Elektronik i Norden 1111

http://www.webbkampanj.com/ein/llll/index.php?doc=&res=1600x93...
http://www.elinor.se/
T
J
G
SOC-drivsteg styr hogintensiva LED-straIkastare
LED-Iampor har manga nora forddar i fordonuamman.hang, etar de melt uppcnbara ar verkningsgradcn/coergitorbrukningc:n ocb livslangdcn. Den stora
utmaningcn ir nu att byta ut glOdl:lOlporoa ocks~ i
strllkastarna vilkct kravcr intcgrcra.dc Josningat'
m cd bog drivform ~g.
j
Dcn Lj~.l cncrl;iforbrukningcn
och den hog3 vcrkmngsgradc:n J
I~'sdiodcr j.unfon med uad/[londLt fordombd.nningar MJIll Xenon och h.J.logcn :if onskvard::a
cgcmbper ror fordonsingcnjorcr
som sk.lll mimb C02-UTSI;'ipp
cx:h sp3rn cncrgi i alia ddaru\' fordonce.
rr:ilkanarult.impmngar som
hclljus. halvl,u s. \':lrscllju S lXh
positiomljus af omr.idcn diir lY!Fdtodcr bn gc signifikama cncrglbcsp;.uingJr och cffckTivitcavmnc:r, $Om dirckt Ion ovcrlliitt:u till
b.grc
drivrncddsforhrukning.
LE.D-bax:radc modulcr go denutam forddar !Om l'ingn: liv~
13ngd oc:h storre frihc:t \".)d ~lIcr
design och funktion;tn cr.ablcmdc
mctodc:r
TIDIG
\NyXNDNING .H
L\'SIJIODER
Cc:nrralt hBgt monrerade brom5Ijus- VoIr den tOnr.:1 storn anv'andningcn av I~'sdioder i penonbil5lill:1mpnin~r. En md Iy.'i(::hoclcr i
en didtrer ligprofilskapa pas53de
perfekl I hogr monremde brom 5IJus. Efrcrfolj:mdc LED-b:uernde
kUpCbcl~',;ningar och lampkombin:trioner bakull mcd kor-riktningsvigrc. bromsljul oc:h backbcl.\'Sning, har ocluo.i blivit v.ilct:ablcrade. I kombincrndc IxJ~'5­
ningscnhcter bktill k.m Iysdicxl.er
forenkb. lamp- och rcflcktorkon-strukdoner krafugr Dcn silirre
t1illghcren och dc-n fcirv3nmde
bngre livslanbdc-Il hos Iysdicxl.c:r
j:Jmfon med glodbmpor (3D 000
timmar mot I 000 umrn:ar) g,c:r
~,tcrligotre morlv for komrmkto-rer art anY.i.nda den n~"";) teknologin.
Fig 2. Hella (adlllac LfD-str~I­
kastarenhet
bllr none; for "arje.ir som gar,
I Font::! gcncr.ttioncn ::IV tillI:impnll1g-.. r med 1~'sdtodCl'" I .nr.ilkastacc nn"a.nc::ks de wm ,"~uscl­
IJus 4unt~Tkm och energiForbrukningcn:ir hig, men cfter!Om
vanclljuscn I.ner hcb tlden di
motom:if ig:ing be~xier det andi
en bonsldx:sp:uing. LED-basernde \"3rscll;us drar barn cirka 9 \VI
och den;) gOr Uti drivmcddsForbruknlngcn blir minimal.
Potentialcn (Inns ~ltt hOglnlCnSlV., Iysdloder kan n.\'tt)as for alb
stdlbst::!rtillampning-ou, som hell,us, hJ.h1jus, vanelljus. ktirrikt.
nmgsindibtorer och dimlJu s, Dc
km dcnurom V3ro en optimal
laming for n,:'o'a funktioncr iOm
riktljus och mOlorv.igsbd.vsning.
P& dmn:J urvcrkling".:.ig mot
I STR._J..LK."-ST.\RE
logcnbmpor for hdljUL Tanken
botkom detC! ,H an hcll}us bar::t
.. nv:md5underkorllld (pinatlen
\'Cr konvcnriondb bmpor mote:>
rlliCrade blandarc cllcr andl'..l d\'namlSka deb.r for :m blockc~.
tindr.J. dler :J."tinb debr 3V Ijur
malen .\<lcd l)'sdioder bn man
enkdt 5.nadkornma umm3 cffekt
genom 311 !lunga av indi,~dudb
enhc:ter i gruppcn.
[nldligc:nscn och Aoc:ibdltercn
mcd att anwnd3 intcgrcl'.tde
lED-~Tningar for au !~'ra Iyr
dlodsgruppcr bn mojliggcira n~"U
intrcn.::tnt~ funkuoncr i nr5lbs-
skicb information fdn en GPSenhet ttll SoC:n. GPS-tnformadonen bn ltll och mcd ge lItfor·
matlonom vilket bnd man bcfinna slg I och ,mv;mdas for att
juncro ha.lvljuulr:.ilknippct (ge-
nom art switch.a bmpliga. Iysdie:>
da liII c1la fr5.n) s::i :ttr en- fordon
aurom::tridt.t kan anpass:u lill taker r1,;]rrkarning oavscn om del:ir
\".Insrer- dlcr hogc-rtl'".Jrik.
encrgil briinslcbnpar ingcn
darfor skulle bli minim:.,L
AUt cfter act ko~trt:lden for
hoglllrcnSl\,", I~,§c!'iodcr minskar
och derns preu:mdtt okar kommcr
anvandnmgcn av dcm art ob I
0\'3. fordonskonuruktloncr, Ut,~eklingc:n p:'1~'l1d::u a" ny'll ('5.II~
g;J. hagc.ffcktiv3 (Upp3l 90 pre:>
cenr) So LED-sl)Tnmgar, som
r.J.de si::ikcrhcufunktioocr som
ncmktning oW ul"'.ilkut.J.cc beho-
ttrkonnrultfloncr
D\"Iumisk
malrcglcrlng och riktni~:lJu.ne­
ring .som motor\Fjgsspotfunktion
bn 5st~dltomm:J.s genom utt
och utm matandc fordon) och
ELEKTRONIK I NORDEN 11/2011
1 of 1
Scmieonduclors
fumil,
NCV786XX 50rn ar err stOr! neg
framal J~lmfort med switch:Jdc cc·
gu btaccr for medd- oc.h hOgcffcktsbchO\'Cn I srdlk:.uurc..
Den b;inre vcrknmgsgradcn i
hogtntensiv:I I.,·sdioder jjmforl
moo glodbmpor. h.,I~ och
Xcnonlalllpor- komplc[tcr.u av
:andra cnergJbcsparingar i till4
timpning:u for- smllbnarmodu.
Icr. For an :istadkomm3 3\".1llCC-
re br:i"mlcekonomi) som farso
stcg. Dc o\~.. nnjmnda v.tudljusen, 50m gradvis blir myndi.ghctskrJ.v I 3I1t Her tinder. ar ert c.'i:cm-
pd. ~hn bch:iller for tlJlHillet ha-
diode< (HB LED) mal ,ignifibnt fdrbaut'".)t Ijusutbytc. ~\'(oj­
lighcten art an\~.irnb desg i
srrilbsrartlllampnln:ar :ar id.~
en rrnlltcl Xenon- och h:llogcnbmpor h.1r n:1o ell reknologlplat.'ol
nar det gallcr maxllnaJ \'erkningsgrad. och konnadll"Cduktlon,
l11edall Iy§c!'ioder bdinnct sig j
borj:m aV en reM d:it fordclarna
ON
100 proccnr LED-bdy;mlngsrn~
dulcr \'tiIJer nigra fordonstillvcr·
hue an barn byrn ut funkuoncr
§()m~r hogSCl utb~'te n.irdctg:iller encrgibesparing (som get b:in-
IiOCINTENSIV."- L\'SD10QER
Den snabba teknuk...l Ul:vccklingen hjalpcr till art sk~'ndll p.i introduktlonen av hogimcruf\k.) lys-
Fig 3. Schema fiX On Semiconductor's NCV78663 DuaJ LED Driver
Fig 4. Paul Dedo~dt, Product
Marketing Automotive Power
Group. AutomotIVE! Applica.
tions Division (APG) ON Semiconductor Belgium BVBA
S\'STE),I
TM.\NINGAR
Srr.ilbnarc ar pbceradc nara. mOo
lom och har m.inga LED.upps:.ittl1ing.u ror .Itt tillh:J.nd.ahllb
Funklioncr .som hdlJUI, h:Jh~Jus.
35
20/12/2011 14:50
http://www.webbkampanj.com/ein/llll/index.php?doc=&res=1600x93...
http://www.elinor.se/
F
»>
fonsattningfl'iilnsid3S.
NC\786XX lnru:h.illcr de Ilcm
nOdyjnd,~ Funktiollcr for an
kcirrjk(mn~lndibror, v:usdljU5
mlnLmcu anm.!ct cxtern.l kompo-
In rn, DCI bc-~-dcr an tCmpcr:HUoc:n ltan b1i hog (upp till 125 C)
ncmcr. Bcsparingar oar dct g.illcr
ur~TI1mc.
vikr och kounad ckn:
och utr~"YnmCl ~r lin:r far en
LED·nrllk.umrmodul s..vilch:.<
de rcgubton::r k.m kbrn tcmpCI;Ituren, mt:n d.i dcr:u s:nrcmimc-
~-{[crligJ.~
om m:m ,,"wooer en
G
gr.uion:ir bl)-g~m mcdfor dct
inl
m:ing;l extern;."! komponcnrcr Icm
bchov.u, SoCkrctsar
SemIconductors
SOIll
ON
famllj
intr-grcr.1d
NCV786XX.
nrrlm:u
~m
bn
~"T.l
M
HB LED-",uppcr (upp 'i1i 60 \I)
i n~lIct for bJ.r'".l en.
Vcrkmngsgr-.ldcn has SoC:cr
$Om sbll nvrn LED-cnhCfCT :if
ocb;i viktlg" om lnu:: forddarna
mcd att :.lm'iincb hogIntcnsl'~
Ine! iade.. I sullcl for Xenon- dler
ha.lo~nhmpor sbll g.i om Inter.
En HB lED-mooulliOrn har helIjus. halvl;us. v.lrsclljus och kor~
rikrningsmdik:uorcr kan behi::h':J
r:n cf'fckt upp till ?O W. s.i del :ir
\'1kugt moo en ...nkningsgrnd p3
cirb 90 proccnr {NCV786XX).
Dcssulom inncb3r hog \'crknmgsgr:J.d p.i LE.D-!il~Tni~n ::llt
mlndrc vtirme ut>'Cckbs och man
bn nbp ~ig mOO mindre kylkroppar Deta. ime bar.... muukar kosrmdcn Lll':m gcr ocks;;i bet~-JJlnde
\1kdx:sp.1.,ing.u.
Del linns ocksi In.lnga .mdrn
~~-srcmutm:ming.lC jDm kan
teras rncd en inrcgrerad LEDit)-'rntngochdess:l harokat I bet)'dchc alhcf,crliOfll anl~lel funkuoner I itr.ilk:ts~~nhctel olar.
For-it :ir mojilghcrcn ,ill PW'-"-st!-rning (puhc width modulation) 3. ... avbljndning. Oeto cor
;Itt en LED-cnhct bn :mv'.ind3s
for mer an en funktion, VaudlJus
med l-igrr nrr6 kan m\'3nd:n for
i
k "v.ilkommenfunkuon" n:ir
fordonct fj:irr-uppl:iscs md RKE
(remote kcden entT\')
Ligr
ppel oc-h noggrann
itromrq;lcring ar viktigt n:ir man
!il~-' hoginrcnuv.11ysdiodcr for ;llt
Ri nabih. rillfor-lidlgt ::trbcus:itr.
mn-.
ri
SoC-srYlnlng::tv LED-stI'.'i.Jbst<.tre !IOm ON Sc-mleonduerou f.t~
mll] NCV7B6XX nooJCr deru
krav genom ;ttt rippclsrrommen
endul 3f 15 procenr iamfon mccl
Cl 200 procenr for Ir.tdlttondb.
buek·boclSt.u~'Tnll1g;ll.
L~gr E.V1 C :ir viktigt for badc
lxlttcri och fo, LED- Wo,jtchning
IXh ;nH:.indning: for:tn F.i IlOg s:"'S-tcrnrillforlnligheroch for::1.lt minimen c.xterna filtcrkomponc:nrer
50m anrun 06r kOltnadcn. vtkten IXh \'anlcfulll Ulfl'mmc..
Srrilk::.lIt:ucnhcrcr-· som anvilnder anll ngc:n en enkd halogendler Xcnonbmpa, kan ulfora
fllnktioner som halvljus och det
:ir uppenban for for....rc:n om lampan g.'ir sender. D:.ircmot ar det
inrc uppcnb;ut om en dler tv::5.
1~-tdiodcr i cn grupp mal !i:.lmm....
funklion g:ir iOndcr om man imc
ulfor en noggrann V1sudl underiOknJng. Trots det bllr Ix:lysnirtg:en av vaCOl fr:J.mfrir oc:h d..u med
i3kerhctcn pavcrk.'ld. om en del i
en LED-gt'upp g.ir- sender_ Dera.
:ir err cxcmpcl pi hur- viktigr det
:ir::tn deL finn~ dl::tgnostikfunkuc>ner i SOC s~"nlngen 1tl.pponcringen
rrirarcn km skc mcd
pn::JglJlm via chJlnjs~-rcnhclcn for
:tft m::tbbt kunna idenrlfjcr:::l oc:h
argard.. C\'CnI'udb problcrn
uu
S~tnd-ardj!iCringav kornponcnIcr rill focd.omp!Jltfform::tr-, ri.ir
det :tr morligt. ar fill fcirdd ror
fordomulh'Crkarc d:! do km forenkb produktiompbncring och
gt: l:.ign:: kOHfl.1.de, yid hogn:
k\":J.ntitetcr :1\' en komponent i
smiler rer flcr.t olib. SCC LEDm'rk.rctsar K>m NCV7B6XX-fa~iljcn stodjcr detrn pi ohb ~ft.
For det faun; mal et! inb~-=,
griimmm till kon\'cntiondb be-
1~'~ni~ECU:er
km
LED-~r-"r­
nlngcn anv:indas pa fordomplarrform;u IOm -ir spcriflCcrade mcd
konvcmiondb halogen- dIet Xcnonbmpor i st::illel for HB
LED:er. For det J.ndra: genom an
nod;.. LED-konfigurarioner mcd
program t st'jller fer }Uf(h'llra ;,r
det mojligt all n~'r;t nr5.lkut;trtilJ:impmng:tr for m.i.ng.l olib for·
don rncd en cnda k.rcIS S1utligen
get" rillg;lngcn ull
PI-gr'jmsniu
(!ilCrbl pcrlphcr.tl interface) en
rnc,lighcl .ill oIm.lurning till c.,;.
tern
~CU-ktc-u
och dYI1J.misk
~tyrnlng ;1\' ~·iltcmp.J.mmerr.1r
•••
Rill! Du/ruth,
p,.~dflrr 111a,.luril,g AJIt~m,,'j,/~
PI1WU Group. A_IIt~III"tijJt'
(APG)
ON Slfmicl1nducto,. Bt/gilml
App/ir(lfi~lIs Divllio"
BVBA
ELEKTRONIK I NORDEN 11/2011
1 of 1
20/12/2011 14:51