ETC CD2092CP

华晶双极电路
CD2092CP
CD 机用马达驱动电路
1. 概述与特点
CD2092CP 是一块用于 CD 机的马达驱动器电路 电路内部包含 4 通道 BTL 功率放大器 它们
分别驱动聚焦线圈和循迹线圈 主轴马达和进给马达 其特点如下
4 通道 BTL 线性驱动器
固定的电压增益 AV = 15dB 典型
输出功率高
具有热保护功能
输入参考电压短路保护功能
工作电压范围 VCC= 4.0 ~ 10.0V Ta = 25
封装形式 SDIP24
2. 功能框图与引脚说明
2. 1 功能框图
1 PW GND
PW GND 24
2
23
3
22
4
21
5
20
6
SVcc 19
Vcc
7
SGND 18
8
17
9
16
10
15
11
14
12 PW GND
PW GND
13
无锡华晶微电子股份有限公司
地址 江苏省无锡市梁溪路 14 号
电话
0510 5807123-5542
第 1 页 共 4 页
传真
0510 5803016
华晶双极电路
CD2092CP
2. 2 引脚说明
引脚
1
2
3
4
5
6
符 号
GNDPW
OUT1PVCC1
OUT1+
IN1VRI
功 能
功率地
通道 1 反相输出
通道 1 输出电源
通道 1 正相输出
通道 1 输入
输入参考电压
引脚
13
14
15
16
17
18
符 号
GNDPW
OUT3PVCC3
OUT3+
IN3
GNDS
7
VCI
输出参考电压
19
S VCC
8
9
10
11
12
IN2+
OUT2+
PVCC2
OUT2GNDPW
通道 2 正输入
通道 2 正相输出
通道 2 输出电源
通道 2 反相输出
功率地
20
21
22
23
24
IN4
OUT4+
PVCC4
OUT4GNDPW
功 能
功率地
通道 3 反相输出
通道 3 输出电源
通道 3 反相输出
通道 3 输入
小信号地
输入到预输出级
电源
通道 4 输入
通道 2 正相输出
通道 4 输出电源
通道 4 反相输出
功率地
3. 电特性
3. 1 极限参数
除非另有规定 Tamb= 25
参 数 名 称
电源电压
功耗
工作环境温度
贮存温度
符 号
VCC
PD 注 1
Tamb
Tstg
额 定 值
14
2 注2
-30 ~ 85
-55 ~ 150
单 位
V
W
注1
实装在 50mm 50mm 1.6mm 尺寸的 PCB 上,铜箔面积大于 60%
注2
25 以上 每升高 1 ,功耗下降 62.5mW
3. 2 电特性
除非另有规定 Tamb= 25
VCC=5V RL=5
Rg=620
VRI=2.1V f=1kHz
规 范 值
典型 最大
35
60
10.0
250
800
35
120
30
50
100
5.0
6.0
15.5
16.5
100
-50
参 数 名 称
符 号
测 试 条 件
静态电流
电源电压
输入偏置电流
VRI 端偏置电流
ICCQ
VCC
IIN
I10
Vo OS1
Vo OS2
Vo OS3
VOM1
VOM2
Av
fC
THD
Vin=0,RL=
VIN=2.1V
VIN=2.1V
VCC=5V,Rg=0
VCC=8V,Rg=0
VCC=12V,Rg=0
VCC=5V
VCC=6V
Vin=100mV rms
Vin=100mV rms
Vin=100mV rms
转换速率
S.R
VOUT=2VPP
1.0
交调
C.T
VOUT=1V rms
-60
输出失调电压
最大输出电压
电压增益
频率响应
全谐波失真
最小
20
4.0
-30
-50
-100
4.0
5.0
14.5
单位
mA
V
nA
A
mV
V
V
dB
kHz
dB
V/
S
dB
接下表
第 2 页 共 4 页
华晶双极电路
CD2092CP
续上表
参 数 名 称
符 号
纹波抑制比
R.R
热切断温度
VRI GND
短路保护电压
TTSD
测 试 条 件
规 范 值
最小 典型 最大
单位
-60
dB
frip=100Hz,
Vrip=100mV rms
芯片温度
150
VRI OFF
1.4
1.6
+
RL
VIN1
23
3
22
4
21
5
20
OUT2
18
8
17
9
16
10
15
11
14
12
13
第 3 页 共 4 页
RL
19
0.1
F
VIN2
OUT4
VIN4
VIN3
0.1
F
47
7
CD2092CP
+
0.1
F
2
6
VRI
RL
24
0.1
OUT1
1
F
F
100
Vcc
F
4. 测试线路
OUT3
RL
1.8
V
华晶双极电路
CD2092CP
5. 外形尺寸
第 4 页 共 4 页