A4 và Thư

T ng quan v công c XML .NET DB2
c cung c p trong DB2 phiên b n 9.5
T ng quan v công c XML .NET DB2
c p trong DB2 phiên b n 9.5
Page 1 of 13
c cung
!
"
#$ %&
M c
"
' ("$
$ " )**+
: Nh p môn
Ajay Aggrwal, K s t v n ph n m m, IBM
20 05 2009
Các công c c s d li u IBM® cho Visual Studio 2005 c a Microsoft® gi i thi u m t t p
h p m i các c tính h ng d ch v Web, phô bày các ch c n ng pureXML ™ DB2® m i
nh t. Phiên b n m i cung c p các ph ng ti n làm t ng áng k n ng xu t lao ng c a
ng i phát tri n. Các trình c ng thêm (Add-in) c s d li u IBM m i cho Visual Studio
2005 a ra m t s
c tính làm vi c v i pureXML d dàng h n. Các c tính này b t u
t vi c t o các d ch v Web t các l c
XML có chú gi i, t i các so sánh XSR, cho n
vi c h tr XSR XSLT. Bài này a ra m t t ng quan chi ti t và h ng d!n cách dùng các
công c XML IBM cho DB2 phiên b n 9.5.
Các i u ki n c n có tr
c
Bài này gi thi t r"ng b n ang có phiên b n DB2 V9.5 cho Linux®, UNIX®, và Windows® V9.5. B n
c#ng s$ c n các trình c ng thêm vào (Add-In) c s d li u IBM cho phiên b n Visual Studio 2005 V9.5.
% có các trình công c c ng thêm, hãy làm theo m t trong các cách sau ây:
T i v ph n m m khách DB2 V9.5
T i v phiên b n DB2 V9.5 cho Linux, UNIX, và Windows
% tr nên quen thu c h n v i các c tính chung c a các trình c ng thêm vào c s d li u IBM cho
Visual Studio, hãy &c bài "T ng quan v các trình c ng thêm vào c s d li u IBM cho Visual Studio
2005" và lo t bài h ng d!n "Phát tri n các ng d ng NET ki m ch ng khái ni m" (xem ph n Tài
nguyên).
H tr
XML
Phiên b n DB2 V9.1 gi i thi u các
c tính m i bao g m:
c tính m i
qu n lý, l u tr và truy v n d li u XML. M t s các
Ki u d li u XML cho phép DB2 l u các tài li u XML theo nh d ng phân c p b'm sinh c a
chúng
H tr ngôn ng truy v n XML d(a vào các tiêu chu'n công nghi p, bao g m các ph n m r ng
XML m i cho SQL (c#ng có tên là SQL/XML)
H tr duy t tính h p l d li u XML d(a trên các l c
do ng i s) d ng cung c p cho phép
ng i phát tri n ng d ng và qu n tr viên c s d li u áp t nh ng ràng bu c v tính toàn v*n d
li u i v i d li u XML l u trong DB2
Các kh n ng XML
c nâng cao là m t ph n c a b n phát hành các trình c ng thêm vào c s d li u
IBM V9.5. H tr các d ch v Web cho l c
XML có chú gi i, so sánh vùng l u gi (XSR) c a l c
XML và h tr XSLT ã thêm vào, là m t ph n c a phiên b n V9.5. Các ph n nâng cao này s$ làm
t ng tính h u d ng c a t p h p c tính XML, vì th s$ giúp cho nh ng ng i phát tri n có n ng xu t cao
h n.
S h tr
gi i
các d ch v Web
t ol
c
XML có chú
Phiên b n m i có thêm kh n ng s) d ng m t d ch v Web nh là m t ngu n l c
XML. L c
XML có th
c suy di n t k t qu WSDL c a d ch v Web. Bây gi phiên b n m i có m t tùy ch&n b
T ng quan v công c XML .NET DB2
c cung c p trong DB2 phiên b n 9.5
Page 2 of 13
sung
nh ngh+a d ch v Web nh m t u vào cho ngu n l c
XML, nh cho th y trong Hình 2.
Trong phiên b n tr c, các u vào (cho ngu n l c ) ch, có th là l c
XML ã ng ký hay m t tài
li u t m t t p. % s) d ng m t d ch v Web nh m t ngu n cho l c
XML, hãy theo các b c sau:
Trong Server Explorer (Thám hi m máy ch ), nh n chu t ph i trên XML Schema Repository (Kho ch a
l c
XML) và ch&n Add Annotated XML Schema, (Thêm l c
XML có chú gi i), nh ch, ra trên
Hình 1:
Hình 1. Thêm l
c
XML có chú gi i
%i u này làm hi n ra m t h p tho i có ba tùy ch&n nh cho th y trên Hình 2. Ch&n Use document from a
XML có chú gi i m i.
web service (S) d ng tài li u t m t d ch v Web) t o ra m t l c
Hình 2. Ch n ngu n l
c
XML
Nh p tên d ch v Web và nh n chu t vào nút Validate wsdl duy t tính h p l d ch v Web. Khi WSDL
c thông qua h p l , b n có th ch&n m t nút g c t o ra l c
XML có chú gi i, nh minh h&a
Hình 3:
Hình 3. Ch n ph n t g c
T ng quan v công c XML .NET DB2
c cung c p trong DB2 phiên b n 9.5
Page 3 of 13
Nh n chu t ph i vào h p tho i thêm m t b ng ích. Ch&n Add Target Table, (Thêm b ng ích),
m t h p tho i có m t danh sách các b ng xu t hi n.
Hình 4. Thêm b ng ích
Ch&n m t b ng và sau ó ánh x ( t t ng ng) các c t t l c
XML ngu n
Mapping Editor (b so n th o ánh x ). Hình 5 cho th y ánh x các c t:
Hình 5. Ánh x các c t
n b ng ích trong
T ng quan v công c XML .NET DB2
c cung c p trong DB2 phiên b n 9.5
Page 4 of 13
Sau khi ã ánh x xong các c t, s) d ng tùy ch&n Test, (Th) nghi m) ki m tra thi t k xem ã b o
ánh x l c
ngu n v i b ng ích
c làm úng n ch a. Hình 6 cho th y b c này:
m
Hình 6. Th nghi m thi t k
B n có th xem mã ngu n ã sinh ra b"ng cách dùng tùy ch&n View Source (Xem mã ngu n). Ch&n m t
trình so n th o v n b n ho c trình thi t k XML xem mã, nh cho th y d i ây:
Hình 7. Xem mã ngu n
T ng quan v công c XML .NET DB2
Hình 8 minh h&a mã
Hình 8. Mã
c cung c p trong DB2 phiên b n 9.5
Page 5 of 13
c sinh ra:
c sinh ra
B n có th nh ngh+a t p XML ngu n, hay s) d ng trình so n th o
nh ngh+a XML trên Test Form
(M!u th)). B n có th
nh ngh+a d ch v Web ki m tra l c
XML có chú gi i ã t o ra .
H p tho i Test Form cho th y k t qu c a phép th). Hình 9 minh h&a i u này:
Hình 9. M u th
T ng quan v công c XML .NET DB2
M i khi thi t k
ã
c cung c p trong DB2 phiên b n 9.5
c duy t h p l , ch&n Save trong Visual Studio
Page 6 of 13
l u nó vào c s d li u.
Nh n chu t vào Save m m t h p tho i ng ký l c
XML có chú gi i,
ó b n có th nh ngh+a
tên c a XSR, ch s h u, các bình lu n, v trí l c
và các tùy ch&n phân rã. Hình 10 cho th y h p tho i
này:
Hình 10.
ng ký l
c
XML có chú gi i
Sau khi ã hoàn thành vi c ghi l u , l
Repository trong Server Explorer.
Có s-n nhi u tùy ch&n cho l
khác nhau:
c
c
XML ã
ng ký
XML có chú gi i m i
c hi n th d
i nút XML Schema
c t o ra. Hình 11 cho th y nhi u tùy ch&n
T ng quan v công c XML .NET DB2
Hình 11.
nh ngh a l
c
c cung c p trong DB2 phiên b n 9.5
Page 7 of 13
XML có chú gi i t Server Explorer
N u b n ch&n "Open definition" (M
nh ngh+a) nh cho th y trên, b n s$ nhìn th y m t màn hình
gi ng nh trong Hình 12. Hình 12 hi n th nh ngh+a v m t l c
có chú gi i
c ch&n. Nó hi n th
tên t p l c
XML, tên XSR, ch s h u, s( phân rã và b t k. ph n ph thu c nào:
Hình 12. Xem
nh ngh a c a m t l
So sánh kho l u gi
c
XML có chú gi i
l
c
XML
Vi c theo v t b t k. s( thay i hay c p nh t nào v i m t l c
XML có th không ch c ch n và t n
nhi u th i gian. % v t qua tình hu ng này, m t tùy ch&n so sánh các l c
XML ã
c thêm vào
phiên b n V9.5. Ng i s) d ng có th ch&n m t l c
XML và trong trình n b t lên, ch&n Compare
XML). Tùy ch&n này so sánh các l c
và khai báo cho ng i s)
XML Schemas (So sánh các l c
d ng v b t k. s( khác nhau nào
c tìm th y gi a các hai l c
nh là m t ph n c a phép toán này.
Hình 13. Tùy ch n so sánh kho l u gi l
c
XML
T ng quan v công c XML .NET DB2
c cung c p trong DB2 phiên b n 9.5
Page 8 of 13
Các l c
mu n so sánh có th ch&n trong trong h p tho i XSR Object Compare (So sánh i t ng
XSR), nh cho th y trong Hình 14. M t ng i s) d ng có th nh ngh+a i t ng XSR g c và ch&n các
ph n ph thu c c a nó c#ng nh XSR
c so sánh và các ph n ph thu c. M t khi ã ch&n i t ng
XSR so sánh, nh n Compare.
Hình 14. Ch n các
it
ng XSR
so sánh
N u m i i t ng XSR có ch a các ph n ph thu c, thì sau ó o n các ph n ph thu c
c i n y
. Ng i s) d ng ch, có th ch&n m t tài li u m t l n. Ví d , m t ng i s) d ng có th ch&n tài li u ch
ho c m t trong s các tài li u ph thu c so sánh. C)a s XSR Object Compare hi n th m t danh sách
th xu ng, ch a t t c các l c
ã ng ký. Ng i s) d ng có th ch&n l c
c n thi t b"ng cách s)
d ng danh sách này.
Trong h p tho i XML Schema Repository Object Compare, tùy ch&n Diff cho phép nh ng ng i s) d ng
s)a i các tùy ch&n so sánh. Ví d n u m t ng i s) d ng ch&n tùy ch&n "Ignore comments," (B/ qua
các chú thích), thì các l i chú thích s$ không
c so sánh trong c hai tài li u l c
XML .
Hình 15. Các tùy ch n so sánh
it
ng XSR
T ng quan v công c XML .NET DB2
c cung c p trong DB2 phiên b n 9.5
S( khác nhau gi a hai l c
c ghi l u vào trong m t t p tin và
bi t
c gán nhãn là: added (thêm), removed (g0 b/), changed (thay
t / n) và ignored (b/ qua).
Page 9 of 13
c hi n th b"ng mã màu. Các khác
i), moved from/to (d ch chuy n
Hình 16. K t qu so sánh XSR
N u c hai XSR ang so sánh là hoàn toàn gi ng nhau, thông báo "Files identical for the given
options" (Các t p gi ng nhau khi so sánh theo các tùy ch&n) s$ hi n th .
Sinh ra m t d ch v Web cho m t l
gi i
c
XML có chú
DB2 V9.1 cho phép ng i s) d ng t o ra và ng ký các l c
XML có chú gi i dành cho vi c chia nh/
tài li u XML và duy t tính h p l c a các tài li u u vào i v i các l c
này tr c khi th(c hi n phép
chèn vào (c s d li u). Các ph n nâng cao là m t ph n c a các trình c ng thêm vào c s d li u IBM
cho Visual Studio 2005 V9.5 cung c p m t cách làm d dàng t o và ng ký l c
XML có chú gi i,
s) d ng m t trình thi t k ánh x
n gi n. S) d ng trình thi t k ánh x c#ng t o ra m t d ch v Web cho
l c
XML có chú gi i. M t khi l c
XML có chú gi i
c ng ký trong DB2 XSR, nó có th
c s) d ng chia nh/ và duy t tính h p l c a các tài li u XML.
% sinh ra m t d ch v Web cho m t l c
XML có chú gi i, b n c n ch&n Generate Web Method
(Sinh ra m t ph ng th c Web) t Server Explorer. M t d( án d ch v Web trong ASP.Net s$
cm
thêm mã. Mã
c sinh ra là cùng lo i mã ã
c s) d ng (các API duy t tính h p l c a MS XSD) trong
T ng quan v công c XML .NET DB2
c cung c p trong DB2 phiên b n 9.5
Page 10 of 13
trình thi t k XML duy t tính h p l các tài li u XML. Khi mã ngu n duy t tính h p l các l c
XML
c sinh ra, m t l p
c sinh ra cho phép nh ng ng i s) d ng chuy n tài li u c a h& t i
duy t tính h p l . Hình 17 cho th y b c này:
Hình 17. Sinh ra ph
Mã ã sinh ra
Hình 18. Các ph
ng th c Web
c hi n th trong trình so n th o, nh Hình 18 minh h&a:
ng th c Web
c sinh ra
Sau khi ã sinh ra mã, ch&n F5 (Start debugging option-B t u tùy ch&n g0 l i) ki m tra mã. M t c)a
s trình duy t có Service Description (Mô t d ch v ) và Shred method (Ph ng th c chia nh/) xu t hi n.
Hình 19 cho th y trình duy t này:
Hình 19. Ki m th mã sinh ra
T ng quan v công c XML .NET DB2
Nâng cao h tr
c cung c p trong DB2 phiên b n 9.5
Page 11 of 13
XSLT
Tu. ch&n Generate XML Helper Code (sinh mã c a trình tr giúp XML) t o ra m t d( án trong Solution
Explorer v i mã ngu n m!u. % c tính m i này cung c p mã ngu n m!u cho nh ng ng i s) d ng h& có
th dùng nh là m t i m xu t phát vi t mã l nh. Tùy ch&n này có th
c g&i th(c hi n t nút XML
Schema Repository trong Server Explorer. % n gi n, ch&n XML Schema Repository và ch&n Generate
XML Helper Code nh cho th y trên Hình 20:
Hình 20. Tùy ch n sinh mã m u
Hình 21 cho th y m t mã m!u có th
Hình 21. Mã m u
c sinh ra
c sinh ra khi g&i th(c hi n tùy ch&n này:
T ng quan v công c XML .NET DB2
c cung c p trong DB2 phiên b n 9.5
Page 12 of 13
Mã ã sinh ra
c thêm vào nh là m t ph n c a m t d( án m i db2XmlHelperSample. T p mã ã sinh
ra XMLUtil.cs có mã m!u cho phép bi n i và duy t tính h p l c a XSL. Nó cung c p m t i m xu t
phát mã hóa cho nh ng ng i s) d ng h& có th xây d(ng t i m này hay s) d ng nó t o ra ng
d ng riêng c a mình. Khi
c th(c hi n, mã m!u này hi n th m t h p tho i cho xem bi n i m!u và
duy t tính h p l c a XML.
Hình 22. H p tho i m u
c sinh ra
Khi nh n chu t vào nút Validate Sample (Duy t tính h p l ), m t h p tho i duy t tính h p l hi n lên và
m t m'u ng n c a XML m!u. Khi nh n chu t vào nútTransform Sample (Bi n i m!u) s$ hi n lên m t
báo cáo m!u ã
c nh d ng. Hy v&ng ví d này ch, cho b n th y có th d dàng t o ra và s) d ng mã
trong m t ng d ng nh th nào.
-
Tóm t t
T p h p nh ng c tính nâng cao các ch c n ng XML m i thêm nh là m t ph n c a các trình c ng thêm
vào c s d li u IBM V9.5 ã phô bày ch c n ng XML thu n khi t m i nh t c a DB2 và giúp nh ng
ng i phát tri n t o ra các ng d ng nhanh chóng và d dàng h n v i DB2. Các c tính m nh m$ này s$
nâng cao kinh nghi m c a ng i s) d ng trong khi dùng các ch c n ng XML trong DB2. Các c tính
h ng d ch v Web cung c p các kh i xây d(ng c b n t o ra các ng d ng trong khi dùng ch c n ng
XML phong phú c a DB2.
Tài nguyên
H ct p
Overview of IBM Database Add-ins for Visual Studio 2005: % có m t t ng quan c a ch c n ng
m i do IBM cung c p cho Visual Studio 2005.
Trong lo t bài h&c Develop proof-of-concept .NET applications (developerWorks): T o ra các ng
d ng ki m ch ng khái ni m truy nh p d li u XML và d li u quan h trong IBM DB2 9, khi s)
d ng Microsoft Visual Studio .NET 2005.
developerWorks IBM Information Management and Visual Studio .NET: Tìm nhi u tài nguyên h n
cho nh ng ng i phát tri n DB2 .NET.
T ng quan v công c XML .NET DB2
c cung c p trong DB2 phiên b n 9.5
Page 13 of 13
DB2 for .NET: % i m i v i Visual Studio. Tìm thêm nhi u thông tin v các trình c ng thêm vào c
s d li u IBM cho .NET.
developerWorks Information Management zone: Tìm hi u thêm v Qu n lý thông tin. Tìm ki m tài
li u k thu t, các bài h ng d!n, rèn luy n, các ph n t i xu ng, thông tin s n ph'm và nhi u n a.
Hãy
n v i các s( ki n k thu t và trang phát tin trên m ng c a developerWorks và các webcast.
Trong Architecture area on developerWorks, hãy nh n các tài nguyên b n c n
n ng c a các b n trong l+nh v(c ki n trúc.
Duy t technology bookstore
tìm sách theo ch
này và các ch
nâng cao các k
k thu t khác.
L y s n ph m và công ngh
T i v IBM product evaluation versions (các phiên b n ánh giá s n ph'm c a IBM) và dùng th)
các công c phát tri n ng d ng và các s n ph'm ph n m m trung gian cho DB2®, Lotus®,
Rational®, Tivoli®, và WebSphere®.
Th o lu n
Xem developerWorks blogs và hãy tham gia vào c ng
ng developerWorks community.
ôi nét v tác gi
Ajay Aggrwal là k s t v n ph n m m c a
Visual Studio 2005
i các trình c ng thêm vào c s d li u IBM