová)
Čekání na aplikaci testovacího plynu (2. bod)
<Cal Type>
Poznámka. Testovací plyn použitý v této etapě kalibrace je vždy
testovací plyn 2.
Connect Test Gas 2
Air
1,00 %O2
Continue
Abort
• Zavření ventilu • Pokračování
testovacího
v postupu
plynu
kalibrace
• Návrat do
nabídky
Sensor Cal.
(Kalibrace
snímače)
•
<Cal Type>
O2 1,00 % O2
68
2-Pt AutoCal (Dvoubodová automatická kalibrace)
• Zavření ventilu
testovacího
plynu
• Návrat do
nabídky
Sensor Cal.
(Kalibrace
snímače)
Poznámka. Testovací plyn použitý v této etapě postupu je vždy
testovací plyn 2.
Sleduje se detekce testovacího plynu. Pokud není detekován žádný
testovací plyn, je kalibrace neúspěšná. V opačném případě se otevře
ventil testovacího plynu a postup pokračuje (neplatí, pokud je volba
Test Gas Type (Typ testovacího plynu) nastavena na hodnotu Process
Air (Procesní vzduch) – viz stránka 37).
Sleduje se doba reakce na testovací plyn. Pokud je detekována
chybějící reakce na aplikaci testovacího plynu, ventil testovacího plynu
je uzavřen a kalibrace je neúspěšná.
V tomto bodě postup kalibrace zůstává nečinný a spouští se časovač
prodlevy testovacího plynu (pouze funkce AutoCal).
Sleduje se stabilita hodnoty kyslíku. Pokud nejsou kritéria stability
splněna, ventil testovacího plynu je uzavřen a kalibrace je neúspěšná.
Jakmile jsou kritéria stability splněna, provádí se kontrola impedance
článku a ventil testovacího plynu je uzavřen.
Jakmile jsou kritéria stability splněna, provádí se kontrola impedance
článku, ventil testovacího plynu je uzavřen, procesní hodnoty jsou
kompletovány s hodnotami uchovanými po etapě kalibrace 1. bodu
a jsou znovu vypočítány koeficienty kalibrace (hodnoty voleb Offset
(Offset) a Factor (Faktor)).
Pokud je jeden nebo oba nové koeficienty mimo přípustné limity
(definované pomocí volby Offset Limit (Limit offsetu) nebo Factor Limit
(Limit faktoru) – viz stránka 42), kalibrace je neúspěšná a záznam
kalibrace je přidán do protokolu výkonu
.
Manual Cal – 2-Pt (Ruční kalibrace – dvoubodová)
Settling-Please Wait
Abort
Probíhající kalibrace (2. bod)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
6 Calibration (Kalibrace)
…Postupy kalibrace
Kalibrace úspěšně dokončena
<Cal Type>
O2 1,00 %O2
0,00 mV
1,000
Manual Cal – 2-Pt (Ruční kalibrace – dvoubodová)
Manual Cal – Factor (Ruční kalibrace – faktor)
Manual Cal – Offset (Ruční kalibrace – offset)
2-Pt AutoCal (Dvoubodová automatická kalibrace)
1-Pt AutoCal (Jednobodová automatická kalibrace)
Cal Offset
Cal Factor
Accept
Reject
• Vyřazení nových
koeficientů
kalibrace
•
Přidání
záznamu kontroly
přesnosti do
protokolu výkonu
• Návrat do nabídky
Sensor Cal.
(Kalibrace
snímače)
• Uložení nových
koeficientů kalibrace
Uložení úspěšné
•
Záznam
kalibrace přidán do
protokolu výkonu
• Návrat do nabídky
Sensor Cal.
(Kalibrace snímače)
Uložení neúspěšné
•
Přidání
záznamu kontroly
přesnosti do
protokolu výkonu
• Porucha displeje
<Cal Type>
Signal Not Stable
Exit
• Návrat do nabídky
Sensor Cal.
(Kalibrace
snímače)
Kalibrace nebyla dokončena.
Důvod zobrazení poruchy:
Signal Not Stable
(Nestabilní signál) –
Nebyla splněna kritéria stability.
No Response (Chybí reakce) – Byla detekována
chybějící reakce na aplikaci testovacího plynu.
NV Error
(Chyba NV) – Kalibrace byla úspěšná,
ale operace Save (Uložit) nového kalibračního faktoru
byla neúspěšná.
Result Out of Bounds
(Výsledek mimo
meze) – Nově vypočítaný kalibrační faktor je mimo limity
definované volbou Factor Limit (Limit faktoru) nebo je
nově vypočítaný offset kalibrace mimo parametr Offset
Limit (Limit offsetu) – viz stránka 42.
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Manual Cal – 2-Pt (Ruční kalibrace – dvoubodová)
Manual Cal – Factor (Ruční kalibrace – faktor)
Manual Cal – Offset (Ruční kalibrace – offset)
2-Pt AutoCal (Dvoubodová automatická kalibrace)
1-Pt AutoCal (Jednobodová automatická kalibrace)
O2 20,95 %O2
Calibration Failed
69
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
7 Protokol HART®
7 Protokol HART®
Vysílače Endura AZ20 jsou zařízení kalibrovaná z výroby kompatibilní s protokolem HART. Protokol HART
umožňuje souběžné zobrazení procesních proměnných a digitální komunikaci. Proudový výstupní signál
4 až 20 mA přenáší procesní informace, digitální signál slouží k obousměrné komunikaci. Analogový výstup
procesních hodnot umožňuje použití analogových indikátorů, zapisovačů a kontrolérů, zatímco souběžná
digitální komunikace využívá protokol HART.
7.1 Požadavky na hardware a software
Položka
Popis

Při připojení k počítači PC nainstalujte pro komunikaci pomocí
protokolu HART modem protokolu HART (FSK modem).

Tento modem protokolu HART převádí analogový signál 4 až 20 mA na
digitální výstupní signál (standard Bell 202) a připojuje se k počítači PC
pomocí konektoru rozhraní USB (nebo RS232C).

Alternativně lze použít mobilní/ruční terminál (viz níže).
Kompatibilní software
pro správu

Software pro správu je nutný ke komunikaci se zařízením
kompatibilním
s protokolem
HART
pomocí
„univerzálních“
a „provozních“ příkazů.
Mobilní terminál

K vysílači lze přistupovat a konfigurovat jej pomocí kompatibilního
mobilního terminálu (například modelu ABB Mobility DHH801-MFC
nebo ekvivalentního – viz obr. 7.1, stránka 71).
n
Připojení vysílače je realizováno paralelně s proudovým výstupem 4 až
20 mA – podrobné informace o připojení terminálu viz část 4.8,
stránka 21, Proudový výstup (4 až 20 mA).
Správce typu zařízení
(software)
DTM

Zajišťuje offline i online konfiguraci vysílače.

Zajišťuje sledování online, simulaci vstupů a diagnostiku.

Kompatibilní se strukturou FDT, například ABB Asset Vision Basic
(DAT200).
Elektronický popis
zařízení (software)
EDD

Zajišťuje offline i online konfiguraci vysílače.

Zajišťuje sledování online, simulaci vstupů a diagnostiku.

Kompatibilní s nástroji Emerson AMS a Siemens PDM.
Správce zařízení
(hardware)
Table 7.1 Protokol HART – požadavky na hardware a software
70
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
7 Protokol HART®
7.2 Připojení pomocí protokolu HART
Obr. 7.1 zobrazuje podrobné informace o připojení pomocí protokolu HART u instalací vysílače.
Poznámka.

Podrobné informace o připojení proudového výstupu jsou společné pro oddělený i integrovaný
vysílač.

Protokol HART je k dispozici i opticky pomocí rozhraní IrDA na přední straně vysílače.
Přípojky pro připojení
protokolem HART na
svorkovnici – viz viz
část 4.8, stránka 21
pro vzdálené systémy
nebo část 4.11,
stránka 24 pro
integrované systémy
Přípojka
multidrop
–
+
Proudový výstup 4 mA (připojení multidrop)
Jednoduché
připojení
Proudový výstup 4 až 20 mA (jednoduché připojení)
Minimální zátěž 250 
Sonda
Přípojka k počítači PC
(USB nebo RS232)
Mobilní terminál
(například ABB Mobility DHH801-MFC)
Obr. 7.1 Připojení pomocí protokolu HART (na obrázku je vzdálená instalace)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
71
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
7 Protokol HART®
7.3 Sada univerzálních příkazů protokolu HART
Číslo
příkazu
0
Popis
Podrobné informace
Čtení jedinečného
identifikátoru vysílače
Rozšířený kód typu zařízení
Identifikační kód výrobce
Kód typu zařízení výrobce
Počet preambulí
Úroveň revize implementované sady univerzálních příkazů
protokolu HART
Úroveň revize implementované sady specifických příkazů
protokolu HART
Úroveň revize softwaru vysílače
Úroveň revize hardwaru vysílače
Identifikační číslo zařízení
1
Čtení primární
proměnné
Hodnota kyslíku v %
2
Čtení proudu a procent
rozsahu
PV (primární) proměnná (kyslík v %) jako proudový výstup
(mA)
PV (primární) proměnná (kyslík v %) jako procenta rozsahu
3
Čtení dynamických
proměnných a proudu
Hodnota proudového výstupu (mA)
Hodnota kyslíku v %
Teplota článku (oC nebo oF)
Napětí článku v mV
6
Zápis adresy dotazování
Pokud je volba nastavena na hodnotu 0, je aktivní volba
Current Output 1 (Proudový výstup 1) a poskytuje analogový
výstup úměrný jeho zdroji. Protokol HART pracuje v režimu
point-to-point.
Pokud je volba nastavena na hodnotu od 1 do 15, je volba
Current Output 1 (Proudový výstup 1) pevně nastavena na
hodnotu 4 mA a protokol HART pracuje v režimu multi-drop.
11
Čtení jedinečného
identifikátoru
přiřazeného značce
Vrací rozšířený kód typu zařízení, úrovně revize a identifikační
číslo zařízení vysílače obsahující identifikační značku protokolu
HART odeslanou tímto příkazem.
Tabulka 7.2 Sada univerzálních příkazů protokolu HART
72
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Číslo
příkazu
12
7 Protokol HART®
Popis
Podrobné informace
Čtení zprávy
Vrací uživatelem definovanou zprávu protokolu HART.
Zprávu lze zobrazit i pomocí nabídky Communications
(Komunikace) na místním rozhraní HMI vysílače.
13
Čtení značky,
popisovače a data
Vrací uživatelem definované informace protokolu HART:
Značka protokolu HART
Popisovač protokolu HART
Datum instalace zařízení
14
Čtení informací snímače
primární proměnné
Vrací limity rozsahu a minimální přípustné rozpětí pro sondu.
15
Čtení informací výstupu
primární proměnné
Kód výběru alarmu PV (primární) proměnné:
0 = spodní hodnota
1 = horní hodnota
239 = podržení poslední hodnoty výstupu
Horní a spodní hodnoty rozsahu PV (primární) proměnné
Doba filtru (tlumení)
Kód ochrany před zápisem protokolem HART
Libovolný kód distributora pod vlastní značkou související
s vysílačem
16
Čtení čísla finální
montáže
Vrací uživatelem definované číslo finální montáže. Číslo lze
zobrazit i pomocí nabídky Communications (Komunikace) na
místním rozhraní HMI zařízení.
17
Zápis zprávy
Umožňuje zadat uživatelem definovanou zprávu s délkou až
32 znaků.
Zprávu
lze
zadat
i pomocí
nabídky
Communications (Komunikace) na místním rozhraní HMI
zařízení.
18
Zápis značky,
popisovače a data
Umožňuje uživateli přiřadit vysílači uživatelem definovanou
značku s 8 znaky.
Umožňuje zadat uživatelem definovaný popisovač s 16 znaky.
Umožňuje zadat datum instalace.
19
Zápis čísla finální
montáže
Slouží k zadání uživatelem definovaného čísla finální montáže.
Lze použít k účelům inventarizace nebo údržby.
Tabulka 7.2 Sada univerzálních příkazů protokolu HART (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
73
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
7 Protokol HART®
7.4 Sada provozních příkazů protokolu HART
Číslo
příkazu
33
Popis
Podrobné informace
Čtení proměnných
vysílače
Až 4 sloty. Každý slot lze programovat tak, aby vracel
následující parametry na základě kódu proměnné vysílače:
0 = kyslík v %
1 = teplota článku
2 = napětí článku v mV
3 = studený konec
4 = výkon topného tělesa (%)
5 = rychlost vzestupu teploty článku
6 = impedance článku
7 = posun impedance článku
8 = rychlost obnovy
9 = doba reakce na testovací plyn
10 = odchylka O2
11 = offset kalibrace článku
12 = kalibrační faktor článku
13 = offset nuly článku
14 = frekvence síťového napětí
15 = síťové napětí
34
Zápis hodnoty tlumení
primární proměnné
Slouží k nastavení hodnoty filtru pro odečet kyslíku v %.
35
Zápis hodnot rozsahu
primární proměnné
Slouží k nastavení horní a spodní úrovně rozsahu kyslíku
v %.
38
Reset značky změny
konfigurace
Tímto příkazem se resetuje bit 6 (změna konfigurace) bajtu
stavu vysílače.
Po změně parametru pomocí protokolu HART nebo místního
HMI je nastaven bit změny konfigurace.
40
Spuštění a ukončení
proudového režimu
primární proměnné
Pro účely řešení potíží systému lze proudový výstup 1
nastavit na konstantní hodnotu v mA.
Zadání hodnoty 0 mA ruší režim pevného výstupu.
Tabulka 7.3 Sada provozních příkazů
74
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Číslo
příkazu
7 Protokol HART®
Popis
Podrobné informace
45
Úprava nuly proudu
primární proměnné
převodníku DAC
Vysílač znovu kalibruje hodnotu volby Zero Offset (Offset
nuly) proudového výstupu na základě externě změřené
primární hodnoty.
46
Úprava nuly zesílení
primární proměnné
převodníku DAC
Vysílač znovu kalibruje hodnotu volby Span Scale Factor
(Koeficient rozpětí) proudového výstupu na základě externě
změřené primární hodnoty.
48
Čtení pomocného stavu
vysílače
Při každém zahájení komunikace s vysílačem se hlásí stav
vysílače určený z výsledků nepřetržité autodiagnostiky.
Dostupné pomocné stavové informace lze získat pomocí
tohoto příkazu, pokud jej vysílač signalizuje.
49
Zápis výrobního čísla
snímače primární
proměnné
Slouží k zadání výrobního čísla snímače.
60
Čtení analogového
kanálu a procentního
rozsahu
Vrací hodnotu proudu v mA volby Current Output 2
(Proudový výstup 2), která je vyjádřena v procentech jeho
rozsahu.
66
Spuštění a ukončení
režimu pevného
analogového kanálu
Volbu Current Output 2 (Proudový výstup 2) lze nastavit na
konstantní hodnotu v mA.
67
Úprava nuly analogového
kanálu
Vysílač znovu kalibruje hodnoty volby Current Output 2
(Proudový výstup 2) / Zero Offset (Offset nuly) na základě
přijaté externě změřené primární hodnoty.
68
Úprava zesílení
analogového kanálu
Vysílač znovu kalibruje hodnoty volby Current Output 2
(Proudový výstup 2) / Span Scale Factor (Koeficient rozpětí)
na základě přijaté externě změřené primární hodnoty.
Odeslání hodnoty „0x7F, 0xA0, 0x00, 0x00“ ruší režim
pevného výstupu.
Tabulka 7.3 Sada provozních příkazů (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
75
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
7 Protokol HART®
7.5 Informace o stavu zařízení
7.5.1 První bajt stavu vzdáleného zařízení
První bit nastaven na
hodnotu 1
Popis
Bit č. 7
Nastaven na 1 = chyba komunikace
Bit č. 6
Chyba vertikální parity
Bit č. 5
Chyba přeběhu
Bit č. 4
Chyba rámců
Bit č. 3
Chyba podélné parity
Bit č. 2
Vyhrazen
Bit č. 1
Přetečení vyrovnávací paměti
Bit č. 0
Vyhrazen
První bit nastaven na
hodnotu 0
Popis
Bit č. 7
Nastaven na 0
0x00 hex = 0 dec
Bez chyby specifické pro příkaz
0x02 hex = 2 dec
Neplatný výběr
0x03 hex = 3 dec
Příliš vysoký předaný parametr
0x04 hex = 4 dec
Příliš nízký předaný parametr
0x05 hex = 5 dec
Přijato příliš málo datových bajtů (nesprávný počet bajtů)
0x06 hex = 6 dec
Chyba příkazu specifického pro zařízení
0x07 hex = 7 dec
V režimu ochrany před zápisem
0x09 hex = 9 dec
Příliš vysoká spodní hodnota rozsahu
0x0A hex = 10 dec
Příliš nízká spodní hodnota rozsahu
0x0B hex = 11 dec
Příliš vysoká horní hodnota rozsahu
0x0C hex = 12 dec
Příliš nízká horní hodnota rozsahu
0x0D hex = 13 dec
Horní a spodní hodnoty rozsahu mimo limity
0x0E hex = 14 dec
Příliš malé rozpětí
0x10 hex = 16 dec
Přístup omezen
0x12 hex = 18 dec
Neplatný kód jednotek
0x20 hex = 32 dec
Zaneprázdněno
0x40 hex = 64 dec
Příkaz nebyl implementován
Tabulka 7.4 První bajt stavu vzdáleného zařízení
76
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
7 Protokol HART®
7.5.2 Druhý bajt stavu vzdáleného zařízení
Druhý bajt
Popis
Bit č. 7
Porucha funkce vzdáleného zařízení
Bit č. 6

Zařízení detekovalo hardwarovou chybu nebo poruchu.

Další informace mohou být k dispozici prostřednictvím příkazu Read Additional
Transmitter Status (Čtení pomocného stavu vysílače).
Změna konfigurace

Byl proveden příkaz k zápisu.

Byl proveden příkaz k nastavení.
Bit č. 5
Spuštění z nečinnosti
Bit č. 4
K dispozici další informace o stavu
Bit č. 3
Bit č. 2
Bit č. 1
Bit č. 0

K dispozici je více informací o stavu, než kolik jich lze vrátit v poli Field Device
Status (Stav vzdáleného zařízení). Tyto doplňkové informace o stavu zajišťuje
příkaz č. 48 Read Additional Status Information (Čtení doplňkových informací
o stavu).

Nastavte, pokud jsou v příkazu č. 48 nastaveny bity stavu specifické pro
zařízení.
Analogový výstup primární proměnné je pevný/fixovaný

Analogové a digitální analogové výstupy pro hodnotu Primary Variable (Primární
proměnná) jsou udržovány na požadované hodnotě. Nereagují na aplikovaný
proces.

Primární analogový výstup nastavený na pevnou hodnotu pomocí protokolu
HART (nebo rozhraní HMI) uvádí proudový výstup do režimu testu.
Analogový výstup primární proměnné za limitem

Analogové a digitální výstupy pro hodnotu „Primary Variable“ (Primární
proměnná) jsou mimo svoje limity a již nereprezentují skutečný aplikovaný
proces.

Vypočítaná hodnota volby Current Output 1 (Proudový výstup 1) překračuje
fyzické limity výstupu.
Jiná než primární proměnná mimo limity

Teplota nebo napětí studeného konce článku je mimo provozní limity sondy.
K identifikaci proměnné je požadován příkaz č. 48 Read Additional Transmitter
Status (Čtení pomocného stavu vysílače).

Nastavte, pokud jsou nastaveny bity diagnostiky poruchy limitu snímače SV
(sekundární), TV (terciální) nebo QV (kvartérní) proměnné.
Primární proměnná mimo limity

Změřená hodnota kyslíku překračuje provozní limity sondy.

Nastavena diagnostika snímače PV (primární) proměnné mimo limity.
Tabulka 7.5 Druhý bajt stavu vzdáleného zařízení
IM/AZ20E–CZ Rev. E
77
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
7 Protokol HART®
7.5.3 Doplňkové informace o stavu vysílače – příkaz 48
Bajt 0
Popis
Bit č. 7
Porucha snímače O2 sondy
Bit č. 6
Porucha převodníku ADC
Bit č. 5
Hodnota SV (sekundární) proměnné (teplota) mimo rozsah
Bit č. 4
Sonda PV (primární) proměnné (02 v %) mimo rozsah
Bit č. 3
Sonda SV (sekundární) proměnné (teplota) mimo limity
Bit č. 2
Sonda PV (primární) proměnné (02 v %) mimo limity
Bit č. 1
Porucha sondy SV (sekundární) proměnné (teplota)
Bit č. 0
Porucha sondy PV (primární) proměnné (02 v %)
Bajt 1
Popis
Bit č. 7
Spálená pojistka topného tělesa
Bit č. 6
Porucha topného tělesa
Bit č. 5
Topné těleso vypnuto
Bit č. 4
Stabilizace článku
Bit č. 3
Zahřívání článku
Bit č. 2
Porucha studeného konce
Bit č. 1
Obrácený termočlánek
Bit č. 0
Porucha termočlánku
Bajt 2
Popis
Bit č. 7
Elektromagnetické ventily v režimu testu
Bit č. 6
Nepřítomen testovací plyn 2
Bit č. 5
Nepřítomen testovací plyn 1
Bit č. 4
Vynechána plánovaná kontrola přesnosti
Bit č. 3
Vynechána plánovaná automatická kalibrace
Bit č. 2
Požadována kalibrace snímače
Bit č. 1
Po termínu kalibrace snímače
Bit č. 0
Chyba frekvence síťového napětí
Tabulka 7.6 Doplňkové informace o stavu vysílače – příkaz 48
78
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Bajt 3
Popis
Bit č. 7
Offset článku se blíží k limitu
Bit č. 6
Faktor článku se blíží k limitu
Bit č. 5
Porucha stability kontroly přesnosti
Bit č. 4
Porucha stability kalibrace
Bit č. 3
Probíhající kontrola přesnosti testovacího plynu 2
Bit č. 2
Probíhající kontrola přesnosti testovacího plynu 1
Bit č. 1
Probíhající kalibrace testovacího plynu 2
Bit č. 0
Probíhající kalibrace testovacího plynu 1
Bajt 4
Popis
Bit č. 7
Porucha permanentní paměti volitelného vybavení
Bit č. 6
Porucha hlavní permanentní paměti
Bit č. 5
Dlouhá doba reakce difuzéru
Bit č. 4
Chybí reakce ze snímače
Bit č. 3
Varování impedance snímače
Bit č. 2
Pomalá reakce článku
Bit č. 1
Porucha offsetu kalibrace
Bit č. 0
Porucha kalibračního faktoru rozpětí
Bajt 5
Popis
Bit č. 7
Chyba vnitřní komunikace
Bit č. 6
Proudový výstup 2 v režimu testu
Bit č. 5
Proudový výstup 1 v režimu testu
Bit č. 4
V režimu testu z výroby
Bit č. 3
V režimu demonstrace
Bit č. 2
V režimu konfigurace
Bit č. 1
V režimu simulace
Bit č. 0
Příliš vysoká/nízká okolní teplota
7 Protokol HART®
Tabulka 7.6 Doplňkové informace o stavu vysílače – příkaz 48 (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
79
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
8 Řešení potíží
8 Řešení potíží
8.1 Klasifikační kódy diagnostiky
K definici informací za provozu a při záznamu dat se používají zprávy diagnostiky a ikony vyhovující
klasifikačnímu standardu NAMUR NE107. Typická zpráva diagnostiky je na obrázku 8.1:
Process
- - F070. 003 -TEMP. SENSOR
OUT OF LIMITS
Check operating
conditions
S070.003
Back
Exit
Obr. 8.1 Příklad zprávy diagnostiky a součásti
Položka
Popis
n
Položka
Ikona stavu dle standardu
NAMUR (viz 3):

1
Porucha

Mimo specifikace

Údržba

Kontrola funkce
Popis
Priorita diagnostiky:
4

Porucha

Mimo specifikace
048 až 068

Údržba
022 až 042

Kontrola funkce
002 až 020
070 až 100
Název skupiny:
2

Electronics (Elektronika)

Process (Proces)

Configuration (Konfigurace)

Operation (Provoz)
Číslo diagnostiky (pouze pro vnitřní použití):
5

Minimum
000

Maximum
047
Kód klasifikace dle standardu NAMUR:
3

C Kontrola funkce

F

M Údržba

S
Porucha
Text diagnostiky:
6

Jedinečná zpráva přiřazená zprávě
diagnostiky

Viz část 8.2.1, stránka 81.
Mimo specifikaci
Tabulka 8.1 Součásti zprávy diagnostiky
80
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
8 Řešení potíží
8.2 Zprávy diagnostiky
Poznámka. Zprávy diagnostiky jsou uvedeny v pořadí od nejvyšší priority.
8.2.1 Zprávy poruch
Rozsah zprávy: F100.000 až F070.003.
Ikona
stavu
Zpráva diagnostiky
Možné příčiny
––F100.000––
O2 SENSOR FAILED
(PORUCHA SNÍMAČE O2)
Check related
diagnostics check
wiring. (Zkontrolujte
související diagnostiku,
zkontrolujte kabeláž.)
Přerušené připojení snímače,
vadný článek nebo elektronika.
––F098.001––
TEMP. SENSOR FAILED
(PORUCHA SNÍMAČE
TEPLOTY)
Check related
diagnostics check
wiring (Zkontrolujte
související diagnostiku,
zkontrolujte kabeláž.)
Přerušené připojení snímače,
vadný termočlánek nebo snímač
studeného konce.
––F096.006––
ADC FAILURE
(PORUCHA PŘEVODNÍKU
ADC)
Cycle power. If
problem persists
change cartridge
(Vypněte a zapněte
napájení. Pokud problém
přetrvává, vyměňte kazetu.)
Dočasná nebo trvalá porucha
hardwaru.
––F094.007––
SENSOR BROKEN
(POŠKOZENÝ SNÍMAČ)
Check wiring
(Zkontrolujte kabeláž.)
Přerušený obvod připojení článku.
Nápravná opatření
Zkontrolujte související diagnostiku.
Zkontrolujte kabeláž.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na místní servis společnosti ABB.
Zkontrolujte související diagnostiku.
Zkontrolujte kabeláž.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na místní servis společnosti ABB.
Vypněte a zapněte napájení vysílače.
Vyměňte kazetu.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na místní servis společnosti ABB.
Zkontrolujte kabeláž.
Vyměňte článek.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na místní servis společnosti ABB.
––F092.036––
NO RESPONSE FROM
SENSOR (CHYBÍ REAKCE
ZE SNÍMAČE)
Check gas pipes.Check
wiring Replace cell.
(Zkontrolujte plynové
potrubí. Zkontrolujte
kabeláž. Vyměňte článek.)
Potrubí testovacího plynu je
zablokované nebo porušené, je
vadný článek nebo připojení
článku.
––F090.008––
THERMOCOUPLE FAILED
(PORUCHA
TERMOČLÁNKU)
Check wiring
(Zkontrolujte kabeláž.)
Přerušený obvod nebo vadný
termočlánek.
Zkontrolujte plynové potrubí.
Zkontrolujte kabeláž článku.
Vyměňte článek.
Zkontrolujte kabeláž.
Vyměňte termočlánek.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na místní servis společnosti ABB.
Tabulka 8.2 Diagnostika – zprávy poruch
IM/AZ20E–CZ Rev. E
81
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Ikona
stavu
8 Řešení potíží
Zpráva diagnostiky
Možné příčiny
Nápravná opatření
––F088.009––
THERMOCOUPLE
REVERSED (OBRÁCENÝ
TERMOČLÁNEK)
Correct wiring (Opravte
kabeláž.)
Termočlánek je nesprávně
zapojen.
Opravte kabeláž.
––F086.010––
COLD JUNCTION FAILED
(PORUCHA STUDENÉHO
KONCE)
Check wiring.
Replace cold junction
sensor
(Zkontrolujte kabeláž.
Vyměňte snímač
studeného konce.)
Přerušený obvod nebo porucha
snímače studeného konce
v hlavě.
––F084.014––
HEATER FAILED
(PORUCHA TOPNÉHO
TĚLESA)
Check power level at
heater connections.
(Zkontrolujte úroveň
napájení na přípojkách
topného tělesa.)
Vadné topné těleso nebo
elektronika.
Zkontrolujte úroveň napájení na
přípojkách topného tělesa v hlavě
sondy.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na místní servis společnosti ABB.
––F082.015––
HEATER FUSE BLOWN
(SPÁLENÁ POJISTKA
TOPNÉHO TĚLESA)
Replace fuse. If
problem persists
replace heater
(Vyměňte pojistku. Pokud
problém přetrvává,
vyměňte topné těleso.)
Vadné topné těleso nebo dočasný
ráz.
Vyměňte pojistku, viz část 4.8.1,
stránka 22 (oddělený vysílač) nebo
4.11.1, stránka 25 (integrovaný
vysílač).
Vyměňte topné těleso v sondě.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na místní servis společnosti ABB.
––F080.013––
HEATER TRIPPED
(TOPNÉ TĚLESO
VYPNUTO)
Wait for cell
temperature to cool
down (Vyčkejte, dokud
neklesne teplota článku.)
Byla překročena maximální teplota
článku.
Vyčkejte, dokud neklesne teplota
článku.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na místní servis společnosti ABB.
Nastala porucha při čtení
permanentní paměti nebo trvalé
poškození dat.
Vypněte a znovu zapněte napájení
vysílače.
Zkontrolujte a znovu zadejte
parametry konfigurace.
Vyměňte kazetu.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na místní servis společnosti ABB.
––F078.038––
MAIN NV MEMORY
FAILED (PORUCHA
HLAVNÍ PERMANENTNÍ
PAMĚTI)
Cycle power. Check &
re-enter
configuration
(Zkontrolujte a znovu
zadejte konfiguraci.)
Zkontrolujte kabeláž.
Vyměňte snímač studeného konce.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na místní servis společnosti ABB.
Tabulka 8.2 Diagnostika – zprávy poruch (Pokračování)
82
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Ikona
stavu
8 Řešení potíží
Zpráva diagnostiky
Možné příčiny
Nápravná opatření
––F076.047––
INTERNAL COMMS ERROR
(CHYBA VNITŘNÍ
KOMUNIKACE)
Cycle power. If
problem persist
change cartridge
(Vypněte a zapněte
napájení. Pokud problém
přetrvává, vyměňte kazetu.)
Dočasná nebo trvalá porucha
hardwaru.
Vypněte a znovu zapněte napájení
vysílače.
Pokud problém přetrvává, vyměňte
kazetu. Obraťte se na místní servis
společnosti ABB.
––F074.039––
OPTION NV MEMORY
FAILE (PORUCHA
PERMANENTNÍ PAMĚTI
VOLITELNÉHO VYBAVENÍ)
Cycle power. Check &
re-enter
configuration (Vypněte
a zapněte napájení.
Zkontrolujte a znovu
zadejte konfiguraci.)
Nastala porucha při čtení
permanentní paměti nebo trvalé
poškození dat.
––F072.002––
O2 SENSOR OUT OF
LIMITS (SNÍMAČ O2
MIMO LIMITY)
Address process
issue & check wiring.
(Vyřešte procesní problém
a zkontrolujte kabeláž.)
Procesní koncentrace kyslíku je
mimo rozsah snímače.
––F070.003––
TEMP SENSOR OUT OF
LIMITS (SNÍMAČ
TEPLOTY MIMO LIMITY)
Check operating
conditions (Zkontrolujte
provozní podmínky.)
Byl překročen maximální rozsah
teploty pro termočlánek.
Vypněte a znovu zapněte napájení
vysílače.
Zkontrolujte a znovu zadejte
parametry konfigurace.
Vyměňte kazetu.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na místní servis společnosti ABB.
Vyřešte procesní problém.
Zkontrolujte kabeláž.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na místní servis společnosti ABB.
Zkontrolujte provozní podmínky.
Tabulka 8.2 Diagnostika – zprávy poruch (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
83
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
8 Řešení potíží
8.2.2 Zprávy stavu mimo specifikace
Rozsah zprávy: S068.040 až S048.005
Ikona
stavu
Zobrazená zpráva
diagnostiky
Možné příčiny
Nápravná opatření
––S068.040––
INTERNAL TEMP. OUT OF
RANGE (VNITŘNÍ TEPLOTA
MIMO ROZSAH)
Check internal
temperature (Zkontrolujte
vnitřní teplotu.)
Příliš vysoká/nízká okolní teplota
nebo porucha v elektronice.
––S064.032––
CAL. FACTOR FAILED
(PORUCHA KALIBRAČNÍHO
FAKTORU)
Cell is faulty. Replace
cell. (Článek je vadný.
Vyměňte článek.)
Článek je vadný.
Vyměňte článek.
––S062.033––
CAL. OFFSET FAILED
(PORUCHA OFFSETU
KALIBRACE)
Cell is faulty. Replace
cell. (Článek je vadný.
Vyměňte článek.)
Článek je vadný.
Vyměňte článek.
––S060.028––
CALIBRATION STABILITY
FAILED (PORUCHA
STABILITY KALIBRACE)
Check test gas
connections.
Re-calibrate (Zkontrolujte
připojení testovacího plynu.
Zopakujte kalibraci.)
Příliš vysoký šum vstupního
měření článku.
Zkontrolujte připojení plynu.
Zopakujte kalibraci.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na místní servis společnosti ABB.
––S058.019––
MISSED SCHEDULED
AUTOCAL (VYNECHÁNA
PLÁNOVANÁ
AUTOMATICKÁ
KALIBRACE)
Check reason formissed
cal. Re-calibrate
(Zkontrolujte důvod
vynechání kalibrace.
Zopakujte kalibraci.)
Zařízení nebylo v provozním
režimu v době, kdy byla
plánována kalibrace.
Zkontrolujte důvod, proč nebyla
provedena automatická kalibrace.
Proveďte kalibraci.
––S056.016––
MAINS FREQUENCY ERROR
(CHYBA SÍŤOVÉHO NAPĚTÍ)
Check mains power
source. (Zkontrolujte
napájení z rozvodné sítě.)
Frekvence napájení není
v rozsahu 45 Hz až 65 Hz.
Zkontrolujte napájecí zdroj.
Upravte okolní teplotu.
Vyměňte kazetu.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na místní servis společnosti ABB.
Tabulka 8.3 Diagnostika – zprávy stavu mimo specifikace
84
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Ikona
stavu
Zobrazená zpráva
diagnostiky
8 Řešení potíží
Možné příčiny
Nápravná opatření
––S054.011––
CELL WARMING UP
(ZAHŘÍVÁNÍ ČLÁNKU)
Wait for cell temp. to
reach 690°C/1274°F
(Vyčkejte, dokud teplota
článku nedosáhne 690 °C /
1274 °F.)
Teplota článku je nižší než 690 °C
(1274 °F).
Vyčkejte, dokud teplota článku
nedosáhne 690 °C (1274 °F).
––S052.012––
CELL STABILIZING
(STABILIZACE ČLÁNKU)
Wait for cell
temperature to
stabilize (5min)
(Vyčkejte do stabilizace
teploty článku (5 min).)
Teplota článku je vyšší než
690 °C (1274 °F), ale není
stabilní.
Vyčkejte do stabilizace teploty
článku (5 minut).
––S050.004––
O2 SENSOR OUT OF
RANGE (SNÍMAČ O2 MIMO
ROZSAH)
Address process issue
or extend operating
range (Vyřešte procesní
problém nebo rozšiřte
provozní rozsah.)
Procesní koncentrace kyslíku je
mimo nastavený provozní rozsah.
Vyřešte procesní problém nebo
rozšiřte provozní rozsah kyslíku.
––S048.005––
TEMP. SENSOR OUT OF
RANGE (SNÍMAČ TEPLOTY
MIMO ROZSAH)
Check operating
conditions (Zkontrolujte
provozní podmínky.)
Byl překročen maximální rozsah
teploty pro termočlánek.
Zkontrolujte provozní podmínky.
Tabulka 8.3 Diagnostika – zprávy stavu mimo specifikace (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
85
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
8 Řešení potíží
8.2.3 Zprávy údržby
Rozsah zprávy: M042.029 až M022.020
Ikona
stavu
Zobrazená zpráva
diagnostiky
Možné příčiny
Nápravná opatření
––M042.029––
ACCURACY CHECK
STABILITY FAILED
(STABILITA KONTROLY
PŘESNOSTI SE
NEZDAŘILA)
Check test gas
connections.
Re-calibrate (Zkontrolujte
připojení testovacího plynu.
Zopakujte kalibraci.)
Příliš vysoký šum vstupního
měření článku.
Zkontrolujte připojení plynu.
Zopakujte kontrolu přesnosti.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na místní servis společnosti ABB.
––M040.035––
SENSOR IMPEDANCE
WARNING (VAROVÁNÍ
IMPEDANCE SNÍMAČE)
Cell is reaching end
of its life. Replace
cell (Článek se blíží ke
konci životnosti. Vyměňte
článek.)
Článek se blíží ke konci
životnosti.
Vyměňte článek.
––M038.034––
SLOW CELL RESPONSE
(POMALÁ REAKCE
ČLÁNKU)
Check gas pipes.
Replace cell.
(Zkontrolujte plynová potrubí.
Vyměňte článek.)
Zablokované nebo porušené
potrubí testovacího plynu nebo
vadný článek.
Zkontrolujte plynové potrubí.
Vyměňte článek.
––M036.037––
SLOW RECOVERY RATE
(NÍZKÁ RYCHLOST
OBNOVY)
Diffuser blocked Clean
diffuser? (Zablokovaný
difuzér. Je difuzér čistý?)
Difuzér je zablokovaný.
Podle potřeby vyčistěte nebo
vyměňte difuzér.
––M034.031––
CAL. OFFSET NEAR
LIMIT (OFFSET
KALIBRACE SE BLÍŽÍ
LIMITU)
Cell is reaching end
of its life. Replace
cell. (Článek se blíží ke
konci životnosti. Vyměňte
článek.)
Článek se blíží ke konci
životnosti.
Vyměňte článek.
––M032.030––
CAL. FACTOR NEAR
LIMIT (KALIBRAČNÍ
FAKTOR SE BLÍŽÍ LIMITU)
Cell is reaching end
of its life. Replace
cell. (Článek se blíží ke
konci životnosti. Vyměňte
článek.)
Článek se blíží ke konci
životnosti.
Vyměňte článek.
Tabulka 8.4 Diagnostika – zprávy údržby
86
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Ikona
stavu
Zobrazená zpráva
diagnostiky
8 Řešení potíží
Možné příčiny
Nápravná opatření
––M030.021––
TEST GAS 1 NOT
PRESENT (NEPŘÍTOMEN
TESTOVACÍ PLYN 1)
Check test gas
(Zkontrolujte testovací plyn.)
Lahev s testovacím plynem je
prázdná.
Zkontrolujte vedení testovacího
plynu.
Vyměňte lahev s testovacím plynem.
––M028.022––
TEST GAS 2 NOT
PRESENT (NEPŘÍTOMEN
TESTOVACÍ PLYN 2)
Check test gas
(Zkontrolujte testovací plyn.)
Lahev s testovacím plynem je
prázdná.
––M026.018––
SENSOR CAL. REQUIRED
(VYŽADUJE SE KALIBRACE
SNÍMAČE) Re-calibrate
(Zopakujte kalibraci.)
Kontrola přesnosti signalizuje, že
je požadována opakovaná
kalibrace.
Proveďte kalibraci.
––M024.017––
SENSOR CAL. OVERDUE
(PO TERMÍNU KALIBRACE
SNÍMAČE) Re-calibrate
(Zopakujte kalibraci.)
Byl překročen interval kalibrace
zadaný zákazníkem.
Proveďte kalibraci.
––M022.020––
MISSED SCHEDULED
ACCURACY CHECK
(VYNECHÁNA PLÁNOVANÁ
KONTROLA PŘESNOSTI)
Check reason for
missed check.
Re-calibrate (Zkontrolujte
důvod pro vynechání
kontroly. Zopakujte kalibraci.)
Zařízení nebylo v provozním
režimu v době, kdy byla
plánována kontrola přesnosti.
Zkontrolujte důvod, proč nebyla
provedena kontrola přesnosti.
Proveďte kalibraci.
Zkontrolujte vedení testovacího
plynu.
Vyměňte lahev s testovacím plynem.
Tabulka 8.4 Diagnostika – zprávy údržby (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
87
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
8 Řešení potíží
8.2.4 Zprávy kontroly funkce
Rozsah zprávy: C020.041 až M002.0XX
Ikona
stavu
Zobrazená zpráva
diagnostiky
Možné příčiny
Nápravná opatření
––C020.041––
SIMULATION MODE (REŽIM
SIMULACE)
Signals and/or
diagnostics being
simulated (Simulované
signály nebo diagnostika)
Vysílač je v režimu simulace.
Před použitím na místě ukončete
režim simulace.
––C019.044––
FACTORY TEST MODE
(REŽIM TESTU Z VÝROBY)
Set to run mode
before using in the
field (Před použitím na
místě uveďte do provozního
režimu.)
Vysílač je ve speciálním režimu
testu z výroby.
Před použitím na místě uveďte do
normálního provozního režimu.
––C018.043––
DEMONSTRATION MODE
(REŽIM DEMONSTRACE)
Set to run mode
before using in the
field (Před použitím na
místě uveďte do provozního
režimu.)
Vysílač je v režimu demonstrace.
Před použitím na místě uveďte do
normálního provozního režimu.
––C016.045––
CURRENT OUTPUT 1 IN
TEST MODE (PROUDOVÝ
VÝSTUP 1 JE V REŽIMU
TESTU) Output under
manual control. No
action req'd (Výstup je
ovládán ručně. Nevyžaduje
se žádná akce.)
Proudový výstup 1 je ovládán
ručně.
Nevyžaduje se žádná akce.
––C014.046––
CURRENT OUTPUT 2 IN
TEST MODE (PROUDOVÝ
VÝSTUP 2 JE V REŽIMU
TESTU) Output under
manual control. No
action req'd (Výstup je
ovládán ručně. Nevyžaduje
se žádná akce.)
Proudový výstup 2 je ovládán
ručně.
Nevyžaduje se žádná akce.
Tabulka 8.5 Diagnostika – zprávy kontroly funkce
88
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Ikona
stavu
Zobrazená zpráva
diagnostiky
8 Řešení potíží
Možné příčiny
Nápravná opatření
––C012.023––
TEST GAS VALVES IN
TEST MODE (VENTILY
TESTOVACÍHO PLYNU
V REŽIMU TESTU)
Valves under manual
control. No action
req'd (Ventily jsou ovládány
ručně. Nevyžaduje se žádná
akce.)
Probíhá kalibrace.
Nevyžaduje se žádná akce.
––C010.024––
TEST GAS 1 CALIBRATION
(KALIBRACE TESTOVACÍHO
PLYNU 1)
Cal. in progress No
action req'd (Probíhá
kalibrace. Nevyžaduje se
žádná akce.)
Probíhá kalibrace.
Nevyžaduje se žádná akce.
––C008.025––
TEST GAS 2
CALIBRATION (KALIBRACE
TESTOVACÍHO PLYNU 2)
Cal. in progress No
action req'd (Probíhá
kalibrace. Nevyžaduje se
žádná akce.)
Probíhá kalibrace.
Nevyžaduje se žádná akce.
––C006.026––
TEST GAS 1 ACCURACY
CHECK (KONTROLA
PŘESNOSTI TESTOVACÍHO
PLYNU 1)
Cal. in progress No
action req'd (Probíhá
kalibrace. Nevyžaduje se
žádná akce.)
Probíhá kalibrace.
Nevyžaduje se žádná akce.
––C004.027––
TEST GAS 2 ACCURACY
CHECK (KONTROLA
PŘESNOSTI TESTOVACÍHO
PLYNU 2)
Cal. in progress No
action req'd (Probíhá
kalibrace. Nevyžaduje se
žádná akce.)
Probíhá kalibrace.
Nevyžaduje se žádná akce.
––C002.042––
CONFIGURATION MODE
(REŽIM KONFIGURACE)
Device is being
configured. No action
req'd (Probíhá konfigurace
zařízení. Nevyžaduje se
žádná akce.)
Probíhá kalibrace.
Nevyžaduje se žádná akce.
Tabulka 8.5 Diagnostika – zprávy kontroly funkce (Pokračování)
IM/AZ20E–CZ Rev. E
89
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
8 Řešení potíží
8.3 Protokol výkonu
8.3.1 Záznamy protokolu
Informace zobrazené v nabídce Performance Log (Protokol výkonu) jsou odvozeny z hodnot získaných
během postupů kalibrace.
Při volbě nabídky Performance Log (Protokol výkonu) ikona (1 na obr. 8.2) v levé části displeje signalizuje
úspěšnou nebo neúspěšnou kalibraci nebo kontrolu přesnosti, ev. zda byla namontována nová sonda nebo
článek. Typy ikon jsou na obrázku v následující tabulce 8.6:
hh:mm:ss
RRRR-MM-DD
Off x.xx mV
Fct
x.xxx
RR
xx.xx %O2/s
Dev
xx.xx %O2
t
xxh xxm xxs
Back
Obr. 8.2 Typický protokol výkonu a struktura kódu výkonu
Ikona
Položka
1
Úspěšná kontrola
kalibrace
Neúspěšná
kontrola kalibrace
Úspěšná kontrola
přesnosti
Neúspěšná
kontrola přesnosti
Nová sonda/článek
Tabulka 8.6 Ikony protokolu výkonu
Položka
Popis
Položka
2
hh:mm:ss
RRRR-MM-DD
5
Popis
RR
Rychlost obnovy
Čas a datum záznamu
3
4
Off
Offset kalibrace
Fct
Kalibrační faktor
6
7
Dev
Odchylka
t
Doba
Tabulka 8.7 Kódy protokolu výkonu
90
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
8 Řešení potíží
8.3.2 Kódy protokolu výkonu
Parametr
Poznámka/rozsah
Type (Typ)
Typ kalibrace znázorněný jako ikona – viz tabulka 8.6, stránka 90:

Kalibrace

Neúspěšná kalibrace

Kontrola přesnosti

Neúspěšná kontrola přesnosti

Nová sonda
Time and Date of
Entry (Čas a datum
záznamu)
Čas a datum provedení kalibrace nebo kontroly přesnosti nebo montáže nové
sondy či článku.
Calibration Offset
(Offset kalibrace)
Vypočítaná hodnota offsetu kalibrace se zobrazuje jako hodnota v mV.
Calibration Factor
(Kalibrační faktor)
Vypočítaná hodnota kalibračního faktoru.
Deviation (Odchylka)
Calibration
(Kalibrace)
Rozdíl mezi hodnotou kyslíku vypočítanou s použitím nově aktualizovaných
koeficientů
a
hodnotou kyslíku, která by byla vypočítána s koeficienty používanými před
provedením kalibrace.
Accuracy Check Rozdíl mezi hodnotou kyslíku, která by byla vypočítána pomocí koeficientů
vypočítaných kontrolou přesnosti
(Kontrola
přesnosti)
a
hodnotou kyslíku vypočítanou s použitím stávajících koeficientů.
New probe / cell Neuplatňuje se – zobrazí se
(Nová
sonda/článek)
Tabulka 8.8 Pole protokolu výkonu
IM/AZ20E–CZ Rev. E
91
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
Parametr
8 Řešení potíží
Poznámka/rozsah
Rychlost obnovy
Calibration
/Accuracy
Check
(Kalibrace /
kontrola
přesnosti)
Maximální zaznamenaná rychlost změny vypočítané hodnoty kyslíku při odpojení
testovacího plynu a návratu měření na procesní hodnotu.
Poznámky: Platnou rychlost obnovy nelze vypočítat, pokud:

se provádí ruční kalibrace nebo kontrola přesnosti,

je některý z testovacích ventilů nastaven na ruční režim před dokončením
testu,

před dokončením testu je spuštěna následující kalibrace nebo kontrola
přesnosti,

rozdíl mezi hodnotou testovacího plynu a procesní hodnotou je méně než
10 % rozsahu kyslíku,

maximální rychlosti obnovy není dosaženo do 3 minut od odpojení
testovacího plynu.
New probe / cell Neuplatňuje se – zobrazí se
(Nová
sonda/článek)
Time Since Last Cal
(Doba od poslední
kalibrace)
Doba uběhlá mezi poslední úspěšnou kalibrací a tímto záznamem.
Tabulka 8.8 Pole protokolu výkonu
92
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
9 Připojení vzdáleného počítače
9 Připojení vzdáleného počítače
9.1 Aplikace Utility Software pro počítač PC
Při navázání komunikace mezi zařízením a vzdáleným počítačem PC (pomocí adaptéru rozhraní IrDA
a softwaru společnosti ABB Service Port Switch) aplikace společnosti ABB Utility Software umožňuje:

stahování a ukládání cyklických dat a dat parametrů do kompatibilní tabulkové aplikace, například
aplikace Excel – viz stránka 95,

obsluhu zařízení pomocí počítače PC prostřednictvím aplikace Remote HMI,

čtení nebo zápis libovolného příkazu protokolu HART pomocí aplikace HART.
9.2 Instalace aplikace Utility Software
Poznámka. Aplikace Utility Software je kompatibilní pouze s 32bitovými operačními systémy.
Instalace aplikace Utility Software do počítače PC:
1. Vložte disk CD s aplikací Utility Software do jednotky CD počítače PC.
Instalační obrazovka se zobrazí automaticky.
2. Nainstalujte virtuální port.
3. Nainstalujte aplikaci Service Port Switch.
4. Nainstalujte aplikaci Remote HMI.
IM/AZ20E–CZ Rev. E
93
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
9 Připojení vzdáleného počítače
9.3 Připojení aplikace IrDA Port
Poznámka.

Aplikace IrDA Port je funkční pouze tehdy, pokud parametr Cyclic Output Interval (Interval
cyklického výstupu), viz část 5.4.8, stránka 63, není nastaven na hodnotu „Off“ (Vyp.).

Nastavení parametru Cyclic Output Interval (Interval cyklického výstupu) slouží k resetu do stavu
„Off“ (Vypnuto) při zapnutí vysílače.
Adaptér rozhraní IrDA slouží k aktivaci komunikace mezi zařízením a počítačem PC pomocí portu
vybraného v aplikaci Service Port Swtch.
Příprava rozhraní IrDA k použití:
1. Nainstalujte disk CD aplikace Utility Software do počítače PC – viz část 9.2, stránka 93.
2. Zasuňte adaptér rozhraní IrDA do kabelu s adaptérem rozhraní USB/RS232 a zasuňte přípojku
rozhraní USB do počítače PC.
3. Umístěte adaptér rozhraní IrDA do vzdálenosti nejvýše 0,5 m (1,5 ft) od vysílače.
9.4 Konfigurace aplikace Service Port Switch
Konfigurace aplikace Service Port Switch:
1. Zkontrolujte, zda je připojen adaptér rozhraní IrDA – viz část 9.3 (nahoře).
2. Spusťte nástroj Service Port Switch.
A
B
C
D
3. Z rozbalovacího seznamu vyberte port COM A, který se bude používat.
4. Z rozbalovacího seznamu vyberte klientskou aplikaci B, která se bude používat:
– Cyclic O / P (Cyklický výstup) – viz část 9.5, stránka 95
– Parameter Dump (Výpis parametrů) – viz část 9.6, stránka 95
– HMI (Rozhraní HMI) – viz část 9.7, stránka 96
– HART (Protokol HART) – viz část 9.8, stránka 96
5. Klikněte na tlačítko „Connect“ (Připojit) C? Pro potvrzení připojení se stav „Disconnected“
(Odpojeno) D změní na „Active“ (Aktivní).
Poznámka. Aplikaci Service Port Switch je třeba ponechat spuštěnou po celou dobu používání
servisního portu.
94
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
9 Připojení vzdáleného počítače
9.5 Aplikace Cyclic Data (Cyklická data)
Cyklická data lze ukládat a na výstupu předávat jako tabulku nebo text. Rychlost aktualizace a skupiny dat
aktivované pro výstup se volí v nabídce Communication / Cyclic Output (Komunikace / Cyklický výstup).
Výstup cyklických dat:
1. Spusťte aplikaci terminálu.
2. Proveďte konfiguraci aplikace terminálu pro komunikaci s portem COM, který již byl zadán v aplikaci
Service Port Switch.
3. Pro spuštění výstupní rutiny stiskněte tlačítko „P“ na klávesnici počítače PC (pro zastavení stiskněte
tlačítko „S“).
Je vytvořen řádek hlavičky a aktivovaná data se předávají do výstupu s nastaveným intervalem.
4. Výstup dat do tabulky:
a. Pomocí funkce zachytávání uložte textový soubor (.txt).
b. Otevřete soubor .txt v aplikaci Excel.
c. V Průvodci importem textu aplikace Excel vyberte typ souboru Oddělovač.
Data jsou automaticky označena a formátována pro zobrazení a analýzu.
9.6 Parameter Dump (Výpis parametrů)
Volba Parameter Dump (Výpis parametrů) slouží k aktivaci dvou typů informací ke stažení:

nastavení konfigurace,

protokolu diagnostiky a hodnot zobrazení signálů.
Spuštění výpisu nastavení hodnot Configuration (Konfigurace):
1. Spusťte aplikaci terminálu.
2. Proveďte konfiguraci aplikace terminálu pro komunikaci s portem COM, který již byl zadán v aplikaci
Service Port Switch – viz část 9.4, stránka 94.
3. Pro spuštění rutiny výstupu stiskněte tlačítko „C“ na klávesnici počítače PC.
4. Výstup dat do tabulky:
a. Pomocí funkce zachytávání uložte textový soubor (.txt).
b. Otevřete soubor .txt v aplikaci Excel.
c. V Průvodci importem textu aplikace Excel vyberte typ souboru Oddělovač.
Data jsou automaticky označena a formátována pro zobrazení a analýzu.
Spuštění výpisu parametrů hodnot Signals and Alarm (Signály a alarm):
1. Spusťte aplikaci terminálu.
2. Proveďte konfiguraci aplikace terminálu pro komunikaci s portem COM, který již byl zadán v aplikaci
Service Port Switch – viz část 9.4, stránka 94.
3. Pro spuštění rutiny výstupu stiskněte tlačítko „I“ na klávesnici počítače PC.
4. Výstup dat do tabulky:
a. Pomocí funkce zachytávání uložte textový soubor (.txt).
b. Otevřete soubor .txt v aplikaci Excel.
c. V Průvodci importem textu aplikace Excel vyberte typ souboru Oddělovač.
Data jsou automaticky označena a formátována pro zobrazení a analýzu.
IM/AZ20E–CZ Rev. E
95
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
9 Připojení vzdáleného počítače
9.7 Aplikace Remote HMI (Vzdálené rozhraní člověk-stroj)
Spuštění aplikace Remote HMI:
1. Spusťte aplikaci Remote HMI:
2. V nabídce Options / Comms Ports (Volitelné součásti / Komunikační porty) vyberte číslo portu COM
přiřazeného v aplikaci Service Port Switch.
3. Klikněte na tlačítko Save Settings (Uložit nastavení).
4. K obsluze aplikace Remote HMI použijte myš a kurzor. Tlačítka
stejně jako při obsluze fyzického rozhraní HMI.
,
,
a vyberte
9.8 Aplikace HART Client
Poznámka. Při použití infračerveného rozhraní a aplikace společnosti ABB Service Port Switch lze
použít libovolnou standardní aplikaci HART. Veškerá komunikace je ovládána automaticky bez potřeby
modemu pro protokol HART.
Spuštění klientské aplikace protokolu HART:
1. Proveďte konfiguraci aplikace protokolu HART pro komunikaci s portem COM, který již byl zadán
v aplikaci Service Port Switch – viz část 9, stránka 93.
2. Spusťte libovolnou preferovanou aplikaci protokolu HART pro počítač PC.
3. Proveďte konfiguraci portu COM ve spuštěné aplikaci protokolu HART tak, aby se stal portem COM,
který již byl zadán v aplikaci Service Port Switch.
Aplikace HART pracuje normálně a umožňuje číst a zapsat libovolný příkaz protokolu HART.
Poznámka. Může být pozorováno zvýšení provozní rychlosti, protože komunikace pomocí protokolu
HART se přenáší rychleji prostřednictvím servisního portu než normálního modemu protokolu HART.
96
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
10 Náhradní díly a příslušenství
10 Náhradní díly a příslušenství
10.1 Dokumentace a software
Č. dílu
IM/AZ20M–EN
Popis
Návod k údržbě
Návod je ke stažení* na adrese:
www.ABB.com/analytical-instruments
Software AZ20 DTM Správce typu zařízení – pro podrobné informace se obraťte na společnost ABB
10.2 Náhradní díly vysílače
Č. dílu
Popis
AZ200 750
AZ200 751
AZ200 752
Kazeta vysílače AZ20
Standardní
Standardní + analogový výstup
Standardní + digitální výstup
AZ200 758
Základní deska vysílače typ 4 (oddělený)
AZ200 757
Základní deska vysílače typ 3 (integrovaný)
Kreslí se
IM/AZ20E–CZ Rev. E
97
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
11 Technické údaje systému
11 Technické údaje systému
Výkon měření
Napájení
Rozsah – AZ20
0,01 až 100 % O2
Napájení střídavým proudem
100 až 240 V st. ±10 % (min. 90 V, max. 264 V)
50/60 Hz
Rozsah – AZ25
0 až 25 % O2
Elektronika
< 10 W
Doba reakce na testovací plyn
Doba počáteční neaktivity 3 sekundy
Topné těleso sondy
< 100 W
T90 < 10 sekund
Přesnost systému – AZ20
< ±0,75 % odečtu nebo 0,05 % O2, podle toho, co je
větší, založeno na jmenovitém rozsahu 0,01 až 25 % O2
nebo 20 až 100 % O2
Přesnost systému – AZ25
< ±2,0 % odečtu nebo 0,2 % O2 podle toho, co je větší
(referenční podmínky)
Posun
< ±1 % maximální hodnoty rozsahu O2 v % za měsíc
(bez kalibrace)
< ±0,2 % typicky
EMC
Emise a imunita
Odpovídá EN61326-1:2006
Bezpečnost
Obecná bezpečnost
Odpovídá EN61010-1: 2001
Schválení a bezpečnostní certifikace
Označení CE
Data prostředí
Okolní provozní teplota
Vysílač
−20 až 55 °C (−4 až 131 °F)
Sonda AZ20
−20 až 70 °C (−4 až 158 °F)
Sonda AZ20,
standardní kabel
−20 až 100 °C (−4 až 212 °F)
Sonda AZ25,
požadavek na kabel
pro vysoké teploty
−20 až 200 °C (−4 až 424 °F)
6žilový stíněný 200AWG
(opletení cínovaným měděným
drátem), zemnicí drát 20AWG,
opláštěný
Skladovací teplota
−40 až 85 °C (−40 až 185 °F)
Provozní vlhkost
Do 95 % relativní, nekondenzující
Sluneční světlo
Skladovat a provozovat
slunečního světla
mimo
dosah
přímého
Ochrana proti průniku
Sonda (nezahrnuje
oddělený/integrovaný vysílač)
IP66 (NEMA 4X)
Kryty elektroniky
– oddělený a integrovaný
IP66 (NEMA 4X)
98
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
12 Technické údaje vysílače
12 Technické údaje vysílače
Kryty vysílače
Reléové výstupy
Oddělený
Montáž na stěnu, potrubí nebo stojan
Počet
Standardně 2
4 vstupy pro kabel s průchodkami
Volitelně 1/2" NPT, M20
Integrovaný
Montáž na hlavu
3 vstupy s průchodkami
Volitelně 1/2" NPT, M20
Automatická kalibrace
Hardware AutoCal pro automatickou kalibraci
Standardně izolované ovládání elektromagnetického
ventilu, 24 V, 2 W na ventil*
Standardně samostatné izolované digitální vstupy pro
sledování kontaktů tlakového spínače – beznapěťový
spínač normálně sepnutý při přítomnosti plynu
Displej a spínače
Typ
Normálně sepnuté
5 A při 230 V st. nebo 30 V ss. (neindukční)
Funkce
Konfigurovatelné uživatelem – lze aktivovat jedním nebo
více následujícími signály:
Procesní alarm 1, 2, 3, 4
Probíhající kalibrace
Neúspěšná kalibrace
Došel testovací plyn 1, 2
Ovládání ventilu testovacího plynu 1
Ovládání ventilu testovacího plynu 2
Diagnostika poruchy
Diagnostika stavu mimo specifikace
Diagnostika potřeby údržby
Diagnostika kontroly funkce
* K ovládání sond s vnitřní automatickou kalibrací
(funkce AutoCal) nebo k ovládání vnějších kalibračních
jednotek pouze u oddělených vysílačů.
Typ displeje
Grafický displej LCD 128 × 64 pixelů
Analogové výstupy
Podsvícení displeje
Zelená dioda LED
Standardní
1 izolovaný proudový výstup
Spínače obsluhy
4 kapacitní spínače
(obsluhované přes přední sklo)
Programovatelný pro opakované vysílání hodnot kyslíku
(lineárně nebo logaritmicky) nebo teploty
Programovatelný v rozsahu od 4 do 20 mA
Funkce překročení rozsahu pro signalizaci poruchy
systému programovatelná v rozsahu od 4 do 22 mA
Volitelné příslušenství
1 izolovaný proudový výstup
Programovatelný pro opakované vysílání hodnot kyslíku
(lineárně nebo logaritmicky) nebo teploty
Programovatelný v rozsahu od 0 do 20 mA
Funkce překročení rozsahu pro signalizaci poruchy
systému programovatelná v rozsahu od 0 do 22 mA
IM/AZ20E–CZ Rev. E
99
Integrovaný a oddělený vysílač řady Endura AZ
Zařízení pro sledování spalovacího kyslíku
12 Technické údaje vysílače
Digitální vstupy/výstupy
Infračervený servisní port
Počet
2 (volitelné příslušenství)
Přístupnost
Předním krytem
Typ
Konfigurovatelný uživatelem jako buď vstup, nebo
výstup
Typ
Standard IrDA
Vstup
Beznapěťový kontakt
Výstup
Tranzistorový spínač schopný spínat proud 220 mA
Přenosová rychlost
Až 115 kbaud
Funkce
Aktualizace firmwaru
Aplikace Remote HMI
Spodní hodnota výstupu, < 2 V ss.
Stažení protokolu diagnostiky
Napětí spínače max. 30 V ss.
Výstup protokolu dat
Izolace
Neizolovány mezi sebou ani od ostatních obvodů
Funkce vstupu
Konfigurovatelné uživatelem pro:
Spuštění automatické kalibrace
Zastavení automatické kalibrace
Spuštění/zastavení automatické kalibrace
Funkce
Konfigurovatelné uživatelem – lze aktivovat jedním
nebo více následujícími signály:
Procesní alarm 1, 2, 3, 4
Probíhající kalibrace
Neúspěšná kalibrace
Došel testovací plyn 1
Došel testovací plyn 2
Ovládání ventilu testovacího plynu 1
Ovládání ventilu testovacího plynu 2
Diagnostika poruchy
Diagnostika stavu mimo specifikace
Diagnostika potřeby údržby
Diagnostika kontroly funkce
Komunikace pomocí protokolu HART
Verze
Standardně 5.7
Integrace
Správce typu zařízení (DTM) a elektronický popis
zařízení (EDD)
Protokol HART pomocí rozhraní IrDA
Jazyky
Angličtina
Kalibrace
Ruční kalibrace
Jednobodová (offset)
Jednobodová (faktor)
Dvoubodová (offset + faktor)
Automatická kalibrace
Jednobodová (offset)
Dvoubodová (offset + faktor)
Ovládání kalibrace
Ovládací prvky na předním panelu
Digitální vstupy
Příkazy protokolu HART
Uživatelem definovaný plán
Plánovač kalibrace
Uživatelem definovaný plán umožňuje nastavit frekvenci
automatické kalibrace v rozsahu od 1 dne do
12 měsíců.
DS/AZ20–EN Rev. H,
DS/AZ25–EN Rev. A
Zajišťuje se konfigurace zařízení online nebo offline,
sledování online hodnot měření a stavů diagnostiky
DTM
Odpovídá FDT v1.2.1
Spolupracuje s rámcovými balíčky FDT
(například ABB Asset Vision Basic)
EDD
Shoda s vhodnými rámcovými nástroji
(například nástroji SDC 625 a Simatic PDM)
100
IM/AZ20E–CZ Rev. E
Viz část 5.4.5, stránka 48.
Viz část 5.4.6, stránka 53.
Viz část 5.4.7, stránka 54.
Viz část 5.4.8, stránka 62.
Viz část 5.4.9, stránka 64.
Diagnostika
Do první
dostupné
nabídky
Zevnitř
předního
krytu
AZ10 With Filter
AZ10 No Filter
Vysvětlivky:
1 Nezobrazuje se na úrovni Read Only (Pouze
čtení).
2 Zobrazuje se pouze tehdy, pokud je
instalováno dané volitelné příslušenství/
hardware.
3 Typ sondy použité s vysílačem
4 Namontovaná volitelná karta vysílače
Kontakty
Automatizační systémy
Zákaznická podpora
Pro následující obory:
— Chemický a farmaceutický průmyjlesl
— Potravinářství a výroba nápojů
— Výroba
— Kovy a minerály
— Těžba ropy a plynu, petrochemický průmysl
— Výroba celulózy a papíru
Naše společnost zajišťuje komplexní poprodejní servis
prostřednictvím celosvětové servisní organizace. Pro
podrobné informace o nejbližším servisním
a opravářském středisku se obraťte na jednu
z následujících poboček.
Pohony a motory
— Střídavé a stejnosměrné pohony a stroje, střídavé
motory do 1 kV
— Systém pohonů
— Měření síly
— Servopohony
ABB s.r.o.
Kontaktní­ centrum
Tel: 800 312 222 (ze zahraničí­ +420 597 468 940)
ABB s.r.o.
28. října 3348/65
Nová Karolina Park
702 00 Ostrava
Kontroléry a zapisovače
— Kontroléry s jednoduchou nebo vícenásobnou
regulací
— Zapisovače se záznamem na kotouč nebo pásek
— Zapisovače bez záznamu na papír
— Procesní indikátory
Kontaktní centrum
Tel: 800 312 222
(ze zahraničí +420 597 468 940)
www.abb.cz/mar
Flexibilní automatizace
— Průmyslové roboty a robotické systémy
Měření průtoku
— Elektromagnetické průtokoměry
— Hmotnostní průtokoměry
— Turbínové průtokoměry
— Klínové prvky průtokoměrů
Námořní systémy a turbodmychadla
— Elektrické systémy
— Námořní zařízení
— Námořní zařízení pro doplňkovou montáž a repase
Poznámka
Naše společnost si vyhrazuje právo provést
technické změny nebo změny obsahu
tohoto dokumentu bez předchozího
oznámení. U nákupních objednávek mají
přednost dohodnutá konkrétní ustanovení.
Společnost ABB nepřijímá zodpovědnost
jakéhokoliv druhu za případné chyby nebo
možnou absenci informací v tomto
dokumentu.
Naše společnost si vyhrazuje všechna
práva související s tímto dokumentem, jeho
předmětem a v něm obsaženými obrázky.
Veškerá reprodukce i odhalení třetím
stranám nebo použití obsahu jako celku
nebo jeho částí je zakázáno bez
předchozího písemného souhlasu
společnosti ABB.
Copyright© 2016 ABB
Všechna práva vyhrazena
Procesní analytická zařízení
— Analýza procesního plynu
— Integrace systémů
Vysílače
— Tlak
— Teplota
— Úroveň
— Moduly rozhraní
Ventily, akční členy a pozicionéry
— Řídicí ventily
— Akční členy
— Pozicionéry
Přístrojové vybavení pro analýzu vody, plynů
a v průmyslu
— Vysílače a snímače hodnot pH, vodivosti
a rozpuštěného kyslíku
— Analyzátory čpavku, dusičnanů, fosforečnanů,
křemičitanů, sodíku, chloridů, fluoridů,
rozpuštěného kyslíku a hydrazinu
— Zirkonové analyzátory kyslíku, tepelně vodivostní
detektory, zařízení pro sledování čistoty vodíku
a čisticích plynů, tepelná vodivost
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4
Záruka zákazníka
Před instalací je třeba zařízení uvedené v tomto
návodu skladovat v čistém a suchém prostředí ve
shodě s technickými údaji publikovanými
společností.
Je třeba pravidelně kontrolovat stav zařízení.
V případě poruchy kryté zárukou je třeba pro její
odůvodnění poskytnout následující dokumentaci:
— seznam dokládající provoz procesu a protokoly
alarmů v době poruchy,
— kopie všech záznamů o skladování, instalaci,
provozu a údržbě související s jednotkou
považovanou za vadnou.
IM/AZ20E–CZ Rev. E 01.2016
Výrobky a zákaznická podpora