DCCOM SR1630

TS7<86
DC COMPONENTS CO., LTD.
S
UJSV
SGEUKHKGS TRGEKCNKTUT
TS7<<6
UGEJPKECN TRGEKHKECUKQPT QH TEJQUUMZ DCSSKGS SGEUKHKGS
WQNUCIG SCPIG 3 86 lh <6 Whelk
EVSSGPU 3 7< Cfi_j_k
HGCUVSGT
0
0
0
0
0
0
0
Nho kocl]bcga ghck_
Nho `hjo[j^ nhel[a_ ^jhi
Nho lb_jf[e j_kckl[g]_
Jcab ]mjj_gl ][i[\ceclq
Jcab kocl]bcga ][i[\ceclq
Jcab kmja_ ][i[\clclq
Jcab j_ec[\ceclq
UQ3886
OGEJCPKECN FCUC
0
0
0
0
0
0
E[[email protected] Ohe^_^ ie[klc]
[email protected] VN ?:W36 j[l_ `e[f_ j_l[j^[gl
N_[^@ OKN3TUF3868G2 O_lbh^ 86> am[j[gl__^
Rhe[[email protected] Ck f[jd_^
Ohmglcga [email protected] Cgq
[email protected] 848: aj[fk
OCYKOVO SCUKPIT CPF GNGEUSKECN EJCSCEUGSKTUKET
S[lcgak [l 8; h E [f\c_gl l_fi_j[lmj_ mge_kk hlb_jock_ ki_]c`c_^4
Tcgae_ ib[k_2 b[e` o[n_2 <6 Jr2 j_kcklcn_ hj cg^m]lcn_ eh[^4
Hhj ][i[]clcn_ eh[^2 ^_j[l_ ]mjj_gl \q 86-4
Fcf_gkchgk cg cg]b_k [g^ .fceecf_l_jk/
TZODQN
TS7<86
TS7<96
TS7<:6
TS7<;6
TS7<<6
VPKUT
O[pcfmf S_]mjj_gl R_[d S_n_jk_ Whel[a_
WSSO
86
96
:6
;6
<6
Whelk
O[pcfmf SOT Whel[a_
WSOT
7:
87
8>
9;
:8
Whelk
WFE
86
96
:6
;6
<6
Whelk
O[pcfmf FE Deh]dcga Whel[a_
O[pcfmf Cn_j[a_ Hhjo[j^ S_]lc`c_^ Emjj_gl
[l F_j[lcga E[k_ U_fi_j[lmj_
R_[d Hhjo[j^ Tmja_ Emjj_gl >49 fk kcgae_ b[e` kcg_3o[n_
kmi_jcfihk_^ hg j[l_^ eh[^ .LGFGE O_lbh^/
O[pcfmf Kgkl[gl[g_hmk Hhjo[j^ Whel[a_ [l >46C FE
O[pcfmf FE S_n_jk_ Emjj_gl
BU E A 8; h E
[l S[l_^ FE Deh]dcga Whel[a_
BU E A 766 h E
KQ
7<
Cfik
K HTO
7;6
Cfik
WH
KS
4<;
4=;
Whelk
;
fCfik
766
fCfik
Uqic][e Ub_jf[e S_kckl[g]_ .Phl_ 7/
S+ LE
Uqic][e Lmg]lchg E[i[]cl[g]_ .Phl_ 8/
EL
94;
=66
Qi_j[lcga U_fi_j[lmj_ S[ga_
UL
3<; lh 1 7;6
6
E
U TUI
3<; lh 1 7;6
6
E
Tlhj[a_ U_fi_j[lmj_ S[ga_
6
E5 X
iH
PQUGT @ 74 Ub_jf[e S_kckl[g]_ Lmg]lchg lh E[k_ i_j e_a4
84 O_[kmj_^ [l 7 OJr [g^ [iiec_^ j_n_jk_ nhel[a_ h` :46 nhelk4
94 Tm``cp ,C,A Ehffhg Cgh^_4
,-
EXIT
BACK
NEXT
EXIT
BACK EXIT
NEXT BACK
NEXT
SCUKPI CPF EJCSCEUGSKTUKE EVSWGT .TS7<86 UJSV TS7<<6/
DC COMPONENTS CO., LTD.
S
,.
NEXT
NEXT
NEXT
EXIT
EXIT
BACK
BACK
BACK EXIT