Emulsifier-Safe

41.0
Sivu: 1/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 29.10.2015
*
Versionumero 9
Tarkistus: 29.10.2015
KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
· 1.1 Tuotetunniste
· Kauppanimike: Emulsifier-Safe
· Artikkelinumero: 6013389, 6013381
· 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Aineen / valmisteen käyttö Laboratoriokemikaalit
· 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
· Valmistaja/toimittaja:
PerkinElmer Health Sciences B.V.
Rigaweg 22
9723 TH Groningen
The Netherlands
P.O. Box 5205
9700 GE Groningen
The Netherlands
Phone: 0031 50 5445900
Fax: 0031 50 5445950
www.perkinelmer.com
· Tietoja antaa:
Quality Assurance, Environment, Safety & Health (QA/ESH)
[email protected]
· 1.4 Hätäpuhelinnumero:
+31 50 5445971
CHEMTREC: +1 703-527-3887
*
KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
· 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
· Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
GHS08 terveysvaara
Asp. Tox. 1
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
GHS09 ympäristö
Aquatic Chronic 2 H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
GHS07
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
· 2.2 Merkinnät
· Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
(jatkuu sivulla 2)
FI
41.0
Sivu: 2/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 29.10.2015
Versionumero 9
Tarkistus: 29.10.2015
Kauppanimike: Emulsifier-Safe
(jatkuu sivulla 1)
· Varoitusmerkit
GHS07
GHS08
GHS09
· Huomiosana Vaara
· Vaaran määräävät komponentit etiketeissä:
bentseeni, C10-C13-alkyylijohdannaiset
· Vaaralausekkeet
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
· Turvalausekkeet
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P273
Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P301+P310
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/
lääkäriin.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P302+P352
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
P501
Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
· 2.3 Muut vaarat
· PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.
*
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
· 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
· Selostus: Seos: koostuu seuraavista aineista.
· Sisältää vaarallisia aineita:
CAS: 67774-74-7
bentseeni, C10-C13-alkyylijohdannaiset
EINECS: 267-051-0
Asp. Tox. 1, H304
CAS: 9016-45-9
Alkylphenol Polyglycolether
NLP: 500-024-6
Aquatic Chronic 2, H411
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
Trietyylifosfaatti
CAS: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319
Indeksinumero: 015-013-00-7
CAS: 12645-31-7
Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester
EINECS: 235-741-0
Flam. Liq. 3, H226
Skin Corr. 1B, H314
Acute Tox. 4, H302
60-80%
20-40%
 2,5%
 2,5%
(jatkuu sivulla 3)
FI
41.0
Sivu: 3/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 29.10.2015
Versionumero 9
Tarkistus: 29.10.2015
Kauppanimike: Emulsifier-Safe
(jatkuu sivulla 2)
· Asetus (EY) N:o 648/2004, pesuaineista / Sisältöä koskevat merkinnät
CAS: 92-71-7
2,5-Diphenyloxazole (PPO)
EINECS: 202-181-3
CAS: 13280-61-0
1,4-Bis-(2-methylstyryl)-benzene (bis-MSB)
EINECS: 236-285-5
water, distilled, conductivity or of similar purity
Annettujen
turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.
· Lisätietoja:
 2,5%
 2,5%
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
· 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
· Hengitettyä: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessä pyydettävä lääkärin apua.
· Ihokosketuksessa: Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
· Aineen päästyä silmiin:
Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestäessä käännytään lääkärin
puoleen.
· Nieltyä: Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vettä.
· 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
· 5.1 Sammutusaineet
· Sopivat sammutusaineet:
Vaahto
Kuivakemikaalisammutin
Hiilidioksidi
· 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Hiilimonoksidia (CO)
· 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
· Erikoinen suojavarustus: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
· 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.
· 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:
Estettävä pääsy viemäreihin tai vesistöihin.
Jos ainetta on päässyt viemäriin tai vesistöön, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen.
· 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:
Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
· 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
(jatkuu sivulla 4)
FI
41.0
Sivu: 4/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 29.10.2015
Versionumero 9
Tarkistus: 29.10.2015
Kauppanimike: Emulsifier-Safe
(jatkuu sivulla 3)
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.
KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
· 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla.
· Palo- ja räjähdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
· 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
· Varastointi:
· Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Säilytettävä viileässä paikassa.
· Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
· Lisätietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina.
· 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
· Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
· 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
· Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
Tuote ei sisällä merkityksellisiä määriä aineita työpaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.
· Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.
· 8.2 Altistumisen ehkäiseminen
· Henkilökohtainen suojavarustus:
· Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.
Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.
Vältettävä kosketusta silmiin.
Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
· Hengityssuoja: Ei tarpeen.
· Käsisuojus:
Suojakäsineet
Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakäsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle /
kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen.
· Käsinemateriaali
Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja
vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys
ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä.
· Käsinemateriaalin läpäisyaika
Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.
(jatkuu sivulla 5)
FI
41.0
Sivu: 5/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 29.10.2015
Versionumero 9
Tarkistus: 29.10.2015
Kauppanimike: Emulsifier-Safe
(jatkuu sivulla 4)
· Silmäsuojus:
Tiiviit suojalasit
KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
· 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
· Yleiset ohjeet
· Olomuoto:
Nestemäinen
Muoto:
Väritön
Väri:
Tyypillinen
· Haju:
· Tilanmuutos
Sulamispiste/sulamisalue: Ei määrätty.
Kiehumispiste/kiehumisalue: 285 °C
· Leimahduspiste:
150 °C
· Syttymislämpötila:
400 °C
· Itsesyttyvyys:
Tuote ei ole itsestään syttyvä.
· Räjähdysvaara:
Tuote ei ole räjähdysvaarallinen.
· Tiheys 20 °C lämpötilassa:
0,925 g/cm³
· Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen:
Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.
· Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet:
· 9.2 Muut tiedot
60-80 %
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
· 10.1 Reaktiivisuus
· 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
· Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä.
· 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
· 10.4 Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilimonoksidi
FI
(jatkuu sivulla 6)
41.0
Sivu: 6/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 29.10.2015
Versionumero 9
Tarkistus: 29.10.2015
Kauppanimike: Emulsifier-Safe
(jatkuu sivulla 5)
KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
· 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
· Välitön myrkyllisyys
· Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:
· Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Ärsyttävä vaikutus ihoon ja limakalvoihin.
· Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Ärsyttävä vaikutus.
· Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta.
· Toksikologisia lisätietoja:
Tuote voi aiheuttaa EY:n yleisten luokitusdirektiivien mukaisesti valmisteissa seuraavat vaarat:
Ärsyttävä
KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
· 12.1 Myrkyllisyys
· Vesimyrkyllisyys: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.3 Biokertyvyys Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.4 Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.
· 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
· 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
· Suositus: Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.
· Puhdistamattomat pakkaukset:
· Suositus: Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.
*
KOHTA 14: Kuljetustiedot
· 14.1 UN-numero
· ADR, IMDG, IATA
· 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
· ADR
· IMDG
UN3082
3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Alkylphenol
Polyglycolether)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Alkylphenol Polyglycolether), MARINE
POLLUTANT
(jatkuu sivulla 7)
FI
41.0
Sivu: 7/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 29.10.2015
Versionumero 9
Tarkistus: 29.10.2015
Kauppanimike: Emulsifier-Safe
(jatkuu sivulla 6)
· IATA
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Alkylphenol Polyglycolether)
· 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
· ADR
· luokka
· Lipuke
9 (M6) Muut vaaralliset aineet ja esineet
9
· IMDG, IATA
· Class
· Label
9 Muut vaaralliset aineet ja esineet
9
· 14.4 Pakkausryhmä
· ADR, IMDG, IATA
III
· Erityistä merkintää (ADR):
· Erityistä merkintää (IATA):
Tuote sisältää ympäristölle vaaralliset aineet:
Alkylphenol Polyglycolether
Kyllä
Symboli (kala ja puu)
Symboli (kala ja puu)
Symboli (kala ja puu)
· 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
· Kemler-luku:
· EMS-numero:
Varoitus: Muut vaaralliset aineet ja esineet
90
F-A,S-F
· 14.5 Ympäristövaarat:
· Marine pollutant:
· 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II
Ei voida käyttää.
liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
· Kuljetus/lisätietoja:
Ei vaarallinen aine ylläolevien asetusten mukaisesti
· ADR
· Tunnelirajoituskoodi:
E
· UN "Model Regulation":
UN3082, YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE,
NESTEMÄINEN, N.O.S. (Alkylphenol Polyglycolether),
9, III
FI
(jatkuu sivulla 8)
41.0
Sivu: 8/8
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 29.10.2015
Versionumero 9
Tarkistus: 29.10.2015
Kauppanimike: Emulsifier-Safe
(jatkuu sivulla 7)
*
KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
· 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
· Kansalliset määräykset:
· Tekniset ohjeet ilma:
Luokka osuus %
Wasser
NK
0-2,5
0-2,5
· 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
KOHTA 16: Muut tiedot
Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista
eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.
· Asiaankuuluvat lausekkeet
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H302 Haitallista nieltynä.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
· Näyttelyalue ohjelehti: Quality Assurance, Environment, Safety & Health (QAESH)
· Yhteydenottohenkilö: [email protected]
· Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
· * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta
FI