ETC BL8506

BL8506
超低功耗高精度电压检测器
概述:
特点:
BL8506 系列电压检测器,具有高精度,极
低功耗(VDD=3.0V 时,IQ=500nA)的特点。
同时,极宽的工作电压范围(0.7V≦VDD≦
10V),使得 BL8506 非常适合用于系统复位的
应用中。
•
•
BL8506 的内部电路由高精度参考源,电压
比较器,输出电路和电阻网络等模块组成。监测
电压在芯片内部预先确定,具有高精度,低温漂
的特性,无需外部校准。
BL8506 电压检测器的输出有 CMOS 和 N 沟
道漏极开路两种形式可供选择。
•
•
•
•
•
选型指南:
检测电压范围是 0.9V~6V,每 100mV 为间隔
(可根据客户需求定制)
回滞电压典型值为 4%
工作电压范围极宽,为 0.7V~10V
超低功耗,典型值 IQ=500nA(VDD=3.0V)
CMOS 和 N 沟道漏极开路两种输出形式
SOT-23-3, SOT-23-5 ,SOT89 -3,
SC82AB ,TO-92 等多种封装形式
典型应用:
•
•
•
•
•
BL8506 可提供 SOT-23-3,SOT-23-5,
SOT-89-3 ,SC-82AB, TO-92 等多种封装形
式。
检测电压的精度高达±2%
逻辑电路复位
电池电压检测
电压窗口比较
后备电源管理
电源故障电路监测
引脚排列图:
BL8506-XX X XX
封装形式:
RM: SOT-23-3
RN: SOT-23-5
SM: SOT-89-3
SC: SC-82AB
T: TO-92
输出方式:
A:N 沟道开路漏级输出
C:CMOS 输出
检测电压:
09……0.9V
30……3.0V
……
50……5.0V
60……6.0V
Ver1.0
1/9
BL8506
引脚定义表:
引脚号
SOT-893
1
2
3
-
-
SOT-233
1
3
2
-
-
TO-92
3
1
2
-
-
SOT-23-5
SC-82AB
1
2
3
4
5
1
2
4
3
-
符号
引脚描述
VOUT
VDD
VSS
NC
NC
电压检测输出引脚
电压输入引脚
GND 引脚
空脚
空脚
产品命名目录:
产品名称
BL8506-XXARM
BL8506-XXARN
BL8506-XXASM
BL8506-XXASC
BL8506-XXAT
BL8506-XXCRM
BL8506-XXCRN
BL8506-XXCSM
BL8506-XXCSC
BL8506-XXCT
检测电压规格
输出形式
XX V
XX V
XX V
XX V
XX V
XX V
XX V
XX V
XX V
XX V
N 沟道开路
N 沟道开路
N 沟道开路
N 沟道开路
N 沟道开路
CMOS 输出
CMOS 输出
CMOS 输出
CMOS 输出
CMOS 输出
封装形式
SOT-23-3
SOT-23-5
SOT-89-3
SC-82AB
TO-92
SOT-23-3
SOT-23-5
SOT-89-3
SC-82AB
TO-92
产品标记信息:
产品型号
BL8506-09CSM
BL8506-20CT
BL8506-27CSM
BL8506-30CT
……
BL8506-09ARM
BL8506-21ARN
BL8506-27CRM
BL8506-30CRM
……
符号标记
SOT-89-3
TO92
BL8506-09C
BL8506-20C
BL8506-27C
BL8506-30C
……
609
621
627
630
……
例:BL8506-30ASM
BL8506
30A
SOT-23-5
SOT-23-3
SC-82AB
例:BL8506-30CSC
630
系统框图:
Ver1.0
2/9
BL8506
N 沟道漏极开路输出
CMOS 输出
产品的极限参数:
输入电压 ---------------------------------------------------------------------------------------- -0.5V~12V
工作温度 ---------------------------------------------------------------------------------------- -40~+85°C
存贮温度 ---------------------------------------------------------------------------------------- -40~125°C
焊接温度和时间 ------------------------------------------------------------------------------- 260°C,10S
推荐工作条件:
名称
最小
0.7
-40
输入电压范围
工作环境温度
推荐
最大
10
70
25
单位
V
℃
主要参数和工作特性:
•
•
BL8506-09CXX(0.9V)
符号
定义
-VDET
VHYS
ISS
VDDH
VDDL
TPLH
检测电压
回滞电压
功耗电流
最大工作电压
最小工作电压
检测时延
(如非特别注明,测试温度 Topt=25℃)
测试条件
最小
0.872
0.018
VDD=2.9V
定义
-VDET
VHYS
ISS
检测电压
回滞电压
功耗电流
0.9
0.036
1
最大
0.918
0.054
1.5
10
0.5
100
BL8506-27CXX(2.7V)
符号
数值
典型
单位
V
V
uA
V
V
uS
(如非特别注明,测试温度 Topt=25℃)
测试条件
最小
2.646
0.54
VDD =4.7V
Ver1.0
数值
典型
最大
2.7
0.108
0.5
2.754
0.162
1
单位
V
V
uA
3/9
BL8506
最大工作电压
最小工作电压
检测时延
VDDH
VDDL
TPLH
•
•
10
0.5
100
BL8506-30CXX(3.0V)
符号
定义
-VDET
VHYS
ISS
VDDH
VDDL
TPLH
检测电压
回滞电压
功耗电流
最大工作电压
最小工作电压
检测时延
(如非特别注明,测试温度 Topt=25℃)
测试条件
最小
2.94
0.60
VDD =5.0V
定义
-VDET
VHYS
ISS
VDDH
VDDL
TPLH
检测电压
回滞电压
功耗电流
最大工作电压
最小工作电压
检测时延
数值
典型
3.0
0.12
0.5
最大
3.06
0.18
1
10
0.5
100
BL8506-44CXX(4.4V)
符号
V
V
uS
单位
V
V
uA
V
V
uS
(如非特别注明,测试温度 Topt=25℃)
测试条件
最小
4.312
0.88
VDD =6.4V
数值
典型
4.4
0.176
0.5
最大
4.488
0.264
1
10
0.5
100
单位
V
V
uA
V
V
uS
功能说明:
Ver1.0
4/9
BL8506
VREF 模块产生一个高精度低温度漂移的参考电压,作用于比较器的反向输入端。
电源电压经过 Ra,Rb,Rc,Rd(Rd=Rc)电阻串分压后,作用于比较器的正向输入
端。比较器的输出控制一个 PMOS 和一个 NMOS 用于回滞电压的产生。比较器的输
出经过缓冲后,驱动 CMOS 输出管。+VDET,-VDET,VHYS 计算如下:
- VDET =VREF*(1+Ra/(Rb+Rc))
+ VDET =VREF*(1+(Ra+Rd)/Rb)= VREF *(1+(Ra+Rc)/Rb)
VHYS=+ VDET -(- VDET)= VREF*(Ra+Rb+Rc)(1/Rb-1/(Rb+Rc))
I
II
III
IV
V
+ VDET
- VDET
VHYS
电源电压
VDDL
输出电压
序号
工作状态
输出状态
I
II
III
IV
V
VDD 大于-VDET
VDD 下降到- VDET 以下
VDD 下降到 VDDL 以下
VDD 上升到 VDDL 以上
VDD 上升到+ VDET 以上
检测器输出电压等于 VDD
检测器输出电压等于 0
检测器输出状态不确定
检测器输出电压等于 0
检测器输出电压等于 VDD,VHYS=(+ VDET)-(- VDET)
Ver1.0
5/9
BL8506
测试电路:
(1)功耗电流测试
(2)检测电压测试(+VDET,-VDET,VHYS)
典型参数曲线:
1) 不同温度下电压检测特性(输出电压随输入电压的变化)
检测电压 0.9V ( 25C)
检测电压 0.9V ( 70C)
Vin从高到低
1.4
Vin从高到低
1.4
Vin从高到低
1.2
Vin从低到高
1.2
Vin从低到高
1.2
Vin从低到高
1
0.8
0.6
0.4
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.2
0
0.0
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
输出电压 (V)
1.4
输出电压 (V)
输出电压 (V)
检测电压 0.9V ( -40C)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.5
0.7
输入电压 (V)
0.9
1.1
输入电压 (V)
Ver1.0
1.3
1.5
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
输入电压 (V)
6/9
BL8506
检测电压 2.7V ( -40C)
2.5
Vin从高到低
2.5
Vin从低到高
输出电压 (V)
2.0
1.5
1.0
0.5
Vin从低到高
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0
2.5
2.7
2.9
3.1
2.5
输入电压 (V)
输出电压 (V)
输出电压 (V)
Vin从低
到高
1.5
1.0
0.5
2.9
2.8
3.0
3.2
2.5
到低
3.0
Vin从低
2.5
1.5
1.0
3.0
3.2
输出电压 (V)
1.0
0.0
4.6
2.6
4.8
3.0
3.2
3.4
Vin从高
到低
4.0
Vin从低
到高
3.0
2.8
检测电压 4.4V ( 70C)
2.0
Vin从低
到高
3.0
2.0
1.0
0.0
4.4
1.0
输入电压 (V)
1.0
4.2
1.5
3.4
Vin从高
到低
4.0
2.0
4.0
Vin从低
到高
0.0
2.8
Vin从高
3.0
到低
2.0
检测电压 4.4V ( 25C)
Vin从低
到高
3.1
Vin从高
输入电压 (V)
到低
2.9
0.5
2.6
检测电压 4.4V ( -40C)
2.7
检测电压 3.0V ( 70C)
2.0
3.4
2.5
输入电压 (V)
到高
输入电压 (V)
4.0
1.0
2.3
0.0
2.6
1.5
3.1
0.5
0.0
输出电压 (V)
2.7
Vin从高
3.0
到低
2.0
2.0
检测电压 3.0V ( 25C)
Vin从高
2.5
Vin从低到高
输入电压 (V)
检测电压 3.0V ( -40C)
3.0
Vin从高到低
2.5
0.0
2.3
输出电压 (V)
2.3
3.0
0.5
输出电压 (V)
输出电压 (V)
3.0
Vin从高到低
检测电压 2.7V ( 70C)
输出电压 (V)
3.0
检测电压 2.7V ( 25C)
0.0
4.0
4.2
输入电压 (V)
4.4
4.6
输入电压 (V)
Ver1.0
4.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
输入电压 (V)
7/9
BL8506
2) 不同温度下功耗电流(功耗电流随输入电压的变化)
检测电压 2.7V
1.E-05
1.E-05
1.E-06
1.E-06
功耗电流 (A)
功耗电流 (A)
检测电压 0.9V
-40ºC
1.E-07
25ºC
-40ºC
1.E-07
25ºC
70ºC
70ºC
1.E-08
1.E-08
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
输入电压 (V)
输入电压 (V)
检测电压 3.0 V
检测电压 4.4V
1.E-05
1.E-05
1.E-06
1.E-06
功耗电流 (A)
功耗电流 (A)
0
-40ºC
1.E-07
4
5
6
-40ºC
1.E-07
25ºC
25ºC
70ºC
70ºC
1.E-08
1.E-08
0
1
2
3
4
5
6
输入电压 (V)
0
1
2
3
4
5
6
输入电压 (V)
Ver1.0
8/9
BL8506
3) 检测电压值随温度的变化
检测电压 2.7V
0.95
2.78
0.94
0.93
2.77
2.76
0.92
0.91
2.75
检测电压(V)
检测电压(V)
检测电压 0.9V
0.90
0.89
0.88
0.87
0.86
2.72
2.71
2.70
2.69
0.85
2.68
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
-50
-30
-10
10
30
温度(C)
温度(C)
检测电压 3.0V
检测电压 4.4V
3.03
4.50
3.02
4.48
3.01
3.00
4.46
检测电压(V)
检测电压(V)
2.74
2.73
2.99
2.98
2.97
2.96
2.95
50
70
90
50
70
90
4.44
4.42
4.40
4.38
4.36
4.34
2.94
4.32
2.93
4.30
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
-50
温度(C)
-30
-10
10
30
温度(C)
典型应用图:
注:
1. CMOS 输出方式下无需电阻 R0
2. R0 的阻值可根据具体应用进行选择
Ver1.0
9/9