ETC 609614

Katalog č. 286 / 2002
Obsah
Precizní pilníky
Závitové pilníky
Dílenské pilníky
Sady dílenských pilníků
Frézované pilníky
Pilníky na pily
Escapement pilníky
Jehlové pilníky
Sady jehlových pilníků
Rytecké pilníky slabé
Rytecké pilníky silné
Rotační pilníky
Rotační rašple + sady
Rašple
Sady rašplí
Modelářské rašple
Jehlové rašple
Podkovářské rašple
Speciální rašple
Ocílky
Speciální pilníky
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Katalog No. 286 / 2002
Katalog Nr. 286 / 2002
Index
Inhalt
PRECISION FILES
THREAD RESTORING FILES
ENGINEER‘S FILES
ILE SET
MILLED TOOTH FILES
SAW FILES
ESCAPEMENT FILES
NEEDLE FILES
ILE SET
DIE SINKERS´ RIFFLERS
DIE MAKERS´ RIFFLE
ROTARY FILES
ROTARY RASPS + SETS
RASPS
RASP SETS
RIFFLER RASPS
NEEDLE RASPS
HORSE RASPS
SPECIAL RASPS
BUTCHER STEELS
SPECIAL PURPOSE FILES
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
PRÄZISIONSFEILEN
GEWINDEFEILEN
WERKSTATTFEILEN
EILENSATZ
FRÄSERFEILEN
SÄGEFEILEN
HEMMUNGSFEILEN
NADELFEILEN
EILENSATZ
RIFFELFEILEN LEICHTE
RIFFELFEILEN SCHWERE
ROTATIONSFEILEN
ROTATIONSRASPELN-STARK + SÄTZE
RASPELN
RASPELN SÄTZE
RIFFELRASPELN
NADELRASPELN
HUFSCHMIEDERASPELN
SPECIALRASPELN
FLEISCHERSTÄHLE
SPECIALFEILEN
e-mail: [email protected]
[email protected]
Strana
Page
Seite
6
9
10
12
13
15
18
21
24
25
27
30
31
32
34
35
37
38
39
40
40
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
Volba podle použití
CHOICE ACCORDING TO APPLICATION
Dílenské pilníky
Engineer‘s files
Pro běžné potřeby pilování v domácnostech, zámečnických
dílnách,výrobě atd. Mají křížový sek. Tvar a hrubost pilníku
závisí na typu práce a požadovaném výsledku. Obecně platí,
čím hrubší sek, tím větší úběr materiálu.
Pro hladší povrch by se měl volit pilník s jemnějším sekem.
Used for filing in households, workshops, etc. They are cross
cut. A shape and roughness of file depend on a type of work
and on required final result. Basically, the rougher the cut,
the greater the effect. For a smooth surface a file with a
fine cut should be used.
Precisní pilníky
Precision files
Jsou podobné dílenským pilníkům. Používají se pro jemné
pilování a leštění, mají křížový sek. Pro jemnou práci mají
sek až do zužující se špičky.
Similar to engineer‘s files. They are used for smooth filing
and polishing. They are cross cut. As they are used for fine
work, they are cut up to the tapper point.
Pilníky na pily
Sharpening files
Pro ostření pilových listů a kotoučových pil. Pila s tvrzenými
zuby se nedá ostřit. Lze je použít i pro ostření nářadí.
Used for sharpening of circular saws and saw blades. A saw
with harden teeth can not be sharpened. They can be used
for sharpening of tools, as well.
DIE WAHL NACH EINSATZ
Werkstattfeilen
für Verwendung im Haushalt, Schloßereien, in der Produktion
usw. Kreuzhieb. Die Form und Grobheit der Feile ist
abhängig: von der Arbeitstechnologie und dem gewünschten
Ergebnis Im allgemeinen, je größer der Hieb, um so größer
ist die Spanabhebung. Für glatte Oberfläche, sollte eine
Feile mit feinen Hieb verwendet werden.
Präzisionsfeilen
Sind den Werkstattfeilen ähnlich. Werden für Feinarbeiten
und zum Polieren verwendet, Kreuzhieb. Für Feinarbeit
sind diese bis zur Spitze gehauen.
Scchärffeilen
Zum schärfen von Sägeblättern. Eine Säge mit gehärteten
Zähnen kann nicht geschärft werden, Sient auch zum
Schärfen von Werkzeugen bestimmt.
Needle, escapement files
Jehlové, escapement pilníky
Nadelfeilen, Hemmungsfeilen
Used for example by engravers, locksmiths, watchmakers,
goldsmiths, equipment producers. They are cross cut.
Available in length of 140, 160, 180 and 200 mm.
Tyto pilníky používají např. rytci, zámečníci, hodináři,
zlatníci, výrobci přístrojů. Mají křížový sek, v délkách
140, 160, 180, a 200 mm.
Diese werden von Schloßern, Uhrmachern, Goldschmieden,
usw. verwendet. Sind mit Kreuzhieb versehen. In den
Längen 140, 160, 180, 200 mm, lieferbar.
Riffler files
Rytecké pilníky
Both ends of the file are cut and the middle part is without
teeth. They are used in production of tools and moulds in
places which are difficult to acces. Available in length of
150 mm (so called thin riffler file) and
180 mm (so called thick riffler file).
Mají na obou koncích plochy se sekem a střední část je bez
seku. Používají se pro práci v těžko přístupných místech pro
výrobu nástrojů a forem. Vdélkách 150 mm ( tzv. rytecké
slabé ) a 180 mm ( rytecké silné ).
Riffelfeilen
Haben an beiden Enden - Flächen mit Hieb, der Mittelteil ist
ohne Hieb. Werden bei Werkzeug- und Formenbau
verwendet. In den Längen 150 mm (schwach), und
180 mm (stark) lieferbar.
Rašple
Rasps
Raspeln
Pro opracování dřeva, pro dřevomodeláře, truhláře.
Used for wood work, wood modelling and by joiners.
Zur Holzbearbeitung für Modellbauer, Tischler.
Různé druhy hrubosti pilníků se volí podle opracovaného
materiálu,požadovaného úběru a jakosti povrchu.
Hrubost pilníků se udává počtem seků na cm délky ( viz. obr.1 ).
Hrubost rašplí se udává počtem zubů na cm2
Roughness of file is to be chosen according to working material,
required removal of material and the quality of material surface.
The roughness of files is defined by a number of teeth per cm of
file length ( see fig. 1. )
The roughness of rasps is defined by a number of teeth per cm2
Die Grobheit der Feilen wird nach Materialart gewählt, der
gewünschten Spanabhebung und der Oberflächenbearbeitung. Die
Grobheit der Feilen wird mit der Zahnstückzahl pro cm Feilenlänge
angegeben (Siehe Bild 1.) Die Grobheit der Raspeln wird mit der
Zahnstückzahl pro cm2 angegeben.
( viz. obr. 2 ).
(see fig. 2.)
(Siehe Bild 2.)
Poèet zubù u sekaných pilníkù a rašplí dle DIN 8349.
Délka pilníku, Dílenské pilníky / Engineer‘s files Pilníky na pily/ Sharpening files/
Schärffeilen
Werkstattfeilen
rašple
Označení seku
/ Cut specification /
File length,
rasp length
Feilenlänge,
Raspellänge
1
mm
2
3
Počet seků na cm
Number of teeth per cm
Hiebzahl pro cm
2
Počet seků na cm/Number of teeth
per cm/Hiebzahl pro cm
normální úzký
plochý
Rašple / Rasps / Raspeln
Hiebezeichnung
1
2
3
Počet seků na cm2
Number of teeth per cm2
Hiebzahl pro cm2
4
100
17
22
28
20
23
-
-
30
38
48
150
13
18
22
19
22
-
14
20
28
38
200
10
14
18
17
20
24
10
14
20
28
250
9
12
16
16
19
-
10
14
20
28
300
8
11
14
15
17
20
7
10
14
20
350
7
10
13
14
16
18
7
10
14
20
400
7
9
12
-
-
16
5
7
10
14
450
5
8
11
-
-
14
-
-
-
-
1 cm
obr. 1.
fig. 1.
Bild 1.
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
1 cm2
obr. 2.
fig. 2.
Bild 2.
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
e-mail: [email protected]
[email protected]
!
Označení seku
Cut specification Hiebbezeichnung
Počet seků na cm
Number of teeth per cm Hiebzahl pro cm
Počet zubů na ´´
Number of teeth per ´´ Hiebzahl pro ´´
0
1
2
3
4
6
18
22
27
31
39
54
47
56
69
79
99
138
Volba pilníků podle druhu materiálu
Jednoduchý sek
doporučené použití
Křížový sek
Hrubý
Střední
Tabulka hrubostí pro jehlové, precisní,
rytecké pilníky a escapement pilníky.
Classification of roughness for needle files,
precision files, riffler files and escapement files.
Die Grobheitstabelle von Nadelfeilen,
Präzisionsfeilen, Riffelfeilen, Hemmungsfeilen.
Frézovaný sek
Jemný
možné použití
Frézovaný sek
Rašplový sek
Půlkruhový
Ocel tvrzená
Ocel netvrzená
Litina
Mosaz, bronz
Dřevo a tvrdé plasty
Hliník
Choice of files according to types of material
Simple cut
Cross cut
Bastard
Second
the best result
Milled
acceptable result
Milled
Smooth
Rasp
Halfround
Harden steel
Soft steel
Cast iron
Brass, bronze
Wood and hard
plastic material
Aluminium
Auswahl der Feilen je nach Materialart
Einfacher Hieb
Kreuzhieb
Grob
Mittel
die beste W
ahl
Wahl
Gefräster Hieb
Fein
ausreichende W
ahl
Wahl
Gefräster
Raspelhieb
Halbrund
Gehärtetes Stahl
Stahl
Gußeisen
Messig, Bronze
Holz und harte Plaste
Aluminium
"
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
Pro zvýšení pøehlednosti je zavedeno
barevné odlišení etiket na balení pro seky
1, 2, 3 u následujících druhù pilníkù:
- Dílenské pilníky
- Pilníky na pily
- Rašple - strojní sek
Pilníky zn.
jsou dodávány v distribuèním balení
oznaèeným kódem EAN 128.
Ten v sobì zahrnuje údaje o názvu
zboží, hmotnosti, poètu kusù v
balení.Tento zpùsob oznaèení
výraznì usnadòuje manipulaci
pøi pøejímce zboží ve skladech,
prodejnách atd.
Výrobky jsou opatøeny obalem zlepšující nejen viditelnost zboží pøi
prodeji, ale souèasnì má i ochrannou funkci zabraòující poškození pilníkù pøi
distribuci. Rovnìž na každém výrobku je umístìn štítek s kódem EAN 13 spolu
s dalšími údaji o výrobku ( objednací èíslo, název výrobku ).
V roce 2002 se opìt objevují v našem sortimentu novinky.
Pro rychlé nalezení tìchto novinek Vám pomùže oznaèení
N! .
Tato znaèka se nachází na str. - 11, 12, 13, 14, 19, 34, 35, 36, 41.
Rozmìry pilníkù v tabulkách jsou mìøeny pøes zuby (seky).
Pilníky
jsou vyrábìny za dodržování norem DIN a ISO.
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
e-mail: [email protected]
[email protected]
#
Precisní pilníky
PRECISION FILES
PRÄZISIONSFEILEN
Balení / Packing / Verpackung
100 - 200 mm
ks / pcs / Stk :
10
PLOCHÝ
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
HAND
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
FLACHSTUMPF
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
100
150
200
100
150
200
12 x 3
16 x 4
20 x 5
12 x 3
16 x 4
20 x 5
0,25
0,92
1,58
0,25
0,92
1,58
2015
1545
1565
2515
2045
2065
286 201 10 +
1005
1025
1025
1505
1525
1525
2005
2025
2025
3
4
6
1515
1045
1065
PPO
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
100
123
123
9,5 x 2,4
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
0,25
PILLAR
PILLAR
150
200
100
150
200
12 x 3
16 x 4
9,5 x 2,4
12 x 3
16 x4
0,67
1,47
0,25
0,67
1,47
2015
1545
1565
2515
2045
2065
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
STIFTENFEILE
0
1
2
286 201 11 +
1005
1025
1025
1505
1525
1525
2005
2025
2025
3
4
6
1515
1045
1065
PPP
PILLAR úzký
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
100
123 6,3 x 2,4
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
0,13
PILLAR narrow
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
STIFTENFEILE schmale Form
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
150
200
100
150
200
9,6 x 3
12 x 4
6,3 x 2,4
9,6 x 3
12 x 4
0,4
0,68
0,13
0,4
0,68
1515
1045
1065
2015
1545
1565
2515
2045
2065
286 201 12 +
1005
1025
1025
1505
1525
1525
2005
2025
2025
3
4
6
PPPn
PILLAR zvlášD úzký
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
PILLAR extra narrow
STIFTENFEILE besonders
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
schmale Form
0
1
2
100
150
200
100
150
200
4 x 2,4
8x3
10 x 3,5
4 x 2,4
8x3
10 x 3,5
0,09
0,29
0,52
0,09
0,29
0,52
2015
1545
1565
2515
2045
2065
286 201 13 +
1005
1025
1025
1505
1525
1525
2005
2025
2025
3
4
6
1515
1045
1065
PPPe
$
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
PRECISION FILES
Precisní pilníky
PRÄZISIONSFEILEN
PLOCHOŠPIČATÝ
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
TAPER FLAT
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
FLACHSPITZ normale Form
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
100
150
200
100
150
200
12 x 3
16 x 3
20 x 5
12 x 3
16 x 3
20 x 5
0,25
0,50
1,1
0,25
0,50
1,1
2015
1545
1565
2515
2045
2065
286 201 14 +
1005
1025
1025
1505
1525
1525
2005
2025
2025
3
4
6
1515
1045
1065
PPA
PLOCHOŠPIČATÝ úzký
WARDING
FLACHSPITZ dünne Form
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
100
123
123
12 x 1,3
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
0,11
150
200
100
150
200
16 x1,9
20 x 2,7
12 x 1,3
16 x 1,9
20 x 2,7
0,29
0,70
0,11
0,29
0,70
2015
1545
1565
2515
2045
2065
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
286 201 15 +
1005
1025
1025
1505
1525
1525
2005
2025
2025
3
4
6
1515
1045
1065
PPW
ÚSEČOVÝ
HALFROUND
HALBRUND
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
100
150
200
100
150
200
11 x 4
16 x 4,7
20 x 6,5
11 x 4
16 x 4,7
20 x 6,5
0,24
0,43
0,95
0,24
0,43
0,95
1515
1045
1065
2015
1545
1565
2515
2045
2065
200
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
286 201 16 +
1005
1025
1025
1505
1525
1525
2005
2025
2025
100
150
200
100
150
3,25
5,3
6,0
3,25
5,3
6,0
0,09
0,30
0,60
0,09
0,30
0,60
1005
1025
1025
1505
1525
1525
2005
2025
2025
2015
1545
1565
2515
2045
2065
3
4
6
PPÚ
KRUHOVÝ
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
ROUND
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
RUND
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
286 201 17 +
3
4
6
1515
1045
1065
PPK
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
e-mail: [email protected]
[email protected]
%
Precisní pilníky
ČTYŘHRANNÝ
SQUARE
VIERKANT
PRECISION FILES
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
PRÄZISIONSFEILEN
100
150
200
100
150
4 x4
6 x6
8x8
4x4
6x6
8x8
0,09
0,30
0,60
0,09
0,30
0,60
1005
1025
1025
1505
1525
1525
2005
2025
2025
1515
1045
1065
2015
1545
1565
2515
2045
2065
100
150
200
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
200
286 201 18 +
3
4
6
PPC
TŘÍHRANNÝ
THREESQUARE
DREIKANT
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
100
200
150
123
123 6,3 x 6,3 9,3 x 9,3 11,8x11,8
Průřez / Section / Querschnitt
kg
0,09
0,45
1,32
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
6,3 x 6,3 9,3 x 9,3 11,8x11,8
0,09
0,45
1,32
1515
1045
1065
2015
1545
1565
2515
2045
2065
100
150
200
286 201 19 +
1005
1025
1025
1505
1525
1525
2005
2025
2025
3
4
6
PPT
NOŽOVÝ
KNIFE
MESSER
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
100
200
150
123 12,7 x 3,2 15,9 x 4,4 22,2 x 5,2
Průřez / Section / Querschnitt
kg
0,15
0,45
0,90
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
12,7 x 3,2 15,9 x 4,4 22,2 x 5,2
0,15
0,45
0,90
2015
1545
1565
2515
2045
2065
286 201 20 +
1005
1025
1025
1505
1525
1525
2005
2025
2025
3
4
6
1515
1045
1065
PPN
TŘÍHRANNÝ nízký
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
BARRETTE
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
BARETT
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
100
150
200
100
150
200
12 x 3
16 x 3
20 x 5
12 x 3
16 x 3
20 x 5
0,18
0,48
0,98
0,18
0,48
0,98
2015
1545
1565
2515
2045
2065
286 201 22 +
1005
1025
1025
1505
1525
1525
2005
2025
2025
3
4
6
1515
1045
1065
PPTn
&
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
PRECISION FILES
Precisní pilníky
PRÄZISIONSFEILEN
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
100
123 10 x 1,2
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
0,10
PLOCHÝ -sek na 4 stranách
EQUALLING - parallel cut on 4 sides
150
200
100
150
200
16 x 1,8
20 x 2,4
10 x 1,2
16 x 1,8
20 x 2,4
0,34
0,65
0,10
0,34
0,65
2015
1545
2515
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
0
1
2
Sek / Cut / Hieb
FLACHE AUSGLEICHFEILE
- Paralleler Hieb an 4 Seiten
286 201 23 +
1025
1025
1525
1525
2025
3
4
6
1515
1045
PPE
THREAD RESTORING FILES
Závitové pilníky
GEWINDEFEILEN
Balení / Packing / Verpackung
230 mm
ks / pcs / Stk :
1
Precizní ruèní náøadí k opravì a vyèištìní vnitøních i vnìjších závitù. Není urèeno k vytváøení závitù
Precision hand tool for restoring all threads - male and female.
Präzisions - Handwerkzeng zum Wiederhestellen aller Außen - und innen gewinde.
Obj. číslo
Code -
ISO ( metrický)
GAS ( B.G.S. )
UNF - UNC
WW ( whithworth )
Bestell - Nr.
286 211 702 310
286 211 702 320
286 211 702 330
286 211 702 340
kg
L
mm
123
123
0,17
0,17
0,17
0,17
230
230
230
230
10x10
10x10
10x10
10x10
80
1/8
11
10
stoupání závitu
metrický závit
z /“
z /“
z /“
z /“
Steigung
Metrische Gewinde (mm)
Gänge per Zoll
WW Gewinde
B.S.F. Gewinde
Gänge per Zoll
0,80
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
M5
M6 + M7
M8 + M9
M10 + M11
M12
M14 + M16
M18, M20, M22
M24 + M27
24
20
18
16
14
12
12
11
3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2 , 9/16
5/8
3/4
3/8
7/16
1/2 , 9/16
5/8
3/4
7/8
1“
24
20
18
16
14
13
12
11
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
100
1/4
12
11
125
3/8
13
12
z /“
150
1/2
14
14
175
5/8
16
16
200
3/4
18
18
250
7/8
20
20
300
1
24
24
z /“
UNF Gewinde(NF) UNC Gewinde(NC)
3/8, 5/16
1/2, 7/16
9/16, 5/8
3/4
1, 7/8
1.1/2, 1.1/4, 1.1/8
-
3/8
7/16
1/2 , 9/16
5/8
3/4
7/8
1“
e-mail: [email protected]
[email protected]
'
Dílenské pilníky
ENGINEER´S FILES
WERKSTATT FEILEN
Balení / Packing / Verpackung
100 - 250 mm
ks / pcs / Stk :
10
HAND THIN
200
20 x 3
1,5
1515
1525
1535
2015
2025
2035
2515
2525
2535
3015
3025
3035
150
16 x 4
0,8
200
20 x 5
1,5
250
25 x 6
2,9
300
30 x 7
4,9
350
36 x 8
6,8
400
40 x 9
10,5
450
45 x 10
11,8
1515
1525
1535
2015
2025
2035
2515
2525
2535
3015
3025
3035
3515
3525
3535
4015
4025
4035
4515
4525
4535
150
16 x 4
0,8
200
20 x 5
1,5
250
25 x 6
2,9
300
30 x 7
4,9
350
36 x 8
6,8
400
40 x 9
10,5
1515
1525
1535
2015
2025
2035
3515
3525
3535
4015
4025
4035
100
4x4
0,1
150
6x6
0,40
200
8x8
0,80
1015
1025
1035
1515
1525
1535
2015
2025
2035
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
FLACHSTUMPF dünne Form
250
25 x 4
2,9
300
30 x 4
4,9
286 211 10 +
1
2
3
Sek / Cut / Hieb
5
150
16 x 3
0,8
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
PLOCHÝ - lehký
300 - 450 mm
PLO
N!
PLOCHÝ
HAND
FLACHSTUMPF
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
100
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
12 x 2,5
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
0,2
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
1
2
3
Sek / Cut / Hieb
286 211 21 +
1015
1025
1035
PSO
N!
PLOCHOŠPIČATÝ
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
100
123
Průřez / Section / Querschnitt
12 x 2,5
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
0,2
FLAT
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
FLACHSPITZ
Sek / Cut / Hieb
mm
1
2
3
286 211 27 +
1015
1025
1035
2515
2525
2535
3015
3025
3035
PZA
N!
ČTYŘHRANNÝ
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
SQUARE
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
VIERKANT
Sek / Cut / Hieb
1
2
3
250
350
300
10 x 10 12 x 12 14 x 14
1,6
2,9
4,4
286 211 45 +
2515
2525
2535
3015
3025
3035
3515
3525
3535
PZC
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
ENGINEER´S FILES
WERKSTATT FEILEN
Dílenské pilníky
N!
TŘÍHRANNÝ
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
THREESQUARE
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
DREIKANT
Sek / Cut / Hieb
mm
1
2
3
100
8x8
0,25
200
150
300
350
250
10 x 10 12 x 12 17 x 17 20 x 20 22 x 22
0,40
0,70
2,1
3,2
5,7
286 211 50 +
1015
1025
1035
1515
1525
1535
2015
2035
2515
2525
2535
3015
3025
3035
3515
3525
3535
100
4
0,08
150
6
0,30
200
8
0,60
250
10
1,3
300
12
2,3
350
14
4,2
1015
1025
1035
1515
1525
1535
2015
2025
2035
2515
2525
2535
3015
3025
3035
100
10 x 3
0,14
150
16 x 5
0,50
200
20 x 6
1,0
250
25 x 8
2,2
300
28 x 9
3,7
1015
1025
1035
1515
1525
1535
2015
2025
2035
2515
2525
2535
150
16 x 4
0,50
200
20 x 5
0,90
250
25 x 6,5
2,1
1515
1525
1535
2015
2025
2035
PZT
N!
KRUHOVÝ
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
ROUND
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
RUND
Sek / Cut / Hieb
1
2
3
286 211 60 +
3515
3525
3535
PZK
N!
ÚSEČOVÝ
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
HALFROUND
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
HALBRUND
Sek / Cut / Hieb
mm
1
2
3
350
400
32 x 10 36 x 12
5,8
8,7
286 211 63 +
3015
3025
3035
3515
3525
3535
4015
4025
4035
PZP
NOŽOVÝ
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
KNIFE
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
MESSER
Sek / Cut / Hieb
1
2
3
286 211 72 +
2515
2525
2535
PZN
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
e-mail: [email protected]
[email protected]
Dílenské pilníky
ENGINEER´S FILES
Sada dílenských pilníkù
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
FILE SET
150
0,4
mm
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
WERKSTATT FEILEN
FEILENSATZ
200
0,8
286 211 92 +
1
2
3
1525
2025
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
mm
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
1
2
3
150
0,4
200
0,8
250
0,9
286 211 93 +
1525
2025
2525
N!
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
mm
kg
100
0,2
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
1
2
3
286 211 94 +
1025
Sada klíèových pilníkù
SET KEY FILES
SET SCHLÜSSELFEILEN
N!
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
mm
kg
100
0,16
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
1
2
3
286 211 91 +
1025
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
MILLED TOOTH FILES
Frézované pilníky
FRÄSERFEILEN
Balení / Packing / Verpackung
100 - 250 mm
ks / pcs / Stk :
PLOCHÝ - s kruhovými zuby
PLUMBER FILE - curved tooth
10
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
0
FLACHSTUMPF - radial verzahnt
300 - 350 mm
5
250
25 x 6
2,2
300
30 x 7
3,5
350
36 x 8
6,0
286 211 36 +
2505
3005
250
25 x 6
2,3
300
30 x 7
3,7
3005
Sek / Cut / Hieb
PFO k.z.
PLOCHÝ - s přímými zuby
HAND - straigth tooth
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
0
FLACHSTUMPF - schräg verzahnt
286 211 37 +
2505
3005
250
22 x 8
1,3
300
26 x 8
1,8
Sek / Cut / Hieb
PFO p.z.
na úsečové
ÚSEČOVÝ - sek pouzevnější
straně
HALFROUND HOLLOW - straight
HALBRUND HOHL
tooth on back only
- nur Rücken
schräg verzahnt
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
0
286 211 38 +
2505
3005
Sek / Cut / Hieb
PFÚ
FRÉZOVANÝ PLÁTEK
- s kruhovými zuby
CAR BODY FILE BLADES
- curved tooth
KARROSSERIEFEILENBLÄTTER
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
0
350
35 x 5
5,5
286 211 39 +
3500
Sek / Cut / Hieb
- radial verzahnt
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
e-mail: [email protected]
[email protected]
!
Frézované pilníky
MILLED TOOTH FILES
FRÄSERFEILEN
Balení / Packing / Verpackung
ks / pcs / Stk :
KAROSÁŘSKÝ HOBLÍK
- s plátkem
HOLDER - with car body file blades
1
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
mm
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
0
350
1,9
286 211 90 +
3580
Sek / Cut / Hieb
HALTER - mit Karrosseriefeilenblätter
KH - 01
"
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
Pilníky na pily
SCHÄRFFEILEN
SHARPENING FILES
Balení / Packing / Verpackung
125 - 250 mm
ks / pcs / Stk :
10
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
PLOCHÝ
MILL FILE square edges
150
16 x 3
0,5
200
20 x 4
1,2
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
MÜHLSÄGEFEILE flache Kanten
Sek / Cut / Hieb
300 mm
1
2
3
5
250
25 x 5
2,4
300
30 x 6
3,8
286 212 12 +
1525
2025
2525
3025
200
20 x 4
1,2
250
25 x 5
2,4
300
30 x 6
3,8
PIO
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
PLOCHÝ univerzální
MILL FILE
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
MÜHLSÄGEFEILE
1 zaoblená hrana
1 ostrá hrana
PIU
PLOCHÝ se zaoblenými rohy
MILL FILE round edges
286 212 17 +
1
2
3
2025
one round edge
one square edge
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
150
16 x 3
0,5
200
20 x 4
1,2
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
MÜHLSÄGEFEILE runde Kanten
Sek / Cut / Hieb
2525
1
2
3
3025
1 runde Kante
1 flache Kante
250
25 x 5
2,4
300
30 x 6
3,8
286 212 18 +
1525
2025
2525
200
20 x 4
2,2
250
25 x 5
4,5
3025
PIB
FARMÁŘSKÝ PILNÍK
FARMER´S OWN
FARMERFEILE
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
1
2
3
286 212 19 +
2025
2525
PIF
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
e-mail: [email protected]
[email protected]
#
Pilníky na pily
SCHÄRFFEILEN
SHARPENING FILES
TŘÍHRANNÝ VYSOKÝ
TAPER REGULAR
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
200
150
123 14 x 14 16 x 16
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
1,0
1,7
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
SÄGEFEILE NORMAL
1
2
3
286 212 54 +
1525
2025
PIV
TŘÍHRANNÝ NÍZKÝ
TAPER SLIM
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
125
8x8
0,3
150
200
10 x 10 12 x 12
0,5
0,8
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
SÄGEFEILE SCHMAL
1
2
3
286 212 55 +
1225
1525
2025
PIN
TŘÍHRANNÝ- se zaoblenými rohy
BANDSAW FILE - rounded edges
BANDSÄGEFEILE -Kanten gerunded
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
175
150
200
123
Průřez / Section / Querschnitt
15 x 15 15 x 15 17 x 17
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
1,1
1,2
2,2
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
1
2
3
286 212 56 +
1525
1725
2525
PIZ
STROJNÍ TŘÍHRANNÝ- se zaoblenými rohy
MACHINE BANDSAW FILE - rounded edges
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
MASCHINEN BANDSÄGEFEILE -Kanten gerunded
215
15
2,1
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
Sek / Cut / Hieb
286 212 57 +
1
2
3
2125
PIZ - strojní
$
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
SHARPENING FILES
Pilníky na pily
SCHÄRFFEILEN
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
200
110
123 6,5 x 4,8 20 x 5
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
0,2
0,9
NOŽOVÝ
KNIFE
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
MESSER
1
2
3
250
25 x 6
2,1
286 212 74 +
1125
2025
2525
PIS
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
MEČOVÝ
FEATHEREDGE FILE
N!
N!
150
20 x 5
1,4
200
25 x6
2,4
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
SCHWERTFEILES
1
2
3
286 212 77 +
1525
2025
160
3
0,09
200
4
0,21
PISch
PILNÍK - na řetězy motorových pil
CHAIN SAW FILE
KETTENSÄGEFEILEN
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
1
2
3
200
4,5
0,27
200
5
0,34
200
5,5
0,4
286 212 +
160335
200435
204535
200535
205535
PIM
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
e-mail: [email protected]
[email protected]
%
Escapement pilníky
ESCAPEMENT FILES
- se ètyøhrannou stopkou
- with square handle
- mit viereckigem Stiel
HEMMUNGSFEILEN
Balení / Packing / Verpackung
140 mm
ks / pcs / Stk :
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
PLOCHÝ
1
mm
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
HAND
Sek / Cut / Hieb
FLACHSTUMPF
140
0,06
286 213 50 +
2
4
6
1420
1440
1460
mm
140
0,06
PEA
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
PLOCHOŠPIČATÝ
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
WARDING
Sek / Cut / Hieb
FLACHSPITZ
286 213 51 +
2
4
6
1420
1440
1460
mm
140
0,06
PEO
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
ČTYŘHRANNÝ
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
SQUARE
Sek / Cut / Hieb
VIERKANTE
286 213 52 +
2
4
6
1420
1440
1460
mm
140
0,06
PEC
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
TŘÍHRANNÝ
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
THREESQUARE
Sek / Cut / Hieb
DREIKANT
2
4
6
286 213 53 +
1420
1440
1460
PET
&
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
ESCAPEMENT FILES
Escapement pilníky
HEMMUNGSFEILEN
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
KRUHOVÝ
mm
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
ROUND
Sek / Cut / Hieb
RUND
140
0,06
286 213 54 +
2
4
6
1420
1440
1460
mm
140
0,06
PEK
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
ÚSEČOVÝ
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
HALFROUND
Sek / Cut / Hieb
HALBRUND
286 213 55 +
2
4
6
1420
1440
1460
mm
140
0,06
PEP
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
NOŽOVÝ
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
KNIFE
Sek / Cut / Hieb
MESSER
286 213 56 +
2
4
6
1420
1440
1460
mm
140
0,06
PEN
TŘÍHRANNÝ NÍZKÝ
BARETTE
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
BARETT
2
4
6
286 213 57 +
1420
1440
1460
PETn
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
e-mail: [email protected]
[email protected]
'
Escapement pilníky
ESCAPEMENT FILES
- se ètyøhrannou stopkou
- with square handle
- mit viereckigem Stiel
HEMMUNGSFEILEN
Balení / Packing / Verpackung
140 mm
ks / pcs / Stk :
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
JAZÝČKOVÝ
1
mm
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
CROSSING
Sek / Cut / Hieb
VOGELZUNGE
140
0,06
286 213 58 +
2
4
6
1420
1440
1460
mm
140
0,06
PEJ
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
LICHOBĚŽNÍKOVÝ
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
CYLINDER NOTCH
Sek / Cut / Hieb
TRAPEZFEILEN
286 213 59 +
2
4
6
1420
1440
1460
mm
140
0,06
PEL
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
PLOCHÝ - se zaoblenými rohy
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
R.E.JOINT
Sek / Cut / Hieb
FLACH STUMPF - runde Kanten
286 213 60 +
2
4
6
1420
1440
1460
mm
140
0,06
PEOz
ÚSEČOVÝ - sek pouze na ploché straně
DOVETAIL
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
DOVETAIL
kg
2
4
6
286 213 61 +
1420
1440
1460
PED
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
NEEDLE FILES
Jehlové pilníky
NADELFEILEN
Balení / Packing / Verpackung
140 - 200 mm
ks / pcs / Stk :
20
PLOCHÝ
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
HAND
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
FLACHSTUMPF
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
3
4
140
180
200
160
5,4 x 1,3 5,8 x 1,5 6,4 x 1,6 7 x 1,7
0,07
0,1
0,13
0,16
286 213 80 +
1400
1410
1420
1430
1440
1600
1610
1620
1630
1640
1800
1810
1820
1830
1840
2000
2010
2020
2030
2040
PJA
PLOCHOŠPIČATÝ
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
WARDING
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
FLACHSPITZ
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
3
4
140
180
200
160
5,4 x 1,3 5,8 x 1,5 6,4 x 1,6 7 x 1,7
0,07
0,1
0,13
0,16
286 213 81 +
1400
1410
1420
1430
1440
1600
1610
1620
1630
1640
1800
1810
1820
1830
1840
2000
2010
2020
2030
2040
140
2,4
0,07
160
2,5
0,1
180
2,7
0,13
200
3,0
0,16
PJO
ČTYŘHRANNÝ
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
SQUARE
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
VIERKANT
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
3
4
286 213 82 +
1400
1410
1420
1430
1440
1600
1610
1620
1630
1640
1800
1810
1820
1830
1840
2000
2010
2020
2030
2040
140
3,5
0,07
160
3,7
0,1
180
3,9
0,13
200
4,1
0,16
PJC
TŘÍHRANNÝ
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
THREESQUARE
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
DREIKANT
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
3
4
286 213 83 +
1400
1410
1420
1430
1440
1600
1610
1620
1630
1640
1800
1810
1820
1830
1840
2000
2010
2020
2030
2040
PJT
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
e-mail: [email protected]
[email protected]
Jehlové pilníky
NEEDLE FILES
NADELFEILEN
KRUHOVÝ
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
ROUND
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
RUND
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
3
4
140
3,5
0,07
160
3,7
0,1
180
3,9
0,13
200
4,1
0,16
286 213 84 +
1400
1410
1420
1430
1440
1600
1610
1620
1630
1640
1800
1810
1820
1830
1840
2000
2010
2020
2030
2040
PJK
ÚSEČOVÝ
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
HALFROUND
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
HALBRUND
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
3
4
140
160
5,2 x 1,8 5,5 x 2
0,07
0,1
180
200
6 x 2,2 6,4 x 1,8
0,13
0,16
286 213 85 +
1400
1410
1420
1430
1440
1600
1610
1620
1630
1640
1800
1810
1820
1830
1840
2000
2010
2020
2030
2040
PJP
NOŽOVÝ
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
KNIFE
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
MESSER
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
3
4
140
180
200
160
5,6 x 1,5 5,8 x 1,7 6,2 x 2 6,6 x 2,2
0,07
0,1
0,13
0,16
286 213 86 +
1400
1410
1420
1430
1440
1600
1610
1620
1630
1640
1800
1810
1820
1830
1840
2000
2010
2020
2030
2040
PJN
TŘÍHRANNÝ NÍZKÝ
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
BARETTE
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
BARETT
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
3
4
140
5x2
0,07
160
200
180
5,3 x 2,2 5,8 x 2,3 6,2 x 2,4
0,1
0,13
0,16
286 213 87 +
1400
1410
1420
1430
1440
1600
1610
1620
1630
1640
1800
1810
1820
1830
1840
2000
2010
2020
2030
2040
PJTn
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
NEEDLE FILES
Jehlové pilníky
NADELFEILEN
JAZÝČKOVÝ
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
CROSSING
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
VOGELZUNGE
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
3
4
140
180
200
160
4,6 x 2 5,2 x 2,1 5,7 x 2,2 6,3 x 2,3
0,07
0,1
0,13
0,16
286 213 88 +
1400
1410
1420
1430
1440
1600
1610
1620
1630
1640
1800
1810
1820
1830
1840
2000
2010
2020
2030
2040
PJJ
MEČOVÝ
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
SLITTING
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
SCHWERT
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
3
4
140
180
200
160
5,8 x 1,4 6,8 x 1,5 6,7 x 1,7 7,4 x 1,9
0,07
0,1
0,13
0,16
286 213 89 +
1400
1410
1420
1430
1440
1600
1610
1620
1630
1640
1800
1810
1820
1830
1840
2000
2010
2020
2030
2040
PJM
PLOCHÝ - se zaoblenými rohy
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
R.E.JOINT
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
FLACHSTUMPF - runde Kante
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
3
4
140
180
200
160
5,4 x 1,3 5,8 x 1,5 6,4 x 1,6 7 x 1,7
0,07
0,1
0,13
0,16
286 213 90 +
1400
1410
1420
1430
1440
1600
1610
1620
1630
1640
1800
1810
1820
1830
1840
2000
2010
2020
2030
2040
PJOZ
OVÁLOVÝ
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
OVAL
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
OVAL
Sek / Cut / Hieb
0
1
2
3
4
140
4x2
0,07
160
200
180
4,6 x 2,1 5,1 x 2,2 5,7 x 2,3
0,1
0,13
0,16
286 213 91 +
1400
1410
1420
1430
1440
1600
1610
1620
1630
1640
1800
1810
1820
1830
1840
2000
2010
2020
2030
2040
PJE
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
e-mail: [email protected]
[email protected]
!
Jehlové pilníky
NEEDLE FILES
NADELFEILEN
Sady
FILE SET
FEILENSATZ
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
140
0,09
mm
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
286 213 92 +
0
2
mm
kg
1400
1420
160
0,09
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
"
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
0
2
180
0,13
200
0,17
286 213 93 +
1606
1626
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
1806
1826
2006
2026
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
DIE SINKERS´ RIFFLERS
RIFFELFEILEN LEICHTE FORM
Rytecké pilníky slabé
Balení / Packing / Verpackung
ks / pcs / Stk :
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
150
0,013
286 215 15 +
0
9100
9102
2
15910
150
0,013
286 215 15 +
0
9140
9142
2
15914
150
0,013
286 215 15 +
0
9150
9152
2
15915
150
0,013
286 215 15 +
0
9180
9182
2
15918
150
0,013
286 215 15 +
0
9300
9302
2
15930
150
0,013
286 215 15 +
0
9430
9432
2
15943
150
0,013
286 215 15 +
0
9510
9512
2
15951
150
0,013
286 215 15 +
0
9520
9522
2
15952
150
0,013
286 215 15 +
0
9610
9612
2
15961
mm
150 mm
1
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
e-mail: [email protected]
[email protected]
#
Rytecké pilníky slabé
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
$
DIE SINKERS´ RIFFLERS
150
0,013
286 215 15 +
0
9640
9642
2
15964
150
0,013
286 215 15 +
0
9710
9712
2
15971
150
0,013
286 215 15 +
0
9720
9722
2
15972
150
0,013
286 215 15 +
0
9730
9732
2
15973
150
0,013
286 215 15 +
0
9750
9752
2
15975
150
0,013
286 215 15 +
0
9800
9802
2
15980
150
0,013
286 215 15 +
0
9810
9812
2
15981
150
0,013
286 215 15 +
0
9820
9822
2
15982
150
0,013
286 215 15 +
0
9850
9852
2
15985
mm
RIFFELFEILEN LEICHTE FORM
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
DIE MAKERS´ RIFFLERS RIFFELFEILEN SCHWERE FORM
Rytecké pilníky silné
Balení / Packing / Verpackung
ks / pcs / Stk :
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
180
0,031
286 215 18 +
0
7100
7102
2
18710
180
0,031
286 215 18 +
0
7120
7122
2
18712
180
0,031
286 215 18 +
0
7130
7132
2
18713
180
0,031
286 215 18 +
0
7310
7312
2
18731
180
0,031
286 215 18 +
0
7410
7412
2
18741
180
0,031
286 215 18 +
0
7500
7502
2
18750
180
0,031
286 215 18 +
0
7620
7622
2
18762
180
0,031
286 215 18 +
0
7630
7632
2
18763
180
0,031
286 215 18 +
0
7640
7642
2
18764
mm
180 mm
1
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
e-mail: [email protected]
[email protected]
%
Rytecké pilníky silné
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
&
DIE MAKERS´ RIFFLERS RIFFELFEILEN SCHWERE FORM
180
0,031
286 215 18 +
0
7710
7712
2
18771
180
0,031
286 215 18 +
0
7810
7812
2
18781
180
0,031
286 215 18 +
0
7820
7822
2
18782
180
0,031
286 215 18 +
0
7830
7832
2
18783
180
0,031
286 215 18 +
0
0010
0012
2
1
180
0,031
286 215 18 +
0
0020
0022
2
2
180
0,031
286 215 18 +
0
0030
0032
2
3
180
0,031
286 215 18 +
0
0040
0042
2
4
180
0,031
286 215 18 +
0
0060
0062
2
6
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
DIE MAKERS´ RIFFLERS RIFFELFEILEN SCHWERE FORM
Rytecké pilníky silné
Balení / Packing / Verpackung
ks / pcs / Stk :
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
180
0,031
286 215 18 +
0
0070
0072
2
7
180
0,031
286 215 18 +
0
0080
0082
2
8
180
0,031
286 215 18 +
0
0100
0102
2
10
180
0,031
286 215 18 +
0
0130
0130
2
13
180
0,031
286 215 18 +
0
0150
0152
2
15
180
0,031
286 215 18 +
0
0170
0172
2
17
180
0,031
286 215 18 +
0
0200
0202
2
20
180
0,031
286 215 18 +
0
0300
0302
2
30
mm
180 mm
1
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
e-mail: [email protected]
[email protected]
'
ROTARY FILES
AND RASPS
Rotaèní pilníky a rašple
ROTAČNÍ PILNÍKY SILNÉ
ROTARY FILES THICK
ROTATIONSFEILEN - STARK
c
d
ROTATIONSFEILEN
UND ROTATIONSRASPELN
b
a
D
1
Typ / Type / Type
a ... ( mm )
60
b
c
d
D
Hmotnost / Welght / Gewicht
mm
mm
mm
mm
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
ROTAČNÍ PILNÍKY SLABÉ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
30
30
6
11,5
0,022
2
30
30
6
11,5
0,022
3
40
20
6
11,5
0,022
4
40
20
6
11,5
0,022
5
48,5
11,5
6
11,5
0,022
6
40
20
6
11,5
0,022
7
30
30
6
11,5
0,022
8
30
30
6
11,5
0,022
9
30
30
6
11,5
0,022
10
30
30
6
11,5
0,022
0701
0702
0703
0704
0707
0708
0709
0700
286 217 12 +
0705
ROTARY FILES THIN
0706
ROTATIONSFEILEN - DÜNN
c
d
1
b
a
D
1
Typ / Type / Type
a ... ( mm )
60
b
c
d
D
Hmotnost / Welght / Gewicht
mm
mm
mm
mm
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
35
25
6
5,8
0,012
2
40
20
6
1,5
0,012
3
45
15
6
0,012
4
30
30
6
1,5
0,012
5
35
25
6
3
0,012
6
35
25
6
5,8
0,012
7
40
20
6
5,8
0,012
8
56,2
3,8
6
3,8
0,012
9
51
9
6
5,8
0,012
10
54,2
5,8
6
5,8
0,012
0631
0632
0633
0634
0637
0638
0639
0630
286 217 11 +
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
0635
0636
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
ROTARY FILES
AND RASPS
ROTATIONSFEILEN
UND ROTATIONSRASPELN
ROTAČNÍ RAŠPLE
ROTARY RASPS
ROTATIONSRASPELN - STARK
c
d
Rotaèní pilníky a rašple
b
a
D
1
Typ / Type / Type
a ... ( mm )
60
b
c
d
D
Hmotnost / Welght / Gewicht
mm
mm
mm
mm
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
30
30
6
11,5
0,022
2
30
30
6
11,5
0,022
3
40
20
6
11,5
0,022
4
40
20
6
11,5
0,022
5
48,5
11,5
6
11,5
0,022
6
40
20
6
11,5
0,022
7
30
30
6
11,5
0,022
8
30
30
6
11,5
0,022
9
30
30
6
11,5
0,022
10
30
30
6
11,5
0,022
0701
0702
0703
0704
0707
0708
0709
0700
286 221 12 +
SADY
SETS
0705
0706
SÄTZE
ROTAČNÍ PILNÍKY SILNÉ
ROTARY FILES THICK
ROTATIONSFEILEN - STARK
ROTAČNÍ PILNÍKY SLABÉ
ROTARY FILES THIN
ROTATIONSFEILEN - DÜNN
ROTAČNÍ RAŠPLE
ROTARY RASPS
ROTATIONSRASPELN - STARK
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
60
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
0,18
Obj. číslo / Code/ Bestell - Nr. 286 217 997 010
Obsahuje / Include / Inhalt
1, 5, 7, 8, 9, 10
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
60
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
0,13
Obj. číslo / Code/ Bestell - Nr. 286 217 996 310
Obsahuje / Include / Inhalt
1, 3, 5, 6, 8, 9
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
60
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
0,18
Obj. číslo / Code/ Bestell - Nr. 286 221 997 010
Obsahuje / Include / Inhalt
1, 5, 7, 8, 9, 10
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
e-mail: [email protected]
[email protected]
!
Rašple
WOOD RASPS
RASPELN
Balení / Packing / Verpackung
100 - 250 mm
ks / pcs / Stk :
10
STROJNÍ SEK
PLOCHÁ RAŠPLE
150
16 x 4
0,8
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
FLACHSTUMPF
5
MACHINE CUT
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
HAND
300 mm
MACHINENHIEB
200
20 x 5
1,5
250
25 x 6
2,9
300
30 x 7
4,9
286 221 74 +
2
1525
2025
2525
3025
150
16 x 5
0,5
200
20 x 6,5
1,1
250
25 x 8
2,2
300
28 x 9
3,7
PRO
ÚSEČOVÁ RAŠPLE
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
HALFROUND
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
HALBRUND
286 221 75 +
2
1525
2025
2525
3025
150
6
0,3
200
8
0,6
250
10
1,3
300
12
2,3
PRP
KRUHOVÁ RAŠPLE
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
ROUND
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
RUND
286 221 74 +
1525
2
2025
2525
3025
PRK
RUÈNÍ SEK
PLOCHOŠPIČATÁ RAŠPLE
PRA
WARDING
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
Sek / Cut / Hieb
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
1
2
3
4
HANDHIEB
100
10 x 3
0,22
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
FLACHSPITZ
!
HAND CUT
286 221 27 +
1011
1021
1031
1041
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
WOOD RASPS
ČTYŘHRANNÁ RAŠPLE
Rašple
RASPELN
PRC
SQUARE
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
100
4x4
0,1
150
6x6
0,35
1011
1021
1031
1041
1511
1521
1531
1541
100
7x7
0,1
150
10 x 10
0,43
1011
1021
1031
1041
1511
1521
1531
1541
100
10 x 3
0,25
150
16 x 4
0,8
1011
1021
1031
1041
1511
1521
1531
1541
2011
2021
2031
2041
2511
2521
2531
2541
3011
3021
3031
3041
100
10 x 3
0,14
150
16 x5
0,5
200
20 x 6,5
1,05
250
25 x 8
2,2
300
28 x 9
3,7
1011
1021
1031
1041
1511
1521
1531
1541
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
VIERKANT
TŘÍHRANNÁ RAŠPLE
PRT
THREESQUARE
1
2
3
4
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
286 221 45 +
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
DREIKANT
OBDÉLNÍKOVÁ RAŠPLE
PRO
HAND
1
2
3
4
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
286 221 50 +
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
FLACHSTUMPF
ÚSEČOVÁ RAŠPLE
PRP
HALFROUND
1
2
3
4
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
HALBRUND
Sek / Cut / Hieb
ÚSEČOVÁ KABINETNÍ RAŠPLE
PRPk
CABINET RASP
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
250
25 x 6
2,9
300
30 x 7
4,9
286 221 74 +
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
1
2
3
4
200
20 x 5
1,5
286 221 75 +
2011
2021
2031
2041
2511
2521
2531
2541
3011
3021
3031
3041
N!
KRUHOVÁ RAŠPLE
PRK
ROUND
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
Sek / Cut / Hieb
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
1
2
3
4
e-mail: [email protected]
[email protected]
250
28 x 6
1,8
286 221 76 +
1
2
3
4
100
4
0,08
150
6
0,3
1011
1021
1031
1041
1511
1521
1531
1541
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
RUND
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
KABINETTRASPEL
200
20 x 5
1,5
2011
2021
2031
2041
2511
2521
2531
2541
200
8
0,65
250
10
1,3
300
12
2,3
286 221 77+
2011
2021
2031
2041
2511
2521
2531
2541
3011
3121
3031
3041
!!
Rašple
WOOD RASPS
RASPELN
Sady
RASP SETS
RASPELL SÄTZE
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
150
0,3
mm
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Strojní sek
Machine Cut
Machinenhieb
200
0,5
250
0,9
286 221 93 +
1525
2
2025
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
2525
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Ruční sek
Hand Cut
Handhieb
150
0,2
mm
286 221 94 +
3
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
1531
mm
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Ruční sek
Hand Cut
Handhieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
mm
kg
!"
3
286 211 93 +
1531
100
0,2
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Ruční sek
Hand Cut
Handhieb
3
150
0,4
286 221 96 +
1031
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
RIFFLER RASPS FOR WOOD
Modeláøské rašple
RIFFELRASPELN
Balení / Packing / Verpackung
80 mm
ks / pcs / Stk :
RUÈNÍ SEK
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
80
0,32
286 221 08 +
3
0131
JMR 1
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
80
0,32
286 221 08 +
3
0231
JMR 2
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
80
0,32
286 221 08 +
3
0331
JMR 3
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
80
0,32
286 221 08 +
3
0431
JMR 4
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
80
0,32
286 221 08 +
3
0531
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
80
0,32
286 221 08 +
3
0631
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
80
0,32
286 221 08 +
3
0731
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
80
0,32
286 221 08 +
3
0831
1
HAND CUT
HANDHIEB
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
JMR 5
mm
kg
mm
kg
mm
kg
JMR 6
JMR 7
JMR 8
Modelářská sada jednostranná Riffel Satz Set for modellers
JMR 80/3R
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
mm
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Ruční sek
Hand Cut
Handhieb
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
3
e-mail: [email protected]
[email protected]
80
0,32
286 221 98 +
0831
!#
Modeláøské rašple
RIFFLER RASPS FOR WOOD
RIFFELRASPELN
Balení / Packing / Verpackung
ks / pcs / Stk :
RUÈNÍ SEK
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
!$
180
0,031
286 221 18 +
mm
HAND CUT
180 mm
1
HANDHIEB
MR 1
kg
3
0131
180
0,025
286 221 18 +
mm
MR 2
kg
3
0231
180
0,025
286 221 18 +
mm
MR 3
kg
3
0331
180
0,025
286 221 18 +
mm
MR 4
kg
3
0431
180
0,025
286 221 18 +
mm
MR 5
kg
3
0531
180
0,025
286 221 18 +
mm
MR 6
kg
3
0631
180
0,025
286 221 18 +
mm
MR 7
kg
3
0731
180
0,025
286 221 18 +
mm
MR 8
kg
3
0831
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
NEEDLE RASPS
Jehlové rašple
NADELRASPELN
Balení / Packing / Verpackung
160 mm
ks / pcs / Stk :
1
RUÈNÍ SEK
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
160
0,02
286 221 80 +
3
1631
RJA
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
mm
160
0,02
286 221 81+
3
1631
RJO
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
mm
160
0,02
286 221 84+
3
1631
RJK
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
160
0,02
286 221 85 +
3
1631
RJP
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
160
0,02
286 221 83 +
3
1631
RJT
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo/ Code/ Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
160
0,02
286 221 88 +
3
1631
RJJ
mm
kg
kg
kg
mm
kg
mm
kg
mm
kg
Sada
SET
Délka / Length of cut / Hieblänge
Hmotnost / Welght / Gewicht
mm
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Ruční sek
Hand Cut
Handhieb
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
HAND CUT
3
HANDHIEB
SATZ
160
0,12
286 221 97 +
1636
e-mail: [email protected]
[email protected]
!%
Rašplový hoblík
RASP PLANE
RH - 02
Průřez / Section / Querschnitt
Hmotnost / Welght / Gewicht
1
1234
1234
0,85
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Průřez / Section / Querschnitt
Hmotnost / Welght / Gewicht
RASPEL HOBEL
286 211 81 3505
1234
1234
25 x 6
0,25
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
1
286 211 74 2420
PRO - RH 240/2
Průřez / Section / Querschnitt
Hmotnost / Welght / Gewicht
1234
1234
25 x 6
0,25
kg
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
1
286 211 21 2420
PSO - RH 240/2
Podkováøské rašple
HORSE RASPS
HUFSCHMIEDE RASPELN
Balení / Packing / Verpackung
400 mm
ks / pcs / Stk :
PODKOVÁŘSKÁ RAŠPLE
bez stopky
HORSE RASPS withhout a tang
1
400
40 x 7
0,8
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
HUFSCHMIEDE RASPEL ohne Angel
Sek / Cut / Hieb
400
40 x 9
1
286 229 +
704000
0
904000
PRH
PODKOVÁŘSKÁ RAŠPLE
se stopkou
HORSE RASPS with a tang
HUFSCHMIEDE RASPEL mit Angel
N!
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
200
350
400
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
40 x 6,5 45 x 5,5 45 x 5,5
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
0,7
0,8
0,55
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
Sek / Cut / Hieb
0
286 229 +
712005
713505
714005
PRH - S
!&
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM
SPECIAL RASPS
RSO
SPECIALRASPELN
N!
Délka / Length of cut / Hieblänge mm
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
250
25 x 7
0,3
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
286 221 79 +
Sek / Cut / Hieb
Speciální rašple
0
2520
RSU
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
250
30 x 6
0,35
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
286 221 78 +
Sek / Cut / Hieb
RSS
0
2520
N!
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
250
17 x 6
0,28
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
286 221 73 +
Sek / Cut / Hieb
N!
0
2520
Oblasti použití těchto speciálních rašplí jsou podobné s dalšími modelářskými a jehlovými rašplemi.
Speciální rašple jsou určeny na opracování dřeva, umělé hmoty, atd.
Jsou nepostradatelné při výrobě modelů na odlitky, pro řezbáře, sochaře. Řezbáři je ocení zejména
při opracování tvarově náročných profilů na zábradlí a různých ozdob na nich.
Tel.: 00420 - 66 - 757 08 22
Tel.: 0044 - 151 42 66 745
Fax: 00420 - 66 - 757 08 49
Fax: 0044 - 151 49 31 576
e-mail: [email protected]
[email protected]
!'
Ocílky na nože
BUTCHER STEELS
FLEISCHER STÄHLE
Balení / Packing / Verpackung
200 - 300 mm
ks / pcs / Stk :
KULATÉ OCÍLKY
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
BUTCHER STEELS, ROUND
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
1
200
10
1,1
200
12
1,8
2015
2025
250
10
1,7
250
12
2,3
300
12
2,7
300
14
4
3025
3045
286 219 60 +
2515
2525
FLEISCHER STÄHLE, RUND
OVÁLNÉ OCÍLKY
mm
Délka / Length of cut / Hieblänge 123
123
123
Průřez / Section / Querschnitt
kg
Hmotnost / Welght / Gewicht
300
230
20 x 10 20 x 10
3,5
4,6
BUTCHER STEELS, OVAL
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
286 219 70 +
2305
3005
FLEISCHER STÄHLE, OVAL
Speciální pilníky
SPECIAL PURPOSE FILES
SPECIALFEILEN
AMPULKOVÝ PILNÍK
Průřez / Section / Querschnitt
123
123
123
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
42 x 6 x 0,4
286 219 19 1630
PILNÍK DO ZAPALOVAČE
Průřez / Section / Querschnitt
123
123
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
28 x 6 x 2
286 219 19 2860
PILNÍK NA KONTAKTY
Průřez / Section / Querschnitt
123
123
123
Obj. číslo / Code / Bestell - Nr.
"
90 x 6 x 0,4
286 219 19 9060
AJAX & BLUNDELL, a.s.
BLUNDELL FILES Ltd.
POLENSKÁ 10, 587 07 JIHLAVA
POTTERY FIELDS, MERSEYSIDE L34 5 RP - PRESCOT
CZECH REPUBLIC
UNITED KINGDOM