ETC CJP16N25

CJP16N25
!" $
!" %
& "
%
!" &
'
()
&
!" *+,- !
"
# ../
0&
&
&
* 12
$
*
32
4
+ &
+
5./
+
0
+
56.
+
1.3
!
1/
!7
3313/
6<=
>
".3
%
$
8.3
,+81//++81/+*8./$981/:%8.3;-
% >&
?
1/
>$"
?
2.3
#9 17<@
1/
.2/
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.
7!
CJP16N25
(
8.3
!
"
#
"
$%&
!
!
!
!
" '&'
(
)(
*(
+$&&!,(-
$
(!.
(
/
+!
!0(
)(0
*(,
)(
.(
1#
1#
# &
!,(-
1
1
+
1
1
$%& &31
+7 8
$& 8
+337 8
# 8
"'
"
'
3!(456
!!0
!
$2(!/-
!0
!-
!,
!,
,!
)2
!)
0
!
)
0*
!)
0
!!
**
2
9
)(*
.
1#
&
&
&
&
9
2()
9
.(
4&
38'(:3813
*(
5
4&
38'&
(:381&
;1
.(
5
(2!
!(
--
&
)*
&
"'
!" " #!!""
#+!
# + 8
$%&$%7 8
!0
<!<=&
->
& &?>
&@' )=&
77 A
--B;8;7
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.
CJP16N25
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.
CJP16N25
Symbol
A
A1
b
b1
c
c1
D
E
E1
e
e1
F
L
L1
Φ
Dimensions In Millimeters
Min
Max
4.470
4.670
2.520
2.820
0.710
0.910
1.170
1.370
0.310
0.530
1.170
1.370
10.010
10.310
8.500
8.900
12.060
12.460
2.540TYP
4.980
5.180
2.590
2.890
13.400
13.800
3.560
3.960
3.790
3.890
Dimensions In Inches
Min
Max
0.176
0.184
0.099
0.111
0.028
0.036
0.046
0.054
0.012
0.021
0.046
0.054
0.394
0.406
0.335
0.350
0.475
0.491
0.100TYP
0.196
0.204
0.102
0.114
0.528
0.543
0.140
0.156
0.149
0.153
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Similar pages