ETC CD8200CZ

华晶双极电路
CD8200CZ
双通道音频功率放大电路
1. 概述与特点
CD8200CZ 是一块可用于电视机或小型音响设备中作音频功率放大的双通道音频功率放大电路 其特点如下
内置过热保护
负载对地短路保护电路
静音功能
输出功率大:PD =13W/ch (典型)
VC C =28V RL =8
f=1kHZ THD=10%
噪音低 外围电路简单
工作电压范围宽
封装形式
VC C = 10 ~ 37V (Ta=25 )
FZIP12
2. 功能框图与引脚说明
2. 1 功能框图
6
9
+
4
-
A1
7
20kΩ
400Ω
5
10
3
400Ω
20kΩ
1
-
+
2
A2
8
12
11
无锡华晶微电子股份有限公司
地址
江苏省无锡市梁溪路 14 号
电话
0510
第 1 页 共 8 页
5807123-5542
传真
0510 5803016
华晶双极电路
CD8200CZ
2. 2 引脚说明
引脚
1
2
3
4
5
6
符 号
NF2
IN2
GNDPRE
IN1
NF1
FIL
功 能
负反馈 2 输入 2 前置地 输入 1 负反馈 1 纹波滤波 引脚
7
8
9
10
11
12
符 号
OUT 1
MUTET C
VC C
GNDP W R
MUTESW
OUT 2
功 能
输出 1 静噪时间常数 电源 功放地 静噪开关控制 输出 2 3. 电特性
3. 1 极限参数
除非另有规定
T amb = 25
参 数 名 称
符 号
VC C
电源电压
IO
输出电流(瞬时值) PD
功耗
T amb
工作环境温度
T stg
贮存温度
注 25 以上时 温度每升高 1
额 定 值
37
2.5
25
-20 ~75
-55~ 150
单 位
V
A
W
功耗额定值减少 200mW
3. 2 电特性
除非另有规定, T amb = 25
参 数 名 称
VC C = 28V RL = 8
Rg = 600
符 号
测 试 条 件
静态电流 ICCQ
输出功率 PO
Vin = 0
THD = 10%
THD = 1%
PO = 2W
Vout = 0.775V (0dBm)
失真度 闭环电压增益 输入阻抗 THD
AV
Rin
纹波抑制比 R.R
输出噪声电压 Vno
串音 C.T.
静噪电压 Vth11
Rg = 0, fR = 100Hz
VR = 0.775V(0dbm)
Rg = 10k
BW = 20Hz~20kHz
Rg = 10k
Vout = 0.775V (0dBm)
f = 1kHz
规 范 值
最小 典型 最大
50
105
10
13
10
0.04
0.2
32.5 34.0 35.5
30
-40
0.14
2.6
第 2 页 共 8 页
-50
单位
mA
W
%
dB
k
dB
0.3
mV
-70
dB
2.8
V
华晶双极电路
CD8200CZ
4. 测试线路
47uF
+
1000uF
6
2.2uF
+
+
Vcc
9
4
+
IN1
+
A1
1000uF
7
-
2.2 Ω
RL
8Ω
20kΩ
400Ω
5
0.12uF
+
47uF
3
pwr-GND
pre-GND
10
47uF
0.12uF
400Ω
+
20kΩ
1
2.2 Ω
1000uF
-
2.2uF
IN2
+
A2
2
12
+
8
11
MUTE ON
+
10uF
MUTE OFF
第 3 页 共 8 页
+
RL
8Ω
华晶双极电路
CD8200CZ
5. 特性曲线
THD - Po
THD - Po
30
30
失真度 THD %
失真度 THD %
Vcc=28V
L
10 R =8
5
3
1
0.5
0.3
f=10kHz
0.1
0.05
0.03
f=100Hz
f=1kHz
0.30.5 1 3 5 10 30
输出功率 Po W
0.01
0.5
0.3
0.1
0.05
0.03
0.01
0.30.5 1 3 5 10 30
输出功率 Po W
Av - f
THD - f
80
70
10
5 Vcc=28V
3 Po=1W
RL=8
1
0.5
0.3
电压增益Av(dB)
失真度 THD %
f=1kHz
L
10 R =8
5
3
Vcc=22V 28V 37V
1
0.1
0.05
0.03
60
50
40
30
20
10
0
30 50100 300 5001k 3k 5k10k 30k 50k100k
R.R.- f
R.R.- Rg
Vcc=28V
Rg=0
RL=8
Vrip=0.775V
-30
-40
-50
-60
-70
-80
纹波抑制比R.R.(dB)
纹波抑制比R.R.(dB)
-20
30 50 100 300 500 1k 3k 5k10k 30k 50k100k
频率 f (Hz)
频率 f Hz
0
-10
Vcc=28V
RL=8
f=1kHz
0
-10
-20
Vcc=28V
frip=100Hz
RL=8
Vrip=0.775V
-30
-40
-50
-60
-70
30 50100300500 1k 3k 5k10k 30k 50k100k
-80
频率f (Hz)
30 50100 300 5001k 3k 5k10k 30k 50k100k
信号源阻抗Rg ( )
第 4 页 共 8 页
华晶双极电路
CD8200CZ
C.T.---- f
C.T ---- Rg
0
Vcc=28V
Rg=10k
RL=8 f=1kHz
Vo=0.775V
-20
-30
-40
串音
-50
-60
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-70
-80
Vcc=28V
f=1kHz
RL=8
Vo=0.775V
-10
dB
-10
通道串音 C.T C.T. (dB)
0
30
100
500 1k 3k 10k
频率 f (Hz)
-80
50k 100k
30
100 500 1k 3k
信号源阻抗 Rg 10k
50k 100k
Po ----- Vcc
20
18
16
Vcc=28V
RL=8
1.4
1.2
14
输出功率 P (W
D
12
10
1.0
0.8
0.6
8
6
0.4
4
0.2
0
2
100 500 1k 3k 10k
信号源阻抗 Rg ( )
DC
----- Vcc
THD ----- Tamb
16
V
160
8
60
40
4
20
0
4
8 12 16 20 24 28 32 36
电源电压 Vcc V
0
%
Iccq
80
DC
12
DC
失真度 THD 100
Vo
输出电压 V mA
静态电流 Icc Q
140
120
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
电源电压 Vcc V
10
5
3
Vcc=28V
f=1kHz
RL=8
Po=2W
全部通道均
工作
1
0.5
0.3
0.1
0.05
0.03
-40 -20
第 5 页 共 8 页
2mmAL板
Icc Vo Q
0
50k 100k
8
80
30
RL=4
散热板80
输出噪声电压
Vno (mV)
Vno ------ Rg
1.6
f=1kHz
R =8
L
THD=10%
0
20
40
60
环境温度 Tamb 80
100
华晶双极电路
CD8200CZ
V ----Tamb
NO
I CCQ ---- Tamb
50
40
30
-40 -20
0
20 40
60 80
环境温度 Tamb 散热板80 80 2mmAL板
0.2
0.1
14
1%
28V
0
-40 -20
0
20
40
60
80
100
环境温度 Tamb 散热板80 80 2mmAL板
两通道工作
f=1kHz
RL=8
37V
Vcc=28V
Rg=10k
RL=8
0.3
20 f=1kHz
18 R =8
L
16 THD=10%
P --- Po
D
20
损耗功率 P (W)
D
100
输出噪声电压 V NO
60
mVrms
Vcc=28V
RL=8
0.4
10%
10
23V
6
最大损耗功率P DMAX W
静态电流 I CCQ (mA)
70
14
12
10
8
6
4
2
2
0
4
8
12
16
20
24
28
0
输出功率Po (W)
P MAX D
30
1
20
2
最大功耗 P MAX
D
W
25
Tamb
1.无限大散热板
2. 4.1
W铝散热板
3.9.5
W铝散热板
15
10
3
5
0
25
50
75 100 125
环境温度 Tamb
150 175
第 6 页 共 8 页
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
电源电压Vcc (V)
华晶双极电路
CD8200CZ
6. 应用线路与应用说明
6. 1 应用线路
+
1000uF
47uF
6
+
Vcc
9
纹波滤波器
2.2uF
+
+
4
IN1
-
+
A1
1000uF
7
2.2Ω
RL
8Ω
20kΩ
400Ω
5
0.12uF
+
47uF
3
pwr-GND
pre-GND
10
47uF
0.12uF
400Ω
+
RL
8Ω
20kΩ
1
2.2Ω
1000uF
-
2.2uF
IN2
+
2
+
A2
8
*2
*
*
12
+
11
+
*1
注1
注2
Vth=3.8V
11 脚低于 2.8V 时静噪
外接电容静噪时缓和冲击声
6. 2 应用说明
典型电压增益
如图 6.2.1 所示
闭环电压增益 AV =20lg[(R1+R2) R2] =20lg[(20k +400
=34(dB)
+
+
9
INPUT
-
+
5/1
A1
7/12
+
OUTPUT
400 Ω
20k Ω
R2
R1
图 6.2.1 第 7 页 共 8 页
)
400
]
华晶双极电路
CD8200CZ
如图 6.2.2 所示
当 R3 与 R2 串联时
AV = 20lg[(R1+R2+R3) (R2+R3)]
+
+
9
INPUT
-
R3
+
5/1
7/12
A1
+
OUTPUT
400 Ω
20k Ω
R2
R1
图 6.3.3
7.外形尺寸
第 8 页 共 8 页
34dB