ETC CD7832CS

华晶双极电路
CD7832CS
电视机场功率放大电路
1. 概述与特点
CD7832CS 是一块电视机场功率放大电路 可与 LA7680 或 TDA8362 联用 构成完整的场扫
描电路 该电路能与 LA7832 互换使用 其特点如下
偏转电流大 峰峰值可达 1.8A(最大)
内含自举电路 功耗低
外围元件少
内含热保护电路
封装形式 FSIP7
2. 功能框图与引脚说明
2.1 功能框图
1
场驱动
场
输
出
热
保
护
2
自
举
3
4
5
6
7
2.2 引脚说明
引脚
1
2
3
4
符 号
GND
OUT
VCCV
IN
功 能
地
场输出
场输出电源
输入
引脚
5
6
7
符 号
Vstop
VCC
BS
功 能
停振端
电源
自举
无锡华晶微电子股份有限公司
地址 江苏省无锡市梁溪路 14 号
电话
0510 5807228-5542
第 1 页 共 4 页
传真
0510 5800864
华晶双极电路
CD7832CS
3. 电特性
3.1 极限参数
除非另有规定 Tamb= 25
参 数 名 称
电源电压
泵电源电压
场输出电流
功耗
热阻
工作环境温度
贮存温度
符 号
VCC
VCCV
IO
PD
Rj
Tamb
Tstg
条 件
额 定 值
30
62
-1.5 ~1.5
8
5
-20 ~ 85
-40 ~125
无限大散热板
单 位
V
V
AP-P
W
/W
3.2 推荐工作条件
参 数 名 称
电源电压
偏转电流
符 号
推 荐 条 件
VCC
I2p-p
最小
10
推 荐 值
典型
24
最大
27
1.8
单 位
V
Ap-p
3.3 电特性
除非另有规定 Tamb= 25
参 数 名 称
符 号
输出管饱和电压
Vsat
泵输出管饱和
电压
静态电流
中点电压
Vsat
ICC
V2
VCC=24V
测 试 条 件
注1
注2
注3
注4
注5
注6
最小
0.3
1.0
1.0
0.2
30
9.5
规 范 值
典型
0.5
1.8
2.0
0.8
10.5
最大
1.2
3.0
3.0
1.8
60
11.5
单位
图号
V
V
V
V
mA
V
1
1
1
1
1
1
注 1. SW1 ON SW2 C SW3 ON SW4 B SW5 A SW6 A 测 2 脚
2. SW1 ON SW2 C SW3 ON SW4 A SW5 A SW6 B 测 VCC-V2
3. SW1 ON SW2 B SW3 OFF SW4 A SW5 C SW6 A 测 VCC-V7
4. SW1 OFF SW2 C SW3 OFF SW4 A SW5 B SW6 B 测 7 脚
5. SW1 ON SW2 A SW3 ON SW4 C SW5 A SW6 B 测 3 脚电流 测 2 脚
6. CD7832CS 在实装电路上看波形
第 2 页 共 4 页
华晶双极电路
CD7832CS
4. 应用线路
CD7832CS
1
2
3
4
5
6
7
24V
C
51P
+
D
100uP
13
+
1K
+
1uF
100uP
50K
33n
70V
10K
270
11
22K
DY
20K
+
14
2.2K
1K
3300uF
TA8187N
0.1uF
270K
+
+
1n
1uF
2.2
6. 外形尺寸
第 3 页 共 4 页