ETC CD7630GP

华晶双极电路
CD7630GP
双通道音量 平衡 音调控制电路
1. 概述与特点
CD7630GP 是一块双通道音量
两通道对称性好
平衡
音量控制电路
串音小
可双电源或单电源使用
双电源
VCC=
音量控制范围宽
VR=80dB 典型
音调控制范围宽
VB 低音
7V 单电源
4~
10 dB 典型
VT 高音
封装形式
其特点如下
f
12dB 典型
VCC=8~14V
1kHz~100Hz
f
1kHz~20kHz
DIP16
2. 功能框图与引脚说明
2. 1 功能框图
14
15
13
12
通道2
音量控制
通道2
音量/平衡控制
11
8
7
偏置电路
9
直流控制电路
16
10
5
2
通道1
音量控制
3
通道1
音量/平衡控制
6
1
4
无锡华晶微电子股份有限公司
地址
江苏省无锡市梁溪路 14 号
电话
0510
第 1 页 共 5 页
5807123-5542
传真
0510 5803016
华晶双极电路
CD7630GP
2. 2 引脚说明
引脚
1
2
符 号
VEE
IN1
功 能
负电源
通道 1 输入
通道 1 高音频
交叉点设
通道 1 低音频
交叉点设
引脚
9
10
符 号
CONBASS
CONTRE
功 能
低音控制
高音控制
3
TH1
11
OUT 2
通道 2 输出
4
TL1
12
VCC
正电源
5
CONREF
基准电压控制
13
TL2
6
OUT 1
通道 1 输出
14
TH2
7
8
CONREF
CONVO
平衡控制
音量控制
15
16
IN2
VREF
通道 2 高音频
交叉点设
通道 2 低音频
交叉点设
通道 2 输入
基准电压
3. 电特性
3. 1 极限参数
除非另有规定 T amb = 25
参 数 名 称
符 号
VCC
电源电压
PD
功耗
T amb
工作环境温度
T stg
贮存温度
注 25 以上时 温度每升高 1
3. 2 电特性
除非另有规定
T amb = 25
参 数 名 称
符 号
静态电流
输入电压
输出电压
电压增益
通道平衡度
音量控制范围
低音控制范围
高音控制范围
音调误差
失真度
ICCQ1
ICCQ2
VIN
VO
AV
C.B1
C.B2
VR
VBMAX
VBMIN
VTMAX
VTMIN
AV
THD
额 定 值
单 位
14
V
750
mW
-25 ~ 75
-55 ~ 150
额定功耗减少 6mW
VCC=6V f
1kHz
测 试 条 件
VCC=
4V
THD=1%
THD=1%
VI=1V
VI=1V
VI=0.1V
f=100Hz 20kHz
VI=1V
VI=1V, f=1kHz 100Hz
VI=1V, f=1kHz 100Hz
VI=1V, f=1kHz 100Hz
VI=1V, f=1kHz 100Hz
VI=1V
VO =150mV
规 范 值
最小 典型 最大
11
17
10
18
25
1
1
-0.5
2.0
4.5
-3
0
3
-3.5
0
70
7
-15
7
-20
80
11
-11.5
11
-14
6
0.1
单位
mA
V
V
dB
dB
3.5
dB
14
-7
14
-10
10
0.35
dB
dB
dB
%
续下表
第 2 页 共 5 页
华晶双极电路
CD7630GP
接上表
参 数 名 称
符 号
输出噪声电压
VNO
通道隔离度
C.T
控制端输入电阻
RIN
测 试 条 件
规 范 值
最小 典型 最大
单位
130
uF
BW=50Hz~20kHz
输入开路
Vo=1V
8 9 10 端
7端
300
70
500
200
dB
k
4. 测试线路
Vcc
47uF
0.12uF
4700pF
14
47uF
13
1.5kΩ
47uF
12
输出2
11
3.3uF
10uF
输入2
8
15
10kΩ
4.7uF
120kΩ
7
16
CD7630GP
4.7uF
9
120kΩ
4.7uF
10
输入1
2
10kΩ
5
10uF
+
2
5.1kΩ
2
5.1kΩ
V EE
第 3 页 共 5 页
SW4
SW3
SW2
1.2kΩ
1
3
3.3uF
1
3
2
5.1kΩ
5.1kΩ
0.12uF
3
1
5.1kΩ
4700pF
5.1kΩ
47uF
1
5.1kΩ
1
1.2kΩ
4
1.2kΩ
3
SW1
输出1
6
3
2
5.1kΩ
4.7uF
华晶双极电路
CD7630GP
5. 应用线路
Vcc
12
13
14
0.12uF
3
4
11
+
CD7630GP
3.3μF
6
+
10kΩ
+
1.2kΩ×3
4.7uF
+
+
47uF
1
10
4.7uF
+
4.7uF
+
1.5kΩ
9
8
7
4.7uF
100kΩ
+
5
输出1
3.3uF
2
100kΩ
输出2
3.3uF
15
+
输入1
16
3.3μF
10kΩ
输入2
4700pF
+
4700pF
0.12uF
100uF
100uF
+
W: 10kΩ×4
V EE
图. 1 双电源应用参考线路
13
14
3
4
3.3uF
15
11
输出2
1.5kΩ
10kΩ
+
2
6
3.3uF
5
7
8
9
+
10
+
+
1
1.2kΩ×3
+
1.5k Ω
47uF
输入1
+
+
3.3uF
CD7630GP
3.3uF
4.7uF×4
输入2
+
+
47uF
16
10kΩ
12
0.12μF
4700pF
0.12μF
100kΩ
100kΩ
+
4700pF
47uF
1.5kΩ
Vcc
+
W: 10k Ω×4
图. 2 单电源应用线路
第 4 页 共 5 页
输出1
华晶双极电路
12
13
14
0.12uF
3
4
3.3uF 输出2
11
15
CD7630GP
3.3uF
2
100kΩ
3.9k Ω
6
5
7
8
9
10
+
1
12kΩ
3.9kΩ
100kΩ
+
+
3.3uF 输出1
10kΩ
+
输入1
16
3.3uF
10kΩ
输入2
4700pF
Vcc
+
0.12uF
100uF
4700pF
CD7630GP
3.9k Ω
100uF
W: 47k Ω×4
V EE =-6V
+
图. 3 双电源等响度控制应用线路
6.外形尺寸
第 5 页 共 5 页