ETC CD8189CP

华晶双极电路
CD8189CP
双卡录放机前置放大电路
1. 概述与特点
CD8189CP 是一块双卡录放机前置放大电路 适用于双卡磁带录放机 其特点如下
内置输入选择开关
内置均衡器控制开关
具有混音输出
内置输出方式选择开关
内含 ALC 电路
工作电压范围宽 VCC = 4~14.5V
封装形式 SDIP24
2. 功能框图与引脚说明
2.1 功能框图
21
20
CH21
+
18
17
16
Iref
24
15
CH22
+
A/B
Vref1
23
19
14
Vref2
22
13
ALC
Vcc
1
12
+
CH12
-
+
CH11
-
2
11
M/N
3
4
5
6
7
8
9
10
无锡华晶微电子股份有限公司
地址 江苏省无锡市梁溪路 14 号
电话
0510 5807123-5542
第 1 页 共 7页
传真
0510 5803016
华晶双极电路
CD8189CP
2.2 引脚说明
引脚
符 号
1
INpre1(A)
2
INpre1(B)
3
NFore1
4
OUTpre1(M)
5
OUTpre1
6
7
OUTMIX
GND
8
SWM/N 注
9
OUTRec1
10
NFRec1
11
INRec1
12
GND
功 能
Pre 放大器 1
输入 A
Pre 放大器 1
输入 B
Pre 放大器 1
反馈
Pre 放大器 1
输出 M
Pre 放大器 1
输出
混音输出
地
M/N 输出控制*
Rec 放大器 1
输出
Rec 放大器 1
反馈
Rec 放大器 1
输入
地
引脚
符 号
ALC
14
INRec2
15
FBRec2
16
OUTRec2
17
SWCG
反馈端充电开关
18
19
VCC
SWA/B
20
OUTpre2
21
OUTpre2(M)
22
FBpre2
23
INpre2(B)
24
INpre2(A)
电源
A/B 转换开关
Pre 放大器 2
输出
Pre 放大器 2
输出 M
Pre 放大器 2
反馈
Pre 放大器 2
输入 B
Pre 放大器 2
输入 A
3. 电特性
3.1 极限参数
除非另有规定 Tamb= 25
符 号
VCC
PD
Tamb
Tstg
注 25 以上时 温度每升高 1
ALC 时间常数
13
注 M/N 金属带/普通
参 数 名 称
电源电压
功耗
工作环境温度
贮存温度
功 能
额 定 值
14.5
1.2
-20 ~ 75
-55 ~150
额定功耗减少 9.6 mW
第 2 页 共 7 页
单 位
V
W
Rec 放大器 2
输入
Rec 放大器 2
反馈
Rec 放大器 2
输出
华晶双极电路
CD8189CP
3.2 电特性
除非另有规定 Tamb= 25
参 数 名 称
静态电流
VCC=6V f=1kHz
符 号
ICCQ
测 试 条 件
最小
金属带模式
Rec ON Vin=0
规 范 值
典型 最大
13
20
200
600
0.06
0.2
单位
mA
放 音 放 大 器
输出噪声电压
Vno (pre)
失真度
THD (pre)
最大输出电压
VOM (pre)
开环电压增益
AVO (pre)
串音
C.T .(ch)
(pre)
C.T .(in)
(pre)
磁带 A/B 串音
纹波抑制比
R.R (pre)
电压增益
GV (pre)
前置放大 录音
放大串音
录音放大 前置
放大串音
录 音 放 大 器
C.T. (P/R)
C.T. (R/P)
一般模式,
Rg=2.2k
NAB EQ
BW=20Hz~20kHz
一般模式, Vout=0.2Vrms
RL=10k ,f=1kHz
一般模式, THD=1.0%
f=1kHz
F=1kHz RL=10k
Vi = -95dBm
一般模式,Vout=0dBm
f=1kHz, Rg=2.2k
一般模式, Vout=0dBm
f=1kHz, Rg=2.2k
一般模式, Vrip=0dBm
frip=100Hz
Rg=2.2k
一般模式 Vin=-40dBm
RL=10k , f=1kHz
NAB
一般模式 (pre), f=1kHz
Vout (pre)=0dBm
一般模式 (pre), f=1kHz
Vout(Rec)=0dBm
ALC Off
Rg=2.2k
Bw=20Hz~20kHz
Vout=0.5Vrms f=1kHz
THD(Rec)
失真度
ALC Off RL=10k
THD=1% RL=10k
VOM (Rec)
最大输出电压
f=1kHz ALC Off
f=1kHz RL=10k
AVO(Rec)
开环电压增益
Vin= -110dB ALC Off
自动电压控制范围 R(ALC)
Vin= -60dBV f=1kHz
Vin=-20dBm f=1kHz
THD(ALC)
失真度(ALC)
RL=10k ,
Vin=-20dBm f=1kHz
自动电压控制平衡 B(ALC)
RL=10k ,
Vin=-20dBm f=1kHz
V(ALC)
ALC 电压
RL=10k ,
VR=0dBm f=100Hz
R.R.(Rec)
纹波抑制比
Rg=2.2k
输出噪声电压
Vrms
%
0.5
1.0
Vrms
70
95
dB
40
60
dB
66
dB
38
dB
40
dB
53
dB
76
dB
VON(Rec)
1.35
2.7
mV
0.37
1.0
%
1.2
1.5
Vrms
80
108
dB
52
dB
0.75
0.48
1.0
%
0
2
dB
1.0
1.2
Vrms
30
dB
接下表
第 3 页 共 7 页
华晶双极电路
CD8189CP
续上表
参 数 名 称
符 号
电压增益
测 试 条 件
f=1kHz (FLAT)
Vin= -60dBV
RL=10k
Vout=0dBm f=1kHz
Rg=2.2k
ALC Off
Vin= -60dBV
Vout=0dBm f=1kHz
ALC ON
Rg=2.2k
Vin= -60dBV
AVN (Rec)
串音(ALC Off)
C.T.(ch)
串音(ALC ON)
C.T.(ALC)
最小
规 范 值
典型 最大
单位
61
dB
40
54
dB
40
54
dB
4. 测试线路与测试说明
4.1 测试线路
3.3uF
Pre out ch2
10k
21
6.8k
300k
180k
100uF 2.2uF
19
18
17
20
16
15
Pre IN ch2/B
1k
Pre IN ch2/A
1k
Pre IN ch1/B
1k
Pre IN ch1/A
1k
ch2
47uF 150
3.3uF
47uF 9.1k
180k
22
Rec out
10k
0.018uF
100k
3.3uF Rec IN ch2
24
14
23
13
2.2k
10000pF
1M
CD8189CP
1
12
2
11
47uF
3.3uF Rec IN ch1
3
4
5
6
7
47uF
0.018uF
100
Pre out ch1
9.1k
6.8k
180k
10k
8
9
180k
10
47uF
3.3uF
2.2k
1000pF
300k
10k
3.3uF
Rec out
10k
ch1
150k
4.2 使用说明
放音放大器 在大输入信号情况下 建议使用 B 输入端 因为该端的输入管不容易进入饱和
电源 当电源纹波较大时 可以通过以下的转换电路来抑制
电源线
电源脚 8脚
第 4 页 共 7 页
华晶双极电路
CD8189CP
5. 特性曲线
Rec OUT(DC)
2
20
Pre OUT(DC)
1
Iccq(NORMAL)
Iccq(METAL)
10
0
0
5
10
电源电压 Vcc(V)
15
1.6
最大输出电压 Vom(V)
DC(V)
输出直流电压
Vin=0
Vom - Vcc
30
静态电流 Iccq(mA)
Iccq,Vout - Vcc
3
MIX OUT(SINGLE IN)
f=1kHz
THD=1%
10
5
电源电压 Vcc(V)
0
15
THD - Vout(MIX OUT)
10
失真度 THD(%)
失真度 THD(%)
MIX OUT(DUL IN)
0.4
0
f=100Hz
0.1
0.01
Pre AMP
0.8
0
THD - Vout(Pre AMP)
1 NORMAL
10kHz
Rec AMP
1.2
1kHz
1
f=100Hz
1kHz
0.1
10kHz
0.1
输出电压
1
Vout(V)
10
0.1
1
输出电压 Vout(V)
THD - Vout(Rec AMP)
失真度 THD(%)
输出电压 Vout(V)
1
f=100Hz
失真度 THD(%)
10kHz
1kHz
Vout,THD - Vin(Rec AMP)
DUAL IN
ALC ON
f=1kHz
Vout
1
10
10
0.1
10
0.1
-80
0.1
1
10
输出电压 Vout(V)
第 5 页 共 7 页
THD
-40
-20
-60
输入电压 Vin(dBm)
0
华晶双极电路
CD8189CP
Gvo - f (Pre AMP)
Gv - f (Pre AMP)
80
Vout=0dBm
电压增益 Gv(dB)
开环电压增益 Gvo(dB)
120
100
80
60
Vin=-40dBm
60
NORMAL
40
METAL
20
40
100
10k
1k
频率 f (Hz)
100k
100
100
Vin=-40dBm
电压增益 Gv(dB)
电压增益 Gv(dB)
Vin=-40dBm
60
40
20
100
10k
1k
频率 f (Hz)
纹波抑制比 R.R(dB)
Vrriple=0dBm
Rg=2.2k
NORMAL
20
40
60
100
1k
10k
80
60
40
20
100k
R.R - f (Pre AMP)
0
80
100k
Gv - f (Rec AMP)
Gv - f (MIX OUT)
80
0
10k
1k
频率 f (Hz)
100k
频率 f (Hz)
第 6 页 共 7 页
100
10k
1k
频率 f (Hz)
100k
华晶双极电路
CD8189CP
6. 应用线路
3.3uF
Pre out ch2
10k
21
6.8k
20
300k
180k
100uF 2.2uF
19
18
17
16
15
Pre IN ch2/B
1k
Pre IN ch2/A
1k
Pre IN ch1/B
1k
Pre IN ch1/A
1k
ch2
47uF 150
3.3uF
47uF 9.1k
180k
22
Rec out
10k
0.018uF
100k
3.3uF Rec IN ch2
24
14
23
13
2.2k
10000pF
1M
CD8189CP
1
12
2
11
47uF
3.3uF Rec IN ch1
3
4
5
6
7
47uF
0.018uF
100
Pre out ch1
9.1k
6.8k
180k
8
9
180k
10k
10
47uF
3.3uF
2.2k
1000pF
300k
10k
3.3uF
Rec out
10k
150k
7. 外形尺寸
第 7 页 共 7 页
ch1