Download

Generatoranslutningslåda
Weidmüller AB
Box 31025
200 49 MALMÖ
0771-430044
[email protected]
2013-06-25
1
Innehåll
Juridisk information
Varningskoncept
Kvalificerad personal
Korrekt användning av Weidmüllers produkter
Varumärken
Ansvarsfriskrivning
3
3
3
4
4
4
1.
Inledning
5
2.
Säkerhetsinformation
5
3.
3.1
3.2
3.3
Förberedelse inför installation
Kontroll av sändningen
Förvaring
Uppsättningsplats
6
6
6
7
4.
4.1.
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
Installation
Fixering
Elanslutning
Elektrisk säkerhet
Information om kabeldragning
Anslutning av DC huvudlinjer / DC matarledningar
Anslutning av DC strängkablar
Insättning DC-säkringar
8
8
8
8
10
11
12
13
5.
Underhåll
14
6.
Annex
15
7.
Ritningar
2
2
Juridisk information
Säkerhetsinformation
Denna handbok innehåller anvisningar, som du måste iaktta för att säkerställa både din personliga säkerhet samt
för att förhindra skador på egendom. Dessa anvisningar beskrivs nedan och är graderade beroende på graden av
fara.
FARA
FARA: betyder att dödsfall eller svåra personskador kan inträffa, om lämpliga försiktighetsåtgärder
inte vidtas.
VARNING
VARNING: betyder att dödsfall eller svåra personskador kan inträffa, om lämpliga
försiktighetsåtgärder inte vidtas.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET: betyder att lätta personskador eller materiella skador kan uppstå om inte lämpliga
försiktighetsåtgärder vidtas.
ANMÄRKNING
ANMÄRKNING: betyder att ett ej önskvärt resultat eller tillstånd kan inträffa om relevant information
inte beaktas.
Kvalificerad personal
Den produkt / system som beskrivs i denna dokumentation får endast hanteras av personal som är
kvalificerad för detta, i enlighet med relevant dokumentation, i synnerhet gällande varningsskyltar och
säkerhetsinstruktioner. Kvalificerad personal är de som, baserat på utbildning och erfarenhet, är i stånd att
identifiera risker och undvika potentiella risker vid arbete med denna produkt / system.
3
Korrekt användning av Weidmüller produkter
VARNING
Weidmüllers produkter får endast användas för de ändamål som anges i katalogen och i tillhörande
teknisk dokumentation. Om produkter och komponenter från andra tillverkare används, måste dessa
vara rekommenderade eller ha godkänts av Weidmüller. Korrekt transport, lagring, installation,
montering, idrifttagning, drift och underhåll krävs för att säkerställa att produkterna fungerar säkert
och utan problem.
Omgivningsvillkor måste följas. Informationen i den relevanta dokumentationen måste följas.
Varumärken
Alla namn som identifierats med ® är registrerade varumärken som tillhör Weidmüller Interface GmbH & Co. KG.
De övriga beteckningarna i detta dokument kan vara märken, vars användning av tredje man för eget ändamål
kan skada ägarnas rättigheter.
Ansvarsfriskrivning
Vi har granskat innehållet i denna publikation för att säkerställa överensstämmelsen med hårdvaran och
mjukvaran som beskrivs. Avvikelser kan inte uteslutas varför vi inte kan garantera full överensstämmelse. Dock
granskas informationen i denna skrift regelbundet och nödvändiga korrigeringar ingår i efterföljande utgåvor.
4
1. Inledning


Denna hårdvaras installationsmanual riktar sig till personal som arbetar med att mekaniskt
installera och ansluta en Weidmüller generatoranslutningslåda (PV) för solceller, liksom vid
service- och underhåll.
Återvinning och avfallshantering: Vänligen kontakta ett certifierat företag med avfallshantering för
miljövänlig återvinning och där du kan kassera dina gamla produkter.
2. Säkerhetsinformation
FARA
Fara, högspänning! Risk för dödsfall eller allvarlig kroppsskada. Solcellssystem kan generera farliga
spänningar. Innan arbetet påbörjas, se till att system och enheter är bortkopplade från elnätet och
PV-generatorer.
FARA
Skydd mot obehörigt öppnande. Fara, högspänning! Risk för dödsfall eller allvarlig kroppsskada.
Obehöriga personer får varken öppna eller manövrera generatoranslutningslådan.
FÖRSIKTIGHET
Om du inte följer monteringsanvisningen är garantianspråk ogiltigt. Om installationsförordningar
överträds, är alla garanti- och ansvarspåståenden ogiltiga. Följ även instruktioner i Svensk
elsäkerhet..
5
3. Förberedelse inför installation
3.1 Kontroll av sändningen
Vänligen kontrollera att sändningen motsvarar medföljande dokumentation. Om något saknas, vänligen meddela
berörd kontaktperson omedelbart.
Kontrollera generatoranslutningslådan före installationen.
3.2 Lagring
Villkoren för långtidslagring av denna produkt är följande.

Omgivningstemperatur: -25 ° C till +40 ° C

Relativ fuktighet: 0% till 50%
I händelse av smuts, föroreningar eller vätska i utrustningen, kondensbildning, skador eller andra brister som inte
följer föreskrivna lagringsförhållanden, får utrustningen inte tas i drift förrän korrekt saneringsförfarande har
diskuterats med och godkänts av Weidmüller.
FÖRSIKTIGHET


Generatoranslutningslådan måste förvaras liggande för att undvika skador på
kabelförskruvningar
och kontakter på kapslingen.
I de fall där denna instruktion inte följs, kommer Weidmüller inte att acceptera ansvar
för skador som härrör från obehörig idrifttagning.
6
3.3 Uppsättningsplats
Följande punkter måste beaktas vid val av installationsplats:

Välj en plats som är skyddad från väder och är lättillgänglig för installationsarbete och senare underhåll.

Vid val av plats, se till att obehöriga inte kan komma in i generatoranslutningslådan.

Installationsområdet måste vara tillräckligt stabilt för att tillåta säkert installations- och eller
underhållsarbete.

Vid montering, se till att regn inte penetrerar lådan

Lådan måste monteras vertikalt, med kabelförskruvningar och / eller kontakter neråt. Lådan får ej
monteras horisontellt med locket överst.

Installationsplatsen får inte vara i närheten av lättantändliga material, gaser eller ångor.

Installationsplatsen måste vara oåtkomlig för gnagare. Lådan och speciellt
matarledarna måste installeras på ett sådant sätt att skador inte kan
orsakas av gnagare.

Tillåtna omgivningstemperaturer är -20 ° C till +40 ° C för industriellkvalitet
och -20 ° C till +35 ° C för bostads-kvalitet. Den
relativa fuktigheten kan temporärt vara så hög som 100% vid en maximal temperatur av
25 ° C.

Om din applikation kräver ett utökat temperaturområde, kontrollera med
din säljrepresentant från Weidmüller.

Ta hänsyn till befintlig luftcirkulation vid val av installationsplats. Se till att inget hinder blockerar de ev
ventilationsöppningar som din låda har.
FÖRSIKTIGHET


Direkt solljus, direkt regn under längre perioder och överdrivet höga eller låga temperaturer
kan resultera i skador på inre komponenter i lådan.
För att skydda lådan mot direkt solljus och regn, kan du installera det under solcellsmoduler
eller ett skyddande tak. Ta med luftcirkulation i beräkningen.
7
4. Installation
4.1. Fixering
De flesta Weidmüllers lådor levereras med väggfäste. Om din specifika
modell inte är levererad så, kontrollera med din Weidmüllersäljare för andra montagealternativ. Se även ritngar
under kapitel 6.
4.2 Elektrisk anslutning
4.2.1 Elektrisk säkerhet
FARA
Solcellskablar som ska anslutas till DC- eller AC-lådor måste under installationsfasen isoleras och
vara strömlösa. Underlåtenhet att göra detta kommer att resultera i risk för liv från gnistbildning och
elektriska stötar.
FÖRSIKTIGHET
Alla oanvända kabelgenomföringar och kontakter måste täckas med pluggar / tätningar
så att IP-rating bibehålls. I tveksamma fall, kontakta din säljrepresentant från Weidmüller.
VARNING
Vid mottagning av lådan måste de åtdragna förinstallerade ledningar kontrolleras igen.
Underlåtenhet att göra detta kan resultera i "hot spots” inuti lådan som kan bränna utrustningen.
Förteckning av åtdragningsmoment för de komponenter som används i din lådmodell finns i
bilagan. Om en viss komponent inte finns med, kontrollera med din Weidmüllersäljare.
VARNING
Vid mottagning av lådan måste de åtdragna förinstallerade ledningar kontrolleras igen.
Underlåtenhet att göra detta kan resultera i "hot spots” inuti lådan som kan bränna utrustningen.
Förteckning av åtdragningsmoment för de komponenter som används i din lådmodell finns i
bilagan. Om en viss komponent inte finns med, kontrollera med din Weidmüllersäljare.
8
VARNING
Varje plint inuti lådan har ett begränsat klämområde. Det är angivet i bilagan till denna
dokumentation samt i datablad för de anslutningar som används i lådan. I tveksamma fall,
kontrollera med din Weidmüllersäljare.
FÖRSIKTIGHET
Om din DC lådmodell levereras med tomma säkringshållare, installera
säkringspatroner medan lastfrånskiljaren är öppen.
VARNING
Säkringspatroner måste vara dimensionerad för 1000 VDC och dess kurva måste vara antingen gR
eller företrädesvis gpV.
VARNING
Den nominella strömmen I n för säkringen kan inte överstiga den högsta I n angiven
i specifikationen som finns inklistrad i lådan samt i databladet
9
4.2.2 Information om kabeldragning
Allmän information

Använd endast elektriska solcellskablar klassad för spänningar, strömmar och den miljö
(temperatur, UV, osv) som förväntas på installationsplatsen.

Se till att du lägger alla kablar med kortslutningsskydd och jordfelsskydd.

Använd enledare med dubbel eller förstärkt isolering (i enlighet med IEC
60364-5-52) för de positiva och negativa matarpolerna.

För att säkerställa kortslutning- och jordfelssäkerhet vid installation i enlighet med
IEC 60364-5-52, måste följande krav vara uppfyllda:
- Kablar får inte installeras i närheten av brännbart material.
- Kablar måste vara tillgängliga.
- Kablarna skall skyddas mot mekaniska skador.

Kabeln som ansluter jorden till AC-överspänningsskyddet till den externa potentialutjämningsplanet
måste ha 6 mm ² som minsta tvärsnitt och vara kortare än 500 mm (vilket krävs enligt DD CLC / TS
50.539-12).

Dra inte kablarna över vassa kanter.
FÖRSIKTIGHET
Kabelvikten kan skapa mekanisk påfrestning på lådan. Av denna anledning, beroende på
installationshöjd, kan en avlastning under lådan behövas. Nationella bestämmelser kan gälla för
avlastning.
För ytterligare information vänligen kontrollera Weidmüllers plintkatalog eller kontakta din
säljrepresentant från Weidmüller.
10
4.2.3 Anslutning av DC huvudkablar / DC matarledningar
Krav
DC-huvudkablar / DC matarledningar måste isoleras och vara strömlösa. Isolering kan i allmänhet uppnås genom
att stänga av växelriktaren. Om det behövs kan DC-säkringen på
växelriktarens ingång öppnas och omriktaren kan återuppta driften.
VARNING
Fara för liv som en följd av gnistbildning och elektrisk stöt. DC-huvudkablar / DC matarledningar får
endast anslutas när strömförsörjningen är frånkopplad! Underlåtenhet att göra detta kommer att
resultera i en risk för liv från gnistbildning och elektrisk stöt.
Procedur
1. Kör DC huvudkabel / DC matarledningar genom förskruvningarna därför avsedda, in till anslutningarna i
lådan. Kontrollera att du ansluter DC huvudkabel / DC matarledningar med rätt polaritet.
2. Anslut DC huvudkabel / DC matarledningar direkt till rätt anslutning i lådan. Dessa är uppmärkta i lådan,
se även ritningar i bilagan. (L+/L-)
3. Dra åt kabelförskruvningarna. De korrekta åtdragningsmomenten återfinns i bilagan.
4. Kontrollera åtdragningsmoment för anslutningarna. De korrekta åtdragningsmoment kan återfinns i
bilagan.
5. Se till att det finns tillräckligt med dragavlastning för DC huvudkabel / DC matarledningar.
6. Stäng alla oanvända kabelgenomföringar med pluggar för att förhindra att fukt tränger
in i lådan.
11
4.2.4 Anslutande DC strängkablar
DC-strängkablar ansluts direkt till säkringssocklar eller WDU / WFF plintar.
DC-strängkablar måste föras in i kapslingen genom de täta förskruvningarna, eller i vissa fall anslutas på WM4
kontakterna utvändigt.
Krav


DC-strängkablar måste isoleras och vara strömlösa.
Kabelns åtdragningsmoment återfinns i bilagan.
VARNING
Fara för liv som en följd av gnistbildning och elektrisk stöt.
DC-strängkablar får endast anslutas när strömförsörjningen är frånkopplad! Underlåtenhet att göra
detta kommer att resultera i risk för liv från gnistbildning och elektriska stötar.
Procedur
1. Kör DC strängkablar genom kabelgenomföringarna in i kapslingen, eller i vissa fall anslutes via WM4
kontakterna utvändigt.
2. Anslut DC strängkablar direkt till säkringsplintarna, eller till WDU plintarna. Se även ritning i bilaga.
3. Dra åt kabelförskruvningarna. De korrekta åtdragningsmomenten återfinns i bilagan.
4. Kontrollera åtdragningsmoment för anslutningarna. De korrekta åtdragningsmoment återfinns i bilagan.
5. Kontrollera DC strängkablar för spänning och polaritet.
6. Stäng alla oanvända kabelgenomföringar med pluggar för att förhindra att fukt tränger in i lådan.
12
4.2.5 Infoga DC-säkringar
När PV-säkringarna är införda, är DC-spänningen ansluten till systemet om strängen
är ansluten. Av denna anledning, se till att alla installationsarbeten har avslutats.
Procedur
1. Innan du sätter in PV-säkringarna, kontrollera spänningen, polaritet och frånvaro av jordfel på
strängingångarna.
2. Sätt i PV-säkringar / neutrala länkar.
3. Anslut växelriktaren till systemet vid slutförandet av all installation.
13
5. Underhåll
Denna låda är en underhållsfri enhet. Dock bör följande visuella inspektioner
ske årligen. Underhåll av en PV-lådorr måste utföras
av kvalificerad personal som använder rätt verktyg och skydd.

Kontrollera tätningar
- Eftersom kraftiga temperatursvängningar utomhus innebär en tung belastning på
skalet, måste du genom visuell inspektion se att tätningar inte har förstörts.
- Kontrollera tätningar och skruvförband samt ventilation och dränering.
- Kontrollera och efterdra vid behov kabelförskruvningarnas enligt de moment som
återfinns i bilagan.

Kontrollera överspänningsskydden. Kontrollera att inspektionsfönstret på
överspänningsskyddet visar "grönt". Överspänningsskydd som visar "rött" måste bytas ut.

Kontrollera säkringarna. Vi rekommenderar kontroll av säkringar kontinuerligt eftersom säkringar minskar
utbyte av PV-anläggningen.
FÖRSIKTIGHET
Öppna inte säkringssocklar under belastning (DC-brytaren måste vara öppen först).



I lådor med jordfelsbrytare (RCD eller RCBO) rekommenderas att man testar
det månadsvis.
Kontrollera åtdragningsmoment och dra åt med rätt moment om det behövs.
Om din produkt har ventilationsgaller med ett filter, kontrollera status för detta filtret och byt
om det behövs.
14
$QQH[
3DUWQR
7\SH
3RZHULQSXW
&URVVFRQQHFWLRQOLQNV
$UWLNHOQU
7\S
.OHPPH(LQJDQJ
4XHUYHUELQGXQJHQ
Artikelnr
Benämning
Anslutningsplint
Överkopp-
&yGLJR
7LSR
(QWUDGDGHSRWHQFLD &RQH[LyQWUDQVYHUVDO
lingsbläck
1U&DW
7LSR
,QJUHVVRGLSRWHQ]D &ROOHJDPHQWRWUDVYHUVDOH
1žGHFyGLJR 7LSR
(QWUDGDGHSRWrQFLD /LJDo}HVWUDQVYHUVDLV
39'&,163'&*9
:'8
39'&,163':09
:'8
:49
39'&,1[033763'
&*9
:'8
:49
39'&,1[033763'
:09
:'8
:49
39'&,1[6:0337
63'&*9
:'8
:49
39'&,1[6:0337
63'&*9
:'8
:49
39'&,163'&*9
:'81
:491
39'&,163':09
:'8
:49
39'&,16:63'&*
9
:'8
:49
39'&,16:63':0
9
:'8
:49
39'&,16:)+63'&*
9
:6,
39'&,16:)+63':0
9
:6,
39'&,16:)+63'&*
L9
:6,
39'&,16:0337
)+63'&*9
:6,DQG
:'8
39'&,16:)+63'&*
9
:6,
39'&,16:)+63'&*
L9
:6,
39'&,16:)+63'&*
9
:6,
39'&,16:)+63'&*
L9
:6,
:49
:49
6ZLWFKGLVFRQQHFWRU
/DVWWUHQQVFKDOWHU
,QWHUUXSWRUVHFFLRQDGRU
Brytare
,QWHUUXWWRUH
,QWHUUXSWRU
3RZHURXWSXW
.OHPPH$XVJDQJ
6DOLGDGHSRWHQFLD
Anslutnings8VFLWDGLSRWHQ]D
plint
6DtGDGHSRWrQFLD
&DEOHJODQGLQSXWRXWSXW
9HUVFKUDXEXQJ(LQJDQJ$XVJDQJ
(QWUDGDGHFDEOHHQWUDGDVDOLGD
Förskruvning
3UHVVDFDYLHQWUDWDVFRUFLR
%XFLPGHHQWUDGDVDtGD
:'8
00
:'8
:'8
00
:'8
%HQHGLFW
:'8
00
%HQHGLFW
:'8
00
:'81
:'8
00
%HQHGLFW
:'81
00
%HQHGLFW
%HQHGLFW
:'81
00
%HQHGLFW
:'81
%HQHGLFW
:'8
00
%HQHGLFW
:))
00
7HOHUJyQ635
$9'&%
:))
00
7HOHUJyQ635
$9'&%
:))
00
7HOHUJyQ635
$9'&%
:))
00
7HOHUJyQ635
$9'&%
:))
00
3DUWQR
7\SH
$UWLNHOQU
7\S
&yGLJR
7LSR
ArtikelnrBenämning
1U&DW
7LSR
1žGHFyGLJR 7LSR
3RZHULQSXW
&URVVFRQQHFWLRQOLQNV
.OHPPH(LQJDQJ
4XHUYHUELQGXQJHQ
(QWUDGDGHSRWHQFLD &RQH[LyQWUDQVYHUVDO
Anslutningsplint
Förskruvning
,QJUHVVRGLSRWHQ]D &ROOHJDPHQWRWUDVYHUVDOH
(QWUDGDGHSRWrQFLD /LJDo}HVWUDQVYHUVDLV
39'&,16:)+63'&*
9
:6,
39'&,16:)+63'&*
[L9
:6,
39$&,16:P$
63'&*
:'8
39$&,16:P$
63'&*
:'8
39$&,16:P$
63'&*
:'8
39$&,16:P$
63'&*
:'8
39$&,16:P$
63'&*
:'8
39$&,16:P$
63'&*
:'8
39$&,16:P$
63'&*
:'8
39$&,16:P$
63'&*
:'8
39$&,13+6:
P$63'&*
(DWRQWKUHHSKDVH$&
0&%
6ZLWFKGLVFRQQHFWRU
/DVWWUHQQVFKDOWHU
,QWHUUXSWRUVHFFLRQDGRU
Brytare
,QWHUUXWWRUH
,QWHUUXSWRU
3RZHURXWSXW
.OHPPH$XVJDQJ
6DOLGDGHSRWHQFLD
Anslutnings8VFLWDGLSRWHQ]D
plint
6DtGDGHSRWrQFLD
7HOHUJyQ635
$9'&%
:))
00
7HOHUJyQ635
$9'&%
:))
00
*HQHUDO(OHFWULF$&5&%2
&DEOHJODQGLQSXWRXWSXW
9HUVFKUDXEXQJ(LQJDQJ$XVJDQJ
(QWUDGDGHFDEOHHQWUDGDVDOLGD
Förskruvning
3UHVVDFDYLHQWUDWDVFRUFLR
%XFLPGHHQWUDGDVDtGD
00
*HQHUDO(OHFWULF$&5&%2
00
*HQHUDO(OHFWULF$&5&%2
00
*HQHUDO(OHFWULF$&5&%2
00
*HQHUDO(OHFWULF$&5&%2
00
*HQHUDO(OHFWULF$&5&%2
00
*HQHUDO(OHFWULF$&5&%2
00
*HQHUDO(OHFWULF$&5&%2
00
(DWRQWKUHHSKDVH$&5&'
00
,QJUHVVRGLSRWHQ]D(QWUDGDGHSRWrQFLD
7\SH
7\S
7LSR
Benämning
7LSR
7LSR
7RUTXHFODPSLQJVFUHZ
'UHKPRPHQW.OHPP
VFKUDXEH
3DUGHDSULHWH
5DWHGFRQQHFWLRQ
%HPHVVXQJVDQVFKOXVV
&RQGXFWRUHPERUQDEOH
FRQH[LyQQRPLQDO
ÅtdragningsmomentKlämområden
&RQGXWWRULDOODFFLDELOLFROOHJD
&RSSLDGLVHUUDJJLR
PHQWRGLGLPHQVLRQDPHQWR
/LJDomRQRPLQDO
7RUTXHGHDSHUWR
:6,
1P
PPð
:'8
1P
PPð
:'81
1P
PPð
:'8
1P
PPð
(DWRQWKUHHSKDVH
$&0&%
1P
PPð
&URVVFRQQHFWLRQOLQNV4XHUYHUELQGXQJHQ&RQH[LyQWUDQVYHUVDO
&ROOHJDPHQWRWUDVYHUVDOH/LJDo}HVWUDQVYHUVDLV
7\SH
7\S
7LSR
Benämning
7LSR
7LSR
7RUTXH¿[LQJVFUHZ
'UHKPRPHQW%HIHVWLJXQJVVFKUDXEH
3DUGHDSULHWH
Åtdragningsmoment
&RSSLDGLVHUUDJJLR
7RUTXHGHDSHUWR
:49
1P
:491
1P
:49
1P
6ZLWFKGLVFRQQHFWRU/DVWWUHQQVFKDOWHU,QWHUUXSWRUVHFFLRQDGRU
,QWHUUXWWRUH,QWHUUXSWRU
7\SH
7\S
Benämning
7LSR
7LSR
7LSR
7RUTXHFODPSLQJVFUHZ
'UHKPRPHQW.OHPPVFKUDXEH
Åtdragningsmoment
3DUGHDSULHWH
&RSSLDGLVHUUDJJLR
7RUTXHGHDSHUWR
%HQHGLFW
1P
7HOHUJyQ635
$9'&%
1P
7HOHUJyQ635
$9'&%
1P
*HQHUDO(OHFWULF$&5&%2
1P
(DWRQWKUHHSKDVH$&5&'
1P
3RZHURXWSXW.OHPPH$XVJDQJ6DOLGDGHSRWHQFLD8VFLWDGLSRWHQ]D
6DtGDGHSRWrQFLD
7\SH
7\S
7LSR
7RUTXHFODPSLQJVFUHZ
'UHKPRPHQW.OHPPVFKUDXEH
3DUGHDSULHWH
:))
1P
PPð
:))
1P
PPð
:))
1P
PPð
:'8
1P
PPð
:'81
1P
PPð
:'8
1P
PPð
:'81
1P
PPð
:'8
1P
PPð
:'8
1P
PPð
5DWHGFRQQHFWLRQ
%HPHVVXQJVDQVFKOXVV
&RQGXFWRUHPERUQDEOH
FRQH[LyQQRPLQDO
7LSR
&RSSLDGLVHUUDJJLR
&RQGXWWRULDOODFFLDELOLFROOH
Benämning
ÅtdragningsmomentKlämområden
JDPHQWRGLGLPHQVLRQDPHQWR
7LSR
7RUTXHGHDSHUWR
/LJDomRQRPLQDO
&DEOHJODQGV.DEHOYHUVFKUDXEXQJHQ3UHQVDHVWRSDV3UHVVDFDYL
%XFLQV
7\SH
7\S
&DSQXWWRUTXH
'UHKPRPHQW+XW
PXWWHU
7LSR
3DUGHDSULHWH
WXHUFD
BenämningÅtdragnings-
7LSR
&RSSLDGLVHUUDJJLR
moment cap
GHOGDGR
7LSR
7RUTXHGRFDSRW
%RG\WRUTXH
:LUHGLDPHWHUUDQJH
'UHKPRPHQW6WXW]HQ 'UDKWGXUFKPHVVHU
EHUHLFK
3DUGHDSULHWH
5DQJRGLiPHWURV
FXHUSR
FDEOH
Åtdragnings-
Klämområde
&RSSLDGLVHUUDJJLR
*DPPDGLGLDPHWUL
moment
body
GHOFRUSR
FDYR
7RUTXHGRFRUSR
*DPDGHDSHUWR
0
1P
1P
PP
0
«1P
1P
PP
0
1P
1P
PP
0
«1P
1P
PP
0
«1P
1P
PP
Gemäß der Schutzvermerke der DIN ISO 16016
"Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Seiten, Verwertung und Mitteilung der Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten."
IP 65
Conducting parts under voltage even
when disconnerctor is open!
Stromführende Teile auch bei offener
Trennstelle unter Spannung!
Achtung
Caution
Don`t remove fuses under load!
Sicherungen nicht unter Last ziehen!
Achtung
Caution
132
L
74,9mm
X
Schild 1364760000 und
Schild 1364770000 von
innen in die Gehäusewand
kleben
DAE M12
Year of construction 20??
WEIDMÜLLER INTERFACE GmbH & Co. KG
KLINGENBERGSTR. 16, 32758 DETMOLD, GERMANY
-20°C...+40°C
Degree of protection:
Ambient temperature:
10 A
10 A
Max. output current:
1000 VDC
Max. current per input:
Umax:
Serialnr.: ??????/??
Typ:
PV GAK 1STR SW OVP
Material Number.: 8000012787
132
200
Typenschild vergrößert 1:3
M16
M16
M16
L+ L-
M16
M16
1000
+
V
PE
DC
-
EWS M25
2x VG M16
300
Zusätzliche
Produktionsdokumente
10
.
9
.
8
.
7
.
6
.
5
.
4
.
3
.
2
.
1
.
Index
Kurzbeschreibung
1
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Datum Name
.
.
.
.
A3
Schweden W
Kunde Nr:
64500000
Kunde:
1:3
PV GAK 1STR SW OVP
Kd-Bezug:
.
8000012787
Zeichn.-Nr.:
1/4
Blatt:
Toleranz: ISO 2768-mK
Kundenspezifische Anwendungstechnik
.
.
Schutzvermerk
gemäß ISO 16016
Benennung:
5
6
Tragschiene RD 8000008979
Datum
Name
Bearb. 16.10.12
Bo
Freig.
.
.
Druckmaßstab
3
4
110
Deckel draufsicht
Achtung!
Folgende Datei aus SAP ausdrucken:
8000012787_Bedienungsanleitung
Dieses Blatt 2x falten und
je Gehäuse 1x bei legen!
Typenschild in die Gehäusewand kleben
3x VG M16
20
M12
51
51
200
31
96
70
40
30
40
72
2x M16
300
ø25
3xM16
100
Zusätzliche
Produktionsdokumente
10
.
9
.
8
.
7
.
6
.
5
.
4
.
3
.
2
.
1
.
Index
Kurzbeschreibung
111.3
+0.4
24.1-0.0
132
50
Gemäß der Schutzvermerke der DIN ISO 16016
"Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Seiten, Verwertung und Mitteilung der Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten."
1
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Datum Name
.
.
22.5±0.2
3.2+0.2
-0.0
.
.
A3
Schweden W
Kunde Nr:
64500000
Kunde:
1:3
Datum
Name
Bearb. 15.10.12
OB
Freig.
.
.
Druckmaßstab
3
4
PV GAK 1STR SW OVP
Kd-Bezug:
.
8000012787
Zeichn.-Nr.:
2/4
Blatt:
Toleranz: ISO 2768-mK
Kundenspezifische Anwendungstechnik
.
.
Schutzvermerk
gemäß ISO 16016
Benennung:
5
6
WEITERGABE SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATTET.
ZUWIEDERHANDLUNGEN VERPLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRUBUTION AND UTILISATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENS TO OTHERS WITHOUT EXPLICID AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS. UTILITY MODELS OR DESIGNS
WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co. KG
Leiter
LTG NSGAFÖU 6SW 150 A2
4081310000
Leiter
LTG NSGAFÖU 6SW 200 A2
4081250000
8
4
5
2
7
1000
+
DC
-
Additional
Production documents
10
.
9
.
8
.
7
.
6
.
5
.
4
.
3
.
2
.
1
.
Index
Brief description
V
PE
entsprechende Brücken einsetzen
6
3
Benedict LS32 SMA A4U
1
1
2
Leiter
LTG H07V-K 16GR/YE 150 A2
4081710000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Date
X
Date
Name
.
Bo
. Draw 14.10.11
. Check
.
.
.
Criterion for print
.
1:2
A3
.
. Material:
.
.
.
Name
add´l text
.
8000012787
PV GAK 1STR SW OVP
Drawing-No:
Description:
Customised application technology
security notes by
DIN ISO 16016
3/4
Sheet:
Tolerances: ISO 2768-mK
WEITERGABE SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATTET.
ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRUBUTION AND UTILISATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENS TO OTHERS WITHOUT EXPLICID AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS. UTILITY MODELS OR DESIGNS
WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co. KG
Hersteller
Weidmüller
Weidmüller
Weidmüller
Benedict
Artikelnummer
1351270000
1020300000
1010300000
7791400400
BENEDICT LS32 VZVH4 A4
WPE 10
WDU 10
VPU II 3 PV 1000V DC
Artikelbezeichnung
1,8 Nm
2,4 Nm
2,4 Nm
3 Nm
Klemmstelle
Anzugsdrehmoment
1
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Datum Name
.
.
4081310000 / Polbrücke
4081710000
A3
Schweden W
Kunde Nr:
64500000
Kunde:
1:1
Kd-Bezug:
.
8000012787
Zeichn.-Nr.:
PV GAK 1STR SW OVP
Benennung:
4/4
Blatt:
Toleranz: ISO 2768-mK
Kundenspezifische Lösungen
Schutzvermerk
gemäß ISO 16016
kA
kA
kA
kA
Zusatzmaterial
Datum
Name
Bearb. 11.06.12
OB
Freig. 11.06.12
OB
Maßstab
4081250000
4081710000
4081310000, 4081250000
Anschlussmaterial
AEH/Kabelschuh/fertiger Leiter
Zusätzliche
Produktionsdokumente
10
.
9
.
8
.
7
.
6
.
5
.
4
.
3
.
2
.
1
.
Index
Kurzbeschreibung
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
max.
Abisolierlänge